Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse såsom sitt eget till kommunstyrelsen Ärendet i korthet Björn Falkeblad (M) m.fl. har till kommunfullmäktige inkommit med motionen Utanförskap i hemlöshet. Motionen har överlämnats till socialnämnden för beredning inför att den ska behandlas i kommunstyrelsen 14 december Handlingar 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Motion Utanförskap i hemlöshet från Björn Falkeblad (M) m.fl. Bakgrund I inlämnad motion framgår att det enligt Socialstyrelsens kartläggning 2011 totalt finns människor i Sverige som är hemlösa. Författarna till motionen fastställer att de bakomliggande orsakerna till hemlöshet är varierande och individuella men att vanligt förekommande är missbruks- och beroendeproblem, psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och familjeproblem. Motionen lyfter även fram att Järfälla har gått före genom att etablera Kvarntorpet som är ett härbärge och lågtröskelboende med totalt 16 (6+10) platser men att ett utökat och övergripande arbete för kommunens hemlösa behöver genomföras Svar på motion Utanförskap i hemlöshet, tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Avdelningen för ledning och verksamhetsstöd Postadress: JÄRFÄLLA Therese Thorell, Utredare Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (9) Motionen yrkar att: Järfälla kommun tar fram en övergripande plan mot hemlöshet, Socialtjänsten tar fram en skriftlig handlingsplan för hur hemlöshetsarbetet ska skötas, Järfälla kommun etablerar en uppsökande förebyggande verksamhet, Järfälla kommun etablerar en uppsökande verksamhet riktad till akut hemlösa. Ärendet Som författarna till motionen framhåller så är gruppen som är hemlösa heterogen och det finns många olika individuella orsaker till hemlösheten, allt från psykisk sjukdom och/eller missbruk till att den enskilde har skulder eller genomgått en separation. Det finns även ett flertal strukturella faktorer som påverkar arbetet mot hemlöshet. Exempel på strukturella faktorer som tas upp i Socialstyrelsens rapport Den sekundära bostadsmarknaden (2015) är bostadsmarknad, arbetsmarknad samt segregation. En permanent bostad är en grundförutsättning för att var och en själv ska kunna forma och ta ansvar för sin tillvaro och kunna planera för sin framtid varför frågan är viktig, både för kommunen och för samhället i stort. Socialstyrelsen har tagit fram definitioner avseende hemlöshet, dessa är: Situation 1 personer i akut hemlöshet - Personerna är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. I detta ingår hotell, vandrarhem, husvagn eller liknande Situation 2 personer på institution och i kategoriboende - Personerna är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende och planen är utskrivning inom tre månader men personen har inte någon egen bostad ordnad till det tillfället. Situation 3 personer i långsiktiga boendelösningar på den sekundära bostadsmarknaden Personerna bor i boendelösningar som kommunen ordnat (exempelvis försökslägenhet, träningslägenhet, socialt/kommunalt kontrakt) på grund av att den enskilde inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. I boendelösningen ska ingå ett hyresavtal som är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor och regler. Situation 4 personer i eget ordnat kortsiktigt boende - Personerna bor tillfälligt och kontraktslöst hos vänner, bekanta, familj, släkt eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader) inneboende- eller andrahandskontrakt hos en privatperson. Precis som anledningarna till hemlöshet är individuella är stödbehoven eller lösningarna för att komma ur hemlöshet varierande och kräver olika mycket resurser. Vissa enskilda är i behov omfattande behandling och stöd medan hemlösheten för vissa kan lösas genom att flytta till annan kommun med större utbud av lägenheter eller att kötiden i bostadsförmedlingen kan väntas ut.

3 (9) Det kommunala ansvaret Varje kommun har ett ansvar för planering och genomförande av bostadsförsörjningen. I detta ligger bland annat att säkerställa det finns ändamålsenliga bostäder till kommunens invånare. Det allmännyttiga bostadsbolaget Järfällahus är i Järfälla ett sätt att uppfylla det ansvaret. Även den nu pågående expansionen av Järfälla med nybyggnation är ett sätt att leva upp till de krav som finns avseende bostadsförsörjning. Socialtjänstens ansvar på en strukturell nivå är att ha kunskap om levnadsförhållanden i kommunen och medverka i samhällsplaneringen för att främja goda levnadsförhållanden. Detta inkluderar frågor avseende hemlöshet. Socialtjänsten har även enligt 2 kap 1 Socialtjänstlagen det yttersta ansvar för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Det uttalas dock inte i socialtjänstlagen att var och en har rätt till en egen lägenhet eller bostad. För särskilda grupper, äldre samt personer med funktionsnedsättning, finns ett särskilt ansvar att tillhandahålla boende med särskild service och omvårdnad respektive bostäder med särskild service. Kommunen har även ett ansvar att tillgodose boende för det antal nyanlända som ingår i överenskommelsen med länsstyrelsen. Arbetet mot hemlöshet påverkas av både bostads- och socialpolitik samt frågor gällande utbildning, arbete, integration och hälso- och sjukvård varför de är viktiga faktorer för att nå framgång i arbetet. Detta innebär att ett socialt förändringsarbete tillsammans med den enskilde individen, vilket är socialtjänstens huvudsakliga arbetssätt, inte är tillräckligt för att lösa dagens hemlöshetsproblematik utan att det krävs ett delat ansvarstagande, både i en kommun och i samhället i stort. Denna ståndpunkt bekräftas av den nationella hemlöshetssamordnaren som i sin slutrapport, Bostad sökes (2014), skriver att ansvaret för hemlöshet, utestängning från bostadsmarknaden och bostadsfrågor ligger hos kommunledningen. Aktuell situation på bostadsmarknaden I realiteten har inte alla kommuninnevånare tillgång till de lägenheter som tillhandahålls genom kommunala bostadbolag eller privata hyresvärdar, varken i befintliga bestånd eller i de nya hyresbestånd som byggs. I den nationella hemlöshetssamordnarens slutrapport återfinns diagrammet nedan som beskriver relationen mellan tillskott av bostäder och befolkningsökningen i Sverige mellan 1990 och 2013.

4 (9) I Stockholmsområdet, inklusive Järfälla, är utbudet av bostäder lågt i relation till befolkningen och inflyttning och även med ett ökat bostadsbyggande är det svårt att tillgodose allas behov. En konsekvens av den stora efterfrågan är att bostadsbolagen, oavsett om de är allmännyttiga eller inte, kan ställa höga krav på sina hyresgäster. Utifrån bolagens ägardirektiv om att verksamheten ska drivas affärsmässigt är det förståeligt att detta också görs för att minimera finansiella risker. Detta leder till att en så kallad sekundär bostadsmarknad skapas där socialförvaltningar i kommunerna hyr lägenheter av bostadsbolag och sedan i sin tur blir hyresvärd till enskilda. För många personer är det vad som återstår även om de inte behöver stödinsatser för att klara av boendet. Detta är en utveckling som har skett i hela landet men även i Järfälla. Enligt Boverkets undersökningar har den sekundära bostadsmarknaden ökat med 45 procent sedan 2008 och den fortsätter att öka. Enligt Socialstyrelsens rapport Den sekundära bostadsmarknaden tillkommer ca 800 nya avtal för andrahandslägenheter på den sekundära bostadsmarknaden varje år. När Sveriges kommuner tillfrågades 2011 om hur många andrahandskontrakt som man förvaltade var det totalt stycken. År 2013 var motsvarande siffra stycken. Även om en sekundär bostadsmarknad där en förvaltning garanterar hyran kan ses som en bra lösning för att säkra hyresinbetalningar innebär det att enskilda, inom ett viktigt livsområde, nekas möjligheten att leva ett självständigt liv och det uppstår s.k. inlåsningseffekter då många av de som bor inom den sekundära bostadsmarknaden inte lyckas tas sig in på den ordinarie bostadsmarknaden även om det är målet. Anledning är ofta samma som gör att de från början inte har kommit in på den ordinarie bostadsmarknaden, d.v.s. för låga inkomster, förekomst av betalningsanmärkningar eller skulder även om den enskilde under längre tid uppvisat skötsamhet avseende hyresinbetalningar och boendet i övrigt. Enligt den nationella hemlöshetssamordnarens slutrapport uppstår även andra konsekvenser för enskilda i dagens situation. Exempelvis kan bostadsbristen leda till att personer blir kvar längre inom HVB-hem, stödboenden eller skyddade boenden än vad som är avsett, nödvändigt eller lämpligt samt att tillfälliga boenden måste

5 (9) ordnas på vandrarhem eller hotell i högre utsträckning. Förutom att det inte är bra för den enskilde så påverkar det även den kommunala ekonomin negativt. Risk finns även att personer återvänder till destruktiva relationer om det inte är möjligt eller tar lång tid att komma vidare till ett eget tryggt boende. Socialtjänstens insatser för personer med bostadproblem har historiskt sett utformats för personer med psykiska-, sociala- eller beroendeproblem. I dagsläget är det dock i hög utsträckning personer med betalningsanmärkningar, försörjningsstöd på grund av låga eller inga egna inkomster eller för kort kötid i bostadskön som vänder sig till socialtjänsten och efterfrågar hjälp med kontrakt på en lägenhet. Detta leder till att landets socialtjänster tvingas lägga resurser på att bemöta och arbeta med dessa frågor i högre utsträckning än tidigare. Utifrån befintlig statistik avseende avhysningar kan man se att antalet verkställda avhysningar i hela Sverige har minskat sedan mitten av 1990-talet. Det största skälet till att vräkning verkställs är obetalda hyror. Statistik från Kronofogdemyndigheten avseende Järfälla visar att det under 2014 lämnades in 30 stycken ansökningar om avhysning och att 10 stycken verkställdes. Inga avhysningar gjordes under 2014 i Järfälla där det fanns barn inblandade. Aktuellt arbete inom socialförvaltningen Boendefrågor är något som påverkar arbetet på de flesta enheterna inom förvaltningen och redan idag arbetar man systematiskt och har idéer om hur arbetet kan förbättras. Det finns dock ingen särkskild plan eller riktlinjer inom förvaltningen eller kommunövergripande som styr arbetet. Järfälla kommun har undertecknat en överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län i syfte att säkerställa ansvar och samverkan mellan kommunerna. Överenskommelsen har tagits fram av Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Uppsökande arbete Inom ramen för Järfälla stöd och behandlings bo-team för vuxna genomförs ett uppsökande arbete mot målgruppen vuxna med missbruksproblematik i Jakobsbergs centrum. Att identifiera akut hemlöshet ingår i detta. Det finns i dagsläget inga indikationer på att Järfälla har ett stort problem med personer som sover utomhus eller på offentliga platser även om det kan förekomma. I början på maj 2015 fanns, enligt uppgifter från försörjningsstödsenheten, totalt tre hushåll som bedömdes befinna sig i sådan akut hemlöshet att kortsiktiga lösningar som exempelvis vandrarhem eller härbärge saknades. Detta innebär dock inte per automatik att personerna sov utomhus, på offentliga platser eller inte hade erbjudits tillfälliga boendelösningar, ex härbärge. Därutöver var det 24 hushåll som var boende på vandrarhem. Förvaltningen inser att det troligtvis även därutöver finns ett mörkertal.

6 (9) Kvarntorpet Precis som författarna till motionen framhåller så finns Kvarntorpet vilket är ett härbärge och ett lågtröskelboende som i dagsläget drivs av RIA. Kvarntorpet är kommunens främsta insats till personer som befinner sig i situation 1 i definitionen av hemlöshet, det vill säga personer i akut hemlöshet. Kvarntorpet vänder sig framförallt till personer med beroendeproblematik. Härbärge är en akut insats men också utgångspunkten för att inleda ett motiverande arbete med målet att den enskilde ansöker om fortsatt stöd och/eller behandling. Steget efter härbärget är lågtröskelboendet inom Kvarntorpet som innebär ett mer långsiktigt boende med ett eget rum och toalett och del i gemensamhetsutrymmen. Kvarntorpet kompletteras även med en dagcentral dit personer i social utsatthet, exempelvis akut hemlöshet, kan vända sig under dagtid. Även från dagcentralen kan personer länkas vidare till socialtjänsten om den enskilde önskar ansöka om bistånd. Det finns i dagsläget inga indikationer på att härbärget har en för låg kapacitet för att möta målgruppens behov. Det inträffar att det blir fullbelagt, dock sällan, och då används platser på andra härbärgen. Boende för ungdomar samt personer med missbruk Förvaltningen bedriver olika egna verksamheter som tillgodoser behov av boende för ungdomar samt för personer med missbruksproblematik. Boendeformen för ungdomar är stödboende och det bedrivs på flera olika platser i kommunen. Förutom själva boendet ingår boendestöd, tillsyn samt kompletterande insatser utifrån den unges individuella behov, exempelvis kvalificerad kontaktperson eller familjebehandling. Inackorderingshemmet Fågelsjö vänder sig till personer med missbruk och stödinsatser utformas utifrån den enskildes behov. Stöd i nykterhet/drogfrihet, sysselsättning samt stöd i att söka eget boende är viktiga delar av verksamheten. Sociala kontrakt - boendetrappa Socialförvaltningen i Järfälla är tydlig i sin kommunikation avseende att socialtjänsten inte är en bostadsförmedling men förvaltningen har ändå de facto blivit en stor hyresvärd. I dagsläget hyrs drygt 140 lägenheter från Järfällahus, fastighetsavdelningen (bostadsrätter) eller privata värdar som sedan hyrs ut till enskilda i andra hand, ett så kallat socialt kontrakt. Sedan 2007 har totalt 35 kontrakts tagits över av den enskilde. Anledning att personer inte får ta över kontrakt är ofta att de inte uppfyller krav på inkomst eller har betalningsanmärkning. Detta krav finns även om personerna har skött boendet under flera år utan störningar och utan att ha missat hyresinbetalningar. Situationen i Järfälla överensstämmer på många sätt med övriga kommuner i Sverige. Att så få kan ta över sina kontrakt innebär att flödet i en tänkt boendetrappa stoppas upp. Eftersom endast en viss andel av Järfällahus bestånd ska bestå av sociala kontrakt så får förvaltningen inte tillgång till fler lägenheter om inte enskilda får ta över sina kontrakt eller fler hyresrätter byggs i Järfällahus bestånd.

7 (9) Förvaltningens åsikt är att en viktig förändring avseende att motverka hemlöshet eller en osäker boendesituation för enskilda är att Järfällahus accepterar försörjningsstöd som inkomst. Att kommunstyrelsen nu föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att Järfällahus, under vissa förutsättningar, ska acceptera försörjningsstöd vid övertagande av socialt kontrakt är ett positivt första steg. I de fall som en person även har betalningsanmärkningar som hindrar övertagande av kontrakt skulle en lösning kunna vara att en hyresgaranti lämnas under en begränsad period som en extra säkerhet. Särskilt gällande barnfamiljer skulle detta kunna vara ett tillvägagångssätt. Detta är enligt förvaltningen en nödvändighet för att ett beslut om att acceptera försörjningsstöd som inkomst ska få avsedd effekt. Detta eftersom betalningsanmärkningar förekommer hos personer även om de prickfritt skött sina åtaganden som hyresgäst under flera år. En sådan förändring skulle innebära att förvaltningen kan fokusera sitt arbete avseende boendefrågor på personer som är mer socialt utsatta och behöver stöd för att klara av att bo. Budget och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivningen drivs i samverkan med Sollentuna och Upplands-Bro och är lokaliserad i Jakobsberg. Verksamheten erbjuder hushållsekonomisk rådgivning, skuldrådgivning samt handläggning och stöd vid skuldsanering. Målgruppen för verksamheten är personer som är skuldsatta eller riskerar att hamnar i överskuldsätning. Verksamheten är ett viktigt verktyg både i det förebyggande arbetet för att undvika vräkning/hemlöshet samt i arbetet med att stärka enskildas hushållsekonomiska situation så att de kan bli godkända som hyresgäster i framtiden. Belastningen på verksamheten är hög och arbete pågår med att effektivisera rutiner, metoder och processer i syfte att minska väntetiderna. En åtgärd som genomförs i dagsläget är även att öka personalresurserna i verksamheten genom en nyrekrytering. Försörjningsstödsenhetens arbete med boendefrågor Försörjningsstödsenheten genomför en stor del av det arbete som utförs inom socialförvaltningen avseende hemlöshet. Enheten ger alla som ansöker om försörjningsstöd information och rådgivning i hur de ska prioritera sina räkningar och de råd som då ges är att alltid prioritera hyra och el. Detta är ett sätt att undvika att hyresinbetalningar blir sena och minskar risken för vräkning. Enheten informeras alltid av hyresvärden när en person/familj riskerar vräkning. Ett uppsökande arbete bedrivs då genom att informationsbrev skickas till den det berör med information om vilket stöd som är möjligt att få från socialtjänsten och hur personen ska gå tillväga för att få kontakt. Om det finns barn i hushållet följs brevet upp med en personlig kontakt i form av telefonsamtal eller hembesök. Även i de fall det framkommer att en vuxen person utan barn riskerar vräkning och anledningen är någon typ av egen problematik, ex psykisk ohälsa, tas en direktkontakt med den enskilde. Socialtjänsten har ett bra samarbete med bostadsbolagen och får tidiga signaler när det finns risk för vräkning vilket gör att det finns stora chanser att minska risken för att vräkningen verkställs. Ofta behöver det inte innebära att socialtjänsten ger bistånd

8 (9) till hyresskuld utan att den enskilde själv, med eller utan stöd från socialtjänsten, kan upprätta en avbetalningsplan med sin hyresvärd. Enheten arbetar även med introduktion av nyanlända som kommunen tar emot inom ramen för överenskommelse med länsstyrelsen som Kommunfullmäktige. När personerna först kommer till kommunen erbjuds de oftast ett boende i någon av de flyktinglägenheter som kommunen förfogar över. Dessa är dock begränsade i antal och det är av yttersta vikt att förvaltningen ges tillgång till lägenheter som överensstämmer med antalet nyanlända som kommunen genom överenskommelsen åtar sig att ta emot. Detta krävs för att kunna möjliggöra ett bra mottagande och en bra introduktion i Sverige. Ett aktivt arbete görs för att dessa personer eller familjer ska kunna komma vidare till eget boende. Ett hinder även för denna grupp är dock brist på lägenheter, låga inkomster och kort tid i bostadskö. Enheten planerar att inrätta en särskild arbetsgrupp som ska kunna ge enhetens klienter ett specialiserat stöd avseende boendefrågor. Stödet ska vända sig både till personer som lever i eller riskerar hemlöshet. Vuxenenheten I de fall en person redan är aktuell på vuxenenheten eller nyligen varit det och riskerar vräkning utför enheten samma uppsökande arbete som försörjningsstödsenheten. Även om enheten i övrigt framförallt utreder och följer upp behov av behandling för beroendeproblematik ingår alltid boendefrågan i de uppdrag som ges till utförare, både inom öppenvård och vid placeringar. Detta eftersom förutsättningarna för att förbli alkohol- eller drogfri förbättras om den enskilde har en ordnad boendesituation. Barnkonsekvensanalys I linje med socialnämndens effektmål att ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom förvaltningens verksamheter ska barnkonsekvensanalyser genomföras i alla ärenden till nämnd som berör barn. Bedömning görs att även om detta ärende primärt inte fokuserar på barn så är de i hög grad berörda av frågan om hemlöshet och svårigheterna på bostadsmarknaden. I detta ärende har följande analys gjorts: Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? o Ja, ett framtida arbete med att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för att motverka hemlöshet bör innefatta ett barnperspektiv och förväntas påverka barns situation på ett positivt sätt. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet? o Beslutet inom ramen för detta ärende innebär inte i sig att ett aktivt val att sätta barns och ungas bästa i främsta rummet görs. Beslutet bedöms dock bidra till barns och ungas bästa. Har barn och unga fått uttrycka sin mening? o Nej

9 (9) Analys Förvaltningen anser precis som författarna till motionen att en övergripande handlingsplan i syfte att motverka hemlöshet bör tas fram i kommunen. Förvaltningens ståndpunkt är att kommunstyrelseförvaltningen, på uppdrag av kommunstyrelsen, är bäst lämpad att ta fram denna plan i samverkan med kommunens övriga förvaltningar. Detta för att betona kommunens övergripande ansvar i frågan. Det är även förvaltningens övertygelse att det är fler förvaltningar än socialförvaltningen som kan bidra i detta arbete på ett bra sätt. Hur det förebyggande arbetet ska organiseras för bäst resultat, exempelvis om uppsökande verksamhet för akut hemlösa är lämpligt, om det behövs andra eller kompletterande insatser på området eller vilka behov som olika målgrupper har beaktas i det löpande utvecklingsarbetet inom förvaltningen. Eftersom förvaltningen har ett uppdrag att omstrukturera det förebyggande arbetet för att nå en högre ändamålsenligt effektivitet kommer förvaltningens ansvar avseende hemlöshet även beaktas i den processen. Slutsatser Socialnämnden föreslås besluta enligt förvaltningens förslag. Johan Bergman Socialdirektör Lotta Erlandsson Avdelningschef Individ och familjeomsorg Expedieras Kommunstyrelsen Johan Bergman Lotta Erlandsson Therese Thorell

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Utredning hemlöshet 2016

Utredning hemlöshet 2016 2016-03-09 1 (7) Utredning hemlöshet 2016 1 Syfte och innehåll Utredningen om hemlöshet utgör underlag för den handlingsplan mot hemlöshet som har tagits fram i enlighet med social- och arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig!

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig! Sociala boendeteamet 2017-05-09 Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin Presentation Kommunens boendeansvar Vräkningsförebyggande arbete Tillfälligt boende Frågestund 2 2017-05-09 Social- och

Läs mer

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. PRIO 201 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Reviderad handlingsplan ska innehålla: - En strategi för hur

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Regeringens hemlöshetssamordnare 2012 2013: ska ge kommunerna stöd i deras

Läs mer

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Göteborgs Stad Fastighetsnämnden 2016-09-26 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning måluppfyllelse... 5 Uppföljning av mål... 6 Mål 1 Staden ska

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09 Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson -3-9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

En missbruksvård i framkant, motion från L yttrande till kommunstyrelsen

En missbruksvård i framkant, motion från L yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2016-10-13 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2016/268 Kst 2016/228 En missbruksvård i framkant, motion från L yttrande till kommunstyrelsen Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(7) Katharina Olsson 046-359 99 75 Katharina.olsson@lund.se Socialnämnden i Lund Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program.

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program. Diarienr 2016/00661-IFN-1.3.2 nternati Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde Beslutad av Individ- och familjenämnden 2017-01-26 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

Datum 2012-04-10. Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet av bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala

Datum 2012-04-10. Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet av bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala KS 12 2 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2012-04-10 Diarienummer KSN-2011-0585 Kommunstyrelsen Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper

Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-05-20 Diarienummer SCN-2016-0204 Socialnämnden Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 stockholm.se Juli 2015 Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Carina Cronwall 3 (14) Sammanfattning I maj 2015

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Utredning om förutsättningar för tak över huvudet garanti

Utredning om förutsättningar för tak över huvudet garanti Utredning om förutsättningar för tak över huvudet garanti Dnr son 2015/66 Socialförvaltningen Therese Thorell Kristian Brodd Augusti 2015 2016-08-17 1 (15) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 1.1. Definitioner...

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-02-24 SDN 2011-03-24 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Rapport om barnfamiljer

Läs mer

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet Remissvar Dnr 2013/3.2.2/87 Sid. 1 (9) 2013-06-13 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Socialroteln Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen.

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen. HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI ALTJÄNST Hans Peters Telefon: 508 04 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21 JANUARI 2010 SID 1 (5) DNR 006 651-2009 SAMMANTRÄDE 11 FEBRUARI 2010 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Arbetsrapport 2014:13 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning

Läs mer

Den sekundära bostadsmarknaden

Den sekundära bostadsmarknaden Den sekundära bostadsmarknaden Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Revidering av socialnämndens delegeringsordning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-10-22 Socialnämnden Dnr Son 2015/37 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Föreslagna revideringar antas Ärendet

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden hemlöshet många ansikten mångas ansvar en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Regeringen har presenterat en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från

Läs mer

Motverka långvarig hemlöshet

Motverka långvarig hemlöshet HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNINGEN BILAGA 3 PROJEKTANSÖKAN Sid 1 (7) Motverka långvarig hemlöshet Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 2 1.1 Beskrivning av projektet...

Läs mer

Hemlöshets kartläggning 2016

Hemlöshets kartläggning 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN VUXENVERKSAMHETEN 216-2-25 Hemlöshetskartläggning Hemlöshets kartläggning 216 Olsson Luis SOF Ulwemann Frida - SOF Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 42-1 5 helsingborg@helsingborg.se

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-10-02 Socialnämnden Son 2017/304 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning Göteborgs Stad Göteborgs Stad strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018 Årsrapport 2016 en sammanfattning Fastighetskontoret Mikael Chrona,

Läs mer

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-11-04 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Uppföljning av. mål och. plan. 380 som. totalt. Karlstads kommun. karlstad.se. Kontaktcenter Västra Torggatan

Uppföljning av. mål och. plan. 380 som. totalt. Karlstads kommun. karlstad.se. Kontaktcenter Västra Torggatan Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 2016-04-05 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se En stad för alla del 1 Egen försörjning och o bostad Uppföljning av mål

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

KS 12 5 FEBRUARI 2014

KS 12 5 FEBRUARI 2014 KS 12 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik Datum 2013-11-18 Diarienummer KSN-2012-1119 KSN-2013-0226 Kommunstyrelsen Motion av Liza Boëthius och Ilona Szatmári Waldau (båda

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-11-03, 281 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-11-03 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (3) Datum 2015-07-10 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens

Läs mer

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-10-02 2017-10-09, reviderad Socialnämnden Son 2017/304 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2011-01-12 SDN 2011-02-17 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Riktlinjer för handläggning

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-10-06 96 Lägenheter för personer med psykisk ohälsa Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning Den

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar

Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar PM 2015-06-01 1 (6) Avdelningen för ekonomi och styrning Måns Norberg & Signild Östgren Avdelningen för vård och omsorg Ove Ledin Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar Bakgrund Hemlöshet och utestängning

Läs mer

2015-10-02. Remissvar på motionen Inrätta en social investeringsfond

2015-10-02. Remissvar på motionen Inrätta en social investeringsfond TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-10-02 Socialnämnden Dnr Son 2015/264, Kst 2015/176 Remissvar på motionen Inrätta en social investeringsfond Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-05-08 Handläggare: Malin Torberger Telefon: 08 508 12 25 416 Till Socialnämnden Socialtjänstens insatser

Läs mer

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 6./0 Handläggare Holm Kjell Datum 2013-03-22 Diarienummer ALN-2013-0049.33 Äldrenämnden Motion av Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att det är dags

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 013-11-9 Vår referens Kristina Nilsson Enhetschef Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 013, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV-013-1086

Läs mer

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord Stockholm

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

PLAN FÖR HEMLÖSHETSUPPDRAGET

PLAN FÖR HEMLÖSHETSUPPDRAGET PLAN FÖR HEMLÖSHETSUPPDRAGET Regeringens uppdrag till länsstyrelserna att stödja kommunerna i planeringen av arbetet med att motverka hemlöshet 2012-06-11 1 (16) 2012-06-11 2 (16) Sammanfattning av uppdrag

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers

Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers Utlåtande 2011: RVII (Dnr 325-2496/2009) Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers lägenheter Motion (2009:47) av Malte Sigemalm (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Uppdrag att ta fram en plan med övergripande mål för att motverka hemlöshet

Uppdrag att ta fram en plan med övergripande mål för att motverka hemlöshet Kommunstyrelsen 2016-11-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:484 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Uppdrag att ta fram en plan med övergripande mål för att motverka

Läs mer

Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter

Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter Tjänsteskrivelse 2017-04 - 04 Handläggare Sara Lind Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2017SCN/0043 Socialnämnden Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad?

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad? Bakgrund Efter miljonprogrammet minskade hemlösheten för att sedan under 90- talet öka igen. Hemlöshet är både en social och bostad politisk fråga. 18 000 i Sverige saknar egen bostad. Lever vi i ett välfärdssamhälle

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar.

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2017-02-03 Reviderad 2017-02-14 Socialnämnden Dnr Son 2017/2 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden antar

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Arbetsutskott Marie Normalm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2014-03-25 Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Tisdag den 15 april 2014,

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Utredning om förutsättningar för tak över huvudet garanti

Utredning om förutsättningar för tak över huvudet garanti Utredning om förutsättningar för tak över huvudet garanti Dnr son 2015/66 Socialförvaltningen Therese Thorell Kristian Brodd Augusti 2016, reviderad september 2016 2016-08-17 rev 2016-09-16 1 (18) Innehåll

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015 E7 BESLUTSFÖRSLAG Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att Sociala omsorgsnämndens kartläggning läggs till handlingarna. 2015-11-26 Lena Palmén Datum

Läs mer