SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Se bifogat närvaroprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Vara konserthus kl (ajournering kl & kl ) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör Katrin Siverby, sekreterare Dan Jonasson, ekonomichef 15 Lars Henström, samhällsbyggnadschef 15 Justerare Irene Karlsson och Per Gunnarsson Justeringens plats och tid Kansli- och IT-avdelningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katrin Siverby Ordförande Justerare Elof Jonsson Irene Karlsson Per Gunnarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vara kommun, kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Underskrift Utdragsbestyrkande

2 Innehållsförteckning KF Informationsärenden... 2 Anmälan...3 Motion om bostadsbyggande... 4 Motion om gymnasial yrkeslinje i Kvänum... 6 Kommunens kostnader för förtroendevalda... 9 Köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 i Larv Hästsportanläggningen Vara Horse Arena...14 Bakgrund Stig-Olof Jönssons (FP) anhållan om entledigande från uppdrag samt fyllnadsval...19 Fyllnadsval av ersättare i Donationsstiftelser efter Camilla Börjesson (FP) En utvecklad medborgardialog i Vara kommun Översyn av den politiska organisationen... 22

3 NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Irene Karlsson och Per Gunnarsson Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson 1 M Göran Persson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Fredrik Nelander 1 C Leif Carlsson 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén Margareta Rezkar 1 M Cecilia Widegren 1 C Irene Karlsson 1 M Per Gunnarsson 1 FP Ingemar Jacobson 1 S Stefan Westergren 1 M Thore Svenson 1 KD Thomas Andrén Catarina Andersson 1 V Ulla Bengtegård 1 S Britt-Marie Jörgensen 1 Justerandens signatur

4 NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Irene Karlsson och Per Gunnarsson Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Sven-Olof Johansson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Bengt-Åke Svensson 1 M Inger Olsson Anders Ekdén 1 FP Camilla Börjesson 1 S Jakob Jakobsson 1 M Karl-Göran Karlsson 15 Avvek kl Roger Warolin Ankom kl C Louise Wiberg 1 M Onni Vehviläinen 1 S Bengt Karlsson Monica Jäger 1 M Mona Hellberg- Wikström 1 KD Lillemor Källqvist 1 C Arnold Wilhelmsson 1 S Christina Engblom 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 M Lennart Haglund 1 S Mohamad Rezkar 1 Justerandens signatur

5 NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Irene Karlsson och Per Gunnarsson Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Håkan Svensson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 FP Stig Gleisner 1 S Rose-Marie Persson 1 M Toufic Abou-Khalil 1 M Johan Olsson 1 C Kjell Gustafsson 1 S Olof Jörgensen 1 M Bengt Onsjö 1 S Yvonne Breman 1 SD Carola Karlsson 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

6 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 1(2) Justerare: Irene Karlsson och Per Gunnarsson Namn Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Johannes Lundén M Marie Pehrsson M Roger Warolin C Rune Fridén C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Maritha Jacobson FP Ingemar Jacobson KD Catarina Andersson KD Niclas Karlsson S Börje Hernborg

7 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 2(2) Justerare: Irene Karlsson och Per Gunnarsson Namn Närvaro S Monica Jäger S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar S Björn Karlsson S Anita Novarino S Eli Abadji V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 15 Informationsärenden Kommunens kvalitet i korthet (Dnr 14/2007) Ekonomichef Dan Jonasson informerar om kommunens kvalitet i korthet, varefter fullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Lednings- och informationsplan vid extraordinära händelser (Dnr 71/2007) Kanslichef Katrin Siverby informerar om lednings- och informationsplan vid extraordinära händelser, varefter fullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Upprustning av kommunens inomhusbad (Dnr 25/2009) Samhällsbyggnadschef Lars Henström informerar om upprustningsbehoven av kommunens inomhusbad, varefter fullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Detaljplan Tornum 11:1 m.fl, Kvänum (Industrigatan) (Dnr 50/2008) Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin (M) informerar om detaljplanen rörande Tornum 11:1 m.fl, Kvänum (Industrigatan), varefter fullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Kommunfullmäktiges ordförande Elof Jonsson (C) meddelar att informationsärendet rörande presentation av den nya konserthuschefen samt ärendet rörande bokslutsinformation utgår vid dagens möte och istället kommer att tas upp vid kommunfullmäktiges nästa möte den 27 april Karl-Göran Karlsson (M) lämnar mötet kl och ersätts av Roger Warolin. Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 16 Anmälan Följande ärenden anmäls: - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans - Slutredovisning sanering av VA-ledningar (33481, 33842) TSN 3 - Slutredovisning Södergatan, Vara (33119) (TSN 4) - Slutredovisning ombyggnad av skolgård och kompletterande parkering till utebadet, Cylindahallen och konserthuset (TSN 27) Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 17 KS 12 AU 25 Dnr 44/2008 Dpl 250 Motion om bostadsbyggande Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige kan konstatera att en boendeutredning är framtagen, där frågeställningar om bostadsbyggnation i såväl Kvänum, Levene, Vedum som Vara belyses. Utredningen är nu under politisk behandling. 2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Bakgrund Sven Månsson, Camilla Börjesson och Stig Gleisner (F) har den 31 mars 2008 lämnat in följande motion: Befolkningsökning är synnerligen angeläget för Vara kommuns utveckling, Det är positivt att bostadsbyggande nu påbörjats i Vara tätort, säkert mycket tack vare de signaler som getts och de olika initiativ till satsningar på centralorten som kommunen tagit. Kommunala bostadsbolaget har med sin byggnation inspirerat också privata företag att satsa där. I en kommun med vår struktur är det särskilt angeläget att hela kommunen hålls levande. Det är minst lika viktigt att ta vara på de möjligheter till utveckling som redan finns, som att göra satsningar på nya objekt. God utveckling, som kommunen kan dra fördel av, finns det på flera orter. Mest påtagligt är företagens enorma satsningar och investeringar i mångmiljonklassen på ny- och utbyggnader, som i sin tur skapat hundratals nya arbetstillfällen. För kommunen har detta än så länge nästan enbart resulterat i att inpendlingen och miljöpåverkan från de tillresande ökat ännu mer. Underlaget för kommunalskatt, handel, skolor och annan service i kommunen har däremot inte utökats. Folkpartiet yrkar att kommunen intensifierar marknadsföreningen för bostadsbyggande i kommunen gentemot privata byggföretag och ger egna bostadsbolaget i uppdrag att bygga bostäder i första hand i Kvänum där inpendlingen är som störst och sedan också i Vedum och Stora Levene. Beredning Näringslivschefen har meddelat att kontakter hålls kontinuerligt med byggföretag i kommunen, men hittills har inte någon visat intresse för byggnation. Kontakter finns med husföretag som i dagsläget visat intresse för byggnation av villor i Vara tätort. Kontakter med husföretag finns också via projektet Vara Horse Arena, där möjligheten att bygga i hela kommunen kan diskuteras. Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Styrelsen för Vara Bostäder AB har den 17 december 2008 lämnat följande yttrande: I den neråtgående konjunktur som vi ännu inte vet vart den tar vägen är det osäkert för alla bostadsbolag att investera. Vi på Vara Bostäder AB har startat en byggnation på Badhusgatan som färdigställs under våren Denna nyproduktion ger ett nettotillskott på sju lägenheter och intresset har varit stort för att bosätta sig där, vilket vi är glada över. Vi planerar även en nyproduktion med start Denna nyproduktion ger ett nettotillskott på fyra lägenheter och ligger vid Solgården/Allégatan i Vara, vilket vi också har stort intresse från hyresgäster. För att bygga fler lägenheter krävs både finansiell styrka och en stor efterfrågan på bostäder. Den efterfrågan på lägenheter som vi upplever på Vara Bostäder AB är klart störst i Vara. Det som understryker detta ytterligare är att vi vid den vikande konjunktur som vi är på väg in i blir vakanserna större på alla orter förutom i centralorten Vara. Detta medför att Vara Bostäder AB inte kommer att bygga på någon annan ort än Vara om inte finansiell hjälp eller någon slags hyresgaranti utfärdas från kommunen. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige kan konstatera att en boendeutredning är framtagen, där frågeställningar om bostadsbyggnation i såväl Kvänum, Levene, Vedum som Vara belyses. Utredningen är nu under politisk behandling. 2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Kommunfullmäktiges behandling Camilla Börjesson (FP) tackar för svaret. Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 18 KS 13 AU 26 Dnr 145/2008 Dpl 612 Motion om gymnasial yrkeslinje i Kvänum Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige avslår motionen och uppmanar istället bildningsnämnden att fortsätta förlägga och utveckla lärlingsutbildning och praktik inom såväl industriprogrammet som övriga program ute på företag. 2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Bakgrund Ulla Bengtegård och Carl-Magnus Bengtegård (V) har den 25 november 2008 lämnat in följande motion: Kvänumsområdet är den tätort som har flest industriföretag i Vara kommun och dessutom har ökat i befolkningsantal. Kvänumsföretag har dessutom specialiserat sig inom ventilation och diverse plåtindustri. Därmed behövs en sådan specialiserad yrkesutbildning. En sådan utbildning skulle också leda till ett utvecklat samarbete mellan skola och näringslivet. För att få ungdomar att stanna kvar i kommunen så måste det finnas en gymnasial linje som leder till arbete inom kommunen. Detta leder också till att vi ökar våra skatteintäkter. Därför föreslår vi att bildningsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten att starta en gymnasial yrkesutbildning i Kvänum som inriktar sig mot den industri som finns i Kvänumsområdet samt att näringslivschefen får i uppdrag att undersöka intresset hos företagen i området Beredning Bildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 3 februari 2009, 4, lämnat följande yttrande: Lagmansgymnasiet har ett industriprogram med två inriktningar, skärande bearbetning och plåt och svets. Den senare motsvarar i stort den utbildning som vänsterpartiet nämner. Eftersom inriktningen ingår i ett nationellt program ger den även en fullständig gymnasieexamen, vilket är viktigt för att eleverna skall ha en bredd i sitt kunnande och i sina möjligheter att få arbete. Lagmansgymnasiet har även ett teknikprogram med tre inriktningar, el/automation, data och industri. Dessa är direkt framtagna i samverkan med teknikföretagen. Det finns alltså redan idag utbildningar i kommunen som riktar sig till de företag som finns i Kvänum och det finns ett gott samarbete mellan företag och skola Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige när det gäller arbetsplatsförlagda utbildningsmoment. Möjligheter att utveckla detta samarbete finns naturligtvis alltid. Att lokalisera en gymnasial yrkesutbildning till Kvänum skulle innebära att man behöver lägga ner hela industriprogrammet i Vara och flytta detta till Kvänum. Det skulle dock få stora konsekvenser, framför allt en icke önskvärd splittring av Lagmansgymnasiet vad gäller lokaler, utrustning, personal och elever. Dessutom skulle det bli ökade ekonomiska kostnader, vilket det inte finns utrymme för i dagens budget, och troligen inte heller i morgondagens. En möjlighet för att ytterligare stimulera intresset för Kvänumsföretagen skulle kanske vara att i nära samverkan mellan företag och gymnasiet erbjuda lärlingsutbildning i Kvänum. Näringslivschefen har lämnat följande synpunkter: Lagmansgymnasiet har idag två program som är speciellt inriktade mot tillverkningsindustrin industriprogrammet med två inriktningar - CNC och plåt och svets teknikprogrammet med tre inriktningar - automation/el, data och industri. Teknikprogrammet är direkt framtaget i samarbete med Teknikföretagen och Industriprogrammets innehåll har stämts av med Teknikföretagens utbildningskommitté. Det är viktigt att Lagmansgymnasiet håller denna kontinuerliga dialog med företrädare för kommunens näringsliv särskilt som de tekniska inriktningarna överlag i landet är svåra att rekrytera till. En insats från företagen för att öka attraktiviteten för programmen är att man garanterar eleverna sommarjobb på industriföretagen. Kontakt har tagits med ordföranden för Teknikföretagens samarbetsgrupp Vara-Essunga och ordföranden i Näringslivskommittén för att efterhöra synpunkter på motionen. Uppfattningen är att de utbildningar som Lagmansgymnasiet erbjuder idag motsvarar det behov som finns. Bra kontakter med eleven och skolan skapas genom den praktiskt arbetsplatsförlagda utbildningen och sommarjobben men här skulle samarbetet kunna utvecklas vidare. Att förlägga även de teoretiska utbildningsmomenten utanför Lagmansgymnasiet skulle inte innebär någon vinst för företagen. En annan utbildningsmöjlighet är lärlingsutbildningsplatser, där största delen av utbildningen sker på företagen. Inom Teknikföretagen har frågan om Teknikcollage diskuterats och detta har även tagits upp med bildningsförvaltningen och rektor för Lagmansgymnasiet. En utredning pågår i Skaraborg om Teknikcollage Skaraborg, där industri- och teknikprogrammet på Lagmansgymnasiet skulle kunna ingå. Denna satsning innebär i så fall ett ännu närmare samarbete mellan skolan och näringslivet. Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige avslår motionen och uppmanar istället bildningsnämnden att fortsätta förlägga och utveckla lärlingsutbildning och praktik inom såväl industriprogrammet som övriga program ute på företag. 2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen färdigbehandlad. Fullmäktigesammanträdet ajourneras kl Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 19 KS 19 AU 35 Dnr 145/2006 Dpl 024 Kommunens kostnader för förtroendevalda Beslut Kommunfullmäktige beslutar om följande förändringar av arvodesreglerna fr.o.m. den 1 maj 2009: 1. Utvecklingsutskottet läggs ned, vilket även innebär förändring i nämndsorganisationen och kommunstyrelsens reglemente. 2. Demokratiberedningen läggs ned, vilket även innebär förändring i nämndsorganisationen och kommunfullmäktiges arbetsordning. 3. Sammanträdesarvodena skall beräknas per påbörjad halvtimma istället för per påbörjad timma. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera berörda dokument och återkomma till kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 september 2008, 178, i samband med behandlingen av budget för 2009 uppdra åt personalutskottet att se över den politiska organisationen inför 2009 samt bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Enligt personalutskottet har målet som angetts varit att reducera kostnaden med kr. Handläggning Personalavdelningen har tagit fram en kalkyl som visar vad olika åtgärder skulle komma att innebära i besparing. Denna kalkyl har varit ute på remiss hos de partigrupper som är representerade i kommunfullmäktige. Personalutskottet har vid sitt sammanträde den 4 februari 2009, 3, beslutat föreslå kommunfullmäktige följande: 3. Sammanträdesarvode för ordföranden med fasta arvoden (7,5 12 %) tas bort. Detta gäller ordföranden i kommunfullmäktige och personalutskottet. Revisorernas ordförande är undantagen. 4. Utvecklingsutskottet läggs ned. 5. Demokratiberedningen läggs ned. 6. Beräkna sammanträdesarvoden per påbörjad halvtimma istället för per påbörjad timma. Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Arvodesnivån fryses till 2008 års nivå. Kommunstyrelsens behandling Lars Gezelius yrkar bifall till punkterna 2-4, men återremiss till personalutskottet på punkterna 1 och 5 för att undersöka om det istället för frysning går att effektivisera det politiska arbetet genom att tjänstgöringstiden (=procentandelen) minskar. Yrkandet antas. En följd av besluten i punkterna 2 och 3 blir att kommunstyrelsens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning måste revideras medan samtliga punkter innebär förändringar i arvodesreglerna. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar om följande förändringar av arvodesreglerna fr.o.m. den 1 maj 2009: 1. Utvecklingsutskottet läggs ned, vilket även innebär förändring i nämndsorganisationen och kommunstyrelsens reglemente. 2. Demokratiberedningen läggs ned, vilket även innebär förändring i nämndsorganisationen och kommunfullmäktiges arbetsordning. 3. Sammanträdesarvodena skall beräknas per påbörjad halvtimma istället för per påbörjad timma. Beslut Kommunstyrelsen återremitterar följande punkter till personalutskottet: Sammanträdesarvodet för ordföranden med fasta arvoden (7,5 12,5 %) tas bort. Detta gäller ordföranden i kommunfullmäktige och personalutskottet. Revisorernas ordförande är undantagen. Arvodesnivån fryses till 2008 års nivå. Kommunfullmäktiges behandling Yrkande Onni Vehviläinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges ordförande Elof Jonsson (C), yrkar å presidiets vägnar, att ett tillägg görs med följande lydelse: Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera berörda dokument och återkomma till kommunfullmäktige. Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att det vinner bifall. Därefter ställer ordförande proposition på presidiets tilläggsyrkande och finner att också det vinner bifall. Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 20 KS 22 Dnr 40/2009 Dpl 252 Köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 i Larv Beslut Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för klargörande avseende lagligheten av köpeavtalens bestämmelser. Bakgrund Köpeavtal har upprättats med markägare i syfte att säkra tillgången till mark för framtida företags- och bostadsetableringar genom exempelvis Vara Horse Arena. Området skall detaljplaneläggas. Beskrivning Del av fastigheten Vara Borga 23:4 Säljare: Arne Bender Areal: ca 105 ha Tillträde: Köpeskilling: kr Del av fastigheten Vara Sjötorp 1:6 Säljare: Carl-Eric Gustafsson Areal: ca 40 ha Tillträde: Köpeskilling: kr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner köp av del av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 enligt upprättade köpekontrakt. Bilagor 2. Medelsanvisning: Finansiering sker genom kommunens rörelsekapital. Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges behandling Jan-Erik Wallin (M) förklarar inledningsvis att det har skett en felskrivning i köpekontrakten och att dessa har rättats till. Yrkande Arnold Wilhelmsson (C), med instämmande av Carl-Magnus Bengtegård (V), yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för klargörande avseende lagligheten av köpekontraktens bestämmelser. Proposition Ordförande Elof Jonsson (C) ställer proposition på Arnold Wilhelmssons m.fl. yrkande om återremiss och finner att det avslås. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som önskar att ärendet skall behandlas idag röstar Ja. Den som bifaller Arnold Wilhelmssons m.fl förslag röstar Nej. Vid omröstningen avges 22 Ja-röster, 22 Nej-röster och en avstår enligt bifogat omröstningsprotokoll. Omröstning Ärendet återremitteras därmed till kommunstyrelsen. Utdragsbestyrkande

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 21 KS 23 73/2005 Dpl 485 Hästsportanläggningen Vara Horse Arena Beslut I avvaktan på vidare handläggning av det för hästsportanläggningen relevanta markförvärvet, uppdrar kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige den 27 april 2009 med lägesrapport eller beslutsunderlag. Bakgrund Styrdokument Den strategiska planen är kommunens yttersta styrdokument och anger vision och övergripande mål. För perioden år anges som det viktigaste målet att Vara kommun har invånare vid utgången av år Kommunen har alltså en befolkningsökning som det viktigaste strategiska målet. Verkligheten är dock det motsatta, d.v.s. att kommunen fortsätter att tappa invånare. Senaste mätningen visar minus140 invånare år Jämställdhet Generellt läggs mer pengar på pojkars intressen och idrottande än på flickors och detta är speciellt tydligt på landsbygden. Flickor kommer lätt i skymundan. Ca 85 % av medlemmarna i Sveriges ridklubbar är kvinnor och ridsporten är en av de absolut största idrottsgrenarna bland kvinnor. Över hälften av medlemmarna är kvinnor under 25 år. Landsbygdsutveckling Varaslätten är av tradition en jordbruksbygd och hästnäringen är för närvarande den del av jordbruket som växer starkast. Hästnäringen är en möjlighet för en bygd där omstrukturering av jordbruket är nödvändig. En hästanläggning skulle profilera Vara kommun som mötesplats för hästsporten i västra Sverige och bli ett nationellt hästsportcentrum där nationella och internationella tävlingar anordnas. Ny näringsverksamhet och företagsetableringar ger landsbygden möjligheter till många nya arbetstillfällen. Beredning Projektet Vara Horse Arena har först genom ett Leader-projekt och sedan genom kommunens utvecklingsavdelning utrett och utvecklat förutsättningarna för att skapa ett unikt ridsportcentrum för Europa där nationella och interna- Utdragsbestyrkande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige tionella tävlingar anordnas. Anläggningen skall vara ett komplett centrum för träning, tävlingar och uppstallning av ridsportens olika grenar såsom hoppning, dressyr, fälttävlan, körning, western, islandshästar m.fl. Den skall också vara den naturliga platsen för regionala arrangemang. Dessutom skall den vara en komplett träningsanläggning för travets olika discipliner, d.v.s. trav, monté samt ponnytrav. Principbeslut Kommunfullmäktige fattade den 29 september 2008, 60, ett principbeslut med följande innehåll: 1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplanen för Vara Horse Arena som inriktning för den fortsatta planeringen att förverkliga projektet. 2. Som medfinansiering godkänner kommunen en riskexponering motsvarande max. 15 mkr årligen. Riskexponeringens utformning och omfattning beslutas av kommunfullmäktige då övrig finansiering är klarlagd och verksamhetsbeskrivning finns för första året. Beslut tas i kommunfullmäktige senast mars Beräknade kostnader för Vara Horse Arena finns medtagna och särredovisas i budgetbeslut fr.o.m. november Förstudierapport Företaget Environiq har genomfört en förstudie angående möjligheterna att förverkliga affärsplanens mål kring Vara Horse Arena. I förstudien konstateras att projektet bedöms som fullt möjligt att realisera. Förstudien säger också att det krävs ett lokalt och regionalt engagemang från föreningar, företag och andra offentliga aktörer. Juridisk sammanfattning Genomförd utredning visar att ett kommunalt engagemang i Vara Horse Arena är möjligt ur ett juridiskt perspektiv. Vara kommun har genom ett fullmäktigebeslut sagt att engagemanget i arenan begränsar sig till investeringar i infrastrukturen och ett finansiellt engagemang kommunen skall inte själv varken bygga, äga eller driva arenan. Beroende av vilka krav Vara kommun ställer på motparten, kan ett anbudsförfarande enligt lagstiftningen kräva mer tid än den som fullmäktige initialt förslog, varför det måste finnas en möjlighet att anpassa kommande fullmäktigebeslut till de krav som lagen ställer. Ekonomiska konsekvenser Underlag budget 2009 Skatteintäkter och generella statsbidrag 532 mkr Inkomstutjämning 154 mkr Totalt 686 mkr Utdragsbestyrkande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Fördelat på invånare kr Under förutsättning att kommunen får 500 invånare kan det ge följande effekter: Vision vid genomförande Ej genomförande 500 nya invånare = 21 mkr +/- 0 invånare = 0 kr Kostnad max. 15 mkr Kostnad = 0 kr Tillskott ordinarie verksamhet: 6 mkr Tillskott ordinarie verksamhet = 0 kr Därtill kommer ökad köpkraft, fler näringsverksamheter m.m., som ger fler arbetstillfällen. Kommunstyrelsens behandling Yrkande Jan-Erik Wallin föreslår att kommunfullmäktige fattar följande kompletterande beslut till KF : 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förutsättningar för ett avtal mellan kommunen och Vara Horse Arena AB, vari framgår villkoren för försäljning. Vara Horse Arena AB bjudes ut till försäljning via anbudstävlan. Samarbetsavtalet och försäljningen av Vara Horse Arena AB skall snarast tillställas kommunfullmäktige för godkännande, om möjligt den 15 juni Hela eller delar av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 försäljes till Vara Horse Arena AB för ändamål specificerade i samarbetsavtal så snart detaljplan för området vunnit laga kraft. Fastighetsförsäljningen ska godkännas av kommunfullmäktige. 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att söka externa medel för att utveckla dels en kretslopps- och miljöprofil på hela området (för såväl verksamheter som boende) och dels stimulans till nyföretagande inom för närområdet nya branscher. Lars Gezelius tillstyrker förslaget men föreslår att samarbetsavtal ändras till avtal. Elof Jonsson föreslår att bolagets organisationsnummer skall finnas med. Dessutom att en ny punkt bör tilläggas, av vilken det framgår att anbudsunderlaget skall redovisas för kommunstyrelsen den 6 maj I detta yrkande instämmer Irene Karlsson. Dessutom anser Elof Jonsson att beslutet behöver förtydligas med avseende på det beslut som kommunfullmäktige tog den 29 september Camilla Börjesson tillstyrker det reviderade beslutsförslaget. Utdragsbestyrkande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Thomas Andrén avstyrker presenterat beslutsförslag. Ajournering Mötet ajourneras. När sammanträdet återupptas presenterar kommunjuristen en mening som bör läggas i slutet av punkt 1: I avtalet skall även utformning och omfattning av kommunens riskhantering enligt KF 60/2009 preciseras. Ordföranden tar tillägget som sitt förslag. Fortsatta yrkanden Fredrik Nelander tillstyrker Thomas Andréns avslagsyrkande. Bengt-Åke Svensson tillstyrker ordförandens reviderade förslag. Proposition Ordföranden ställer föreliggande reviderade förslag mot Andréns avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar det föreliggande förslaget. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller föreliggande förslag röstar Ja och bifaller Andréns röstar Nej. Omröstningen utfaller med 11 Ja-röster och 2 Nej-röster. Kommunstyrelsen antar alltså föreliggande förslag, d.v.s. ordförandens jämte under mötet tillkomna revideringar. Kommunstyrelsens förslag till beslut Till tidigare principbeslut (KF , 60) fattar kommunfullmäktige följande kompletterande beslut: 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förutsättningar för ett avtal mellan kommunen och Vara Horse Arena AB, org.nr , vari framgår villkoren för försäljning. Vara Horse Arena AB bjudes ut till försäljning via anbudstävlan. Avtalet och försäljningen av Vara Horse Arena AB skall snarast tillställas kommunfullmäktige för godkännande, om möjligt den 15 juni I avtalet skall även utformning och omfattning av kommunens riskhantering enligt KF 60/2008 punkt 2 preciseras. 2. Anbudsunderlaget skall redovisas för kommunstyrelsen den 6 maj Hela eller delar av fastigheterna Vara Borga 23:4 och Vara Sjötorp 1:6 försäljes till Vara Horse Arena AB för ändamål specificerade i avtal så snart detaljplan för området vunnit laga kraft. Fastighetsförsäljningen skall godkännas av kommunfullmäktige. 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att söka externa medel för att utveckla dels en kretslopps- och miljöprofil på hela området (för såväl verksam- Utdragsbestyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige heter som boende) och dels stimulans till nyföretagande inom för närområdet nya branscher. Kommunfullmäktigs behandling Yrkande Jan-Erik Wallin (M) yrkar, med instämmande av Carl-Magnus Bengtegård (V), att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen i avvaktan på vidare handläggning av det för hästsportanläggningen relevanta markförvärvet och att kommunfullmäktige sedan har att återkomma till kommunfullmäktige den 27 april 2009 med lägesrapport eller beslutsunderlag. Sammanträdet ajourneras kl Proposition Ordförande Elof Jonsson (C) ställer proposition på Jan-Erik Wallins m.fl. yrkande om återremiss och finner att det vinner bifall. Ärendet återremitteras därför till kommunstyrelsen. Utdragsbestyrkande

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 22 Dnr 36/2007 Dpl 102 Stig-Olof Jönssons (FP) anhållan om entledigande från uppdrag samt fyllnadsval Beslut 1. Kommunfullmäktige entledigar Stig-Olof Jönsson (FP) från uppdraget som ersättare i tekniska servicenämnden. 2. Adam Alfredsson (FP), Orrgärdet LARV, väljs till ny ersättare i tekniska servicenämnden efter Stig-Olof Jönsson. Bakgrund Stig-Olof Jönsson (FP) har den 9 mars 2009 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i tekniska servicenämnden. Kommunfullmäktiges behandling Camilla Börjesson (FP) föreslår att kommunfullmäktige väljer Adam Alfredsson (FP), Orrgärdet LARV, till ny ersättare i tekniska servicenämnden efter Stig-Olof Jönsson. Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Anela Pranjic, sekreterare Maria West, kanslichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Anela Pranjic, sekreterare Maria West, kanslichef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 19.15 (Ajournering kl. 18.35 19.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-04-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-04-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2010-04-26 1 Plats och tid Vara konserthus kl.18.00-21.10 (ajournering kl. 18.45-19.20, 20.35-20.45) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2007-11-26 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 17.00-21.20 (ajournering kl. 18.00-18.30, 19.50-20.05 och 21.05-21.15) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Caroline Hagström, t.f. miljöchef 5 Karin Lundin, miljö- & hälsoskyddsinsp.

Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Caroline Hagström, t.f. miljöchef 5 Karin Lundin, miljö- & hälsoskyddsinsp. SAANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-08 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00-19.15 (ajournering kl. 18.30-18.35 och kl. 18.40-18.45) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 Plats och tid Jungs Bygdegård kl.18.00 21.00 (ajournering kl. 18.30 19.15) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Justerare Anela Lennartsson, sekreterare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-19.25. Ajournering klockan 18.30-18.50. Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist Inger

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-31 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-03-31 1 Kommunfullmäktige 2014-03-31 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.30. Ajournering klockan 18.50-19.10, 19.30-19.35, 20.15-20.20. Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Camilla

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Bodil Warolin, t.f. kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekreterare. Christoffer Jensen, kommunjurist

Se bifogat närvaroprotokoll. Bodil Warolin, t.f. kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekreterare. Christoffer Jensen, kommunjurist AANTRÄDEPROTOKOLL ammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-10-26 1 Plats och tid Vara Konserthus, Fullmäktigesalen, klockan 18.00 19.57 (del av ordinarie sammanträde samma tid) (Ajournering klockan 18.30-19.00)

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl

Plats och tid: Vara församlingshem kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2011-05-12 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-22.15 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-11 Utses

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010.05.25 1 Plats och tid Samlingssalen, vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande 62-63, 65-75 Håkan Svensson (M) Ingemar Jacobson (FP)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:40 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Granskning av Fullmäktigeberedningarna

Granskning av Fullmäktigeberedningarna Revisionsrapport Granskning av Fullmäktigeberedningarna Tierps kommun Augusti 2010 Roger Burström Johan Spåre (1) 1. INLEDNING...3 1.1 UPPDRAG OCH BAKGRUND...3 1.2 REVISIONSFRÅGA...3 1.3 METOD...4 2. ORGANISATIONEN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Plats och tid Högby, kl 14:00-16:40 Plats och tid Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Kristin Kellander, FP ersätter Maud Steen, C Birgit Ekström, S

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar 2(5) Innehåll 1 Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar i Hällefors, dnr KS 14/00142... 3 1.1 1 De fasta beredningarnas uppgifter... 3 1.2 2 Val

Läs mer

Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson (V) Shiro Biranvand (V) tjg ers Jan Johansson (M) Bengt Lindgren (S)

Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson (V) Shiro Biranvand (V) tjg ers Jan Johansson (M) Bengt Lindgren (S) Sammanträdesprotokoll 2014-06-19 1 (12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19, klockan 13:15 14:30 Beslutande Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson

Läs mer

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2005-10-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 oktober, 2005 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Biblioteket, Vänersborg

Biblioteket, Vänersborg 2009-02-05 1 (11) Plats Biblioteket, Vänersborg Tid Torsdagen den 5 februari 2009, kl. 15.00 17.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 Beslutande, ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer