96 Medborgarförslagssvar, miljögifter och farliga kemikalier i förskolor (Kst/2016:628)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "96 Medborgarförslagssvar, miljögifter och farliga kemikalier i förskolor (Kst/2016:628)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (5) 96 Medborgarförslagssvar, miljögifter och farliga kemikalier i förskolor (Kst/2016:628) Ärendet Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier lämnades in den 3 november Medborgarförslaget behandlades av kommunfullmäktige under 251/2016 och remitterades till kommunledningsförvaltningens upphandlingsavdelning, bildningsförvaltningen samt konsult- och serviceförvaltningens fastighetsavdelning. Konsultoch serviceförvaltningen ansvarar för sammanställning av handläggningen. Medborgarförslaget Medborgarförslaget avser att skydda barnen, den grupp av människor som är mest utsatta och känsliga, genom olika förslag på hur kommunen bör arbeta för att skapa hälsosammare skolmiljöer för våra förskolebarn. Inomhusmiljön är idag en erkänd källa till miljögifter som kan vara skadliga för både människa och miljö. Vanliga vardagsprodukter på förskolor och skolor kan innehålla främmande och även farliga kemikalier. Många av dessa ämnen kan släppa från produkterna och via luft och damm exponeras för barn. Medvetna val måste därför göras för att minska förekomsten av produkter med farligt innehåll som våra barn kommer i kontakt med på kommunens förskolor. Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Örnsköldsviks kommun: Skärper hälso- och miljökraven i den kommunala upphandlingen för att få en bättre miljö på förskolorna och säkerställer att inköp sker så att lägstapris inte är styrande (Se nytt beslut i EU-parlamentet januari 2014). Antar ett handlingsprogram för en Giftfri förskola som omfattar en kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre hälso- och miljöfarliga ämnen. En styrning steg för steg av flöden av nya varor rekommenderas för att övergå till miljömärkta produkter och mer ekologisk mat utan farliga kemikalier. Ställer krav på att förskolor inom kommunen rensar ut befintliga varor med potentiellt farliga kemikalier från förskolorna (se Naturskyddsföreningens rapport Giftfria barn leka bäst).

2 Kommunfullmäktige (5) Ger stöd till förskolorna att implementera kraven på egenkontroll rörande kemikalier i enlighet med lagstiftningen. Säkerställer, i den mån förskolorna själva står för inköpen, att inköpsrekommendationer finns på alla förskolor där miljö- och kemikalieaspekter ingår. Ställer krav på nybyggen och renoveringar så att inte nya problem uppstår. Implementerar krav mot miljögifter och farliga kemikalier i de delar av styrdokument som berör förskolan och att detta följs upp årligen. Konsult- och serviceförvaltningens fördjupning och sammanställning Medborgarförslaget berör frågeställningar som kommunen är väl medvetna om och arbetar fortlöpande med. Pågående arbeten utgår från den vision som kommunfullmäktige antog för mandatperioden den 24 november Genom visionens övergripande mål Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna 2020 samt Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun arbetar kommunen redan med att förbättra skolornas miljöer i stort men även specifikt för förskolorna. Riktlinjer för förskolans lokaler och miljöer utgör exempel på detta arbete som bland annat tar upp behovet av bra rutiner för egenkontroll av fastigheterna samt verksamheten för att skapa en hälsosam och säker inomhusmiljö. Bildningsförvaltningen uppger i sitt yttrande att diskussioner förs för att utveckla det pågående arbetet i riktningen mot en giftfri förskola och att det är viktigt att förbättra förskolemiljöerna genom minskning av kemikalier som barnen exponeras för. I yttrandet tas även egenkontroller och inköpsrutiner upp som förbättringsområden som kommer att ses över som en första åtgärd för att minska mängden kemikalier i förskolorna. Upphandlingsenheten har lämnat ett yttrande i frågan där man på ett enkelt sätt redogör hur upphandlingsprocessen går till med kravställning för att säkerställa önskade egenskaper hos produkter inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Arbetet med att minska antalet beställare inom kommunen pågår fortlöpande, för att lättare kunna utbilda och informera beställarna så rätt beslut tas vid inköpsmomentet och på det sättet säkerställa att gjorda upphandlingar följs.

3 Kommunfullmäktige (5) För de offentliga måltiderna finns det en framtagen och antagen måltids- och livsmedelspolicy som anger att minst 50 % av den totala mängden livsmedel som köps in ska vara ekologiska och/eller närproducerade vid utgången av Efter uppnått mål 2018 ska nivån höjas ytterligare mot 100 %. Under 2016 var drygt 40 % av de inhandlade livsmedlen ekologiska och/eller närproducerade. Lokalvårdsenheten har stadigt minskat sin användning av kemikalier under de senaste åren och idag används olika typer av Microfibersystem för den regelmässiga städningen inom skolor och förskolor. Dukar och moppar av Microfiber används torra eller fuktiga, preparerade med enbart vatten till den absolut största delen. För ytor där risken för smittspridning är särskilt stor, samt vid större utbrott av smittsamma sjukdomar som exempelvis magsjuka kan det finnas behov av att använda kemikalier. Vid den regelbundna städningen i skolan och förskolan används endast ett fåtal rengöringsmedel, beroende på vad som ska rengöras och ca 98 % av de kemikalier som används är miljömärkta och doftfria. Fastighetsavdelningen minskar mängden farliga ämnen i inomhusmiljöerna i enlighet med gällande lagstiftningar och byggregler utan att göra avkall på den kvalitén som krävs av materielen för att klara skolmiljöerna. Val av ytskikt och byggmaterial är ett dokument som togs fram av fastighetsavdelningen i samband med projekteringen av Nybygget av vård- och omsorgsboendet i Själevad. Det belyser vikten av att välja rätt material vid byggnationer för att minska utsläppen av farliga ämnen i våra inomhusmiljöer. Som exempel på hur ovanstående dokument implementerats i några av fastighetsavdelningens olika projekt därefter, kan beställarriktlinjen som är framtagen för den aktuella nyproduktionen av förskolan Ängsmarken lyftas fram. I samband med ombyggnationer ska en miljöinventering utföras för att säkerställa att hälso-/miljöfarliga ämnen, såsom exempelvis PCB och asbest, lokaliseras och därefter omhändertas på korrekt sätt. Det kan även nämnas att anlitade entreprenörer själva jobbar med att minska användandet av material som innehåller farliga kemikalier i sin strävan att uppfylla en god arbetsmiljö för sina anställda enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Författningssamlingar som särskilt berör medborgarförslaget är Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) och Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43).

4 Kommunfullmäktige (5) Avslutningsvis; Att ha en hög ambition när det gäller den här typen av arbeten och jobba mot en giftfri miljö måste vara en självklarhet för kommuner runt om i landet. Begreppet giftfria miljöer bör dock beaktas när kommunen utvecklar sitt arbete inom detta område så inte ambitionen blir omotiverat hög ur ett helhetsperspektiv och visar sig bli övermäktig att uppfylla. Dialog har förts med förslagsställaren. Konsult- och serviceförvaltningens avslutande kommentarer Förvaltningen konstaterar att handlingsprogrammet Giftfri förskola har anammats vid upphandlingar och bildningsförvaltningens pågående förbättringsarbeten. Policy finns antagen för inköp av livsmedel och andelen kemikalier vid städning är minimerad. Vid nybyggen och renoveringar finns ett väl genomarbetat handlingsprogram gällande val av material för olika ytor. En minskning av antalet beställare för att säkerställa följsamheten av gjorda upphandlingar har genomförts och vid nyinköp av inredning och leksaker tas hänsyn till kemikalieaspekten. Vid nästa årliga revidering av bildningsförvaltningens fastställda riktlinjer kring förskolans lokaler och miljö tydliggörs egenkontrollen och inköpsrutinerna. Barn och ungdomskonsekvensanalys Förslaget bedöms vara positiv ur barn- och ungdomsperspektivet. Beredande instans förslag till beslut Konsult- och serviceförvaltningen, fastighetsavdelningens skrivelse daterad 28 februari Arbetsutskottets 62/2017. Kommunstyrelsens 81/2017. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling yrkar Kristin Ögren (S) bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling yrkar Kristin Ögren (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

5 Kommunfullmäktige (5) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget uppfylls i och med redan befintliga handlingsprogram och policy med hänvisning till förvaltningens beredning. Kommunfullmäktige anser därmed ärendet avslutat

Protokoll 1 (10) Se nästa sida. Agneta Fränngård. Maria Ivansson (MP) Jimmy Nilsson (SD) Anslag/bevis

Protokoll 1 (10) Se nästa sida. Agneta Fränngård. Maria Ivansson (MP) Jimmy Nilsson (SD) Anslag/bevis Protokoll 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdesrum Selma, kommunhuset, 2018-04-09, kl. 13.00 15.30 Se nästa sida. Agneta Fränngård, sekreterare Aleksandra Rodenkrans Hagström,

Läs mer

52 Svar på medborgarförslag - Reglera användning av miljögifter och farliga kemikalier i förskolor (KSKF/2016:467)

52 Svar på medborgarförslag - Reglera användning av miljögifter och farliga kemikalier i förskolor (KSKF/2016:467) Kommunstyrelsen 2017-03-07 1(3) 52 Svar på medborgarförslag - Reglera användning av miljögifter och farliga kemikalier i förskolor (KSKF/2016:467) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget

Läs mer

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Agneta Fränngård, Sekreterare. Agneta Fränngård. Maria Ivansson (MP) Marie Louise Fridolf (M) Anslag/bevis

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Agneta Fränngård, Sekreterare. Agneta Fränngård. Maria Ivansson (MP) Marie Louise Fridolf (M) Anslag/bevis Protokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdesrum Selma, kommunhuset, 2018-05-14, kl. 13.00 14.00 Se nästa sida. Agneta Fränngård, Sekreterare Justerade paragrafer 13-20 Justeringens

Läs mer

Regionstyrelsen 1-21

Regionstyrelsen 1-21 Regionstyrelsen 1-21 Tid: 2017-01-31, kl 13:00-16:45 Plats: Regionens Hus, sal A 6 Motion - Barns rätt till en giftfri miljö Diarienummer: RJL 2016/425 Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Svar på motion om giftfria förskolor

Svar på motion om giftfria förskolor 17:1 17:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 17:3 Stabsavdelningen Dnr KS/2016:358-034 2017-08-23 1/2 Handläggare Anna-Karin Ahlgren 0152-291 57 Svar på motion om giftfria förskolor Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-11 Heléne Nyman. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-11 Heléne Nyman. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(15) Plats och tid Hyttan, Centrumhuset, tisdagen den 15 januari 2019 kl 09:00 12:00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Bengt Norrlén (S), Ordförande Maria Söderlund (S) Lars-Ove Norling

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 192 Svar på medborgarförslag - Se till att Eskilstuna kommuns upphandlingskrav lever upp till den svenska djurskyddsslagstiftningen bl a genom att säkerställa att mejeriprodukter

Läs mer

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

29 Motionssvar efter återremiss, psykosocial verksamhet (Kst/2016:627)

29 Motionssvar efter återremiss, psykosocial verksamhet (Kst/2016:627) Kommunfullmäktige 2018-03-26 1 (5) 29 Motionssvar efter återremiss, psykosocial verksamhet (Kst/2016:627) Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige överlämnade i november 2016 en motion angående psykosocial

Läs mer

Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat

Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat Avdelningen för förskola Avdelningen egen regi Sida 1 (6) 2018-09-27 Handläggare: Katarina Höök 08 508 18 138 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-11-15 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat Svar på

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun

Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun HANDLINGSPLAN 1 (5) 2015-11-24 Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun 2015-2020 I Järfälla kommuns strategiska miljöarbete är giftfri miljö ett prioriterat område. Ungdomar vistas dagligen i miljöer med

Läs mer

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 KS-2014/104.640 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (6)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (6) Kommunfullmäktige 2014-05-26 1 (6) 95 Svar på medborgarförslag, Anslut Örnsköldsviks kommun i förvaltningsområdet för finska språket (Kst/2013:543, Kst/2013:542, Kst/2013:541, Kst/2013:539, Kst/2013:538)

Läs mer

Motion av Stefan Hanna (-) om ekologisk mat KSN

Motion av Stefan Hanna (-) om ekologisk mat KSN 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2019-05-08 100 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen utifrån föredragningen i ärendet. Reservation Stefan Hanna (-) reserverar

Läs mer

Remiss av strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat

Remiss av strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Strategi- och internservice Sida 1 (5) 2018-09-27 Handläggare Carina Fromm Telefon: 08-50805178 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2018-10-18 Remiss av strategi

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Minska smittoriskerna i förskolan Motion (2016:109) av Jonas Naddebo (C)

Minska smittoriskerna i förskolan Motion (2016:109) av Jonas Naddebo (C) Utlåtande 2017:88 RIV (Dnr 106-1588/2016) Minska smittoriskerna i förskolan Motion (2016:109) av Jonas Naddebo (C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:109) av

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Kommunstyrelsens arbetsutskott 33 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-03-09 Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad Utskriftsversion Göteborgs Stads KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad En kort presentation av kemikalieplanen. Läs mer på www.goteborg.se/kemikalieplan Foto: Peter Svenson EN GIFTFRI STAD Göteborg ska vara

Läs mer

269 Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag (KSKF/2017:330)

269 Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag (KSKF/2017:330) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(2) 269 Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag (KSKF/2017:330) Beslut Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-05-17 71 KS 284/16 Svar på motion (M) om lika villkor till lek och utveckling för förskolebarn Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Giftfri skola och förskola

Giftfri skola och förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/227 Fastställd: KF 2016-08-29 Reviderad: - POLICY Giftfri skola och förskola 2/5 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Policyns avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Motion om finansiering och införande av hygiensköterskor i kommunal vård och omsorg förslag till svar

Motion om finansiering och införande av hygiensköterskor i kommunal vård och omsorg förslag till svar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-06-19 15 (31) Ks 256 Motion om finansiering och införande av hygiensköterskor i kommunal vård och omsorg förslag till svar Dnr 2017/359-109 Peter Johansson (M)

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan för genomförandet av Haninge kommuns kemikalieplan

Kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan för genomförandet av Haninge kommuns kemikalieplan Kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan för genomförandet av Haninge kommuns kemikalieplan Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat datum Gäller från datum Styrdokument Kultur- och fritidsförvaltningens

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-29

STÄDPOLICY 2015-01-29 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-29 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor

Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor Plan/Program Strategi Handlingsplan Policy >>Riktlinjer

Läs mer

Motion om (2012:12) barns rätt till en giftfri vardag inför miljödiplomering för giftfria skolor

Motion om (2012:12) barns rätt till en giftfri vardag inför miljödiplomering för giftfria skolor MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 2012-6831 SID 1 (6) 2012-05-29 Handläggare: Pia Winbladh Högfors Telefon: 08-508 28 125 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-06-12 p. 10 Motion om

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 329 165 Dnr KS 2016-30 Antagande av Mat- och måltidspolicy för Nybro kommun Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde den 22 februari 2010, 36, Mat- och

Läs mer

13. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

13. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 25 (46) 2017-10-30 Ks 312 13. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207)

228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207) Kommunfullmäktige 2015-12-14 1 (6) 228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207) Föreligger motion daterad den 13 mars 2015 från Lars Näslund (M), Johannes Nordin (M) samt Annica Jonsson

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593)

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(3) 8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265)

129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265) Kommunfullmäktige 2016-06-20 1 (6) 129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265) Föreligger motion instämplad hos kommunledningsförvaltningen den 9 april

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Handlingsplan Grön, giftfri och strålsäker förskola och skola

Handlingsplan Grön, giftfri och strålsäker förskola och skola Handlingsplan Grön, giftfri och strålsäker förskola och skola Förvaltningsövergripande arbetsgrupp Linda Abrahamsson, kvalitetschef, bildningsförvaltningen Ann-Louise Luttrén, måltidschef, serviceförvaltningen

Läs mer

13 Svar på återremiss, motion, Åtgärder för att hantera sekundära trauman (Kst/2016:108)

13 Svar på återremiss, motion, Åtgärder för att hantera sekundära trauman (Kst/2016:108) Kommunfullmäktige 2017-02-27 1 (5) 13 Svar på återremiss, motion, Åtgärder för att hantera sekundära trauman (Kst/2016:108) Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena

Läs mer

206 Motionssvar, inför diodbelysning i offentliga miljöer (Kst/2012:266)

206 Motionssvar, inför diodbelysning i offentliga miljöer (Kst/2012:266) Kommunfullmäktige 2012-12-17 1 (5) 206 Motionssvar, inför diodbelysning i offentliga miljöer (Kst/2012:266) Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 15 maj 2012 från Jarl Strömbäck (SPI) angående

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 307 113 Dnr KS 2016-30 Mat- och måltidspolicy för Nybro kommun Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde den 22 februari 2010, 36, Mat- och måltidspolicy

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-16 Tid 8.30 8.55 Plats IT-enhetens sammanträdesrum Omfattning 28-32 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

236 Motionssvar, Ge elevråden mer inflytande (Kst/2017:437)

236 Motionssvar, Ge elevråden mer inflytande (Kst/2017:437) Kommunfullmäktige 2017-12-18 1 (5) 236 Motionssvar, Ge elevråden mer inflytande (Kst/2017:437) Ärendebeskrivning Motionen lämnades in av Maria Gulliksson, Hanna Sydhage, Birgitta Sedin, Maria Nordberg

Läs mer

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S)

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-09 GSN-2015/532.179 1 (2) HANDLÄGGARE Petersson, Anders Anders.Petersson@huddinge.se Grundskolenämnden Ta fram en övergripande kemikalieplan

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda projekt och temadagar. Verksamheten finansieras genom

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag - Inför rökförbud på kommunala lek- och badplatser

Yttrande över medborgarförslag - Inför rökförbud på kommunala lek- och badplatser Torshälla stads nämnd 2018-03-28 Kommunledningskontoret Välfärd TSN/2018:21 Ulrika Hansson 016-710 73 25 1 (3) Torshälla stads nämnd Yttrande över medborgarförslag - Inför rökförbud på kommunala lek- och

Läs mer

Stockholms stads kemikalieplan

Stockholms stads kemikalieplan Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-03-17 Handläggare Agneta Pernu Olofsson Telefon: 08-508 13 034 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-04-10 Stockholms

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad Författningssamling i Borlänge kommun Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2012-09-18 Reviderad 2016-02-09 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Kostpolicy Dokumenttyp Policy Omfattar Kommunen Dokumentägare

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Detta är en preliminär version av den beslutade författningen. Smärre redaktionella

Läs mer

Svar på motion om att få en giftfri vardag

Svar på motion om att få en giftfri vardag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 24 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 188 Svar på motion om att få en giftfri vardag Dnr 2014/49 INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström

Läs mer

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ""''"~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ''~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 'f'is?d't'1'10 Di laga ~~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp L "u' 1' 4/ 'l bl. ''l/l 1 (2) 2014-09-19 DIARlEN R' 2013/49 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 ""''"~ o!3 IL ' Dpb: /!Aktbilaga

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

103 Svar på Medborgarförslag, anslutning till nätverket Mayors for Peace (Borgmästare för fred), återremiss (Kst/2011:574)

103 Svar på Medborgarförslag, anslutning till nätverket Mayors for Peace (Borgmästare för fred), återremiss (Kst/2011:574) Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 (5) 103 Svar på Medborgarförslag, anslutning till nätverket Mayors for Peace (Borgmästare för fred), återremiss (Kst/2011:574) Sammanfattning av ärendet Föreligger medborgarförslag

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 193 Svar på medborgarförslag - Ställ krav vid upphandling så att de mineraler som används vid tillverkning av IT-produkter har utvunnits i områden där befolkningens säkerhet

Läs mer

Nybyggnad av förskola inom Södra Gränstorp

Nybyggnad av förskola inom Södra Gränstorp Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2018-10-04 BIN 2018/3222:4 Calle Karlsson Stabschef calle.karlsson@trelleborg.se 0410-73 39 35 Nybyggnad av förskola inom Södra Gränstorp Ärendebeskrivning I december

Läs mer

Utredning om begränsning av användningen av parfymerade produkter inom den kommunala grundskolan - återrapport

Utredning om begränsning av användningen av parfymerade produkter inom den kommunala grundskolan - återrapport TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-11-08 Sida 1 (1) Diarienr GSN 2017/03003-1.3.7 Barn- och utbildningsförvaltningen Michael Fredqvist Epost: michael.fredqvist@vasteras.se Kopia till Verksamhetschefer grundskola

Läs mer

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan l. SALA KOMMUN oilaga KS 2015/65/1 1 (2) 2015 03 19 D!AR!ENR: 2014/823 ~. KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014

Läs mer

66 Motionssvar, Trygghetsboende (Kst/2012:214)

66 Motionssvar, Trygghetsboende (Kst/2012:214) Kommunfullmäktige 2014-04-28 1 (5) 66 Motionssvar, Trygghetsboende (Kst/2012:214) Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad den 23 april 2012 från alliansen i omsorgsnämnden genom Anna-Lena Holmström

Läs mer

Protokoll 1 (7) Se nästa sida. Agneta Fränngård. Magnus Alm (S) Björn Aidemark (L) Anslag/bevis

Protokoll 1 (7) Se nästa sida. Agneta Fränngård. Magnus Alm (S) Björn Aidemark (L) Anslag/bevis Protokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande sammanträdesrum Selma, kommunhuset, 2018-02-12, kl. 14.30 16.15 Se nästa sida. Agneta Fränngård, sekreterare Aleksandra Rodenkrans Hagström, förvaltningschef

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Motion om att avgifta förskolan

Motion om att avgifta förskolan ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:592-034 2016-04-05 1/2 Motion om att avgifta förskolan Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen med motiveringen att arbetet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Lokalvård. Riktlinjer

Lokalvård. Riktlinjer Lokalvård Riktlinjer Dokumenttyp, datering Riktlinjer, 190102 Giltighetstid fr. o. m. t. o. m. 2019-01-30 - Gäller tills vidare Gäller för målgruppen Kommunförvaltningen Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf

Läs mer

KEMIKALIEPLAN

KEMIKALIEPLAN KS 2018.102 2.11.9 KEMIKALIEPLAN 2018- Fastställd av kommunfullmäktige 2018-12-10 181 Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Kommunledningskontoret/staben Kemikalieplan Vallentuna kommun Innehåll Om

Läs mer

Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess

Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2018-03-16 KS 2018/0162 0480-45 00 28 Kommunstyrelsen Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess Förslag

Läs mer

Yttrande över motion att ge barnen en giftfri vardag

Yttrande över motion att ge barnen en giftfri vardag Tjänsteskrivelse 2013-03-06 BUN 2012.0547 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion att ge barnen en giftfri vardag Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen håller

Läs mer

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo 1... """" SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-04-15 29 (43) 90 Dnr 2014/115 Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo INLEDNING Carola Gunnarsson

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Miljögifter på förskolan varför är det viktigt? Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade På förskolor: - Hormonstörande ämnen

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Plusenergibyggen av AB Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler

Svar på medborgarförslag - Plusenergibyggen av AB Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler Kallelse/ärendelista Sida 9 (16) 2015-03-26 Kf Ks 45 Au 45 Svar på medborgarförslag - Plusenergibyggen av AB Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler s förslag till s beslut att medborgarförslaget anses

Läs mer

184 Motionssvar, ett starkare Örnsköldsvik - byte av regiontillhörighet från Västernorrland till Västerbotten (Kst/2013:120,Kst/2017:269)

184 Motionssvar, ett starkare Örnsköldsvik - byte av regiontillhörighet från Västernorrland till Västerbotten (Kst/2013:120,Kst/2017:269) Kommunfullmäktige 2017-10-30 1 (5) 184 Motionssvar, ett starkare Örnsköldsvik - byte av regiontillhörighet från Västernorrland till Västerbotten (Kst/2013:120,Kst/2017:269) Ärendebeskrivning I kommunledningsförvaltningens

Läs mer

216 Antagande av förslag till översiktsplan för Örnsköldsviks kommun

216 Antagande av förslag till översiktsplan för Örnsköldsviks kommun Kommunfullmäktige 2012-12-17 57 (87) Kst/2011:149 216 Antagande av förslag till översiktsplan för Örnsköldsviks kommun Bakgrund/Ärendet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse/utlåtande daterad

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Denise Östlund, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Denise Östlund, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare Styrelsemöte nr 1 2014-03-20 1 [14] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.16.00 17.30 Beslutande Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Henry Hermansson (C) 1 v ordf Björn Sporrong (S) 2 v ordf Övriga

Läs mer

Datum. Antagen av Kommunfullmäktige Dokumentnamn: Policy för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun

Datum. Antagen av Kommunfullmäktige Dokumentnamn: Policy för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Datum Policy för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun (utgör del av kommunens renhållningsordning - avfallsplan och renhållningsföreskrifter - enligt 15 kap 11 MB) Antagen av: Kommunfullmäktige 268

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna (KSKF/2017:393)

20 Svar på medborgarförslag - Inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna (KSKF/2017:393) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-01-30 Sida 1(1) 20 Svar på medborgarförslag - Inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna (KSKF/2017:393) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Policy för Mat och Måltider i Värnamo kommun

Policy för Mat och Måltider i Värnamo kommun Policy för Mat och Måltider i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2019-03-28 Gäller från 2019-03-28 2 ( 7 ) Reglemente Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar

Läs mer

PM 2013: RIV (Dnr /2013)

PM 2013: RIV (Dnr /2013) PM 2013: RIV (Dnr 001-959/2013) Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 14 oktober 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget bifalles.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget bifalles. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(2) 76 Svar på medborgarförslag - Förse personalen på servicekontoret i Värjan med små skyltar eller pins som visar vilka språk de kan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-08-30 206 KS 436/16 Svar på motion (C) om samordnad varudistributionscentral i Mölndals stad Beslut s förslag till kommunfullmäktige Ingemar Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för

Läs mer

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom de rör sig nära golvet och stoppar saker i munnen så är de även mer utsatta för de kemikalier som finns i damm och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR MÅLTIDER ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2017-11-30, 277 GÄLLER FRÅN OCH MED:2017-11-30 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Servicechef

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

24 Svar på medborgarförslag - Låt inte personal på skola och fritidshem snusa under arbetstid (KSKF/2016:514)

24 Svar på medborgarförslag - Låt inte personal på skola och fritidshem snusa under arbetstid (KSKF/2016:514) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-21 Sida 1(1) 24 Svar på medborgarförslag - Låt inte personal på skola och fritidshem snusa under arbetstid (KSKF/2016:514) Förslag

Läs mer

Motion, väckt av Maria Gardfjell (MP), angående att barn i förskolan måste få vistas i en "giftfri" miljö

Motion, väckt av Maria Gardfjell (MP), angående att barn i förskolan måste få vistas i en giftfri miljö Uppss "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-03-19 BUN-2012-0131.50 Barn- och ungdomsnämnden Motion, väckt av Maria Gardfjell (MP), angående

Läs mer

56 Motionssvar, satsa på de praktiska delarna i skolorna i Örnsköldsviks kommun (Kst/2011:447)

56 Motionssvar, satsa på de praktiska delarna i skolorna i Örnsköldsviks kommun (Kst/2011:447) Kommunfullmäktige 2012-04-23 1 (5) 56 Motionssvar, satsa på de praktiska delarna i skolorna i Örnsköldsviks kommun (Kst/2011:447) Ärendet Föreligger motion, med rubriken Kraftfull satsning på de praktiska

Läs mer

Aktivitetsplan Giftfri förskola

Aktivitetsplan Giftfri förskola Aktivitetsplan Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 2 Inledning I kommunfullmäktiges mål för Linköping står skrivet att alla linköpingsbor ska ges förutsätt ningar att leva ett hälsosamt liv

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 18 augusti 2015 kl. 8:30-9:40 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 54-57 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Skolans arbetsmiljö:

Skolans arbetsmiljö: Barn och ungdomsnämndens plan 2004-2007 Folkhälsoplanen 2004-2008 Skolans arbetsmiljö: Trygga, säkra och utvecklande skolor. Götene tryggt och säkert Utgångspunkter: Läroplaner och styrdokument Arbetsmiljölagen

Läs mer

Projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret

Projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2018-11-20 KS 2018/1106 0480-450 028 Kommunfullmäktige Projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Allergironder i skolor och förskolor Motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S)

Allergironder i skolor och förskolor Motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S) 2015-04-22 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/696-619 Kommunstyrelsen Allergironder i skolor och förskolor Motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Upphandlingspolicy. Dokumentet gäller för: Karlsborgs kommunkoncern. Dokumentansvar: Ekonomichef

Upphandlingspolicy. Dokumentet gäller för: Karlsborgs kommunkoncern. Dokumentansvar: Ekonomichef Upphandlingspolicy Dokumenttyp: Policy Diarienummer: xx.åååå Beslutande: Kommunfullmäktige Antaget: 2018-xx-xx Gäller fr.o.m. Tre veckor efter justering Gäller t.o.m. Tillsvidare Dokumentet gäller för:

Läs mer