Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund KS 2014/ Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens mål om minskad hemlöshet och minskad utestängning från bostadsmarknaden. Kommunledningskontoret får i uppdrag att samordna berörda förvaltningars, bolags och övriga aktörers arbete kring hemlöshet. Resultatet av 2014 års arbete ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet Bakgrund Regeringen antog 2007 en nationell strategi mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. I slutet av 2011 tillsattes Michael Anefur som nationell hemlöshetssamordnare. Samordnarens uppdrag är att ge kommunerna stöd i deras arbete med att skapa långsiktiga och hållbara strukturer och fungerande rutiner i arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. I uppdraget ingår att särskilt uppmärksamma det vräkningsförebyggande arbetet. Hemlöshetssamordnaren för en dialog med kommunerna kring hur lokala strategier och handlingsplaner kan tas fram och hur arbetet med att motverka hemlöshet kan samordnas för att på ett bättre sätt förebygga att personer blir hemlösa och att vräkningar sker. Syftet är att främja att respektive kommun utvecklar en uthållig struktur i arbetet med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden tillsammans med berörda parter och att hemlösheten på sikt ska minska. Kalmar en av 45 kommuner Kalmar är en av 45 kommuner i landet som valts ut för närmare samarbete med hemlöshetssamordnaren. I december 2012 besökte därför samordnaren Kalmar kommun och träffade politiker, tjänstemän, representanter för krono- Kommunledningskontoret Kansli- Och Omvärldsenheten Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatran 18 Tel vx Fax

2 KS 2014/ (5) fogden, länsstyrelsen, Kalmarhem, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) med flera. I sammanfattningen efter besöket skrev samordnaren följande: Enligt Socialstyrelsens hemlöshetskartläggning 2011 uppgavs 155 personer vara hemlösa i kommunen under en specifik mätvecka. En stor del av dessa, 97 personer, levde enligt kartläggningen i olika former av andrahandskontrakt via kommunen. I Kalmar har kommunen ett gott internt samarbete (socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen) kring bostadssociala frågor. Man har en mycket god samverkan med det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem, både då det gäller att få tillgång till bostäder men också då det gäller att förhindra vräkningar. En utmaning framöver för Kalmar är den stora bostadsbristen. Bostadsbyggandet måste öka, menade gruppen som träffade hemlöshetssamordnaren och det behövs ett fördjupat samarbete med privata fastighetsägare. Andra utmaningar är en generell brist på arbetstillfällen i kommunen, samt ett relativt stort antal anhöriginvandrare som ofta bosätter sig hos personer med andrahandskontrakt. Det behövs sålunda fler bostäder till många olika grupper. Hemlöshetssamordnaren föreslog följande inriktning för Kalmar kommun: 1. Att Kalmar kommun arbetar för att ta fram ett strategiskt övergripande styrdokument där kommunens principer för arbetet med hemlöshetsrelaterade frågor klart framgår och hur detta konkret ska genomföras. Häri kan t.ex. ansvarsfördelningen mellan stadens ledning och olika förvaltningar tydliggöras, samt riktlinjer för både intern och extern samverkan anges. Häri kan också anges hur kommunen framöver avser att arbeta med kartläggningar och uppföljande statistik rörande hemlöshet och utestängning från arbetsmarknaden. 2. Att Kalmar kommun arbetar för att utöka, rutinisera och effektivisera det vräkningsförebyggande och det boendestödjande arbetet i samverkan med fastighetsägare/hyresvärdar, kronofogden och gärna även med personliga ombud, gode män och idéburna organisationer såsom Stadsmissionen och RSMH. 3. Att Kalmar kommun arbetar för att tillsammans med Kalmarhem bjuda in fler privata fastighetsägare till ett samarbete kring bostadssociala frågor, i syfte att dels få tillgång till fler bostäder för sociala ändamål, dels för att få med fler aktörer i det vräkningsförebyggande arbetet. 4. Att Kalmar kommun undersöker möjligheterna för att i någon form pröva Bostad först, som ett komplement till andrahandsuthyrningar/stödboende för personer som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden, och personer som står mycket långt ifrån denna. Kommunledningskontoret har tillsammans med socialförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret gått igenom hemlöshetssamordnarens fyra punkter och fördelat ansvaret för att ta fram förslag på åtgärder. Regeringens hemlöshetssamordnare kommer att följa hur arbetet fortgår och en återkoppling sker vid ett uppföljningsbesök den 27 februari 2014.

3 KS 2014/ (5) Generella utgångspunkter Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet och som sover i trappuppgångar, under presenningar eller liknande. Men hemlösa är ingen homogen grupp utan personer som lever under olika mer eller mindre otrygga omständigheter mer eller mindre varaktigt. Många hemlösa har någon typ av individuell problematik såsom missbruksproblem, psykisk eller fysisk ohälsa, arbetslöshet, ekonomiska svårigheter eller relationsproblem. En del står utan bostad på grund av vräkning och andra har svårt att komma in på bostadsmarknaden på grund av att de saknar tidigare boendereferenser eller har låg inkomst vissa hyresvärdar accepterar inte försörjningsstöd som inkomst. Därmed är ett stort antal människor hänvisade till kommunens speciella utbud av boendelösningar. Unga vuxna och utrikes födda personer är grupper som ökar bland dem som räknas som hemlösa. En anledning kan vara den bostadsbrist som finns i vissa kommuner. Denna komplexitet gör att det behövs såväl individuella stödinsatser som strukturella förbättringar. Problematiken kring hemlöshet är både en socialpolitisk och en bostadspolitisk fråga. Socialstyrelsens definition Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden kan definieras som olika situationer som personer kan befinna sig i. Situationerna skiljer sig åt sinsemellan utifrån fysiska, juridiska och sociala villkor. Socialstyrelsen definierar fyra sådana situationer: Akut hemlöshet - situation 1 En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende (exempelvis kvinnojour) eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. Även hotell, camping, vandrarhem och husvagn ingår i denna situation. Institutionsvistelse och kategoriboende situation 2 En person är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt eller stödboende inom socialtjänsten, landstinget eller hos en privat vårdgivare, alternativt på HVB-hem (Hem för vård eller boende) eller SiS-institution (Statens Institutionsstyrelse) och ska skrivas ut inom tre månader men personen har inte någon egen bostad ordnad inför utskrivning eller utflyttning. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. Långsiktiga boendelösningar situation 3 En person bor i en boendelösning som kommunen har ordnat (t.ex. försökslägenhet, socialt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn eller särskilda regler eller villkor. Eget ordnat kortsiktigt boende situation 4 En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos vänner, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader) inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner. Personen ska ha varit i kontakt med socialtjänst eller annan stödgivande verksamhet av detta skäl.

4 KS 2014/ (5) Lägesbeskrivning Kalmar Samhällsbyggnadskontoret Enligt välfärdsbokslutet för Kalmar kommun bygger en hållbar utveckling på tre perspektiv: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Den sociala aspekten handlar om att skapa ett samhälle där alla människor ges lika möjlighet till god livsmiljö utifrån särskilda behov och förutsättningar. Även i år är bedömningen av bostadsmarknaden i Kalmar kommun att det är brist på bostäder i staden, framförallt på mindre bostäder i centrala lägen. Hårdast drabbas de med minst resurser av bostadsbristen. Under 2012 färdigställdes i Kalmar kommun 216 bostäder i nyproduktion och 33 i ombyggnation. Bostadsfördelningen i nyproduktion var nästan 100 villor, knappt 80 bostadsrätter och 40 hyresrätter (varav 28 är seniorbostäder). Ungefär hälften av bostäderna i nyproduktion har två eller tre rum och kök medan andra hälften har fyra rum och kök eller mer. Ingen av de färdigställda bostäderna 2012 har ett rum och kök. Däremot kom det till 7 ettor i ombyggnation. En femrummare byggdes också om till 3 mindre lägenheter 1. En del av de färdigställda bostäderna är i praktiken klara något år tidigare. Kalmar kommun uppger i bostadsmarknadsenkäten 2013 att det är brist på bostäder, brist på hyresrätter och andra upplåtelseformer. Bostadsläget är särskilt svårt för medelålders, äldre och unga som vill hitta en mindre bostad. Det är även brist på studentbostäder och bedömningen är också att det kan vara svårt att tillgodose behovet av bostäder till flyktingar. I samband med ombyggnad beräknas det att byggas seniorbostäder samt 1-25 trygghetsbostäder. Behovet av särskilda boendeformer för äldre täcks därmed efter ombyggnad. Den förväntade utvecklingen för övriga grupper är fortsatt brist på bostäder och kommunen anser att det behöver byggas mer. Målet är att bygga 300 bostäder per år i Kalmar. Socialförvaltningen Socialförvaltningen möter ett ökande antal personer som har stora svårigheter med sin bostadssituation vilket i sin tur leder till ökade sociala problem inom andra områden. T.ex. ökade svårigheter med att ta emot behandling, ha en fungerande sysselsättning/arbete och att umgås med andra människor. Socialförvaltningen har påbörjat ett arbete med att samla in statistik över hur många personer i Kalmar kommun som befinner sig inom de olika situationerna. Situation 1 handlar om ett mindre antal personer men med en akut och stor problematik. Antalet inom situation 1 måste samlas in från ett antal externa samverkansaktörer då en del personer med stor hemlöshetsproblematik inte söker hjälp från socialtjänsten. De första siffrorna kommer att presenteras i februari Socialförvaltningen kommer också att presentera siffror över kostnaden för akuta lösningar i form av hotell/vandrarhemslösningar. Antalet som befinner sig inom situation 2 måste också mätas utifrån överenskommelser med framförallt kriminalvården. Socialtjänstens interna siffror kommer att redovisas i april Den totala siffran planerar att redovisas under hösten 2014 men för att komma dit behövs en skriftlig överenskommelse med kriminalvården. 1 SCB

5 KS 2014/ (5) Antalet som befinner sig inom situation 3 kommer också att presenteras i april Socialförvaltningen har cirka 100 lägenheter som hyrs ut som övergångsbostäder (andrahandskontrakt). I denna siffra ingår inte invandrarservices övergångsbostäder. Socialförvaltningen ska också kartlägga hur många av de som bor i övergångsbostad som inte har behov av stöd i boendet från socialförvaltningen (utöver försörjningsstöd). Socialnämndens mål Socialnämnden har för 2014 antagit fyra mål för arbetet med hemlöshetsproblematiken. Dessa är formulerade enligt nedan: Män och kvinnor som på egen hand saknar möjlighet att lösa sitt boende och som söker hjälp hos socialförvaltningen p.g.a. akut brist på övernattningsmöjlighet ska alltid få anvisning om plats att övernatta för kommande natt. Män och kvinnor som har kontakt med socialtjänsten skall finnas inom situation 1 (socialstyrelsens definition vid hemlöshet) maximalt en månad. Alla män och kvinnor som har en placering via socialtjänsten och befinner sig i situation 2 (socialstyrelsens definition av hemlöshet) skall ha ett boendealternativ ordnat tre månader före utskrivning. Det finns i december 2014 en upprättad samverkansöverenskommelse med kriminalvården med gemensamt mål kring hemlösheten. För att nå målen krävs gemensamma kommunövergripande insatser. Berörda aktörer är främst samhällsbyggnadsnämnden/kontoret, kommunstyrelsen/kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet, servicenämnden/förvaltningen och socialnämnden/förvaltningen, Kalmarhem och fastighetsägareföreningen liksom andra aktörer efter behov. För att nå målen om minskad hemlöshet och minskad utestängning från bostadsmarknaden krävs en samverkan mellan samtliga aktörer. Kommunledningskontoret får i uppdrag att samordna arbetet. Kerstin Björklund Strateg social hållbarhet

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. PRIO 201 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Reviderad handlingsplan ska innehålla: - En strategi för hur

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09 Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson -3-9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs

Läs mer

HEMLÖSHETEN I SVERIGE

HEMLÖSHETEN I SVERIGE HEMLÖSHETEN I SVERIGE Antalet människor som lever i hemlöshet har ökat kraftigt. Från cirka 8 000 år 1999 till 34 000 år 2011. Socialstyrelsens senaste kartläggning gjordes under en vecka i april 2017.

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Utredning hemlöshet 2016

Utredning hemlöshet 2016 2016-03-09 1 (7) Utredning hemlöshet 2016 1 Syfte och innehåll Utredningen om hemlöshet utgör underlag för den handlingsplan mot hemlöshet som har tagits fram i enlighet med social- och arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Göteborgs Stad Fastighetsnämnden 2016-09-26 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning måluppfyllelse... 5 Uppföljning av mål... 6 Mål 1 Staden ska

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Regeringens hemlöshetssamordnare 2012 2013: ska ge kommunerna stöd i deras

Läs mer

strategi och plan mot hemlöshet

strategi och plan mot hemlöshet Kort sammanfattning Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 www.goteborg.se Det här är en sammanfattning av Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018. Kommunfullmäktige

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2017 Dnr 2017 /0174

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2017 Dnr 2017 /0174 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(7) Katharina Olsson 046-359 99 75 Katharina.olsson@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2017 Dnr 2017 /0174 Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig!

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig! Sociala boendeteamet 2017-05-09 Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin Presentation Kommunens boendeansvar Vräkningsförebyggande arbete Tillfälligt boende Frågestund 2 2017-05-09 Social- och

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Program mot hemlöshet i Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Program mot hemlöshet i Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Program mot hemlöshet i Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Manual till BoInvent1. Uppdaterad

Manual till BoInvent1. Uppdaterad Manual till BoInvent1 Uppdaterad 2015-04-01 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syftet med BoInvent1... 3 Genomförande och omfattning... 3 Hantering av personuppgifter i BoInvent1... 3 Person eller hushåll?...

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Frågor från Liberalerna gällande hemlöshetsrapporten svar från Socialförvaltningen

Frågor från Liberalerna gällande hemlöshetsrapporten svar från Socialförvaltningen 2018-01-30 1 (5) Frågor från Liberalerna gällande hemlöshetsrapporten svar från Socialförvaltningen 1. Fråga: Skillnaderna på Socialstyrelsen och Järfällas rapporter skapar en differens som kan vara intressant

Läs mer

Yttrande till stadsrevisionen över revisionsrapport: Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer

Yttrande till stadsrevisionen över revisionsrapport: Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2016-12-12 Diarienummer 7068/15 Boendeavdelningen Mikael Chrona Telefon: 031-368 10 44 E-post: mikael.chrona@fastighet.goteborg.se Yttrande till stadsrevisionen

Läs mer

Hemlöshets- kartläggning 2018

Hemlöshets- kartläggning 2018 SOCIALFÖRVALTNINGEN VUXENVERKSAMHETEN 218-2-25 Hemlöshetskartläggning Hemlöshets- kartläggning 218 Olsson Luis SOF Ulwemann Frida - SOF Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 42-5 helsingborg@helsingborg.se

Läs mer

Minnesanteckningar från Psykiatrirådet

Minnesanteckningar från Psykiatrirådet Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Lagerlund 216-3-4 Psykiatriråd 48-4 8 42 1. -12. Minnesanteckningar från Psykiatrirådet 216--13 Närvarande: Lisa Jalmander Annica Portland Bengtsson (M) Liselotte

Läs mer

Fastighetskontoret MANUAL BOINVENT1. Uppdaterad

Fastighetskontoret MANUAL BOINVENT1. Uppdaterad Fastighetskontoret MANUAL BOINVENT1 Uppdaterad 2016-03-31 www.boendeportalen.goteborg.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Genomförande och omfattning... 4 2.1. Hantering av personuppgifter i BoInvent1...

Läs mer

Hemlöshets kartläggning 2016

Hemlöshets kartläggning 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN VUXENVERKSAMHETEN 216-2-25 Hemlöshetskartläggning Hemlöshets kartläggning 216 Olsson Luis SOF Ulwemann Frida - SOF Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 42-1 5 helsingborg@helsingborg.se

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Olsson Luis SOF. Ulwemann Frida - SOF. helsingborg.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Hemlöshetskartläggning VUXENVERKSAMHETEN

Olsson Luis SOF. Ulwemann Frida - SOF. helsingborg.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Hemlöshetskartläggning VUXENVERKSAMHETEN SOCIALFÖRVALTNINGEN VUXENVERKSAMHETEN 217-2-14 Hemlöshetskartläggning Hemlöshetskartläggning 217 Olsson Luis SOF Ulwemann Frida - SOF Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 42-1 5 helsingborg@helsingborg.se

Läs mer

Riktlinje vid anskaffning av bostäder och sociala kontrakt inom socialnämnden i Strängnäs kommun

Riktlinje vid anskaffning av bostäder och sociala kontrakt inom socialnämnden i Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2017:336-769 Individ- och familjeomsorgen 2017-08-04 1/2 Handläggare Annica Westling 0152-296 80 Socialnämnden Riktlinje vid anskaffning av bostäder och sociala kontrakt

Läs mer

Uppdrag att ta fram en plan med övergripande mål för att motverka hemlöshet

Uppdrag att ta fram en plan med övergripande mål för att motverka hemlöshet Kommunstyrelsen 2016-11-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:484 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Uppdrag att ta fram en plan med övergripande mål för att motverka

Läs mer

Fastighetskontoret GÖTEBORGS STAD. Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april

Fastighetskontoret GÖTEBORGS STAD. Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april Fastighetskontoret GÖTEBORGS STAD Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2016 www.goteborg.se Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2016 Juni 2016 DNR 4488/16 Ansvarig Göteborgs

Läs mer

Beredskap och kapacitet för mottagande och bosättning av nyanlända

Beredskap och kapacitet för mottagande och bosättning av nyanlända Beredskap och kapacitet för mottagande och bosättning av nyanlända Innehåll Utgångspunkter för mottagande och bosättning Mottagande av nyanlända 2017 i siffor Lägesbild kvartal 1, 2018: frågor om bosättning

Läs mer

Stockholms stads program mot hemlöshet och Bostad Först

Stockholms stads program mot hemlöshet och Bostad Först Stockholms stads program mot hemlöshet och Bostad Först The Capital of Scandinavia Socialtjänstens ansvar gällande boende enligt Socialtjänstlagen Personen ska vara i behov av stöd av stöd i någon form

Läs mer

Inledning 2. Sammanfattning 3. Kartläggningens upplägg och genomförande 4. Syfte och frågeställningar 4. Socialstyrelsens definition 5

Inledning 2. Sammanfattning 3. Kartläggningens upplägg och genomförande 4. Syfte och frågeställningar 4. Socialstyrelsens definition 5 SOCIALFÖRVALTNINGEN VUXENVERKSAMHETEN 215-2-27 Hemlöshetskartläggning Innehållsförteckning Inledning 2 Sammanfattning 3 Kartläggningens upplägg och genomförande 4 Syfte och frågeställningar 4 Socialstyrelsens

Läs mer

PLAN FÖR HEMLÖSHETSUPPDRAGET

PLAN FÖR HEMLÖSHETSUPPDRAGET PLAN FÖR HEMLÖSHETSUPPDRAGET Regeringens uppdrag till länsstyrelserna att stödja kommunerna i planeringen av arbetet med att motverka hemlöshet 2012-06-11 1 (16) 2012-06-11 2 (16) Sammanfattning av uppdrag

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet. Dag Schäfer Fastighetskontoret

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet. Dag Schäfer Fastighetskontoret Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet Dag Schäfer Fastighetskontoret Hemlöshet många ansikten Barnfamiljer Unga vuxna Äldre Nyanlända.missbruk.psykisk Kvinnor & män ohälsa

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer ALLMÄN 1(13) SOCIALKONTORET 2017-11-20 759 Handläggare, titel, telefon Anna Lind, sakkunnig 011-15 22 32 Socialnämnden Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning

Läs mer

Socialförvaltningens plan för att motverka hemlöshet

Socialförvaltningens plan för att motverka hemlöshet Socialförvaltningens plan för att motverka hemlöshet Framtagen januari 2019 inom SOCIALFÖRVALTNINGEN HANINGE KOMMUN Inledning Alla människor ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv. Att ha ett hem

Läs mer

Fastighetskontoret GÖTEBORGS STAD. Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april

Fastighetskontoret GÖTEBORGS STAD. Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april Fastighetskontoret GÖTEBORGS STAD Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2018 www.goteborg.se Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2018 Juli 2018 DNR 4534/18 Ansvarig Göteborgs

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Strategisk plan för att motverka hemlöshet

Strategisk plan för att motverka hemlöshet Social- och omsorgskontoret Individ- och familjeomsorgen Kvalitets- och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Styrdokument, policy 2019-01-21 Dnr SN/2019:49

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. omfattning och karaktär

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. omfattning och karaktär Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 omfattning och karaktär Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning Göteborgs Stad Göteborgs Stad strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Årsrapport 2016 en sammanfattning Fastighetskontoret Mikael Chrona,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-11-03, 281 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-11-03 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning Göteborgs Stad Göteborgs Stad strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018 Årsrapport 2016 en sammanfattning Fastighetskontoret Mikael Chrona,

Läs mer

Fastighetskontoret MANUAL BOINVENT1. Uppdaterad

Fastighetskontoret MANUAL BOINVENT1. Uppdaterad Fastighetskontoret MANUAL BOINVENT1 Uppdaterad 2018-03-13 www.boendeportalen.goteborg.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Genomförande och omfattning... 4 2.1. Hantering av personuppgifter i BoInvent1...

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(12) Handläggare, titel, telefon Fredrik Wastesson, vik programsekreterare fredrik.wastesson@norrkoping.se Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015 E7 BESLUTSFÖRSLAG Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att Sociala omsorgsnämndens kartläggning läggs till handlingarna. 2015-11-26 Lena Palmén Datum

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program.

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program. Diarienr 2016/00661-IFN-1.3.2 nternati Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde Beslutad av Individ- och familjenämnden 2017-01-26 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Malmö stads kartläggning av hemlösheten år 2017

Malmö stads kartläggning av hemlösheten år 2017 Malmö stads kartläggning av hemlösheten år 2017 Bakgrund befolkning i Malmö 328 494 invånare i december 2016 Befolkningsförändring 2016: 5 900 personer. Befolkningen har ökat mer än 30 år i följd Befolkningsprognos

Läs mer

Uppföljning av. mål och. plan. 380 som. totalt. Karlstads kommun. karlstad.se. Kontaktcenter Västra Torggatan

Uppföljning av. mål och. plan. 380 som. totalt. Karlstads kommun. karlstad.se. Kontaktcenter Västra Torggatan Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 2016-04-05 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se En stad för alla del 1 Egen försörjning och o bostad Uppföljning av mål

Läs mer

Den sekundära bostadsmarknaden

Den sekundära bostadsmarknaden Den sekundära bostadsmarknaden Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Förändrad inriktning avseende stöd till hemlösa

Förändrad inriktning avseende stöd till hemlösa SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2018-05-09 Diarienummer SCN-2018-0225 Socialnämnden Förändrad inriktning avseende stöd till hemlösa Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Läs mer

HEMLÖSA - om boendesituationen för personer med missbruksproblem välfärd avdelningen. avdelningen. Rapport

HEMLÖSA - om boendesituationen för personer med missbruksproblem välfärd avdelningen. avdelningen. Rapport HEMLÖSA - om boendesituationen för personer med missbruksproblem 2003 välfärd avdelningen avdelningen Rapport 2003-11-05 701-3846-03 Förord Länsstyrelsen skall inom länet följa tillämpningen av socialtjänstlagen

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning per juni 2018

Strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning per juni 2018 Strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Uppföljning per juni 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Mål och strategier... 4 3 Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden

Läs mer

Remiss: Motion av Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att det är dags för att ta tag i hemlöshetsproblematiken på allvar

Remiss: Motion av Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att det är dags för att ta tag i hemlöshetsproblematiken på allvar Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Holm Kjell 2013-03-22 Diarienummer NHO-2013-0038.33 Nämnden för hälsa och omsorg Remiss: Motion av Hona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:369 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) Handlingsplan mot hemlöshet

Motion till riksdagen 2015/16:369 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) Handlingsplan mot hemlöshet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:369 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) Handlingsplan mot hemlöshet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Bostad är en

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

250 Strategi med övergripande mål för att motverka hemlöshet (KSKF/2016:484)

250 Strategi med övergripande mål för att motverka hemlöshet (KSKF/2016:484) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(4) 250 Strategi med övergripande mål för att motverka hemlöshet (KSKF/2016:484) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Socialnämnden

Läs mer

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Individ och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2018-03-22 Handläggare Solveig Blid Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

BoInvent1 Kartläggning av behov september 2013

BoInvent1 Kartläggning av behov september 2013 BoInvent1 Kartläggning av behov september 2013 Inledning Göteborgs Stads årliga kartläggning av hemlösheten är viktig utgångspunkt för den fortsatta planeringen av hemlöshetsarbetet i staden. I BoInvent1

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Kommunernas arbete med att motverka akut hemlöshet fördelning av statsbidrag

Kommunernas arbete med att motverka akut hemlöshet fördelning av statsbidrag Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Sida 1 (5) 2019-03-21 Handläggare Lisa Wallenberg Telefon: 08-508 25 246 Till Socialnämnden 2019-04-16 Kommunernas arbete med att motverka akut hemlöshet

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(7) Katharina Olsson 046-359 99 75 Katharina.olsson@lund.se Socialnämnden i Lund Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds

Läs mer

Handlingsplan mot hemlöshet revidering

Handlingsplan mot hemlöshet revidering TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-28 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/00241-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Patrik Kalander Epost: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Myndighetskontoren SNF Utförare inom

Läs mer

Hemlöshet 2017 omfattning och karaktär

Hemlöshet 2017 omfattning och karaktär Hemlöshet 2017 omfattning och karaktär Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa.

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa. Sammanfattning I denna rapport redovisas resultaten från Socialstyrelsens tredje nationella kartläggning av hemlöshetens omfattning i Sverige. Kartläggningen har utförts på uppdrag av regeringen och de

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Arbetsrapport 2014:13 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning

Läs mer

KS 12 5 FEBRUARI 2014

KS 12 5 FEBRUARI 2014 KS 12 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik Datum 2013-11-18 Diarienummer KSN-2012-1119 KSN-2013-0226 Kommunstyrelsen Motion av Liza Boëthius och Ilona Szatmári Waldau (båda

Läs mer

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Anteckningar Sida 0 (6) 2017-11-21 Norrmalms stadsdelsförvaltning Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm Box 450 75 104 30 Stockholm Telefon 076-12 09 290 Växel 08-508 09

Läs mer

Mätning av behov av stöd för personer i akut hemlöshet

Mätning av behov av stöd för personer i akut hemlöshet Mätning av behov av stöd för personer i akut hemlöshet Resultat 2014-03-13 Ett samarbete mellan: Sid 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Metod... 4

Läs mer