Ärende 5. Motion om att ge barnen en giftfri vardag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 5. Motion om att ge barnen en giftfri vardag"

Transkript

1 Ärende 5 Motion om att ge barnen en giftfri vardag

2 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Karin Jirénius Svar på motion om att ge barnen en giftfri vardag Sammanfattning Börje Engholm (MP) har i en motion, daterad den 23 april 2012, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommunens samtliga förskolor ska göras fria från miljögifter och att därmed påbörja miljödiplomering av förskolorna i enlighet med motionen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 12 april 2013 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2013 Barn- och utbildningsnämndens beslut den 18 mars Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2013 Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 12 mars 2013 Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse den 22 februari 2013 Bakgrund Börje Engholm (MP) har i en motion, daterad den 23 april 2012, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommunens samtliga förskolor ska göras fria från miljögifter och att därmed påbörja miljödiplomering av förskolorna i enlighet med motionen. Kommunfullmäktige har den 24 april 2012 beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens presidium har i sin tur den 27 augusti 2012 beslutat att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt upphandlingsenheten för yttrande. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden har den 19 mars 2013 i 29 behandlat yttrande över motionen. Av barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse beskrivs olika modeller för miljömärkning, och överväganden och konsekvensbeskrivning redovisas. c:\temp\kjis96pene.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Bo TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

3 (3) Barn- och utbildningsnämnden beslutade följande: 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om att ge barnen en giftfri vardag där förskolemiljön är fri från miljögifter. 2. Barn- och utbildningsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att val av metod för att uppnå en giftfri vardag ingår som en del i ordinarie verksamhet inom respektive nämnds reglemente. 3. Barn- och utbildningsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att arbetet med att fastställa lokala miljömål, revidera klimatstrategin och införa ett ledningssystem för miljö och hållbarhet återupptas. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden har den 12 mars 2013 i 30 behandlat yttrande över motionen. Av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse beskrivs olika modeller för miljömärkning, och överväganden och konsekvensbeskrivning redovisas. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade följande: 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om att ge barnen en giftfri vardag där förskolemiljön är fri från miljögifter. 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att val av metod för att uppnå en giftfri vardag ingår som en del i ordinarie verksamhet inom respektive nämnds reglemente. 3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att arbetet med att fastställa lokala miljömål, revidera klimatstrategin och införa ett ledningssystem för miljö och hållbarhet återupptas. Upphandlingsenheten Upphandlingsenheten har lämnat ett yttrande, daterad den 22 februari 2013, över motionen. Av yttrandet framgår vilka krav som ställs avseende miljöfrågor i kommunens upphandlingar. Upphandlingsenheten arbetar även aktivt med att öka andelen produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om att ge barnen en giftfri vardag där förskolemiljön är fri från miljögifter. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att val av metod för att uppnå en giftfri vardag ingår som en del i ordinarie verksamhet inom respektive nämnds reglemente.

4 (3) 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att arbetet med att fastställa lokala miljömål, revidera klimatstrategin och införa ett ledningssystem för miljö och hållbarhet återupptas. Karin Jirénius Kommunsekreterare Epedieras till Samtliga nämnder

5 Tjänsteskrivelse BUN Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion att ge barnen en giftfri vardag Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen håller med om att motionens syfte är angeläget då det finns stora risker med eponering för kemikalier, i synnerhet hos barn som är mer känsliga och mottagliga för påverkan av kemiska substanser. Förvaltningen föreslår att motionen om att ge barnen en giftfri vardag bifalles men att val av metod för genomförande ska ingå som en del i ordinarie verksamhet inom respektive nämnds reglemente. Genom central samordning och styrning kan arbetet, och resultatuppföljning av arbetet underlättas och effektiviseras. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2013 Motion från Miljöpartiet de gröna den 7 september 2012 Beskrivning av ärendet Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion om att ge barnen en giftfri vardag där det föreslås att kommunens samtliga förskolor ska göras fria från miljögifter och därför påbörja en miljödiplomering av förskolorna. Motionen hänvisar till det arbete Göteborg stad har gjort med miljömärkning av förskolor. Göteborgs har använt sig av tre olika modeller: 1. Miljödiplomering, Svensk Miljöbas. 2. Grön Flagg, Håll Sverige rent. 3. Utmärkelsen för hållbar skola, Skolverket. Miljödiplomering Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO och EMAS. Skillnaderna jämfört med ISO 14001/EMAS är bland annat lägre krav på dokumentstyrning, avvikelsehantering och rutiner. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna. Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat i att: - kartlägga verksamhetens miljöpåverkan c:\temp\akan96dc44.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Bo TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

6 (5) - planera och genomföra miljöförbättringar - utbilda medarbetarna - följa upp och förbättra miljöarbetet För att bli godkänd enligt Svensk Miljöbas ska verksamheten bland annat genomföra en miljöutredning och fastställa vilka miljöaspekter som är betydande, formulera och dokumentera en miljöpolicy samt sätta upp miljömål och handlingsplaner. Därutöver ska en miljöberättelse sammanställas med en beskrivning av de miljöförbättringar som skett under året. De krav som Svensk Miljöbas ställer på verksamheter påminner mycket om kraven i ISO Tanken är att det ska vara lätt att fortsätta mot ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO Grön Flagg Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. I Sverige finns idag mer än 2500 skolor och förskolor som är anslutna till Grön Flagg. Grön Flagg i korthet: - Ett sätt att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling - Ger förutsättningar för delaktighet och inflytande - Skapar handlingskompetens och framtidstro - Skapar stolthet och vi-känsla - Synliggör ert arbete och ger er en tydlig profil - Ger delaktighet i ett nätverk av mer än 2500 skolor och förskolor - Är kostnadsfritt Verksamheten ska ta fram en handlingsplan där förskolan identifierar tre utvecklingsområden för en hållbar utveckling. Varje utvecklingsområde ska fokusera på något av Grön Flaggs se teman; Närmiljö, Vattenresurser, Klimat och Energi, Kretslopp, Livsstil och Hälsa samt Konsumtion. I handlingsplanen kopplas arbetet till läroplanen för att visa hur Grön Flagg bidrar till barnens utveckling, lärande och inflytande. Utmärkelsen för hållbar skola Syftet med utmärkelsen är att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskola till vuenutbildning. För att få utmärkelsen krävs att verksamheten uppfyller ett antal kriterier och lämnar in en ansökan. Kriterierna behandlar den pedagogiska ledningens ansvar för att leda och utveckla arbetet för hållbar utveckling samt personalens ansvar för att utveckla det pedagogiska arbetet för hållbar utveckling: - Barn, elever och pedagoger deltar gemensamt i arbetet med att formulera mål, planera, genomföra och utvärdera lärandet för hållbar utveckling.

7 (5) - Barn och elever har en aktiv, stark och tydlig roll och ges möjligheter att ha ett reellt inflytande över sitt lärande utifrån sina förutsättningar. - Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt. - Arbetet dokumenteras kontinuerligt och en samlad analys och bedömning görs årligen av måluppfyllelsen i de nationella styrdokumenten kring lärande för hållbar utveckling och åtgärder för utveckling formuleras om målen inte har uppnåtts. Den samlade bedömningen med åtgärder för utveckling rapporteras till ledningen. Överväganden Motionen framhåller att barn i sin vardag eponeras för stora mängder kemikalier i sin omgivningsmiljö från byggnads- och inredningsmaterial, leksaker, livsmedel, städ- och rengöringsmedel med mera. Många forskningsrapporter visar på risker och konsekvenser på kort och lång sikt av denna eponering och att i synnerhet barn är mer utsatta och känsliga för denna eponering. Forskningsfältet är dessutom komplet och det finns all anledning att agera proaktivt för att minska riskerna för negativa konsekvenser på grund av kemikalier i förskolemiljön. Motionens syfte är därför mycket angeläget. Motionen förslår att barnen ska ges en giftfri vardag och att detta ska uppnås genom en miljöcertifiering av förskolor. För att yttre och inre förskolemiljö ska kunna nå målet om att vara giftfri omfattas flera olika nämnder- och ansvarsområden inom kommunen. Till eempel ansvarar Samhällsbyggnadsnämnen för inre och yttre fastighetsunderhåll, Kommunstyrelsen för upphandling och inköp, Folkhälsonämnden för måltider och städmetoder, Barn och utbildningsnämnden för pedagogik och barnens vistelse i förskolan. Samtliga delar påverkar förekomst av kemikalier i förskolemiljön och målet om en giftfri vardag i förskolan skulle därmed bli svårt att uppnå genom enbart en certifiering av förskolan. I kommunen finns idag en medvetenhet om risker med kemikalier i barnens vardag och åtgärder vidtages kontinuerligt för att eponeringen ska minska, till eempel genom att välja sunda material vid renovering och byggnation och genom att ställa krav vid upphandling av eempelvis köksutensilier. Ett systematiskt arbete i ett miljöledningssystem som omfattar hela den kommunala organisationen, som sedermera kan leda till en certifiering, skulle skapa ett samordnat och effektivt arbetssätt. Genom att inkludera hela kommunen skulle även barn i grundskola, gymnasium och fritidsverksamhet liksom handikappade och äldre inom omsorgen och anställd personal i kommunen erhålla en vardag med lägre eponering av kemikalier.

8 (5) Miljöberedning fick i maj 2008 (KF 88 den 26 maj 2008) i uppgift att revidera kommunens klimatstrategi och upprätta lokala miljömål för Karlskoga kommun. Arbetet påbörjades men hann inte färdigställas då Miljöberedningens samtliga uppdrag avslutades i november 2010 (KF 147 den 23 november 2010). Uppdraget att ta fram lokala miljömål förlades då till kommunstyrelsens ordinarie arbete med mål och budget i enlighet med kommunstyrelsens ansvar för den strategiska miljöplaneringen. Efter ett medborgarförslag har Kommunfullmäktige även beslutat om att överväga att ett integrerat ledningssystem för hållbar utveckling ska upprättas i och med att lokala mål för en hållbar utveckling fastställs (KF 158 den 27 oktober 2008). För att motionens mål om en vardag fri från miljögifter ska uppnås föreslår Barn- och utbildningsförvaltningen att arbetet med att upprätta lokala miljömål, revidera klimatstrategin och införa ett ledningssystem för miljö och hållbarhet återupptas. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därmed att bifalla motionen om att ge barnen en giftfri vardag men att metodval för genomförande lämnas till respektive förvaltning inom sitt ordinarie reglemente. Genom att samordna och systematisera arbetet skulle måluppfyllelse och resultatuppföljning underlättas och effektiviseras. Ärendet har beretts i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Konsekvensbeskrivning Ett systematiskt arbete för att minska barns eponering av kemikalier från sin vardagsmiljö är odelat positivt ur samtliga hållbarhetsaspekter Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om att ge barnen en giftfri vardag där förskolemiljön är fri från miljögifter. 2. Barn- och utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att val av metod för att uppnå en giftfri vardag ingår som en del i ordinarie verksamhet inom respektive nämnds reglemente. 3. Barn- och utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att arbetet med att fastställa lokala miljömål, revidera klimatstrategin och införa ett ledningssystem för miljö och hållbarhet återupptas. Per Blom Förvaltningschef Susanne Jarl Miljöchef Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning Epedieras till Kommunstyrelsen

9 Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Sociala/ kulturella Barnkonventionen Dialog och inflytande Folkhälsa Jämlikhet och social rättvisa Jämställdhet Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa Ekologiska Avfall Biologisk mångfald Energi Konsumtion Transporter Vatten, luft och mark en positiv påverkan ingen påverkan Ekonomiska Kommunens ekonomi en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Kostnadseffektivitet Tillvät

10 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum BUN 29 BUN Yttrande över motion om att ge barnen en giftfri vardag Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen håller med om att motionens syfte är angeläget då det finns stora risker med eponering för kemikalier, i synnerhet hos barn som är mer känsliga och mottagliga för påverkan av kemiska substanser. Förvaltningen föreslår att motionen om att ge barnen en giftfri vardag bifalles men att val av metod för genomförande ska ingå som en del i ordinarie verksamhet inom respektive nämnds reglemente. Genom central samordning och styrning kan arbetet, och resultat-uppföljning av arbetet underlättas och effektiviseras. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2013 Motion från Miljöpartiet de gröna den 7 september 2012 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om att ge barnen en giftfri vardag där förskolemiljön är fri från miljögifter. 2. Barn- och utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att val av metod för att uppnå en giftfri vardag ingår som en del i ordinarie verksamhet inom respektive nämnds reglemente. 3. Barn- och utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att arbetet med att fastställa lokala miljömål, revidera klimatstrategin och införa ett ledningssystem för miljö och hållbarhet återupptas. Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om att ge barnen en giftfri vardag där förskolemiljön är fri från miljögifter. 2. Barn- och utbildningsnämnden beslutade förslå kommunfullmäktige att val av metod för att uppnå en giftfri vardag ingår som en del i ordinarie verksamhet inom respektive nämnds reglemente. 3. Barn- och utbildningsnämnden beslutade förslå kommunfullmäktige att arbetet med att fastställa lokala miljömål, revidera klimatstrategin och införa ett ledningssystem för miljö och hållbarhet återupptas. Epedieras till Justerande Utdragsbestyrkande

11 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Justerande Utdragsbestyrkande

12 Tjänsteskrivelse SBN Handläggare: Susanne Jarl Yttrande Motion om att ge barnen en giftfri vardag Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen håller med om att motionens syfte är angeläget då det finns stora risker med eponering för kemikalier, i synnerhet hos barn som är mer känsliga och mottagliga för påverkan av kemiska substanser. Förvaltningen föreslår att motionen om att ge barnen en giftfri vardag bifalles men att val av metod för genomförande ska ingå som en del i ordinarie verksamhet inom respektive nämnds reglemente. Genom central samordning och styrning kan arbetet, och resultatuppföljning av arbetet underlättas och effektiviseras. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2013 Motion från Miljöpartiet de gröna den 7 september 2012 Beskrivning av ärendet Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion om att ge barnen en giftfri vardag där det föreslås att kommunens samtliga förskolor ska göras fria från miljögifter och därför påbörja en miljödiplomering av förskolorna. Motionen hänvisar till det arbete Göteborg stad har gjort med miljömärkning av förskolor. Göteborgs har använt sig av tre olika modeller: 1. Miljödiplomering, Svensk Miljöbas. 2. Grön Flagg, Håll Sverige rent. 3. Utmärkelsen för hållbar skola, Skolverket. Miljödiplomering Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO och EMAS. Skillnaderna jämfört med ISO 14001/EMAS är bland annat lägre krav på dokumentstyrning, avvikelsehantering och rutiner. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna. Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat i att: - kartlägga verksamhetens miljöpåverkan - planera och genomföra miljöförbättringar - utbilda medarbetarna c:\temp\akan9669se.doc

13 <!Skapat_datum> 2 (5) - följa upp och förbättra miljöarbetet För att bli godkänd enligt Svensk Miljöbas ska verksamheten bland annat genomföra en miljöutredning och fastställa vilka miljöaspekter som är betydande, formulera och dokumentera en miljöpolicy samt sätta upp miljömål och handlingsplaner. Därutöver ska en miljöberättelse sammanställas med en beskrivning av de miljöförbättringar som skett under året. De krav som Svensk Miljöbas ställer på verksamheter påminner mycket om kraven i ISO Tanken är att det ska vara lätt att fortsätta mot ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO Grön Flagg Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. I Sverige finns idag mer än 2500 skolor och förskolor som är anslutna till Grön Flagg. Grön Flagg i korthet: - Ett sätt att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling - Ger förutsättningar för delaktighet och inflytande - Skapar handlingskompetens och framtidstro - Skapar stolthet och vi-känsla - Synliggör ert arbete och ger er en tydlig profil - Ger delaktighet i ett nätverk av mer än 2500 skolor och förskolor - Är kostnadsfritt Verksamheten ska ta fram en handlingsplan där förskolan identifierar tre utvecklingsområden för en hållbar utveckling. Varje utvecklingsområde ska fokusera på något av Grön Flaggs se teman; Närmiljö, Vattenresurser, Klimat och Energi, Kretslopp, Livsstil och Hälsa samt Konsumtion. I handlingsplanen kopplas arbetet till läroplanen för att visa hur Grön Flagg bidrar till barnens utveckling, lärande och inflytande. Utmärkelsen för hållbar skola Syftet med utmärkelsen är att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskola till vuenutbildning. För att få utmärkelsen krävs att verksamheten uppfyller ett antal kriterier och lämnar in en ansökan. Kriterierna behandlar den pedagogiska ledningens ansvar för att leda och utveckla arbetet för hållbar utveckling samt personalens ansvar för att utveckla det pedagogiska arbetet för hållbar utveckling: - Barn, elever och pedagoger deltar gemensamt i arbetet med att formulera mål, planera, genomföra och utvärdera lärandet för hållbar utveckling. - Barn och elever har en aktiv, stark och tydlig roll och ges möjligheter att ha ett reellt inflytande över sitt lärande utifrån sina förutsättningar.

14 <!Skapat_datum> 3 (5) - Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt. - Arbetet dokumenteras kontinuerligt och en samlad analys och bedömning görs årligen av måluppfyllelsen i de nationella styrdokumenten kring lärande för hållbar utveckling och åtgärder för utveckling formuleras om målen inte har uppnåtts. Den samlade bedömningen med åtgärder för utveckling rapporteras till ledningen. Överväganden Motionen framhåller att barn i sin vardag eponeras för stora mängder kemikalier i sin omgivningsmiljö från byggnads- och inredningsmaterial, leksaker, livsmedel, städ- och rengöringsmedel med mera. Många forskningsrapporter visar på risker och konsekvenser på kort och lång sikt av denna eponering och att i synnerhet barn är mer utsatta och känsliga för denna eponering. Forskningsfältet är dessutom komplet och det finns all anledning att agera proaktivt för att minska riskerna för negativa konsekvenser på grund av kemikalier i förskolemiljön. Motionens syfte är därför mycket angeläget. Motionen förslår att barnen ska ges en giftfri vardag och att detta ska uppnås genom en miljöcertifiering av förskolor. För att yttre och inre förskolemiljö ska kunna nå målet om att vara giftfri omfattas flera olika nämnder- och ansvarsområden inom kommunen. Till eempel ansvarar Samhällsbyggnadsnämnen för inre och yttre fastighetsunderhåll, Kommunstyrelsen för upphandling och inköp, Folkhälsonämnden för måltider och städmetoder, Barn och Utbildningsnämnden för pedagogik och barnens vistelse i förskolan. Samtliga delar påverkar förekomst av kemikalier i förskolemiljön och målet om en giftfri vardag i förskolan skulle därmed bli svårt att uppnå genom enbart en certifiering av förskolan. I kommunen finns idag en medvetenhet om risker med kemikalier i barnens vardag och åtgärder vidtages kontinuerligt för att eponeringen ska minska, till eempel genom att välja sunda material vid renovering och byggnation och genom att ställa krav vid upphandling av eempelvis köksutensilier. Ett systematiskt arbete i ett miljöledningssystem som omfattar hela den kommunala organisationen, som sedermera kan leda till en certifiering, skulle skapa ett samordnat och effektivt arbetssätt. Genom att inkludera hela kommunen skulle även barn i grundskola, gymnasium och fritidsverksamhet liksom handikappade och äldre inom omsorgen och anställd personal i kommunen erhålla en vardag med lägre eponering av kemikalier. Miljöberedning fick i maj 2008 (KF 88 den 26 maj 2008) i uppgift att revidera kommunens klimatstrategi och upprätta lokala miljömål för Karlskoga kommun. Arbetet påbörjades men hann inte färdigställas då Miljöberedningens samtliga uppdrag avslutades i november 2010 (KF

15 <!Skapat_datum> 4 (5) 147 den 23 november 2010). Uppdraget att ta fram lokala miljömål förlades då till kommunstyrelsens ordinarie arbete med mål och budget i enlighet med kommunstyrelsens ansvar för den strategiska miljöplaneringen. Efter ett medborgarförslag har Kommunfullmäktige även beslutat om att överväga att ett integrerat ledningssystem för hållbar utveckling ska upprättas i och med att lokala mål för en hållbar utveckling fastställs (KF 158 den 27 oktober 2008). För att motionens mål om en vardag fri från miljögifter ska uppnås föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att arbetet med att upprätta lokala miljömål, revidera klimatstrategin och införa ett ledningssystem för miljö och hållbarhet återupptas. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därmed att bifalla motionen om att ge barnen en giftfri vardag men att metodval för genomförande lämnas till respektive förvaltning inom sitt ordinarie reglemente. Genom att samordna och systematisera arbetet skulle måluppfyllelse och resultatuppföljning underlättas och effektiviseras. Ärendet har beretts i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. Konsekvensbeskrivning Ett systematiskt arbete för att minska barns eponering av kemikalier från sin vardagsmiljö är odelat positivt ur samtliga hållbarhetsaspekter. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om att ge barnen en giftfri vardag där förskolemiljön är fri från miljögifter. 2. Samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige att val av metod för att uppnå en giftfri vardag ingår som en del i ordinarie verksamhet inom respektive nämnds reglemente. 3. Samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige att arbetet med att fastställa lokala miljömål, revidera klimatstrategin och införa ett ledningssystem för miljö och hållbarhet återupptas. Stefan Larsson förvaltningschef Susanne Jarl miljöchef Epedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

16 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum SBN 30 SBN Motion om att ge barnen en giftfri vardag Sammanfattning Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion om att ge barnen en giftfri vardag där det föreslås att kommunens samtliga förskolor ska göras fria från miljögifter och därför påbörja en miljödiplomering av förskolorna. Motionen hänvisar till det arbete Göteborg stad har gjort med miljömärkning av förskolor. Göteborgs har använt sig av tre olika modeller: 1. Miljödiplomering, Svensk Miljöbas. 2. Grön Flagg, Håll Sverige rent. 3. Utmärkelsen för hållbar skola, Skolverket. Motionen framhåller att barn i sin vardag eponeras för stora mängder kemikalier i sin omgivningsmiljö från byggnads- och inredningsmaterial, leksaker, livsmedel, städ- och rengöringsmedel med mera. Många forskningsrapporter visar på risker och konsekvenser på kort och lång sikt av denna eponering och att i synnerhet barn är mer utsatta och känsliga för denna eponering. Forskningsfältet är dessutom komplet och det finns all anledning att agera proaktivt för att minska riskerna för negativa konsekvenser på grund av kemikalier i förskolemiljön. Motionens syfte är därför mycket angeläget. Motionen förslår att barnen ska ges en giftfri vardag och att detta ska uppnås genom en miljöcertifiering av förskolor. För att yttre och inre förskolemiljö ska kunna nå målet om att vara giftfri omfattas flera olika nämnder- och ansvarsområden inom kommunen. Till eempel ansvarar Samhällsbyggnadsnämnden för inre och yttre fastighetsunderhåll, Kommunstyrelsen för upphandling och inköp, Folkhälsonämnden för måltider och städmetoder, Barn och Utbildningsnämnden för pedagogik och barnens vistelse i förskolan. Samtliga delar påverkar förekomst av kemikalier i förskolemiljön och målet om en giftfri vardag i förskolan skulle därmed bli svårt att uppnå genom enbart en certifiering av förskolan. Samhällsbyggnadsnämnden håller med om att motionens syfte är angeläget då det finns stora risker med eponering för kemikalier, i synnerhet hos barn som är mer känsliga och mottagliga för påverkan av kemiska substanser. För att motionens mål om en vardag fri från miljögifter ska uppnås föreslår samhällsbyggnadsnämnden att arbetet med att upprätta lokala miljömål, revidera klimatstrategin och införa ett ledningssystem för miljö och hållbarhet återupptas. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därmed att bifalla motionen om att ge barnen en giftfri vardag men att metodval för genomförande lämnas till Justerande Utdragsbestyrkande

17 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Forts. SBN 30 SBN respektive förvaltning inom sitt ordinarie reglemente. Genom att samordna och systematisera arbetet skulle måluppfyllelse och resultatuppföljning underlättas och effektiviseras. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2013 Motion från Miljöpartiet de gröna den 7 september 2012 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om att ge barnen en giftfri vardag där förskolemiljön är fri från miljögifter. 2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att val av metod för att uppnå en giftfri vardag ingår som en del i ordinarie verksamhet inom respektive nämnds reglemente. 3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att arbetet med att fastställa lokala miljömål, revidera klimatstrategin och införa ett ledningssystem för miljö och hållbarhet återupptas. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om att ge barnen en giftfri vardag där förskolemiljön är fri från miljögifter. 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att val av metod för att uppnå en giftfri vardag ingår som en del i ordinarie verksamhet inom respektive nämnds reglemente. 3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att arbetet med att fastställa lokala miljömål, revidera klimatstrategin och införa ett ledningssystem för miljö och hållbarhet återupptas. Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2013 Epedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Justerande Utdragsbestyrkande

18 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Karin Lindqvist Upphandlingsenhetens yttrande över motionen Ge barnen en giftfri vardag För att minimera framförallt barn och ungas eponering av kemikalier som har, eller misstänks ha, en negativ påverkan på människors hälsa och/eller miljön, ställs krav i kommunens upphandlingar. Krav på vad produkter får och inte får innehålla ställs inom ett stort antal produktområden, till eempel kemtekniska produkter, leksaker, möbler, livsmedel, köksutrustning och IT-produkter. Vid formulering av kraven inhämtas information från bland annat Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Miljöstyrningsrådet (regeringens epertorgan inom miljöanpassad och hållbar upphandling). Eempel på egenskaper hos ämnen som inte tillåts är reproduktionstoiskt, mutagent och akut toiskt. I upphandlingarna arbetar vi även aktivt med att öka andelen produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning såsom eempelvis Svanen, Bra Miljöval, ÖkoTe och EU-blomman. Vid de senaste byggentreprenadupphandlingarna för ombyggnation av skolor, har bland annat ställts krav på att varor/produkter ska klassas enligt Sunda Hus och att produkter som innehåller ämnen som finns upptagna på kemikalieinspektionens OBS-lista eller begränsningslista ska undvikas. Behövs sådana produkter ska skriftlig överenskommelse ske med beställarens miljöansvarige. Kommunen har genom den inköpssamverkan vi har i länet tillgång till kompentens via en miljösamordnare specialiserad på upphandling. Det är också den som svarar för att ta fram miljökraven i de länsgemensamma upphandlingarna. Samtliga kemtekniska produkter som finns på ramavtalen godkänns av miljösamordnaren i inköpsamverkan innan de blir tillgängliga för beställning av kommunens enheter. Karin Lindqvist Upphandlingschef c:\temp\klit956atj.doc

19 Motion Ge barnen en giftfri vardag Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Deras biologiska utveckling, fysiska aktiviteter och beteende ger upphov till ökad eponering. Barn dricker mer vatten, äter mer mat och andas mer luft per kilogram kroppsvikt än vuna. De biter och suger på saker, utforskar sin omvärld och vistas nära golvet där många kemikalier samlas. Upprepad eponering under de första levnadsåren riskerar att skada nervsystemet, reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunsystemet. De senaste 50 åren har världens kemikalieproduktion ökat från sju miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. Enligt EU:s sammanställning används idag över kemiska ämnen, varav många är skadliga. De finns i allt som omger oss, eempelvis i kläder, mat, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial. Varje vardag lämnar tiotusentals föräldrar i Stockholm sina barn på förskolan. Det krävs förtroende för att lämna över barnens säkerhet, hälsa och utveckling i någon annans händer. Som föräldrar vill man vara trygg med att barnen mår bra och har roligt. En viktig, men ofta förbisedd, aspekt är förekomsten av giftiga kemikalier. Världsnaturfonden har låtit analysera blod från tre generationer. Resultatet visar att barnens blod innehåller högre halter av kemiska ämnen jämfört med äldre generationer. Det är inte acceptabelt. Vi vill att förskolor görs fria från skadliga gifter så snart som möjligt. För det krävs försiktighet, en ökad medvetenhet och ett breddat hälsotänkande, särskilt för de miljöer som barn vistas i regelbundet. Det kräver att vi politiker agerar att vi lever upp till det förtroende som föräldrar ger oss dagligen.

20 Göteborgs stad och andra kommuner har gått före. De har satt upp målet att miljögifter i barnens vardag ska minska. En viktig del i detta mål är miljödiplomeringen av förskolor. Arbetet innefattar bland annat att endast miljömärkta hygienprodukter ska användas, att kemikalierna i förskolemiljön kartläggs, att de saker som medför risk fasas ut, samt att en högre andel ekologisk mat serveras och att maten tillagas på plats. Skolgårdarna ska ha mer grönt än asfalt och uppmuntra till lek utomhus var nästan var tionde förskola i Göteborg miljödiplomerad och andelen ökar hela tiden. Vi föreslår att samtliga kommunala förskolor ska miljömärkas på det sätt som bl a Göteborgs stad gjort. För att kunna uppnå en giftfri vardag för barn måste kemiska risker även beaktas när förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar byggs och renoveras. Som stor inköpare har kommunen makten att genom grön upphandling kräva att produkter ska vara fria från ämnen som inte är godkända enligt hårda miljö- och hälsokrav. Endast produkter som är bevisat säkra ska användas barnperspektivet och försiktighetsprincipen måste gälla. När arbetet är igång ska information om vilka förskolor som är miljödiplomerade in i kommunens information till föräldrar, där man kan jämföra förskolor. Samtidigt ska kommunen vidareutveckla informationen till föräldrar och förskolepersonal. Därmed underlättas medvetna val och minskade hälsorisker, både hemma och i förskolan. Miljöpartiet de gröna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens samtliga förskolor ska göras fria från miljögifter och att därför påbörja miljödiplomering av förskolorna i enlighet med motionen Karlskoga den 23 april 2012 Börje Engholm

Yttrande över motion att ge barnen en giftfri vardag

Yttrande över motion att ge barnen en giftfri vardag Tjänsteskrivelse 2013-03-06 BUN 2012.0547 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion att ge barnen en giftfri vardag Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen håller

Läs mer

Motion, väckt av Maria Gardfjell (MP), angående att barn i förskolan måste få vistas i en "giftfri" miljö

Motion, väckt av Maria Gardfjell (MP), angående att barn i förskolan måste få vistas i en giftfri miljö Uppss "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-03-19 BUN-2012-0131.50 Barn- och ungdomsnämnden Motion, väckt av Maria Gardfjell (MP), angående

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Ärende 15 Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Tjänsteskrivelse 2012-04-30 KS 2011.0227 Handläggare: Lone Atterstig Kommunstyrelsen Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer

Läs mer

Svar på motion angående Ge barnen en giftfri vardag

Svar på motion angående Ge barnen en giftfri vardag Kommunledningskontoret Jonas Qvarfordt 2014-01-20 Dnr: KS 2013/0110 1(3) Svar på motion angående Ge barnen en giftfri vardag Ärendet Sigvald Freylander (MP) och Carolin Robson (MP) framför i en motion

Läs mer

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-11-12 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0087 Folkhälsonämnden Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Sammanfattning I de mål och styrmått som kommunfullmäktige

Läs mer

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Handläggare: Madelene Lagerlöf, Ulrika Lundgren FHN 2013.0017 Folkhälsonämnd Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i en motion

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om (2012:12) barns rätt till en giftfri vardag inför miljödiplomering för giftfria skolor

Motion om (2012:12) barns rätt till en giftfri vardag inför miljödiplomering för giftfria skolor MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 2012-6831 SID 1 (6) 2012-05-29 Handläggare: Pia Winbladh Högfors Telefon: 08-508 28 125 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-06-12 p. 10 Motion om

Läs mer

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen 1 (4) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-01-21 GN 2013.0020 Gymnasienämnden Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen Sammanfattning Sverigedemokraterna genom Fredrik Molin motionerar

Läs mer

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors KF Ärende 20 Löpnummer i Politikerrummet: 36 Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors Tjänsteskrivelse 2013-07-29 KS 2012.0285 Handläggare: Karin Jirénius Svar

Läs mer

Ärende 7. Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel

Ärende 7. Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel Ärende 7 Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-13 SBN 33 SBN 2012.0021 Remiss - Medborgarförslag att piffa upp gång- och

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Yttrande avseende motion om Mina timmar

Yttrande avseende motion om Mina timmar Tjänsteskrivelse 1 (6) 2014-08-13 SN 2014.0118 Handläggare: Elisabeth Sedeborn Socialnämnden Yttrande avseende motion om Mina timmar Sammanfattning Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Tjänsteskrivelse 2013-12-18 KFN 2013.0103 Handläggare: Claes Åsenblad Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Sammanfattning Enligt uppdrag har kommersiell verksamhet i offentligt finansierade lokaler

Läs mer

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Ärende 25 Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0232 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna

Läs mer

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 KS-2014/104.640 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 27 Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen Tjänsteskrivelse 2013-06-04 KS 2012.0395 Handläggare: Thommy Andersson Kommunstyrelsen Yttrande över motion om IT-hjälpmedel

Läs mer

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Tjänsteskrivelse 1 (7) 2012-09-12 SN 2011.0089 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Sammanfattning NKI (nöjd kund

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Ärende 2. Motion om renovering av byggnad vid Näset

Ärende 2. Motion om renovering av byggnad vid Näset Ärende 2 Motion om renovering av byggnad vid Näset Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-07 SBN 56 SBN 2012.0061 Svar på remiss - Motion om renovering av byggnad vid Näset

Läs mer

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Ärende 8 Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2013-03-15 SBN 2013.0063 Handläggare: Stig Rengman Samhällsbyggnadsnämnden Svar på motion om att införa bekvämlighetsinrättningar

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-01-27 SN 2013.0223 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Sammanfattning Socialstyrelsen avsätter utvecklingsmedel

Läs mer

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks.

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks. Tjänsteskrivelse 2012-11-09 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2011.0095 Folkhälsonämnden Revidering svar medborgarförslag om app för skolmåltider. Sammanfattning Folkhälsonämnden har mottagit ett medborgarförslag

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0018 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

Ärende 6. Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera

Ärende 6. Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera Ärende 6 Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera Tjänsteskrivelse 2013-03-28 MHN 2012.0039 Handläggare: Kristin Södergren Myndighetsnämnden Svar på motion om hastighetsbegränsning på

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Motion om att avgifta förskolan

Motion om att avgifta förskolan ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:592-034 2016-04-05 1/2 Motion om att avgifta förskolan Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen med motiveringen att arbetet

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Giftfri skola och förskola

Giftfri skola och förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/227 Fastställd: KF 2016-08-29 Reviderad: - POLICY Giftfri skola och förskola 2/5 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Policyns avgränsning

Läs mer

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg Foto: Emma Ingolf Grön Flagg Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i fler än 40 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket finns idag i mer än 2000 skolor

Läs mer

Om barns rätt till en giftfri vardag inför miljödiplomering för giftfria skolor. Motion (2012:12) av Emilia Hagberg m.fl. (MP)

Om barns rätt till en giftfri vardag inför miljödiplomering för giftfria skolor. Motion (2012:12) av Emilia Hagberg m.fl. (MP) Utlåtande 2013:4 RVI (Dnr 322-444/2012) Om barns rätt till en giftfri vardag inför miljödiplomering för giftfria skolor. Motion (2012:12) av Emilia Hagberg m.fl. (MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Tjänsteskrivelse 2014-04-29 KFN 2010.0040 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Sammanfattning Våren 2011 tog nämnden beslut om kompetenskrav

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 28. Motion om upphandlingar av råvaror

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 28. Motion om upphandlingar av råvaror KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 28 Motion om upphandlingar av råvaror Tjänsteskrivelse 2013-11-01 KS 2013.0140 Handläggare: Karin Jirénius Svar på motion om upphandling av råvaror Sammanfattning

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 29 Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Ärende 6 Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 2012-08-31 KS 2012.0075 Handläggare: Peter Rendius Kommunstyrelsen Praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Grön Flagg. Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som. Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor!

Grön Flagg. Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som. Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

KF Ärende 3. Löpnummer i Politikerrummet: 20. Egendomar för avyttring

KF Ärende 3. Löpnummer i Politikerrummet: 20. Egendomar för avyttring KF Ärende 3 Löpnummer i Politikerrummet: 20 Egendomar för avyttring Tjänsteskrivelse 2013-09-26 SBN 2011.0160 Handläggare: Johan Ljung Samhällsbyggnadsnämnden Försäljningslista fastigheter Sammanfattning

Läs mer

Ärende 25. Motion om en handlingsplan för solenergi i Karlskoga kommun

Ärende 25. Motion om en handlingsplan för solenergi i Karlskoga kommun Ärende 25 Motion om en handlingsplan för solenergi i Karlskoga kommun Protokollsutdrag 1 (3) Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-15 SBN 123 SBN 2015.0261 Motion om en handlingsplan för solenergi

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Ärende 13. Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter

Ärende 13. Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter Ärende 13 Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter Tjänsteskrivelse 2015-04-21 KS 2014.0282 Handläggare: Bosse Björk Kommunstyrelsen Nobelhallen m fl - försäljning av namnrättigheter Sammanfattning

Läs mer

Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun

Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun HANDLINGSPLAN 1 (5) 2015-11-24 Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun 2015-2020 I Järfälla kommuns strategiska miljöarbete är giftfri miljö ett prioriterat område. Ungdomar vistas dagligen i miljöer med

Läs mer

Ärende 32. Medborgarförslag om utplacering av pingisbord och schackbord

Ärende 32. Medborgarförslag om utplacering av pingisbord och schackbord Ärende 32 Medborgarförslag om utplacering av pingisbord och schackbord Protokollsutdrag 1 (1) Sammanträdesdatum Kultur- och föreningsnämnden 2015-10-21 KFN 108 KFN 2015.0082 Medborgarförslag om utplacering

Läs mer

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör Syftet med miljödiplomeringen Systematiskt, strukturerat arbetssätt Ständig förbättring

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012 Tjänsteskrivelse 2012-11-13 Handläggare: Stina Desroses FHN 2010.0071 Folkhälsonämnden av mångfaldsplanen 2011-2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden beslutade i december 2010 om mångfaldsplan med särskilda

Läs mer

Ärende 9. Utökad ram för kollektivtrafik

Ärende 9. Utökad ram för kollektivtrafik Ärende 9 Utökad ram för kollektivtrafik Tjänsteskrivelse 2012-08-21 KS 2012.0286 Handläggare: Percy Carlsbrand Kommunstyrelsen Utökad ram med anledning av ökade kostnader för kollektivtrafik Sammanfattning

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg

Handlingsplan. Grön Flagg Handlingsplan Grön Flagg 2014-2015 1 Innehåll Handlingsplan Grön Flagg... 3 Miljöråd... 3 Handlingsplan... 3 Tema Livsstil och hälsa... 4 Hållbar utveckling och hållbara relationer... 4 Kretslopp och konsumtion...

Läs mer

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Kommunstyrelsens arbetsutskott 33 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-03-09 Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter Tjänsteskrivelse 2011-10-26 KFN 2011.0073 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg

Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg Vägen Ut! kooperativen Christina Xenos 414 58 Göteborg Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg Grunduppgifter Revision Omdiplomering Revisionskriterier: Kraven enligt

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ""''"~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ''~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 'f'is?d't'1'10 Di laga ~~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp L "u' 1' 4/ 'l bl. ''l/l 1 (2) 2014-09-19 DIARlEN R' 2013/49 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 ""''"~ o!3 IL ' Dpb: /!Aktbilaga

Läs mer

Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten

Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-28 1 BUN 129 Dnr BUN 2015/0421 Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten Beslut Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

Nivå 1. Lätt att förändra på förskolan

Nivå 1. Lätt att förändra på förskolan 3. Handlingsplan giftfri förskola 1. 2. Vägledning Goda råd giftfri förskola till en giftfri förskola GIFTTFRI FÖRSKOLA VÄGLEDNING 1 GIFTTFRI FÖRSKOLA GODA RÅD 1 1 Handlingsplan Vår vision i Pysslingen

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Kulturnämnden Margareta Olsson Verksamhetscontroller/miljösamordnare margareta.g.olsson@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-27 Dnr 1503169 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Remiss. Uppdatering av s miljöprogram

Läs mer

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Ärende 29 Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2015-03-19 KS 2014.0266 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om ny småbåtshamn i Karlskoga Sammanfattning

Läs mer

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (7) Anki Lysén 085 912 64 71, 070 608 78 09 anki.lysen@sigtuna.se 2011-04-27 Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Svar på motion om att få en giftfri vardag

Svar på motion om att få en giftfri vardag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 24 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 188 Svar på motion om att få en giftfri vardag Dnr 2014/49 INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Ärende 14 Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2012-05-23 KS 2012.0216 Handläggare: Anna Drevenstam Kommunstyrelsen Utbildningsprojekt Verktygslådan Sammanfattning

Läs mer