SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Vara konserthus kl (ajournering kl , & ) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby, sekreterare Justerare Ingemar Jacobsson och Stefan Westergren Justeringens plats och tid Kansli- och IT-avdelningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katrin Siverby Ordförande Justerare Elof Jonsson Ingemar Jacobsson Stefan Westergren Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kommunstyrelsens arkiv Underskrift

2 Innehållsförteckning KF Informationsärenden...2 Anmälan års bokslut (årsredovisning)...4 Reviderad budget Slutredovisning Stora Algutstorp, Tråvad Organisation för vuxnas lärande i Vara kommun Lärcentrum Köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 i Larv Hästsportanläggningen Vara Horse Arena Marianne Wiréns (S) anhållan om entledigande från uppdrag samt fyllnadsval och begäran om röstsammanräkning Fredrik Nelanders (S) anhållan om entledigande från uppdrag samt fyllnadsval Val av stämmoombud till Vara Horse Arena AB... 26

3 NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson 1 M Göran Persson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Fredrik Nelander 1 C Leif Carlsson Deltar ej under 31 kl p.g.a.. jäv 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén Monica Jäger 1 M Cecilia Widegren 1 C Irene Karlsson 1 M Per Gunnarsson 1 FP Ingemar Jacobson 1 S Stefan Westergren 1 M Thore Svenson 1 KD Thomas Andrén Catarina Andersson 1 V Ulla Bengtegård 1 S Britt-Marie Jörgensen 1 Justerandens signatur

4 NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Sven-Olof Johansson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Bengt-Åke Svensson 1 M Inger Olsson 1 FP Camilla Börjesson 1 S Jakob Jakobsson Jan-Erik Idsjö 1 M Karl-Göran Karlsson Roger Warolin 1 C Louise Wiberg 1 M Onni Vehviläinen 1 S Bengt Karlsson 1 M Mona Hellberg- Wikström Närvarar icke kl , samt KD Lillemor Källqvist 1 C Arnold Wilhelmsson 1 S Christina Engblom 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 M Lennart Haglund 1 Justerandens signatur

5 NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro S Mohamad Rezkar 1 M Håkan Svensson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 FP Stig Gleisner 1 S Rose-Marie Persson 1 M Toufic Abou-Khalil Gunilla Höglund Skarin 1 M Johan Olsson 1 C Kjell Gustafsson 1 S Olof Jörgensen 1 M Bengt Onsjö 1 S Yvonne Breman 1 SD Carola Karlsson 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

6 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 1(2) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Namn Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Johannes Lundén M Marie Pehrsson M Roger Warolin C Rune Fridén C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Nina Gleisner FP Ingvar Lund KD Catarina Andersson KD Niclas Karlsson

7 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 2(2) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Namn Närvaro S Börje Hernborg S Monica Jäger S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar S Björn Karlsson S Anita Novarino S Eli Abadji V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

8 Kommunfullmäktige KF 26 Informationsärenden F.d. Bryggeri Nordpolen, Svalan 6 Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin (M) informerar om tänkbara användningsområden för f.d. Bryggeri Nordpolen, Svalan 6, varefter fullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. _

9 Kommunfullmäktige KF 27 Anmälan Följande ärenden anmäls: - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans _ Mona Hellberg-Wikström (M) lämnar mötet kl och återkommer kl _

10 Kommunfullmäktige KF 28 KS 29 AU 50 Dnr 20/2009 Dpl års bokslut (årsredovisning) Beslut Ansvarsfrihet 1. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 2. Bildningsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 3. Socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 4. Miljö- och byggnadsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 5. Tekniska servicenämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 6. Valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. Årsredovisning och bokslut 7. Kommunen redovisar pensionskostnaderna enligt fullfonderingsmodellen, där förändringen av hela pensionsåtagandet redovisas över resultaträkningen och avsätts i balansräkningen. 8. Bokslutsjustering görs avseende socialnämnden så att det ackumulerade underskottet minskar med 7,5 miljoner kronor. 9. Kommunfullmäktige fastställer 2008 års bokslut för Vara kommun enligt presenterat förslag med ett överskott på 18,5 miljoner kr enligt fullfonderingsmodellen och med 16,4 miljoner kr enligt den blandade modellen.

11 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i driftsredovisningen efter korrigering överförs till 2009 och balanseras i ny räkning enligt följande förslag: Nämnd Ingående balanserat över- /underskott (tkr) Årets resultat inkl. justering (tkr) Bokslutsjustering beslutad Bokslutsjustering förslag Utgående balanserat över/underskott (tkr) Vara kommuns revisorer Kommunstyrelsen *) Tekniska service nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA *) Verksamhetsutvecklingen 11. Kommunfullmäktige fastställer korrigerad ombudgetering i investeringsbudgeten 2008 enligt följande förslag: Nämnd Antagen ombudg. i 2009 års budget (tkr) Korrigerad ombudg. (tkr) Ny ombudg. (tkr) Kommunstyrelsen Tekniska servicenämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Anteckning Det antecknas att de ledamöter av kommunfullmäktige, vilka varit ledamöter eller ersättare i något av de organ som omfattas av beslutet om ansvarsfrihet, inte deltar i beslutet.

12 Kommunfullmäktige Beredning Ekonomiavdelningen har tagit fram ett utkast till komplett årsredovisning i form av redovisningsräkning, finansieringsanalys, balansräkning med noter, nämndernas resultat samt sammanställd redovisning, förvaltningsberättelse, ekonomisk analys m.m. Internkontroll i enlighet med av kommunfullmäktige antaget reglemente redovisas separat. Kommunstyrelsens behandling Ekonomichef Dan Jonasson presenterar en ny omvärldsanalys. Nya ytterligare redaktionella ändringar ska göras i materialet. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunen redovisar pensionskostnaderna enligt fullfonderingsmodellen, där förändringen av hela pensionsåtagandet redovisas över resultaträkningen och avsätts i balansräkningen. 2. Kommunfullmäktige fastställer 2008 års bokslut för Vara kommun enligt presenterat förslag med ett överskott på 18,5 miljoner kr enligt fullfonderingsmodellen och med 16,4 miljoner kr enligt den blandade modellen. 3. Kommunfullmäktige godkänner att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i driftsredovisningen efter korrigering överförs till 2009 och balanseras i ny räkning enligt följande förslag: Nämnd Ingående balanserat över- /underskott (tkr) Årets resultat inkl. justering (tkr) Bokslutsjustering beslutad Bokslutsjustering förslag Utgående balanserat över/underskott (tkr) Vara kommuns revisorer Kommunstyrelsen *) Tekniska service nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA *) Verksamhetsutvecklingen

13 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer korrigerad ombudgetering i investeringsbudgeten 2008 enligt följande förslag: Nämnd Antagen ombudg. i 2009 års budget (tkr) Korrigerad ombudg. (tkr) Ny ombudg. (tkr) Kommunstyrelsen Tekniska servicenämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Kommunfullmäktiges behandling Ordförandena i kommunstyrelsen, tekniska servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden redovisar respektive bokslut för kommunfullmäktige. _ Mona Hellberg-Wikström (M) lämnar mötet kl och återkommer kl _ Sammanträdet ajourneras kl Sammanträdet ajourneras för allmänhetens frågestund kl Yrkanden Irene Karlsson (C), med instämmande av Onni Vehviläinen (M), yrkar att det görs en bokslutsjustering avseende socialnämnden så att det ackumulerade underskottet minskar med 7,5 miljoner kronor. I övrigt yrkar Irene Karlsson, med instämmande av Onni Vehviläinen, bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden för revisorerna, Per-Olof Thörn, har överlämnat revisionsberättelsen för år 2008 till kommunfullmäktige och läser upp densamma för ledamöterna. Bilaga. _

14 Kommunfullmäktige Mona Hellberg-Wikström (M) lämnar mötet kl och återkommer kl _ Proposition Ordförande Elof Jonsson (C) ställer proposition på Irene Karlssons tilläggsyrkande och finner att det vinner bifall. Vidare ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att även det vinner bifall. Sammanträdet ajourneras kl _

15 Kommunfullmäktige KF 29 KS 30 AU 51 Dnr 41/2008 Dpl 041 Reviderad budget 2009 Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige minskar nämndernas nettobudget år 2009 med kr, vilket motsvarar 1 procent av nämndernas nettobudget enligt tabell 5. Bilaga 2. Kommunfullmäktige fastställer reviderad resultat- och balansbudget för år Reservation Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. Beskrivning Den ekonomiska utvecklingen har försämrats ytterligare sedan kommunfullmäktige beslutade om budget 2009 den 24 november Den ekonomiska tillväxten i vår omvärld blev mycket svag under fjärde kvartalet Enligt preliminär statistik minskade BNP i de stora EU-länderna med mellan en och två procent kvartal fyra jämfört med kvartal tre. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med en låg eller negativ tillväxt även under större delen av Bedömningen för de närmaste kvartalen präglas av den i huvudsak negativa information som kommit de senaste månaderna - t.ex. industriproduktionsindex, konjunkturbarometern och varselstatistik. Antalet varslade om uppsägning är fortfarande stort och varslen kommer nu att resultera i faktiska uppsägningar och fler arbetslösa. Den svaga ekonomiska tillväxten innebär små ökningar av skatteunderlaget till och med 2010, främst till följd av minskande sysselsättning och avtagande löneökningstakt. När sysselsättningen därefter vänder upp, väntas lönehöjningarna också bli något större med snabbare skatteunderlagstillväxt som följd. Skatteunderlagsprognosen för har reviderats ned beroende främst på att arbetsmarknadsutsikterna nu är dystrare än då SKL gjorde sin förra bedömning. SKL räknar därför med svagare utveckling av såväl antal arbetade timmar som timlön jämfört med den föregående prognosen. Beredning Ärendet har beretts av ekonomichef Dan Jonasson tillsammans med kommundirektören.

16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnderna att redovisa åtgärder för att uppnå budgetbalans i tertialrapport 1 enligt reviderat budgetförslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige minskar nämndernas nettobudget år 2009 med kr, vilket motsvarar 1 procent av nämndernas nettobudget enligt tabell Kommunfullmäktige fastställer reviderad resultat- och balansbudget för år Kommunfullmäktiges behandling Yrkande Ulla Bengtegård (V), yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Socialdemokraterna genom Fredrik Nelander meddelar att man ej deltar i beslutet på grund av att vi hade ett helt annat budgetförslag inför 2009 som inte hade inneburit de besparingar för 2009 som nu föreslås. Jan-Erik Wallin (M), med instämmande av Irene Karlsson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

17 Kommunfullmäktige KF 30 KS 31 AU 53 Dnr 106/2006 Dpl 252 Slutredovisning Stora Algutstorp, Tråvad Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 2. Medelsanvisning: Underskottet på kr går ut som underskott i 2009 års bokslut. Bakgrund En rivningsentreprenad för av fastigheten Stora Algutstorp, Tråvad, har utförts under hösten 2007 och sommaren Miljöinventering genomfördes, vilken visade förekomst av miljöfarligt material. Föroreningen kommer till stor del från den tillverkning av platsmattor som har varit i fabriksbyggnaden. En oljetank tillsammans med att asbestprodukter använts i en del byggnadsmaterial gjorde att det rivna materialet inte kunde användas som utfyllnadsmaterial på tomten som ursprungligen planerats, utan fick transporteras till deponi. Kostnaderna för borttransport, selekterad rivning och deponi av materialet blev avsevärt högre än beräknat. Detta klargjordes till tekniska servicenämnden i 42/2007. Vid detta tillfälle befarades rivningskostnaden inklusive borttransport och deponi till 2,1 miljoner kr. Rivningen har varit uppdelad i två entreprenader där den ena omfattade rivning av bostadshus med tillhörande uthus och en som omfattade fabrikslokalen med skadat kontor och bostadshus. Transporter och deponiavgifter har betalats mot verifikationer. Hur kostnaderna fördelat sig finns redovisat i bilaga. Ursprungligen fanns kr anslagna i 2007-års investeringsbudget. Entreprenaden har kostat kr, varför ett underskott motsvarande kr har uppstått. Avslutningsvis har samhällsbyggnadsförvaltningen kunnat konstatera att resultatet ur ett miljöperspektiv blev mycket bra och att området blev trevligt. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 2. Medelsanvisning: Underskottet på kr går ut som underskott i 2009 års bokslut.

18 Kommunfullmäktige KF 31 KS 32 AU 56 Dnr 146/2008 Dpl 615 Organisation för vuxnas lärande i Vara kommun Lärcentrum Beslut (enl kommunstyrelsens förslag) 1. Lärcentrums roll är tre M, vilket innebär att bli en mötesplats för lärande, mäklare mellan behov, efterfrågan och utbud av utbildning samt motor för utveckling och tillväxt i nära samarbete med kommunens näringsliv. 2. Lärcentrum organiseras under bildningsnämnden fr.o.m. den 1 juli Lärcentrum bildar en egen resultatenhet under bildningsförvaltningen. 4. Lärcentrum ansvarar bl.a. för: - svenska för invandrare - grundläggande vuxenutbildning - gymnasial vuxenutbildning - särvux - uppdragsutbildningar - högskoleutbildningar 5. Lärcentrum ska nyttjas för internutbildning när så är lämpligt. 6. Lärcentrum hanterar studie- och yrkesvägledning efter gymnasienivå. 7. Genom en ramjustering förs 1 miljon kronor på årsbasis över från kommunstyrelsen till bildningsnämnden. Jäv På grund av jäv deltar inte Leif Carlsson (C) i handläggningen av ärendet. Reservation Camilla Börjesson (FP), Ingemar Jacobsson (FP) och Stig Gleisner (FP) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2006, 4, att ett integrerat och fullt utbyggt Lärcentra etableras i Vara kommun senast den 1 januari 2009, där all vuxenutbildning är samlad under en huvudman. Detta skulle gälla all kommunal vuxenutbildning, högskoleutbildning, högskoleutbildning/distans, uppdragsutbildning och all internutbildning. Samtidigt beslutades att frågan om huvudmannaskapet skulle avgöras av fullmäktige under år 2008.

19 Kommunfullmäktige Utvecklingsutskottet har den 26 september 2008, 17, tagit fram följande förslag till organisation för vuxnas lärande i Vara kommun: 1. Lärcentrum blir en egen resultatenhet. Verksamhetsansvaret ligger hos en rektor. 2. De verksamheter som lärcentrum ansvarar för är: Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Särvux Uppdragsutbildningar Kommunens interna utbildningar (data) Högskoleutbildningar Studie- och yrkesvägledning 3. Organisatoriskt placeras det utvecklade Lärcentrum under kommunstyrelsen resterande del av mandatperioden I samband med ny mandatperiod prövas nämndstillhörigheten. 4. Vad gäller lokalutnyttjande utgår etableringen av den nya organisationen utifrån de förhållanden som gäller idag. Målsättningen är en samlad vuxenutbildning. 5. Ramjusteringar görs så att de verksamheter som samlas under Lärcentrum tar med sig sina resurser från nuvarande enhet/förvaltning. 6. Målsättningen är att den nya organisationen börjar gälla fr.o.m. hösten Förslaget till organisationsförändring tas till central samverkansgrupp. Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2008, 126, att frågan om huvudmannaskap för Lärcentrum ska prövas av kommunfullmäktige senast under juni Förslaget har sedan remitterats till bildningsnämnden Beredning Bildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 november 2008, 126, avge följande yttrande: 1. Kommunfullmäktige har beslutat att all vuxenutbildning ska samlas i ett lärcentrum. Det är stora fördelar med att denna enhet då blir en del av Lagmansgymnasiet för att förenkla det nödvändiga och naturliga samarbetet samt för att minimera administrationen. Kommunal utbildning för vuxna kräver att verksamheten leds av en rektor för myndighetsutövningens skull (bl.a. rätten att sätta betyg enligt skollagen 2 kap 2). 2. De verksamheter som Lärcentrum ska ansvara för är framförallt de som nu finns dels inom nuvarande Lärcentrum, dels inom vuxenutbildningen på Lagmansgymnasiet. Det är oklart om all internutbildning, den som tidigare

20 Kommunfullmäktige ordnats direkt av de olika förvaltningarna, ska kanaliseras via Lärcentrum eller om det bara gäller kommunens datautbildningar. Kommunfullmäktiges beslut i februari 2006 nämner all utbildning, medan förslaget troligen endast avser datautbildningar. Det kan vara en fördel att all internutbildning sker inom samma enhet, eftersom man då kan bygga upp många och nära kontakter, men det kan också medföra extra administrativa moment och därmed bli lite trögare. Här bör t.ex. personalavdelningen och socialförvaltningen lämna sina synpunkter. Studie- och yrkesvägledning nämns som en punkt och vi utgår från att det gäller vägledning för vuxna. Som det är nu har grundskolan och gymnasiet två studie- och yrkesvägledare. En eventuell integrering av all studie- och yrkesvägledning i en enhet kräver en mer noggrann analys. 3. Frågan om var ett lärcentrum organisatoriskt ska ligga under bildningsnämnden eller kommunstyrelsen kan diskuteras ur olika aspekter. Förslaget lyfter fram det viktiga samarbetet med näringslivschefen och företagens utbildningsambitioner. Det är minst lika viktigt i en liten kommun som Vara att det finns en nära samverkan med annan utbildning, bland annat vad gäller samutnyttjande av lokaler, utrustning och personal. I en kommun av Varas storlek är det en stor fördel att all utbildning är organiserad under samma nämnd. Det ger tydlighet och många samordningsvinster. Det är viktigt att inte skapa en organisation som medför nya stora administrativa rutiner. Tidigare har det framhållits att kommunstyrelsen inte ska driva operativ verksamhet, i detta fall skulle kommunstyrelsen bli huvudman för en skola. De eventuella tveksamheter som kan finnas för att organisera ett lärcentrum under bildningsnämnden torde inte vara större än att de går att eliminera för att sedan förbättra och utveckla verksamheten. De resurser som ställts till förfogande för det nuvarande lärcentrum har givit stora möjligheter till uppbyggnad och utveckling, vilka är en bra grund att arbeta vidare utifrån. Under de år som Kunskapslyftet fanns organiserades det under Lagmansgymnasiet/vuxenutbildningen med mycket goda erfarenheter och effektiva lösningar. Vissa andra kommuner skapade nya organisatoriska enheter under kommunstyrelsen och använde betydligt större resurser till administration än vad Vara gjorde. Bildningsnämnden anser att det är naturligt att all utbildning, inklusive Vara Lärcentrum, organisatoriskt bör ligga under samma nämnd, d.v.s. bildningsnämnden. 4. Den del av lärcentrum som gäller högskolestudier på distans vinner troligen på att samlokaliseras med biblioteket genom den efterfrågan på litteratur och service som finns där. Det är också en fördel att studenterna har tillgång till lokaler med datautrustning från morgon till sen kväll, vilket är fallet redan nu på biblioteket. Däremot är det naturligt att övrig utbildning, som fordrar större lokaler, utrustning etc. samlokaliseras med gymnasieskolan, inte minst med tanke på att gymnasieeleverna minskar i antal från och med hösten Om det skulle vara ett uttalat önskemål att all

21 Kommunfullmäktige vuxenutbildning lokaliseras till samma fysiska plats, bör det bli en lokalisering till Lagmansgymnasiet. 5. Vara Lärcentrums totala budget bör bestå av de ekonomiska resurser som avsatts i budget 2009 för såväl vuxenutbildningen som nuvarande Lärcentrum. Ledningsgruppen har behandlat ärendet och har enats om följande förslag: 1. Lärcentrum bör bli en egen resultatenhet. 2. Lärcentrum bör organiseras under bildningsförvaltningen. 3. All internutbildning ska inte hanteras av Lärcentrum. Däremot kan Lärcentrum nyttjas för detta ändamål när så är lämpligt. 4. Frågan om samordning av studievägledare behöver utredas ytterligare. MBL Centrala samverkansgruppen har behandlat ärendet på sitt möte den 26 mars. De fackliga grupperna tillstyrker förslaget med ett undantag; de föreslår att Lärcentrum ska vara en del av Lagmansgymnasiet. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Lärcentrums roll är tre M, vilket innebär att bli en mötesplats för lärande, mäklare mellan behov, efterfrågan och utbud av utbildning samt motor för utveckling och tillväxt i nära samarbete med kommunens näringsliv. 2. Lärcentrum organiseras under bildningsnämnden fr.o.m. den 1 juli Lärcentrum bildar en egen resultatenhet under bildningsförvaltningen. 4. Lärcentrum ansvarar bl.a. för: - svenska för invandrare - grundläggande vuxenutbildning - gymnasial vuxenutbildning - särvux - uppdragsutbildningar - högskoleutbildningar 5. Lärcentrum ska nyttjas för internutbildning när så är lämpligt. 6. Lärcentrum hanterar studie- och yrkesvägledning efter gymnasienivå. 7. Genom en ramjustering förs 1 miljon kronor på årsbasis över från kommunstyrelsen till bildningsnämnden.

22 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges behandling Yrkande Camilla Börjesson (FP) yrkar enligt utvecklingsutskottets förslag. Irene Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Proposition Ordförande Elof Jonsson (C) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Camilla Börjessons förslag och finner att kommunstyrelsens förslag till beslut vinner bifall.

23 Kommunfullmäktige KF 32 KS 37 AU 64 Dnr 40/2009 Dpl 252 Köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 i Larv Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige godkänner köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 enligt upprättade köpekontrakt. Bilagor Borga Sjötorp 2. Medelsanvisning: Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital. Reservation Vänsterpartiet genom Ulla Bengtegård och Carl-Magnus Bengtegård reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Nya köpeavtal har upprättats med markägare i syfte att säkra tillgången till mark för framtida företags- och bostadsetableringar genom exempelvis Vara Horse Arena. Området skall detaljplaneläggas. Beskrivning Del av fastigheten Vara Borga 23:4 Säljare: Arne Bender Areal: max. 100 ha Tillträde: eller den dag lantmäteriförrättningen vinner laga kraft Köpeskilling: kr Del av fastigheten Vara Sjötorp 1:6 Säljare: Carl-Eric Gustafsson Areal: ca 40 ha Tillträde: eller den dag lantmäteriförrättningen vinner laga kraft Köpeskilling: kr

24 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 enligt upprättade köpekontrakt. Bilagor 2. Medelsanvisning: Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital. Kommunfullmäktiges behandling Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin redovisar de förändringar som är gjorda i de av kommunfullmäktige den 30 mars 2009 återremitterade köpeavtalen. Yrkanden Jan-Erik Wallin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Arnold Wilhelmsson (C), med instämmande av Carl-Magnus Bengtegård (V) och Catarina Andersson (KD), yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Proposition Ordförande Elof Jonsson (C) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Arnold Wilhelmssons m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsens förslag till beslut vinner bifall. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar Ja. Den som bifaller Arnold Wilhelmssons m.fl avslagsyrkande röstar Nej. Vid omröstningen avges 30 Ja-röster, 15 Nej-röster enligt bifogat omröstningsprotokoll. Omröstning1

25 Kommunfullmäktige KF 33 KS 38 AU 65 73/2005 Dpl 485 Hästsportanläggningen Vara Horse Arena Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Till tidigare principbeslut (KF , 60) fattar kommunfullmäktige följande kompletterande beslut: 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förutsättningar för ett avtal mellan kommunen och Vara Horse Arena AB, org.nr , vari framgår villkoren för försäljning. Vara Horse Arena AB bjuds ut till försäljning via anbudstävlan. Samarbetsavtalet och försäljningen av Vara Horse Arena AB ska tillställas kommunfullmäktige för godkännande senast den 28 september I avtalet skall även utformning och omfattning av kommunens riskhantering enligt KF 60/2008 punkt 2 preciseras. 2. Hela eller delar av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 försäljes till Vara Horse Arena AB för ändamål specificerade i avtal så snart detaljplan för området vunnit laga kraft. Fastighetsförsäljningen ska godkännas av kommunfullmäktige. 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att söka externa medel för att utveckla dels en kretslopps- och miljöprofil på hela området (för såväl verksamheter som boende) och dels stimulans till nyföretagande inom för närområdet nya branscher. Reservation Vänsterpartiet genom Ulla Bengtegård och Carl-Magnus Bengtegård samt Arnold Wilhelmsson (C), Monica Jäger (S), Fredrik Nelander (S), Catarina Andersson (KD), Lillemor Källqvist (KD) och Jan-Erik Idsjö (S) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Styrdokument Den strategiska planen är kommunens yttersta styrdokument och anger vision och övergripande mål. För perioden år anges som det viktigaste målet att Vara kommun har invånare vid utgången av år Kommunen har alltså en befolkningsökning som det viktigaste strategiska målet. Verkligheten är dock det motsatta, d.v.s. att kommunen fortsätter att tappa invånare. Senaste mätningen visar minus140 invånare år 2008.

26 Kommunfullmäktige Jämställdhet Generellt läggs mer pengar på pojkars intressen och idrottande än på flickors och detta är speciellt tydligt på landsbygden. Flickor kommer lätt i skymundan. Ca 85 % av medlemmarna i Sveriges ridklubbar är kvinnor och ridsporten är en av de absolut största idrottsgrenarna bland kvinnor. Över hälften av medlemmarna är kvinnor under 25 år. Landsbygdsutveckling Varaslätten är av tradition en jordbruksbygd och hästnäringen är för närvarande den del av jordbruket som växer starkast. Hästnäringen är en möjlighet för en bygd där omstrukturering av jordbruket är nödvändig. En hästanläggning skulle profilera Vara kommun som mötesplats för hästsporten i västra Sverige och bli ett nationellt hästsportcentrum där nationella och internationella tävlingar anordnas. Ny näringsverksamhet och företagsetableringar ger landsbygden möjligheter till många nya arbetstillfällen. Beredning Projektet Vara Horse Arena har först genom ett Leader+-projekt och sedan genom kommunens utvecklingsavdelning utrett och utvecklat förutsättningarna för att skapa ett unikt ridsportcentrum för Europa där nationella och internationella tävlingar anordnas. Anläggningen skall vara ett komplett centrum för träning, tävlingar och uppstallning av ridsportens olika grenar såsom hoppning, dressyr, fälttävlan, körning, western, islandshästar m.fl. Den skall också vara den naturliga platsen för regionala arrangemang. Dessutom skall den vara en komplett träningsanläggning för travets olika discipliner, d.v.s. trav, monté samt ponnytrav. Principbeslut Kommunfullmäktige fattade den 29 september 2008, 60, ett principbeslut med följande innehåll: 1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplanen för Vara Horse Arena som inriktning för den fortsatta planeringen att förverkliga projektet. 2. Som medfinansiering godkänner kommunen en riskexponering motsvarande max. 15 mkr årligen. Riskexponeringens utformning och omfattning beslutas av kommunfullmäktige då övrig finansiering är klarlagd och verksamhetsbeskrivning finns för första året. Beslut tas i kommunfullmäktige senast mars Beräknade kostnader för Vara Horse Arena finns medtagna och särredovisas i budgetbeslut fr.o.m. november 2008.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-04-01 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-04-01 1 Kommunstyrelsen 2009-04-01 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.15 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2007-11-26 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 17.00-21.20 (ajournering kl. 18.00-18.30, 19.50-20.05 och 21.05-21.15) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-19.25. Ajournering klockan 18.30-18.50. Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist Inger

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 18.30-21.15 (ajournering kl. 19.45-20.00, 21.00-21.05) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Gert Norell, kommundirektör Inger Gustafsson, sekreterare. Roger Warolin 13-18 Cecilia Widegren 19-72 Irene Karlsson

Se bifogat närvaroprotokoll. Gert Norell, kommundirektör Inger Gustafsson, sekreterare. Roger Warolin 13-18 Cecilia Widegren 19-72 Irene Karlsson Kommunfullmäktige 2006-12-18 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 16.00 18.50 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör Inger Gustafsson, sekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2012-10-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00-20.00 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Birgit Wedén, sekreterare Gert Norell, kommundirektör Louise Clausen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.12.18 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset, kl 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2006-06-19 1 Plats och tid Skarstads bygdegård, Vara kommun, kl. 18.00-22.00 (ajournering 19.05-19.35) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Socialnämnden 2011.08.29 1

Socialnämnden 2011.08.29 1 Socialnämnden 2011.08.29 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 16.25-16.40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Mohamad Rezkar (S) tjg ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1

Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1 Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan kommunhuset kl 09.30-11.00 Beslutande Kajsa Heed (S), SN, ordf Håkan Karlsson (C), SN Ingemar Jacobson (FP), SN tjg Elof Jonsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2013-10-10 1 Plats och tid Alléskolan, 10 oktober 2013, klockan 09.00-12.00 Beslutande ) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M),

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00-20.40 (ajournering kl. 18.00-18.40 & 19.40-20.10) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.06.22 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.05 ande Håkan Karlsson (C) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Thomas Hansson (S) Åsa Heij Bengtegård (V) tjg ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer