SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Vara konserthus kl (ajournering kl , & ) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby, sekreterare Justerare Ingemar Jacobsson och Stefan Westergren Justeringens plats och tid Kansli- och IT-avdelningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katrin Siverby Ordförande Justerare Elof Jonsson Ingemar Jacobsson Stefan Westergren Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kommunstyrelsens arkiv Underskrift

2 Innehållsförteckning KF Informationsärenden...2 Anmälan års bokslut (årsredovisning)...4 Reviderad budget Slutredovisning Stora Algutstorp, Tråvad Organisation för vuxnas lärande i Vara kommun Lärcentrum Köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 i Larv Hästsportanläggningen Vara Horse Arena Marianne Wiréns (S) anhållan om entledigande från uppdrag samt fyllnadsval och begäran om röstsammanräkning Fredrik Nelanders (S) anhållan om entledigande från uppdrag samt fyllnadsval Val av stämmoombud till Vara Horse Arena AB... 26

3 NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson 1 M Göran Persson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Fredrik Nelander 1 C Leif Carlsson Deltar ej under 31 kl p.g.a.. jäv 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén Monica Jäger 1 M Cecilia Widegren 1 C Irene Karlsson 1 M Per Gunnarsson 1 FP Ingemar Jacobson 1 S Stefan Westergren 1 M Thore Svenson 1 KD Thomas Andrén Catarina Andersson 1 V Ulla Bengtegård 1 S Britt-Marie Jörgensen 1 Justerandens signatur

4 NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Sven-Olof Johansson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Bengt-Åke Svensson 1 M Inger Olsson 1 FP Camilla Börjesson 1 S Jakob Jakobsson Jan-Erik Idsjö 1 M Karl-Göran Karlsson Roger Warolin 1 C Louise Wiberg 1 M Onni Vehviläinen 1 S Bengt Karlsson 1 M Mona Hellberg- Wikström Närvarar icke kl , samt KD Lillemor Källqvist 1 C Arnold Wilhelmsson 1 S Christina Engblom 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 M Lennart Haglund 1 Justerandens signatur

5 NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro S Mohamad Rezkar 1 M Håkan Svensson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 FP Stig Gleisner 1 S Rose-Marie Persson 1 M Toufic Abou-Khalil Gunilla Höglund Skarin 1 M Johan Olsson 1 C Kjell Gustafsson 1 S Olof Jörgensen 1 M Bengt Onsjö 1 S Yvonne Breman 1 SD Carola Karlsson 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

6 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 1(2) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Namn Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Johannes Lundén M Marie Pehrsson M Roger Warolin C Rune Fridén C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Nina Gleisner FP Ingvar Lund KD Catarina Andersson KD Niclas Karlsson

7 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 2(2) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Namn Närvaro S Börje Hernborg S Monica Jäger S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar S Björn Karlsson S Anita Novarino S Eli Abadji V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

8 Kommunfullmäktige KF 26 Informationsärenden F.d. Bryggeri Nordpolen, Svalan 6 Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin (M) informerar om tänkbara användningsområden för f.d. Bryggeri Nordpolen, Svalan 6, varefter fullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. _

9 Kommunfullmäktige KF 27 Anmälan Följande ärenden anmäls: - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans _ Mona Hellberg-Wikström (M) lämnar mötet kl och återkommer kl _

10 Kommunfullmäktige KF 28 KS 29 AU 50 Dnr 20/2009 Dpl års bokslut (årsredovisning) Beslut Ansvarsfrihet 1. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 2. Bildningsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 3. Socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 4. Miljö- och byggnadsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 5. Tekniska servicenämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 6. Valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. Årsredovisning och bokslut 7. Kommunen redovisar pensionskostnaderna enligt fullfonderingsmodellen, där förändringen av hela pensionsåtagandet redovisas över resultaträkningen och avsätts i balansräkningen. 8. Bokslutsjustering görs avseende socialnämnden så att det ackumulerade underskottet minskar med 7,5 miljoner kronor. 9. Kommunfullmäktige fastställer 2008 års bokslut för Vara kommun enligt presenterat förslag med ett överskott på 18,5 miljoner kr enligt fullfonderingsmodellen och med 16,4 miljoner kr enligt den blandade modellen.

11 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i driftsredovisningen efter korrigering överförs till 2009 och balanseras i ny räkning enligt följande förslag: Nämnd Ingående balanserat över- /underskott (tkr) Årets resultat inkl. justering (tkr) Bokslutsjustering beslutad Bokslutsjustering förslag Utgående balanserat över/underskott (tkr) Vara kommuns revisorer Kommunstyrelsen *) Tekniska service nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA *) Verksamhetsutvecklingen 11. Kommunfullmäktige fastställer korrigerad ombudgetering i investeringsbudgeten 2008 enligt följande förslag: Nämnd Antagen ombudg. i 2009 års budget (tkr) Korrigerad ombudg. (tkr) Ny ombudg. (tkr) Kommunstyrelsen Tekniska servicenämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Anteckning Det antecknas att de ledamöter av kommunfullmäktige, vilka varit ledamöter eller ersättare i något av de organ som omfattas av beslutet om ansvarsfrihet, inte deltar i beslutet.

12 Kommunfullmäktige Beredning Ekonomiavdelningen har tagit fram ett utkast till komplett årsredovisning i form av redovisningsräkning, finansieringsanalys, balansräkning med noter, nämndernas resultat samt sammanställd redovisning, förvaltningsberättelse, ekonomisk analys m.m. Internkontroll i enlighet med av kommunfullmäktige antaget reglemente redovisas separat. Kommunstyrelsens behandling Ekonomichef Dan Jonasson presenterar en ny omvärldsanalys. Nya ytterligare redaktionella ändringar ska göras i materialet. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunen redovisar pensionskostnaderna enligt fullfonderingsmodellen, där förändringen av hela pensionsåtagandet redovisas över resultaträkningen och avsätts i balansräkningen. 2. Kommunfullmäktige fastställer 2008 års bokslut för Vara kommun enligt presenterat förslag med ett överskott på 18,5 miljoner kr enligt fullfonderingsmodellen och med 16,4 miljoner kr enligt den blandade modellen. 3. Kommunfullmäktige godkänner att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i driftsredovisningen efter korrigering överförs till 2009 och balanseras i ny räkning enligt följande förslag: Nämnd Ingående balanserat över- /underskott (tkr) Årets resultat inkl. justering (tkr) Bokslutsjustering beslutad Bokslutsjustering förslag Utgående balanserat över/underskott (tkr) Vara kommuns revisorer Kommunstyrelsen *) Tekniska service nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA *) Verksamhetsutvecklingen

13 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer korrigerad ombudgetering i investeringsbudgeten 2008 enligt följande förslag: Nämnd Antagen ombudg. i 2009 års budget (tkr) Korrigerad ombudg. (tkr) Ny ombudg. (tkr) Kommunstyrelsen Tekniska servicenämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Kommunfullmäktiges behandling Ordförandena i kommunstyrelsen, tekniska servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden redovisar respektive bokslut för kommunfullmäktige. _ Mona Hellberg-Wikström (M) lämnar mötet kl och återkommer kl _ Sammanträdet ajourneras kl Sammanträdet ajourneras för allmänhetens frågestund kl Yrkanden Irene Karlsson (C), med instämmande av Onni Vehviläinen (M), yrkar att det görs en bokslutsjustering avseende socialnämnden så att det ackumulerade underskottet minskar med 7,5 miljoner kronor. I övrigt yrkar Irene Karlsson, med instämmande av Onni Vehviläinen, bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden för revisorerna, Per-Olof Thörn, har överlämnat revisionsberättelsen för år 2008 till kommunfullmäktige och läser upp densamma för ledamöterna. Bilaga. _

14 Kommunfullmäktige Mona Hellberg-Wikström (M) lämnar mötet kl och återkommer kl _ Proposition Ordförande Elof Jonsson (C) ställer proposition på Irene Karlssons tilläggsyrkande och finner att det vinner bifall. Vidare ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att även det vinner bifall. Sammanträdet ajourneras kl _

15 Kommunfullmäktige KF 29 KS 30 AU 51 Dnr 41/2008 Dpl 041 Reviderad budget 2009 Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige minskar nämndernas nettobudget år 2009 med kr, vilket motsvarar 1 procent av nämndernas nettobudget enligt tabell 5. Bilaga 2. Kommunfullmäktige fastställer reviderad resultat- och balansbudget för år Reservation Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. Beskrivning Den ekonomiska utvecklingen har försämrats ytterligare sedan kommunfullmäktige beslutade om budget 2009 den 24 november Den ekonomiska tillväxten i vår omvärld blev mycket svag under fjärde kvartalet Enligt preliminär statistik minskade BNP i de stora EU-länderna med mellan en och två procent kvartal fyra jämfört med kvartal tre. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med en låg eller negativ tillväxt även under större delen av Bedömningen för de närmaste kvartalen präglas av den i huvudsak negativa information som kommit de senaste månaderna - t.ex. industriproduktionsindex, konjunkturbarometern och varselstatistik. Antalet varslade om uppsägning är fortfarande stort och varslen kommer nu att resultera i faktiska uppsägningar och fler arbetslösa. Den svaga ekonomiska tillväxten innebär små ökningar av skatteunderlaget till och med 2010, främst till följd av minskande sysselsättning och avtagande löneökningstakt. När sysselsättningen därefter vänder upp, väntas lönehöjningarna också bli något större med snabbare skatteunderlagstillväxt som följd. Skatteunderlagsprognosen för har reviderats ned beroende främst på att arbetsmarknadsutsikterna nu är dystrare än då SKL gjorde sin förra bedömning. SKL räknar därför med svagare utveckling av såväl antal arbetade timmar som timlön jämfört med den föregående prognosen. Beredning Ärendet har beretts av ekonomichef Dan Jonasson tillsammans med kommundirektören.

16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnderna att redovisa åtgärder för att uppnå budgetbalans i tertialrapport 1 enligt reviderat budgetförslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige minskar nämndernas nettobudget år 2009 med kr, vilket motsvarar 1 procent av nämndernas nettobudget enligt tabell Kommunfullmäktige fastställer reviderad resultat- och balansbudget för år Kommunfullmäktiges behandling Yrkande Ulla Bengtegård (V), yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Socialdemokraterna genom Fredrik Nelander meddelar att man ej deltar i beslutet på grund av att vi hade ett helt annat budgetförslag inför 2009 som inte hade inneburit de besparingar för 2009 som nu föreslås. Jan-Erik Wallin (M), med instämmande av Irene Karlsson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

17 Kommunfullmäktige KF 30 KS 31 AU 53 Dnr 106/2006 Dpl 252 Slutredovisning Stora Algutstorp, Tråvad Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 2. Medelsanvisning: Underskottet på kr går ut som underskott i 2009 års bokslut. Bakgrund En rivningsentreprenad för av fastigheten Stora Algutstorp, Tråvad, har utförts under hösten 2007 och sommaren Miljöinventering genomfördes, vilken visade förekomst av miljöfarligt material. Föroreningen kommer till stor del från den tillverkning av platsmattor som har varit i fabriksbyggnaden. En oljetank tillsammans med att asbestprodukter använts i en del byggnadsmaterial gjorde att det rivna materialet inte kunde användas som utfyllnadsmaterial på tomten som ursprungligen planerats, utan fick transporteras till deponi. Kostnaderna för borttransport, selekterad rivning och deponi av materialet blev avsevärt högre än beräknat. Detta klargjordes till tekniska servicenämnden i 42/2007. Vid detta tillfälle befarades rivningskostnaden inklusive borttransport och deponi till 2,1 miljoner kr. Rivningen har varit uppdelad i två entreprenader där den ena omfattade rivning av bostadshus med tillhörande uthus och en som omfattade fabrikslokalen med skadat kontor och bostadshus. Transporter och deponiavgifter har betalats mot verifikationer. Hur kostnaderna fördelat sig finns redovisat i bilaga. Ursprungligen fanns kr anslagna i 2007-års investeringsbudget. Entreprenaden har kostat kr, varför ett underskott motsvarande kr har uppstått. Avslutningsvis har samhällsbyggnadsförvaltningen kunnat konstatera att resultatet ur ett miljöperspektiv blev mycket bra och att området blev trevligt. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 2. Medelsanvisning: Underskottet på kr går ut som underskott i 2009 års bokslut.

18 Kommunfullmäktige KF 31 KS 32 AU 56 Dnr 146/2008 Dpl 615 Organisation för vuxnas lärande i Vara kommun Lärcentrum Beslut (enl kommunstyrelsens förslag) 1. Lärcentrums roll är tre M, vilket innebär att bli en mötesplats för lärande, mäklare mellan behov, efterfrågan och utbud av utbildning samt motor för utveckling och tillväxt i nära samarbete med kommunens näringsliv. 2. Lärcentrum organiseras under bildningsnämnden fr.o.m. den 1 juli Lärcentrum bildar en egen resultatenhet under bildningsförvaltningen. 4. Lärcentrum ansvarar bl.a. för: - svenska för invandrare - grundläggande vuxenutbildning - gymnasial vuxenutbildning - särvux - uppdragsutbildningar - högskoleutbildningar 5. Lärcentrum ska nyttjas för internutbildning när så är lämpligt. 6. Lärcentrum hanterar studie- och yrkesvägledning efter gymnasienivå. 7. Genom en ramjustering förs 1 miljon kronor på årsbasis över från kommunstyrelsen till bildningsnämnden. Jäv På grund av jäv deltar inte Leif Carlsson (C) i handläggningen av ärendet. Reservation Camilla Börjesson (FP), Ingemar Jacobsson (FP) och Stig Gleisner (FP) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2006, 4, att ett integrerat och fullt utbyggt Lärcentra etableras i Vara kommun senast den 1 januari 2009, där all vuxenutbildning är samlad under en huvudman. Detta skulle gälla all kommunal vuxenutbildning, högskoleutbildning, högskoleutbildning/distans, uppdragsutbildning och all internutbildning. Samtidigt beslutades att frågan om huvudmannaskapet skulle avgöras av fullmäktige under år 2008.

19 Kommunfullmäktige Utvecklingsutskottet har den 26 september 2008, 17, tagit fram följande förslag till organisation för vuxnas lärande i Vara kommun: 1. Lärcentrum blir en egen resultatenhet. Verksamhetsansvaret ligger hos en rektor. 2. De verksamheter som lärcentrum ansvarar för är: Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Särvux Uppdragsutbildningar Kommunens interna utbildningar (data) Högskoleutbildningar Studie- och yrkesvägledning 3. Organisatoriskt placeras det utvecklade Lärcentrum under kommunstyrelsen resterande del av mandatperioden I samband med ny mandatperiod prövas nämndstillhörigheten. 4. Vad gäller lokalutnyttjande utgår etableringen av den nya organisationen utifrån de förhållanden som gäller idag. Målsättningen är en samlad vuxenutbildning. 5. Ramjusteringar görs så att de verksamheter som samlas under Lärcentrum tar med sig sina resurser från nuvarande enhet/förvaltning. 6. Målsättningen är att den nya organisationen börjar gälla fr.o.m. hösten Förslaget till organisationsförändring tas till central samverkansgrupp. Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2008, 126, att frågan om huvudmannaskap för Lärcentrum ska prövas av kommunfullmäktige senast under juni Förslaget har sedan remitterats till bildningsnämnden Beredning Bildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 november 2008, 126, avge följande yttrande: 1. Kommunfullmäktige har beslutat att all vuxenutbildning ska samlas i ett lärcentrum. Det är stora fördelar med att denna enhet då blir en del av Lagmansgymnasiet för att förenkla det nödvändiga och naturliga samarbetet samt för att minimera administrationen. Kommunal utbildning för vuxna kräver att verksamheten leds av en rektor för myndighetsutövningens skull (bl.a. rätten att sätta betyg enligt skollagen 2 kap 2). 2. De verksamheter som Lärcentrum ska ansvara för är framförallt de som nu finns dels inom nuvarande Lärcentrum, dels inom vuxenutbildningen på Lagmansgymnasiet. Det är oklart om all internutbildning, den som tidigare

20 Kommunfullmäktige ordnats direkt av de olika förvaltningarna, ska kanaliseras via Lärcentrum eller om det bara gäller kommunens datautbildningar. Kommunfullmäktiges beslut i februari 2006 nämner all utbildning, medan förslaget troligen endast avser datautbildningar. Det kan vara en fördel att all internutbildning sker inom samma enhet, eftersom man då kan bygga upp många och nära kontakter, men det kan också medföra extra administrativa moment och därmed bli lite trögare. Här bör t.ex. personalavdelningen och socialförvaltningen lämna sina synpunkter. Studie- och yrkesvägledning nämns som en punkt och vi utgår från att det gäller vägledning för vuxna. Som det är nu har grundskolan och gymnasiet två studie- och yrkesvägledare. En eventuell integrering av all studie- och yrkesvägledning i en enhet kräver en mer noggrann analys. 3. Frågan om var ett lärcentrum organisatoriskt ska ligga under bildningsnämnden eller kommunstyrelsen kan diskuteras ur olika aspekter. Förslaget lyfter fram det viktiga samarbetet med näringslivschefen och företagens utbildningsambitioner. Det är minst lika viktigt i en liten kommun som Vara att det finns en nära samverkan med annan utbildning, bland annat vad gäller samutnyttjande av lokaler, utrustning och personal. I en kommun av Varas storlek är det en stor fördel att all utbildning är organiserad under samma nämnd. Det ger tydlighet och många samordningsvinster. Det är viktigt att inte skapa en organisation som medför nya stora administrativa rutiner. Tidigare har det framhållits att kommunstyrelsen inte ska driva operativ verksamhet, i detta fall skulle kommunstyrelsen bli huvudman för en skola. De eventuella tveksamheter som kan finnas för att organisera ett lärcentrum under bildningsnämnden torde inte vara större än att de går att eliminera för att sedan förbättra och utveckla verksamheten. De resurser som ställts till förfogande för det nuvarande lärcentrum har givit stora möjligheter till uppbyggnad och utveckling, vilka är en bra grund att arbeta vidare utifrån. Under de år som Kunskapslyftet fanns organiserades det under Lagmansgymnasiet/vuxenutbildningen med mycket goda erfarenheter och effektiva lösningar. Vissa andra kommuner skapade nya organisatoriska enheter under kommunstyrelsen och använde betydligt större resurser till administration än vad Vara gjorde. Bildningsnämnden anser att det är naturligt att all utbildning, inklusive Vara Lärcentrum, organisatoriskt bör ligga under samma nämnd, d.v.s. bildningsnämnden. 4. Den del av lärcentrum som gäller högskolestudier på distans vinner troligen på att samlokaliseras med biblioteket genom den efterfrågan på litteratur och service som finns där. Det är också en fördel att studenterna har tillgång till lokaler med datautrustning från morgon till sen kväll, vilket är fallet redan nu på biblioteket. Däremot är det naturligt att övrig utbildning, som fordrar större lokaler, utrustning etc. samlokaliseras med gymnasieskolan, inte minst med tanke på att gymnasieeleverna minskar i antal från och med hösten Om det skulle vara ett uttalat önskemål att all

21 Kommunfullmäktige vuxenutbildning lokaliseras till samma fysiska plats, bör det bli en lokalisering till Lagmansgymnasiet. 5. Vara Lärcentrums totala budget bör bestå av de ekonomiska resurser som avsatts i budget 2009 för såväl vuxenutbildningen som nuvarande Lärcentrum. Ledningsgruppen har behandlat ärendet och har enats om följande förslag: 1. Lärcentrum bör bli en egen resultatenhet. 2. Lärcentrum bör organiseras under bildningsförvaltningen. 3. All internutbildning ska inte hanteras av Lärcentrum. Däremot kan Lärcentrum nyttjas för detta ändamål när så är lämpligt. 4. Frågan om samordning av studievägledare behöver utredas ytterligare. MBL Centrala samverkansgruppen har behandlat ärendet på sitt möte den 26 mars. De fackliga grupperna tillstyrker förslaget med ett undantag; de föreslår att Lärcentrum ska vara en del av Lagmansgymnasiet. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Lärcentrums roll är tre M, vilket innebär att bli en mötesplats för lärande, mäklare mellan behov, efterfrågan och utbud av utbildning samt motor för utveckling och tillväxt i nära samarbete med kommunens näringsliv. 2. Lärcentrum organiseras under bildningsnämnden fr.o.m. den 1 juli Lärcentrum bildar en egen resultatenhet under bildningsförvaltningen. 4. Lärcentrum ansvarar bl.a. för: - svenska för invandrare - grundläggande vuxenutbildning - gymnasial vuxenutbildning - särvux - uppdragsutbildningar - högskoleutbildningar 5. Lärcentrum ska nyttjas för internutbildning när så är lämpligt. 6. Lärcentrum hanterar studie- och yrkesvägledning efter gymnasienivå. 7. Genom en ramjustering förs 1 miljon kronor på årsbasis över från kommunstyrelsen till bildningsnämnden.

22 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges behandling Yrkande Camilla Börjesson (FP) yrkar enligt utvecklingsutskottets förslag. Irene Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Proposition Ordförande Elof Jonsson (C) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Camilla Börjessons förslag och finner att kommunstyrelsens förslag till beslut vinner bifall.

23 Kommunfullmäktige KF 32 KS 37 AU 64 Dnr 40/2009 Dpl 252 Köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 i Larv Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige godkänner köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 enligt upprättade köpekontrakt. Bilagor Borga Sjötorp 2. Medelsanvisning: Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital. Reservation Vänsterpartiet genom Ulla Bengtegård och Carl-Magnus Bengtegård reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Nya köpeavtal har upprättats med markägare i syfte att säkra tillgången till mark för framtida företags- och bostadsetableringar genom exempelvis Vara Horse Arena. Området skall detaljplaneläggas. Beskrivning Del av fastigheten Vara Borga 23:4 Säljare: Arne Bender Areal: max. 100 ha Tillträde: eller den dag lantmäteriförrättningen vinner laga kraft Köpeskilling: kr Del av fastigheten Vara Sjötorp 1:6 Säljare: Carl-Eric Gustafsson Areal: ca 40 ha Tillträde: eller den dag lantmäteriförrättningen vinner laga kraft Köpeskilling: kr

24 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 enligt upprättade köpekontrakt. Bilagor 2. Medelsanvisning: Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital. Kommunfullmäktiges behandling Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin redovisar de förändringar som är gjorda i de av kommunfullmäktige den 30 mars 2009 återremitterade köpeavtalen. Yrkanden Jan-Erik Wallin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Arnold Wilhelmsson (C), med instämmande av Carl-Magnus Bengtegård (V) och Catarina Andersson (KD), yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Proposition Ordförande Elof Jonsson (C) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Arnold Wilhelmssons m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsens förslag till beslut vinner bifall. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar Ja. Den som bifaller Arnold Wilhelmssons m.fl avslagsyrkande röstar Nej. Vid omröstningen avges 30 Ja-röster, 15 Nej-röster enligt bifogat omröstningsprotokoll. Omröstning1

25 Kommunfullmäktige KF 33 KS 38 AU 65 73/2005 Dpl 485 Hästsportanläggningen Vara Horse Arena Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Till tidigare principbeslut (KF , 60) fattar kommunfullmäktige följande kompletterande beslut: 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förutsättningar för ett avtal mellan kommunen och Vara Horse Arena AB, org.nr , vari framgår villkoren för försäljning. Vara Horse Arena AB bjuds ut till försäljning via anbudstävlan. Samarbetsavtalet och försäljningen av Vara Horse Arena AB ska tillställas kommunfullmäktige för godkännande senast den 28 september I avtalet skall även utformning och omfattning av kommunens riskhantering enligt KF 60/2008 punkt 2 preciseras. 2. Hela eller delar av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 försäljes till Vara Horse Arena AB för ändamål specificerade i avtal så snart detaljplan för området vunnit laga kraft. Fastighetsförsäljningen ska godkännas av kommunfullmäktige. 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att söka externa medel för att utveckla dels en kretslopps- och miljöprofil på hela området (för såväl verksamheter som boende) och dels stimulans till nyföretagande inom för närområdet nya branscher. Reservation Vänsterpartiet genom Ulla Bengtegård och Carl-Magnus Bengtegård samt Arnold Wilhelmsson (C), Monica Jäger (S), Fredrik Nelander (S), Catarina Andersson (KD), Lillemor Källqvist (KD) och Jan-Erik Idsjö (S) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Styrdokument Den strategiska planen är kommunens yttersta styrdokument och anger vision och övergripande mål. För perioden år anges som det viktigaste målet att Vara kommun har invånare vid utgången av år Kommunen har alltså en befolkningsökning som det viktigaste strategiska målet. Verkligheten är dock det motsatta, d.v.s. att kommunen fortsätter att tappa invånare. Senaste mätningen visar minus140 invånare år 2008.

26 Kommunfullmäktige Jämställdhet Generellt läggs mer pengar på pojkars intressen och idrottande än på flickors och detta är speciellt tydligt på landsbygden. Flickor kommer lätt i skymundan. Ca 85 % av medlemmarna i Sveriges ridklubbar är kvinnor och ridsporten är en av de absolut största idrottsgrenarna bland kvinnor. Över hälften av medlemmarna är kvinnor under 25 år. Landsbygdsutveckling Varaslätten är av tradition en jordbruksbygd och hästnäringen är för närvarande den del av jordbruket som växer starkast. Hästnäringen är en möjlighet för en bygd där omstrukturering av jordbruket är nödvändig. En hästanläggning skulle profilera Vara kommun som mötesplats för hästsporten i västra Sverige och bli ett nationellt hästsportcentrum där nationella och internationella tävlingar anordnas. Ny näringsverksamhet och företagsetableringar ger landsbygden möjligheter till många nya arbetstillfällen. Beredning Projektet Vara Horse Arena har först genom ett Leader+-projekt och sedan genom kommunens utvecklingsavdelning utrett och utvecklat förutsättningarna för att skapa ett unikt ridsportcentrum för Europa där nationella och internationella tävlingar anordnas. Anläggningen skall vara ett komplett centrum för träning, tävlingar och uppstallning av ridsportens olika grenar såsom hoppning, dressyr, fälttävlan, körning, western, islandshästar m.fl. Den skall också vara den naturliga platsen för regionala arrangemang. Dessutom skall den vara en komplett träningsanläggning för travets olika discipliner, d.v.s. trav, monté samt ponnytrav. Principbeslut Kommunfullmäktige fattade den 29 september 2008, 60, ett principbeslut med följande innehåll: 1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplanen för Vara Horse Arena som inriktning för den fortsatta planeringen att förverkliga projektet. 2. Som medfinansiering godkänner kommunen en riskexponering motsvarande max. 15 mkr årligen. Riskexponeringens utformning och omfattning beslutas av kommunfullmäktige då övrig finansiering är klarlagd och verksamhetsbeskrivning finns för första året. Beslut tas i kommunfullmäktige senast mars Beräknade kostnader för Vara Horse Arena finns medtagna och särredovisas i budgetbeslut fr.o.m. november 2008.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer