SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl (ajournering kl , och ) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör Katrin Siverby, sekreterare Justerare Onni Vehviläinen och Lillemor Källqvist Justeringens plats och tid Kansliavdelningen, Vara kommun kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katrin Siverby Ordförande Justerare Elof Jonsson Onni Vehviläinen Lillemor Källqvist Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kansliavdelningen Underskrift

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF Anmälan...2 Motion ang. lärarlyftet...3 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Västra Skaraborg verksamhetsåret Ansökan om kommunal borgen för lån Vara Bostäder AB...7 Bolagsbildning Vara Horse Arena AB...8 Budget 2008 och plan

3 NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Onni Vehviläinen och Lillemor Källqvist Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson 1 M Göran Persson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Fredrik Nelander 1 C Leif Carlsson 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 M Cecilia Widegren samt del av 90 Kl Roger Warolin Del av 90 Kl C Irene Karlsson 1 M Per Gunnarsson 1 FP Sven Månsson 1 S Stefan Westergren 1 M Thore Svenson 1 KD Siv Hellqvist Catarina Andersson 1 V Ulla Bengtegård 1 S Britt-Marie Jörgensen 1 Justerandens signatur

4 NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Onni Vehviläinen och Lillemor Källqvist Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Sven-Olof Johansson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Bengt-Åke Svensson 1 M Inger Olsson 1 FP Camilla Börjesson 1 S Jakob Jakobsson 1 M Karl-Göran Karlsson 1 C Louise Wiberg Del av 85 samt kl M Onni Vehviläinen 1 S Bengt Karlsson 1 M Mona Hellberg- Wikström Del av 85 samt kl Roger Warolin Del av 85 kl KD Lillemor Källqvist 1 C S V Arnold Wilhelmsson Minna Ihanus Carl-Magnus Bengtegård Rune Fridén 1 Christina Engblom (gäller hela 2007) 1 1 M Lennart Haglund 1 S Mohamad Rezkar 1 Justerandens signatur

5 NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Onni Vehviläinen och Lillemor Källqvist Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Håkan Svensson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 FP Stig Gleisner 1 S M Rose-Marie Persson Toufic Abou-Khalil 1 1 M Johan Olsson 1 C Kjell Gustafsson Del av 90 Kl S Olof Jörgensen 1 M Bengt Onsjö 1 S Yvonne Breman 1 SD Carola Karlsson 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

6 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 1(2) Justerare: : Onni Vehviläinen och Lillemor Källqvist Namn Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Johannes Lundén M Marie Pehrsson M Roger Warolin C Rune Fridén C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Maritha Jacobson FP Ingemar Jacobson KD Thomas Andrén KD Catarina Andersson S Christina Engblom

7 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 2(2) Justerare: : Onni Vehviläinen och Lillemor Källqvist Namn Närvaro S Börje Hernborg S Monica Jäger S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar 1 S Björn Karlsson S Anita Novarino V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 1

8 Kommunfullmäktige KF 85 Anmälan Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin (m) går igenom aktuell ärendebalans. Följande ärenden anmäls: - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans - Motion angående att Vara kommun medverkar till att en eller flera bensinstationer bygger tvätta-själv-hallar för bil och MC-tvätt, från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp genom Carl-Magnus Bengtegård, inlämnad Motion angående familjecentral från Lillemor Källqvist (kd) och Catarina Andersson (kd), inlämnad Motion angående framtidens enskilda avlopp från socialdemokraternas fullmäktigegrupp genom Fredrik Nelander, inlämnad

9 Kommunfullmäktige KF 86 KS 115 AU 204 Dnr 60/2007 Dpl 602 Motion ang. lärarlyftet Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige ser positivt på motionen och kan konstatera att kommunen kontinuerligt arbetar med fortbildning. Det är viktigt att tillvarata tillgängliga statsbidrag och det ligger på bildningsnämndens ansvar att med utgångspunkt från de behov som finns i Vara kommun genomföra lärarlyftet. 2. Vara Lärcentrum ges i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna utbildningen på hemmaplan. 3. Motion anses därmed färdigbehandlad. Bakgrund Folkpartiet har lämnat in följande motion till kommunfullmäktige: Lärarna är elevernas viktigaste resurs. Ingen faktor är tillnärmelsevis lika betydelsefull för skolans kunskapsresultat som en kompetent lärarkår. Regeringen har föreslagit att 3,6 miljarder kronor ska satsas på att förbättra lärarnas kunskaper lärare ska få möjlighet att gå akademisk fortbildning. Lärarna på låg- och mellanstadiet ska främst fortbildas i läs-, skriv- och räkneinlärning. För lärarna på högstadiet och gymnasiet prioriteras fördjupning och breddning av ämneskunskaperna. Avsikten är att läraren ska kunna vara tjänstledig med 80 % lön under studietiden. Staten har lovat att stå för 70 % av kostnaden, kommunen ska stå för de övriga 30 %. I Vara kommun kommer ett visst antal lärare att ges möjlighet att delta i lärarlyftet fram till Det kräver långsiktig planering och noggranna förberedelser. Vi måste se över behoven av fortbildning och ämnesfördjupning hos lärarkåren. Bildningsnämnden bör därför omgående uppdra åt en tjänstemannagrupp att både ta kontakt med Skolverket och förbereda kommunens skolor för lärarlyftet. Detta för att vi snabbt ska få de underlag som krävs för att besluta om denna angelägna kvalitetssatsning för skolans elever i vår kommun. Folkpartiet föreslår att fullmäktige beslutar att genomföra lärarlyftet i Vara kommun. Beredning Motionen har remitterats till bildningsnämnden och personalutskottet.

10 Kommunfullmäktige Bildningsförvaltningen har beskrivit lärarlyftet enligt följande: Regeringen har beslutat om en satsning på kompetensutveckling/fortbildning av lärare. Satsningen omfattar ca 2,8 miljarder kr under åren Dessa anslag ska räcka dels till statsbidrag till huvudmännen för del av lärarnas lön och för ersättning till högskoleutbildningar som Skolverket upphandlar för huvudmännens räkning. Syftet med satsningen är att stärka lärarens kompetens för att därigenom öka elevernas måluppfyllelse. Av regeringens uppdrag till Skolverket framgår att den kompetensutveckling som genomförs ska utgå från huvudmännens prioriteringar och önskemål. Satsningen är ett erbjudande från staten till huvudmännen som avgör om och på vilket sätt man vill nyttja detta erbjudande om kompetensutveckling som berättigar till visst statsbidrag. På samma sätt blir satsningen ett erbjudande från kommunen till lärarna att delta i kompetensutveckling med 80 % bibehållen lön. Kommunen står för 30 % av den 80 %-iga lönen. Någon skyldighet för arbetsgivaren att ersätta andra kostnader, t.ex. resor eller kurslitteratur finns inte. Satsningen förutsätter en gemensam finansiering från staten, kommunen och läraren. Kommunerna har ännu inte fått besked om definitiv dimensionering av antalet platser. Yttranden Bildningsnämnden har i 66/2007 beslutat att den är positiv till att Vara kommun deltar i satsningen lärarlyftet. En förutsättning för detta är att kommunfullmäktige beviljar nämnden de ekonomiska medel som motsvarar den kommunala kostnaden. Personalutskottet har i 61/2007 konstaterat att motionen i sak inte kan behandlas av utskottet, eftersom det får ses som en angelägenhet för den verksamhetsansvariga nämnden att ta ställning till. Personalutskottet har däremot i lednings- och styrdokumentet Personal angett att: - Kompetens ger medarbetarna ökat självförtroende kunna möta och agera i nya situationer. Kompetens är förmågan att tillämpa sina kunskaper, erfarenheter och färdigheter på ett rationellt och effektivt sätt som ger kvalitet. Medarbetare med hög kompetens är tryggare i sin arbetssituation och har förutsättningar att göra en bättre insats. Utgående från denna skrivning så är personalutskottet positivt till alla insatser som görs ifrån verksamhetsansvariga nämnder för att öka medarbetarnas kompetens.

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens behandling Utbildningschef Gudrun Lidén informerar om att utbildningen gäller för behöriga lärare. Satsningen räcker till motsvarande sex lärares studier på heltid. Yrkande Sven Månsson yrkar på följande tillägg: Lärcentrum ges i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna utbildningen på hemmaplan. Kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige ser positivt på motionen och kan konstatera att kommunen kontinuerligt arbetar med fortbildning. Det är viktigt att tillvarata tillgängliga statsbidrag och det ligger på bildningsnämndens ansvar att med utgångspunkt från de behov som finns i Vara kommun genomföra lärarlyftet. 2. Vara Lärcentrum ges i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna utbildningen på hemmaplan. 3. Motion anses därmed färdigbehandlad. Kommunfullmäktiges behandling Camilla Börjesson (fp) tackar för svaret.

12 Kommunfullmäktige KF 87 KS 116 AU 206 Dnr 97/2007 Dpl 770 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Västra Skaraborg verksamhetsåret 2006 Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets årsredovisning för perioden samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden. Thore Svensson (m) deltager inte i beslutet Beskrivning Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för första verksamhetsåret Samordningsförbundet, som bedriver finansiellt samordnad rehabilitering, ingår inte i koncernen men driver verksamhet enligt kommunallagen. Kommunfullmäktige har därför att ta ställning frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har tillstyrkt att samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsperioden. Beredning Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för perioden samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets årsredovisning för perioden samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

13 Kommunfullmäktige KF 88 KS 122 AU 215 Dnr 144/2007 Dpl 275 Ansökan om kommunal borgen för lån Vara Bostäder AB Beslut (enligt Kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige beviljar Vara Bostäder AB kommunal borgen för lån på 30 mkr med fördelningen byggnation av kv. Svalan 22 mkr och konvertering av värmesystem i kv. Aspen 8 mkr. 2. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift på 0,25 % på borgenslånen. Beskrivning Vara Bostäder AB har i skrivelse daterad den 12 oktober 2007 ansökt om kommunal borgen för lån på 30 mkr för byggnation av kv. Svalan samt konvertering av värmesystem (byte från el till fjärrvärme) på kv. Aspen., båda objekten i Vara tätort. Lånet har följande uppdelning: Byggnation kv. Svalan Ombyggnation kv. Aspen kr kr Under byggnadstiden sker finansiering genom kortfristig upplåning via kommunens koncernkonto. Beredning Ärendet har beretts av ekonomichef Dan Jonasson. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar Vara Bostäder AB kommunal borgen för lån på 30 mkr med fördelningen byggnation av kv. Svalan 22 mkr och konvertering av värmesystem i kv. Aspen 8 mkr. 2. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift på 0,25 % på borgenslånen.

14 Kommunfullmäktige KF 89 KS 117 Dnr 73/2005 Dpl 485 Bolagsbildning Vara Horse Arena AB Beslut 1. Vara kommun anmäler till Bolagsverket om nyregistrering av bolaget Vara Horse Arena AB. 2. Till styrelseledamöter utses kommunstyrelsens arbetsutskott, d.v.s. Jan-Erik Wallin, Irene Karlsson och Marianne Wirén med Wallin som ordförande. 3. Till verkställande direktör (VD) utses kommundirektör Gert Norell. 4. Till revisor väljs Ove Larsson, Öhrlings PwC AB, Lidköping. Till lekmannarevisorer väljs följande personer: M M C FP S S Bo Johansson Naum Dränggården VARA Kerstin Isacsson Solrosvägen VARA Håkan Erlandsson Södra Lundby Nyland VEDUM Ingvar Lund Bitterna Vägatorp VEDUM Per-Olof Thörn Marierovägen VARA Reino Garyd Sågaregatan STORA LEVENE Ordförande: Per-Olof Thörn Vice ordförande: Bo Johansson

15 Kommunfullmäktige Firman tecknas av ordföranden och verkställande direktören i förening. 6. Vara kommun går in som aktieägare i bolaget med ett aktiekapital på kr. 7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Vänsterpartiet deltager inte i beslutet. Bakgrund Styrgruppen för Vara Horse Arena har vid sitt möte den 20 augusti 2007 noterat att bolagsbildning bör ske snarast. Kommunstyrelsens behandling Utvecklingschef Jan-Erik Persson informerar om att inför registreringen av bolaget finns ett förslag till bolagsordning samt stiftelseurkund upprättade. Kommunstyrelsen anser att formuleringen av bolagsordningen skall ses över innan utskick till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förslag till beslut 1. Vara kommun anmäler till Bolagsverket om nyregistrering av bolaget Vara Horse Arena AB. 2. Till styrelseledamöter utses kommunstyrelsens arbetsutskott, d.v.s. Jan-Erik Wallin, Irene Karlsson och Marianne Wirén med Wallin som ordförande. 3. Till verkställande direktör (VD) utses kommundirektör Gert Norell. 4. Till revisor väljs Ove Larsson, Öhrlings PwC AB, Lidköping 5. Firman tecknas av ordföranden och verkställande direktören i förening. 6. Vara kommun går in som aktieägare i bolaget med ett aktiekapital på kr. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

16 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges behandling Yrkande Carl-Magnus Bengtegård (v) yrkar på återremiss av ärendet till kommunstyrelsen. Proposition Ordförande ställer proposition på frågan om ärendet skall återremitteras och finner att det avslås. Omröstnings begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller att ärendet skall avgöras idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet skall återremitteras röstar Nej. Vid omröstningen avges 42 Ja-röster och 2 Nej-röster enligt bifogat omröstningsprotokoll. VaraHorse Yrkande Onni Vehviläinen (m) yrkar att ett tillägg görs till kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 4 med följande lydelse: Till lekmannarevisorer väljs följande personer: M M C FP S S Bo Johansson Naum Dränggården VARA Kerstin Isacsson Solrosvägen VARA Håkan Erlandsson Södra Lundby Nyland VEDUM Ingvar Lund Bitterna Vägatorp VEDUM Per-Olof Thörn Marierovägen VARA Reino Garyd Sågaregatan STORA LEVENE Ordförande: Per-Olof Thörn Vice ordförande: Bo Johansson

17 Kommunfullmäktige Proposition Ordförande Elof Jonsson (c) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 1-3 och finner att dessa vinner bifall. Därefter ställer ordförande proposition på Onni Vehviläinens tilläggsyrkande och finner att det vinner bifall. Slutligen ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 5-7 och finner att dessa vinner bifall.

18 Kommunfullmäktige KF 90 KS 123 AU 216 Dnr 49/2007 Dpl 040 Budget 2008 och plan Beslut (enligt Kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2007 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt basbelopp får kostnadsföras. Beslut driftsbudget Kommunstyrelsen 3. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 4. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 35 % av prisbasbeloppet: Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000: :- Mandatstöd/mandat (45) : : :- Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun. 5. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för bostadstomter och industritomter enligt följande: Markexploatering Nuvarande pris Förslag Friliggande hus, grupp kr + 28 kr/m kr + 34 kr/m 2 Kedje- o radhus, grupp kr + 28 kr/m kr + 34 kr/m 2 Parhus, grupp 2A kr + 28 kr/m kr + 34 kr/m 2 Flerbostadshus, grupp 2B (mindre än 3 vån.) Flerbostadshus, grupp 2C (3 vån. El. fler) 175 kr/m 2 BOA 210 kr/m 2 BOA 125 kr/m 2 BOA 150 kr/m 2 BOA Industrimark Vara tätort med närhet till 25 kr/m 2 35 kr/m 2 E20 Vara tätort, övriga områden 15 kr/m 2 25 kr/m 2 Övriga tätorter 15 kr/m 2 25 kr/m 2

19 Kommunfullmäktige Miljö- och byggnadsnämnden 6. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om ett tillskott om 400 tkr för 2008 för att kunna driva avloppsprojektet och hänvisar till ackumulerat överskott. För att kunna driva avloppsprojektet under perioden , får 400 tkr årligen tas av kommunens utvecklingsmedel. 7. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om 200 tkr för att kunna anställa ytterligare en handläggare på byggsidan. 8. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om ytterligare 300 tkr till bostadsanpassningsbidrag. Tekniska servicenämnden 9. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 100 tkr för drift av ny förskola Vedum 100 tkr för drift av ev. ny förskoleavdelning Levene. 10. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 675 tkr för energideklaration socialnämndens och bildningsnämndens fastigheter. 11. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 110 tkr för lekredskap skola/förskola 150 tkr för ekonomitjänst kost och tekniska 20 % vardera 90 tkr för lekplatsskötsel 12. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om bidrag för skötsel 50 tkr ny gata Heljeved 75 tkr nytt bostadsområde Makrillen 110 tkr nytt bostadsområde Elisgården 50 tkr tunnel Vedum 165 tkr nytt rekreationsområde Nedervara 80 tkr ny gång-cykelväg (BIKE) Jung-Skarstad 13. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 150 tkr för nationell databas, trafikliggare. 14. Kommunfullmäktige antar reviderad VA-taxa för år Bilaga 15. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för upplåtelse av allmän platsmark (höjning från kr till kr samtidigt som det rörliga kvadratmeterpriset höjs från 3 till 4 kr) 16. Kommunfullmäktige antar reviderad torghandelstaxa. Bilaga

20 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för dispens för transporter (nuvarande taxa sedan 2003) enligt följande: Transportdispenser Nuvarande pris Förslag Längd < 35 m 350 kr 400 kr Bredd < 4,5 350 kr 400 kr Längd > 35 m 450 kr 500 kr Längd > 4,5 m 450 kr 500 kr Tung transport 450 kr 500 kr Bildningsnämnden 18. Kommunfullmäktige avslår bildningsnämndens begäran om tkr till ej påverkbara kostnader för skolskjutsar, tkr till förskoleklasser 1-5 år samt ökade interkommunala kostnader och beviljar istället tkr i nivåhöjande anslag samt möjlighet att under 2008 ianspråkta ytterligare tkr av sitt ackumulerade överskott utöver den procentsats som är fastställd i finansplanen. Bildningsnämnden medges även rätt att öka avgifterna för barnomsorgen maximalt. Socialnämnden 19. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om tkr till gruppbostad inom handikappomsorgen, tkr till individ- och familjeomsorgen och 900 tkr till inrättande av dagverksamhet för demenssjuka och beviljar istället tkr under år Generellt 20. Taxorna i övrigt är oförändrade jämfört med För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter. Sammanställning driftsbudget 21. Kommunfullmäktige fastställer nettodriftsbudget 2008 för respektive nämnd inkl. kapitalkostnad och interna hyror (tkr): Vara kommuns revisorer 709 Kommunstyrelsen Tekniska servicenämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Summa Beslut investeringsbudget 22. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2008 för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar enligt bilaga (tkr)

21 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 481 Socialnämnden Tekniska servicenämnden Summa Övrigt 23. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2008 till 20:90 per skattekrona. 24. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2007 enligt bilaga. 25. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för åren enligt separat bilaga. Reservation Den socialdemokratiska gruppen och Vänsterpartigruppen reserverar sig till förmån för det socialdemokratiska yrkandet. Beskrivning Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i 52/2007 att fastställa budgetramar för driftsoch investeringsbudgeten för år Ramarna för driftsbudgeten fastställdes till tkr i löpande pris och investeringsbudgeten till ca 50 mkr. Resultatbudgeten redovisar nu ett resultat på 5,7 mkr, en försämring med 2,9 mkr i förhållande till rambudgeten. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i resultatbudgeten till 0,8 %. Enligt de finansiella målen, som antagits i finansplanen, skall årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 2 % +/- 1 %. Detta utgör marginal för ett realt förmögenhetsskydd (avskrivningar på återanskaffningsvärdet) samt en buffert för de osäkerhetsfaktorer och den instabilitet i planeringsförutsättningarna som för närvarande föreligger. Övriga finansiella mål har följts upp i budgetdokumentet under avsnittet Finansiell analys. Övriga förutsättningar Följande förutsättningar har legat till grund för ramberäkningarna under perioden :

22 Kommunfullmäktige Oförändrad skattesats 20,90 skkr under hela planeringsperioden Invånarantalet i kommunen är beräknat till invånare år 2008, år 2009, år 2010 och år Skatteunderlaget i kommunen beräknas öka i samma takt som för riket totalt enligt Kommun- och Landstingsförbundets prognos. De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som antagits betr. löne- och prisökningar. Om större förändringar sker kommer möjligheter att ges till en anpassning av ramanslaget. Budgetprocessen Ramarna innehåller justeringar av rent teknisk karaktär som t.ex. att tidigare riktade statsbidrag omförts till generella statsbidrag. Ramarna har vidare justerats för demografisk påverkan. Dessutom tillkommer äskanden utöver ram, som beretts i särskild ordning nedan. Budgetberedningen Under budgetberedningen den 17 oktober 2007 har gemensamma överläggningar förts med samtliga nämnders presidier och ansvariga tjänstemän, varvid nämnderna redovisat sina budgetförslag. Ekonomichef Dan Jonasson redovisar följande dokument gällande budget 2008 och ekonomisk plan för åren : Budget 2008 och plan (Driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, finansieringsanalys och balansbudget). Skatteprognos Finansiella kostnader och intäkter Pensionskostnader Balanserade över- och underskott Jämförelse med ram Kommunstyrelsens behandling Ekonomichef Dan Jonasson redovisar bl.a. en ny skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting. Denna ger kommunen följande utökade skatteintäkter, generella statsbidrag + utjämning: 2008: 6 mkr 2009: 2,4 mkr 2010: 2,7 mkr 2011: 2,6 mkr

23 Kommunfullmäktige MBL-förhandling har ägt rum den 26 oktober. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2007 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt basbelopp får kostnadsföras. Beslut driftbudget Kommunstyrelsen 3. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 4. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 35 % av prisbasbeloppet: Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000: :- Mandatstöd/mandat (45) : : :- Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun. 5. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för bostadstomter och industritomter enligt följande: Markexploatering Nuvarande pris Förslag Friliggande hus, grupp kr + 28 kr/m kr + 34 kr/m 2 Kedje- o radhus, grupp kr + 28 kr/m kr + 34 kr/m 2 Parhus, grupp 2A kr + 28 kr/m kr + 34 kr/m 2 Flerbostadshus, grupp 2B (mindre än 3 vån.) Flerbostadshus, grupp 2C (3 vån. El. fler) 175 kr/m 2 BOA 210 kr/m 2 BOA 125 kr/m 2 BOA 150 kr/m 2 BOA Industrimark Vara tätort med närhet till 25 kr/m 2 35 kr/m 2 E20 Vara tätort, övriga områden 15 kr/m 2 25 kr/m 2 Övriga tätorter 15 kr/m 2 25 kr/m 2 Miljö- och byggnadsnämnden 6. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om ett tillskott om 400 tkr för 2008 för att kunna driva avloppsprojektet och hän-

24 Kommunfullmäktige visar till ackumulerat överskott. För att kunna driva avloppsprojektet under perioden , får 400 tkr årligen tas av kommunens utvecklingsmedel. 7. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om 200 tkr för att kunna anställa ytterligare en handläggare på byggsidan. 8. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om ytterligare 300 tkr till bostadsanpassningsbidrag. Tekniska servicenämnden 9. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 100 tkr för drift av ny förskola Vedum 100 tkr för drift av ev. ny förskoleavdelning Levene. 10. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 675 tkr för energideklaration socialnämndens och bildningsnämndens fastigheter. 11. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 110 tkr för lekredskap skola/förskola 150 tkr för ekonomitjänst kost och tekniska 20 % vardera 90 tkr för lekplatsskötsel 12. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om bidrag för skötsel 50 tkr ny gata Heljeved 75 tkr nytt bostadsområde Makrillen 110 tkr nytt bostadsområde Elisgården 50 tkr tunnel Vedum 165 tkr nytt rekreationsområde Nedervara 80 tkr ny gång-cykelväg (BIKE) Jung-Skarstad 13. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om 150 tkr för nationell databas, trafikliggare. 14. Kommunfullmäktige antar reviderad VA-taxa för år Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för upplåtelse av allmän platsmark (höjning från kr till kr samtidigt som det rörliga kvadratmeterpriset höjs från 3 till 4 kr) 16. Kommunfullmäktige antar reviderad torghandelstaxa. 17. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för dispens för transporter (nuvarande taxa sedan 2003) enligt följande:

25 Kommunfullmäktige Transportdispenser Nuvarande pris Förslag Längd < 35 m 350 kr 400 kr Bredd < 4,5 350 kr 400 kr Längd > 35 m 450 kr 500 kr Längd > 4,5 m 450 kr 500 kr Tung transport 450 kr 500 kr Bildningsnämnden 18. Kommunfullmäktige avslår bildningsnämndens begäran om tkr till ej påverkbara kostnader för skolskjutsar, tkr till förskoleklasser 1-5 år samt ökade interkommunala kostnader och beviljar istället tkr i nivåhöjande anslag samt möjlighet att under 2008 ianspråkta ytterligare tkr av sitt ackumulerade överskott utöver den procentsats som är fastställd i finansplanen. Bildningsnämnden medges även rätt att öka avgifterna för barnomsorgen maximalt. Socialnämnden 19. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om tkr till gruppbostad inom handikappomsorgen, tkr till individ- och familjeomsorgen och 900 tkr till inrättande av dagverksamhet för demenssjuka och beviljar istället tkr under år Generellt 20. Taxorna i övrigt är oförändrade jämfört med För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter. Investeringsbudget 21. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2008 för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar (tkr): Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 481 Socialnämnden Tekniska servicenämnden Summa Övrigt 22. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2008 till 20:90 per skattekrona. 23. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2007 enligt reviderad bilaga. 24. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för åren enligt separat bilaga.

26 Kommunfullmäktige Reservation Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska gruppen till förmån för M. Wiréns yrkanden. Kommunfullmäktiges behandling Yrkande Jan-Erik Wallin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut Sammanträdet ajourneras klockan Allmänhetens frågestund Allmänheten ställer frågor mellan klockan Därefter återupptas överläggningarna. Yrkande Onni Vehviläinen (m), med instämmande av Leif Carlsson (c), Sven Månsson (fp), Ingemar Rogbrant (c), Bengt-Olof Fredén (c), Lars Gezelius (m) och Mona Hellberg-Wikström (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Socialdemokraterna genom Marianne Wirén yrkar, med instämmande av Carl- Magnus Bengtegård (v), Fredrik Nelander (s) och Stefan Westergren (s), istället följande ändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag: Beslut avseende nämnd, driftbudget Kommunstyrelsen (Ny punkt) Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens ram med 500 tkr samt uppdrar åt kommunstyrelsen att genom tillskottet och omfördelning inom ramen utöka konserthusets budget med 750 tkr. Miljö- och byggnadsnämnden (Punkt 6) Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om ett tillskott om 400 tkr för 2008 för att kunna driva avloppsprojektet och hänvisar till ackumulerat överskott. (Punkt 8) Kommunfullmäktige tillstyrker miljö- och byggnadsnämndens begäran om ytterligare 300 tkr till bostadsanpassningsbidrag. Tekniska servicenämnden (Punkt 9) Kommunfullmäktige tillstyrker tekniska servicenämndens begäran om

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00-20.40 (ajournering kl. 18.00-18.40 & 19.40-20.10) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 18.30-21.15 (ajournering kl. 19.45-20.00, 21.00-21.05) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2012-10-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00-20.00 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Birgit Wedén, sekreterare Gert Norell, kommundirektör Louise Clausen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(18)

Kommunfullmäktige 1(18) Kommunfullmäktige 1(18) Tid och plats: Kl 18.30-20.00 Dömle Herrgård, Deje Avser : 41-52 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Ulla Henriksson, kommunsekreterare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer