MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156"

Transkript

1 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/ E-post: MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Socialnämnden har vid sitt sammanträde , 45, behandlat frågan om modulboendet vid Sivik samt boendesituationen för personer som är utan bostad. Boendet vid Sivik har ett tidsbegränsat bygglov som sträcker sig fram till kommande årsskifte varför förvaltningen arbetar för att finna alternativ. I detta samanhang vill socialnämnden uppmärksamma kommunstyrelsen på styrelsens övergripande ansvar enligt gällande lagstiftning för hemlöshet, utestängning från bostadsmarknaden och bostadsfrågor. Beslutunderlag Socialnämndens protokoll , 45. Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att aktivt bistå socialförvaltningen i arbetet med att finna lösningar kring boendesituationen för personer som är utan bostad. Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anteckna kommunstyrelsens och socialnämndens beslut samt den bakomliggande redovisningen. Kommunledningskontoret Ola Ingevaldson T.f. kommunchef Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden /19 45 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr son Socialnämnden har fått i uppdrag att flytta modulerna i Sivik då det förlängda bygglovet upphör den 31 december Förvaltningen har fått i uppdrag att beskriva boendesituationen avseende personer som är utan bostad i Lysekils kommun. Beslutsunderlag Handläggarens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars Handläggarens reviderade tjänsteskrivelse daterad den 9 mars Arbetsutskottets protokoll från den 5 mars 2015, 7. Förslag till beslut på sammanträdet Maria Forsberg (S): Förtydligande i arbetsutskottets förslag, vilket redovisas muntligt. Beslutsgång Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt Maria Forsbergs förslag och finner att nämnden följer detta. Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den , till kommunstyrelsen för att, enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2000:1383, uppmärksamma kommunstyrelsen på att det övergripande ansvaret för hemlöshet, utestängning från bostadsmarknaden och bostadsfrågor ligger hos kommunstyrelsen i varje kommun. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Justerare: Utdragsbestyrkande:

3 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden /19 Beslut inkl. handlingar i ärendet skickas till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (för kännedom) Beslutet skickas till Avdelningschef individ- och familjeomsorg Justerare: Utdragsbestyrkande:

4

5 Datum: Reviderad Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Line Legén Telefon: E-post: AVSEENDE MODULBOENDET I SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Bakgrund Nämnden har fått i uppdrag att flytta modulerna från Sivik då det förlängda bygglovet upphör Idag finns det två moduler kvar i Sivik. Modulerna hyrs in av Samhällsbyggnadsförvaltningen som i sin tur hyr ut dem till Socialnämnden. Dessa hyrs sedan ut till klienter som har beviljats boendet som insats. Idag är det sammanlagt tre personer uppdelat på två hushåll som bor i modulerna. Ett par i den ena och en ensamstående man i den andra. Båda hushållen är självförsörjande. Avseende paret finns det stort behov av att hitta en annan boendeform då kvinnan lider av en svårare psykitrisk diagnos och det inte främjar hennes hälsa att ha det boende hon har nu. Utöver modulerna har Socialnämnden inga andra boenden där tjänstemännen själva har beslutanderätt om vilka som ska bli placerade i boendet. Detta aktualiserar det stora problemet med bostadslöshet eller tak över huvudet i Lysekils kommun för den grupp som står längst ifrån bostadsmarkanden. Under 2014 har de två moduler avvecklats och sagts upp. För 2015 finns 70 tkr budgeterat för kostnader i samband med modulboendet. Förtydligande av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2000:1383 Den 13 november 2013 beslutade riksdagen att anta förlaget till en tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Den nya lagen började gälla från och med den 1 januari Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

6 Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lagstiftarens intentioner 1 januari 2012 tillsatte regeringen en nationell hemlöshetssamordnare, Michael Anefur med uppgiften att ge kommunerna stöd i deras arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Detta utifrån Regeringens hemlöshetsstrategi Många ansikten, mångas ansvar. ( ) I rapporten Bostad sökes som kom 2014 skriver han följande: Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är ett komplext problem, som påverkas och orsakas av många olika faktorer. En strukturell aspekt är hur bostadsmarknaden på olika sätt påverkar tillgången på bostäder rent allmänt, men också tillgången på bostäder för resurssvaga och utsatta grupper. En annan faktor är problem på individnivå, såsom en otillräcklig ekonomi, skuldsättning, missbruksproblem, psykisk ohälsa, relationsproblem, med mera. För att komma tillrätta med hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden krävs därför ett delat, samhälleligt ansvarstagande. Socialtjänsten har en viktig uppgift i att ge enskilda individer olika former av stöd, men på ett strukturellt plan är situationen på arbetsmarknaden, inriktningen på integrations-, utbildnings-, hälso- och sjukvårdspolitiken och framför allt bostadspolitiken andra viktiga faktorer för att kunna förstå, hantera och arbeta mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Det uttalade syftet med regeringens strategi , Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar, var att tydliggöra att detta är en fråga för ett flertal aktörer på såväl nationell, regional som lokal nivå. (.) Den nationella hemlöshetssamordnaren har under perioden träffat företrädare för ett fyrtiotal kommuner, ett stort antal myndigheter, intresse- och frivilligorganisationer, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare och andra aktörer. Vid dessa möten har det blivit uppenbart att hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden inte kan lösas enbart via insatser från socialtjänsten, så som är fallet i många kommuner i Sverige idag. Frågan är betydligt bredare och berör i hög grad också kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Det är kommunens ansvar att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.(.) För att samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer ska fungera, behöver de hemlöshetsrelaterade frågorna lyftas upp strategiskt på kommunledningsnivå där frågor som rör bland annat bostadsförsörjningen redan befinner sig. Det är idag många grupper som konkurrerar om bostäderna vilket gör det än mer viktigt att få överblick över den totala bostadssituationen i kommunen och att ta ett samlat grepp om frågorna. s 9-10 Bostads sökes- slutrapport från den nationella hemlöshetssamordnaren, Michael Anefur I denna framgår tydligt att det övergripande ansvaret för hemlöshet, utestängning från bostadsmarkanden och bostadsfrågor ligger hos kommunstyrelsen i varje kommun.

7 Att utreda rätten till boende för individer som står utan bostad i Lysekils kommun utifrån det kommunala ansvaret ligger hos ansvarige myndighetsutövaren inom Socialförvaltningen. Dagsläge modulboendet Vuxenenhetens önskan är att helt avveckla modulboendet och att få möjlighet att utveckla andra boendeformer istället. Detta tycks vara en omöjlighet så länge det inte skapas en central strategi för hemlöshet i kommunen. Utan alternativ måste vi ha kvar boendet då de personer som bor där idag inte får något annat boende. Om modulboendet ska fungera bättre vid sin nästa placering måste resurser tillsättas för att klara tillsynen. Att samma situation uppstår på den nya placeringen som råder nu är inte önskvärt. Utifrån att personlen blivit utsatta för hot från de personer som vistas vid modulerna samt att personalen känner sig mycket otrygga för vad de kommer att möta där vid besök, har beslut fattats att personal från enheten av arbetsmiljöskäl inte får besöka modulboendet längre. Ingen av de boende i modulerna får insatser för missbruk eller beroende. De har heller inga försörjningsproblem då de har sjukersättning och är självförsörjande. Deras problem är att det inte finns boende som fungerar för dem och att de heller inte heller är välkomna hos någon hyresvärd, oavsett vilken kontraktsform som erbjuds. Angående flytt av modulerna till ny tomt i Hallinden Det enda alternativet vid en flytt av modulerna till annan plats är till en kommunal tomt i Hallinden. Bedömningen görs att denna placering inte är bra för vare sig de boende eller att det ökar möjligheterna för kommunen att på ett tryggt sätt kunna ha tillsyn och i boendet. Att utöka antalet moduler för att på så vis tillgodose behovet av boende för målgruppen bostadslösa har tidigare prövats och kan inte förordas om inte personalförstärkning sker. Det är heller inte lämpligt att använda dem för att tillgodose akut behov av tak över huvudet när detta är aktuellt. Boendesituationen i övrigt för bostadslösa som i Lysekil I dagsläget har Vuxenenheten fem klienter utöver de tre i modulerna som helt saknar bostad och som inte är välkomna att bo någonstans i Lysekils kommun. Försök till andra boendeformer har gjorts bl.a pensionat och vandrarhem. Boendena ligger inte i kommunen och det finns inte tillsyn på ett vandrarhem. Flera tackar nej till insatsen och bor istället hos andra personer som i sin tur riskerar att bli av med sina boende när de har dessa personer hos sig. Här finns ett kommunalt ansvar att tillgodose yttersta ansvaret av boende för våra invånare, men vi kan bara verkställa med insatser som inte går att kombinera med tillsynsinsatser. Att hyra ut lägenhet i andra hand genom ett s.k. socialt kontrakt fungerar inte om fastighetsägaren inte godkänner personen nämnden vill hyra ut till i andra hand.

8 I dagsläget har Socialnämnden redan ca 40 st. sociala kontrakt där denna uthyrningsform finns. Enligt Socialstyrelsens definition av hemlöshet är även personer som hyr via så kallade sociala kontrakt att betrakta som hemlösa. När Socialstyrelsen sammanställer antalet bostadslösa i vår kommun räknas alltså även dessa med. Försök till att hitta alternativt boende Under 2014 gjordes försök att få loss ett trapphus, alternativt enskilda lägenheter som är utspridda för att jobba med den grupp som har svårt att få eget boende. Utgångspunkten var att skapa ett trappstegsboende som hade en högre grad av tillsyn för att boendet ska kunna fungera. Detta tillsynsboende, om det fungerade väl för klienten, skulle i sin tur kunna ge möjlighet till ett socialt kontrakt. Efter detta, möjlighet till eget kontrakt. Förslag om utökning av personal för att på så sätt ha tillsyn över boendealternativen har senast avslagits av IMN inför budget Kontakter har tagits med såväl det kommunala bostadsbolaget samt privata värdar. Vi har också haft kontakt med Fastighetsenheten för alternativ av fastigheter som ägs av kommunen. Ingen hyresvärd har varit intresserad av att hyra ut lägenheter, en eller flera, till denna klientgrupp. De fastigheter som kommunen fortfarande äger är antingen utdömda pga. av omfattande mögelskador och fukt eller har använts av brandkåren och är rökskadade. Man bedömer att det inte är ekonomiskt försvarbart att investera i dessa hus för att göra dem beboliga, då de ska rivas inom en snar framtid. Sammanfattningsvis Av ovanstående framgår att det idag finns stora svårigheter för fler invånare i kommunen att inte få bostad. Ansvaret för att lösa den uppkomna situationen kan inte lösas med mindre än att frågan lyfts till kommunstyrelsen. En övergripande strategi måste tas fram vilket bedöms nödvändigt för att Socialnämnden skall kunna fortsätta arbetet med tillgodose boende för alla i kommunen. Socialnämnden föreslås besluta Att överlämna skrivelsen avseende boendeansvaret till kommunstyrelsen SOCIALFÖRVALTNINGEN Line Legén Enhetschef Vuxenenheten Bengt Mattsson Avdelningschef IFO

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information. 2 Slutrapport i projekt Hemlöshetsfrågor i Botkyrka 2013 (SN 2013:57)

1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information. 2 Slutrapport i projekt Hemlöshetsfrågor i Botkyrka 2013 (SN 2013:57) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-03-25 Tid 2014-03-25, Kl 19:00 Socialnämnden Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Sidan 3 av 146 Ärende 1 Sidan 4 av 146 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Annika Holmström 2014-11-13

Läs mer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer Vräkningsförebyggande arbete stöd till socialtjänsten och andra aktörer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Tillfälliga lösningar för permanenta behov. Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden kommunernas boendelösningar för hemlösa personer

Tillfälliga lösningar för permanenta behov. Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden kommunernas boendelösningar för hemlösa personer Tillfälliga lösningar för permanenta behov Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden kommunernas boendelösningar för hemlösa personer ISBN 978-91-85999-90-3 Artikelnr 2009-126-3 Publicerad www.socialstyrelsen.se,

Läs mer

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan

Läs mer

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket februari 2010 Titel: Trösklar till

Läs mer

Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning bostadsmarknaden 2013

Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning bostadsmarknaden 2013 REGERINGSUPPDRAG rapport 2014:27 Rapport 2014:36 Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning av den sekundära bostadsmarknaden 2013 en del av romsk inkludering 2012 2032 De sociala hyreskontraktens kvantitativa

Läs mer

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Rapport 2014:47. Bostadsmarknadsanalys

Rapport 2014:47. Bostadsmarknadsanalys Rapport 2014:47 Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2014 Länsstyrelserna har i uppdrag att göra analyser av utvecklingen på bostadsmarknaden i sina län samt hur kommunerna lever upp till sitt ansvar

Läs mer

ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET

ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET Utvärderingsrapport juni 2008 Hemlöshetsprojekt Socialstyrelsen ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET En utvärdering av två arbetsmodeller i Upplands Väsby kommun Anders Arnsvik FoU-Nordväst Katarina Puiva FoU-Nordväst

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 1/21. Samrådsredogörelse BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 1/21. Samrådsredogörelse BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 1/21 Samrådsredogörelse BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 2/21 INLEDNING Bostadsförsörjningsprogrammet för Öckerö

Läs mer

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning HEMLÖS 2013 Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning Innehåll Ett boende för alla 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 1. Så ser hemlösheten ut i Sverige 7 2. Så arbetar

Läs mer

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 9 16 oktober 2008 Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 2008-09-01 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antog den 23 november 2000 Konkurrenspolicy för Borås Stad. Kommunstyrelsen

Läs mer

Det byggs för lite och det som byggs är fel

Det byggs för lite och det som byggs är fel Det byggs för lite och det som byggs är fel En kartläggning av bostadsförsörjningen i Skåne län och dess konsekvenser för vissa grupper Länsstyrelsen i Skåne län 2008 Samhällsbyggnadsavdelningen Boende

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer