Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning"

Transkript

1 Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning

2 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga Annonsbyrå hemlöshet Foto: Fotolia och utestängning Tryck: Edita Västra från Aros, bostadsmarknaden Västerås, 2012 Artikelnummer: S

3 I denna broschyr informerar regeringens hemlöshetssamordnare om den komplexa problematiken kring hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Dessutom innehåller broschyren en vägledande del med frågeställningar för varje kommun i Sverige att reflektera över. Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 3

4 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden ett komplext samhällsproblem Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som sover i trappuppgångar eller vistas på härbärge. Men de som är hemlösa och utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden är ingen homogen grupp, utan lever under olika mer eller mindre otrygga omständigheter, med mer eller mindre varaktighet. Många hemlösa personer har någon typ av individuell problematik, såsom missbruksproblem, psykisk eller fysisk ohälsa, arbetslöshet, ekonomiska svårigheter eller relationsproblem. Många står utan bostad på grund av vräkning, vilket kan röra såväl ensamstående som familjer med barn. Andra har svårt att komma in på bostadsmarknaden enbart på grund av att de inte har några tidigare boendereferenser eller en låg inkomst många hyresvärdar godtar exempelvis inte försörjningsstöd som inkomstkälla. Därmed är ett stort antal människor hänvisade till kommunernas speciella utbud av boendelösningar: bostäder som hyrs ut i andra hand, och som ofta är förknippade med särskilda villkor eller regler. Unga vuxna och utrikes födda personer är grupper som ökar bland dem som räknas som hemlösa. Det råder dessutom stor brist på bostäder i många kommuner. Komplexiteten gör att det behövs åtgärder av flera olika slag, både individuella stödinsatser och strukturella förbättringar. För att komma tillrätta med hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden krävs ett delat samhälleligt ansvarstagande. Socialtjänsten har en viktig uppgift i att ge enskilda individer olika former av stöd. Men på ett strukturellt plan är situationen på arbetsmarknaden, inriktningen på integrations-, hälso- och sjukvårdspolitiken och framför allt bostadspolitiken andra viktiga faktorer för att kunna förstå, hantera och arbeta mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. För att arbetet med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden ska fungera effektivt bör ansvaret för dessa frågor främst finnas på den kommunnivå där man har mest möjlighet att påverka bostadsförsörjningen i kommunen. Kommunens högsta beslutsfattande organ har det yttersta ansvaret för planeringen av bostadsförsörjningen. Bred definition Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden kan definieras som olika situationer som personer kan befinna sig i med olika grader av brist på förankring på bostadsmarknaden. Situationerna skiljer sig åt sinsemellan utifrån fysiska, juridiska och sociala villkor. Socialstyrelsen definierar fyra sådana situationer: 4 Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

5 Akut hemlöshet situation 1 En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende (exempelvis kvinnojour) eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. Även hotell, camping, vandrarhem och husvagn ingår i denna situation. Institutionsvistelse och kategoriboende situation 2 En person är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt eller stödboende inom socialtjänsten, landstinget eller hos en privat vårdgivare, alternativt på HVB-hem eller SiSinstitution, och ska skrivas ut inom tre månader, men personen har inte någon egen bostad ordnad inför utskrivning eller utflyttning. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. Långsiktiga boendelösningar situation 3 En person bor i en boendelösning som kommunen har ordnat (t.ex. försökslägenhet, träningslägenhet, socialt/ kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn eller särskilda villkor eller regler. Eget ordnat kortsiktigt boende situation 4 En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos vänner, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader) inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner. Personen ska ha varit i kontakt med socialtjänst eller annan stödgivande verksamhet av detta skäl. Under en mätvecka i maj 2011 inrapporterades cirka personer som hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden i Sverige. Ca personer var akut hemlösa, knappt 300 av dessa sov utomhus eller i offentliga utrymmen (situation 1). Ca personer vistades på institutioner, anstalter och i kategoriboenden (situation 2) personer bodde i träningslägenheter, försökslägenheter, bostäder med socialt kontrakt och liknande (situation 3) personer hade ett kortvarigt boende hos vänner, familj, bekanta (situation 4). Andelen män var 64 procent, kvinnor 36 procent. En dryg tredjedel var födda utrikes. Ca 36 procent var föräldrar till barn under 18 år. Ca 40 procent hade missbruksproblem, medan en dryg tredjedel hade problem med psykisk ohälsa. Den vanligaste inkomstkällan var ekonomiskt bistånd, följt av sjukersättning. Källa: Socialstyrelsen, 2012 Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 5

6 Hemlöshetssamordnare för att ge stöd i kommunernas arbete Regeringens strategi , Många ansikten, mångas ansvar, bidrog till att öka kunskapen om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Nu fokuseras insatserna på att förankra denna kunskap på lokal och regional nivå. Därför har regeringen för perioden tillsatt en samordnare med uppgiften att ge kommunerna stöd i deras arbete med att skapa långsiktiga och hållbara strukturer och fungerande rutiner i arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. I uppdraget ingår att särskilt uppmärksamma det vräkningsförebyggande arbetet. Hemlöshetssamordnaren för en dialog med kommunerna kring hur lokala strategier och handlingsplaner kan tas fram, och hur arbetet med att motverka hemlöshet kan samordnas för att på ett bättre sätt förebygga att personer blir hemlösa och att vräkningar sker. Syftet är att främja att respektive kommun utvecklar en uthållig struktur i arbetet med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden tillsammans med berörda parter och att hemlösheten på sikt ska minska. Hemlöshetssamordnaren samverkar och samråder med Länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Boverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndig heten, Barnombudsmannen, frivilligorganisationer och andra relevanta myndigheter och organisationer. Bostaden som mål eller medel? Hur ska jag kunna leva ett normalt liv om jag inte får bo normalt? För att lösa boendesituationen för personer som är hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden är det vanligt att kommunerna har organiserat boendelösningarna enligt ett trappstegssystem. Den hemlöse personen kvalificerar sig gradvis ( tränas i att bo ) (f.d. hemlös man, Helsingborg) till ett eget boende, från härbärge och olika försöks- och träningslägenheter till en bostad med eget förstahandskontrakt en process som ofta tar flera år. Krav ställs ofta på att den boende ska uppfylla ett antal villkor utöver de regler som hyreslagen anger. Det kan exempelvis handla om krav på drogfrihet, att delta i behandling, eller att ta emot tillsyn. En annan utgångspunkt är att se bostaden som en grundförutsättning för att människor ska kunna ta itu med sina problem. Metoden att erbjuda hemlösa personer en egen permanent bostad, med tillgång till frivilliga och individuellt anpassade stödinsatser, har visat goda resultat där den har testats. En bostad är ett grundläggande behov, oavsett vilka eventuella andra problem en person kan tänkas ha. Bostad Först är en modell som hittills har prövats på ett fåtal platser i landet. Allt fler kommuner visar intresse för att införa den om inte annat som ett komplement till mer traditionella metoder. Att fler kommuner ges möjlighet att pröva Bostad Först-modellen är något som Sveriges kommuner och landsting genom ett kongressbeslut kommer att verka för. 6 Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

7 Frågor att ställa i varje kommun De följande frågeställningarna kan vara användbara för alla kommuner att reflektera kring. Samtidigt ger de handfasta tips på hur man kan arbeta med dessa frågor, och kan dessutom väcka insikt om vad man bör förändra och förbättra i sitt arbetssätt. Frågorna är samlade under olika teman: överblick, planer, samverkan, insatser, rutiner och metoder, samt analys av styrkor och svagheter. Skaffa överblick Hur definieras hemlöshet i kommunen? Används Socialstyrelsens definition eller någon annan? Vilken kunskap finns om de personer som är hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden i kommunen? Görs egna och kontinuerliga kartläggningar? - Hur många är hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden, eller riskerar att bli det? - Vilka är hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden? Vilka nya riskgrupper finns? - Hur många är långvarigt hemlösa? - Hur många förväntas bli utskrivna från vård, behandling och kriminalvård och saknar då bostad? Vilken beredskap finns för att ge dessa personer stöd till bostad? - Hur många kvinnor förväntas flytta från kvinnojour eller skyddat boende och saknar då bostad? Vilken beredskap finns för att ge dem stöd till bostad? - Hur många barn berörs eller riskerar att beröras av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden? Hur många personer i kommunen är aktuella för ekonomiskt bistånd? Accepterar hyresvärdarna i kommunen försörjningsstöd som inkomst? Hur ser bostadsmarknaden ut i kommunen brist, balans eller överskott? Hur är fördelningen mellan villor, bostadsrätter och hyresrätter? Hur är fördelningen mellan kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare? Finns bostadsförmedling eller officiell bostadskö i kommunen? Hur använder kommunen ägardirektivet gentemot kommunala bostadsbolag? Använda planer Finns det i kommunen någon skriftlig, på ledningsnivå (politisk ledning eller förvaltningschefsnivå) beslutad strategi eller handlingsplan för arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden? - En strategi beskriver de långsiktiga målen. Det kan till exempel handla om att inga barnfamiljer ska vräkas, att minska antalet personer som bor på härbärge, eller att öka antalet sociala kontrakt som övergår i förstahandskontrakt. - En handlingsplan beskriver de konkreta insatserna. Det kan bland annat handla om att stärka det förebyggande arbetet genom budget- och skuldrådgivning, eller att utveckla boendestödet. I planen bör framgå vilken roll och vilket ansvar de olika involverade aktörerna i kommunen har. Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 7

8 Har kommunen tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjningen under den senaste mandatperioden? Tas hänsyn till hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden i kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning? Hur använder kommunen planmonopolets olika verktyg för att förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden (översiktsplaner, detaljplaner osv)? Samverkan externt och internt Hur bedrivs samverkan mellan kommunen och bostadsföretag/hyresvärdar? Finns det skriftliga överenskommelser för hur samverkan ska se ut? Hur fungerar den interna samverkan i kommunen, till exempel mellan socialnämnd och samhällsbyggnads-/fastighetsnämnd? Hur fungerar samverkan mellan kommunen och externa aktörer såsom frivilligorganisationer eller andra myndigheter? Styrning, struktur och samsyn viktiga beståndsdelar i samverkan! - Styrning krävs på alla ledningsnivåer. - Det räcker inte att besluta om samverkan, det måste också skapas praktiska förutsättningar för att samverkan ska fungera. För detta krävs generella verktyg såsom formella avtal, riktlinjer som tydliggör yrkesroller och arbetsområden, rutiner och modeller för det gemensamma arbetet, gemensamt dokumenterade handlingsplaner m.m. - Med samsyn menas att parterna har en gemensam uppfattning om vad det är man vill åstadkomma med samverkan, med hjälp av gemensamt uppsatta mål, tydliga ansvarsgränser och förväntningar på varandra, och regelbundna uppföljningar. Insatser, rutiner, metoder Vilka typer av boendeinsatser erbjuds i kommunen och hur utformas dessa trappstegsboende, Bostad först, kategoribostäder, integrerade bostäder? Vilka andra insatser kan erbjudas i kommunen boendestöd, personligt ombud, hyresrådgivning, budget- och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd, missbruksbehandling, god man/förvaltare m.m.? Använder sig kommunen av hyresgarantier? Finns insatser att ge för hemlösa personer som saknar permanent uppehållstillstånd? I vilken utsträckning kan insatser utformas efter individens behov? Bedrivs uppsökande verksamhet inriktad på hemlösa personer? Hur dokumenteras insatser riktade till personer som är hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden? Hur följs insatserna upp? Hur utvärderas de? Har kommunen skriftliga och beslutade rutiner för ett vräkningsförebyggande arbete? Finns rutiner för att förhindra att särskilda målgrupper, t.ex. barnfamiljer, blir vräkta? 8 Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

9 Analys av styrkor och svagheter Vad fungerar bra i kommunens arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden? Vad fungerar sämre? Vilka utvecklingsområden finns i kommunen? Vilka framtida utmaningar finns för kommunen? Hur ska kommunen arbeta vidare för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden under de närmaste åren? Vräkningsförebyggande arbete Det finns ett starkt samband mellan vräkning och hemlöshet. Personer som har blivit vräkta har ofta mycket svårt att komma tillbaka in på den ordinarie bostadsmarknaden. Att aktivt förebygga att människor blir vräkta är därför en viktig uppgift för kommunerna. Ett bra vräkningsförebyggande arbete underlättas av ett gott samarbete mellan socialtjänst och hyresvärdar. Både hyresvärdar och socialtjänst har ett ansvar att agera snabbt när ett bostadsproblem har uppstått som skulle kunna leda till avhysning. Att ta personlig kontakt med hyresgästen är ofta mer framgångsrikt än att enbart ta kontakt per brev. Socialtjänst, hyresvärd och hyresgästen kan tillsammans gå igenom vilka handlingsalternativ som finns. Exempelvis kan en avbetalningsplan upprättas om hyresgästen har en hyresskuld. Ett annat exempel är att socialtjänsten kan ta över hyreskontraktet under en begränsad period. Behöver hyresgästen insatser i form av ekonomiskt bistånd, boendestöd, stödinsatser vid missbruk eller psykisk ohälsa, budget- och skuldrådgivning? Det är mycket viktigt att ta reda på om det finns barn i hushållet som riskerar vräkning. Barnets bästa har företräde. Det är mycket viktigt att dokumentera och följa upp ärendena. Läs mer om vräkningsförebyggande metoder på Socialstyrelsens hemsida: Tidiga insatser viktigt att agera innan det blir en juridisk fråga! Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 9

10 Bloggen Hemlöshet i fokus Den nationella hemlöshetssamordnarens blogg är till för dig som arbetar med att motverka hemlöshet eller berörs av frågan. På bloggen kan du följa hemlöshetssamordnaren i hans uppdrag och läsa om vad som görs inom regeringens satsning för att motverka hemlöshet och arbeta förebyggande mot vräkning. Webbplats På regeringens webbplats kan du läsa mer om regeringens arbete för att motverka hemlöshet och förhindra vräkning samt om hemlöshetssamordnarens uppdrag. Läs mer Hos Socialstyrelsen finns mer information om konkreta metoder för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Hos Boverket finns mer information om bostadsmarknadsfrågor. Hos Kronofogdemyndigheten finns information om bland annat överskuldsättning och statistik över vräkningar i kommunerna. Kontakt Michael Anefur, nationell hemlöshetssamordnare, Socialdepartementet E-post: Maria Boustedt Hedvall, ämnessakkunnig, Socialdepartementet E-post: De senaste åren har hemlösa personer utan permanent uppehållstillstånd börjat bli allt mer synliga i framför allt storstädernas offentliga rum. Det handlar exempelvis om EU-medborgare som uppehåller sig i Sverige men som saknar förankring, försörjning och bostad. Då de många gånger behöver stöd och hjälp då de vistas här är detta ett problem som kräver ett etiskt förhållningssätt. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga omfattningen av hemlösa personer utan permanent uppehållstillstånd. Resultatet ska redovisas senast den 31 maj Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

11

12 Socialdepartementet

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer Vräkningsförebyggande arbete stöd till socialtjänsten och andra aktörer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

!&f 10: lf s f!fs. 1

!&f 10: lf s f!fs. 1 !&f 10: lf s f!fs. 1 /fomcl!t. Vnrbcri c! c n. Komn1tm t~ ;.: n K( {/.Cl. 2jll- /1/ Varbel'gs kommun Revi oi erna 2013-12- 0 3 Dm...Jf S.Mf f,qq/tdon.12-03 Till ocialnäxnndeni och Vaa-bei gs Bostad AB

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket februari 2010 Titel: Trösklar till

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. omfattning och karaktär

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. omfattning och karaktär Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 omfattning och karaktär Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Boverket. Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation

Boverket. Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Boverket Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Boverket

Läs mer

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning HEMLÖS 2013 Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning Innehåll Ett boende för alla 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 1. Så ser hemlösheten ut i Sverige 7 2. Så arbetar

Läs mer

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 9 16 oktober 2008 Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 2008-09-01 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antog den 23 november 2000 Konkurrenspolicy för Borås Stad. Kommunstyrelsen

Läs mer

Hemlös 2010. En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet. Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd

Hemlös 2010. En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet. Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd Hemlös 2010 En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd 1 Innehåll Förord... 3 1. Bokslut över 10 år av svensk hemlöshetspolitik...

Läs mer

Hemlös 2011. En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet

Hemlös 2011. En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet Hemlös 2011 En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet Innehåll Förord... 3 1. Nationella politiska åtaganden... 4 Av professor Hans Swärd

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information. 2 Slutrapport i projekt Hemlöshetsfrågor i Botkyrka 2013 (SN 2013:57)

1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information. 2 Slutrapport i projekt Hemlöshetsfrågor i Botkyrka 2013 (SN 2013:57) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-03-25 Tid 2014-03-25, Kl 19:00 Socialnämnden Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information

Läs mer

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan

Läs mer

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Boverket mars 2013 Titel: Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Dnr: 2102-536/2013 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter?

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket januari 2009 Titel: Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Utgivare: Boverket januari 2009 Upplaga:

Läs mer

Genomgångsboendet lösning eller problem?

Genomgångsboendet lösning eller problem? LUNDS UNIVERSITET Genomgångsboendet lösning eller problem? En kvalitativ studie om samarbete och samverkan omkring ett genomgångsboende Julia Kuzina & Elena Mejia VT 2012 Handledare: Annika Capelán Abstract

Läs mer

Varför vräks barn fortfarande?

Varför vräks barn fortfarande? Varför vräks barn fortfarande? Sten-Åke Stenberg Pia Kjellbom Ida Borg Kristina Sonmark Socialdepartementet dnr S2010/4139/FST, Stockholm 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Sammanfattning...

Läs mer

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen Carin Erlandh Engman Kvalitets-och utvecklingsledare 08-590 975 10 Fax 08-590 733 41 carin.erlandengman@upplandsvasby.se 2015-04-30 Dnr SÄN/2014:349 Social-och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bilderna i bostadsförsörjningsprogrammet är från www.smalandsbilder.se 1 SAMMANFATTNING... 4 ANSVAR... 4 BOSTADSBESTÅND...

Läs mer