ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH KRIMINALVÅRDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH KRIMINALVÅRDEN"

Transkript

1 ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH KRIMINALVÅRDEN Delrapport av Uppdrag till Kriminalvården och Arbetsförmedlingen om åtgärder för att främja dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden JU2012/3982/KRIM 31 maj 2013

2 Sida: 1 av 18

3 Sida: 2 av 18 Dnr: Af-2012/ Dnr: KV Datum: Delrapport av Uppdrag till Kriminalvården och Arbetsförmedlingen om åtgärder för att främja dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden Uppdraget inkom till Arbetsförmedlingen och Kriminalvården den 24 maj 2012, JU2012/3982/KRIM Uppdraget redovisas gemensamt för myndigheterna. Kriminalvården och Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att utveckla sin samverkan för att förstärka insatserna för dömda kvinnor i syfte att öka deras förutsättningar att efter verkställigheten få och behålla ett arbete. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlingen och generaldirektör Nils Öberg, Kriminalvården. Ärendet har på Arbetsförmedlingen föredragits av Christina Rosengren Gustavsson och på Kriminalvården av Birgitta Persson. I den slutliga handläggningen har Henrietta Stein, direktör Avdelningen Rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen samt Ulf Jonson, chef Klientenheten, Kriminalvården deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Arbetsförmedlingens generaldirektör Nils Öberg Kriminalvårdens generaldirektör Föredragande Arbetsförmedlingen Föredragande Kriminalvården Christina Rosengren Gustavsson Birgitta Persson

4 Sida: 3 av 18 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Målgrupp för uppdraget Bakgrund och utgångspunkter för samarbetet Krami Arbetsmarknadsutbildning Tidigare Regeringsuppdrag till Kriminalvården Ju2008/7300/KRIM Arbetet med uppdraget Samarbete kring dömda kvinnor Arbetsförmedlartjänster för uppdraget Enkät till dömda kvinnor Broschyr Gemensamt handläggarstöd Planering av ny/ombyggd kvinnoanstalt Arbetsmarknadsutbildning på kvinnoanstalter Uppdrag från Nationella Samarbetsgruppen till lokal anstalt och frivård Arbetsförmedlingens registrering av Kriminalvårdens klienter Samarbete med arbetsintegrerande sociala företag Resultat av första årets arbete Resultat av enkät Uppdrag från Nationella Samarbetsgruppen till anstalter och frivård... 14

5 Sida: 4 av 18 Sammanfattning Under hösten 2012 lades riktlinjer upp för arbetet. En person från respektive huvudkontor utsågs som ansvarig och en analysgrupp tillsattes som stöd i arbetet. Målgruppen för samarbetet är i första hand kvinnor dömda till fängelse, skyddstillsyn och villkorligt frigivna. Under 2013 inrättas för första gången arbetsförmedlartjänster på samtliga frivårdskontor och antalet arbetsförmedlartjänster på anstalter utökas. Kvinnorna har genom en enkät fått möjlighet att ge sin syn på behov av arbete och försörjning. Enkäten ska upprepas i februari 2014 för att visa på eventuella förändringar med anledning av gjorda insatser. År 2012 enades Nationella samarbetsgruppen om att ett myndighetsgemensamt handläggarstöd skulle tas fram. Det kommer i första skedet att användas i samarbetet kring kvinnor. Under 2013 ökas antalet arbetsmarknadsutbildningar på anstalt, vilket leder till att samtliga kvinnoanstalter kommer att kunna erbjuda utbildningar. Kriminalvården planerar sedan hösten 2012 en ombyggnad av kvinnoanstalten Sagsjön alternativt en flyttning av anstalten till orten Sätila i närheten av Borås (f.d. anstalten Smälteryd). För första gången har Arbetsförmedlingen bjudits in att medverka från start vid planering av en ny anstalt. Anledningen är att anstalten ska utformas med fokus på återanpassning i arbetslivet och lokalerna ska anpassas för att kunna bedriva yrkesutbildning. I oktober 2012 gavs uppdrag till anstalter och frivårdskontor att tillsammans med arbetsförmedlare, dels beskriva det nuvarande samarbetet mellan myndigheterna, dels komma med förslag till utvecklingsområden i enlighet med regeringens intentioner. För att kunna följa upp samliga Kriminalvårdens klienter har en framställan om förordningsförändring lämnats till Arbetsmarknadsdepartementet om att inkludera även den stora gruppen skyddstillsynsdömda som möjliga att registrera på Arbetsförmedlingen. Sedan länge finns ett bra samarbete mellan arbetsintegrerande sociala företag (AISF), Arbetsförmedlingen och Kriminalvården Region Väst. Inom regeringsuppdraget har Sagsjön fått ett särskilt deluppdrag att i en aktivitetsplan ta fram en struktur och organisation för samarbete med arbetsintegrerande sociala företag och hur de kan sprida detta kunnande till övriga landet. Svaren i en enkät till berörda kvinnor visar att det finns en grupp av kvinnor som tydligt önskar Arbetsförmedlingens stöd för att nå målet arbete eller utbildning. Det kan därutöver finnas ytterligare kvinnor som har behov av gemensamma insatser. Samtliga anstalter har, förutom handläggarstödet, en aktivitetsplan för att utveckla samarbetet kring kvinnorna inom ett specifikt område samt hur resultaten ska spridas till övriga anstalter. Frivårdens uppdrag blir att fokusera på samarbetet utifrån implementeringen av handläggarstödet.

6 Sida: 5 av Inledning Uppdraget inkom till Arbetsförmedlingen och Kriminalvården den 24 maj Uppdraget redovisas gemensamt för myndigheterna. Återrapportering ska ske vid två tillfällen; den 31 maj 2013 samt den 31 maj Myndigheternas insatser ska särskilt inriktas på att: - i ett tidigt skede av verkställigheten påbörja en gemensam kartläggning och planering av åtgärder som förbättrar dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden - gemensamt motivera kvinnorna till att ta del av sådana åtgärder - gemensamt ta ansvar för att planeringen genomförs och fullföljs - gemensamt stödja kvinnorna och följa upp vidtagna åtgärder under och efter verkställigheten. Uppdragets mål är att öka dömda kvinnors möjligheter att få del av Arbetsförmedlingens insatser i syfte att de ska vara bättre rustade på arbetsmarknaden efter verkställigheten. 1.1 Målgrupp för uppdraget Målgruppen för samarbetet mellan myndigheterna är i första hand kvinnor dömda till fängelse, skyddstillsyn och villkorligt frigivna. Den första oktober 2012* vistades 272 kvinnor på anstalt, hade skyddstillsyn och 247 var villkorligt frigivna med övervakning. * Statistik från Kriminalvårdens klientadministrativa system-årsfil Enligt den enkät som beskrivs nedan har vid svarstillfället kvinnor rapporterat sin sysselsättning före verkställighet i anstalt och under verkställighet i frivården. Av dessa bedöms större delen kunna vara målgrupp för samarbetet mellan myndigheterna. De resterande har pågående anställning/pågående eget företag/pension.

7 Sida: 6 av Bakgrund och utgångspunkter för samarbetet Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har en lång tradition av samarbete. År 2008, då även Arbetsförmedlingen blev en sammanhållen myndighet, tog samarbetet ytterligare fart och började få en mer enhetlig struktur. En nationell överenskommelse om samverkan skrevs mellan de två generaldirektörerna och Nationella samverkansgruppen bildades. Gruppen bytte namn 2012 till Nationella samarbetsgruppen. Samarbetet styrs idag av den nya nationella överenskommelsen om samarbete från 2012 samt de årliga regionala och lokala överenskommelserna. Arbetsförmedlingen har från 2008 avsatt medel nationellt, dels för arbetsförmedlartjänster på landets samtliga anstalter, dels för arbetsmarknadsutbildningar på de anstalter som så önskat och där det varit möjligt att genomföra dessa. Båda myndigheterna har avsatt medel nationellt för arbetsförmedlaroch frivårdsinspektörstjänster i Kramiverksamheterna. Från och med 2013 avsätter Arbetsförmedlingen även nationella medel för arbetsförmedlare på landets samtliga 34 frivårdskontor. Totalt avsätter Arbetsförmedlingen nationellt 98 årsarbetare (fördelat på ca 130 personer) till samarbetet med Kriminalvården under Till detta kommer Arbetsförmedlingen kundtjänst samt specialisttjänster 1 etc. som kan bli aktuella på lokalkontoren. För att underlätta samarbetet och få till ett enhetligt arbetssätt för både Arbetsförmedlingens och Kriminalvårdens personal beslutades att ett gemensamt handläggarstöd skulle tas fram för samarbetet på anstalterna. Detta färdigställdes 2011 och används i dag på landets anstalter. 2.1 Krami Krami är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården samt berörd kommun som syftar till att deltagarna ska finna, få och behålla ett arbete. Målgruppen är personer från 18 år och uppåt som är aktuella hos de tre aktörerna. Verksamheten bygger på ett konsekvenspedagogiskt förhållningssätt enligt dansk modell och är uppdelat på Krami för män och Krami för kvinnor. Det finns fyra Krami för kvinnor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. 1 psykologer, arbetsterapeuter, socialkonsulenter, sjukgymnaster samt specialister inom syn/döv/hörsel 1

8 Sida: 7 av 18 Inledningen av vistelsen på Krami är de så kallade vägledningsveckorna. Här ges deltagarna kunskap om kraven på arbetsmarknaden, yrkesvägledning och allmän information om samhällets uppbyggnad. De får även information om sina rättigheter och skyldigheter, budgetrådgivning och skuldsanering etc. Detta innehåll kommer till en del att innefattas i den planerade förberedande arbetsmarknadsutbildningen (se 4.6). En framgångsfaktor för Krami är att kommunen är en direkt part i samarbetet. Att skapa nätverk där även andra aktörer såsom Försäkringskassan ingår, kan vara nödvändigt för att lyckas i arbetet med kvinnorna. I de deluppdrag som getts till anstalterna (se 5.2) har anstalten Ljustadalen fått uppdraget att ta fram en modell för hur man ska få med alla aktörer i verkställighetsplanering för respektive kvinna. Modellen ska sedan spridas till övriga anstalter. 2.2 Arbetsmarknadsutbildning Under 2012 pågick 45 arbetsmarknadsutbildningar på 35 anstalter, finansierade och upphandlade av Arbetsförmedlingen. Fyra av dessa pågick på tre anstalter för kvinnor. De utbildningar som var aktuella på kvinnoanstalterna var storköksutbildning, förberedande svetsutbildning, plattsättarutbildning samt trädgårdsutbildning. Utbildningarna kan bedrivas på hel- eller halvtid. På ett par av anstalterna har kvinnorna tagit en aktiv del i planeringen av inriktning på arbetsmarknadsutbildningen. 2.3 Tidigare Regeringsuppdrag till Kriminalvården Ju2008/7300/KRIM I det nu aktuella uppdraget sägs följande; Myndigheterna ska vid uppdragets genomförande även beakta de rekommendationer beträffande arbetsmarknadsinriktade insatser som framgår av Kriminalvårdens slutredovisning av regeringsuppdraget (Ju2008/7300/KRIM)... Ovanstående uppdrag slutredovisades 2011 och i arbetsmarknadsdelen i projektet gavs följande rekommendationer till utveckling av samverkan för att förbättra stödet till kvinnorna - regelbundna besök av Arbetsförmedlingens kontaktperson - viktigt att anstalten utser kontaktperson till arbetsförmedlaren, för att underlätta kommunikationen - regelbunden gruppinformation av arbetsförmedlaren till nyintagna - anstalten ansvarar för att i förekommande fall samverka med arbetsförmedlaren i arbetet med de intagnas verkställighetsplaner (VSP) - trepartssamtal mellan intagen, arbetsförmedlare samt kontaktman - utveckla arbetsmarknadsutbildningen på anstalterna

9 Sida: 8 av 18 - viktigt att även utnyttja Lärcentrums kompetens som ett komplement till arbetsmarknadsutbildningarna - formerna för och innehållet i samverkan läggs fast i en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och anstalten. Förslagen resulterade i en tillfällig förstärkning av arbetsförmedlartiden på respektive anstalt Hinseberg och Sagsjön med 20 procent under sista året av projektet. Denna utökning gjordes för att motsvara de önskemål som fanns från både kvinnor och anstaltspersonal om tätare besök av arbetsförmedlare för att underlätta samarbetet kring kvinnorna. Mot bakgrund av det goda resultatet av förstärkningen beslutade Arbetsförmedlingen om en utökning av arbetsförmedlartiden på samtliga kvinnoanstalter. Rekommendationerna har utgjort grund för handläggarstödet och övriga samarbetsinitiativ i det nya regeringsuppdraget. 3. Arbetet med uppdraget Nationella samarbetsgruppen lade hösten 2012 upp riktlinjer för arbetet med uppdraget. En person från respektive huvudkontor utsågs som ansvarig och en analysgrupp tillsattes. Analysgruppen består av tre personer från Arbetsförmedlingen och sex personer från Kriminalvården. Två personer är adjungerade till gruppens möten, projektledaren för den planerade kvinnoanstalten utanför Göteborg samt representant från Sveriges Kommuner och Landsting. Gruppens uppgift är att vara ett stöd i uppdraget att öka kunskapen om kvinnornas behov avseende arbetsmarknadsinsatser, liksom att finna nya och annorlunda lösningar på dessa behov. För att få tillgång till olika infallsvinklar, kompetenser och olika närhet till klienterna består analysgruppen av personer från båda myndigheterna med olika funktioner och geografiskt spridda över landet. Gruppen kommer att vara med under hela uppdraget.

10 Sida: 9 av Samarbete kring dömda kvinnor För kvinnor dömda till fängelse har ett strukturerat samarbete funnits på kvinnoanstalterna sedan länge. Samma strukturerade samarbete ska nu byggas upp inom frivården. 4.1 Arbetsförmedlartjänster för uppdraget Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården sker främst via de arbetsförmedlartjänster som finns på de sex kvinnoanstalterna. Under 2013 har antalet arbetsförmedlartjänster utökats i och med att tjänster även tillsätts mot frivården. Från och med 2013 fördelar sig tjänsterna enligt följande Anstalt/Frivård Antal platser i Arbetsförmedlartjänst säkerhetsklass 2 och 3 2 Ljustadalen 20 0,4 Färingsö ,6 Hinseberg ,9 Sagsjön ,6 Ystad ,7 Ringsjön 14 0,3 Totalt platser ,5 årsarbetare kvinnoanstalter Frivård kvinnor + män totalt 34,5 årsarbetare Antalet årsarbetare från Arbetsförmedlingen har ökat med 35 procent på kvinnoanstalterna från 2012 till På varje anstalt har Kriminalvården en utsedd kontaktperson till Arbetsförmedlingen. Från och med 2013 finns även en utsedd frivårdsinspektör på varje frivårdskontor som kontaktperson till Arbetsförmedlingen. 4.2 Enkät till dömda kvinnor För att få kvinnornas syn på behov av arbete och försörjning ombads samtliga kvinnliga klienter inom frivård och anstalt att besvara en enkät. Enkäten besvarades under februari 2013 och analysen av svaren var klar i mitten av april. Enkäten är tänkt att upprepas i februari 2014, för att undersöka om fler har haft kontakt med Arbetsförmedlingen och fler deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser som en konsekvens av utvecklingsarbetet. (Se 5.2 ) 2 Kriminalvårdens anstalter har tre säkerhetsklasser, där klass 1 är den med högst säkerhet och klass 3 är den som tidigare benämndes som öppen anstalt. Kvinnoanstalter finns endast i säkerhetsklass 2 och 3. 2

11 Sida: 10 av Broschyr Som stöd i informationsarbetet till kvinnorna har en broschyr tagits fram och delats ut till samtliga kvinnor i frivården och på anstalterna. I broschyren beskrivs uppdraget och kvinnorna uppmanas ta kontakt med arbetsförmedlaren på anstalten/frivårdskontoret om de har behov av stöd. 4.4 Gemensamt handläggarstöd Ett myndighetsgemensamt handläggarstöd för samarbetet kring frivårdens klienter är under framtagning och beräknas vara beslutat månadsskiftet maj/juni Handläggarstödet är praktiska anvisningar för det lokala samarbetet på anstalt och i frivård och beskriver exempelvis tillvägagångssättet för hur ärenden flyttas från anstalt till frivård och mellan frivårdskontor. Vid implementeringen av handläggarstödet kommer samarbetet på frivården under första halvåret att riktas till kvinnor och ungdomar, två målgupper som har hög prioritet på båda myndigheterna. Därefter implementeras arbetssättet för resterande klienter. 4.5 Planering av ny/ombyggd kvinnoanstalt Kriminalvården planerar sedan hösten 2012 en ombyggnad av kvinnoanstalten Sagsjön alternativt en flyttning av anstalten till orten Sätila i närheten av Borås (f.d. anstalten Smälteryd). För första gången har Arbetsförmedlingen bjudits in att medverka från start vid planering av en ny anstalt. Anledningen är att anstalten ska utformas med fokus på återanpassning i arbetslivet och lokalerna ska anpassas för att kunna bedriva yrkesutbildning. Arbetsförmedlingen ska bidra med expertis kring de olika delar av verkställigheten som knyter an till arbetslivet såsom arbetsdriften och möjligheter att få praktik i denna, arbetsmarknadsutbildning, lokalutformning etc. Utredning pågår bland annat angående eventuella utbildningar inom t.ex. storkök, truck samt djurskötsel. Eventuellt samarbete med Strömma Naturbruksgymnasium ska utredas närmare avseende möjlig djurskötsel på anstalten. Kriminalvården arbetar utifrån FN:s Barnkonvention och har därmed ett barnperspektiv i alla sina beslut. Alla kvinnoanstalter har möjlighet att låta kvinnorna ha med sina spädbarn under en kortare tid på anstalten. Anstalten Sagsjön har ett speciellt uppdrag att arbeta fram nya metoder för hur barnen ska omhändertas under tiden i anstalt och därför planeras en familjeavdelning för klienter som är gravida eller har medföljande barn. Kvinnornas huvudsakliga sysselsättning på familjeavdelningen är att ta hand om sina barn. Trots detta behöver en planering göras för frigivning och återgång till arbetsmarknaden.

12 Sida: 11 av 18 I de deluppdrag som getts till anstalterna (se 5.2) har anstalten Ringsjön fått uppdraget att ta fram en modell för hur kvinnor med medföljande barn ska kunna ta del av arbetsmarknadsinsatser. Modellen ska spridas till övriga anstalter. 4.6 Arbetsmarknadsutbildning på kvinnoanstalter Under 2013 ökar antalet utbildningar vilket leder till att alla kvinnoanstalter kommer att ha arbetsmarknadsutbildning. Befintliga utbildningar kommer att kvarstå och utökas med en lokalvårdsutbildning som kommer att starta under året. Gemensamt för samtliga anstalter i landet är en ny förberedande arbetsmarknadsutbildning Min väg till arbete som kommer att kunna avropas av de anstalter som så önskar från och med hösten 2013 (avser både mans-och kvinnoanstalter). Denna utbildning har under en tid önskats av flertalet kvinnoanstalter. Den förberedande utbildningen är fem veckor och uppdelad på fem moduler som kan avropas i sin helhet eller modulvis. Modulerna består av Information om arbetsmarknaden, Må bra, Kompetenser i arbetslivet, Information om studier och studievägar samt Företagande och entreprenörskap. 4.7 Uppdrag från Nationella Samarbetsgruppen till lokal anstalt och frivård I oktober 2012 gavs ett första uppdrag till anstalter och frivårdskontor med uppgift att tillsammans med arbetsförmedlare, dels beskriva det nuvarande samarbetet mellan myndigheterna, dels komma med förslag till utvecklingsområden i enlighet med regeringens intentioner. Svar från anstalterna begärdes till den 15 december 2012 och från frivårdskontoren den 15 mars 2013 (detta då de nya arbetsförmedlartjänsterna inte antogs vara på plats tidigare än så). Svaren skulle avges gemensamt från de lokala myndigheterna och bilda grund för andra deluppdraget. 4.8 Arbetsförmedlingens registrering av Kriminalvårdens klienter Arbetsförmedlingen påbörjade under hösten 2012 ett utvecklingsarbete i syfte att kunna följa upp samarbetet kring Kriminalvårdens klienter. Detta utmynnade i en applikation i det administrativa systemet som används på Arbetsförmedlingen (AIS) där arbetsförmedlare från och med den 11 mars 2013 ska registrera de personer som avtjänar fängelsestraff eller är under utslussning samt de klienter som deltar i Kramiverksamhet. Arbetsförmedlingen har därmed möjlighet att följa hur många av Kriminalvårdens klienter som är aktuella för samarbetet, vilka insatser de får och vad insatserna resulterar i, dvs. om de leder till arbete/utbildning.

13 Sida: 12 av 18 Då nuvarande förordning inte tillåter Arbetsförmedlingen att dokumentera de personer som har en frivårdspåföljd, finns dessa inte med i applikationen. En framställan om förordningsförändring har i februari 2013 sänts in till Arbetsmarknadsdepartementet, för att inkludera även denna stora grupp av Kriminalvårdens klienter. 4.9 Samarbete med arbetsintegrerande sociala företag Sedan länge finns ett bra samarbete mellan arbetsintegrerande sociala företag (AISF), Arbetsförmedlingen och Kriminalvårdens Region Väst. Värt att nämnas är företaget Vägen Ut! som startade sin verksamhet med målgruppen kvinnor från Kriminalvården i sitt första företag Karins döttrar 2002 och har sedan utökat med bland annat Villa Vägen ut! Karin som också vänder sig till kvinnor. Hösten 2012 startade ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Europeiska socialfondsprojektet Explosion. Syftet är att sprida kunskapen om arbetsintegrerande sociala företag till Kriminalvårdens personal och intagna på anstalt i Kriminalvårdens region Väst. Kvinnoanstalten Sagsjön deltar i projektet. Ökad kunskapsnivå och kontakt med arbetsintegrerandes sociala företag ska leda fram till att fler kvinnor blir anställda i arbetsintegrerande sociala företag. I regeringsuppdraget har Sagsjön fått ett särskilt deluppdrag att i en aktivitetsplan ta fram en struktur och organisation för hur man kan samarbeta med arbetsintegrerande sociala företag och hur de kan sprida detta kunnande till övriga landet (se 5.2).

14 Sida: 13 av Resultat av första årets arbete Åtgärderna i det förra regeringsuppdraget(ju2008/7300/krim) har resulterat i en ökad medvetenhet om kvinnors behov av arbete och försörjning framför allt på anstalterna. Arbetsförmedlare på anstalt har också blivit ett naturligare inslag i verksamheten och är känd för både personal och intagna. De goda erfarenheterna från uppdraget underlättar utvecklingen av samarbetet och kommer till användning inte enbart för kvinnorna utan för samtliga klienter. 5.1 Resultat av enkät Kriminalvårdens FoU-enhet i Stockholm har tagit fram en enkät 3 som skickades till samtliga kvinnor både på anstalt och i frivård för att få kvinnornas egen syn på sina behov och förutsättningar. Varje enhet utsåg en person som skulle ansvara för att enkäten spreds och att så många svar som möjligt inkom. Enkäten innehöll både allmänna frågor om kvinnorna och specifika frågor runt arbete och försörjning. Undersökningspopulationen gällde den 1 februari kvinnor tillfrågades om de ville vara med och (75 procent) fyllde i enkäten. Rapporten Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden bifogas. Nedan visas ett utdrag ur nämnda rapport. I form av en tabell visas vilken typ av sysselsättning kvinnorna hade den senaste månaden före placering i anstalt och i februari månad 2013 för kvinnorna i frivården. 3 Yourstone & Wenander; Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden.

15 Sida: 14 av 18 Utdrag ur tabell 7 Sysselsättning för samtliga kvinnor uppdelat i anstalt och frivård. (Kvinnorna på anstalterna har svarat på frågan vad deras sysselsättning var en månad före starten av verkställigheten i anstalt. Kvinnorna i frivård har svarat på frågan vad de varit sysselsatta med den senaste månaden.) 1008 av 1022 möjliga respondenter svarade på denna fråga. Sysselsättning Anstalt (n= 148) Frivård (n= 860) Anställning 16 % (n=23) 22 % (n=186) Eget företag 7 % (n=10) 1 % (n=10) Utbildning 7 % (n=11) 9 % (n=72) Pension 11 % (n=16) 7 % (n= 59) Föräldraledig 5 % (n=8) 3 % (n= 27) Sjuk 13 % (n=19) 15 % (n=130) Arbetsförberedande insatser i kommun 1 % (n=2) 5 % (n=44) Daglig verksamhet 1 % (n=1) 1 % (n=10) Arbetssökande 30 % (n=44) 29 % (n=251) Övrig sysselsättning 9 % (n=14) 8 % (n=71) Totalt 100 % (n=148) 100 % (n=860) Det finns en tydlig målgrupp för Arbetsförmedlingen nämligen de arbetssökande. Av dessa har drygt hälften i sina enkätsvar sagt sig vilja ha stöd från Arbetsförmedlingen. Om övriga grupper i tabellen ovan anser att de har behov av stöd från Arbetsförmedlingen går inte att utläsa av enkätsvaren. En reflektion är att informations- och motivationsarbete kan behövas för att säkerställa att samtliga kvinnor har kunskap om de möjligheter till stöd och insatser som Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Gruppen med eget företag kan exempelvis ha svårt att återgå till det egna företaget om brottet är kopplat till detta varför även denna grupp kan behöva Arbetsförmedlingens insatser. 5.2 Uppdrag från Nationella Samarbetsgruppen till anstalter och frivård Det första deluppdraget bestod i att beskriva hur samarbetet ser ut i nuläget, för att ge en bild av det faktiska samarbetet lokalt. I uppdraget frågades också efter förslag på utvecklingsinsatser. Samtliga anstalter och frivårdskontor svarade gemensamt med respektive arbetsförmedlingskontor. Svaren från anstalterna analyserades och resulterade i ett andra deluppdrag till varje anstalt i linje med deras egna förslag. Förutsättningarna för anstalterna är olika, vilket ger anledning till specifika uppdrag. Detta förfarande för också med sig en större möjlighet att pröva olika utvecklingsinitiativ och att personalen känner att de är delaktiga och att uppdraget passar just deras anstalt. Samtliga anstalter fick i uppdrag att beskriva hur arbetssättet kan spridas till övriga kvinnoanstalter.

16 Sida: 15 av 18 Andra deluppdraget till respektive anstalt Ljustadalen Hinseberg Färingsö Ystad Ringsjön Sagsjön Hur få med alla aktörer - främst lokala frivårdsenheter och arbetsförmedlingar men också socialtjänst och Försäkringskassan i verkställighetsplaneringen? Hur kan de olika delarna i handläggarstödet appliceras även på behandlingsavdelningen? Hur kan psykolog och/eller annan specialist från Arbetsförmedlingen användas i arbetet med klienterna? Hur kan de olika delarna i handläggarstödet appliceras även på behandlingsavdelningen? Hur utveckla samarbetet med kvinnor som har korta straff och därför har svårt att t ex hinna gå en arbetsmarknadsutbildning? Hur kan kvinnor motiveras att delta i arbetsmarknadsutbildning på anstalt? Hur kan kvinnor med medföljande barn ta del av arbetsmarknadsinsatser? Hur kan samarbetet utvecklas med arbetsintegrerande sociala företag? Uppdragen har redovisats som en aktivitetsplan från respektive anstalt. Lägesrapporter om hur arbetet fortskrider ska lämnas till Nationella samarbetsgruppen vid tre tillfällen under uppdragsperioden. Det första deluppdraget till frivården visade att samarbetet har kommit olika långt och en hel del arbete återstår innan arbetsförmedlarnas närvaro på frivårdskontoren är en naturlig del av verksamheten. Det andra deluppdraget kommer därför för många kontor att fokusera på samarbetet utifrån implementeringen av det nya handläggarstödet.

17 Sida: 16 av 18

18 Sida: 17 av 18

Samverkan. Arbetsförmedlingen Mariestad Charlotte Bergström. Kriminalvården VO Mariestad anstalten Rödjan Christer Mann

Samverkan. Arbetsförmedlingen Mariestad Charlotte Bergström. Kriminalvården VO Mariestad anstalten Rödjan Christer Mann Samverkan Arbetsförmedlingen Mariestad Charlotte Bergström Kriminalvården VO Mariestad anstalten Rödjan Christer Mann Kriminalvårdens klienter ska få del av Arbetsförmedlingens tjänster efter behov och

Läs mer

Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden del 2

Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden del 2 RAPPORT Datum 2014-04-29 Diarienr Utfärdat av Projekt Dokumentid Alberth och Yourstone (HK/FoU:Stockholm) Ju2012/3982/KRIM 1(29) Bilaga 1 till Slutrapport av Uppdrag till Kriminalvården och Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

En effektivare kriminalvård

En effektivare kriminalvård Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M) En effektivare kriminalvård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åter

Läs mer

Arbetsförmedlingens och Kriminalvårdens policy för Kramiverksamheterna

Arbetsförmedlingens och Kriminalvårdens policy för Kramiverksamheterna 1(6) Beslutsdatum: 2009-12-07 Senast ändrad: 2009-12-07 Beslutad av: Angeles Bermudez Svankvist Lars Nylén Arbetsförmedlingens och Kriminalvårdens policy för Kramiverksamheterna Bakgrund Arbetsförmedlingen

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 22 februari 2013 Avser år 2012 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Uppdraget samt

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Frivårdsinspektör På uppdrag av

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Återrapportering till Regeringen Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden

Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden Utvecklingsenheten Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden Jenny Yourstone, Diana Wenander Layout: Jenny Botvidsson Kriminalvårdens Utvecklingsenhet,

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott

Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Samarbetsavtal om KRAMI 2015

Samarbetsavtal om KRAMI 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2014-12-04 Diarienummer AMN-2015-0113 Arbetsmarknadsnämnden Samarbetsavtal om KRAMI 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen; SFS 2007:1030 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. Uppgifter

Läs mer

Handlingsplan regeringsuppdrag utvecklade frigivningsförberedelser

Handlingsplan regeringsuppdrag utvecklade frigivningsförberedelser Handlingsplan regeringsuppdrag utvecklade frigivningsförberedelser Ju2015/08899/KRIM Rådslag i Stockholm 2016-11-15 Regeringsuppdraget Kriminalvården har fått i uppdrag från regeringen att utveckla och

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK Frivård Utkom från trycket den 28 mars 2011 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder

Läs mer

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende Kriminalvårdens personaltidning nummer 4 september 2013 PÅ GRÖN KVIST Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag» Det var skönt att vara tillbaka i Kriminalvården efter att ha överdoserat med fiske

Läs mer

Internetbaserade spelprogrammet - en försöksverksamhet

Internetbaserade spelprogrammet - en försöksverksamhet Internetbaserade spelprogrammet - en försöksverksamhet Kriminalvården i Sverige 13000 fängelsedomar årligen varav ca 3000 avtjänas med fotboja Nästan 7000 personer dömdes till skyddstillsyn 2013, ca 4300

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2307 av Beatrice Ask m.fl. (M) En effektivare kriminalvård

Motion till riksdagen 2015/16:2307 av Beatrice Ask m.fl. (M) En effektivare kriminalvård Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2307 av Beatrice Ask m.fl. (M) En effektivare kriminalvård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åter

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag PM Sida: 1 av 5 Datum: 2014-09-23 Diarienummer: Af-2014/439613 Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag Avdelningen Rehabilitering till arbete och Internationella staben har fått ett gemensamt

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete Försäkringskassan

Läs mer

Internationella kvinnor. En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö

Internationella kvinnor. En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö Bakgrund Generellt sjunkande sysselsättning och en ökande arbetslöshet bland utrikes födda kvinnor Lågt arbetskraftsdeltagande

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid 1 (10) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 2 Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid Postadress Besöksadress

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget

Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget Förslag avseende utveckling av modell för samverkan för individer 16-29 år med särskilda behov 2014-02-28 Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 - Informationskampanj kring funktionsnedsatta Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af 2010/436389 Datum: 2011-07-08 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Läs mer

Sysselsättning under och efter fängelsestraff. Rapport 2009:21

Sysselsättning under och efter fängelsestraff. Rapport 2009:21 Rapport 2009:21 Sysselsättning under och efter fängelsestraff Yrkesutbildning i anstalt och Nystartsjobb, Jobb- och utvecklingsgaranti samt Jobbgaranti för unga Sysselsättning under och efter fängelsestraff

Läs mer

Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014

Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2013-12-06 Rev 2014-01-24 Diarienummer UAN-2013-0567 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2014-08-01 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014 Delredovisning 2014

Läs mer

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Internationella uppgifter 5 Information och stöd vid matchning 5

Läs mer

Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Återrapportering till Regeringen Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Kommittédirektiv. Villkorlig frigivning. Dir. 2016:28. Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016

Kommittédirektiv. Villkorlig frigivning. Dir. 2016:28. Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016 Kommittédirektiv Villkorlig frigivning Dir. 2016:28 Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska, i syfte att stärka möjligheterna att förebygga

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

RFI En ny kompletterande arbetsförmedlingstjänst

RFI En ny kompletterande arbetsförmedlingstjänst PM Sida: 1 av 5 Dnr Af 2013/355557 2013-12-05 RFI En ny kompletterande arbetsförmedlingstjänst Bakgrund och syfte med tjänsten Sedan år 2008 har Arbetsförmedlingen i uppdrag att erbjuda arbetssökande tjänster

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Slutrapport 10 augusti 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/259513 Datum: 2013-08-10 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2015-02-27 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014 Redovisning för 2014

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Skyddsvärnet- Behandlingshem Föreningen Skyddsvärnet Rapport 2012-02-2 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer,

Läs mer

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-04-23 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2009-05-14

Läs mer

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 4. Systemstöd tertial 2 2012-09-28 Avser perioden 2012-05 2012-08 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Utkom från trycket den 28 mars 2011 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015.

VERKSAMHETSPLAN 2015. VERKSAMHETSPLAN 2015. Bufff SVERIGE (fd BRYGGAN) Organisationsnummer: 866001-3239 VERKSAMHETSPLAN 2015 Organisationens övergripande mål är att barn och ungdom med familjemedlem i fängelse, häkte och eller

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Rehabiliteringsinsatser i samarbete 2013-08-01 Återrapportering enligt regleringsbreven

Läs mer

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström Arbetsförmedlingens Återrapportering -09-28 Tidsperiod: tertial 2 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-/414101 Datum: -09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet för, Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott

Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU8 Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen om Riksrevisionens rapport om återfall

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Inspektion av Kriminalvården, placeringssektionen, den 16 november 2015

Inspektion av Kriminalvården, placeringssektionen, den 16 november 2015 PROTOKOLL Dnr 6449-2015 Sid 1 (6) Inspektion av Kriminalvården, placeringssektionen, den 16 november 2015 Inspektionens genomförande Den 16 november 2015 genomförde byråchefen Jörgen Buhre tillsammans

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringsbeslut II:1 2017-04-20 U2017/01930/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringens beslut Statens skolverk

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Sida: 2 av 14. Pilotverksamhet för romsk inkludering

Sida: 2 av 14. Pilotverksamhet för romsk inkludering Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013-2013-03-01 Avser perioden 19 april 2012 till och med 31 januari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2012/116323 Datum: 2012-03-01 Återrapportering enligt

Läs mer

Kartläggning av yrkesinriktade utbildningar inom kriminalvården

Kartläggning av yrkesinriktade utbildningar inom kriminalvården Kartläggning av yrkesinriktade utbildningar inom kriminalvården Disposition Presentation Uppdragets bakgrund Tillvägagångssätt Resultat Slutsatser Övriga frågor Presentation Barbro Pellsäter och Sarah

Läs mer

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända 2016-03-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/39 Arbets- och företagsnämnden Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att genomföra

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2014-02-24 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Helår 2013 Sida: 2 av

Läs mer

Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet

Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet Publicerad 2016-03-21 Kriminalvård. Mer frivård. Nära 70 procent av alla fängelsestraff är kortare än sex månader. Att på så kort tid förmå en människa

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Äldrenämnden. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.

Äldrenämnden. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. få Uppsala ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Mia Gustafsson 2016-01-20 ALN-2015-0311 Äldrenämnden Slutrapport Palliativa Förstärkningsteamet Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar att

Läs mer

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande Tidiga insatser för asylsökande Asylsökande i Gävleborg 2016-11-01 1600 1400 1200 1000 800 600 EBO ABO 400 200 0 Källa: Migrationsverket Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer