Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2012.08.29 1"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S), ordförande Lina Persson (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Ulla Johansson (C) tjg ers Thore Svenson (M) Gabriela Bosnjakovic (M) Agneta Edvardsson (M) Ingvar Lund (FP) Mohamad Rezkar (S) ej tjg Anders Palm-Lundin (S) ej tjg Åsa Heij-Bengtegård (V) ej tjg Håkan Svensson (M) ej tjg Inger Olsson (M) ej tjg Ingemar Jacobson (FP) Jane Johansson, socialchef Ann-Marie Brander, utv/utred ÄO Catharina Holm, avgiftshandl 80 Ulla Johansson Samuel Sehlberg, soc.sekr. 80 Heidi Hansen, soc.sekr. 79 Liselotte Nelander, soc.sekr. 92 Jessica Larsson, soc.sekr. 92 Lindali Bergenzaun, sekreterare Justeringens plats och tid Socialförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lindali Bergenzaun ( 79 soc.tj.ärende) Ordförande Justerare Stefan Westergren Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen kommunhuset Underskrift

2 Innehållsförteckning Socialtjänstärende... 2 Redogörelse delegeringsbeslut 3 Rapportering till Socialstyrelsen enl 28 f-g LSS 4 Rapportering till Socialstyrelsen enl kap 16, 6 f-h SoL. 6 Avgiftsfri insats i form av boendestöd enl SoL till personer med kognitiva neuropsykiatriska eller andra former av psykiska funktionsnedsättningar 7 Trygghetslarm. 8 Förlängning av gällande avtal om hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland.. 12 Detaljplan för Anden 1, Vara tätort. 13 Kungörelse detaljplan för Vedum 3:57 Vedum Kök & bad, Vedums tätort.. 14 Samråd detaljplan för del av Vara 25:1 mm Vara tätort 15 Information från kommunala råden. 16 Muntlig information inför arbetet med Budget Aktuellt från förvaltningen.. 18 Information om verksamheten familjehemsvården i Vara kommun. 19 Anmälan delegeringsbeslut. 20 Urval delegeringsbeslut.. 21 Övrigt. 22

3 Socialnämnden SN 79 SN AU 227 Ansökan särskild tillförordnad vårdnadshavare Socialnämnden godkänner Birgitta Carlsson, , som särskild tillförordnad vårdnadshavare åt Mohammad Ali Ahmadi, , samt godkänner att ansökan skickas till tingsrätten Birgitta Carlsson, , Pettersgården 2, Larv. Tillsättande av särskild tillförordnad vårdnadshavare för Mohammad Ali Ahmadi, Socialsekreterare Heidi Hansen föredrager ärendet Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden godkänner Birgitta Carlsson, , som särskild tillförordnad vårdnadshavare åt Mohammad Ali Ahmadi, , samt godkänner att ansökan skickas till tingsrätten

4 Socialnämnden SN 80 Redogörelse delegeringsbeslut Socialnämnden har tagit del av och godkänner redogörelserna B12/1023 Socialsekreterare Samuel Sehlberg D12/1257 Avgiftshandläggare Catharina Holm

5 Socialnämnden SN 81 SN AU 233 Rapportering till Socialstyrelsen enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialnämnden noterar informationen för kvartal 2, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut. Bakgrund LSS 28 f-g innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 9 skall inrapporteras kvartalsvis från socialnämnden till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. som avses är de som icke verkställts inom tre månader från och med beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från avbrottet. Rapportering skall också göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår. Rapport kvartal 2, 2012 För kvartal 2, 2012 finns 1 icke verkställt beslut att rapportera. et avser kontaktperson. Vidare finns 2 beslut att rapportera där avbrott i verkställigheten varat längre än 3 månader. Båda besluten avser kontaktperson. Kvartal 1, 2012 rapporterades 2 avbrott i verkställigheten ett beslut om korttidsvistelse och ett beslut om kontaktperson. Vidare rapporterades 2 icke verkställda beslut kvartal 1, Ett beslut avser korttidsvistelse och ett beslut avser kontaktperson. Sammanfattnings kvartal 1 och 2, 2012: 3 icke verkställda beslut. 4 avbrott i verkställighet. Orsaken är avsaknad av lämpliga uppdragstagare. Forts

6 Socialnämnden forts Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden noterar informationen för kvartal 2, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut. _

7 Socialnämnden SN 82 SN AU 234 Rapportering till Socialstyrelsen enligt kapitel 16, 6 f h, Socialtjänstlagen (SoL) Socialnämnden noterar information för kvartal 2, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut. Bakgrund 16 kapitlet 6 f-h SoL innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 skall rapporteras kvartalsvis från socialnämnden till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. som avses är de som icke verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från avbrottet. Rapportering skall också göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår. Rapport kvartal 2, 2012 För kvartal 2, 2012 finns inga beslut att rapportera. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden noterar information för kvartal 2, Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut.

8 Socialnämnden SN 83 SN AU 232 Avgiftsfri insats i form av boendestöd enligt socialtjänstlagen till personer med kognitiva, neuropsykiatriska eller andra former av psykiska funktionsnedsättningar. Socialnämnden beslutar att personer som beviljas stöd i ordinärt boende i form av boendestöd enligt SoL, från och med ska få denna insats utan kostnad. _ Bakgrund Stöd i ordinärt boende enligt socialtjänstlagen (SoL), för personer med olika former av psykiska funktionsnedsättningar har, i Vara kommun, tidigare benämnts hemtjänst. Benämningen och delvis innehållet i denna insats har sedan en tid ändrats och idag benämns insatsen istället för, boendestöd. Begreppet boendestöd hänvisar tydligare till insatsens innehåll som är av habiliterande och eller behandlingskaraktär. Det är viktigt att särskilja de två olika insatserna åt då dessa i praktiken har olika målgrupper och delvis olika syften. Personer med olika former av psykiska funktionsnedsättningar är ofta i behov av ett individuellt anpassat stöd i det egna hemmet. Innehållet i stödet varierar men syftet är att stödja den enskilde att självständigt möta och hantera vardagslivets olika situationer. Insatsen kan också syfta till att motivera den enskilde till aktivitet, att bryta isolering och på andra sätt motverka de ofta negativa sociala effekterna av psykiska funktionsnedsättningar. Boendestödet ges inte enbart i hemmet utan också genom vardagliga aktiviteter ute i samhället. Stödet skall vara flexibelt, individuellt och bygga på kontinuitet. Aktuell situation Personer med olika former av psykiska funktionsnedsättningar som får insatsen boendestöd beviljad enligt Sol men som bedömts tillhöra någon av personkretsarna enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är idag avgiftsbefriade. En förändring så att personer med samma behov av stödinstas, men som inte bedöms tillhöra någon av personkretsarna enligt LSS, kan få sitt behov tillgodosett utan avgift skulle medföra en mer jämnställd målgrupp. forts

9 Socialnämnden De avgifter som idag tas ut för insatser i form av boendestöd enligt SoL har en bakgrund i att insatsen tidigare jämnställts med insatsen hemtjänst. När nu insatserna har särskilts och då insatsen boendestöd ska bestå av stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär så bör boendestöd enligt SoL vara avgiftsfri. Detta med stöd av 8 kap 1 som fastställer att stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär inte ska medföra ett kostnadsansvar för den enskilde. Det förekommer idag att personer med olika former av psykiska funktionsnedsättningar avböjer stöd och behandlingsinsatser i form av boendestöd, på grund av att det medför kostnader. Att de avböjer insatser i form av boendestöd kan leda till att deras förmåga till att självständigt hantera sin vardag minskar då de, utan dessa stödinsatser, kan riskerar att utvecklas negativt både socialt och psykiskt, vilket i sin tur kan leda till att behov av mer resurskrävande insatser kan uppstå. Ekonomiska konsekvenser En bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av att inte ta avgift för boendestöd visar att avgiftsfrihet skulle medföra ett inkomstbortfall på 200 tkr. Det är den inkomst som kommunen har idag i form av avgifter från brukare med beviljad insats i form av boendestöd men som inte bedöms tillhöra någon av personkretsarna. Brukare som har beviljats samma insats men som bedömts tillhöra någon av personkretsarna enligt LSS är redan idag avgiftsbefriade. Det finns en viss risk att kostnaden i form av personalresurser/arbetstid kan bli större om antalet personer som blir beviljade insatsen ökar. Dock får detta ställas i relation till att kostnaderna för andra insatser i form av heldygnsvård bör minska då tidiga habiliterande insatser bör kunna förhindra försämrad förmåga till självständighet. Hänsyn till inkomstbortfallet bör tas i budgetarbetet centralt. Beredningen Är gjord av utredare/utvecklare IFO/OF tillsammans med ansvarig för verkställandet av boendestöd, Tf Resultatenhetschef Susanne Aronsson. Utredare/utvecklare inom OF/IFO Christel Isaksson föredrager ärendet Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att personer som beviljas stöd i ordinärt boende i form av boendestöd enligt SoL, från och med ska få denna insats utan kostnad.

10 Socialnämnden SN 84 SN AU 231 Trygghetslarm I samverkan med upphandlare på Kansliavdelningen säkerställa att upphandlingen av driftssäker larmmottagning sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Teckna telefonabonnemang med kommunens telefonoperatör Alltele, för att få tillgång till de SIM-kort som ska monteras i larmutrustningen. Bakgrund Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre personer och personer med funktionsnedsättning. En grundförutsättning för trygghetslarmens funktion är en väl fungerande teknik. Den som tillhandahåller trygghetslarmen tar på sig ett ansvar för att minimera riskerna för att tekniken ska sluta fungera (Socialstyrelsen, PTS och Hi, Trygghetslarm en vägledning, ). I takt med att samhällets digitala infrastruktur förändras finns alltfler alternativ till hur trygghetslarmen kan kopplas till larmcentraler. Detta ställer nya krav på att trygghetslarm och överföringsteknik passar ihop. I Vara är befintliga trygghetslarm anslutna till Trygghetscentralen, Tunstall i Örebro. Kommunen hyr också trygghetslarmen av Tunstall Nordic. Beredning Inledningsvis träffade telefonansvariga från kommunens IT-avdelning, hemtjänstchefer, systemförvaltare ProCapita och utredare/utvecklare ÄO Johan Kämpäs, distriktsansvarig hos Tunstall Nordic. Vid mötet presenterade Johan de tekniska lösningar som finns tillgängliga i dagsläget. Vidare informerade Johan om vikten av att kunna säkra larmmottagningen även vid strömavbrott. Det finns larm som kan kopplas till såväl GSM som bredbandstelefoni, vilka har ett batteri som klarar 30 timmar utan strömtillförsel. Detta larm heter Alert GSM. Tidigare genomförd inventering av Vara kommuns befintliga larm visade att 390 av 510 stycken larm behöver bytas ut till Alert GSM och Caresse Alert IP. Övriga larm kommer att fungera på ett tillfredstallande sätt efter en övergång från analog till digital datakommunikation. Mötet avslutades med information om möjligheten att förlänga nuvarande avtal i 36 månader från och med Eftersom nuvarande avtal gäller från blir förlängningen i praktiken 60 månader. I ett sådant avtal innefattas erforderligt utbyte av larmutrustning.

11 Socialnämnden En lösning enligt ovan innebär att kommunen tecknar telefonabonnemang med Alltele, för att få tillgång till SIM-kort som skall monteras i larmutrustningen. Systemförvaltare ProCapita och utredare/utvecklare äldreomsorg (ÄO) har berett ärendet. Tjänstemannens ståndpunkt Det är av yttersta vikt att kommunen tar sitt ansvar för trygghetslarmen och kan säkerställa dess funktion vid förändringar i telenätet. Det kan konstateras att hittills levererade tjänster och produkter från Tunstall Nordic uppfyller de höga krav som ställs på kvalitet och driftssäkerhet. Mot bakgrund av ovanstående kan det vara lämpligt att förlänga pågående avtal med 36 månader från och med och på så sätt säkerställa trygghetslarmens driftssäkerhet för brukarnas trygghet. En sådan lösning kräver att förvaltningen i samverkan med kansliavdelningen, säkerställer att bestämmelser i LOU efterlevs. Ekonomiska konsekvenser Nuläge Total månadskostnad, kronor kronor per månad (hyra för 510 larm á 76 kronor per månad) kronor per månad (larmmottagning larmcentral juni 2012, 43 kronor per aktivt larm) Efter upphandling av driftssäker larmmottagning: Exempel på total månadskostnad, kronor per månad (hyra för 510 larm á 76,25 kronor per månad) 43 kronor per månad och aktivt larm (x 510 larm = ) (larmmottagning larmcentral) 5 kronor per månad och larm (x 510 larm =2 550) (SIM kort) 7 kronor per månad och larm (x 510 larm = 3 570) (testlarm) Forts

12 Socialnämnden Månadskostnad 131,25 kronor per larm, under förutsättning att alla 510 larm är aktiva. Brukaren betalar 259 i månaden för trygghetslarm. En jämförelse med Skara, Essunga och Götene visar på att Vara kommun tar ut mellan 21 och 59 kronor mer per månad. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut I samverkan med upphandlare på Kansliavdelningen säkerställa att upphandlingen av driftssäker larmmottagning sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Teckna telefonabonnemang med kommunens telefonoperatör Alltele, för att få tillgång till de SIM-kort som ska monteras i larmutrustningen.

13 Socialnämnden SN 85 SN AU 235 Dnr 1/ Förlängning av gällande avtal om hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland Socialnämnden beslutar att godkänna en förlängning gällande avtal om hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland till den 30 september 2015 Sammanfattning Sedan den 1 mars 2010 gäller det nuvarande avtalet om hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland. Avtalets kunder är de förvaltningar inom Västra Götalandsregionen som förskriver hjälpmedel och länets 49 kommuner. Leverantör av hjälpmedel är Västra Götalandsregionens förvaltning Regionservice genom Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland. Avtalet gäller till den 30 september Det finns därefter möjlighet att förlänga avtalet till den 30 sept Under december 2011 till febr har kundernas företrädare genomfört en uppföljning av avtalet i syfte att, dels värdera vad som kunde vara bättre i avtalet inför nästa upphandling, dels bedöma om formerna för kundsamverkan, kommunikation och förhandling är ändamålsenliga. Uppföljningen, som har genomförts av en extern resurs, Ernst & Young, ligger till grund för ställningstagandet huruvida avtalet ska förlängas eller ej. Slutsatsen är att kunderna önskar fortsätta att tillämpa och vidareutveckla det befintliga avtalet under perioden fram till sept Samtidigt finns viljan att i god tid inleda nästa upphandling med stöd av de erfarenheter som nuvarande avtal gett. VästKom:s styrelse har beslutat att rekommendera de 49 kommunerna i länet att godkänna en förlängning av nuvarande avtal om hjälpmedelsförsörjning. _ Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna en förlängning gällande avtal om hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland till den 30 september 2015 _

14 Socialnämnden SN 86 SN AU 236 Dnr 11/ Detaljplan för Anden 1 i Vara tätort, Vara kommun Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningens plan och byggenhet har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet. Den nya detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till flexiblare användning och byggrätt inom fastigheten. Detaljplanen finns utsänd för samråd under tiden 27 juli-31 augusti 2012 _ Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas. _

15 Socialnämnden SN 87 SN AU 237 Dnr 11/ Kungörelse detaljplan för Vedum 3:57, Vedum kök & bad i Vedums tätort, Vara kommun Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningens plan och byggenhet har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet. Förslaget är reviderat efter samråd i februari Vedum Kök & bad AB har förvärvat del av Vedum 3:57 som ligger öster om järnvägsområdet och avser att använda marken för företagets fortsatta utveckling. I första hand finns planer på att bygga lager för färdiga produkter som ska transporteras från produktionslokalerna till lagret, över spårområdet. Detaljplanen finns utsänd för samråd under tiden 15 juni-31 augusti 2012 Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas.

16 Socialnämnden SN 88 SN AU 238 Dnr 11/ Samråd detaljplan för del av Vara 25:1 m.m. i Vara tätort, Vara kommun Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningens plan och byggenhet har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet Planområdet omfattar ca 2 ha och är beläget vid Allégatan mitt emot Vara vårdcentral. Planförslaget innebär att man prövar ändrad markanvändning och byggrätt för badhus och hotell inom den del av Torsvallen som gränsar till Allégatan. Park och parkeringsområde enligt gällande detaljplan ska behållas och utökas något mot Torsvallen. Detaljplanen finns utsänd för samråd under tiden 15 juni-31 augusti 2012 _ Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas. _

17 Socialnämnden SN 89 Information från kommunala råden Folkhälsorådet Thore Svenson informerar Diskussion kring folkhälsoplan. Genomgång av jämförelse med övriga kommuner i Skaraborg ang behovsunderlag

18 Socialnämnden SN 90 Muntlig information inför arbetet med Budget 2012 Socialnämnden har tagit del av informationen _ Inför arbetet med Budget 2013 informerar socialchef Jane Johansson om framtagen konsekvensbeskrivning av budgetramen 2013 för socialnämnden _

19 Socialnämnden SN 91 Aktuellt från förvaltningen Socialchef Jane Johansson informerar - Verksamheterna har fungerat bra under sommaren. Dock har det ej varit problemfritt inom Vedums hemtjänst efter omorganisationen. Översyn pågår för att ta fram en bättre struktur. Det har varit duktiga vikarier i tjänst. - Ny resultatenhetschef, Elisabeth Green, har påbörjat sin anställning - Socialekonomisk utbildning Utredare/utvecklare inom OF, Ann-Marie Brander, informerar - Senior/anhörigdag 4 oktober - VO-college, två marknadsdagar i oktober _

20 Socialnämnden SN 92 Information om verksamheten - familjehemsvården i Vara kommun I syfte att öka socialnämndens insyn och få en bättre dialog med verksamhet och förvaltning kommer det vid varje sammanträde att ges en djupare information kring olika verksamheter. Vid dagens sammanträde närvarar socialsekreterarna Liselotte Nelander och Jessica Larsson som informerar om familjehemsvården i Vara kommun.

21 Socialnämnden SN 93 Anmälan delegeringsbeslut Delegeringsbesluten anses anmälda A12/ fattade av biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen B12/ C12/ D12/ fattade av handläggare inom Individ- och familjeomsorg fattade av färdtjänsthandläggare fattade av avgiftshandläggare SN AU , fattade av socialnämndens arbetsutskott, socialtjänstärenden

22 Socialnämnden SN 94 Urval delegeringsbeslut Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU 185 redogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare Tjänstgörande ersättare Ulla Johansson genomför urval ur arbetsutskottets beslut.

23 Socialnämnden SN 95 Övrigt Inger Olsson informerar från genomfört verksamhetsbesök hosresultatenheten Ensamkommande flyktingbarn. Thore Svenson informerar om inkommen inbjudan från Conventus Är det ok att knarka i Vara?. Mötet äger rum på Conventus 3 september 2012

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer