ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson (C) Åsa Heij Bengtegård (V) tjg ersättare Thore Svenson (M) Inger Hultén (M) tjg ersättare Jane Johansson, socialchef Lindali Bergenzaun, sekreterare Agneta Edvardsson (M) Ingvar Lund (FP) Justerare Ingvar Lund Justeringens plats och tid Kansliavdelningen kommunhuset kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lindali Bergenzaun Ordförande Justerare Stefan Westergren Ingvar Lund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen kommunhuset Underskrift

2 Innehållsförteckning Parentation. 2 Utförare av serviceinsatser i Vara kommuns hemtjänst.. 3 Kungörelse detaljplan för del av Vara 31:1 Stora torget. 4 Samråd detaljplan för kv Plåtslagaren i Vara tätort. 5 Information från de kommunala råden.. 6 Aktuellt från förvaltningen. 7 Anmälan delegationsbeslut 8 Urval delegeringsbeslut.. 9 Övrigt 10

3 Socialnämnden SN 88 Parentation Med anledning av Ingemar Jacobsons (FP) bortgång hålls en parentation

4 Socialnämnden SN 89 SN AU 206 Dnr 25/ Utförare av serviceinsatser i Vara kommuns hemtjänst Socialnämnden godkänner företaget Extramamman som utförare av serviceinsatser i Vara kommuns hemtjänst. Insatserna framgår av företagspresentationen. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade (Kf 71, 2008) att införa valfrihetssystem i kommunens hemtjänst, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962) beslutade socialnämnden (SN 99) att valfrihetssystemet inledningsvis skulle omfatta serviceinsatser i hemtjänsten. Det förfrågningsunderlag som ligger ute på Kammarkollegiets hemsida fastställdes av socialnämnden (SN 118). Förfrågningsunderlaget revideras kontinuerligt vad gäller ersättningen per utförd timma. Företaget Extramamman har inkommit med en ansökan om att få utföra serviceinsatser i Vara kommuns hemtjänst. Beredning Socialchef och utredare/utvecklare äldreomsorg har träffat företaget och kan konstatera att Extramamman uppfyller kraven enligt förfrågningsunderlaget. Ansökan bifogas. Kontakt har vidare tagits med en av de två referenter som lämnas i ansökan. Inget anmärkningsvärt framkom från referenten. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden godkänner företaget Extramamman som utförare av serviceinsatser i Vara kommuns hemtjänst. Insatserna framgår av företagspresentationen.

5 Socialnämnden SN 90 SN AU 223 Dnr 10/ Kungörelse - Detaljplan för del av Vara 31:1, Stora torget i Vara tätort, Vara kommun Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas samt att handikapplatser och övergångsställen ska anläggas på strategiska platser Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämndens plan- och byggenhet, har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet. Planen är kompletterad efter samrådsförfarande. Planområdet omfattar allmän plats i kommunens ägo och är centralt beläget i Vara tätort. Området används till större delen för parkering och trafikytor. Syftet med detaljplanen är att få ett representativt torg som kan användas som parkeringsyta, samlingsplats, mötesplats och handelsplats. Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 28 juni 10 september 2013 och synpunkter skall avges senast 10 september Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas. _ Socialnämndens behandling Thore Svenson (M) tilläggsyrkar att handikapplatser och övergångsställen ska anläggas på strategiska platser. Ordföranden ställer Thore Svensons tilläggsyrkande under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt detta. _

6 Socialnämnden SN 91 SN AU 224 Dnr 10/ Samråd - Detaljplan för kv Plåtslagaren i Vara tätort, Vara kommun Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas. Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämndens plan- och byggenhet, har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet. Planförslaget innebär att ett stort område jordbruksmark planläggs för industriändamål. Detaljplanen är utsänd för samråd under tiden 9 augusti 6 september Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas.

7 Socialnämnden SN 92 Information från de kommunala råden Socialnämnden har tagit del av informationen Folkhälsorådet Thore Svenson informerar att Folkhälsorådet fick information om diverse statistik jämfört med andra kommuner. Ytterligare information kring detta kommer att ges på nästa socialnämndssammanträde.

8 Socialnämnden SN 93 Aktuellt från förvaltningen Socialchef Jane Johansson informerar Sommaren har varit bra ute i verksamheterna. Det har varit duktiga och bra vikarier. IFO har även de haft en lugn sommar. Personal TF sektionschef för familjesektionen, Ulrika Andrén, har anställts under hösten Rekrytering av ny sektionschef kommer att ske. Sektionschef Linda Billing har slutat och rekrytering skall ske av ny sektionschef Rose Gustafsson, enhetschef för boendeenheten inom OF kommer att byta befattning. Rekrytering efter ny enhetschef kommer att ske under hösten. Christel Isaksson, utvecklare inom OF/IFO avslutar sin tjänst och Rose Gustafsson ska till viss del överta denna tjänst och kommer att bland annat arbeta med kvalitetsledningssystemet, handleda LSS-handläggarna. Verksamhetsutveckling Två av sex internatveckor har genomförts hittills. Reflektionen är att det är ett mycket positivt och bra upplägg och innehåll.

9 Socialnämnden SN 94 Anmälan delegeringsbeslut Delegeringsbesluten anses anmälda A13/ fattade av biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen B13/ C13/ D13/ fattade av handläggare inom Individ- och familjeomsorg fattade av färdtjänsthandläggare fattade av avgiftshandläggare SN AU 151, , , fattade av socialnämndens arbetsutskott, socialtjänstärenden

10 Socialnämnden SN 95 Urval delegeringsbeslut Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU 198/2013 redogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare Ledamot Ingvar Lund (FP) genomför urval ur arbetsutskottets beslut.

11 Socialnämnden SN 96 Övrigt Ledamot Ingvar Lund efterfrågar information kring nuläget med Vidhemsgården, kvotflyktingar och antal lediga boendeplatser Socialchef Jane Johansson informerar att ritningar är framtagna och klara när det gäller personalutrymmen för hemtjänstpersonalen, distriktsköterskorna och för dagverksamhetens verksamhet på Vidhemsgården. Lägenheterna på Vidhemsgården är renoverade och klara och är nu under uthyrning. Tre lägenheter är uthyrda, dock är det ett svalt intresse från allmänheten att förhyra lägenhet i detta trygghetsboende. Värdinnefunktionen, 50 %, är tillsatt och i tjänst. Kvotflyktingarna som i sommar har bott på Vidhemsgården har nu flyttat till egna lägenheter i Kvänum. Sedan maj 2013 har 27 flyktingar tagits emot i kommunen. Eventuellt kommer fler att tas emot under hösten. Problem föreligger att hitta stora lägenheter för de familjer som har många familjemedlemmar Vecka 34 fanns det 3 stycken tomma särskilda-boendeplatser. Ingvar Lund ställer fråga om Ebba-gruppen kommer att utvecklas till andra delar i kommunen. Socialchef Jane Johansson informerar att den kan utvecklas på ett sådant sätt men det är i nuläget inte aktuellt. Ingvar Lund informerar att det har kommit honom till del från många äldre att de är mycket nöjda med maten. Han föreslår att socialnämnden ska göra ett studiebesök hos matleveransgruppen

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden 2012.08.29 1

Socialnämnden 2012.08.29 1 Socialnämnden 2012.08.29 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.45 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S), ordförande Lina Persson (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2012-10-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00-20.00 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Birgit Wedén, sekreterare Gert Norell, kommundirektör Louise Clausen,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-12 Sid 1(23 ) Instans Socialutskottet Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24 1(21) Plats och tid: Beslutande Kl 07:50 10:00 Tema äldreomsorg. Information och studiebesök i äldreomsorgens verksamheter. Kl. 10:00 12:00 Biståndsenheten. Information och diskussion med handläggarna.

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Rådet för funktionshindrade och pensionärer

Rådet för funktionshindrade och pensionärer Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 14.00 16.20 ande Claes Hallberg (S), ordförande LarsGöran Svensson (C) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Karen Andersson, PRO Teckomatorp IngaLill

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer