Budget 2013 Ludvika kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2013 Ludvika kommun"

Transkript

1 Budget 2013 Ludvika kommun

2 Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN LUDVIKA TELEFON: LUDVIKA.SE

3 Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror Resultat och finansieringsbudget, noter 9 Resultat och finansieringsbudget, år Totalsammanställning av driftbudget 13 Driftbudget per nämnd 15 Investeringar per nämnd / projekt Budget 2013 i tkr 26 Verksamhetsbeskrivning per nämnd Kommunens revisorer 32 Kommunstyrelsen 33 Kultur- och fritidsnämnd 38 Social- och utbildningsnämnden 44 Västerbergslagens Kulturskolenämnd 48 Vård- och omsorgsnämnden 50 Samhällsbyggnadsnämnden 55 Räddningsnämnden 67 Tidplan för arbete med budget Kommunfullmäktiges beslut Ludvika kommuns mål 75

4 Allmän ekonomisk översikt Sammanfattning Kommunen har som ekonomisk målsättning att resultatet mot det så kallade balanskravet skall vara 2%. Resultatnivån, uttryckt i ett relationstal, skall då vara 2% av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens driftsresultat har under flera år tyngts av kraftiga underskott i de två största nämnderna vård och omsorg samt social och utbildning. Underskotten är föremål för åtgärdsplaner inom flera områden men den negativa trenden fortsätter även in i 2013-års verksamhet. Efter ramarnas fastställelse i maj 2012 har kostnader/skatteintäkter lagts in för den övergång av hemsjukvården från landstinget till kommunerna som äger rum vid årsskiftet. Skatteväxlingen motsvarar 23 öre i utdebitering på skatten eller totalt ca 11 mnkr. I övrigt har skatteprognosen förändrats marginellt under budgetarbetet. Planeringstalet för befolkningen har räknats upp med 100 personer i slutligt budgetförslag. Prognos 5 baserat på utfall per den sista oktober visade på fortsatta stora underskott inom vård och omsorg, -14,5 mnkr och inom social och utbildning, -11 mnkr. En särskild satsning har gjorts i budgeten för social och utbildning. Nämnden har tillförts 5 mnkr i ramhöjning. Inte heller inför budgetåret 2013 lyckas kommunen klara av 2%-målet i resultat. 2%-målet skjuts även inför kommande år 1 år framåt och kommer att uppnås först i 2015-års resultatbudget. Budgeten för de 3 kommande åren har en resultatnivå för på respektive 0,3%; 1,4% och 2%. I absoluta tal motsvarar det +4,3; +19,9; respektive +28,8 mnkr. Angiven resultatnivå är en omräknad nivå före extraordinära poster och exklusive resultat för de taxefinansierade verksamheterna. Nämndernas förslag som lämnades in i augusti visade ett resultat som låg 3 mnkr över justerad ram. Kommunstyrelsens förslag överskred ram med tkr (1 100 tkr fasadrenovering Disponentparken och 664 tkr finansiering ny tjänst arbetsmarknadsenhet). Samhällsbyggnad tkr (underskott va/avlopp). Den justerade ramen innefattar en kompensation för förändringar i kapitalkostnader. Tidigare år har även justering gjorts för internhyra. Hyran inför 2013 har beräknats till oförändrad nivå. Fastighetsorganisationen i kommunen bolagiseras inför 2013 och det är inte möjligt att på kort sikt räkna om hyrorna på enskilda objekt. Två budgetberedningar hålls under hösten då nämndernas budgetförslag presenteras av nämnd/förvaltning och diskuteras/bearbetas i den politiska budgetgruppen där samtliga fullmäktigepartier är inbjudna. Efter ramarnas fastställelse har 2 prognoser erhållits under hösten. I årets sista prognos efter oktober försämrades kommunens driftsnetto totalt men även skatteintäkterna. Mellan prognos 4 och 5 försämrades social och utbildnings driftsprognos från -5,3 mnkr till -11 mnkr. Utfallet i bokslutet 2012 blev -12,5 mnkr. Budgetprocessen har fortsatt i arbetsutskottet och i kommunstyrelsen. Budgeten fastställdes slutgiltigt vid budgetfullmäktige den 28 november. Beslutad resultatnivå före extraordinära poster var +3 mnkr. Exkluderat resultat för taxefinansierade verksamheter var resultatet +4,3 mnkr. Det motsvarar 0,3% av skatteintäkter och statsbidrag. Inga extraordinära poster är budgeterade. Budgeterat resultat efter extraordinära poster är därmed +3 mnkr. Särskild satsning som gjorts i 2013 års budget är ett tillskott till social och utbildnings driftsbudget med 5 mnkr för satsning på lärarna (kompetensutveckling, lön) och kompensation för indexhöjningar på matpriser. Kulturskolenämnden får viss kompensation, 0,3 mnkr, för inkomstbortfall på elevavgifter. Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 0,2 mnkr som är del av finansiering av ny serviceutvecklartjänst. Beslut om 2013 års investeringar togs av budgetfullmäktige redan De skattefinansierade investeringarna summerade till tkr och de taxefinansierade till tkr. Finansieringsbudgeten 2013 visar ett underskott i förändring på kassabehållning på -7,1 mnkr. Skatteintäkter och statsbidrag Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av de intäkter och den finansiering som omsluter vår kommuns budget. Budgeterade skatteintäkter är 1 345,4 mnkr och de budgeterade driftskostnaderna, netto 1 323,7 mnkr. Skatteintäkternas förändring över tid påverkas också av befolkningsutvecklingen. Befolkningsutvecklingen i kommunen har stabiliserats efter några år av nedgång men en mindre nedgång har skett. Vid mättidpunkten 1 november hade befolkningen minskat med 32 personer mellan 2011 till Invånarantalet den 1 november var Det befolkningstal som fastställdes i budgetarbetet under hösten var invånare. Befolkningen har ökat något under november och december och var vid årsskiftet Driftbudgeten Driftbudgetens omslutning för 2013 är 1 323,7 mnkr. De två största nämndernas driftomslutning är social- och utbildningsnämnden 469 mnkr respektive vård- och omsorgsnämnden 466,2 mnkr. Andra stora nämnder är gymnasieskolan VBU 136,5 mnkr och kommunstyrelsen 99,5 mnkr. Vård/omsorg och social/ utbildning/vbu står för närmare 81 % av driftsbudgetens omslutning. 4

5 Extraordinära kostnader I årets budget har inga medel budgeterats under extraordinära kostnader. Pensionskostnader Pensionskostnaderna inklusive löneskatt beräknas uppgå till 83 mnkr år Kostnaden består av den del som betalas ut till de anställda för individuell förvaltning på 41 mnkr, skuldförändring och finansiell kostnad 3 mnkr och utbetalningar till nuvarande pensionärer med 39 mnkr. Utanför dessa resultatpåverkande poster ligger pensionsåtaganden som klassas som ansvarsförbindelse. Denna post beräknas minska med 7 mnkr mellan 2012 och Investeringsbudget En 3-års budget för investeringar, , fastställdes vid budgetbeslutet För budgetåret 2013 är fördelning mellan skattefinansierade investeringar och taxefinansierade investeringar (inom VA- och avfallsverksamheten) som följer tkr skatt och tkr taxa. En stor satsning påbörjades 2012 inom VA:s verksamhet och fortsätter under Det är ett projekt avseende vattenförsörjning för Grängesberg (Spendrups och reservvatten för tätorten). Resultatbudget Resultatbudget totalt för kommunen visar på ett resultat på 3,0 mnkr. Den taxefinansierade verksamheten inom avfall balanserar sina intäkter och kostnader medan vatten och avlopp budgeterar ett underskott med -1,3 mnkr. Finansnettot är +6 mnkr och består av finansiella intäkter 19 mnkr, i huvudsak utdelning från VB-gruppen och borgensavgift LudvikaHem samt finansiella kostnader 13 mnkr, räntekostnader lån och ränta på pensionsskuld. Avskrivningarna år 2013 har budgeterats till 63,7 mnkr. Avsättningen för pensionsutbetalningar, semesterskuldsförändringar och andra centrala kostnader som inte ingår i verksamheternas driftbudget är beräknad till 38 mnkr. Finansieringsbudget Finansieringsbudgeten visar hur medel tillförs till verksamheten, hur de används och slutligen hur likvida medels saldo förändras under året. I posten tillförda medel finns lånemedel medtagna som normalt är den finansieringsform som gäller för taxefinansierade investeringar. Årets slutsaldo på likvida medel visar på en minskning av likvida medel med -7,1 mnkr. Framtiden I årets budgetarbete har vi inte haft någon större nedgång i skatteunderlaget däremot kunde vi under hösten konstatera en minskning i befolkningstalet. Mellan mättidpunkterna 1 november 2011 till 1 november 2012 minskade befolkningen med 32 personer. Befolkningstalet vid årsskiftena 2011/2012 mot 2012/2013 visade dock på respektive och det vill säga en ökning med 59 personer. Under våren 2013 har befolkningstalet ökat marginellt. Resultat 2 är budgeterat till 0,3%. Resultatmarginalerna är liksom föregående budgetår mycket små. En stark budgetdisciplin krävs alltid men med knappa marginaler än mer under budgetåret Även under tider av kärvt ekonomiskt läge är det viktigt att erbjuda god kommunal service och optimalt utnyttja de befintliga resurser som finns. Det finns också en god expansion inom kommunens största privata arbetsgivare ABB och flera gruvprospekterare har planer på att inom en 3-5 årsperiod återstarta flera av kommunens nedlagda gruvor. En beredskap för exploatering med expansion och konkreta projekt har startat och planeringen fortsätter även för kommande år. Med den knappa resultatmarginal som nu föreligger för 2013 men också för påföljande år ställs än högre krav på att hantera verksamheternas kostnader. Prioritering både inom och mellan verksamheter måste ske. Koncernnytta inom såväl drift som investering måste ge- 5

6 nomsyra den kommunala verksamhetspaletten. Under den organisationsförändring som nu pågått under några år och som fortsätter, finns goda möjligheter att ytterligare genomlysa verksamheter, effektivisera och riva ner stuprör. Konjunkturen har sviktat under året och viktiga exportmarknader i Europa och USA har med vikande efterfrågan smittat av sig negativt på den svenska ekonomin. Dessa omvärldsfaktorer är svåra att sia om och ytterligare nedgångar i den globala ekonomin kan snabbt påverka den svenska ekonomin och därmed även viktiga faktorer för skatteintäkterna som löneutveckling och arbetslöshetstal. För kommunsektorn fortsätter därför ytterligare några år av osäkerhet. Mycket talar för att det tar flera år innan vi har en ekonomi i jämvikt och en mer normal situation för kommunens sociala välfärdssystem. Rune Wikström Ekonomichef 6

7 Organisationsplan Valberedning Revisorer Kommunfullmäktige Tillfälliga beredningar Kommunstyrelse Kommunchef Stöd- och styrningsförvaltning Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Krisledningsnämnd Stöd- och styrningsförvaltning Valnämnd Stöd- och styrningsförvaltning Överförmyndarnämnd Överförmyndare i samverkan Myndighetsnämnd miljö och bygg Samhällsbyggnadsförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Räddningsnämnden Västerbergslagen Räddningstjänst Västerbergslagens kulturskolenämnd Social- och utbildningsförvaltning Social- och utbildningsnämnd Social- och utbildningsförvaltning Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan Stöd- och styrningsförvaltning Vård- och omsorgsnämnd Vård- och omsorgsförvaltning Grängesbergs Gruvor AB Kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningscentrum LudvikaHem AB 7

8 Budgeten i siffror 8

9 Resultat och finansieringsbudget, noter Resultatbudget Total Belopp i tkr Verksamhetens intäkter (not 1) Verksamhetens kostnader (not 2) Avskrivningar Pensionskostnader mm (not 3) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter (not 4) Finansiella intäkter (not 5) Finansiella kostnader (not 6) RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader ÅRETS BUDGETERADE RESULTAT Infrastrukturell åtgärd 0 0 JUSTERAT RESULTAT

10 Finansieringsbudget Internt tillförda medel Avyttrade materiella tillgångar Långfristig upplåning (not 7) SUMMA TILLFÖRDA MEDEL Nettoinvesteringar Amorteringar Pensionsinlösen SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

11 Noter till resultatbudget (Tkr) NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Enligt driftbudgetens intäkter Kommunens interna hyreskostnader faktureras från externt fastighetsbolag (GGAB) fr o m 2013 NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Enligt driftbudgetens kostnader Kalkylerad kapitalkostnad Driftbudgetens kostnader NOT 3 PENSIONSKOSTNADER, FÖRÄNDR. PERSONALSKULDER MM Enligt beräkning från KPA och beräknad förändring av personalskulder NOT 4 SKATTEINTÄKTER Eget skatteunderlag Slutavräkning Slutavräkning Strukturbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag Maxtaxa barnomsorgen LSS-utjämning Kommunal fastighetsavgift Avrundning NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER Aktieutdelning VB Energi gruppen Borgensavgift LudvikaHem NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER Externa kostnadsräntor NOT 7 LÅNGFRISTIG UPPLÅNING VA-verksamhet Avfallsverksamhet

12 Resultat och finansieringsbudget, år Resultat och finansieringsbudget år (mnkr) inkl Taxeverksamhet Målsättning ramar Befolkn 1/ Resultatbudget Budget Ramar Förslag P L A N P L A N 2012 år 2013 år 2013 år 2014 år 2015 Driftbudget -1282,0-1312,0-1323,7-1346,8-1391,3 Interna Kapitalkostnader 85,2 85,2 77,0 77,0 77,0 er -1196,8-1226,8-1246,7-1269,8-1314,3 Max ökn Nettokostn (mot budget) 29,4 30,0 49,9 43,0 44,5 Avskrivningar -60,2-61,5-63,7-64,3-64,0 Pensionskostnad -45,5-38,0-38,0-40,0-42,0 Resultat ,5-1326,3-1348,4-1374,1-1420,3 Skatteintäkter 1299,5 1334,0 1345,4 1386,7 1441,8 Finansnetto 4,3 5,0 6,0 6,0 6,0 Resultat 2 1,3 12,7 3,0 18,6 27,5 (Resultat 2 exkl. taxefinans) 3,6 12,7 4,3 19,9 28,8 Resultat 2 exkl taxefin/skatteintäkter MÅL 0,3% 1,0% 0,3% 1,4% 2,0% E.o poster -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 3 0,3 12,7 3,0 18,6 27,5 (Resultat 3 exl taxefinans) 2,6 12,7 4,3 19,9 28,8 Finansieringsbudget Justerat resultat 2 60,4 74,2 66,7 82,9 91,5 Försäljning anläggningar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Ökning skulder 110,6 119,5 119,5 16,8 20,0 Tillförda medel 173,0 195,7 188,2 101,7 113,5 Investeringar 155,4 187,0 187,3 43,9 60,0 Amorteringar 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Använda medel 162,4 195,0 195,3 51,9 68,0 Förändring av likvida medel 10,6 0,7-7,1 49,8 45,5 12

13 Totalsammanställning av driftbudget Totalsammanställning av driftbudget 2013 (Tkr) Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Revision Kommunstyrelse VBU Social och utbildning Kulturskolan Vård- och omsorg Samhällsbyggn.nämnd Räddningsnämnden Kultur- och fritid Kollektivtrafik Fast.vht avgår till GGAB Besp. Organ.förändr Ludvika kommun * från 2013 ingår kollektivtrafikanslaget i kommunstyrelsens budget Kostnads- och intäktsslag Enhet Personalkostnad Kapitalkostnad Övriga kostnader Intäkter Summa Internhyreskostnad Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Integration-etabl center * Budget * Budgeterat underskott som täcks av tidigare års överskott 13

14 Tillsvidareanställda och personalkostnad Budget 2012 Budget 2012 Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Revision 0, , ,00 0,00 Kommunstyrelse 69, , ,70 109,70 VBU 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Social och utbildning 753, , ,20 745,20 Kulturskolan 22, , ,28 22,28 Vård- och omsorg 872, , ,72 847,72 Samhällsbyggn. 153, , ,50 143,50 nämnd Räddningsnämnden 44, , ,00 43,00 Kultur- och fritid 84, , ,05 82,05 Ludvika kommun 2 000, , , ,45 14

15 Driftbudget Driftbudgetförslag år 2013 Skattefinansierad vht (mnkr) Driftbudget (Tkr) Revision Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget Revision Revision Ram 1200 Avvikelse från ram 0 Kostnads- och intäktsslag Enhet Övriga kostnader Intäkter Summa Budget Personalkostnad Kapitalkostnad Internhyreskostnad Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring 0 0 Besparing 0 Budget Årsarbetare och personalkostnad Budget 2012 Budget 2012 Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Revision 0, , ,00 0,00 Revision 0, , ,00 0,00 15

16 Driftbudget (Tkr) Kommunstyrelsen inkl VBU Verksamhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunstab Förv.chef Stöd o Styrn Kanslienheten IT-enheten Kommunstyrelse övr VBU Ekonomienheten Personalenheten Arbetsmarknadsenhet Upphandlingscenter inkl VBU Förslag Avvikelse Justerad ram Kostnads- och intäktsslag 2013 Kommunstyrelsen inkl VBU Enhet Övriga kostnader Intäkter Summa Budget Personalkostnad Kapitalkostnad Internhyreskostnad Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Tillsvidareanställda per den 31/12 och personalkostnad (VBU ingår inte) Budget 2012 Budget 2012 Personalkostnad Budget Budget 2014 Budget 2015 Kommunstab 4, , ,00 4,00 Budget 2013 Personalkostnad Förv.chef Stöd o 0, , ,75 0,75 Styrn. Kanslienheten 15, , ,30 15,30 IT-enheten 21, , ,25 20,25 Ekonomienheten 11, , ,00 15,00 Personalenheten 15, , ,40 23,40 Arbetsmarknadsenhet 3, , ,00 18,00 Upphandlingscenter 0, , ,00 13,00 Kommunstyrelse 69, , ,70 109,70

17 Investeringar (Tkr) Verksamhet Budget 2012 Anslag Budget 2012 Upparb. juni 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunstab Förv.chef Stöd o Styrn. Kanslienheten IT-enheten Kommunstyrelse övr Ekonomienheten Personalenheten Arbetsmarknadsenhet Kommunstyrelsen

18 Driftbudget (Tkr) Social- och utbildningsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Administration Kostorganisation Resursgrupp Barnomsorg Grundskola Särskola Fritidsverksamhet IFO-verksamhet Budget & skuldrådgivare Social o Utbildning Ram år Justerad ram Avvikelse 0 Kostnads- och intäktsslag er Enhet Övriga kostnader Intäkter Summa Budget Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Personalkostnad Kapitalkostnad Internhyreskostnad Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Administration 53, , ,50 53,50 Kostorganisation 40, , ,80 37,80 Resursgrupp 21, , ,70 21,70 Barnomsorg 265, , ,30 265,30 Grundskola 290, , ,10 286,10 Särskola 34, , ,80 34,80 Fritidsverksamhet 0, , ,00 0,00 IFO-verksamhet 46, , ,00 45,00 Budget & skuldrådgivare 1, , ,00 1,00 Social- och utbildning 753, , ,20 745,20

19 Västerbergslagens kulturskola Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kulturskolan Kulturskolan Ram år Justerad ram Avvikelse -312 Kostnads- och intäktsslag er Enhet Övriga kostnader Intäkter Summa Budget Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Personalkostnad Kapitalkostnad Internhyreskostnad Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Kulturskolan 22, , ,28 22,28 Musikskolan 22, , ,28 22,28 19

20 Driftbudget (Tkr) Vård- och omsorgsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Gem administration Särskilda boendeformer Hemtj/Övr öppen/service Vård- och omsorgsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram Avvikelse 0 Kostnads- och intäktsslag Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Gem administration 63, , ,65 64,65 Särskilda boendeformer 427, , ,83 419,83 Hemtj/Övr öppen/service Vård- och omsorgsnämnden 381, , ,24 363,24 872, , ,72 847,72 20

21 Driftbudget (Tkr) Samhällsbyggnadsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samhällsbyggnadsnämnd Administration Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Gatu- och parkförvaltning Vatten o avlopp Avfallshantering Övrig verksamhet Friluftsanläggningar Intern service/gatapark Miljö- och byggenheten Planeringsenheten Samhällsbyggnadsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram Avvikelse Kostnads- och intäktsslag Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samhällsbyggnadsnämnd 0, , ,00 0,00 Administration 18, , ,00 7,00 Gatu- och parkförvaltning 2, , ,00 2,00 Vatten o avlopp 23, , ,50 25,50 Avfallshantering 20, , ,00 21,00 Övrig verksamhet 2, , ,00 3,00 Friluftsanläggning 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Intern service/gatapark 48, , ,00 48,00 Miljö- och byggenheten 24, , ,00 15,00 Planeringsenheten 15, , ,00 22,00 Budget 2013 Personalkostnad Samhällsbyggnadsnämnden 153, , ,50 143,50 21

22 Samhällsbyggnadsnämnden, anslagsfinansierad del Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samhällsbyggnadsnämnd Administration Avvikelse från ram Avvikelse Besparing Budget Årsarbetare och personalkostnad, anslagsfinansierad del Utgångsläge Gatu- och parkförvaltning Övrig verksamhet Friluftsanläggningar Miljö- och byggenheten Planeringsenheten Anslagsfinansierad verksamhet Ram år Justerad ram Kostnads- och intäktsslag, anslagsfinansierad del Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget Budget 2014 Budget 2015 Budget 2013 Personalkostnad Samhällsbyggnadsnämnd 0, , ,00 0,00 Administration 18, , ,00 7,00 Gatu- och parkförvaltning 2, , ,00 2,00 Övrig verksamhet 2, , ,00 3,00 Friluftsanläggning 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Miljö- och byggenheten 24, , ,00 15,00 15,00 Planeringsenheten 15, , ,00 22,00 22,00 Anslagsfinansierad verksamhet 61, , ,00 49,00

23 Samhällsbyggnadsnämnden, resultatenheter Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Vatten o avlopp Avfallshantering Intern service/gata- Park Resultatenheter Besparing Budget Årsarbetare och personalkostnad, resultatenheter Utgångsläge Kostnads- och intäktsslag, resultatenheter Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Vatten o avlopp 23, , ,50 25,50 Avfallshantering 20, , ,00 21,00 Intern service/gata- Park 48, , ,00 48,00 Resultatenheter 92, , ,50 94,50 23

24 Driftbudget (Tkr) Räddningsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget Räddningsnämnd Räddningstjänst Fastigheter Ludvika Sotningsväsen Räddningsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Kostnads- och intäktsslag Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Heltid, Räddningstjänst 35, , ,00 35,00 Sotningsväsende 9, , ,00 8,00 Deltid Arvodesanställda 0, , ,00 0,00 Summa 44, , ,00 43,00 24

25 Driftbudget (Tkr) Kultur och fritidsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kansli Enheten för kultur Enheten för fritid Integrations-o etableringsc finansiering av överskott Kultur o fritid Ram år Justerad ram Avvikelse från ram 0 Avvikelse Besparing Integrations-o etableringsc. Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Kostnads- och intäktsslag Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa er kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Kansli 2, , ,00 2,00 Enheten för kultur 23, , ,30 23,30 Enheten för fritid 27, , ,75 25,75 Integrations-o etableringsc. 31, , ,00 31,00 Kultur o fritid 84, , ,05 82,05 25

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer