Budget 2013 Ludvika kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2013 Ludvika kommun"

Transkript

1 Budget 2013 Ludvika kommun

2 Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN LUDVIKA TELEFON: LUDVIKA.SE

3 Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror Resultat och finansieringsbudget, noter 9 Resultat och finansieringsbudget, år Totalsammanställning av driftbudget 13 Driftbudget per nämnd 15 Investeringar per nämnd / projekt Budget 2013 i tkr 26 Verksamhetsbeskrivning per nämnd Kommunens revisorer 32 Kommunstyrelsen 33 Kultur- och fritidsnämnd 38 Social- och utbildningsnämnden 44 Västerbergslagens Kulturskolenämnd 48 Vård- och omsorgsnämnden 50 Samhällsbyggnadsnämnden 55 Räddningsnämnden 67 Tidplan för arbete med budget Kommunfullmäktiges beslut Ludvika kommuns mål 75

4 Allmän ekonomisk översikt Sammanfattning Kommunen har som ekonomisk målsättning att resultatet mot det så kallade balanskravet skall vara 2%. Resultatnivån, uttryckt i ett relationstal, skall då vara 2% av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens driftsresultat har under flera år tyngts av kraftiga underskott i de två största nämnderna vård och omsorg samt social och utbildning. Underskotten är föremål för åtgärdsplaner inom flera områden men den negativa trenden fortsätter även in i 2013-års verksamhet. Efter ramarnas fastställelse i maj 2012 har kostnader/skatteintäkter lagts in för den övergång av hemsjukvården från landstinget till kommunerna som äger rum vid årsskiftet. Skatteväxlingen motsvarar 23 öre i utdebitering på skatten eller totalt ca 11 mnkr. I övrigt har skatteprognosen förändrats marginellt under budgetarbetet. Planeringstalet för befolkningen har räknats upp med 100 personer i slutligt budgetförslag. Prognos 5 baserat på utfall per den sista oktober visade på fortsatta stora underskott inom vård och omsorg, -14,5 mnkr och inom social och utbildning, -11 mnkr. En särskild satsning har gjorts i budgeten för social och utbildning. Nämnden har tillförts 5 mnkr i ramhöjning. Inte heller inför budgetåret 2013 lyckas kommunen klara av 2%-målet i resultat. 2%-målet skjuts även inför kommande år 1 år framåt och kommer att uppnås först i 2015-års resultatbudget. Budgeten för de 3 kommande åren har en resultatnivå för på respektive 0,3%; 1,4% och 2%. I absoluta tal motsvarar det +4,3; +19,9; respektive +28,8 mnkr. Angiven resultatnivå är en omräknad nivå före extraordinära poster och exklusive resultat för de taxefinansierade verksamheterna. Nämndernas förslag som lämnades in i augusti visade ett resultat som låg 3 mnkr över justerad ram. Kommunstyrelsens förslag överskred ram med tkr (1 100 tkr fasadrenovering Disponentparken och 664 tkr finansiering ny tjänst arbetsmarknadsenhet). Samhällsbyggnad tkr (underskott va/avlopp). Den justerade ramen innefattar en kompensation för förändringar i kapitalkostnader. Tidigare år har även justering gjorts för internhyra. Hyran inför 2013 har beräknats till oförändrad nivå. Fastighetsorganisationen i kommunen bolagiseras inför 2013 och det är inte möjligt att på kort sikt räkna om hyrorna på enskilda objekt. Två budgetberedningar hålls under hösten då nämndernas budgetförslag presenteras av nämnd/förvaltning och diskuteras/bearbetas i den politiska budgetgruppen där samtliga fullmäktigepartier är inbjudna. Efter ramarnas fastställelse har 2 prognoser erhållits under hösten. I årets sista prognos efter oktober försämrades kommunens driftsnetto totalt men även skatteintäkterna. Mellan prognos 4 och 5 försämrades social och utbildnings driftsprognos från -5,3 mnkr till -11 mnkr. Utfallet i bokslutet 2012 blev -12,5 mnkr. Budgetprocessen har fortsatt i arbetsutskottet och i kommunstyrelsen. Budgeten fastställdes slutgiltigt vid budgetfullmäktige den 28 november. Beslutad resultatnivå före extraordinära poster var +3 mnkr. Exkluderat resultat för taxefinansierade verksamheter var resultatet +4,3 mnkr. Det motsvarar 0,3% av skatteintäkter och statsbidrag. Inga extraordinära poster är budgeterade. Budgeterat resultat efter extraordinära poster är därmed +3 mnkr. Särskild satsning som gjorts i 2013 års budget är ett tillskott till social och utbildnings driftsbudget med 5 mnkr för satsning på lärarna (kompetensutveckling, lön) och kompensation för indexhöjningar på matpriser. Kulturskolenämnden får viss kompensation, 0,3 mnkr, för inkomstbortfall på elevavgifter. Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 0,2 mnkr som är del av finansiering av ny serviceutvecklartjänst. Beslut om 2013 års investeringar togs av budgetfullmäktige redan De skattefinansierade investeringarna summerade till tkr och de taxefinansierade till tkr. Finansieringsbudgeten 2013 visar ett underskott i förändring på kassabehållning på -7,1 mnkr. Skatteintäkter och statsbidrag Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av de intäkter och den finansiering som omsluter vår kommuns budget. Budgeterade skatteintäkter är 1 345,4 mnkr och de budgeterade driftskostnaderna, netto 1 323,7 mnkr. Skatteintäkternas förändring över tid påverkas också av befolkningsutvecklingen. Befolkningsutvecklingen i kommunen har stabiliserats efter några år av nedgång men en mindre nedgång har skett. Vid mättidpunkten 1 november hade befolkningen minskat med 32 personer mellan 2011 till Invånarantalet den 1 november var Det befolkningstal som fastställdes i budgetarbetet under hösten var invånare. Befolkningen har ökat något under november och december och var vid årsskiftet Driftbudgeten Driftbudgetens omslutning för 2013 är 1 323,7 mnkr. De två största nämndernas driftomslutning är social- och utbildningsnämnden 469 mnkr respektive vård- och omsorgsnämnden 466,2 mnkr. Andra stora nämnder är gymnasieskolan VBU 136,5 mnkr och kommunstyrelsen 99,5 mnkr. Vård/omsorg och social/ utbildning/vbu står för närmare 81 % av driftsbudgetens omslutning. 4

5 Extraordinära kostnader I årets budget har inga medel budgeterats under extraordinära kostnader. Pensionskostnader Pensionskostnaderna inklusive löneskatt beräknas uppgå till 83 mnkr år Kostnaden består av den del som betalas ut till de anställda för individuell förvaltning på 41 mnkr, skuldförändring och finansiell kostnad 3 mnkr och utbetalningar till nuvarande pensionärer med 39 mnkr. Utanför dessa resultatpåverkande poster ligger pensionsåtaganden som klassas som ansvarsförbindelse. Denna post beräknas minska med 7 mnkr mellan 2012 och Investeringsbudget En 3-års budget för investeringar, , fastställdes vid budgetbeslutet För budgetåret 2013 är fördelning mellan skattefinansierade investeringar och taxefinansierade investeringar (inom VA- och avfallsverksamheten) som följer tkr skatt och tkr taxa. En stor satsning påbörjades 2012 inom VA:s verksamhet och fortsätter under Det är ett projekt avseende vattenförsörjning för Grängesberg (Spendrups och reservvatten för tätorten). Resultatbudget Resultatbudget totalt för kommunen visar på ett resultat på 3,0 mnkr. Den taxefinansierade verksamheten inom avfall balanserar sina intäkter och kostnader medan vatten och avlopp budgeterar ett underskott med -1,3 mnkr. Finansnettot är +6 mnkr och består av finansiella intäkter 19 mnkr, i huvudsak utdelning från VB-gruppen och borgensavgift LudvikaHem samt finansiella kostnader 13 mnkr, räntekostnader lån och ränta på pensionsskuld. Avskrivningarna år 2013 har budgeterats till 63,7 mnkr. Avsättningen för pensionsutbetalningar, semesterskuldsförändringar och andra centrala kostnader som inte ingår i verksamheternas driftbudget är beräknad till 38 mnkr. Finansieringsbudget Finansieringsbudgeten visar hur medel tillförs till verksamheten, hur de används och slutligen hur likvida medels saldo förändras under året. I posten tillförda medel finns lånemedel medtagna som normalt är den finansieringsform som gäller för taxefinansierade investeringar. Årets slutsaldo på likvida medel visar på en minskning av likvida medel med -7,1 mnkr. Framtiden I årets budgetarbete har vi inte haft någon större nedgång i skatteunderlaget däremot kunde vi under hösten konstatera en minskning i befolkningstalet. Mellan mättidpunkterna 1 november 2011 till 1 november 2012 minskade befolkningen med 32 personer. Befolkningstalet vid årsskiftena 2011/2012 mot 2012/2013 visade dock på respektive och det vill säga en ökning med 59 personer. Under våren 2013 har befolkningstalet ökat marginellt. Resultat 2 är budgeterat till 0,3%. Resultatmarginalerna är liksom föregående budgetår mycket små. En stark budgetdisciplin krävs alltid men med knappa marginaler än mer under budgetåret Även under tider av kärvt ekonomiskt läge är det viktigt att erbjuda god kommunal service och optimalt utnyttja de befintliga resurser som finns. Det finns också en god expansion inom kommunens största privata arbetsgivare ABB och flera gruvprospekterare har planer på att inom en 3-5 årsperiod återstarta flera av kommunens nedlagda gruvor. En beredskap för exploatering med expansion och konkreta projekt har startat och planeringen fortsätter även för kommande år. Med den knappa resultatmarginal som nu föreligger för 2013 men också för påföljande år ställs än högre krav på att hantera verksamheternas kostnader. Prioritering både inom och mellan verksamheter måste ske. Koncernnytta inom såväl drift som investering måste ge- 5

6 nomsyra den kommunala verksamhetspaletten. Under den organisationsförändring som nu pågått under några år och som fortsätter, finns goda möjligheter att ytterligare genomlysa verksamheter, effektivisera och riva ner stuprör. Konjunkturen har sviktat under året och viktiga exportmarknader i Europa och USA har med vikande efterfrågan smittat av sig negativt på den svenska ekonomin. Dessa omvärldsfaktorer är svåra att sia om och ytterligare nedgångar i den globala ekonomin kan snabbt påverka den svenska ekonomin och därmed även viktiga faktorer för skatteintäkterna som löneutveckling och arbetslöshetstal. För kommunsektorn fortsätter därför ytterligare några år av osäkerhet. Mycket talar för att det tar flera år innan vi har en ekonomi i jämvikt och en mer normal situation för kommunens sociala välfärdssystem. Rune Wikström Ekonomichef 6

7 Organisationsplan Valberedning Revisorer Kommunfullmäktige Tillfälliga beredningar Kommunstyrelse Kommunchef Stöd- och styrningsförvaltning Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Krisledningsnämnd Stöd- och styrningsförvaltning Valnämnd Stöd- och styrningsförvaltning Överförmyndarnämnd Överförmyndare i samverkan Myndighetsnämnd miljö och bygg Samhällsbyggnadsförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Räddningsnämnden Västerbergslagen Räddningstjänst Västerbergslagens kulturskolenämnd Social- och utbildningsförvaltning Social- och utbildningsnämnd Social- och utbildningsförvaltning Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan Stöd- och styrningsförvaltning Vård- och omsorgsnämnd Vård- och omsorgsförvaltning Grängesbergs Gruvor AB Kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningscentrum LudvikaHem AB 7

8 Budgeten i siffror 8

9 Resultat och finansieringsbudget, noter Resultatbudget Total Belopp i tkr Verksamhetens intäkter (not 1) Verksamhetens kostnader (not 2) Avskrivningar Pensionskostnader mm (not 3) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter (not 4) Finansiella intäkter (not 5) Finansiella kostnader (not 6) RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader ÅRETS BUDGETERADE RESULTAT Infrastrukturell åtgärd 0 0 JUSTERAT RESULTAT

10 Finansieringsbudget Internt tillförda medel Avyttrade materiella tillgångar Långfristig upplåning (not 7) SUMMA TILLFÖRDA MEDEL Nettoinvesteringar Amorteringar Pensionsinlösen SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

11 Noter till resultatbudget (Tkr) NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Enligt driftbudgetens intäkter Kommunens interna hyreskostnader faktureras från externt fastighetsbolag (GGAB) fr o m 2013 NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Enligt driftbudgetens kostnader Kalkylerad kapitalkostnad Driftbudgetens kostnader NOT 3 PENSIONSKOSTNADER, FÖRÄNDR. PERSONALSKULDER MM Enligt beräkning från KPA och beräknad förändring av personalskulder NOT 4 SKATTEINTÄKTER Eget skatteunderlag Slutavräkning Slutavräkning Strukturbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag Maxtaxa barnomsorgen LSS-utjämning Kommunal fastighetsavgift Avrundning NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER Aktieutdelning VB Energi gruppen Borgensavgift LudvikaHem NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER Externa kostnadsräntor NOT 7 LÅNGFRISTIG UPPLÅNING VA-verksamhet Avfallsverksamhet

12 Resultat och finansieringsbudget, år Resultat och finansieringsbudget år (mnkr) inkl Taxeverksamhet Målsättning ramar Befolkn 1/ Resultatbudget Budget Ramar Förslag P L A N P L A N 2012 år 2013 år 2013 år 2014 år 2015 Driftbudget -1282,0-1312,0-1323,7-1346,8-1391,3 Interna Kapitalkostnader 85,2 85,2 77,0 77,0 77,0 er -1196,8-1226,8-1246,7-1269,8-1314,3 Max ökn Nettokostn (mot budget) 29,4 30,0 49,9 43,0 44,5 Avskrivningar -60,2-61,5-63,7-64,3-64,0 Pensionskostnad -45,5-38,0-38,0-40,0-42,0 Resultat ,5-1326,3-1348,4-1374,1-1420,3 Skatteintäkter 1299,5 1334,0 1345,4 1386,7 1441,8 Finansnetto 4,3 5,0 6,0 6,0 6,0 Resultat 2 1,3 12,7 3,0 18,6 27,5 (Resultat 2 exkl. taxefinans) 3,6 12,7 4,3 19,9 28,8 Resultat 2 exkl taxefin/skatteintäkter MÅL 0,3% 1,0% 0,3% 1,4% 2,0% E.o poster -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 3 0,3 12,7 3,0 18,6 27,5 (Resultat 3 exl taxefinans) 2,6 12,7 4,3 19,9 28,8 Finansieringsbudget Justerat resultat 2 60,4 74,2 66,7 82,9 91,5 Försäljning anläggningar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Ökning skulder 110,6 119,5 119,5 16,8 20,0 Tillförda medel 173,0 195,7 188,2 101,7 113,5 Investeringar 155,4 187,0 187,3 43,9 60,0 Amorteringar 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Använda medel 162,4 195,0 195,3 51,9 68,0 Förändring av likvida medel 10,6 0,7-7,1 49,8 45,5 12

13 Totalsammanställning av driftbudget Totalsammanställning av driftbudget 2013 (Tkr) Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Revision Kommunstyrelse VBU Social och utbildning Kulturskolan Vård- och omsorg Samhällsbyggn.nämnd Räddningsnämnden Kultur- och fritid Kollektivtrafik Fast.vht avgår till GGAB Besp. Organ.förändr Ludvika kommun * från 2013 ingår kollektivtrafikanslaget i kommunstyrelsens budget Kostnads- och intäktsslag Enhet Personalkostnad Kapitalkostnad Övriga kostnader Intäkter Summa Internhyreskostnad Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Integration-etabl center * Budget * Budgeterat underskott som täcks av tidigare års överskott 13

14 Tillsvidareanställda och personalkostnad Budget 2012 Budget 2012 Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Revision 0, , ,00 0,00 Kommunstyrelse 69, , ,70 109,70 VBU 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Social och utbildning 753, , ,20 745,20 Kulturskolan 22, , ,28 22,28 Vård- och omsorg 872, , ,72 847,72 Samhällsbyggn. 153, , ,50 143,50 nämnd Räddningsnämnden 44, , ,00 43,00 Kultur- och fritid 84, , ,05 82,05 Ludvika kommun 2 000, , , ,45 14

15 Driftbudget Driftbudgetförslag år 2013 Skattefinansierad vht (mnkr) Driftbudget (Tkr) Revision Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget Revision Revision Ram 1200 Avvikelse från ram 0 Kostnads- och intäktsslag Enhet Övriga kostnader Intäkter Summa Budget Personalkostnad Kapitalkostnad Internhyreskostnad Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring 0 0 Besparing 0 Budget Årsarbetare och personalkostnad Budget 2012 Budget 2012 Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Revision 0, , ,00 0,00 Revision 0, , ,00 0,00 15

16 Driftbudget (Tkr) Kommunstyrelsen inkl VBU Verksamhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunstab Förv.chef Stöd o Styrn Kanslienheten IT-enheten Kommunstyrelse övr VBU Ekonomienheten Personalenheten Arbetsmarknadsenhet Upphandlingscenter inkl VBU Förslag Avvikelse Justerad ram Kostnads- och intäktsslag 2013 Kommunstyrelsen inkl VBU Enhet Övriga kostnader Intäkter Summa Budget Personalkostnad Kapitalkostnad Internhyreskostnad Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Tillsvidareanställda per den 31/12 och personalkostnad (VBU ingår inte) Budget 2012 Budget 2012 Personalkostnad Budget Budget 2014 Budget 2015 Kommunstab 4, , ,00 4,00 Budget 2013 Personalkostnad Förv.chef Stöd o 0, , ,75 0,75 Styrn. Kanslienheten 15, , ,30 15,30 IT-enheten 21, , ,25 20,25 Ekonomienheten 11, , ,00 15,00 Personalenheten 15, , ,40 23,40 Arbetsmarknadsenhet 3, , ,00 18,00 Upphandlingscenter 0, , ,00 13,00 Kommunstyrelse 69, , ,70 109,70

17 Investeringar (Tkr) Verksamhet Budget 2012 Anslag Budget 2012 Upparb. juni 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunstab Förv.chef Stöd o Styrn. Kanslienheten IT-enheten Kommunstyrelse övr Ekonomienheten Personalenheten Arbetsmarknadsenhet Kommunstyrelsen

18 Driftbudget (Tkr) Social- och utbildningsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Administration Kostorganisation Resursgrupp Barnomsorg Grundskola Särskola Fritidsverksamhet IFO-verksamhet Budget & skuldrådgivare Social o Utbildning Ram år Justerad ram Avvikelse 0 Kostnads- och intäktsslag er Enhet Övriga kostnader Intäkter Summa Budget Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Personalkostnad Kapitalkostnad Internhyreskostnad Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Administration 53, , ,50 53,50 Kostorganisation 40, , ,80 37,80 Resursgrupp 21, , ,70 21,70 Barnomsorg 265, , ,30 265,30 Grundskola 290, , ,10 286,10 Särskola 34, , ,80 34,80 Fritidsverksamhet 0, , ,00 0,00 IFO-verksamhet 46, , ,00 45,00 Budget & skuldrådgivare 1, , ,00 1,00 Social- och utbildning 753, , ,20 745,20

19 Västerbergslagens kulturskola Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kulturskolan Kulturskolan Ram år Justerad ram Avvikelse -312 Kostnads- och intäktsslag er Enhet Övriga kostnader Intäkter Summa Budget Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Personalkostnad Kapitalkostnad Internhyreskostnad Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Kulturskolan 22, , ,28 22,28 Musikskolan 22, , ,28 22,28 19

20 Driftbudget (Tkr) Vård- och omsorgsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Gem administration Särskilda boendeformer Hemtj/Övr öppen/service Vård- och omsorgsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram Avvikelse 0 Kostnads- och intäktsslag Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Gem administration 63, , ,65 64,65 Särskilda boendeformer 427, , ,83 419,83 Hemtj/Övr öppen/service Vård- och omsorgsnämnden 381, , ,24 363,24 872, , ,72 847,72 20

21 Driftbudget (Tkr) Samhällsbyggnadsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samhällsbyggnadsnämnd Administration Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Gatu- och parkförvaltning Vatten o avlopp Avfallshantering Övrig verksamhet Friluftsanläggningar Intern service/gatapark Miljö- och byggenheten Planeringsenheten Samhällsbyggnadsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram Avvikelse Kostnads- och intäktsslag Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samhällsbyggnadsnämnd 0, , ,00 0,00 Administration 18, , ,00 7,00 Gatu- och parkförvaltning 2, , ,00 2,00 Vatten o avlopp 23, , ,50 25,50 Avfallshantering 20, , ,00 21,00 Övrig verksamhet 2, , ,00 3,00 Friluftsanläggning 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Intern service/gatapark 48, , ,00 48,00 Miljö- och byggenheten 24, , ,00 15,00 Planeringsenheten 15, , ,00 22,00 Budget 2013 Personalkostnad Samhällsbyggnadsnämnden 153, , ,50 143,50 21

22 Samhällsbyggnadsnämnden, anslagsfinansierad del Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samhällsbyggnadsnämnd Administration Avvikelse från ram Avvikelse Besparing Budget Årsarbetare och personalkostnad, anslagsfinansierad del Utgångsläge Gatu- och parkförvaltning Övrig verksamhet Friluftsanläggningar Miljö- och byggenheten Planeringsenheten Anslagsfinansierad verksamhet Ram år Justerad ram Kostnads- och intäktsslag, anslagsfinansierad del Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget Budget 2014 Budget 2015 Budget 2013 Personalkostnad Samhällsbyggnadsnämnd 0, , ,00 0,00 Administration 18, , ,00 7,00 Gatu- och parkförvaltning 2, , ,00 2,00 Övrig verksamhet 2, , ,00 3,00 Friluftsanläggning 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Miljö- och byggenheten 24, , ,00 15,00 15,00 Planeringsenheten 15, , ,00 22,00 22,00 Anslagsfinansierad verksamhet 61, , ,00 49,00

23 Samhällsbyggnadsnämnden, resultatenheter Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Vatten o avlopp Avfallshantering Intern service/gata- Park Resultatenheter Besparing Budget Årsarbetare och personalkostnad, resultatenheter Utgångsläge Kostnads- och intäktsslag, resultatenheter Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Vatten o avlopp 23, , ,50 25,50 Avfallshantering 20, , ,00 21,00 Intern service/gata- Park 48, , ,00 48,00 Resultatenheter 92, , ,50 94,50 23

24 Driftbudget (Tkr) Räddningsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget Räddningsnämnd Räddningstjänst Fastigheter Ludvika Sotningsväsen Räddningsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Kostnads- och intäktsslag Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa Enhet kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Heltid, Räddningstjänst 35, , ,00 35,00 Sotningsväsende 9, , ,00 8,00 Deltid Arvodesanställda 0, , ,00 0,00 Summa 44, , ,00 43,00 24

25 Driftbudget (Tkr) Kultur och fritidsnämnden Enhet Budget 2012 Intäkt 2013 Kostnad 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kansli Enheten för kultur Enheten för fritid Integrations-o etableringsc finansiering av överskott Kultur o fritid Ram år Justerad ram Avvikelse från ram 0 Avvikelse Besparing Integrations-o etableringsc. Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Kostnads- och intäktsslag Personalkostnakostnakostnad Kapital- Internhyres- Övriga Intäkter Summa er kostnader Budget Kostnads/intförändring Verksamhetsförändring Utgångsläge Personalkostnad Budget 2013 Budget 2013 Personalkostnad Budget 2014 Budget 2015 Kansli 2, , ,00 2,00 Enheten för kultur 23, , ,30 23,30 Enheten för fritid 27, , ,75 25,75 Integrations-o etableringsc. 31, , ,00 31,00 Kultur o fritid 84, , ,05 82,05 25

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Social- och utbildningsnämnden (SUN)

Social- och utbildningsnämnden (SUN) Social- och utbildningsnämnden (SUN) uttrycker i denna plan Ludvika kommuns ambitioner för utbildning och sociala insatser Social- och utbildningsnämnden ansvarar för: - utbildning av barn och ungdomar

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Omslagsbilder, foto Ludvika kommun. Småbåtshamnen vid piren i Ludvika. Cyklar längs Väsmans strand. Höstskutt vid Biskopsnäset. Ludvika sporthall.

Omslagsbilder, foto Ludvika kommun. Småbåtshamnen vid piren i Ludvika. Cyklar längs Väsmans strand. Höstskutt vid Biskopsnäset. Ludvika sporthall. Budget 2011 Omslagsbilder, foto Ludvika kommun. Småbåtshamnen vid piren i Ludvika. Cyklar längs Väsmans strand. Höstskutt vid Biskopsnäset. Ludvika sporthall. Budget 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer