SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Vara konserthus kl (ajournering kl , & ) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby, sekreterare Justerare Ingemar Jacobsson och Stefan Westergren Justeringens plats och tid Kansli- och IT-avdelningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katrin Siverby Ordförande Justerare Elof Jonsson Ingemar Jacobsson Stefan Westergren Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kommunstyrelsens arkiv Underskrift

2 Innehållsförteckning KF Informationsärenden...2 Anmälan års bokslut (årsredovisning)...4 Reviderad budget Slutredovisning Stora Algutstorp, Tråvad Organisation för vuxnas lärande i Vara kommun Lärcentrum Köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 i Larv Hästsportanläggningen Vara Horse Arena Marianne Wiréns (S) anhållan om entledigande från uppdrag samt fyllnadsval och begäran om röstsammanräkning Fredrik Nelanders (S) anhållan om entledigande från uppdrag samt fyllnadsval Val av stämmoombud till Vara Horse Arena AB... 26

3 NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson 1 M Göran Persson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Fredrik Nelander 1 C Leif Carlsson Deltar ej under 31 kl p.g.a.. jäv 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén Monica Jäger 1 M Cecilia Widegren 1 C Irene Karlsson 1 M Per Gunnarsson 1 FP Ingemar Jacobson 1 S Stefan Westergren 1 M Thore Svenson 1 KD Thomas Andrén Catarina Andersson 1 V Ulla Bengtegård 1 S Britt-Marie Jörgensen 1 Justerandens signatur

4 NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Sven-Olof Johansson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Bengt-Åke Svensson 1 M Inger Olsson 1 FP Camilla Börjesson 1 S Jakob Jakobsson Jan-Erik Idsjö 1 M Karl-Göran Karlsson Roger Warolin 1 C Louise Wiberg 1 M Onni Vehviläinen 1 S Bengt Karlsson 1 M Mona Hellberg- Wikström Närvarar icke kl , samt KD Lillemor Källqvist 1 C Arnold Wilhelmsson 1 S Christina Engblom 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 M Lennart Haglund 1 Justerandens signatur

5 NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro S Mohamad Rezkar 1 M Håkan Svensson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 FP Stig Gleisner 1 S Rose-Marie Persson 1 M Toufic Abou-Khalil Gunilla Höglund Skarin 1 M Johan Olsson 1 C Kjell Gustafsson 1 S Olof Jörgensen 1 M Bengt Onsjö 1 S Yvonne Breman 1 SD Carola Karlsson 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

6 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 1(2) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Namn Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Johannes Lundén M Marie Pehrsson M Roger Warolin C Rune Fridén C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Nina Gleisner FP Ingvar Lund KD Catarina Andersson KD Niclas Karlsson

7 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 2(2) Justerare: Ingemar Jacobson och Stefan Westergren Namn Närvaro S Börje Hernborg S Monica Jäger S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar S Björn Karlsson S Anita Novarino S Eli Abadji V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

8 Kommunfullmäktige KF 26 Informationsärenden F.d. Bryggeri Nordpolen, Svalan 6 Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin (M) informerar om tänkbara användningsområden för f.d. Bryggeri Nordpolen, Svalan 6, varefter fullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. _

9 Kommunfullmäktige KF 27 Anmälan Följande ärenden anmäls: - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans _ Mona Hellberg-Wikström (M) lämnar mötet kl och återkommer kl _

10 Kommunfullmäktige KF 28 KS 29 AU 50 Dnr 20/2009 Dpl års bokslut (årsredovisning) Beslut Ansvarsfrihet 1. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 2. Bildningsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 3. Socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 4. Miljö- och byggnadsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 5. Tekniska servicenämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. 6. Valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning. Årsredovisning och bokslut 7. Kommunen redovisar pensionskostnaderna enligt fullfonderingsmodellen, där förändringen av hela pensionsåtagandet redovisas över resultaträkningen och avsätts i balansräkningen. 8. Bokslutsjustering görs avseende socialnämnden så att det ackumulerade underskottet minskar med 7,5 miljoner kronor. 9. Kommunfullmäktige fastställer 2008 års bokslut för Vara kommun enligt presenterat förslag med ett överskott på 18,5 miljoner kr enligt fullfonderingsmodellen och med 16,4 miljoner kr enligt den blandade modellen.

11 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i driftsredovisningen efter korrigering överförs till 2009 och balanseras i ny räkning enligt följande förslag: Nämnd Ingående balanserat över- /underskott (tkr) Årets resultat inkl. justering (tkr) Bokslutsjustering beslutad Bokslutsjustering förslag Utgående balanserat över/underskott (tkr) Vara kommuns revisorer Kommunstyrelsen *) Tekniska service nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA *) Verksamhetsutvecklingen 11. Kommunfullmäktige fastställer korrigerad ombudgetering i investeringsbudgeten 2008 enligt följande förslag: Nämnd Antagen ombudg. i 2009 års budget (tkr) Korrigerad ombudg. (tkr) Ny ombudg. (tkr) Kommunstyrelsen Tekniska servicenämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Anteckning Det antecknas att de ledamöter av kommunfullmäktige, vilka varit ledamöter eller ersättare i något av de organ som omfattas av beslutet om ansvarsfrihet, inte deltar i beslutet.

12 Kommunfullmäktige Beredning Ekonomiavdelningen har tagit fram ett utkast till komplett årsredovisning i form av redovisningsräkning, finansieringsanalys, balansräkning med noter, nämndernas resultat samt sammanställd redovisning, förvaltningsberättelse, ekonomisk analys m.m. Internkontroll i enlighet med av kommunfullmäktige antaget reglemente redovisas separat. Kommunstyrelsens behandling Ekonomichef Dan Jonasson presenterar en ny omvärldsanalys. Nya ytterligare redaktionella ändringar ska göras i materialet. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunen redovisar pensionskostnaderna enligt fullfonderingsmodellen, där förändringen av hela pensionsåtagandet redovisas över resultaträkningen och avsätts i balansräkningen. 2. Kommunfullmäktige fastställer 2008 års bokslut för Vara kommun enligt presenterat förslag med ett överskott på 18,5 miljoner kr enligt fullfonderingsmodellen och med 16,4 miljoner kr enligt den blandade modellen. 3. Kommunfullmäktige godkänner att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i driftsredovisningen efter korrigering överförs till 2009 och balanseras i ny räkning enligt följande förslag: Nämnd Ingående balanserat över- /underskott (tkr) Årets resultat inkl. justering (tkr) Bokslutsjustering beslutad Bokslutsjustering förslag Utgående balanserat över/underskott (tkr) Vara kommuns revisorer Kommunstyrelsen *) Tekniska service nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA *) Verksamhetsutvecklingen

13 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer korrigerad ombudgetering i investeringsbudgeten 2008 enligt följande förslag: Nämnd Antagen ombudg. i 2009 års budget (tkr) Korrigerad ombudg. (tkr) Ny ombudg. (tkr) Kommunstyrelsen Tekniska servicenämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Kommunfullmäktiges behandling Ordförandena i kommunstyrelsen, tekniska servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden redovisar respektive bokslut för kommunfullmäktige. _ Mona Hellberg-Wikström (M) lämnar mötet kl och återkommer kl _ Sammanträdet ajourneras kl Sammanträdet ajourneras för allmänhetens frågestund kl Yrkanden Irene Karlsson (C), med instämmande av Onni Vehviläinen (M), yrkar att det görs en bokslutsjustering avseende socialnämnden så att det ackumulerade underskottet minskar med 7,5 miljoner kronor. I övrigt yrkar Irene Karlsson, med instämmande av Onni Vehviläinen, bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden för revisorerna, Per-Olof Thörn, har överlämnat revisionsberättelsen för år 2008 till kommunfullmäktige och läser upp densamma för ledamöterna. Bilaga. _

14 Kommunfullmäktige Mona Hellberg-Wikström (M) lämnar mötet kl och återkommer kl _ Proposition Ordförande Elof Jonsson (C) ställer proposition på Irene Karlssons tilläggsyrkande och finner att det vinner bifall. Vidare ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att även det vinner bifall. Sammanträdet ajourneras kl _

15 Kommunfullmäktige KF 29 KS 30 AU 51 Dnr 41/2008 Dpl 041 Reviderad budget 2009 Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige minskar nämndernas nettobudget år 2009 med kr, vilket motsvarar 1 procent av nämndernas nettobudget enligt tabell 5. Bilaga 2. Kommunfullmäktige fastställer reviderad resultat- och balansbudget för år Reservation Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. Beskrivning Den ekonomiska utvecklingen har försämrats ytterligare sedan kommunfullmäktige beslutade om budget 2009 den 24 november Den ekonomiska tillväxten i vår omvärld blev mycket svag under fjärde kvartalet Enligt preliminär statistik minskade BNP i de stora EU-länderna med mellan en och två procent kvartal fyra jämfört med kvartal tre. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med en låg eller negativ tillväxt även under större delen av Bedömningen för de närmaste kvartalen präglas av den i huvudsak negativa information som kommit de senaste månaderna - t.ex. industriproduktionsindex, konjunkturbarometern och varselstatistik. Antalet varslade om uppsägning är fortfarande stort och varslen kommer nu att resultera i faktiska uppsägningar och fler arbetslösa. Den svaga ekonomiska tillväxten innebär små ökningar av skatteunderlaget till och med 2010, främst till följd av minskande sysselsättning och avtagande löneökningstakt. När sysselsättningen därefter vänder upp, väntas lönehöjningarna också bli något större med snabbare skatteunderlagstillväxt som följd. Skatteunderlagsprognosen för har reviderats ned beroende främst på att arbetsmarknadsutsikterna nu är dystrare än då SKL gjorde sin förra bedömning. SKL räknar därför med svagare utveckling av såväl antal arbetade timmar som timlön jämfört med den föregående prognosen. Beredning Ärendet har beretts av ekonomichef Dan Jonasson tillsammans med kommundirektören.

16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnderna att redovisa åtgärder för att uppnå budgetbalans i tertialrapport 1 enligt reviderat budgetförslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige minskar nämndernas nettobudget år 2009 med kr, vilket motsvarar 1 procent av nämndernas nettobudget enligt tabell Kommunfullmäktige fastställer reviderad resultat- och balansbudget för år Kommunfullmäktiges behandling Yrkande Ulla Bengtegård (V), yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Socialdemokraterna genom Fredrik Nelander meddelar att man ej deltar i beslutet på grund av att vi hade ett helt annat budgetförslag inför 2009 som inte hade inneburit de besparingar för 2009 som nu föreslås. Jan-Erik Wallin (M), med instämmande av Irene Karlsson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

17 Kommunfullmäktige KF 30 KS 31 AU 53 Dnr 106/2006 Dpl 252 Slutredovisning Stora Algutstorp, Tråvad Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 2. Medelsanvisning: Underskottet på kr går ut som underskott i 2009 års bokslut. Bakgrund En rivningsentreprenad för av fastigheten Stora Algutstorp, Tråvad, har utförts under hösten 2007 och sommaren Miljöinventering genomfördes, vilken visade förekomst av miljöfarligt material. Föroreningen kommer till stor del från den tillverkning av platsmattor som har varit i fabriksbyggnaden. En oljetank tillsammans med att asbestprodukter använts i en del byggnadsmaterial gjorde att det rivna materialet inte kunde användas som utfyllnadsmaterial på tomten som ursprungligen planerats, utan fick transporteras till deponi. Kostnaderna för borttransport, selekterad rivning och deponi av materialet blev avsevärt högre än beräknat. Detta klargjordes till tekniska servicenämnden i 42/2007. Vid detta tillfälle befarades rivningskostnaden inklusive borttransport och deponi till 2,1 miljoner kr. Rivningen har varit uppdelad i två entreprenader där den ena omfattade rivning av bostadshus med tillhörande uthus och en som omfattade fabrikslokalen med skadat kontor och bostadshus. Transporter och deponiavgifter har betalats mot verifikationer. Hur kostnaderna fördelat sig finns redovisat i bilaga. Ursprungligen fanns kr anslagna i 2007-års investeringsbudget. Entreprenaden har kostat kr, varför ett underskott motsvarande kr har uppstått. Avslutningsvis har samhällsbyggnadsförvaltningen kunnat konstatera att resultatet ur ett miljöperspektiv blev mycket bra och att området blev trevligt. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 2. Medelsanvisning: Underskottet på kr går ut som underskott i 2009 års bokslut.

18 Kommunfullmäktige KF 31 KS 32 AU 56 Dnr 146/2008 Dpl 615 Organisation för vuxnas lärande i Vara kommun Lärcentrum Beslut (enl kommunstyrelsens förslag) 1. Lärcentrums roll är tre M, vilket innebär att bli en mötesplats för lärande, mäklare mellan behov, efterfrågan och utbud av utbildning samt motor för utveckling och tillväxt i nära samarbete med kommunens näringsliv. 2. Lärcentrum organiseras under bildningsnämnden fr.o.m. den 1 juli Lärcentrum bildar en egen resultatenhet under bildningsförvaltningen. 4. Lärcentrum ansvarar bl.a. för: - svenska för invandrare - grundläggande vuxenutbildning - gymnasial vuxenutbildning - särvux - uppdragsutbildningar - högskoleutbildningar 5. Lärcentrum ska nyttjas för internutbildning när så är lämpligt. 6. Lärcentrum hanterar studie- och yrkesvägledning efter gymnasienivå. 7. Genom en ramjustering förs 1 miljon kronor på årsbasis över från kommunstyrelsen till bildningsnämnden. Jäv På grund av jäv deltar inte Leif Carlsson (C) i handläggningen av ärendet. Reservation Camilla Börjesson (FP), Ingemar Jacobsson (FP) och Stig Gleisner (FP) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2006, 4, att ett integrerat och fullt utbyggt Lärcentra etableras i Vara kommun senast den 1 januari 2009, där all vuxenutbildning är samlad under en huvudman. Detta skulle gälla all kommunal vuxenutbildning, högskoleutbildning, högskoleutbildning/distans, uppdragsutbildning och all internutbildning. Samtidigt beslutades att frågan om huvudmannaskapet skulle avgöras av fullmäktige under år 2008.

19 Kommunfullmäktige Utvecklingsutskottet har den 26 september 2008, 17, tagit fram följande förslag till organisation för vuxnas lärande i Vara kommun: 1. Lärcentrum blir en egen resultatenhet. Verksamhetsansvaret ligger hos en rektor. 2. De verksamheter som lärcentrum ansvarar för är: Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Särvux Uppdragsutbildningar Kommunens interna utbildningar (data) Högskoleutbildningar Studie- och yrkesvägledning 3. Organisatoriskt placeras det utvecklade Lärcentrum under kommunstyrelsen resterande del av mandatperioden I samband med ny mandatperiod prövas nämndstillhörigheten. 4. Vad gäller lokalutnyttjande utgår etableringen av den nya organisationen utifrån de förhållanden som gäller idag. Målsättningen är en samlad vuxenutbildning. 5. Ramjusteringar görs så att de verksamheter som samlas under Lärcentrum tar med sig sina resurser från nuvarande enhet/förvaltning. 6. Målsättningen är att den nya organisationen börjar gälla fr.o.m. hösten Förslaget till organisationsförändring tas till central samverkansgrupp. Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2008, 126, att frågan om huvudmannaskap för Lärcentrum ska prövas av kommunfullmäktige senast under juni Förslaget har sedan remitterats till bildningsnämnden Beredning Bildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 november 2008, 126, avge följande yttrande: 1. Kommunfullmäktige har beslutat att all vuxenutbildning ska samlas i ett lärcentrum. Det är stora fördelar med att denna enhet då blir en del av Lagmansgymnasiet för att förenkla det nödvändiga och naturliga samarbetet samt för att minimera administrationen. Kommunal utbildning för vuxna kräver att verksamheten leds av en rektor för myndighetsutövningens skull (bl.a. rätten att sätta betyg enligt skollagen 2 kap 2). 2. De verksamheter som Lärcentrum ska ansvara för är framförallt de som nu finns dels inom nuvarande Lärcentrum, dels inom vuxenutbildningen på Lagmansgymnasiet. Det är oklart om all internutbildning, den som tidigare

20 Kommunfullmäktige ordnats direkt av de olika förvaltningarna, ska kanaliseras via Lärcentrum eller om det bara gäller kommunens datautbildningar. Kommunfullmäktiges beslut i februari 2006 nämner all utbildning, medan förslaget troligen endast avser datautbildningar. Det kan vara en fördel att all internutbildning sker inom samma enhet, eftersom man då kan bygga upp många och nära kontakter, men det kan också medföra extra administrativa moment och därmed bli lite trögare. Här bör t.ex. personalavdelningen och socialförvaltningen lämna sina synpunkter. Studie- och yrkesvägledning nämns som en punkt och vi utgår från att det gäller vägledning för vuxna. Som det är nu har grundskolan och gymnasiet två studie- och yrkesvägledare. En eventuell integrering av all studie- och yrkesvägledning i en enhet kräver en mer noggrann analys. 3. Frågan om var ett lärcentrum organisatoriskt ska ligga under bildningsnämnden eller kommunstyrelsen kan diskuteras ur olika aspekter. Förslaget lyfter fram det viktiga samarbetet med näringslivschefen och företagens utbildningsambitioner. Det är minst lika viktigt i en liten kommun som Vara att det finns en nära samverkan med annan utbildning, bland annat vad gäller samutnyttjande av lokaler, utrustning och personal. I en kommun av Varas storlek är det en stor fördel att all utbildning är organiserad under samma nämnd. Det ger tydlighet och många samordningsvinster. Det är viktigt att inte skapa en organisation som medför nya stora administrativa rutiner. Tidigare har det framhållits att kommunstyrelsen inte ska driva operativ verksamhet, i detta fall skulle kommunstyrelsen bli huvudman för en skola. De eventuella tveksamheter som kan finnas för att organisera ett lärcentrum under bildningsnämnden torde inte vara större än att de går att eliminera för att sedan förbättra och utveckla verksamheten. De resurser som ställts till förfogande för det nuvarande lärcentrum har givit stora möjligheter till uppbyggnad och utveckling, vilka är en bra grund att arbeta vidare utifrån. Under de år som Kunskapslyftet fanns organiserades det under Lagmansgymnasiet/vuxenutbildningen med mycket goda erfarenheter och effektiva lösningar. Vissa andra kommuner skapade nya organisatoriska enheter under kommunstyrelsen och använde betydligt större resurser till administration än vad Vara gjorde. Bildningsnämnden anser att det är naturligt att all utbildning, inklusive Vara Lärcentrum, organisatoriskt bör ligga under samma nämnd, d.v.s. bildningsnämnden. 4. Den del av lärcentrum som gäller högskolestudier på distans vinner troligen på att samlokaliseras med biblioteket genom den efterfrågan på litteratur och service som finns där. Det är också en fördel att studenterna har tillgång till lokaler med datautrustning från morgon till sen kväll, vilket är fallet redan nu på biblioteket. Däremot är det naturligt att övrig utbildning, som fordrar större lokaler, utrustning etc. samlokaliseras med gymnasieskolan, inte minst med tanke på att gymnasieeleverna minskar i antal från och med hösten Om det skulle vara ett uttalat önskemål att all

21 Kommunfullmäktige vuxenutbildning lokaliseras till samma fysiska plats, bör det bli en lokalisering till Lagmansgymnasiet. 5. Vara Lärcentrums totala budget bör bestå av de ekonomiska resurser som avsatts i budget 2009 för såväl vuxenutbildningen som nuvarande Lärcentrum. Ledningsgruppen har behandlat ärendet och har enats om följande förslag: 1. Lärcentrum bör bli en egen resultatenhet. 2. Lärcentrum bör organiseras under bildningsförvaltningen. 3. All internutbildning ska inte hanteras av Lärcentrum. Däremot kan Lärcentrum nyttjas för detta ändamål när så är lämpligt. 4. Frågan om samordning av studievägledare behöver utredas ytterligare. MBL Centrala samverkansgruppen har behandlat ärendet på sitt möte den 26 mars. De fackliga grupperna tillstyrker förslaget med ett undantag; de föreslår att Lärcentrum ska vara en del av Lagmansgymnasiet. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Lärcentrums roll är tre M, vilket innebär att bli en mötesplats för lärande, mäklare mellan behov, efterfrågan och utbud av utbildning samt motor för utveckling och tillväxt i nära samarbete med kommunens näringsliv. 2. Lärcentrum organiseras under bildningsnämnden fr.o.m. den 1 juli Lärcentrum bildar en egen resultatenhet under bildningsförvaltningen. 4. Lärcentrum ansvarar bl.a. för: - svenska för invandrare - grundläggande vuxenutbildning - gymnasial vuxenutbildning - särvux - uppdragsutbildningar - högskoleutbildningar 5. Lärcentrum ska nyttjas för internutbildning när så är lämpligt. 6. Lärcentrum hanterar studie- och yrkesvägledning efter gymnasienivå. 7. Genom en ramjustering förs 1 miljon kronor på årsbasis över från kommunstyrelsen till bildningsnämnden.

22 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges behandling Yrkande Camilla Börjesson (FP) yrkar enligt utvecklingsutskottets förslag. Irene Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Proposition Ordförande Elof Jonsson (C) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Camilla Börjessons förslag och finner att kommunstyrelsens förslag till beslut vinner bifall.

23 Kommunfullmäktige KF 32 KS 37 AU 64 Dnr 40/2009 Dpl 252 Köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 i Larv Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige godkänner köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 enligt upprättade köpekontrakt. Bilagor Borga Sjötorp 2. Medelsanvisning: Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital. Reservation Vänsterpartiet genom Ulla Bengtegård och Carl-Magnus Bengtegård reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Nya köpeavtal har upprättats med markägare i syfte att säkra tillgången till mark för framtida företags- och bostadsetableringar genom exempelvis Vara Horse Arena. Området skall detaljplaneläggas. Beskrivning Del av fastigheten Vara Borga 23:4 Säljare: Arne Bender Areal: max. 100 ha Tillträde: eller den dag lantmäteriförrättningen vinner laga kraft Köpeskilling: kr Del av fastigheten Vara Sjötorp 1:6 Säljare: Carl-Eric Gustafsson Areal: ca 40 ha Tillträde: eller den dag lantmäteriförrättningen vinner laga kraft Köpeskilling: kr

24 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 enligt upprättade köpekontrakt. Bilagor 2. Medelsanvisning: Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital. Kommunfullmäktiges behandling Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin redovisar de förändringar som är gjorda i de av kommunfullmäktige den 30 mars 2009 återremitterade köpeavtalen. Yrkanden Jan-Erik Wallin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Arnold Wilhelmsson (C), med instämmande av Carl-Magnus Bengtegård (V) och Catarina Andersson (KD), yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Proposition Ordförande Elof Jonsson (C) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Arnold Wilhelmssons m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsens förslag till beslut vinner bifall. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar Ja. Den som bifaller Arnold Wilhelmssons m.fl avslagsyrkande röstar Nej. Vid omröstningen avges 30 Ja-röster, 15 Nej-röster enligt bifogat omröstningsprotokoll. Omröstning1

25 Kommunfullmäktige KF 33 KS 38 AU 65 73/2005 Dpl 485 Hästsportanläggningen Vara Horse Arena Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Till tidigare principbeslut (KF , 60) fattar kommunfullmäktige följande kompletterande beslut: 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förutsättningar för ett avtal mellan kommunen och Vara Horse Arena AB, org.nr , vari framgår villkoren för försäljning. Vara Horse Arena AB bjuds ut till försäljning via anbudstävlan. Samarbetsavtalet och försäljningen av Vara Horse Arena AB ska tillställas kommunfullmäktige för godkännande senast den 28 september I avtalet skall även utformning och omfattning av kommunens riskhantering enligt KF 60/2008 punkt 2 preciseras. 2. Hela eller delar av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 försäljes till Vara Horse Arena AB för ändamål specificerade i avtal så snart detaljplan för området vunnit laga kraft. Fastighetsförsäljningen ska godkännas av kommunfullmäktige. 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att söka externa medel för att utveckla dels en kretslopps- och miljöprofil på hela området (för såväl verksamheter som boende) och dels stimulans till nyföretagande inom för närområdet nya branscher. Reservation Vänsterpartiet genom Ulla Bengtegård och Carl-Magnus Bengtegård samt Arnold Wilhelmsson (C), Monica Jäger (S), Fredrik Nelander (S), Catarina Andersson (KD), Lillemor Källqvist (KD) och Jan-Erik Idsjö (S) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Styrdokument Den strategiska planen är kommunens yttersta styrdokument och anger vision och övergripande mål. För perioden år anges som det viktigaste målet att Vara kommun har invånare vid utgången av år Kommunen har alltså en befolkningsökning som det viktigaste strategiska målet. Verkligheten är dock det motsatta, d.v.s. att kommunen fortsätter att tappa invånare. Senaste mätningen visar minus140 invånare år 2008.

26 Kommunfullmäktige Jämställdhet Generellt läggs mer pengar på pojkars intressen och idrottande än på flickors och detta är speciellt tydligt på landsbygden. Flickor kommer lätt i skymundan. Ca 85 % av medlemmarna i Sveriges ridklubbar är kvinnor och ridsporten är en av de absolut största idrottsgrenarna bland kvinnor. Över hälften av medlemmarna är kvinnor under 25 år. Landsbygdsutveckling Varaslätten är av tradition en jordbruksbygd och hästnäringen är för närvarande den del av jordbruket som växer starkast. Hästnäringen är en möjlighet för en bygd där omstrukturering av jordbruket är nödvändig. En hästanläggning skulle profilera Vara kommun som mötesplats för hästsporten i västra Sverige och bli ett nationellt hästsportcentrum där nationella och internationella tävlingar anordnas. Ny näringsverksamhet och företagsetableringar ger landsbygden möjligheter till många nya arbetstillfällen. Beredning Projektet Vara Horse Arena har först genom ett Leader+-projekt och sedan genom kommunens utvecklingsavdelning utrett och utvecklat förutsättningarna för att skapa ett unikt ridsportcentrum för Europa där nationella och internationella tävlingar anordnas. Anläggningen skall vara ett komplett centrum för träning, tävlingar och uppstallning av ridsportens olika grenar såsom hoppning, dressyr, fälttävlan, körning, western, islandshästar m.fl. Den skall också vara den naturliga platsen för regionala arrangemang. Dessutom skall den vara en komplett träningsanläggning för travets olika discipliner, d.v.s. trav, monté samt ponnytrav. Principbeslut Kommunfullmäktige fattade den 29 september 2008, 60, ett principbeslut med följande innehåll: 1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplanen för Vara Horse Arena som inriktning för den fortsatta planeringen att förverkliga projektet. 2. Som medfinansiering godkänner kommunen en riskexponering motsvarande max. 15 mkr årligen. Riskexponeringens utformning och omfattning beslutas av kommunfullmäktige då övrig finansiering är klarlagd och verksamhetsbeskrivning finns för första året. Beslut tas i kommunfullmäktige senast mars Beräknade kostnader för Vara Horse Arena finns medtagna och särredovisas i budgetbeslut fr.o.m. november 2008.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-04-01 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-04-01 1 Kommunstyrelsen 2009-04-01 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.15 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-04-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-04-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2010-04-26 1 Plats och tid Vara konserthus kl.18.00-21.10 (ajournering kl. 18.45-19.20, 20.35-20.45) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Anela Pranjic, sekreterare Maria West, kanslichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Anela Pranjic, sekreterare Maria West, kanslichef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 19.15 (Ajournering kl. 18.35 19.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2007-11-26 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 17.00-21.20 (ajournering kl. 18.00-18.30, 19.50-20.05 och 21.05-21.15) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Caroline Hagström, t.f. miljöchef 5 Karin Lundin, miljö- & hälsoskyddsinsp.

Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Caroline Hagström, t.f. miljöchef 5 Karin Lundin, miljö- & hälsoskyddsinsp. SAANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-08 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00-19.15 (ajournering kl. 18.30-18.35 och kl. 18.40-18.45) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl

Plats och tid: Vara församlingshem kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2011-05-12 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-22.15 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-11 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 Plats och tid Jungs Bygdegård kl.18.00 21.00 (ajournering kl. 18.30 19.15) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Justerare Anela Lennartsson, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-31 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-31 1 Kommunfullmäktige 2014-03-31 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.30. Ajournering klockan 18.50-19.10, 19.30-19.35, 20.15-20.20. Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Camilla

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Bodil Warolin, t.f. kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekreterare. Christoffer Jensen, kommunjurist

Se bifogat närvaroprotokoll. Bodil Warolin, t.f. kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekreterare. Christoffer Jensen, kommunjurist AANTRÄDEPROTOKOLL ammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-10-26 1 Plats och tid Vara Konserthus, Fullmäktigesalen, klockan 18.00 19.57 (del av ordinarie sammanträde samma tid) (Ajournering klockan 18.30-19.00)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2008-01-31 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2008-01-31 1 Bildningsnämnden 2008-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset Vara kl. 9.00 13.05 ande Per Gunnarsson (m) kl. 9.00-11.50 Erik Lindström (m) Anders Ekdén (m) Marie Pehrsson (m) Ingemar Rogbrant (c), ordf. Louise

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-19.25. Ajournering klockan 18.30-18.50. Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist Inger

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010.05.25 1 Plats och tid Samlingssalen, vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande 62-63, 65-75 Håkan Svensson (M) Ingemar Jacobson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Datum: kl 19:00-20:00 Paragrafer:

Datum: kl 19:00-20:00 Paragrafer: Datum: kl 19:00-20:00 Paragrafer: 141-147 Plats: Folkets Hus Otterbäcken, extra sammanträde Underskrifter Ann-Christin Erlandsson Ordförande Britt-Marie Nilsson Sekreterare Justeringens plats och tid:

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Anela Pranjic, sekreterare. Gabriela Bosnjakovic och Ingvar Lund

Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Anela Pranjic, sekreterare. Gabriela Bosnjakovic och Ingvar Lund VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-19 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 20.00 (ajournering kl. 18.40-19.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.12.18 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset, kl 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsen 2006-04-10 1. (9) Plats och tid: Lärcenter, kl. 13.00 14.05. Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Franz Maretta (s) ersättare för Ove Torpman

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Klockan :15, Huangshan, Kommunhuset

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Klockan :15, Huangshan, Kommunhuset Kommunstyrelsen 2016-12-14 1 Tid och plats Klockan 17.00-17:15, Huangshan, Kommunhuset Beslutande Fredrik Nelander (S) Ordf. Carl-Uno Olsson (S) tjg ers. Alexandra Gustafsson (S) Fredrik Pettersson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer