Budget 2013 Ludvika kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2013 Ludvika kommun"

Transkript

1 Budget 2013 Ludvika kommun

2 Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN LUDVIKA TELEFON: LUDVIKA.SE

3 Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror Resultat och finansieringsbudget, noter 9 Resultat och finansieringsbudget, år Totalsammanställning av driftbudget 13 Driftbudget per nämnd 15 Investeringar per nämnd / projekt Budget 2013 i tkr 26 Verksamhetsbeskrivning per nämnd Kommunens revisorer 32 Kommunstyrelsen 33 Kultur- och fritidsnämnd 38 Social- och utbildningsnämnden 44 Västerbergslagens Kulturskolenämnd 48 Vård- och omsorgsnämnden 50 Samhällsbyggnadsnämnden 55 Räddningsnämnden 67 Tidplan för arbete med budget Kommunfullmäktiges beslut Ludvika kommuns mål 75

4 Allmän ekonomisk översikt Sammanfattning Kommunen har som ekonomisk målsättning att resultatet mot det så kallade balanskravet skall vara 2%. Resultatnivån, uttryckt i ett relationstal, skall då vara 2% av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens driftsresultat har under flera år tyngts av kraftiga underskott i de två största nämnderna vård och omsorg samt social och utbildning. Underskotten är föremål för åtgärdsplaner inom flera områden men den negativa trenden fortsätter även in i 2013-års verksamhet. Efter ramarnas fastställelse i maj 2012 har kostnader/skatteintäkter lagts in för den övergång av hemsjukvården från landstinget till kommunerna som äger rum vid årsskiftet. Skatteväxlingen motsvarar 23 öre i utdebitering på skatten eller totalt ca 11 mnkr. I övrigt har skatteprognosen förändrats marginellt under budgetarbetet. Planeringstalet för befolkningen har räknats upp med 100 personer i slutligt budgetförslag. Prognos 5 baserat på utfall per den sista oktober visade på fortsatta stora underskott inom vård och omsorg, -14,5 mnkr och inom social och utbildning, -11 mnkr. En särskild satsning har gjorts i budgeten för social och utbildning. Nämnden har tillförts 5 mnkr i ramhöjning. Inte heller inför budgetåret 2013 lyckas kommunen klara av 2%-målet i resultat. 2%-målet skjuts även inför kommande år 1 år framåt och kommer att uppnås först i 2015-års resultatbudget. Budgeten för de 3 kommande åren har en resultatnivå för på respektive 0,3%; 1,4% och 2%. I absoluta tal motsvarar det +4,3; +19,9; respektive +28,8 mnkr. Angiven resultatnivå är en omräknad nivå före extraordinära poster och exklusive resultat för de taxefinansierade verksamheterna. Nämndernas förslag som lämnades in i augusti visade ett resultat som låg 3 mnkr över justerad ram. Kommunstyrelsens förslag överskred ram med tkr (1 100 tkr fasadrenovering Disponentparken och 664 tkr finansiering ny tjänst arbetsmarknadsenhet). Samhällsbyggnad tkr (underskott va/avlopp). Den justerade ramen innefattar en kompensation för förändringar i kapitalkostnader. Tidigare år har även justering gjorts för internhyra. Hyran inför 2013 har beräknats till oförändrad nivå. Fastighetsorganisationen i kommunen bolagiseras inför 2013 och det är inte möjligt att på kort sikt räkna om hyrorna på enskilda objekt. Två budgetberedningar hålls under hösten då nämndernas budgetförslag presenteras av nämnd/förvaltning och diskuteras/bearbetas i den politiska budgetgruppen där samtliga fullmäktigepartier är inbjudna. Efter ramarnas fastställelse har 2 prognoser erhållits under hösten. I årets sista prognos efter oktober försämrades kommunens driftsnetto totalt men även skatteintäkterna. Mellan prognos 4 och 5 försämrades social och utbildnings driftsprognos från -5,3 mnkr till -11 mnkr. Utfallet i bokslutet 2012 blev -12,5 mnkr. Budgetprocessen har fortsatt i arbetsutskottet och i kommunstyrelsen. Budgeten fastställdes slutgiltigt vid budgetfullmäktige den 28 november. Beslutad resultatnivå före extraordinära poster var +3 mnkr. Exkluderat resultat för taxefinansierade verksamheter var resultatet +4,3 mnkr. Det motsvarar 0,3% av skatteintäkter och statsbidrag. Inga extraordinära poster är budgeterade. Budgeterat resultat efter extraordinära poster är därmed +3 mnkr. Särskild satsning som gjorts i 2013 års budget är ett tillskott till social och utbildnings driftsbudget med 5 mnkr för satsning på lärarna (kompetensutveckling, lön) och kompensation för indexhöjningar på matpriser. Kulturskolenämnden får viss kompensation, 0,3 mnkr, för inkomstbortfall på elevavgifter. Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 0,2 mnkr som är del av finansiering av ny serviceutvecklartjänst. Beslut om 2013 års investeringar togs av budgetfullmäktige redan De skattefinansierade investeringarna summerade till tkr och de taxefinansierade till tkr. Finansieringsbudgeten 2013 visar ett underskott i förändring på kassabehållning på -7,1 mnkr. Skatteintäkter och statsbidrag Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av de intäkter och den finansiering som omsluter vår kommuns budget. Budgeterade skatteintäkter är 1 345,4 mnkr och de budgeterade driftskostnaderna, netto 1 323,7 mnkr. Skatteintäkternas förändring över tid påverkas också av befolkningsutvecklingen. Befolkningsutvecklingen i kommunen har stabiliserats efter några år av nedgång men en mindre nedgång har skett. Vid mättidpunkten 1 november hade befolkningen minskat med 32 personer mellan 2011 till Invånarantalet den 1 november var Det befolkningstal som fastställdes i budgetarbetet under hösten var invånare. Befolkningen har ökat något under november och december och var vid årsskiftet Driftbudgeten Driftbudgetens omslutning för 2013 är 1 323,7 mnkr. De två största nämndernas driftomslutning är social- och utbildningsnämnden 469 mnkr respektive vård- och omsorgsnämnden 466,2 mnkr. Andra stora nämnder är gymnasieskolan VBU 136,5 mnkr och kommunstyrelsen 99,5 mnkr. Vård/omsorg och social/ utbildning/vbu står för närmare 81 % av driftsbudgetens omslutning. 4

5 Extraordinära kostnader I årets budget har inga medel budgeterats under extraordinära kostnader. Pensionskostnader Pensionskostnaderna inklusive löneskatt beräknas uppgå till 83 mnkr år Kostnaden består av den del som betalas ut till de anställda för individuell förvaltning på 41 mnkr, skuldförändring och finansiell kostnad 3 mnkr och utbetalningar till nuvarande pensionärer med 39 mnkr. Utanför dessa resultatpåverkande poster ligger pensionsåtaganden som klassas som ansvarsförbindelse. Denna post beräknas minska med 7 mnkr mellan 2012 och Investeringsbudget En 3-års budget för investeringar, , fastställdes vid budgetbeslutet För budgetåret 2013 är fördelning mellan skattefinansierade investeringar och taxefinansierade investeringar (inom VA- och avfallsverksamheten) som följer tkr skatt och tkr taxa. En stor satsning påbörjades 2012 inom VA:s verksamhet och fortsätter under Det är ett projekt avseende vattenförsörjning för Grängesberg (Spendrups och reservvatten för tätorten). Resultatbudget Resultatbudget totalt för kommunen visar på ett resultat på 3,0 mnkr. Den taxefinansierade verksamheten inom avfall balanserar sina intäkter och kostnader medan vatten och avlopp budgeterar ett underskott med -1,3 mnkr. Finansnettot är +6 mnkr och består av finansiella intäkter 19 mnkr, i huvudsak utdelning från VB-gruppen och borgensavgift LudvikaHem samt finansiella kostnader 13 mnkr, räntekostnader lån och ränta på pensionsskuld. Avskrivningarna år 2013 har budgeterats till 63,7 mnkr. Avsättningen för pensionsutbetalningar, semesterskuldsförändringar och andra centrala kostnader som inte ingår i verksamheternas driftbudget är beräknad till 38 mnkr. Finansieringsbudget Finansieringsbudgeten visar hur medel tillförs till verksamheten, hur de används och slutligen hur likvida medels saldo förändras under året. I posten tillförda medel finns lånemedel medtagna som normalt är den finansieringsform som gäller för taxefinansierade investeringar. Årets slutsaldo på likvida medel visar på en minskning av likvida medel med -7,1 mnkr. Framtiden I årets budgetarbete har vi inte haft någon större nedgång i skatteunderlaget däremot kunde vi under hösten konstatera en minskning i befolkningstalet. Mellan mättidpunkterna 1 november 2011 till 1 november 2012 minskade befolkningen med 32 personer. Befolkningstalet vid årsskiftena 2011/2012 mot 2012/2013 visade dock på respektive och det vill säga en ökning med 59 personer. Under våren 2013 har befolkningstalet ökat marginellt. Resultat 2 är budgeterat till 0,3%. Resultatmarginalerna är liksom föregående budgetår mycket små. En stark budgetdisciplin krävs alltid men med knappa marginaler än mer under budgetåret Även under tider av kärvt ekonomiskt läge är det viktigt att erbjuda god kommunal service och optimalt utnyttja de befintliga resurser som finns. Det finns också en god expansion inom kommunens största privata arbetsgivare ABB och flera gruvprospekterare har planer på att inom en 3-5 årsperiod återstarta flera av kommunens nedlagda gruvor. En beredskap för exploatering med expansion och konkreta projekt har startat och planeringen fortsätter även för kommande år. Med den knappa resultatmarginal som nu föreligger för 2013 men också för påföljande år ställs än högre krav på att hantera verksamheternas kostnader. Prioritering både inom och mellan verksamheter måste ske. Koncernnytta inom såväl drift som investering måste ge- 5

6 nomsyra den kommunala verksamhetspaletten. Under den organisationsförändring som nu pågått under några år och som fortsätter, finns goda möjligheter att ytterligare genomlysa verksamheter, effektivisera och riva ner stuprör. Konjunkturen har sviktat under året och viktiga exportmarknader i Europa och USA har med vikande efterfrågan smittat av sig negativt på den svenska ekonomin. Dessa omvärldsfaktorer är svåra att sia om och ytterligare nedgångar i den globala ekonomin kan snabbt påverka den svenska ekonomin och därmed även viktiga faktorer för skatteintäkterna som löneutveckling och arbetslöshetstal. För kommunsektorn fortsätter därför ytterligare några år av osäkerhet. Mycket talar för att det tar flera år innan vi har en ekonomi i jämvikt och en mer normal situation för kommunens sociala välfärdssystem. Rune Wikström Ekonomichef 6

7 Organisationsplan Valberedning Revisorer Kommunfullmäktige Tillfälliga beredningar Kommunstyrelse Kommunchef Stöd- och styrningsförvaltning Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Krisledningsnämnd Stöd- och styrningsförvaltning Valnämnd Stöd- och styrningsförvaltning Överförmyndarnämnd Överförmyndare i samverkan Myndighetsnämnd miljö och bygg Samhällsbyggnadsförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Räddningsnämnden Västerbergslagen Räddningstjänst Västerbergslagens kulturskolenämnd Social- och utbildningsförvaltning Social- och utbildningsnämnd Social- och utbildningsförvaltning Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan Stöd- och styrningsförvaltning Vård- och omsorgsnämnd Vård- och omsorgsförvaltning Grängesbergs Gruvor AB Kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningscentrum LudvikaHem AB 7

8 Budgeten i siffror 8

9 Resultat och finansieringsbudget, noter Resultatbudget Total Belopp i tkr Verksamhetens intäkter (not 1) Verksamhetens kostnader (not 2) Avskrivningar Pensionskostnader mm (not 3) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter (not 4) Finansiella intäkter (not 5) Finansiella kostnader (not 6) RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader ÅRETS BUDGETERADE RESULTAT Infrastrukturell åtgärd 0 0 JUSTERAT RESULTAT

10 Finansieringsbudget Internt tillförda medel Avyttrade materiella tillgångar Långfristig upplåning (not 7) SUMMA TILLFÖRDA MEDEL Nettoinvesteringar Amorteringar Pensionsinlösen SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

11 Noter till resultatbudget (Tkr) NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Enligt driftbudgetens intäkter Kommunens interna hyreskostnader faktureras från externt fastighetsbolag (GGAB) fr o m 2013 NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Enligt driftbudgetens kostnader Kalkylerad kapitalkostnad Driftbudgetens kostnader NOT 3 PENSIONSKOSTNADER, FÖRÄNDR. PERSONALSKULDER MM Enligt beräkning från KPA och beräknad förändring av personalskulder NOT 4 SKATTEINTÄKTER Eget skatteunderlag Slutavräkning Slutavräkning Strukturbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag Maxtaxa barnomsorgen LSS-utjämning Kommunal fastighetsavgift Avrundning NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER Aktieutdelning VB Energi gruppen Borgensavgift LudvikaHem NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER Externa kostnadsräntor NOT 7 LÅNGFRISTIG UPPLÅNING VA-verksamhet Avfallsverksamhet

12 Resultat och finansieringsbudget, år Resultat och finansieringsbudget år (mnkr) inkl Taxeverksamhet Målsättning ramar Befolkn 1/ Resultatbudget Budget Ramar Förslag P L A N P L A N 2012 år 2013 år 2013 år 2014 år 2015 Driftbudget -1282,0-1312,0-1323,7-1346,8-1391,3 Interna Kapitalkostnader 85,2 85,2 77,0 77,0 77,0 er -1196,8-1226,8-1246,7-1269,8-1314,3 Max ökn Nettokostn (mot budget) 29,4 30,0 49,9 43,0 44,5 Avskrivningar -60,2-61,5-63,7-64,3-64,0 Pensionskostnad -45,5-38,0-38,0-40,0-42,0 Resultat ,5-1326,3-1348,4-1374,1-1420,3 Skatteintäkter 1299,5 1334,0 1345,4 1386,7 1441,8 Finansnetto 4,3 5,0 6,0 6,0 6,0 Resultat 2 1,3 12,7 3,0 18,6 27,5 (Resultat 2 exkl. taxefinans) 3,6 12,7 4,3 19,9 28,8 Resultat 2 exkl taxefin/skatteintäkter MÅL 0,3% 1,0% 0,3% 1,4% 2,0% E.o poster -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 3 0,3 12,7 3,0 18,6 27,5 (Resultat 3 exl taxefinans) 2,6 12,7 4,3 19,9 28,8 Finansieringsbudget Justerat resultat 2 60,4 74,2 66,7 82,9 91,5 Försäljning anläggningar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Ökning skulder 110,6 119,5 119,5 16,8 20,0 Tillförda medel 173,0 195,7 188,2 101,7 113,5 Investeringar 155,4 187,0 187,3 43,9 60,0 Amorteringar 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Använda medel 162,4 195,0 195,3 51,9 68,0 Förändring av likvida medel 10,6 0,7-7,1 49,8 45,5 12

13 Totalsammanställning av driftbudget Totalsammanställning av driftbudget 2013 (Tkr) Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Revision Kommunstyrelse VBU Social och utbildning Kulturskolan Vård- och omsorg Samhällsbyggn.nämnd Räddningsnämnden Kultur- och fritid Kollektivtrafik Fast.vht avgår till GGAB Besp. Organ.förändr Ludvika kommun * från 2013 ingår kollektivtrafikanslaget i kommunstyrelsens budget Kostnads- och intäktsslag Enhet Personalkostnad Kapitalkostnad Övriga kostnader Intäkter Summa Internhyreskostnad Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Integration-etabl center * Budget * Budgeterat underskott som täcks av tidigare års överskott 13

14 Tillsvidareanställda och personalkostnad Budget 2012 Budget 2012 Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Revision 0, , ,00 0,00 Kommunstyrelse 69, , ,70 109,70 VBU 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Social och utbildning 753, , ,20 745,20 Kulturskolan 22, , ,28 22,28 Vård- och omsorg 872, , ,72 847,72 Samhällsbyggn. 153, , ,50 143,50 nämnd Räddningsnämnden 44, , ,00 43,00 Kultur- och fritid 84, , ,05 82,05 Ludvika kommun 2 000, , , ,45 14

15 Driftbudget Driftbudgetförslag år 2013 Skattefinansierad vht (mnkr) Driftbudget (Tkr) Revision Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget Revision Revision Ram 1200 Avvikelse från ram 0 Kostnads- och intäktsslag Enhet Övriga kostnader Intäkter Summa Budget Personalkostnad Kapitalkostnad Internhyreskostnad Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring 0 0 Besparing 0 Budget Årsarbetare och personalkostnad Budget 2012 Budget 2012 Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Revision 0, , ,00 0,00 Revision 0, , ,00 0,00 15

16 Driftbudget (Tkr) Kommunstyrelsen inkl VBU Verksamhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunstab Förv.chef Stöd o Styrn Kanslienheten IT-enheten Kommunstyrelse övr VBU Ekonomienheten Personalenheten Arbetsmarknadsenhet Upphandlingscenter inkl VBU Förslag Avvikelse Justerad ram Kostnads- och intäktsslag 2013 Kommunstyrelsen inkl VBU Enhet Övriga kostnader Intäkter Summa Budget Personalkostnad Kapitalkostnad Internhyreskostnad Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Tillsvidareanställda per den 31/12 och personalkostnad (VBU ingår inte) Budget 2012 Budget 2012 Personalkostnad Budget Budget 2014 Budget 2015 Kommunstab 4, , ,00 4,00 Budget 2013 Personalkostnad Förv.chef Stöd o 0, , ,75 0,75 Styrn. Kanslienheten 15, , ,30 15,30 IT-enheten 21, , ,25 20,25 Ekonomienheten 11, , ,00 15,00 Personalenheten 15, , ,40 23,40 Arbetsmarknadsenhet 3, , ,00 18,00 Upphandlingscenter 0, , ,00 13,00 Kommunstyrelse 69, , ,70 109,70

17 Investeringar (Tkr) Verksamhet Budget 2012 Anslag Budget 2012 Upparb. juni 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunstab Förv.chef Stöd o Styrn. Kanslienheten IT-enheten Kommunstyrelse övr Ekonomienheten Personalenheten Arbetsmarknadsenhet Kommunstyrelsen

18 Driftbudget (Tkr) Social- och utbildningsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Administration Kostorganisation Resursgrupp Barnomsorg Grundskola Särskola Fritidsverksamhet IFO-verksamhet Budget & skuldrådgivare Social o Utbildning Ram år Justerad ram Avvikelse 0 Kostnads- och intäktsslag er Enhet Övriga kostnader Intäkter Summa Budget Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Personalkostnad Kapitalkostnad Internhyreskostnad Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Administration 53, , ,50 53,50 Kostorganisation 40, , ,80 37,80 Resursgrupp 21, , ,70 21,70 Barnomsorg 265, , ,30 265,30 Grundskola 290, , ,10 286,10 Särskola 34, , ,80 34,80 Fritidsverksamhet 0, , ,00 0,00 IFO-verksamhet 46, , ,00 45,00 Budget & skuldrådgivare 1, , ,00 1,00 Social- och utbildning 753, , ,20 745,20

19 Västerbergslagens kulturskola Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kulturskolan Kulturskolan Ram år Justerad ram Avvikelse -312 Kostnads- och intäktsslag er Enhet Övriga kostnader Intäkter Summa Budget Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Personalkostnad Kapitalkostnad Internhyreskostnad Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Kulturskolan 22, , ,28 22,28 Musikskolan 22, , ,28 22,28 19

20 Driftbudget (Tkr) Vård- och omsorgsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Gem administration Särskilda boendeformer Hemtj/Övr öppen/service Vård- och omsorgsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram Avvikelse 0 Kostnads- och intäktsslag Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Gem administration 63, , ,65 64,65 Särskilda boendeformer 427, , ,83 419,83 Hemtj/Övr öppen/service Vård- och omsorgsnämnden 381, , ,24 363,24 872, , ,72 847,72 20

21 Driftbudget (Tkr) Samhällsbyggnadsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samhällsbyggnadsnämnd Administration Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Gatu- och parkförvaltning Vatten o avlopp Avfallshantering Övrig verksamhet Friluftsanläggningar Intern service/gatapark Miljö- och byggenheten Planeringsenheten Samhällsbyggnadsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram Avvikelse Kostnads- och intäktsslag Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samhällsbyggnadsnämnd 0, , ,00 0,00 Administration 18, , ,00 7,00 Gatu- och parkförvaltning 2, , ,00 2,00 Vatten o avlopp 23, , ,50 25,50 Avfallshantering 20, , ,00 21,00 Övrig verksamhet 2, , ,00 3,00 Friluftsanläggning 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Intern service/gatapark 48, , ,00 48,00 Miljö- och byggenheten 24, , ,00 15,00 Planeringsenheten 15, , ,00 22,00 Budget 2013 Personalkostnad Samhällsbyggnadsnämnden 153, , ,50 143,50 21

22 Samhällsbyggnadsnämnden, anslagsfinansierad del Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samhällsbyggnadsnämnd Administration Avvikelse från ram Avvikelse Besparing Budget Årsarbetare och personalkostnad, anslagsfinansierad del Utgångsläge Gatu- och parkförvaltning Övrig verksamhet Friluftsanläggningar Miljö- och byggenheten Planeringsenheten Anslagsfinansierad verksamhet Ram år Justerad ram Kostnads- och intäktsslag, anslagsfinansierad del Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget Budget 2014 Budget 2015 Budget 2013 Personalkostnad Samhällsbyggnadsnämnd 0, , ,00 0,00 Administration 18, , ,00 7,00 Gatu- och parkförvaltning 2, , ,00 2,00 Övrig verksamhet 2, , ,00 3,00 Friluftsanläggning 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Miljö- och byggenheten 24, , ,00 15,00 15,00 Planeringsenheten 15, , ,00 22,00 22,00 Anslagsfinansierad verksamhet 61, , ,00 49,00

23 Samhällsbyggnadsnämnden, resultatenheter Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Vatten o avlopp Avfallshantering Intern service/gata- Park Resultatenheter Besparing Budget Årsarbetare och personalkostnad, resultatenheter Utgångsläge Kostnads- och intäktsslag, resultatenheter Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Vatten o avlopp 23, , ,50 25,50 Avfallshantering 20, , ,00 21,00 Intern service/gata- Park 48, , ,00 48,00 Resultatenheter 92, , ,50 94,50 23

24 Driftbudget (Tkr) Räddningsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget Räddningsnämnd Räddningstjänst Fastigheter Ludvika Sotningsväsen Räddningsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Kostnads- och intäktsslag Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Heltid, Räddningstjänst 35, , ,00 35,00 Sotningsväsende 9, , ,00 8,00 Deltid Arvodesanställda 0, , ,00 0,00 Summa 44, , ,00 43,00 24

25 Driftbudget (Tkr) Kultur och fritidsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kansli Enheten för kultur Enheten för fritid Integrations-o etableringsc finansiering av överskott Kultur o fritid Ram år Justerad ram Avvikelse från ram 0 Avvikelse Besparing Integrations-o etableringsc. Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Kostnads- och intäktsslag Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa er kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Kansli 2, , ,00 2,00 Enheten för kultur 23, , ,30 23,30 Enheten för fritid 27, , ,75 25,75 Integrations-o etableringsc. 31, , ,00 31,00 Kultur o fritid 84, , ,05 82,05 25

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG MÅL & BUDGET 2013-2015 VISION INVESTERINGSPLAN 2013-2017 2013 Budgetversion 2012-06-20 till KF Delgivning i kommunfullmäktige den 19 december 2012 Sida

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 INNEHÅLL 1 2 3 7 8 9 10 11 12 15 18 21 22 23 24 24 25 26 Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson kommenterar budget. Budgetförutsättningar En

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer