Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse såsom sitt eget till kommunstyrelsen Ärendet i korthet Björn Falkeblad (M) m.fl. har till kommunfullmäktige inkommit med motionen Utanförskap i hemlöshet. Motionen har överlämnats till socialnämnden för beredning inför att den ska behandlas i kommunstyrelsen 14 december Handlingar 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Motion Utanförskap i hemlöshet från Björn Falkeblad (M) m.fl. Bakgrund I inlämnad motion framgår att det enligt Socialstyrelsens kartläggning 2011 totalt finns människor i Sverige som är hemlösa. Författarna till motionen fastställer att de bakomliggande orsakerna till hemlöshet är varierande och individuella men att vanligt förekommande är missbruks- och beroendeproblem, psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och familjeproblem. Motionen lyfter även fram att Järfälla har gått före genom att etablera Kvarntorpet som är ett härbärge och lågtröskelboende med totalt 16 (6+10) platser men att ett utökat och övergripande arbete för kommunens hemlösa behöver genomföras Svar på motion Utanförskap i hemlöshet, tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Avdelningen för ledning och verksamhetsstöd Postadress: JÄRFÄLLA Therese Thorell, Utredare Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (9) Motionen yrkar att: Järfälla kommun tar fram en övergripande plan mot hemlöshet, Socialtjänsten tar fram en skriftlig handlingsplan för hur hemlöshetsarbetet ska skötas, Järfälla kommun etablerar en uppsökande förebyggande verksamhet, Järfälla kommun etablerar en uppsökande verksamhet riktad till akut hemlösa. Ärendet Som författarna till motionen framhåller så är gruppen som är hemlösa heterogen och det finns många olika individuella orsaker till hemlösheten, allt från psykisk sjukdom och/eller missbruk till att den enskilde har skulder eller genomgått en separation. Det finns även ett flertal strukturella faktorer som påverkar arbetet mot hemlöshet. Exempel på strukturella faktorer som tas upp i Socialstyrelsens rapport Den sekundära bostadsmarknaden (2015) är bostadsmarknad, arbetsmarknad samt segregation. En permanent bostad är en grundförutsättning för att var och en själv ska kunna forma och ta ansvar för sin tillvaro och kunna planera för sin framtid varför frågan är viktig, både för kommunen och för samhället i stort. Socialstyrelsen har tagit fram definitioner avseende hemlöshet, dessa är: Situation 1 personer i akut hemlöshet - Personerna är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. I detta ingår hotell, vandrarhem, husvagn eller liknande Situation 2 personer på institution och i kategoriboende - Personerna är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende och planen är utskrivning inom tre månader men personen har inte någon egen bostad ordnad till det tillfället. Situation 3 personer i långsiktiga boendelösningar på den sekundära bostadsmarknaden Personerna bor i boendelösningar som kommunen ordnat (exempelvis försökslägenhet, träningslägenhet, socialt/kommunalt kontrakt) på grund av att den enskilde inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. I boendelösningen ska ingå ett hyresavtal som är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor och regler. Situation 4 personer i eget ordnat kortsiktigt boende - Personerna bor tillfälligt och kontraktslöst hos vänner, bekanta, familj, släkt eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader) inneboende- eller andrahandskontrakt hos en privatperson. Precis som anledningarna till hemlöshet är individuella är stödbehoven eller lösningarna för att komma ur hemlöshet varierande och kräver olika mycket resurser. Vissa enskilda är i behov omfattande behandling och stöd medan hemlösheten för vissa kan lösas genom att flytta till annan kommun med större utbud av lägenheter eller att kötiden i bostadsförmedlingen kan väntas ut.

3 (9) Det kommunala ansvaret Varje kommun har ett ansvar för planering och genomförande av bostadsförsörjningen. I detta ligger bland annat att säkerställa det finns ändamålsenliga bostäder till kommunens invånare. Det allmännyttiga bostadsbolaget Järfällahus är i Järfälla ett sätt att uppfylla det ansvaret. Även den nu pågående expansionen av Järfälla med nybyggnation är ett sätt att leva upp till de krav som finns avseende bostadsförsörjning. Socialtjänstens ansvar på en strukturell nivå är att ha kunskap om levnadsförhållanden i kommunen och medverka i samhällsplaneringen för att främja goda levnadsförhållanden. Detta inkluderar frågor avseende hemlöshet. Socialtjänsten har även enligt 2 kap 1 Socialtjänstlagen det yttersta ansvar för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Det uttalas dock inte i socialtjänstlagen att var och en har rätt till en egen lägenhet eller bostad. För särskilda grupper, äldre samt personer med funktionsnedsättning, finns ett särskilt ansvar att tillhandahålla boende med särskild service och omvårdnad respektive bostäder med särskild service. Kommunen har även ett ansvar att tillgodose boende för det antal nyanlända som ingår i överenskommelsen med länsstyrelsen. Arbetet mot hemlöshet påverkas av både bostads- och socialpolitik samt frågor gällande utbildning, arbete, integration och hälso- och sjukvård varför de är viktiga faktorer för att nå framgång i arbetet. Detta innebär att ett socialt förändringsarbete tillsammans med den enskilde individen, vilket är socialtjänstens huvudsakliga arbetssätt, inte är tillräckligt för att lösa dagens hemlöshetsproblematik utan att det krävs ett delat ansvarstagande, både i en kommun och i samhället i stort. Denna ståndpunkt bekräftas av den nationella hemlöshetssamordnaren som i sin slutrapport, Bostad sökes (2014), skriver att ansvaret för hemlöshet, utestängning från bostadsmarknaden och bostadsfrågor ligger hos kommunledningen. Aktuell situation på bostadsmarknaden I realiteten har inte alla kommuninnevånare tillgång till de lägenheter som tillhandahålls genom kommunala bostadbolag eller privata hyresvärdar, varken i befintliga bestånd eller i de nya hyresbestånd som byggs. I den nationella hemlöshetssamordnarens slutrapport återfinns diagrammet nedan som beskriver relationen mellan tillskott av bostäder och befolkningsökningen i Sverige mellan 1990 och 2013.

4 (9) I Stockholmsområdet, inklusive Järfälla, är utbudet av bostäder lågt i relation till befolkningen och inflyttning och även med ett ökat bostadsbyggande är det svårt att tillgodose allas behov. En konsekvens av den stora efterfrågan är att bostadsbolagen, oavsett om de är allmännyttiga eller inte, kan ställa höga krav på sina hyresgäster. Utifrån bolagens ägardirektiv om att verksamheten ska drivas affärsmässigt är det förståeligt att detta också görs för att minimera finansiella risker. Detta leder till att en så kallad sekundär bostadsmarknad skapas där socialförvaltningar i kommunerna hyr lägenheter av bostadsbolag och sedan i sin tur blir hyresvärd till enskilda. För många personer är det vad som återstår även om de inte behöver stödinsatser för att klara av boendet. Detta är en utveckling som har skett i hela landet men även i Järfälla. Enligt Boverkets undersökningar har den sekundära bostadsmarknaden ökat med 45 procent sedan 2008 och den fortsätter att öka. Enligt Socialstyrelsens rapport Den sekundära bostadsmarknaden tillkommer ca 800 nya avtal för andrahandslägenheter på den sekundära bostadsmarknaden varje år. När Sveriges kommuner tillfrågades 2011 om hur många andrahandskontrakt som man förvaltade var det totalt stycken. År 2013 var motsvarande siffra stycken. Även om en sekundär bostadsmarknad där en förvaltning garanterar hyran kan ses som en bra lösning för att säkra hyresinbetalningar innebär det att enskilda, inom ett viktigt livsområde, nekas möjligheten att leva ett självständigt liv och det uppstår s.k. inlåsningseffekter då många av de som bor inom den sekundära bostadsmarknaden inte lyckas tas sig in på den ordinarie bostadsmarknaden även om det är målet. Anledning är ofta samma som gör att de från början inte har kommit in på den ordinarie bostadsmarknaden, d.v.s. för låga inkomster, förekomst av betalningsanmärkningar eller skulder även om den enskilde under längre tid uppvisat skötsamhet avseende hyresinbetalningar och boendet i övrigt. Enligt den nationella hemlöshetssamordnarens slutrapport uppstår även andra konsekvenser för enskilda i dagens situation. Exempelvis kan bostadsbristen leda till att personer blir kvar längre inom HVB-hem, stödboenden eller skyddade boenden än vad som är avsett, nödvändigt eller lämpligt samt att tillfälliga boenden måste

5 (9) ordnas på vandrarhem eller hotell i högre utsträckning. Förutom att det inte är bra för den enskilde så påverkar det även den kommunala ekonomin negativt. Risk finns även att personer återvänder till destruktiva relationer om det inte är möjligt eller tar lång tid att komma vidare till ett eget tryggt boende. Socialtjänstens insatser för personer med bostadproblem har historiskt sett utformats för personer med psykiska-, sociala- eller beroendeproblem. I dagsläget är det dock i hög utsträckning personer med betalningsanmärkningar, försörjningsstöd på grund av låga eller inga egna inkomster eller för kort kötid i bostadskön som vänder sig till socialtjänsten och efterfrågar hjälp med kontrakt på en lägenhet. Detta leder till att landets socialtjänster tvingas lägga resurser på att bemöta och arbeta med dessa frågor i högre utsträckning än tidigare. Utifrån befintlig statistik avseende avhysningar kan man se att antalet verkställda avhysningar i hela Sverige har minskat sedan mitten av 1990-talet. Det största skälet till att vräkning verkställs är obetalda hyror. Statistik från Kronofogdemyndigheten avseende Järfälla visar att det under 2014 lämnades in 30 stycken ansökningar om avhysning och att 10 stycken verkställdes. Inga avhysningar gjordes under 2014 i Järfälla där det fanns barn inblandade. Aktuellt arbete inom socialförvaltningen Boendefrågor är något som påverkar arbetet på de flesta enheterna inom förvaltningen och redan idag arbetar man systematiskt och har idéer om hur arbetet kan förbättras. Det finns dock ingen särkskild plan eller riktlinjer inom förvaltningen eller kommunövergripande som styr arbetet. Järfälla kommun har undertecknat en överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län i syfte att säkerställa ansvar och samverkan mellan kommunerna. Överenskommelsen har tagits fram av Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Uppsökande arbete Inom ramen för Järfälla stöd och behandlings bo-team för vuxna genomförs ett uppsökande arbete mot målgruppen vuxna med missbruksproblematik i Jakobsbergs centrum. Att identifiera akut hemlöshet ingår i detta. Det finns i dagsläget inga indikationer på att Järfälla har ett stort problem med personer som sover utomhus eller på offentliga platser även om det kan förekomma. I början på maj 2015 fanns, enligt uppgifter från försörjningsstödsenheten, totalt tre hushåll som bedömdes befinna sig i sådan akut hemlöshet att kortsiktiga lösningar som exempelvis vandrarhem eller härbärge saknades. Detta innebär dock inte per automatik att personerna sov utomhus, på offentliga platser eller inte hade erbjudits tillfälliga boendelösningar, ex härbärge. Därutöver var det 24 hushåll som var boende på vandrarhem. Förvaltningen inser att det troligtvis även därutöver finns ett mörkertal.

6 (9) Kvarntorpet Precis som författarna till motionen framhåller så finns Kvarntorpet vilket är ett härbärge och ett lågtröskelboende som i dagsläget drivs av RIA. Kvarntorpet är kommunens främsta insats till personer som befinner sig i situation 1 i definitionen av hemlöshet, det vill säga personer i akut hemlöshet. Kvarntorpet vänder sig framförallt till personer med beroendeproblematik. Härbärge är en akut insats men också utgångspunkten för att inleda ett motiverande arbete med målet att den enskilde ansöker om fortsatt stöd och/eller behandling. Steget efter härbärget är lågtröskelboendet inom Kvarntorpet som innebär ett mer långsiktigt boende med ett eget rum och toalett och del i gemensamhetsutrymmen. Kvarntorpet kompletteras även med en dagcentral dit personer i social utsatthet, exempelvis akut hemlöshet, kan vända sig under dagtid. Även från dagcentralen kan personer länkas vidare till socialtjänsten om den enskilde önskar ansöka om bistånd. Det finns i dagsläget inga indikationer på att härbärget har en för låg kapacitet för att möta målgruppens behov. Det inträffar att det blir fullbelagt, dock sällan, och då används platser på andra härbärgen. Boende för ungdomar samt personer med missbruk Förvaltningen bedriver olika egna verksamheter som tillgodoser behov av boende för ungdomar samt för personer med missbruksproblematik. Boendeformen för ungdomar är stödboende och det bedrivs på flera olika platser i kommunen. Förutom själva boendet ingår boendestöd, tillsyn samt kompletterande insatser utifrån den unges individuella behov, exempelvis kvalificerad kontaktperson eller familjebehandling. Inackorderingshemmet Fågelsjö vänder sig till personer med missbruk och stödinsatser utformas utifrån den enskildes behov. Stöd i nykterhet/drogfrihet, sysselsättning samt stöd i att söka eget boende är viktiga delar av verksamheten. Sociala kontrakt - boendetrappa Socialförvaltningen i Järfälla är tydlig i sin kommunikation avseende att socialtjänsten inte är en bostadsförmedling men förvaltningen har ändå de facto blivit en stor hyresvärd. I dagsläget hyrs drygt 140 lägenheter från Järfällahus, fastighetsavdelningen (bostadsrätter) eller privata värdar som sedan hyrs ut till enskilda i andra hand, ett så kallat socialt kontrakt. Sedan 2007 har totalt 35 kontrakts tagits över av den enskilde. Anledning att personer inte får ta över kontrakt är ofta att de inte uppfyller krav på inkomst eller har betalningsanmärkning. Detta krav finns även om personerna har skött boendet under flera år utan störningar och utan att ha missat hyresinbetalningar. Situationen i Järfälla överensstämmer på många sätt med övriga kommuner i Sverige. Att så få kan ta över sina kontrakt innebär att flödet i en tänkt boendetrappa stoppas upp. Eftersom endast en viss andel av Järfällahus bestånd ska bestå av sociala kontrakt så får förvaltningen inte tillgång till fler lägenheter om inte enskilda får ta över sina kontrakt eller fler hyresrätter byggs i Järfällahus bestånd.

7 (9) Förvaltningens åsikt är att en viktig förändring avseende att motverka hemlöshet eller en osäker boendesituation för enskilda är att Järfällahus accepterar försörjningsstöd som inkomst. Att kommunstyrelsen nu föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att Järfällahus, under vissa förutsättningar, ska acceptera försörjningsstöd vid övertagande av socialt kontrakt är ett positivt första steg. I de fall som en person även har betalningsanmärkningar som hindrar övertagande av kontrakt skulle en lösning kunna vara att en hyresgaranti lämnas under en begränsad period som en extra säkerhet. Särskilt gällande barnfamiljer skulle detta kunna vara ett tillvägagångssätt. Detta är enligt förvaltningen en nödvändighet för att ett beslut om att acceptera försörjningsstöd som inkomst ska få avsedd effekt. Detta eftersom betalningsanmärkningar förekommer hos personer även om de prickfritt skött sina åtaganden som hyresgäst under flera år. En sådan förändring skulle innebära att förvaltningen kan fokusera sitt arbete avseende boendefrågor på personer som är mer socialt utsatta och behöver stöd för att klara av att bo. Budget och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivningen drivs i samverkan med Sollentuna och Upplands-Bro och är lokaliserad i Jakobsberg. Verksamheten erbjuder hushållsekonomisk rådgivning, skuldrådgivning samt handläggning och stöd vid skuldsanering. Målgruppen för verksamheten är personer som är skuldsatta eller riskerar att hamnar i överskuldsätning. Verksamheten är ett viktigt verktyg både i det förebyggande arbetet för att undvika vräkning/hemlöshet samt i arbetet med att stärka enskildas hushållsekonomiska situation så att de kan bli godkända som hyresgäster i framtiden. Belastningen på verksamheten är hög och arbete pågår med att effektivisera rutiner, metoder och processer i syfte att minska väntetiderna. En åtgärd som genomförs i dagsläget är även att öka personalresurserna i verksamheten genom en nyrekrytering. Försörjningsstödsenhetens arbete med boendefrågor Försörjningsstödsenheten genomför en stor del av det arbete som utförs inom socialförvaltningen avseende hemlöshet. Enheten ger alla som ansöker om försörjningsstöd information och rådgivning i hur de ska prioritera sina räkningar och de råd som då ges är att alltid prioritera hyra och el. Detta är ett sätt att undvika att hyresinbetalningar blir sena och minskar risken för vräkning. Enheten informeras alltid av hyresvärden när en person/familj riskerar vräkning. Ett uppsökande arbete bedrivs då genom att informationsbrev skickas till den det berör med information om vilket stöd som är möjligt att få från socialtjänsten och hur personen ska gå tillväga för att få kontakt. Om det finns barn i hushållet följs brevet upp med en personlig kontakt i form av telefonsamtal eller hembesök. Även i de fall det framkommer att en vuxen person utan barn riskerar vräkning och anledningen är någon typ av egen problematik, ex psykisk ohälsa, tas en direktkontakt med den enskilde. Socialtjänsten har ett bra samarbete med bostadsbolagen och får tidiga signaler när det finns risk för vräkning vilket gör att det finns stora chanser att minska risken för att vräkningen verkställs. Ofta behöver det inte innebära att socialtjänsten ger bistånd

8 (9) till hyresskuld utan att den enskilde själv, med eller utan stöd från socialtjänsten, kan upprätta en avbetalningsplan med sin hyresvärd. Enheten arbetar även med introduktion av nyanlända som kommunen tar emot inom ramen för överenskommelse med länsstyrelsen som Kommunfullmäktige. När personerna först kommer till kommunen erbjuds de oftast ett boende i någon av de flyktinglägenheter som kommunen förfogar över. Dessa är dock begränsade i antal och det är av yttersta vikt att förvaltningen ges tillgång till lägenheter som överensstämmer med antalet nyanlända som kommunen genom överenskommelsen åtar sig att ta emot. Detta krävs för att kunna möjliggöra ett bra mottagande och en bra introduktion i Sverige. Ett aktivt arbete görs för att dessa personer eller familjer ska kunna komma vidare till eget boende. Ett hinder även för denna grupp är dock brist på lägenheter, låga inkomster och kort tid i bostadskö. Enheten planerar att inrätta en särskild arbetsgrupp som ska kunna ge enhetens klienter ett specialiserat stöd avseende boendefrågor. Stödet ska vända sig både till personer som lever i eller riskerar hemlöshet. Vuxenenheten I de fall en person redan är aktuell på vuxenenheten eller nyligen varit det och riskerar vräkning utför enheten samma uppsökande arbete som försörjningsstödsenheten. Även om enheten i övrigt framförallt utreder och följer upp behov av behandling för beroendeproblematik ingår alltid boendefrågan i de uppdrag som ges till utförare, både inom öppenvård och vid placeringar. Detta eftersom förutsättningarna för att förbli alkohol- eller drogfri förbättras om den enskilde har en ordnad boendesituation. Barnkonsekvensanalys I linje med socialnämndens effektmål att ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom förvaltningens verksamheter ska barnkonsekvensanalyser genomföras i alla ärenden till nämnd som berör barn. Bedömning görs att även om detta ärende primärt inte fokuserar på barn så är de i hög grad berörda av frågan om hemlöshet och svårigheterna på bostadsmarknaden. I detta ärende har följande analys gjorts: Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? o Ja, ett framtida arbete med att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för att motverka hemlöshet bör innefatta ett barnperspektiv och förväntas påverka barns situation på ett positivt sätt. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet? o Beslutet inom ramen för detta ärende innebär inte i sig att ett aktivt val att sätta barns och ungas bästa i främsta rummet görs. Beslutet bedöms dock bidra till barns och ungas bästa. Har barn och unga fått uttrycka sin mening? o Nej

9 (9) Analys Förvaltningen anser precis som författarna till motionen att en övergripande handlingsplan i syfte att motverka hemlöshet bör tas fram i kommunen. Förvaltningens ståndpunkt är att kommunstyrelseförvaltningen, på uppdrag av kommunstyrelsen, är bäst lämpad att ta fram denna plan i samverkan med kommunens övriga förvaltningar. Detta för att betona kommunens övergripande ansvar i frågan. Det är även förvaltningens övertygelse att det är fler förvaltningar än socialförvaltningen som kan bidra i detta arbete på ett bra sätt. Hur det förebyggande arbetet ska organiseras för bäst resultat, exempelvis om uppsökande verksamhet för akut hemlösa är lämpligt, om det behövs andra eller kompletterande insatser på området eller vilka behov som olika målgrupper har beaktas i det löpande utvecklingsarbetet inom förvaltningen. Eftersom förvaltningen har ett uppdrag att omstrukturera det förebyggande arbetet för att nå en högre ändamålsenligt effektivitet kommer förvaltningens ansvar avseende hemlöshet även beaktas i den processen. Slutsatser Socialnämnden föreslås besluta enligt förvaltningens förslag. Johan Bergman Socialdirektör Lotta Erlandsson Avdelningschef Individ och familjeomsorg Expedieras Kommunstyrelsen Johan Bergman Lotta Erlandsson Therese Thorell

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Den sekundära bostadsmarknaden

Den sekundära bostadsmarknaden Den sekundära bostadsmarknaden Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden hemlöshet många ansikten mångas ansvar en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Regeringen har presenterat en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar

Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar PM 2015-06-01 1 (6) Avdelningen för ekonomi och styrning Måns Norberg & Signild Östgren Avdelningen för vård och omsorg Ove Ledin Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar Bakgrund Hemlöshet och utestängning

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

2015-10-02. Remissvar på motionen Inrätta en social investeringsfond

2015-10-02. Remissvar på motionen Inrätta en social investeringsfond TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-10-02 Socialnämnden Dnr Son 2015/264, Kst 2015/176 Remissvar på motionen Inrätta en social investeringsfond Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord Stockholm

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Arbetsutskott Marie Normalm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2014-03-25 Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Tisdag den 15 april 2014,

Läs mer

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden Dnr ASN-2013-349 Dpl 63 sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Förvaltningsstaben Tjänsteyttrande 2014-01-29 Mats Fackel, 054-5405238 mats.fackel@karlstad.se Kartläggning av det långsiktiga

Läs mer

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD VÄGEN TILL EGEN BOSTAD Information om socialtjänstens arbete med bostadsfrågor Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Vem kan ha rätt till bostad via socialtjänsten? I Socialtjänstlagen

Läs mer

Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning

Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning Rekommendationer från nio kommuner, Barnombudsmannen och Kronofogden i en dialog den 13 oktober 2011. Dnr 9.6:0612/11 1 Innehåll

Läs mer

Tillfälliga lösningar för permanenta behov. Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden kommunernas boendelösningar för hemlösa personer

Tillfälliga lösningar för permanenta behov. Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden kommunernas boendelösningar för hemlösa personer Tillfälliga lösningar för permanenta behov Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden kommunernas boendelösningar för hemlösa personer ISBN 978-91-85999-90-3 Artikelnr 2009-126-3 Publicerad www.socialstyrelsen.se,

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

2007-11-07. Handlingsplan mot hemlöshet

2007-11-07. Handlingsplan mot hemlöshet 2007-11-07 Handlingsplan mot hemlöshet Handlingsplanen är fastställd av programnämnd Social välfärd den 7 november 2007 Arbetsgrupp: Håkan Gille, Socialförvaltning Öster Gun Berglund, programkansli Social

Läs mer

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen Carin Erlandh Engman Kvalitets-och utvecklingsledare 08-590 975 10 Fax 08-590 733 41 carin.erlandengman@upplandsvasby.se 2015-04-30 Dnr SÄN/2014:349 Social-och

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen 2014-01-28 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2014:30 carin.erlandengman@upplandsvasby.se

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad

Bostad först i Stockholms stad Socialförvaltningen Utvecklingsenheten SIDAN 1 Bostad först i Stockholms stad RFMA 2013-04-10 Maria Andersson Socialförvaltningen Stockholms stad Om Bostad först i Stockholms stad 3 år. Avslutas 2013 Partnerskap

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga '?1 ~??'! ;';'~ :-p Bilaga is 2014/186/1 m~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 1(2) 2014~09-22 D!ARIENR: 2014/40 Ink. 2014-09- 2 4 o;oc;e"' ZrA4-/ 40 IAktb;laga -::;. Dpb: l Svar på medborgarförslag om boende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 28 (36} 192 Dnr2014/40 Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga INLEDNING Per Tjärnström inkom 2014-01-08

Läs mer

RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG. Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden

RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG. Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie

Läs mer

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems MPHASIS Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems Funded by EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG National Context Statement

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Regeringens hemlöshetssatsning 2 år Pågår till 2010-10-31 Vägen ut! kooperativen i samarbete med Kriminalvården Region Väst /

Läs mer

Granskning av socialnämndens arbete med hemlösa

Granskning av socialnämndens arbete med hemlösa Kommunrevisionen 9-- Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av socialnämndens arbete med hemlösa På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden)

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-08-19 Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar socialförvaltningens

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

2 Muntlig information om rekrytering av kontaktfamilj/kontaktperson

2 Muntlig information om rekrytering av kontaktfamilj/kontaktperson KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2011-11-28 Socialnämnden Tid 2011-12-13, Kl 19:00 Plats Xenter, konferensrummet Ärenden Justering 1 Motverka hemlöshet för socialnämndens målgrupper - rapport

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena. Utsänt ärende nr 23/2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-18 Till Styrelsen för SHIS Förändring av ersättningsnivåer inom SHIS stödboende för vuxna Förslag till beslut Styrelsen godkänner kontorets förslag till

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll - Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel: Sollentuna

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Hemlöshet en fråga om bostäder

Hemlöshet en fråga om bostäder Hemlöshet en fråga om bostäder Slutrapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag 2012 2014 2 Förord Tryggheten i att ha en ordnad bostad är en förutsättning för mycket i det dagliga livet; för vila, sömn,

Läs mer

Bostad först - modell för boendestöd

Bostad först - modell för boendestöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-26 Dnr: 2014/806-IFN-715 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Britta Wallin, Socialkontor Vuxen Per Nägele,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Socialt arbete - specialisering eller integrering?

Socialt arbete - specialisering eller integrering? Socialt arbete - specialisering eller integrering? Funktions-/ärendetypsindelad organisation Barn- och familjeenhet Utrednings- och försörjningsstödsenhet Missbruksenhet Funktionshinderenhet Mottagningsenhet

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012)

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Danielsson Åsa Eva Egnell Datum 2013-08-26 Rev 2013-09-04 Diarienummer UAN-2013-0412 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inspektionen för vård

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande 1 Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemoria 2006-06-07 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för bostad och byggande Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemorians huvudsakliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Allmän information s 3 För dig som hyresgäst s 4 För dig som hyresvärd s 5 För kommuner s 6 Ordlista s 7 2 Kommunala hyresgarantier En kommunal hyresgaranti

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400 7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-07 114 Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 2014-09-01 Henrik Ahlgren...1 1 Inledning...2 2 Datainsamling...4 2.1 Datainsamling enkäter... 4 2.2 Tillförlitlighet...

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Slutrapport 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter,

Läs mer

!&f 10: lf s f!fs. 1

!&f 10: lf s f!fs. 1 !&f 10: lf s f!fs. 1 /fomcl!t. Vnrbcri c! c n. Komn1tm t~ ;.: n K( {/.Cl. 2jll- /1/ Varbel'gs kommun Revi oi erna 2013-12- 0 3 Dm...Jf S.Mf f,qq/tdon.12-03 Till ocialnäxnndeni och Vaa-bei gs Bostad AB

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-07

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-07 Socialnämndens arbetsutskott Maria Sandberg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2011-04-28 Socialnämnden Torsdagen den 28 april 2011 Lastberget Konferens och upplevelse i Bålsta Socialnämnden kommer att

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning bostadsmarknaden 2013

Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning bostadsmarknaden 2013 REGERINGSUPPDRAG rapport 2014:27 Rapport 2014:36 Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning av den sekundära bostadsmarknaden 2013 en del av romsk inkludering 2012 2032 De sociala hyreskontraktens kvantitativa

Läs mer

Utveckling av statistik om socialtjänstens insatser gällande bistånd till boende

Utveckling av statistik om socialtjänstens insatser gällande bistånd till boende Utveckling av statistik om socialtjänstens insatser gällande bistånd till boende Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti möjlighet till eget boende 2 För dig som hyresgäst Du som har ekonomiska förutsättningar att betala hyra men ändå saknar ett eget boende har möjlighet att söka en kommunal hyresgaranti.

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut ESLÖVS KOMMUN Barn- och familjenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 6 (24) 2012-12-12 r' -12-1 7 148 Dnr BoE2012.0925 Yttrande över motion om barnbokslut Ärendebeskrivning Kent Karlsson (KD) föreslår i motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Mitt hem är min borg. - om boendesituationen för missbrukare i Jönköpings län

Mitt hem är min borg. - om boendesituationen för missbrukare i Jönköpings län Mitt hem är min borg - om boendesituationen för missbrukare i Jönköpings län Mitt hem är min borg - om boendesituationen för missbrukare i Jönköpings län MEDDELANDE NR 2004:5 2 MITT HEM ÄR MIN BORG Titel

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer