Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2013.01.30 1"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte Svensson dos Santos (KD) Thore Svenson (M) Håkan Svensson (M) Agneta Edvardsson (M) Fredrik Sanz (S) ej tjg ers Thomas Lenk (C) ej tjg ers Inger Hultén (M) ej tjg ers Inger Olsson (M) ej tjg ers Ingemar Jacobson (FP) ej tjg ers Jane Johansson, socialchef Ann-Marie Brander Utred/utv ÄO Yvonne Hofling, ekonom Christel Isaksson, utred/utv OF/IFO Anders Palm-Lundin Ingvar Lund (FP) Anneli Laurila, konsult IFO 1 Lisa Andersson, bist ftj handl 1 Elisabeth Andersson IFO chef 1 Jenny Kroon, kurator IFO 1 Stella Ericson, bist handl. 1 Lindali Bergenzaun, sekreterare Justeringens plats och tid Socialförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Lindali Bergenzaun Ordförande Justerare Stefan Westergren Anders Palm-Lundin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift

2 Innehållsförteckning Redogörelse delegeringsbeslut 2 Redogörelse Kostnad per brukare (KPB)... 3 Valärenden 4 Översiktsplan Rapportering om inkomna synpunkter enligt TYCK TILL om Bättre Vara tertial 3: Rapportering till Socialstyrelsen enligt kap 16, 6-f-h SoL... 8 Rapportering till Socialstyrelsen enligt 28 f-g LSS.. 9 Revidering av socialnämndens delegeringsordning 10 Aktuellt från förvaltningen 12 Anmälan delegeringsbeslut 13 Urval delegeringsbeslut. 14 Redogörelse från verksamhetsbesök 15

3 Socialnämnden SN 1 Redogörelse delegeringsbeslut Socialnämnden har tagit del av och godkänner redogörelserna A12/1734 IFO-chef Elisabeth Andersson A12/1560 Biståndshandläggare Lisa Andersson B12/3570 Kurator IFO Jenny Kron B12/3821 Handläggare Anneli Laurila C12/225 Färdtjänsthandläggare Lisa Andersson SN AU 259/2012 IFO-chef Elisabeth Andersson SN AU 317 Biståndshandläggare Stella Ericson

4 Socialnämnden SN 2 Redogörelse Kostnad per brukare (KPB) Socialnämnden har tagit del av redogörelsen Bakgrund Projektet Kostnad per brukare har pågått sedan våren 2010 och syftet är att: - Få bättre beslutsunderlag till beslutsfattare - Kartlägga resursfördelning i förhållande till produktion - Få en input till budget och prognoser - Kvalitetssäkra insatsvolymer och kostnader - Externa och interna jämförelser på samma grunder Ekonom Yvonne Hofling och utredare/utvecklare ÄO, Ann-Marie Brander, redogör för jämförelser mellan kommuner inom omsorg och äldre och personer med funktionsnedsättning för åren 2010 och 2011

5 Socialnämnden SN 3 Valärenden Socialnämnden beslutar att välja Håkan Svensson (M) som ersättare i arbetsutskottet Fredrik Sanz (S) som ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR) Mikael Hernborg (S) som ersättare i Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) Med anledning av Gabriela Bosnjakovics avsägelse som ledamot i socialnämnden tillika ersättare i arbetsutskottet har socialnämnden att utse ny ersättare i arbetsutskottet Ledamot Thore Svenson föreslår Håkan Svensson som ersättare i arbetsutskottet. Socialnämnden har utsett Anders Palm-Lundin, tidigare ersättare i KPR, som ny ordförande i KPR efter Lina Persson och har nu att välja ny ersättare i detta råd. Anders Palm-Lundin föreslår Fredrik Sanz som ersättare i KPR Då Lina Persson har avsagt sig politiska uppdrag däribland som ersättare i KRF föreligger val av ny ersättare i detta råd Anders Palm-Lundin föreslår Mikael Hernborg som ny ersättare i KRF

6 Socialnämnden SN 4 SN AU 15 Dnr 11/ Översiktsplan 2012 Socialnämnden har tagit del av översiktsplan 2012 och har inget att erinra utöver att tillgängligheten för funktionsnedsatta skall beaktas i kommande utvecklingsplaner Bakgrund: En ny Översiktsplan för Vara kommun har tagits fram av Plan- och byggenheten. Planen redovisar hur mark och vatten ska användas de kommande åren och vad för utvecklingsplaner som kommunen har. Bland annat kan man i planen läsa om kommunens framtidsvision t.ex. landsbygdsutvecklingen både på landsbygd och i tätort och vad som händer bland annat med vindkraft och E20. Översiktsplanen har varit ute på samråd under tiden 25 januari till 27 april Planen har nu omarbetats utifrån samrådsförfarandet och är nu utställd under tiden 17 december 2012 till 15 mars 2013 Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut: Socialnämnden har tagit del av översiktsplan 2012 och har inget att erinra utöver att tillgängligheten för funktionsnedsatta skall beaktas i kommande utvecklingsplaner

7 Socialnämnden SN 5 SN AU 9 Dnr 8/ Rapportering om inkomna synpunkter enligt TYCK TILL om bättre Vara tertial 3, 2012 Socialnämnden har tagit del av rapporteringen Bakgrund Synpunktshanteringen TYCK TILL om bättre Vara är en del i nämndens arbete med kvalitetsutveckling. Synpunkter kan lämnas såväl via blanketten TYCK TILL om bättre Vara som via kommunens hemsida. Rapportering till socialnämnden av inkomna synpunkter sker tertialvis. Inkomna synpunkter Under tertial 3, 2012 har 5 synpunkter inkommit via TYCK TILL om bättre Vara. Vidare har synpunkter från anhöriga till en brukare inkommit i brevform. De synpunkter som inkom via brev från anhöriga till en brukare handlade om flera delar i vården och omsorgen. Utredning genomfördes av berörda resultatenhetschefer och utredare/utvecklare äldreomsorg. Svarsbrev med klargörande information avseende synpunkterna sändes från nämndens ordförande. När det gäller inkomna synpunkter via TYCK TILL om bättre Vara handlar två om att personalen kör för fort. Berörda resultatenhetschefer har haft uppe inkomna synpunkter med medarbetarna och påtalat vikten av att hastighetsbegränsningen hålls. En av synpunktslämnarna önskade också att bli kontaktad. Aktuell resultatenhetschef har samtalat med denne. En synpunkt handlar om tveksamheter till att brukaren verkligen får insatserna som anges i biståndsbeslutet. Berörd resultatenhetschef har haft ett möte med brukaren, anhöriga och kontaktman. Vid mötet tydliggjordes vad som beslutats, en genomförandeplan upprättades och man kom överens om att personalen ska använda en signeringslista efter utförd städning. Synpunkt har inkommit avseende medarbetares agerande då en boende i seniorlägenhet, på grund av ett migränanfall, önskat få mat värmd i lägenheten i stället för hjälp att komma till matsalen. Berörd resultatenhetschef har haft kontakt med synpunktslämnaren. Vad gäller omvandlingen av det särskilda boendet på Vidhemsgården till ett trygghetsboende har en synpunkt inkommit. Synpunktslämnaren hade inga önskemål om att bli kontaktad. Socialchefen har lämnat klargörande svar på hemsidan Bättre Vara där synpunkten lämnades. forts

8 Socialnämnden forts SN 5 Socialchef Jane Johansson föredrager ärendet Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden har tagit del av rapporteringen _

9 Socialnämnden SN 6 SN AU 11 Rapportering till Socialstyrelsen enligt kapitel 16, 6 f h, SoL Socialnämnden noterar information för kvartal 4, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut. Bakgrund 16 kapitlet 6 f-h Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 skall rapporteras kvartalsvis från socialnämnden till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. som avses är de som icke verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från avbrottet. Rapportering skall också göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår. Rapport kvartal 4, 2012 För kvartal 4, 2012 finns inga beslut att rapportera. Socialchef Jane Johansson föredrager ärendet Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden noterar information för kvartal 4, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut.

10 Socialnämnden SN 7 SN AU 12 Rapportering till Socialstyrelsen enligt 28 f-g LSS Socialnämnden noterar informationen för kvartal 4, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut. Bakgrund Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 9 skall inrapporteras kvartalsvis från socialnämnden till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. som avses är de som icke verkställts inom tre månader från och med beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från avbrottet. Rapportering skall också göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår. Rapport kvartal 4, 2012 För kvartal 4, 2012 finns inga icke verkställt beslut att rapportera. Av de tidigare inrapporterade 5 beslut som inte kunnat verkställas inom 3 månader har 2 verkställts. Två personer har avsagt sig insatsen. Vidare finns 1 beslut att rapportera där avbrott i verkställigheten varat längre än 3 månader. Av de 5 tidigare inrapporterade besluten där avbrott har varat längre än 3 månader har 3 verkställts på nytt. Ett ärende har avslutats på grund av den enskildes dödsfall. Sammanfattnings kvartal 1, 2 3, :1 icke verkställda beslut. 1 icke verkställt beslut gäller korttidsvistelse. 2 avbrott i verkställighet gäller kontaktperson. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden noterar informationen för kvartal 4, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut.

11 Socialnämnden SN 8 SN AU 10 Revidering av Socialnämndens delegeringsordning Socialnämnden antar delegeringsordning för socialnämnden med föreslagna förändringar. Bakgrund Delegeringsordningen behöver kompletteras avseende beslut rörande barn och ensamkommande barn. Dels gäller det beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare och dels beslut om bistånd i form av placering på Götgatans hem för vård och boende (HVB). Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning 6.10 om att hos domstol ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare. Rörande ensamkommande barn om bistånd rörande ensamkommande barn i form av placering på Götgatans HVB 5 kap 2 SoF 10 Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429) SN SekC 4 kap 1 SoL Socsekr Detta medför att punkternas nummer förskjuts från och med nuvarande 6.11 som blir 6.12 till och med 6.45 som blir forts

12 Socialnämnden forts SN 8 Vad som också behöver tillföras delegeringsordningen är ett förtydligande i punkt 9.19 gällande beslut om att inleda och bevilja vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utan båda vårdnadshavarnas samtycke. Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning 9.19 om att inleda och bevilja vissa insatser utan båda vårdnadshavarnas samtycke 6 kap 13a FB 10 kap 5 SoL SNAU Behandling i öppna former, 4 kap 1 SoL Kontaktpersoneller familj, 3 kap 6 3 st. SoL Insatser enligt 9 p 4, 5 och 6 LSS Avslutningsvis ska nuvarande punkter 6.42 och 6.43 gällande beslut om dagersättning mm till asylsökande tas bort ur delegeringsordningen då de inte längre är aktuella för socialnämnden. Beredning Utredare/utvecklare IFO/OF och utredare/utvecklare ÄO. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden antar delegeringsordning för socialnämnden med föreslagna förändringar.

13 Socialnämnden SN 9 Aktuellt från förvaltningen Socialchef Jane Johansson informerar Resultatenhetscheferna Lotta Briné och Christina Malmberg har begärt entledigande. Två nya chefer har rekryterats, Ingela Nilsson, Levene hemtjänst och Yvonne Svensson, Vedums hemtjänst. Resultatenhetschef Marita J Haraldsson kommer att ta över chefskapet på söder- och Östergård. Socioekonomisk utbildning är slutförd och rapport har framtagits som kommer att presenteras nämnden under våren. Det råder vikariebrist inom äldreomsorgen. Med anledning av detta pågår rekrytering av ca 10 personal som ska erbjudas tillsvidareanställning. Resultatenhetscheferna har genomgått utbildning inför verksamhetsutvecklingen i höst.

14 Socialnämnden SN 10 Anmälan delegeringsbeslut Delegeringsbesluten anses anmälda A12/ fattade av biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen B12/ C12/ D12/ fattade av handläggare inom Individ- och familjeomsorg fattade av färdtjänsthandläggare fattade av avgiftshandläggare SN AU , fattade av socialnämndens arbetsutskott, socialtjänstärenden

15 Socialnämnden SN 11 Urval delegeringsbeslut Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU 334/2012 redogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare Ledamot Anders Palm-Lundin genomför urval ur arbetsutskottets beslut.

16 Socialnämnden SN 12 Redogörelse från verksamhetsbesök Ledamot Thomas Lenk redogör från genomfört verksamhetsbesök på Stenkilsgården och dagverksamheterna Ledamot Håkan Svensson redogör från genomfört verksamhetsbesök hos Kvänums och Vedums hemtjänst

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013..

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. 04-08 C o. T HABO :t KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer