SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Se bifogat närvaroprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Vara konserthus kl (ajournering kl & kl ) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör Katrin Siverby, sekreterare Dan Jonasson, ekonomichef 15 Lars Henström, samhällsbyggnadschef 15 Justerare Irene Karlsson och Per Gunnarsson Justeringens plats och tid Kansli- och IT-avdelningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katrin Siverby Ordförande Justerare Elof Jonsson Irene Karlsson Per Gunnarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vara kommun, kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Underskrift Utdragsbestyrkande

2 Innehållsförteckning KF Informationsärenden... 2 Anmälan...3 Motion om bostadsbyggande... 4 Motion om gymnasial yrkeslinje i Kvänum... 6 Kommunens kostnader för förtroendevalda... 9 Köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 i Larv Hästsportanläggningen Vara Horse Arena...14 Bakgrund Stig-Olof Jönssons (FP) anhållan om entledigande från uppdrag samt fyllnadsval...19 Fyllnadsval av ersättare i Donationsstiftelser efter Camilla Börjesson (FP) En utvecklad medborgardialog i Vara kommun Översyn av den politiska organisationen... 22

3 NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Irene Karlsson och Per Gunnarsson Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson 1 M Göran Persson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Fredrik Nelander 1 C Leif Carlsson 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén Margareta Rezkar 1 M Cecilia Widegren 1 C Irene Karlsson 1 M Per Gunnarsson 1 FP Ingemar Jacobson 1 S Stefan Westergren 1 M Thore Svenson 1 KD Thomas Andrén Catarina Andersson 1 V Ulla Bengtegård 1 S Britt-Marie Jörgensen 1 Justerandens signatur

4 NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Irene Karlsson och Per Gunnarsson Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Sven-Olof Johansson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Bengt-Åke Svensson 1 M Inger Olsson Anders Ekdén 1 FP Camilla Börjesson 1 S Jakob Jakobsson 1 M Karl-Göran Karlsson 15 Avvek kl Roger Warolin Ankom kl C Louise Wiberg 1 M Onni Vehviläinen 1 S Bengt Karlsson Monica Jäger 1 M Mona Hellberg- Wikström 1 KD Lillemor Källqvist 1 C Arnold Wilhelmsson 1 S Christina Engblom 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 M Lennart Haglund 1 S Mohamad Rezkar 1 Justerandens signatur

5 NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Irene Karlsson och Per Gunnarsson Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Håkan Svensson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 FP Stig Gleisner 1 S Rose-Marie Persson 1 M Toufic Abou-Khalil 1 M Johan Olsson 1 C Kjell Gustafsson 1 S Olof Jörgensen 1 M Bengt Onsjö 1 S Yvonne Breman 1 SD Carola Karlsson 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

6 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 1(2) Justerare: Irene Karlsson och Per Gunnarsson Namn Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Johannes Lundén M Marie Pehrsson M Roger Warolin C Rune Fridén C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Maritha Jacobson FP Ingemar Jacobson KD Catarina Andersson KD Niclas Karlsson S Börje Hernborg

7 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 2(2) Justerare: Irene Karlsson och Per Gunnarsson Namn Närvaro S Monica Jäger S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar S Björn Karlsson S Anita Novarino S Eli Abadji V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 15 Informationsärenden Kommunens kvalitet i korthet (Dnr 14/2007) Ekonomichef Dan Jonasson informerar om kommunens kvalitet i korthet, varefter fullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Lednings- och informationsplan vid extraordinära händelser (Dnr 71/2007) Kanslichef Katrin Siverby informerar om lednings- och informationsplan vid extraordinära händelser, varefter fullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Upprustning av kommunens inomhusbad (Dnr 25/2009) Samhällsbyggnadschef Lars Henström informerar om upprustningsbehoven av kommunens inomhusbad, varefter fullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Detaljplan Tornum 11:1 m.fl, Kvänum (Industrigatan) (Dnr 50/2008) Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin (M) informerar om detaljplanen rörande Tornum 11:1 m.fl, Kvänum (Industrigatan), varefter fullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Kommunfullmäktiges ordförande Elof Jonsson (C) meddelar att informationsärendet rörande presentation av den nya konserthuschefen samt ärendet rörande bokslutsinformation utgår vid dagens möte och istället kommer att tas upp vid kommunfullmäktiges nästa möte den 27 april Karl-Göran Karlsson (M) lämnar mötet kl och ersätts av Roger Warolin. Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 16 Anmälan Följande ärenden anmäls: - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans - Slutredovisning sanering av VA-ledningar (33481, 33842) TSN 3 - Slutredovisning Södergatan, Vara (33119) (TSN 4) - Slutredovisning ombyggnad av skolgård och kompletterande parkering till utebadet, Cylindahallen och konserthuset (TSN 27) Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 17 KS 12 AU 25 Dnr 44/2008 Dpl 250 Motion om bostadsbyggande Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige kan konstatera att en boendeutredning är framtagen, där frågeställningar om bostadsbyggnation i såväl Kvänum, Levene, Vedum som Vara belyses. Utredningen är nu under politisk behandling. 2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Bakgrund Sven Månsson, Camilla Börjesson och Stig Gleisner (F) har den 31 mars 2008 lämnat in följande motion: Befolkningsökning är synnerligen angeläget för Vara kommuns utveckling, Det är positivt att bostadsbyggande nu påbörjats i Vara tätort, säkert mycket tack vare de signaler som getts och de olika initiativ till satsningar på centralorten som kommunen tagit. Kommunala bostadsbolaget har med sin byggnation inspirerat också privata företag att satsa där. I en kommun med vår struktur är det särskilt angeläget att hela kommunen hålls levande. Det är minst lika viktigt att ta vara på de möjligheter till utveckling som redan finns, som att göra satsningar på nya objekt. God utveckling, som kommunen kan dra fördel av, finns det på flera orter. Mest påtagligt är företagens enorma satsningar och investeringar i mångmiljonklassen på ny- och utbyggnader, som i sin tur skapat hundratals nya arbetstillfällen. För kommunen har detta än så länge nästan enbart resulterat i att inpendlingen och miljöpåverkan från de tillresande ökat ännu mer. Underlaget för kommunalskatt, handel, skolor och annan service i kommunen har däremot inte utökats. Folkpartiet yrkar att kommunen intensifierar marknadsföreningen för bostadsbyggande i kommunen gentemot privata byggföretag och ger egna bostadsbolaget i uppdrag att bygga bostäder i första hand i Kvänum där inpendlingen är som störst och sedan också i Vedum och Stora Levene. Beredning Näringslivschefen har meddelat att kontakter hålls kontinuerligt med byggföretag i kommunen, men hittills har inte någon visat intresse för byggnation. Kontakter finns med husföretag som i dagsläget visat intresse för byggnation av villor i Vara tätort. Kontakter med husföretag finns också via projektet Vara Horse Arena, där möjligheten att bygga i hela kommunen kan diskuteras. Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Styrelsen för Vara Bostäder AB har den 17 december 2008 lämnat följande yttrande: I den neråtgående konjunktur som vi ännu inte vet vart den tar vägen är det osäkert för alla bostadsbolag att investera. Vi på Vara Bostäder AB har startat en byggnation på Badhusgatan som färdigställs under våren Denna nyproduktion ger ett nettotillskott på sju lägenheter och intresset har varit stort för att bosätta sig där, vilket vi är glada över. Vi planerar även en nyproduktion med start Denna nyproduktion ger ett nettotillskott på fyra lägenheter och ligger vid Solgården/Allégatan i Vara, vilket vi också har stort intresse från hyresgäster. För att bygga fler lägenheter krävs både finansiell styrka och en stor efterfrågan på bostäder. Den efterfrågan på lägenheter som vi upplever på Vara Bostäder AB är klart störst i Vara. Det som understryker detta ytterligare är att vi vid den vikande konjunktur som vi är på väg in i blir vakanserna större på alla orter förutom i centralorten Vara. Detta medför att Vara Bostäder AB inte kommer att bygga på någon annan ort än Vara om inte finansiell hjälp eller någon slags hyresgaranti utfärdas från kommunen. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige kan konstatera att en boendeutredning är framtagen, där frågeställningar om bostadsbyggnation i såväl Kvänum, Levene, Vedum som Vara belyses. Utredningen är nu under politisk behandling. 2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Kommunfullmäktiges behandling Camilla Börjesson (FP) tackar för svaret. Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 18 KS 13 AU 26 Dnr 145/2008 Dpl 612 Motion om gymnasial yrkeslinje i Kvänum Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige avslår motionen och uppmanar istället bildningsnämnden att fortsätta förlägga och utveckla lärlingsutbildning och praktik inom såväl industriprogrammet som övriga program ute på företag. 2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Bakgrund Ulla Bengtegård och Carl-Magnus Bengtegård (V) har den 25 november 2008 lämnat in följande motion: Kvänumsområdet är den tätort som har flest industriföretag i Vara kommun och dessutom har ökat i befolkningsantal. Kvänumsföretag har dessutom specialiserat sig inom ventilation och diverse plåtindustri. Därmed behövs en sådan specialiserad yrkesutbildning. En sådan utbildning skulle också leda till ett utvecklat samarbete mellan skola och näringslivet. För att få ungdomar att stanna kvar i kommunen så måste det finnas en gymnasial linje som leder till arbete inom kommunen. Detta leder också till att vi ökar våra skatteintäkter. Därför föreslår vi att bildningsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten att starta en gymnasial yrkesutbildning i Kvänum som inriktar sig mot den industri som finns i Kvänumsområdet samt att näringslivschefen får i uppdrag att undersöka intresset hos företagen i området Beredning Bildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 3 februari 2009, 4, lämnat följande yttrande: Lagmansgymnasiet har ett industriprogram med två inriktningar, skärande bearbetning och plåt och svets. Den senare motsvarar i stort den utbildning som vänsterpartiet nämner. Eftersom inriktningen ingår i ett nationellt program ger den även en fullständig gymnasieexamen, vilket är viktigt för att eleverna skall ha en bredd i sitt kunnande och i sina möjligheter att få arbete. Lagmansgymnasiet har även ett teknikprogram med tre inriktningar, el/automation, data och industri. Dessa är direkt framtagna i samverkan med teknikföretagen. Det finns alltså redan idag utbildningar i kommunen som riktar sig till de företag som finns i Kvänum och det finns ett gott samarbete mellan företag och skola Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige när det gäller arbetsplatsförlagda utbildningsmoment. Möjligheter att utveckla detta samarbete finns naturligtvis alltid. Att lokalisera en gymnasial yrkesutbildning till Kvänum skulle innebära att man behöver lägga ner hela industriprogrammet i Vara och flytta detta till Kvänum. Det skulle dock få stora konsekvenser, framför allt en icke önskvärd splittring av Lagmansgymnasiet vad gäller lokaler, utrustning, personal och elever. Dessutom skulle det bli ökade ekonomiska kostnader, vilket det inte finns utrymme för i dagens budget, och troligen inte heller i morgondagens. En möjlighet för att ytterligare stimulera intresset för Kvänumsföretagen skulle kanske vara att i nära samverkan mellan företag och gymnasiet erbjuda lärlingsutbildning i Kvänum. Näringslivschefen har lämnat följande synpunkter: Lagmansgymnasiet har idag två program som är speciellt inriktade mot tillverkningsindustrin industriprogrammet med två inriktningar - CNC och plåt och svets teknikprogrammet med tre inriktningar - automation/el, data och industri. Teknikprogrammet är direkt framtaget i samarbete med Teknikföretagen och Industriprogrammets innehåll har stämts av med Teknikföretagens utbildningskommitté. Det är viktigt att Lagmansgymnasiet håller denna kontinuerliga dialog med företrädare för kommunens näringsliv särskilt som de tekniska inriktningarna överlag i landet är svåra att rekrytera till. En insats från företagen för att öka attraktiviteten för programmen är att man garanterar eleverna sommarjobb på industriföretagen. Kontakt har tagits med ordföranden för Teknikföretagens samarbetsgrupp Vara-Essunga och ordföranden i Näringslivskommittén för att efterhöra synpunkter på motionen. Uppfattningen är att de utbildningar som Lagmansgymnasiet erbjuder idag motsvarar det behov som finns. Bra kontakter med eleven och skolan skapas genom den praktiskt arbetsplatsförlagda utbildningen och sommarjobben men här skulle samarbetet kunna utvecklas vidare. Att förlägga även de teoretiska utbildningsmomenten utanför Lagmansgymnasiet skulle inte innebär någon vinst för företagen. En annan utbildningsmöjlighet är lärlingsutbildningsplatser, där största delen av utbildningen sker på företagen. Inom Teknikföretagen har frågan om Teknikcollage diskuterats och detta har även tagits upp med bildningsförvaltningen och rektor för Lagmansgymnasiet. En utredning pågår i Skaraborg om Teknikcollage Skaraborg, där industri- och teknikprogrammet på Lagmansgymnasiet skulle kunna ingå. Denna satsning innebär i så fall ett ännu närmare samarbete mellan skolan och näringslivet. Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige avslår motionen och uppmanar istället bildningsnämnden att fortsätta förlägga och utveckla lärlingsutbildning och praktik inom såväl industriprogrammet som övriga program ute på företag. 2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Fullmäktigesammanträdet ajourneras kl Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 19 KS 19 AU 35 Dnr 145/2006 Dpl 024 Kommunens kostnader för förtroendevalda Beslut Kommunfullmäktige beslutar om följande förändringar av arvodesreglerna fr.o.m. den 1 maj 2009: 1. Utvecklingsutskottet läggs ned, vilket även innebär förändring i nämndsorganisationen och kommunstyrelsens reglemente. 2. Demokratiberedningen läggs ned, vilket även innebär förändring i nämndsorganisationen och kommunfullmäktiges arbetsordning. 3. Sammanträdesarvodena skall beräknas per påbörjad halvtimma istället för per påbörjad timma. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera berörda dokument och återkomma till kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 september 2008, 178, i samband med behandlingen av budget för 2009 uppdra åt personalutskottet att se över den politiska organisationen inför 2009 samt bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Enligt personalutskottet har målet som angetts varit att reducera kostnaden med kr. Handläggning Personalavdelningen har tagit fram en kalkyl som visar vad olika åtgärder skulle komma att innebära i besparing. Denna kalkyl har varit ute på remiss hos de partigrupper som är representerade i kommunfullmäktige. Personalutskottet har vid sitt sammanträde den 4 februari 2009, 3, beslutat föreslå kommunfullmäktige följande: 3. Sammanträdesarvode för ordföranden med fasta arvoden (7,5 12 %) tas bort. Detta gäller ordföranden i kommunfullmäktige och personalutskottet. Revisorernas ordförande är undantagen. 4. Utvecklingsutskottet läggs ned. 5. Demokratiberedningen läggs ned. 6. Beräkna sammanträdesarvoden per påbörjad halvtimma istället för per påbörjad timma. Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Arvodesnivån fryses till 2008 års nivå. Kommunstyrelsens behandling Lars Gezelius yrkar bifall till punkterna 2-4, men återremiss till personalutskottet på punkterna 1 och 5 för att undersöka om det istället för frysning går att effektivisera det politiska arbetet genom att tjänstgöringstiden (=procentandelen) minskar. Yrkandet antas. En följd av besluten i punkterna 2 och 3 blir att kommunstyrelsens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning måste revideras medan samtliga punkter innebär förändringar i arvodesreglerna. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar om följande förändringar av arvodesreglerna fr.o.m. den 1 maj 2009: 1. Utvecklingsutskottet läggs ned, vilket även innebär förändring i nämndsorganisationen och kommunstyrelsens reglemente. 2. Demokratiberedningen läggs ned, vilket även innebär förändring i nämndsorganisationen och kommunfullmäktiges arbetsordning. 3. Sammanträdesarvodena skall beräknas per påbörjad halvtimma istället för per påbörjad timma. Beslut Kommunstyrelsen återremitterar följande punkter till personalutskottet: Sammanträdesarvodet för ordföranden med fasta arvoden (7,5 12,5 %) tas bort. Detta gäller ordföranden i kommunfullmäktige och personalutskottet. Revisorernas ordförande är undantagen. Arvodesnivån fryses till 2008 års nivå. Kommunfullmäktiges behandling Yrkande Onni Vehviläinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges ordförande Elof Jonsson (C), yrkar å presidiets vägnar, att ett tillägg görs med följande lydelse: Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera berörda dokument och återkomma till kommunfullmäktige. Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att det vinner bifall. Därefter ställer ordförande proposition på presidiets tilläggsyrkande och finner att också det vinner bifall. Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 20 KS 22 Dnr 40/2009 Dpl 252 Köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 i Larv Beslut Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för klargörande avseende lagligheten av köpeavtalens bestämmelser. Bakgrund Köpeavtal har upprättats med markägare i syfte att säkra tillgången till mark för framtida företags- och bostadsetableringar genom exempelvis Vara Horse Arena. Området skall detaljplaneläggas. Beskrivning Del av fastigheten Vara Borga 23:4 Säljare: Arne Bender Areal: ca 105 ha Tillträde: Köpeskilling: kr Del av fastigheten Vara Sjötorp 1:6 Säljare: Carl-Eric Gustafsson Areal: ca 40 ha Tillträde: Köpeskilling: kr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 enligt upprättade köpekontrakt. Bilagor 2. Medelsanvisning: Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital. Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges behandling Jan-Erik Wallin (M) förklarar inledningsvis att det har skett en felskrivning i köpekontrakten och att dessa har rättats till. Yrkande Arnold Wilhelmsson (C), med instämmande av Carl-Magnus Bengtegård (V), yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för klargörande avseende lagligheten av köpekontraktens bestämmelser. Proposition Ordförande Elof Jonsson (C) ställer proposition på Arnold Wilhelmssons m.fl. yrkande om återremiss och finner att det avslås. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som önskar att ärendet skall behandlas idag röstar Ja. Den som bifaller Arnold Wilhelmssons m.fl förslag röstar Nej. Vid omröstningen avges 22 Ja-röster, 22 Nej-röster och en avstår enligt bifogat omröstningsprotokoll. Omröstning Ärendet återremitteras därmed till kommunstyrelsen. Utdragsbestyrkande

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 21 KS 23 73/2005 Dpl 485 Hästsportanläggningen Vara Horse Arena Beslut I avvaktan på vidare handläggning av det för hästsportanläggningen relevanta markförvärvet, uppdrar kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige den 27 april 2009 med lägesrapport eller beslutsunderlag. Bakgrund Styrdokument Den strategiska planen är kommunens yttersta styrdokument och anger vision och övergripande mål. För perioden år anges som det viktigaste målet att Vara kommun har invånare vid utgången av år Kommunen har alltså en befolkningsökning som det viktigaste strategiska målet. Verkligheten är dock det motsatta, d.v.s. att kommunen fortsätter att tappa invånare. Senaste mätningen visar minus140 invånare år Jämställdhet Generellt läggs mer pengar på pojkars intressen och idrottande än på flickors och detta är speciellt tydligt på landsbygden. Flickor kommer lätt i skymundan. Ca 85 % av medlemmarna i Sveriges ridklubbar är kvinnor och ridsporten är en av de absolut största idrottsgrenarna bland kvinnor. Över hälften av medlemmarna är kvinnor under 25 år. Landsbygdsutveckling Varaslätten är av tradition en jordbruksbygd och hästnäringen är för närvarande den del av jordbruket som växer starkast. Hästnäringen är en möjlighet för en bygd där omstrukturering av jordbruket är nödvändig. En hästanläggning skulle profilera Vara kommun som mötesplats för hästsporten i västra Sverige och bli ett nationellt hästsportcentrum där nationella och internationella tävlingar anordnas. Ny näringsverksamhet och företagsetableringar ger landsbygden möjligheter till många nya arbetstillfällen. Beredning Projektet Vara Horse Arena har först genom ett Leader-projekt och sedan genom kommunens utvecklingsavdelning utrett och utvecklat förutsättningarna för att skapa ett unikt ridsportcentrum för Europa där nationella och interna- Utdragsbestyrkande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige tionella tävlingar anordnas. Anläggningen skall vara ett komplett centrum för träning, tävlingar och uppstallning av ridsportens olika grenar såsom hoppning, dressyr, fälttävlan, körning, western, islandshästar m.fl. Den skall också vara den naturliga platsen för regionala arrangemang. Dessutom skall den vara en komplett träningsanläggning för travets olika discipliner, d.v.s. trav, monté samt ponnytrav. Principbeslut Kommunfullmäktige fattade den 29 september 2008, 60, ett principbeslut med följande innehåll: 1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplanen för Vara Horse Arena som inriktning för den fortsatta planeringen att förverkliga projektet. 2. Som medfinansiering godkänner kommunen en riskexponering motsvarande max. 15 mkr årligen. Riskexponeringens utformning och omfattning beslutas av kommunfullmäktige då övrig finansiering är klarlagd och verksamhetsbeskrivning finns för första året. Beslut tas i kommunfullmäktige senast mars Beräknade kostnader för Vara Horse Arena finns medtagna och särredovisas i budgetbeslut fr.o.m. november Förstudierapport Företaget Environiq har genomfört en förstudie angående möjligheterna att förverkliga affärsplanens mål kring Vara Horse Arena. I förstudien konstateras att projektet bedöms som fullt möjligt att realisera. Förstudien säger också att det krävs ett lokalt och regionalt engagemang från föreningar, företag och andra offentliga aktörer. Juridisk sammanfattning Genomförd utredning visar att ett kommunalt engagemang i Vara Horse Arena är möjligt ur ett juridiskt perspektiv. Vara kommun har genom ett fullmäktigebeslut sagt att engagemanget i arenan begränsar sig till investeringar i infrastrukturen och ett finansiellt engagemang kommunen skall inte själv varken bygga, äga eller driva arenan. Beroende av vilka krav Vara kommun ställer på motparten, kan ett anbudsförfarande enligt lagstiftningen kräva mer tid än den som fullmäktige initialt förslog, varför det måste finnas en möjlighet att anpassa kommande fullmäktigebeslut till de krav som lagen ställer. Ekonomiska konsekvenser Underlag budget 2009 Skatteintäkter och generella statsbidrag 532 mkr Inkomstutjämning 154 mkr Totalt 686 mkr Utdragsbestyrkande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Fördelat på invånare kr Under förutsättning att kommunen får 500 invånare kan det ge följande effekter: Vision vid genomförande Ej genomförande 500 nya invånare = 21 mkr +/- 0 invånare = 0 kr Kostnad max. 15 mkr Kostnad = 0 kr Tillskott ordinarie verksamhet: 6 mkr Tillskott ordinarie verksamhet = 0 kr Därtill kommer ökad köpkraft, fler näringsverksamheter m.m., som ger fler arbetstillfällen. Kommunstyrelsens behandling Yrkande Jan-Erik Wallin föreslår att kommunfullmäktige fattar följande kompletterande beslut till KF : 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förutsättningar för ett avtal mellan kommunen och Vara Horse Arena AB, vari framgår villkoren för försäljning. Vara Horse Arena AB bjudes ut till försäljning via anbudstävlan. Samarbetsavtalet och försäljningen av Vara Horse Arena AB skall snarast tillställas kommunfullmäktige för godkännande, om möjligt den 15 juni Hela eller delar av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 försäljes till Vara Horse Arena AB för ändamål specificerade i samarbetsavtal så snart detaljplan för området vunnit laga kraft. Fastighetsförsäljningen ska godkännas av kommunfullmäktige. 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att söka externa medel för att utveckla dels en kretslopps- och miljöprofil på hela området (för såväl verksamheter som boende) och dels stimulans till nyföretagande inom för närområdet nya branscher. Lars Gezelius tillstyrker förslaget men föreslår att samarbetsavtal ändras till avtal. Elof Jonsson föreslår att bolagets organisationsnummer skall finnas med. Dessutom att en ny punkt bör tilläggas, av vilken det framgår att anbudsunderlaget skall redovisas för kommunstyrelsen den 6 maj I detta yrkande instämmer Irene Karlsson. Dessutom anser Elof Jonsson att beslutet behöver förtydligas med avseende på det beslut som kommunfullmäktige tog den 29 september Camilla Börjesson tillstyrker det reviderade beslutsförslaget. Utdragsbestyrkande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Thomas Andrén avstyrker presenterat beslutsförslag. Ajournering Mötet ajourneras. När sammanträdet återupptas presenterar kommunjuristen en mening som bör läggas i slutet av punkt 1: I avtalet skall även utformning och omfattning av kommunens riskhantering enligt KF 60/2009 preciseras. Ordföranden tar tillägget som sitt förslag. Fortsatta yrkanden Fredrik Nelander tillstyrker Thomas Andréns avslagsyrkande. Bengt-Åke Svensson tillstyrker ordförandens reviderade förslag. Proposition Ordföranden ställer föreliggande reviderade förslag mot Andréns avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det föreliggande förslaget. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller föreliggande förslag röstar Ja och bifaller Andréns röstar Nej. Omröstningen utfaller med 11 Ja-röster och 2 Nej-röster. Kommunstyrelsen antar alltså föreliggande förslag, d.v.s. ordförandens jämte under mötet tillkomna revideringar. Kommunstyrelsens förslag till beslut Till tidigare principbeslut (KF , 60) fattar kommunfullmäktige följande kompletterande beslut: 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förutsättningar för ett avtal mellan kommunen och Vara Horse Arena AB, org.nr , vari framgår villkoren för försäljning. Vara Horse Arena AB bjudes ut till försäljning via anbudstävlan. Avtalet och försäljningen av Vara Horse Arena AB skall snarast tillställas kommunfullmäktige för godkännande, om möjligt den 15 juni I avtalet skall även utformning och omfattning av kommunens riskhantering enligt KF 60/2008 punkt 2 preciseras. 2. Anbudsunderlaget skall redovisas för kommunstyrelsen den 6 maj Hela eller delar av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 försäljes till Vara Horse Arena AB för ändamål specificerade i avtal så snart detaljplan för området vunnit laga kraft. Fastighetsförsäljningen skall godkännas av kommunfullmäktige. 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att söka externa medel för att utveckla dels en kretslopps- och miljöprofil på hela området (för såväl verksam- Utdragsbestyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige heter som boende) och dels stimulans till nyföretagande inom för närområdet nya branscher. Kommunfullmäktigs behandling Yrkande Jan-Erik Wallin (M) yrkar, med instämmande av Carl-Magnus Bengtegård (V), att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen i avvaktan på vidare handläggning av det för hästsportanläggningen relevanta markförvärvet och att kommunfullmäktige sedan har att återkomma till kommunfullmäktige den 27 april 2009 med lägesrapport eller beslutsunderlag. Sammanträdet ajourneras kl Proposition Ordförande Elof Jonsson (C) ställer proposition på Jan-Erik Wallins m.fl. yrkande om återremiss och finner att det vinner bifall. Ärendet återremitteras därför till kommunstyrelsen. Utdragsbestyrkande

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 22 Dnr 36/2007 Dpl 102 Stig-Olof Jönssons (FP) anhållan om entledigande från uppdrag samt fyllnadsval Beslut 1. Kommunfullmäktige entledigar Stig-Olof Jönsson (FP) från uppdraget som ersättare i tekniska servicenämnden. 2. Adam Alfredsson (FP), Orrgärdet LARV, väljs till ny ersättare i tekniska servicenämnden efter Stig-Olof Jönsson. Bakgrund Stig-Olof Jönsson (FP) har den 9 mars 2009 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i tekniska servicenämnden. Kommunfullmäktiges behandling Camilla Börjesson (FP) föreslår att kommunfullmäktige väljer Adam Alfredsson (FP), Orrgärdet LARV, till ny ersättare i tekniska servicenämnden efter Stig-Olof Jönsson. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer