SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl (ajournering kl , och ) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör Katrin Siverby, sekreterare Justerare Onni Vehviläinen och Lillemor Källqvist Justeringens plats och tid Kansliavdelningen, Vara kommun kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katrin Siverby Ordförande Justerare Elof Jonsson Onni Vehviläinen Lillemor Källqvist Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kansliavdelningen Underskrift

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF Anmälan...2 Motion ang. lärarlyftet...3 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Västra Skaraborg verksamhetsåret Ansökan om kommunal borgen för lån Vara Bostäder AB...7 Bolagsbildning Vara Horse Arena AB...8 Budget 2008 och plan

3 NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Onni Vehviläinen och Lillemor Källqvist Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson 1 M Göran Persson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Fredrik Nelander 1 C Leif Carlsson 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 M Cecilia Widegren samt del av 90 Kl Roger Warolin Del av 90 Kl C Irene Karlsson 1 M Per Gunnarsson 1 FP Sven Månsson 1 S Stefan Westergren 1 M Thore Svenson 1 KD Siv Hellqvist Catarina Andersson 1 V Ulla Bengtegård 1 S Britt-Marie Jörgensen 1 Justerandens signatur

4 NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Onni Vehviläinen och Lillemor Källqvist Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Sven-Olof Johansson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Bengt-Åke Svensson 1 M Inger Olsson 1 FP Camilla Börjesson 1 S Jakob Jakobsson 1 M Karl-Göran Karlsson 1 C Louise Wiberg Del av 85 samt kl M Onni Vehviläinen 1 S Bengt Karlsson 1 M Mona Hellberg- Wikström Del av 85 samt kl Roger Warolin Del av 85 kl KD Lillemor Källqvist 1 C S V Arnold Wilhelmsson Minna Ihanus Carl-Magnus Bengtegård Rune Fridén 1 Christina Engblom (gäller hela 2007) 1 1 M Lennart Haglund 1 S Mohamad Rezkar 1 Justerandens signatur

5 NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Onni Vehviläinen och Lillemor Källqvist Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Håkan Svensson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 FP Stig Gleisner 1 S M Rose-Marie Persson Toufic Abou-Khalil 1 1 M Johan Olsson 1 C Kjell Gustafsson Del av 90 Kl S Olof Jörgensen 1 M Bengt Onsjö 1 S Yvonne Breman 1 SD Carola Karlsson 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

6 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 1(2) Justerare: : Onni Vehviläinen och Lillemor Källqvist Namn Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Johannes Lundén M Marie Pehrsson M Roger Warolin C Rune Fridén C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Maritha Jacobson FP Ingemar Jacobson KD Thomas Andrén KD Catarina Andersson S Christina Engblom

7 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 2(2) Justerare: : Onni Vehviläinen och Lillemor Källqvist Namn Närvaro S Börje Hernborg S Monica Jäger S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar 1 S Björn Karlsson S Anita Novarino V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 1

8 Kommunfullmäktige KF 85 Anmälan Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin (m) går igenom aktuell ärendebalans. Följande ärenden anmäls: - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans - Motion angående att Vara kommun medverkar till att en eller flera bensinstationer bygger tvätta-själv-hallar för bil och MC-tvätt, från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp genom Carl-Magnus Bengtegård, inlämnad Motion angående familjecentral från Lillemor Källqvist (kd) och Catarina Andersson (kd), inlämnad Motion angående framtidens enskilda avlopp från socialdemokraternas fullmäktigegrupp genom Fredrik Nelander, inlämnad

9 Kommunfullmäktige KF 86 KS 115 AU 204 Dnr 60/2007 Dpl 602 Motion ang. lärarlyftet Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige ser positivt på motionen och kan konstatera att kommunen kontinuerligt arbetar med fortbildning. Det är viktigt att tillvarata tillgängliga statsbidrag och det ligger på bildningsnämndens ansvar att med utgångspunkt från de behov som finns i Vara kommun genomföra lärarlyftet. 2. Vara Lärcentrum ges i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna utbildningen på hemmaplan. 3. Motion anses därmed färdigbehandlad. Bakgrund Folkpartiet har lämnat in följande motion till kommunfullmäktige: Lärarna är elevernas viktigaste resurs. Ingen faktor är tillnärmelsevis lika betydelsefull för skolans kunskapsresultat som en kompetent lärarkår. Regeringen har föreslagit att 3,6 miljarder kronor ska satsas på att förbättra lärarnas kunskaper lärare ska få möjlighet att gå akademisk fortbildning. Lärarna på låg- och mellanstadiet ska främst fortbildas i läs-, skriv- och räkneinlärning. För lärarna på högstadiet och gymnasiet prioriteras fördjupning och breddning av ämneskunskaperna. Avsikten är att läraren ska kunna vara tjänstledig med 80 % lön under studietiden. Staten har lovat att stå för 70 % av kostnaden, kommunen ska stå för de övriga 30 %. I Vara kommun kommer ett visst antal lärare att ges möjlighet att delta i lärarlyftet fram till Det kräver långsiktig planering och noggranna förberedelser. Vi måste se över behoven av fortbildning och ämnesfördjupning hos lärarkåren. Bildningsnämnden bör därför omgående uppdra åt en tjänstemannagrupp att både ta kontakt med Skolverket och förbereda kommunens skolor för lärarlyftet. Detta för att vi snabbt ska få de underlag som krävs för att besluta om denna angelägna kvalitetssatsning för skolans elever i vår kommun. Folkpartiet föreslår att fullmäktige beslutar att genomföra lärarlyftet i Vara kommun. Beredning Motionen har remitterats till bildningsnämnden och personalutskottet.

10 Kommunfullmäktige Bildningsförvaltningen har beskrivit lärarlyftet enligt följande: Regeringen har beslutat om en satsning på kompetensutveckling/fortbildning av lärare. Satsningen omfattar ca 2,8 miljarder kr under åren Dessa anslag ska räcka dels till statsbidrag till huvudmännen för del av lärarnas lön och för ersättning till högskoleutbildningar som Skolverket upphandlar för huvudmännens räkning. Syftet med satsningen är att stärka lärarens kompetens för att därigenom öka elevernas måluppfyllelse. Av regeringens uppdrag till Skolverket framgår att den kompetensutveckling som genomförs ska utgå från huvudmännens prioriteringar och önskemål. Satsningen är ett erbjudande från staten till huvudmännen som avgör om och på vilket sätt man vill nyttja detta erbjudande om kompetensutveckling som berättigar till visst statsbidrag. På samma sätt blir satsningen ett erbjudande från kommunen till lärarna att delta i kompetensutveckling med 80 % bibehållen lön. Kommunen står för 30 % av den 80 %-iga lönen. Någon skyldighet för arbetsgivaren att ersätta andra kostnader, t.ex. resor eller kurslitteratur finns inte. Satsningen förutsätter en gemensam finansiering från staten, kommunen och läraren. Kommunerna har ännu inte fått besked om definitiv dimensionering av antalet platser. Yttranden Bildningsnämnden har i 66/2007 beslutat att den är positiv till att Vara kommun deltar i satsningen lärarlyftet. En förutsättning för detta är att kommunfullmäktige beviljar nämnden de ekonomiska medel som motsvarar den kommunala kostnaden. Personalutskottet har i 61/2007 konstaterat att motionen i sak inte kan behandlas av utskottet, eftersom det får ses som en angelägenhet för den verksamhetsansvariga nämnden att ta ställning till. Personalutskottet har däremot i lednings- och styrdokumentet Personal angett att: - Kompetens ger medarbetarna ökat självförtroende kunna möta och agera i nya situationer. Kompetens är förmågan att tillämpa sina kunskaper, erfarenheter och färdigheter på ett rationellt och effektivt sätt som ger kvalitet. Medarbetare med hög kompetens är tryggare i sin arbetssituation och har förutsättningar att göra en bättre insats. Utgående från denna skrivning så är personalutskottet positivt till alla insatser som görs ifrån verksamhetsansvariga nämnder för att öka medarbetarnas kompetens.

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens behandling Utbildningschef Gudrun Lidén informerar om att utbildningen gäller för behöriga lärare. Satsningen räcker till motsvarande sex lärares studier på heltid. Yrkande Sven Månsson yrkar på följande tillägg: Lärcentrum ges i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna utbildningen på hemmaplan. Kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige ser positivt på motionen och kan konstatera att kommunen kontinuerligt arbetar med fortbildning. Det är viktigt att tillvarata tillgängliga statsbidrag och det ligger på bildningsnämndens ansvar att med utgångspunkt från de behov som finns i Vara kommun genomföra lärarlyftet. 2. Vara Lärcentrum ges i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna utbildningen på hemmaplan. 3. Motion anses därmed färdigbehandlad. Kommunfullmäktiges behandling Camilla Börjesson (fp) tackar för svaret.

12 Kommunfullmäktige KF 87 KS 116 AU 206 Dnr 97/2007 Dpl 770 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Västra Skaraborg verksamhetsåret 2006 Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets årsredovisning för perioden samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden. Thore Svensson (m) deltager inte i beslutet Beskrivning Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för första verksamhetsåret Samordningsförbundet, som bedriver finansiellt samordnad rehabilitering, ingår inte i koncernen men driver verksamhet enligt kommunallagen. Kommunfullmäktige har därför att ta ställning frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har tillstyrkt att samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsperioden. Beredning Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för perioden samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets årsredovisning för perioden samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

13 Kommunfullmäktige KF 88 KS 122 AU 215 Dnr 144/2007 Dpl 275 Ansökan om kommunal borgen för lån Vara Bostäder AB Beslut (enligt Kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige beviljar Vara Bostäder AB kommunal borgen för lån på 30 mkr med fördelningen byggnation av kv. Svalan 22 mkr och konvertering av värmesystem i kv. Aspen 8 mkr. 2. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift på 0,25 % på borgenslånen. Beskrivning Vara Bostäder AB har i skrivelse daterad den 12 oktober 2007 ansökt om kommunal borgen för lån på 30 mkr för byggnation av kv. Svalan samt konvertering av värmesystem (byte från el till fjärrvärme) på kv. Aspen., båda objekten i Vara tätort. Lånet har följande uppdelning: Byggnation kv. Svalan Ombyggnation kv. Aspen kr kr Under byggnadstiden sker finansiering genom kortfristig upplåning via kommunens koncernkonto. Beredning Ärendet har beretts av ekonomichef Dan Jonasson. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar Vara Bostäder AB kommunal borgen för lån på 30 mkr med fördelningen byggnation av kv. Svalan 22 mkr och konvertering av värmesystem i kv. Aspen 8 mkr. 2. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift på 0,25 % på borgenslånen.

14 Kommunfullmäktige KF 89 KS 117 Dnr 73/2005 Dpl 485 Bolagsbildning Vara Horse Arena AB Beslut 1. Vara kommun anmäler till Bolagsverket om nyregistrering av bolaget Vara Horse Arena AB. 2. Till styrelseledamöter utses kommunstyrelsens arbetsutskott, d.v.s. Jan-Erik Wallin, Irene Karlsson och Marianne Wirén med Wallin som ordförande. 3. Till verkställande direktör (VD) utses kommundirektör Gert Norell. 4. Till revisor väljs Ove Larsson, Öhrlings PwC AB, Lidköping. Till lekmannarevisorer väljs följande personer: M M C FP S S Bo Johansson Naum Dränggården VARA Kerstin Isacsson Solrosvägen VARA Håkan Erlandsson Södra Lundby Nyland VEDUM Ingvar Lund Bitterna Vägatorp VEDUM Per-Olof Thörn Marierovägen VARA Reino Garyd Sågaregatan STORA LEVENE Ordförande: Per-Olof Thörn Vice ordförande: Bo Johansson

15 Kommunfullmäktige Firman tecknas av ordföranden och verkställande direktören i förening. 6. Vara kommun går in som aktieägare i bolaget med ett aktiekapital på kr. 7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Vänsterpartiet deltager inte i beslutet. Bakgrund Styrgruppen för Vara Horse Arena har vid sitt möte den 20 augusti 2007 noterat att bolagsbildning bör ske snarast. Kommunstyrelsens behandling Utvecklingschef Jan-Erik Persson informerar om att inför registreringen av bolaget finns ett förslag till bolagsordning samt stiftelseurkund upprättade. Kommunstyrelsen anser att formuleringen av bolagsordningen skall ses över innan utskick till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förslag till beslut 1. Vara kommun anmäler till Bolagsverket om nyregistrering av bolaget Vara Horse Arena AB. 2. Till styrelseledamöter utses kommunstyrelsens arbetsutskott, d.v.s. Jan-Erik Wallin, Irene Karlsson och Marianne Wirén med Wallin som ordförande. 3. Till verkställande direktör (VD) utses kommundirektör Gert Norell. 4. Till revisor väljs Ove Larsson, Öhrlings PwC AB, Lidköping 5. Firman tecknas av ordföranden och verkställande direktören i förening. 6. Vara kommun går in som aktieägare i bolaget med ett aktiekapital på kr. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

16 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges behandling Yrkande Carl-Magnus Bengtegård (v) yrkar på återremiss av ärendet till kommunstyrelsen. Proposition Ordförande ställer proposition på frågan om ärendet skall återremitteras och finner att det avslås. Omröstnings begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller att ärendet skall avgöras idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet skall återremitteras röstar Nej. Vid omröstningen avges 42 Ja-röster och 2 Nej-röster enligt bifogat omröstningsprotokoll. VaraHorse Yrkande Onni Vehviläinen (m) yrkar att ett tillägg görs till kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 4 med följande lydelse: Till lekmannarevisorer väljs följande personer: M M C FP S S Bo Johansson Naum Dränggården VARA Kerstin Isacsson Solrosvägen VARA Håkan Erlandsson Södra Lundby Nyland VEDUM Ingvar Lund Bitterna Vägatorp VEDUM Per-Olof Thörn Marierovägen VARA Reino Garyd Sågaregatan STORA LEVENE Ordförande: Per-Olof Thörn Vice ordförande: Bo Johansson

17 Kommunfullmäktige Proposition Ordförande Elof Jonsson (c) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 1-3 och finner att dessa vinner bifall. Därefter ställer ordförande proposition på Onni Vehviläinens tilläggsyrkande och finner att det vinner bifall. Slutligen ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 5-7 och finner att dessa vinner bifall.

18 Kommunfullmäktige KF 90 KS 123 AU 216 Dnr 49/2007 Dpl 040 Budget 2008 och plan Beslut (enligt Kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2007 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt basbelopp får kostnadsföras. Beslut driftsbudget Kommunstyrelsen 3. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 4. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 35 % av prisbasbeloppet: Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000: :- Mandatstöd/mandat (45) : : :- Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun. 5. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för bostadstomter och industritomter enligt följande: Markexploatering Nuvarande pris Förslag Friliggande hus, grupp kr + 28 kr/m kr + 34 kr/m 2 Kedje- o radhus, grupp kr + 28 kr/m kr + 34 kr/m 2 Parhus, grupp 2A kr + 28 kr/m kr + 34 kr/m 2 Flerbostadshus, grupp 2B (mindre än 3 vån.) Flerbostadshus, grupp 2C (3 vån. El. fler) 175 kr/m 2 BOA 210 kr/m 2 BOA 125 kr/m 2 BOA 150 kr/m 2 BOA Industrimark Vara tätort med närhet till 25 kr/m 2 35 kr/m 2 E20 Vara tätort, övriga områden 15 kr/m 2 25 kr/m 2 Övriga tätorter 15 kr/m 2 25 kr/m 2

19 Kommunfullmäktige Miljö- och byggnadsnämnden 6. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om ett tillskott om 400 tkr för 2008 för att kunna driva avloppsprojektet och hänvisar till ackumulerat överskott. För att kunna driva avloppsprojektet under perioden , får 400 tkr årligen tas av kommunens utvecklingsmedel. 7. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om 200 tkr för att kunna anställa ytterligare en handläggare på byggsidan. 8. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om ytterligare 300 tkr till bostadsanpassningsbidrag. Tekniska servicenämnden 9. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 100 tkr för drift av ny förskola Vedum 100 tkr för drift av ev. ny förskoleavdelning Levene. 10. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 675 tkr för energideklaration socialnämndens och bildningsnämndens fastigheter. 11. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 110 tkr för lekredskap skola/förskola 150 tkr för ekonomitjänst kost och tekniska 20 % vardera 90 tkr för lekplatsskötsel 12. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om bidrag för skötsel 50 tkr ny gata Heljeved 75 tkr nytt bostadsområde Makrillen 110 tkr nytt bostadsområde Elisgården 50 tkr tunnel Vedum 165 tkr nytt rekreationsområde Nedervara 80 tkr ny gång-cykelväg (BIKE) Jung-Skarstad 13. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 150 tkr för nationell databas, trafikliggare. 14. Kommunfullmäktige antar reviderad VA-taxa för år Bilaga 15. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för upplåtelse av allmän platsmark (höjning från kr till kr samtidigt som det rörliga kvadratmeterpriset höjs från 3 till 4 kr) 16. Kommunfullmäktige antar reviderad torghandelstaxa. Bilaga

20 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för dispens för transporter (nuvarande taxa sedan 2003) enligt följande: Transportdispenser Nuvarande pris Förslag Längd < 35 m 350 kr 400 kr Bredd < 4,5 350 kr 400 kr Längd > 35 m 450 kr 500 kr Längd > 4,5 m 450 kr 500 kr Tung transport 450 kr 500 kr Bildningsnämnden 18. Kommunfullmäktige avslår bildningsnämndens begäran om tkr till ej påverkbara kostnader för skolskjutsar, tkr till förskoleklasser 1-5 år samt ökade interkommunala kostnader och beviljar istället tkr i nivåhöjande anslag samt möjlighet att under 2008 ianspråkta ytterligare tkr av sitt ackumulerade överskott utöver den procentsats som är fastställd i finansplanen. Bildningsnämnden medges även rätt att öka avgifterna för barnomsorgen maximalt. Socialnämnden 19. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om tkr till gruppbostad inom handikappomsorgen, tkr till individ- och familjeomsorgen och 900 tkr till inrättande av dagverksamhet för demenssjuka och beviljar istället tkr under år Generellt 20. Taxorna i övrigt är oförändrade jämfört med För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter. Sammanställning driftsbudget 21. Kommunfullmäktige fastställer nettodriftsbudget 2008 för respektive nämnd inkl. kapitalkostnad och interna hyror (tkr): Vara kommuns revisorer 709 Kommunstyrelsen Tekniska servicenämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Summa Beslut investeringsbudget 22. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2008 för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar enligt bilaga (tkr)

21 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 481 Socialnämnden Tekniska servicenämnden Summa Övrigt 23. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2008 till 20:90 per skattekrona. 24. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2007 enligt bilaga. 25. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för åren enligt separat bilaga. Reservation Den socialdemokratiska gruppen och Vänsterpartigruppen reserverar sig till förmån för det socialdemokratiska yrkandet. Beskrivning Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i 52/2007 att fastställa budgetramar för driftsoch investeringsbudgeten för år Ramarna för driftsbudgeten fastställdes till tkr i löpande pris och investeringsbudgeten till ca 50 mkr. Resultatbudgeten redovisar nu ett resultat på 5,7 mkr, en försämring med 2,9 mkr i förhållande till rambudgeten. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i resultatbudgeten till 0,8 %. Enligt de finansiella målen, som antagits i finansplanen, skall årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 2 % +/- 1 %. Detta utgör marginal för ett realt förmögenhetsskydd (avskrivningar på återanskaffningsvärdet) samt en buffert för de osäkerhetsfaktorer och den instabilitet i planeringsförutsättningarna som för närvarande föreligger. Övriga finansiella mål har följts upp i budgetdokumentet under avsnittet Finansiell analys. Övriga förutsättningar Följande förutsättningar har legat till grund för ramberäkningarna under perioden :

22 Kommunfullmäktige Oförändrad skattesats 20,90 skkr under hela planeringsperioden Invånarantalet i kommunen är beräknat till invånare år 2008, år 2009, år 2010 och år Skatteunderlaget i kommunen beräknas öka i samma takt som för riket totalt enligt Kommun- och Landstingsförbundets prognos. De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som antagits betr. löne- och prisökningar. Om större förändringar sker kommer möjligheter att ges till en anpassning av ramanslaget. Budgetprocessen Ramarna innehåller justeringar av rent teknisk karaktär som t.ex. att tidigare riktade statsbidrag omförts till generella statsbidrag. Ramarna har vidare justerats för demografisk påverkan. Dessutom tillkommer äskanden utöver ram, som beretts i särskild ordning nedan. Budgetberedningen Under budgetberedningen den 17 oktober 2007 har gemensamma överläggningar förts med samtliga nämnders presidier och ansvariga tjänstemän, varvid nämnderna redovisat sina budgetförslag. Ekonomichef Dan Jonasson redovisar följande dokument gällande budget 2008 och ekonomisk plan för åren : Budget 2008 och plan (Driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, finansieringsanalys och balansbudget). Skatteprognos Finansiella kostnader och intäkter Pensionskostnader Balanserade över- och underskott Jämförelse med ram Kommunstyrelsens behandling Ekonomichef Dan Jonasson redovisar bl.a. en ny skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting. Denna ger kommunen följande utökade skatteintäkter, generella statsbidrag + utjämning: 2008: 6 mkr 2009: 2,4 mkr 2010: 2,7 mkr 2011: 2,6 mkr

23 Kommunfullmäktige MBL-förhandling har ägt rum den 26 oktober. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2007 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt basbelopp får kostnadsföras. Beslut driftbudget Kommunstyrelsen 3. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 4. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 35 % av prisbasbeloppet: Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000: :- Mandatstöd/mandat (45) : : :- Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun. 5. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för bostadstomter och industritomter enligt följande: Markexploatering Nuvarande pris Förslag Friliggande hus, grupp kr + 28 kr/m kr + 34 kr/m 2 Kedje- o radhus, grupp kr + 28 kr/m kr + 34 kr/m 2 Parhus, grupp 2A kr + 28 kr/m kr + 34 kr/m 2 Flerbostadshus, grupp 2B (mindre än 3 vån.) Flerbostadshus, grupp 2C (3 vån. El. fler) 175 kr/m 2 BOA 210 kr/m 2 BOA 125 kr/m 2 BOA 150 kr/m 2 BOA Industrimark Vara tätort med närhet till 25 kr/m 2 35 kr/m 2 E20 Vara tätort, övriga områden 15 kr/m 2 25 kr/m 2 Övriga tätorter 15 kr/m 2 25 kr/m 2 Miljö- och byggnadsnämnden 6. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om ett tillskott om 400 tkr för 2008 för att kunna driva avloppsprojektet och hän-

24 Kommunfullmäktige visar till ackumulerat överskott. För att kunna driva avloppsprojektet under perioden , får 400 tkr årligen tas av kommunens utvecklingsmedel. 7. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om 200 tkr för att kunna anställa ytterligare en handläggare på byggsidan. 8. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om ytterligare 300 tkr till bostadsanpassningsbidrag. Tekniska servicenämnden 9. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 100 tkr för drift av ny förskola Vedum 100 tkr för drift av ev. ny förskoleavdelning Levene. 10. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 675 tkr för energideklaration socialnämndens och bildningsnämndens fastigheter. 11. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 110 tkr för lekredskap skola/förskola 150 tkr för ekonomitjänst kost och tekniska 20 % vardera 90 tkr för lekplatsskötsel 12. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om bidrag för skötsel 50 tkr ny gata Heljeved 75 tkr nytt bostadsområde Makrillen 110 tkr nytt bostadsområde Elisgården 50 tkr tunnel Vedum 165 tkr nytt rekreationsområde Nedervara 80 tkr ny gång-cykelväg (BIKE) Jung-Skarstad 13. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 150 tkr för nationell databas, trafikliggare. 14. Kommunfullmäktige antar reviderad VA-taxa för år Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för upplåtelse av allmän platsmark (höjning från kr till kr samtidigt som det rörliga kvadratmeterpriset höjs från 3 till 4 kr) 16. Kommunfullmäktige antar reviderad torghandelstaxa. 17. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för dispens för transporter (nuvarande taxa sedan 2003) enligt följande:

25 Kommunfullmäktige Transportdispenser Nuvarande pris Förslag Längd < 35 m 350 kr 400 kr Bredd < 4,5 350 kr 400 kr Längd > 35 m 450 kr 500 kr Längd > 4,5 m 450 kr 500 kr Tung transport 450 kr 500 kr Bildningsnämnden 18. Kommunfullmäktige avslår bildningsnämndens begäran om tkr till ej påverkbara kostnader för skolskjutsar, tkr till förskoleklasser 1-5 år samt ökade interkommunala kostnader och beviljar istället tkr i nivåhöjande anslag samt möjlighet att under 2008 ianspråkta ytterligare tkr av sitt ackumulerade överskott utöver den procentsats som är fastställd i finansplanen. Bildningsnämnden medges även rätt att öka avgifterna för barnomsorgen maximalt. Socialnämnden 19. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om tkr till gruppbostad inom handikappomsorgen, tkr till individ- och familjeomsorgen och 900 tkr till inrättande av dagverksamhet för demenssjuka och beviljar istället tkr under år Generellt 20. Taxorna i övrigt är oförändrade jämfört med För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter. Investeringsbudget 21. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2008 för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar (tkr): Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 481 Socialnämnden Tekniska servicenämnden Summa Övrigt 22. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2008 till 20:90 per skattekrona. 23. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2007 enligt reviderad bilaga. 24. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för åren enligt separat bilaga.

26 Kommunfullmäktige Reservation Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska gruppen till förmån för M. Wiréns yrkanden. Kommunfullmäktiges behandling Yrkande Jan-Erik Wallin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut Sammanträdet ajourneras klockan Allmänhetens frågestund Allmänheten ställer frågor mellan klockan Därefter återupptas överläggningarna. Yrkande Onni Vehviläinen (m), med instämmande av Leif Carlsson (c), Sven Månsson (fp), Ingemar Rogbrant (c), Bengt-Olof Fredén (c), Lars Gezelius (m) och Mona Hellberg-Wikström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Socialdemokraterna genom Marianne Wirén yrkar, med instämmande av Carl- Magnus Bengtegård (v), Fredrik Nelander (s) och Stefan Westergren (s), istället följande ändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag: Beslut avseende nämnd, driftbudget Kommunstyrelsen (Ny punkt) Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens ram med 500 tkr samt uppdrar åt kommunstyrelsen att genom tillskottet och omfördelning inom ramen utöka konserthusets budget med 750 tkr. Miljö- och byggnadsnämnden (Punkt 6) Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om ett tillskott om 400 tkr för 2008 för att kunna driva avloppsprojektet och hänvisar till ackumulerat överskott. (Punkt 8) Kommunfullmäktige tillstyrker miljö- och byggnadsnämndens begäran om ytterligare 300 tkr till bostadsanpassningsbidrag. Tekniska servicenämnden (Punkt 9) Kommunfullmäktige tillstyrker tekniska servicenämndens begäran om

Budget 2006 och plan

Budget 2006 och plan Kommunfullmäktige 2005-11-28 2 KF 70 KS 122 AU 221 Dnr 56/2005 Dpl 040 Budget 2006 och plan 2007-2008 Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i 42/2005 att fastställa budgetramar för driftsoch investeringsbudgeten

Läs mer

Budget 2007 och plan 2008-2010

Budget 2007 och plan 2008-2010 Sida 1 KF 12/06:2 KS 142 AU 224 Dnr 97/2006 Dpl 040 Budget 2007 och plan 2008-2010 Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i 49/2006 att fastställa budgetramar för drifts- och investeringsbudgeten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Anela Pranjic, sekreterare Maria West, kanslichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Anela Pranjic, sekreterare Maria West, kanslichef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 19.15 (Ajournering kl. 18.35 19.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-04-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-04-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2010-04-26 1 Plats och tid Vara konserthus kl.18.00-21.10 (ajournering kl. 18.45-19.20, 20.35-20.45) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 Plats och tid Jungs Bygdegård kl.18.00 21.00 (ajournering kl. 18.30 19.15) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Justerare Anela Lennartsson, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl

Plats och tid: Vara församlingshem kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2011-05-12 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-22.15 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-11 Utses

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Caroline Hagström, t.f. miljöchef 5 Karin Lundin, miljö- & hälsoskyddsinsp.

Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Caroline Hagström, t.f. miljöchef 5 Karin Lundin, miljö- & hälsoskyddsinsp. SAANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-08 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00-19.15 (ajournering kl. 18.30-18.35 och kl. 18.40-18.45) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Bodil Warolin, t.f. kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekreterare. Christoffer Jensen, kommunjurist

Se bifogat närvaroprotokoll. Bodil Warolin, t.f. kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekreterare. Christoffer Jensen, kommunjurist AANTRÄDEPROTOKOLL ammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-10-26 1 Plats och tid Vara Konserthus, Fullmäktigesalen, klockan 18.00 19.57 (del av ordinarie sammanträde samma tid) (Ajournering klockan 18.30-19.00)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010.05.25 1 Plats och tid Samlingssalen, vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande 62-63, 65-75 Håkan Svensson (M) Ingemar Jacobson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-31 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-31 1 Kommunfullmäktige 2014-03-31 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.30. Ajournering klockan 18.50-19.10, 19.30-19.35, 20.15-20.20. Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Camilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-19.25. Ajournering klockan 18.30-18.50. Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00-20.40 (ajournering kl. 18.00-18.40 & 19.40-20.10) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-05 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-05 1 Kommunstyrelsen 2008-11-05 1 Plats och tid 2008-11-05 kl. 14.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Irene Karlsson (c), ordf. Anders Ekdén (m) Onni Vehviläinen (m) Göran Persson (m) Lars Gezelius (m) Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2006-06-19 1 Plats och tid Skarstads bygdegård, Vara kommun, kl. 18.00-22.00 (ajournering 19.05-19.35) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2009.04.29 1 Plats och tid Stora konferensrummet vårdcentralen kl 13.30-16.00 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande Håkan Svensson (M) Inger Hultén (M) Inger Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Socialnämnden 2013.11.20 1

Socialnämnden 2013.11.20 1 Socialnämnden 2013.11.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset kl 13.30-16.10 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-05

Kommunfullmäktige 2012-06-05 Kommunfullmäktige 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Mildred Eggen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2008-01-31 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2008-01-31 1 Bildningsnämnden 2008-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset Vara kl. 9.00 13.05 ande Per Gunnarsson (m) kl. 9.00-11.50 Erik Lindström (m) Anders Ekdén (m) Marie Pehrsson (m) Ingemar Rogbrant (c), ordf. Louise

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 14.00 15.11, 15.14-17.00 1 (19) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars

Läs mer

PROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum:

PROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum: 1(9) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30-20:20 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.12.18 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset, kl 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer