Möte Nyheter från Forum för internationalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte 2013-03-22 Nyheter från Forum för internationalisering"

Transkript

1 Möte Nyheter från Forum för internationalisering I detta nyhetsbrev ges en kort-version av minnesanteckningarna från mötet i Forum den 22:e mars Via de länkar som anges når du den fullständiga texten i anteckningarna, de presentationer som gjordes och övriga dokument. Vill du läsa minnesanteckningarna i sin helhet når du dem via följande länk: Innehåll Ny värdmyndighet och ny representation i Forum... 1 Migrationsgruppens arbete... 1 Antal sökande och antagna inför höstterminen Tema: Mobilitet för lärare och doktorander... 2 Mobilitet för lärare vid Mittuniversitetet... 2 Mobilitet för doktorander vid Uppsala universitet... 3 Universitets och högskolerådets mobilitetsprogram... 3 STINT:s program som stödjer mobilitet... 4 Diskussion om mobilitet bland lärare och doktorander... 4 Tema: Statistik över mobilitet... 5 UK ämbetets statistik... 5 Statistik från Ladok... 5 Universitets och högskolerådets statistik... 6 Diskussion om statistik över mobilitet... 7 Arbetsläget i översynen av avgiftsreformen... 7 Hearing om arbetslivets roll i internationalisering... 8 Risken för utförsäkring vid långtidsstudier utomlands... 8 Ny värdmyndighet och ny representation i Forum Från och med årsskiftet har Universitets- och högskolerådet tagit över ansvaret för Forum för internationalisering (Forum). Inriktningen på arbetet är dock oförändrad, dvs. att undanröja hinder för internationalisering. Inom ramen för Universitets- och högskolerådet finns verksamhet som tidigare hörde hemma inom Högskoleverket, Internationella programkontoret och VHS. För att avspegla detta kommer Universitets- och högskolerådet att representeras i Forum av tre personer. Därutöver kommer sekretariatet (två personer) att både bereda och delta i Forums möten. Migrationsgruppens arbete Den tillfälliga arbetsgrupp för migrationsfrågor som bildades vid Forums möte i november 2013 har hittills haft ett möte. Det handlade till stor del om hur s.k. förberedande utbildningar kan hanteras av Sida 1 (8)

2 Migrationsverket. På mötet klargjordes var gränserna går när det gäller migrationsfrågor och vad som är möjligt eller inte. SUHF har skickat en skrivelse till Migrationsverket om hantering av förberedande utbildningar. I mötet deltog SUHF, Migrationsverket och CSN. Nästa möte kommer att behandla frågan om cirkulär migration. Enligt Fredrik Andersson som är sammankallande i gruppen kan Skatteverket behöva ingå i gruppen. Skatteverket berörs bl.a. av frågor om registrering av uppehållsrätt och om försäkring för EU-medborgare som är bosatta utanför EU/EES och Schweiz. Antal sökande och antagna inför höstterminen 2013 Höstterminen 2011, då tredjelandsmedborgare för första gången skulle betala studieavgift, gick antalet sökande till internationella masterkurser och program ner kraftigt. Sedan dess har antalet återhämtat sig något. Också till höstterminen 2013 har det totala antalet sökande ökat något, men antalet i gruppen avgiftsbefriade är särskilt stor. Under vecka 13 kommer resultatet av antagningen att presenteras. En skrift från Nordiska ministerrådet rekommenderades. Den handlar om hur de olika nordiska länderna har hanterat frågan om avgifter för internationella studenter. Skriften finns publicerad på följande länk: Tema: Mobilitet för lärare och doktorander Medlemsorganisationerna i Forum hade begärt att få diskutera frågan om mobilitet bland högskolans personal. Förutom Forums egna medlemmar var två lärosäten var inbjudna för att berätta om sina erfarenheter. Mobilitet för lärare vid Mittuniversitetet Anders Olsson från Mittuniversitetet beskrev ett projekt om lärarmobilitet vid Mittuniversitetet. Syftet är att kartlägga och inventera situationen på Mittuniversitetet samt att ge förslag på åtgärder för att öka mobiliteten. Kartläggningen visar bl.a. att villkoren för att delta i mobilitet varierade mellan institutioner och personalkategorier. Arbetsgruppen föreslår att en central buffert inrättas för att utjämna ekonomiska skillnader mellan institutionerna och att erfarenheter av internationaliseringsarbete ska vara meriterande vid anställning. Vidare bör frågor om internationalisering och mobilitet ingå i medarbetarsamtal. Ett problem i gruppens arbete var att viss mobilitet är väl dokumenterad, men inte undervisning i samband med forskningsaktiviteter. De utbyten som är finansierade av externa medel är bättre dokumenterade än de som spontant har uppkommit vid forskningssamarbeten. Sida 2 (8)

3 Läs om Mittuniversitetets arbete i minnesanteckningarna Mobilitet för doktorander vid Uppsala universitet Anna Ledin från Uppsala universitet beskrev lärosätets arbete med mobilitet bland doktorander. Vid universitetet finns ingen lärosätesövergripande strategisk plan för personalens internationalisering. Det kan hänga samman med att doktorand- och forskarmobilitet inte har uppfattats som problem. Dessutom ser förhållandena olika ut för olika doktorander beroende på bl.a. finansiering och anställningsform. Mest mobilitet finns dock inom teknik- och naturvetenskapsområdena. Till utmaningarna för doktorand- och forskarutbyte hör brist på tillförlitlig statistik, bostadsbristen i Uppsala och att det är förhållandevis dyrt att leva i Sverige. Hon konstaterade vidare att för utresande doktorander kan tryggheten hemma vara ett hinder. Ett annat hinder kan vara att många svenska doktorander har hunnit bilda familj. Läs om Uppsala universitets arbete i minnesanteckningarna Se också PP-presentation från Uppsala universitet 3/22%20mars/Uppsala-mobilitet-doktorander_130322_Anna.L.pdf Universitets och högskolerådets mobilitetsprogram Under 2011 fördelades ca 340 miljoner, räknat över alla utbildningsnivåer. De högskoleinriktade programmen är av två slag; mobilitetsprogram och program för projektsamarbeten. Stöd för mobilitet för studenter och lärare finns inom flertalet program. Gemensamt är att Universitets- och högskolerådet inte har direktkontakt med deltagarna. Medlen tilldelas istället lärosätena. Projektsamarbeten avser oftast s.k. intensivkurser och gemensamma program. Intensivkurser kan bl.a. vara ett sätt att undersöka om ett lärosäte kan vara en intressant partner för fördjupat samarbete. Gemensamma program innebär att man tillsammans med lärosäten från andra länder ger ett helt utbildningsprogram på avancerad nivå eller forskarutbildningsnivå. De europeiska programmen kommer att förändras när en ny programperiod tar vid Bland annat kommer det att ges ökat utrymme för fördjupade projektsamarbeten och vissa möjligheter för samarbete med utomeuropeiska lärosäten. Läs om Universitets- och högskolerådets program i minnesanteckningarna Sida 3 (8)

4 Se också PP-presentation om programmen 3/22%20mars/UHR_Personalmobilitet_ pdf STINT:s program som stödjer mobilitet Flera av de program som STINT Stiftelsen för internationalisering av forskning och högre utbildning driver erbjuder stöd för lärar- och forskarmobilitet. Dessa är Initieringsbidrag som stödjer kortvariga projekt med syfte att bygga upp strategiskt intressanta internationella relationer, Institutional Grant som kan ges under en längre period och syftar till etablering och utveckling av internationella samarbeten, Excellence in Teaching som syftar till att stödja svenska lärares möjligheter att undervisa utomlands under en längre period, och Strategic Grants for Internationalisation som ska stödja lärosätenas strategiska internationalisering Läs om STINT:s program i minnesanteckningarna Se också PP-presentation från STINT nt/2013/22%20mars/stint-statistik pdf Diskussion om mobilitet bland lärare och doktorander Marianne Granfelt redogjorde för ett seminarium om forskares rörlighet som nyligen arrangerades. Data visar att i jämförelse med andra länder är den svenska mobiliteten inte lägre. Generellt sett är karriärsystemen ett problem. Frågan om forskarmobilitet kommer att tas upp i SUHF:s förbundsförsamling och dessförinnan i SUHF:s styrelse. Gunnar Enequist föreslog att Forum skulle ta initiativ till en mer aktiv användning av EU-finansiering. Möjligheterna att skapa samverkande finansiering mellan Erasmus för alla och Vinnovas medel för Horisont 2020 borde undersökas. Kanske skulle en sådan mer strategisk ansats kunna föra upp frågan till ledningsnivå på lärosätena. Marianne Granfelt föreslog kontakter med det nätverk för strategiska frågor omkring internationalisering som är på väg att bildas. Forums sekretariat fick i uppdrag att kontakta såväl Vinnova som det nämnda nätverket för att undersöka möjligheterna till initiativ till ökad mobiliteten bland lärare och doktorander. Läs om mobilitetsdiskussion i minnesanteckningarna internationalisering/arkiv-for-forumet/22-mars- 2013/?id=3080_4620&idkeep=True&epslanguage=sv#Stint Se också PP-presentation från SUHF 3/22%20mars/SUFH_130322_Marianne.G.pdf Sida 4 (8)

5 Tema: Statistik över mobilitet Statistiken över mobilitet bland personal och doktorander har haft stora brister. UK-ämbetet har nu ambitionen att utreda hur en ny insamling kan läggas upp. Diskussionen var ett tillfälle att ge inspel till denna utredning. Förutom Forums egna medlemmar var Ladokkonsortiet inbjudna att berätta om statistik i det systemet. UK ämbetets statistik Vilken statistik som ska samlas in om mobilitet för personal och doktorander har tidigare reglerats via förordning och regleringsbrev. Det har dock varit svårt att samla in dessa uppgifter eftersom de inte kan hämtas från några register. Insamlingen har istället skett med hjälp av Excel-formulär. Arbetet har varit tidsödande för lärosätena. Kravet på återrapportering av forskar- och lärarmobilitet togs bort från regleringsbreven efter Med tanke på detta och den bristande kvaliteten i uppgifterna upphörde UK-ämbetet med insamlingen hösten Ämbetet vill nu inrikta sig på insamling via register av uppgifter som lärosätena själva behöver. Uppgifter om studentmobilitet samlas fortfarande in. En fråga ställdes om vilka andra myndigheter och/eller organisationer som har behov av statistik, utöver lärosätena. Detta har UK-ämbetet inga uppgifter om för närvarande, men man vill skaffa det. Dagens möte var ett led i denna strävan. Statistik om mobilitet finns i NU-databasen som du når via följande länk: 3a88dd0dad html Läs mer om UK-ämbetets statistik i minnesanteckningarna Se också PP-presentation från UK-ämbetet 3/22%20mars/Statistik-internat-mobilitet_130322_UK%C3%84.pdf Statistik från Ladok Ur lärosätenas gemensamma studieadministrativa system (Ladok) kan en hel del statistik om studenters mobilitet tas ut. Det finns dock begränsningar. Ladok får endast innehålla information om från vilket land den sökande har sin behörighetsgivande utbildning, inte medborgarskap. En annan begränsning är att för att få en heltäckande bild måste flera olika delsystem användas. Sida 5 (8)

6 Uppgifterna om studenter som deltar i utbyten är av god kvalitet, liksom om internationella masterstudenter. De senare söker via antagningssystemet NyA. De studenter som är avgiftsskyldiga har man särskilt god kontroll på. Freemover-studenter är det svårare att föra statistik över. De inresande finns inte registrerade i några separata register. Utresande kan inte alls fångas i statistiken då uppgifter om dem inte finns lagrade i Ladok. Ur Ladok kan statistik hämtas om in- och utresande i utbytesprogram och det totala antalet inresande. Ladok-konsortiet håller på att utarbeta en ny version, Ladok 3. I det arbetet har frågan om registrering av doktorander diskuterats. Något beslut har dock inte fattats. Läs om Ladoks statistik i minnesanteckningarna Se också PP-presentation från Ladok 3/22%20mars/Ladok-mobilitet_130322_Fridell.pdf Universitets och högskolerådets statistik I Universitets- och högskolerådets register över sökande och antagna lagras inte uppgifter om medborgarskap, endast varifrån studenten har sina behörighetsgivande meriter. För att identifiera internationella studenter används därför uppgifter om icke svenskt personnummer meriter från ett annat land än Sverige anmälnings-/avgiftsskyldighet att meriter har skickats in från annat land än Sverige att personen sökt i en internationell antagningsomgång Efter sista anmälningsdag kan man bl.a. redovisa antal sökande per land, lärosäte och utbildning, liksom antal sökande med eller utan svenskt personnummer och antal sökande efter betalstatus. Viss antagningsstatistik finns på webben och du når den här. Universitets- och högskolerådet statistik över mobilitet är begränsad till de program som myndigheten administrerar. Mobilitet inom bilaterala avtal kan inte redovisas. Underlaget till den statistik som finns är kopplat till stipendier och därmed tillförlitlig. Det finns vissa skillnader mellan Universitets- och högskolerådets statistik och den officiella statistik som Högskoleverket tidigare har tagit fram. Skillnaderna talar för att en del utbyten inte blir registrerade i Ladok vid lärosätena. Sida 6 (8)

7 Läs om Universitets- och högskolerådets statistik i minnesanteckningarna Se också PP-presentation (antagning) 3/22%20mars/Antagning_stat_UHR_130322_AnnaE.ptx.pdf Se också PP-presentation (mobilitet) 3/22%20mars/UHR_Statistik_mobilitet-program_ pdf Diskussion om statistik över mobilitet Lars Holberg konstaterade att det finns olika behov av statistik. Den behövs t.ex. för att följa upp interna processer, vad som händer efter studierna och resultat för de studenter som får stipendier. Vissa frågor kring hur studierna fullföljs beroende på förkunskaper i exempelvis engelska behöver också följas upp. Ett problem är att studenterna kan byta personnummer från ett tillfälligt till ett permanent under processens gång. Det gör det svårt att göra uppföljningar och statistik, som är nödvändiga bl.a. som parametrar i vissa internationella rankningar. Mats Edvardsson underströk det Lars framförde om vikten av att internt kunna följa upp processer, men efterlyste samtidigt att någon ska ta ansvar för den nationella bilden. Fredrik Andersson menade att vi måste fråga oss vad statistiken ska användas till i marknadsföring eller för att mäta mobilitetens effekter på utbildningens kvalitet? För att få svar kommer UK-ämbetet att i samråd med SUHF bjuda in till en diskussion om vilken statistik som finns och hur den kan samlas in. Läs om Forums diskussion i minnesanteckningarna Arbetsläget i översynen av avgiftsreformen Albin Gaunt konstaterade att Utbildningsdepartementet är inne i en beredningsfas i sin översyn av avgiftsreformen. För närvarande behandlar man de skrivelser och den information man har fått in. De tre huvudsakliga frågeområden är antagning, stipendier och ekonomiskt regelverk samt migration. När det gäller migrationsfrågor kommer en proposition om cirkulär migration troligen senare i vår. Albin påpekade också att syftet med översynen inte är att ändra avgiftssystemet utan att finjustera det. Sida 7 (8)

8 Hearing om arbetslivets roll i internationalisering En folder har producerats från den hearing om arbetslivets roll i internationalisering av svensk högre utbildning som Forum arrangerade i november Slutsatsen från hearingen var att lärosäten och företag har ett gemensamt ansvar och att det främst måste hanteras på lokal nivå. Ett resultat av hearingen var att Teknikföretagen åtog sig att bjuda in till ett högnivåmöte med representanter från näringsliv och högskola. Folder om Forums hearing %20och%20tidigare/Hearing-2012-forum.pdf Risken för utförsäkring vid långtidsstudier utomlands Forums sekretariat har uppmärksammats på ett fall med en student som blev gravid under sina studier i Australien och var tvungen att avbryta dem pga. medicinska komplikationer. Då hon inte anmälde avbrott i studierna varken till CSN eller till Försäkringskassan har hon fått besked om att hon är utförsäkrad och därmed inte har rätt till föräldrapenning. Sekretariatet har ingen anledning att tro att ärendet inte har handlagts på ett korrekt sätt, men konstaterar att det kan finnas behov av att förbättra informationen till studenterna om dessa frågor. Det gäller såväl informationen från Universitets- och högskolerådet som från CSN. Sida 8 (8)

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Ökad internationalisering av universitet och högskolor

Ökad internationalisering av universitet och högskolor Ökad internationalisering av universitet och högskolor NUAK 18 september 2017 Albin Gaunt och Maria Wilenius Internationaliseringsutredningen 1 Uppdraget nya mål och ny nationell strategi för internationalisering

Läs mer

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten?

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Rapport från en hearing Forum för internationalisering 12 april 2011 Stockholm Hearing 12 april I denna skrift redovisas vad som kom fram vid den

Läs mer

U2009/3627/UH. Verket för högskoleservice Box STOCKHOLM

U2009/3627/UH. Verket för högskoleservice Box STOCKHOLM Regeringsbeslut II:6 2009-05-28 U2009/3627/UH Utbildningsdepartementet Verket för högskoleservice Box 24070 104 50 STOCKHOLM Uppdrag om anmälningsavgifter och studieavgifter Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016 1 15 januari 2016 Dnr STYR 2016/55 Institutioner utanför LTH med studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Student och utbildning Ladokavdelningen Avd chef L Schmidt Registrering av studenter

Läs mer

Forskning i en föränderlig värld

Forskning i en föränderlig värld Forskning i en föränderlig värld STINTs frukostmöte 2017-11-07 Agneta Bladh Internationaliseringsutredningen 1 Varför internationalisering? 1. Universitet och högskolor är avgörande för det internationella

Läs mer

Forum för internationalisering, 2016-02-04

Forum för internationalisering, 2016-02-04 Avd. för analys, främjande och tillträdesfrågor Anders Clarhäll Anders Ahlstrand MINNESANTECKNINGAR Datum 2016-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon

Läs mer

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter Promemoria 2013-07-01 U2013/4281/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter Inledning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Betänkandet (SOU 2011:28) cirkulär migration och utveckling förslag och framåtblick

Betänkandet (SOU 2011:28) cirkulär migration och utveckling förslag och framåtblick Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för migration och asylpolitik 103 39 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa Sveriges Universitets- 2016-12-09 och högskoleförbund Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor Mötet ägde rum den 6 december 2016 på SUHF:s kansli, Stockholm. Närvarande

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Läkarprogrammet 2012 2013 INLEDNING Högskolor och universitet styrs av omvärldens direktiv och internationalisering har blivit en kvalitetsindikator. Attraktiva och

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 13 september 2011 på SUHF:s kansli

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 13 september 2011 på SUHF:s kansli Sveriges universitets- 2011-09-26 och högskoleförbund Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 13 september 2011 på SUHF:s kansli Deltagare: Yasmine Lindström,

Läs mer

Statistik om internationell mobilitet bland doktorander och lärare

Statistik om internationell mobilitet bland doktorander och lärare Swedish Higher Education Authority Statistik om internationell mobilitet bland doktorander och lärare Jan-Åke Engström Carin Callerholm 2013-04-15 Sidan 1 Bakgrunden till insamlingen Varför? Krav i förordning

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 19 april 2010 på VHS

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 19 april 2010 på VHS Sveriges Universitets- 2010-04-26 & Högskoleförbund Minnesanteckningar från möte i SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 19 april 2010 på VHS Deltagare: Yasmine Lindström, ordförande Einar

Läs mer

Internationell UKÄ ÅRSRAPPORT

Internationell UKÄ ÅRSRAPPORT Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Nulägesbeskrivning. En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI

Nulägesbeskrivning. En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI Nulägesbeskrivning En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning.... Internationella

Läs mer

Forum för internationalisering, 2014-12-03

Forum för internationalisering, 2014-12-03 Minnesanteckningar Forum för internationalisering, 2014-12-03 Deltagare: Eva Rummel, CSN Henrik Strömberg Croné, CSN Lars Holberg, Linköpings universitet/suhf Sven Bergqvist, Migrationsverket Charlotte

Läs mer

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD 1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD vid lärosäten i Stockholmsregionen 2010-2011 Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering av högre utbildning och forskning är en viktig del i en ökad globalisering. En form av internationalisering av högre utbildning är studentutbyten

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2017/425-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2017-01-01 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR 2015-05-27 Jari Rusanen Kalendarium 2015 16 september deadline för ansökan inför Nordic Master http://www.cimo.fi/programmes/nordic_master/to_the_applicant 21-20

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2013/178-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2013-04-02 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Rubrik: Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

Rubrik: Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor SFS nr: 2010:543 Departement/ myndighet: Utbildningsdepartementet Rubrik: Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor Utfärdad: 2010-05-27 /Träder i kraft I:2010-07-01/

Läs mer

Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem

Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem Sveriges Universitets- REK 2011:1 & Högskoleförbund Dnr 10/118 Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem Fastställda av SUHF:s styrelse den 25 februari 2011 Förändringarna i Högskoleförordningen

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet Karolina Sahlin, International Office, Göteborgs universitet SYV temadag 11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytesstudier? Möjligheter, mobilitetsprogram Statistik och nationella trender

Läs mer

Utresande studenter statistikutveckling

Utresande studenter statistikutveckling Norra Tjärngatan 2, SE-851 82 Sundsvall, Sweden Tfn/Phone: +46 60 18 60 00 Fax: +46 60 18 61 93 csn@csn.se, www.csn.se Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085

Läs mer

Forum för internationalisering,

Forum för internationalisering, Avd. för analys, främjande och tillträdesfrågor Anders Ahlstrand Anders Clarhäll Minnesanteckningar MINNESANTECKNINGAR Datum 2016-03-10 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 Universitetens, högskolornas och de enskilda utbildningsanordnarnas Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 - ett urval uppgifter och slutsatser från rapporten. Anna Lundh, utredare vid UKÄ Internationella

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2015/115-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2015-04-07 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 september 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 september 2015 Sveriges universitets- 2015-11-05 & högskoleförbund Protokoll 2015:6 Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 september 2015 Närvarande ledamöter Helen Dannetun, ordförande Karin Röding ( 1-8) Anders Söderholm

Läs mer

Behovet av revideringar av regelverk och processer kring hanteringen av avgiftsskyldiga studenter och sökande

Behovet av revideringar av regelverk och processer kring hanteringen av avgiftsskyldiga studenter och sökande Sveriges universitets- Dnr 12/102 och högskoleförbund 1 november 2012 SKRIVELSE Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Behovet av revideringar av regelverk och processer kring hanteringen av avgiftsskyldiga

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 8 april 2011 på SUHF:s kansli

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 8 april 2011 på SUHF:s kansli Sveriges Universitets- 2011-04-26 & Högskoleförbund Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 8 april 2011 på SUHF:s kansli Deltagare: Yasmine Lindström, ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

Forum för internationalisering, 2015-09-30

Forum för internationalisering, 2015-09-30 Avd. för analys, främjande och tillträdesfrågor Anders Clarhäll, Anders Ahlstrand MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-18 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon

Läs mer

Forum för internationalisering, 22 april 2015

Forum för internationalisering, 22 april 2015 Avd. för analys, främjande och tillträdesfrågor Sekreterare Petra Brundell Datum 2015-04-22 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 16 december 2010 på SUHF:s kansli

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 16 december 2010 på SUHF:s kansli Sveriges Universitets- 2011-01-11 & Högskoleförbund Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 16 december 2010 på SUHF:s kansli Deltagare: Yasmine Lindström,

Läs mer

Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet

Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet 1 (3) BESLUT 2016-03-23 Dnr SU FV-1.1.2-3503-15 Dok. nr 1 Mia Svanqvist Sektionsledare Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet Inledning Enligt förordning om redovisning av studier m.m.

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Biomedicinska analytikerprogrammet 2012 2013 Inledning Biomedicinsk analytiker (engelska biomedical scientist) är ett internationellt yrke och utbildning finns världen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa Sveriges Universitets- 2016-10-07 och högskoleförbund Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor Mötet ägde rum den 31 augusti 2016 på SUHF:s kansli, Stockholm. Närvarande

Läs mer

Introduktion för nya handläggare

Introduktion för nya handläggare 2013-05-07 Jacob Dygeus Anna Angermann Introduktion för nya handläggare Presentation av UHRs program Upplägg på workshopen Information om UHR och våra program Frågor och svar Vilka är UHR? Ny myndighet

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Läs mer

Internationella studenter och deras villkor. Helena Gradin Studentcentrum/International Office

Internationella studenter och deras villkor. Helena Gradin Studentcentrum/International Office Internationella studenter och deras villkor Helena Gradin Studentcentrum/International Office Vilka är de internationella studenterna? Utbytesstudenter (från partneruniversitet) Studenter från EU (EU-medborgare)

Läs mer

Policy för internationalisering vid Lunds universitet

Policy för internationalisering vid Lunds universitet Styrelsen 2007-12-17 Policy för internationalisering vid Lunds universitet 2008-2011 I denna policy 1 för internationalisering formuleras gemensamma visioner, värderingar, mål och strategier för universitetets

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Enkät för uppföljning av den studieavgiftsfinansierade verksamheten

Enkät för uppföljning av den studieavgiftsfinansierade verksamheten Enkät för uppföljning av den studieavgiftsfinansierade verksamheten Högskoleverket och Verket för högskoleservice (VHS) har sedan 2011 i uppdrag att följa upp den studieavgiftsfinansierade verksamheten

Läs mer

Ökad internationalisering av universitet och högskolor

Ökad internationalisering av universitet och högskolor Ökad internationalisering av universitet och högskolor Tema-möte med SUHF:s expertgrupp för internationalisering 170920 Agneta Bladh Internationaliseringsutredningen 1 Uppföljning Internationaliseringsutredningens

Läs mer

Programdagarna 2012 GÖTEBORG MAJ NYHETER OCH AKTUELLT. Heléne Säll Matsson

Programdagarna 2012 GÖTEBORG MAJ NYHETER OCH AKTUELLT. Heléne Säll Matsson Programdagarna 2012 GÖTEBORG 14-15 MAJ NYHETER OCH AKTUELLT Heléne Säll Matsson 2012-05-14 2012-05-14 HELÉNE SÄLL MATSSON Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Hur främjas internationaliseringen? En rapport om internationaliseringen av högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen

Hur främjas internationaliseringen? En rapport om internationaliseringen av högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen Hur främjas internationaliseringen? En rapport om internationaliseringen av högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen (28 juni 2013) Inledning Debatten om internationaliseringen av den högre utbildningen

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet

Det akademiska värdet av mobilitet Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-05-11 Anders Ahlstrand Bakgrund På forummötet i oktober 2013 diskuterades hinder och möjligheter

Läs mer

Administrativa rutiner avseende anmälnings-

Administrativa rutiner avseende anmälnings- Administrativa rutiner avseende anmälnings- och studieavgifter Beslut: Rektor 2010-11-25 Revidering: 2011-05-27, 2013-01-14, 2014-04-07, 2017-05-15 Dnr: DUC 2010/1930/10 Gäller fr o m: 2017-08-15 Ersätter:

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning Promemoria 2014-06-04 U2014/3798/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning 1. Inledning Denna promemoria har

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi och Fysioterapi HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 LC, US 1 Inledning Det pågår kontinuerligt

Läs mer

Riktlinjer för KTH:s deltagande i samarbeten för gemensam examen på grund- och avancerad nivå

Riktlinjer för KTH:s deltagande i samarbeten för gemensam examen på grund- och avancerad nivå Dnr: V-2013-0301 Bilaga 2 Riktlinjer för KTH:s deltagande i samarbeten för gemensam examen på grund- och avancerad nivå KTH kan under vissa förutsättningar ingå i utbildningssamarbeten med syfte att examen

Läs mer

Betyg i högre utbildning

Betyg i högre utbildning Betyg i högre utbildning Hans Adolfsson http://www.suhf.se/nyheter-press/nyheter/betyg-i-hogre-utbildning Uppdrag Arbetsgruppen ska: undersöka behovet av betygssystem med fler steg i högskolan mot bakgrund

Läs mer

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick 25/9-2015 Anders Ahlstrand Analys av ansökningar om Erasmus Charter for Higher

Läs mer

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET Undersökning bland universitets- och högskolelärare Projektnummer 1517352 Stockholm 2008-06-16 Ingemar Boklund UNDERSÖKNING BLAND UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLELÄRARE 1. Uppdraget

Läs mer

Sökande till högre utbildning ht 2014: fokus på lärar- och förskollärarutbildningar

Sökande till högre utbildning ht 2014: fokus på lärar- och förskollärarutbildningar Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093 104

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet

Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Fastställd 20 mars 2014 Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Den av Institutionsstyrelsen utsedda jämställdhetsgruppen, bestående av tre representanter för

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Minnesanteckningar från möte med expertgruppen för internationaliseringsfrågor Minnesanteckningar från möte med expertgruppen för internationaliseringsfrågor 2017-01-23 Tid: 10.00-17.00 Plats: SUHF:s kansli Deltagare Eva Malmström Jonsson, ordförande, KTH Per A. Nilsson, verkställande

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Nytt Campus 2016 2 Vi bygger infrastruktur Ett campus för högre utbildning Infrastrukturen erbjuder resurser och möjligheter men också ramar och begränsningar - Är den ändamålsenlig? - Är den effektiv?

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-10-20 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut I:24 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/7484/SAM (delvis) U2013/7792/UH Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets-

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 18 april 2012 på SUHF:s kansli

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 18 april 2012 på SUHF:s kansli Sveriges universitets- 2012-05-02 och högskoleförbund Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 18 april 2012 på SUHF:s kansli Deltagare: Yasmine Lindström,

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER

FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER Bilaga 1 till beslut C 2013-0655 FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER FÖR AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER VERSION 2014-02-06 Diarienr C 2013-0655. Föreskrifter om betalning av studieavgifter. Detta beslut

Läs mer

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor Expertgruppen för internationaliseringsfrågor Per Nilsson intl strateg, UmU verkst ledamot Marianne Granfelt GS, SUHF sekreterare Eva Malmström prorektor, KTH ordförande Afrouz Behboudi vicerektor för

Läs mer

Anmälan angående antagningen till och avgifterna för en masterutbildning vid Uppsala universitet

Anmälan angående antagningen till och avgifterna för en masterutbildning vid Uppsala universitet Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mattias Wande 08-563

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från me LINKÖPINGS UNIVERSITET LIU-2017-01676 1(7) vid Linköpings universitet version 1.1 Gäller från 2017-05-01 L1U-2017-0167 2(7) 1 Styra och leda verksamheten 1.1 Planera och styra verksamheten I denna process

Läs mer