Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002"

Transkript

1 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9

2 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län Jönköping Telefon direkt: e-post: Meddelande 3:9 ISSN ISRN LSTY-F-M--3/9--SE Ref: Stefan Lundvall, Sekretariatet för hållbar utveckling Samhällsbyggnadsavdelningen, februari 23 Upplaga: 6 ex Tryckt på Länsstyrelsen, Jönköping 23

3 Positivt och negativt från redovisningen I rapporten förekommer att antal glada och ledsna figurer. De illustrerar förändringar av miljöpåverkan jämfört med år 21. Fortsatt minskning av pappersförbrukningen, fast liten skillnad mot år 21 (44 ark per person varje dag år 22 mot 45 ark år 21) Fortsatt ökad elanvändning, 5% jämfört med år 21 vilket motsvarar 1,5 eluppvärmd villa. Koldioxidutsläpp från tjänsteresor i bil har minskat med 13%. Om man bara räknar Länsstyrelsens egna bilar är minskningen 25%. Nya bildäck utan miljöfarliga HA-oljor Fler cyklar till jobbet!

4 Inledning År 2 påbörjades vid Länsstyrelsen ett projekt om införande av miljöledningssystem. Allmän miljöutbildning för personalen genomfördes och en miljöutredning för hela verksamheten gjordes. Under år 21 utarbetades mål och handlingsplaner för år 22 och vissa åtgärder genomfördes, tex. en papperskampanj och när åtta nya tjänstebilar köptes in valdes biogasdrift. Införandeprojektet är nu avslutat och ansvaret för miljöledningsarbetet ligger i den ordinarie organisationen, med Sekretariatet för hållbar utveckling som samordnare. Dessutom finns 1-2 miljöombud på varje avdelning. I denna rapport redovisas resultatet av miljöledningsarbetet under år 22. Utsläppen från Länsstyrelsens verksamhet minskade år 22! Utsläppen från Länsstyrelsens verksamhet har minskat jämfört med år 21, främst utsläppen från resandet. Den helt dominerande orsaken är att åtta av de femton tjänstebilarna byttes ut mot biogasbilar under år 21 och att detta fick fullt genomslag under år 22. En enkätundersökning tyder på att även utsläppen från resor till och från arbetet har minskat. Värmeanvändningen har minskat något liksom pappersanvändningen. Negativt under året var att trenden mot ökad elanvändning fortsatte. Nyckeltal Nyckeltal 22 och förändring i procent jämfört med 21. kg utsläpp per åa* av: Förändring Trafikslag Resta mil Resta mil/ åa av miljö- Koldioxid Kväveoxider påverkan Tjänsteresor Bil totalt % 327-1% 57-12%,75-54% Tåg, buss % %,23-17%,3 Flyg 12-18% 61-18% 14-18%,4-18% Totalt ,2% ,1% % 1,1-31% Uppvärmning 75 kwh/m 2-7% 3 17 kwh/ åa* -6% Elanvändning 96 kwh/m 2 +5% 4 4 kwh/ åa* +6% Vattenanvändning 28 liter/dag och åa +9% Kopieringspapper 44 ark/dag och åa -2% * = årsarbetskrafter. Antalet årsarbetskrafter var något mindre år 22 än år 21 (198 jämfört med 199,7). De nyckeltal som mäts per årsarbetskraft uppvisar därför större ökningar respektive mindre minskningar än förändringar av totala värden. Länsstyrelsens indirekta miljöpåverkan Indirekt miljöpåverkan uppstår när Länsstyrelsen i sin verksamhet påverkar andra så att det medför miljöpåverkan av något slag. Den indirekta miljöpåverkan är betydande för Länsstyrelsen eftersom huvudsyftet med verksamheten ofta är att påverka andra. Exempel på verksamheter som har indirekt miljöpåverkan är beslut om tillstånd eller bidrag, information, rådgivning, utbildning och internationellt arbete. Arbetet med förbättringar avseende Länsstyrelsens indirekta miljöpåverkan redovisas på sidan 7. 1

5 Tjänsteresor Rest sträcka (mil) med olika färdmedel, tjänsteresor Fördelning av koldioxidutsläpp år 22, tjänsteresor tåg/buss % egenbil 22% flyg 17% tjänstebilar 41% tänstebilar hyrbilar egenbil tåg/buss flyg tot hyrbilar 2% Totalt har resandet ökat något jämfört med år 21, men fördelningen av resandet har förändras till fördel för miljön. Flygresorna har minskat medan tågresorna ökat. Bilresorna har minskat marginellt. Kolidioxidutsläppen från tjänsteresor i bil har minskat med 13%. Det beror på att åtta av de femton tjänstebilarna byttes mot biogasbilar år 21. Detta fick fullt genomslag år 22. Resor i de sju övriga tjänstebilarna, hyrbilar och egen bil sker fortfarande med fossila bränslen. Även utsläppen av kolväten, kolmonoxid och kväveoxider har minskat kraftigt sedan biogasbilarna infördes. Ett av målen för år 22 var att biogasbilarna till minst 9% skulle köras på biogas och högst 1% bensin. Målet har visat sig svårt att uppnå. Andelen biogas ökade under året och var under andra halvåret ca 78%. Ett hinder är att det är krångligt att tanka biogas vid resor utanför länet eftersom ett gemensamt betalningssystem saknas i landet, men andelen bör gå att höja ytterligare. Andra sätt att minska miljöpåverkan från tjänsteresorna är att i större utsträckning använda video- och telefonkonferenser eller köra sparsamt vid bilresor (Eco-driving). Under året genomfördes en videokonferensutbildning med 1 deltagare och ny utrustning har installerats i växeln som gör det lättare och billigare att ha telefonkonferenser. 24 personer har fått utbildning i Eco-driving. De flesta minskar bensinförbrukningen med 1-2% direkt efter utbildningen. En utvärdering vid Landstinget i Blekinge visade en bestående effekt efter ett år på ca 6%. Utsläpp år 22 från tjänsteresor (kg) kväveoxider kolväten kolmonoxid koldioxid Partiklar tjänstebilar hyrbilar egenbil tåg/buss,66,3,11 44,7 flyg totalt På sidan sex finns en faktaruta om de olika ämnenas miljöpåverkan 2

6 Minskade utsläpp från resor till och från arbetet! En enkätundersökning om personalens resor till och från arbetet genomfördes under år 22. Svarsfrekvensen var ca 75%. I nedanstående digram görs en jämförelse med en liknande undersökning som gjordes i miljöutredningen år 2. Jämförelsen får tas med en nypa salt eftersom enkäterna inte var helt jämförbara. Antal resta km per person fördelat på olika färdsätt 25 2 km 15 1 år 2 år 22 5 Bil Samåkning Buss Tåg Cykel Gång Annat En förklaring till att resor med alla färdmedel tycks ha minskat kan vara att personalen genomsnittligt bor närmare jobbet jämfört med tidigare år. En sådan utveckling har naturligtvis en positiv miljöeffekt. Ett mål för år 22 var att andelen resor ensam i bil skulle minska jämfört med år 2. Förhoppningen var att de stimulansåtgärder som genomförts (cykelkampanj och deltagande i Samåkningstjänst) skulle ge utslag. Resvaneundersökningen visar dock inte någon förändring av nyckeltalet. Andelen resor ensam i bil ligger kvar på ca 35%. Under året har en enkel undersökning gjorts av cyklandet. Antal cyklar i cykelställen räknas en gång i veckan. Resultatet visar tydligt att fler börjat cykla sedan cykelkampanjen startade i maj 22. En jämförelse för sommarhalvåret visar ett genomsnitt på 3 cyklar under våren och 39 under hösten. Genomsnittet under vinterhalvåret var 23 cyklar. En uppskattning av de totala utsläppen från arbetsresor kan göras om man antar att enkäten ger en representativ bild för all personal. Antal (mil) Kväveoxider (kg) Kolväten (kg) Kolmonoxid (kg) Koldioxid (kg) Per person 433 1,8 1, Totalt Miljöpåverkan från arbetsresorna är alltså mindre, men i samma storleksordning som miljöpåverkan från tjänsteresorna. Om vi räknar samman koldioxidutsläppen från tjänsteresor och arbetsresor blir det drygt 1 ton per person. 3

7 Uppvärmning Jämfört med år 21 har värmeanvändningen minskat, men den är fortfarande högre än tidigare år. Värmeanvändningen per kvadratmeter i länsstyrelsebyggnaden ligger dock lågt jämfört med Norrportens hela fastighetsbestånd. Fjärrvärme, kwh Länsstyrelsebygnaden Residenset I de uppgifter som Länsstyrelsen får från fastighetsägarna ingår även andra hyresgäster (restaurang Guvernören den största) eftersom de inte går att skilja ut i statistiken. Länsstyrelsens förbrukning är därför beräknad utifrån den andel som används av totala lokalytan. Uppgifterna är gradtalskorrigerade för att möjliggöra jämförelse mellan år där temperaturen varit olika. Elanvändning El, kwh Länsstyrelsebyggnaden Ledningsplatsen Residenset Det mest negativa i denna miljöredovisning är att elanvändningen fortsatt att öka, främst i Länsstyrelsebyggnaden (för år 2 finns inga uppgifter om elanvändningen i residenset). Ökningen mellan åren 2 och 22 motsvarar elanvändningen i drygt tre normalstora eluppvärmda villor. Ökningen är kraftigast under månaderna augusti-oktober. Ett miljöledningsmål för år 22 var att elanvändningen skulle minska. Målet har alltså inte uppfyllts. I maj genomfördes en släcka-stänga-lunch då all personal uppmanades släcka lyset och stänga datorerna under lunchen. Utvärderingen visade att elanvändningen under lunchtimmarna minskade, men inte mer än att det skulle motsvara,5% av totala elanvändningen. Minskningen över lunchtid när en stor del av personalen deltog i personalresa var ungefär dubbelt så stor. Minskningen var allstå tydlig men liten. I slutet av år 22 installerades närvarostyrning för belysningen i ledningsplatsen. 4

8 Ytterligare informationsinsatser ska genomföras under år 23 och mer utredning behövs om vilka insatser som kan vara effektiva. Elanvändningen per kvadratmeter ligger dock fortfarande inte högt jämfört med liknande fastigheter. Vattenanvändning År 22 ökade vattenanvändningen. Diagrammet visar den sammanlagda vattenanvändningen i länsstyrelsebyggnaden och residenset. Vattenanvändningen bedöms inte vara någon betydande miljöaspekt. Vattenanvändning i liter/person och dag Faktaruta om avgaser Koldioxid (CO 2 ) Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen är den största orsaken till oron över klimatförändringar till följd av en ökande växthuseffekt. Fossila bränslen är till exempel diesel, bensin och fossilgas (som också kallas naturgas). Den koldioxid som bildas när biogas förbränns bidrar däremot inte till ökad halt av koldioxid i atmosfären. Det beror på att biogasen ingår i kolets kretslopp i biosfären. Kolmonoxid (CO) Kolmonoxid (som också kallas koloxid) är en hälsoskadlig gas som bildas vid ofullständig förbränning av bränslen. Vid bilkörning är utsläppen störst efter kallstarter. Kolväten (HC) Blandning av hälsoskadliga gaser som bildas vid ofullständig förbränning av bränslen. Bildar tillsammans med kväveoxider marknära ozon som är hälsoskadligt och orsakar skador på växtlighet. Kväveoxider (NO och NO 2 ) Bidrar till försurningen och övergödningen av sjöar och hav. Bildar tillsammans med kolväten marknära ozon som är hälsoskadligt och orsakar skador på växtlighet. Partiklar Partiklar är hälsoskadliga och bildas vid ofullständig förbränning av bränslen. Utsläppen är störst från dieselfordon. 5

9 Förbrukning av kontorsmaterial Efter en lyckad kampanj minskade förbrukningen av kopieringspapper kraftigt under år 21. Ytterligare en liten minskning har skett under år 22 (ca 3%). Däremot har det skett en kraftig förändring av var kopiering sker. Under år 22 har det mesta papperet använts vid de kombinerade skrivare/kopiatorer som finns ute på avdelningarna, men kopieringen i expeditionscentralen har minskat. Detta är en följd av att bättre apparater har installerats. Antal ark kopieringspapper Expeditionscentralen Övrigt Totalt Diagrammet visar antal levererade buntar till varje våning. Varje bunt innehåller 5 A4-ark. Den ökning som visas i diagrammet ska jämföras med en något större minskning av kopieringen i expedieringscentralen. Nyckeltalet för den totala förbrukningen är 44 ark per person och dag Användning av kopieringspapper vån2 vån2 tillb vån3 tillb vån3 vån4 vån5 vån6 vån7 vån8 Strukt Denna rapport trycks i 6 exemplar och kommer att bidra med 3 ark av förbrukningen på våning 7 en dag i februari 23! Den interna spridningen sker huvudsakligen över Länsstyrelsens Intranät. Kylanläggningar Under året har två gamla kombinerade kylskåp ersatts med nya. Någon förändring av kylanläggningar för rumskyla har inte skett under året. Lokalvård och användning av kemikalier Detta område har inte följts upp för år 22. Avfallshantering Källsortering sker av lysrör, papper/kartong, batterier, elektronik, tonerkasetter, bläckpatroner, glas, gamla möbler och textilier. Metall- och hårdplastförpackningar i lunchrummet källsorteras också. Ytterligare sortering för återanvändning och återvinning planeras. 6

10 Indirekt miljöpåverkan Under år 22 prioriterades nio områden i Länsstyrelsens miljöledningsarbete. Sex av dessa gällde indirekt miljöpåverkan. Det är svårt att mäta, eller exakt beskriva, hur miljöbelastningen ändras till följd av de åtgärder som Länsstyrelsen gör avseende indirekt miljöpåverkan. Förbättring avseende indirekt miljöpåverkan handlar ju om att underlätta för andra, eller påverka andra, att ta mer miljöhänsyn. I många fall är Länsstyrelsen endast rådgivande och i de fall Länsstyrelsen har makten att besluta är handlingsutrymmet ofta begränsat av olika hänsyn som ska tas enligt lagstiftningen. I detta avsnitt ges några exempel på arbetet med indirekt miljöpåverkan. Upphandling Länsstyrelsen har medverkat i att arrangera utbildning för länsstyrelser i södra Sverige om offentlig upphandling och miljöhänsyn vid upphandling. Från Länsstyrelsen har fem personer deltagit. Ett förslag till nya riktlinjer och rutiner för upphandling/inköp har tagits fram. Tillväxtavtalet Ett projekt har genomförts för att kartlägga möjligheterna att utveckla arbetet med ekologiskt hållbar utveckling inom tillväxtavtalets insatsområden. Projektet är förlängt under år 23 med inriktning på att ekologiskt hållbar utveckling ska integreras i det kommande programmet. Ett projekt har påbörjats med syftet att andelen företag med miljöfarlig verksamhet som har en tillfredsställande egenkontroll ska öka. Bland annat har utbildningar i egenkontroll genomförts i kommunerna. Projektet fortsätter under år 23. EU:s strukturfonder En broschyr har spridits med tips om hur miljöhänsyn kan inarbetas i projekt som man ansöker om bidrag till. Information har spridits vid träffar med projektägare. Sökande uppmuntras kontakta Länsstyrelsen och få hjälp med idéer om hur miljöhänsyn kan inarbetas i projekten. Transportplaner Förutsättningarna att utveckla kollektivtrafiken har underlättats genom att nya perronger och mötesspår byggs. Idéstudie om etablering av godsterminal har genomförts. Kalkning Det skett en övergång till kalkprodukter som kräver mindre transporter. Kommunerna har uppmanats att ställa miljökrav vid upphandling av kalktransporterna. Kompetensutveckling i lantbruket Ett mål för rådgivningen till lantbruket var att högst 1% av betesmarksstödet skulle underkännas p.g.a. dålig skötsel. Totalt 236 rådgivningsinsatser har genomförts. Målet nåddes inte riktigt andelen underkända stöd motsvarade ca 16% av arealen. 7

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Miljöutredning Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Goodpoint AB Norrlandsgatan 18 SE-111 43 Stockholm Sweden Tel +46 8 789 04 00 Fax +46 8 789 04 01 E-mail info@goodpoint.se www.goodpoint.se

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 214 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Vår livsmiljö... 6 Boende och stadsutveckling... 9 Energi och transporter... 12 Produktion och konsumtion... 16 Jönköpings

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Sekretariatet Miranda Fredriksson 2012-04-27 LK/120831

Sekretariatet Miranda Fredriksson 2012-04-27 LK/120831 Sekretariatet Miranda Fredriksson 2012-04-27 LK/120831 Miljöredovisning 2011 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2012-04-25 2 (11) Sammanfattning och slutsatser Fortsatt minskad total klimatpåverkan Landstinget i Värmlands

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Nulägesbeskrivning och analys

Nulägesbeskrivning och analys Bilaga 1 (Energiplanen 2011-13) Nulägesbeskrivning och analys Energi- och växthusgasstatistik för Alingsås 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 4 2 INLEDNING... 5 AVGRÄNSNING OCH METOD... 5 BESKRIVNING AV STATISTIK

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer