Hållsta 6:1 Vibrationsutredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållsta 6:1 Vibrationsutredning"

Transkript

1 Vibrationsutredning

2 Vibrationsutredning Beställare: Eskilstuna kommun Eskilstuna Beställarens representant: Johanna Rosvall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box Göteborg Gunnar Widén Andreas Sigfridsson Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\13\22\132223\ak\pm132223a.doc Gunnar Widén Norconsult AB

3 n:\13\22\132223\ak\pm132223a.doc 3 (1) Innehållsförteckning Vibrationsutredning... 4 Sammanfattning... 4 Riktvärden... 5 Svensk standard... 5 Resultat... 7 Slutsats... 8 Bilaga 1 Metron MP1 Bilaga 2 Metron MP Vibrationsutredning

4 n:\13\22\132223\ak\pm132223a.doc 4 (1) Vibrationsutredning Sammanfattning Från godståg uppmättes de högsta komfortnivåerna i vertikal riktning till,9 vägd RMS (mm/s), vilket ligger under riktvärdet,4 mm/s som betecknar gränsen för måttlig störning. För horisontell riktning uppmättes maximalt komfortvärde till,17 vägd RMS mm/s, vilket motsvarar cirka en faktor 2 jämfört med vertikal riktning. Då planbeskrivningen för området endast nämner enplanshus med inredningsbar vind så har beräkningar för bottenplan och 2:a våning utförts. Beräkningarna visar att för bottenplanet hamnar komfortnivåerna väl under det riktvärde som betecknar gränsen för måttlig störning. För 2:a våning som här motsvarar den inredningsbara vinden så ger det en komfortnivå på,71 vägd RMS mm/s för MP1, vilket ligger klart över det riktvärde på,4 mm/s som betecknar gränsen för måttlig störning. Vid inredning av vind (som bostadsyta) eller vid fribärande bjälklag i markplanet bör lägsta egenfrekvens för det fribärande bjälklaget ligga över ca 12 Hz. För enplanshus med platta på mark och endast bostadsyta i bottenplanet så är våra bedömningar att inga vibrationsisolerande åtgärder för grund och byggnad är nödvändiga Vibrationsutredning

5 n:\13\22\132223\ak\pm132223a.doc 5 (1) Riktvärden Trafikverkets riktlinjer Enligt Trafikverkets riktlinjer (TDOK 211:46) är riktvärdet för vibrationer (avser järnväg):,4 mm/s vägd RMS i utrymmen där människor stadigvarande vistas. Detta riktvärde tar ingen hänsyn till när på dygnet eller hur ofta vibrationerna förekommer. Svensk standard Frekvensvägning Frekvensvägningen för riktvärdet dokumenteras i SS , Vibration och stöt Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. Frekvensvägningen viktar frekvenser lägre än 8 Hz, p g a att människans känslighet för vibrationshastigheten avtar för frekvenser < 8 Hz. Denna frekvensvägda vibrationshastighet kallas ofta för komfortvärde. Störning Enligt dokumentet SS utgör komfortvärdet.4 mm/s nedre gränsen för ett amplitudintervall betecknat måttlig störning. Enligt standarden anses mycket få människor uppleva vibrationer under skiktet måttlig störning som störande. Riktvärdet.4 mm/s komfortvärde är ca 3% högre än känseltröskel enligt ISO Vibrationsutredning

6 n:\13\22\132223\ak\pm132223a.doc 6 (1) Genomförande Vibrationsmätningar har utförts i två punkter, båda punkterna placerade i mark på planerad tomt enligt bild1 nedan. För mer information kring mätningen se bilaga 1 och 2. MP1: Mark, läge NO (Cirka 75 meter från affärsbyggnad mot spår) MP2: Mark, läge SO (Cirka 13 meter från spår) Y MP 1 MP 2 Bild 1. Två mätpunkter MP1 och MP2 placerades enligt markering ovan. Mätningen utfördes i 3 riktningar (vertikalt, längs spår och tvärs spår) och ägde rum under 8 dygn från till Analys har utförts i Matlab med hjälp av Abravibe samt egna skript. Från SGU s jordartsdatabas framgår det att området består av 1-2 meter glacial lera, norra delen av området gränsar till något djupare del som består av 2-3 meter glacial lera Vibrationsutredning

7 n:\13\22\132223\ak\pm132223a.doc 7 (1) Resultat Från mätresultaten i bilaga 1 och 2 erhålls att högsta vibrationsnivåer inträffar vid passage av godståg. För MP1 inträffade de högsta nivåerna klockan 13:2:49 då ett godståg på 437 m och 21 ton passerade. För MP2 inträffade de högsta nivåerna klockan 4:57:59 då ett godståg på 28 m och 399 ton passerade. De uppmätta komfortnivåerna för dessa passager kan ses nedan i tabell 1. Mätpunkt Vertikalt (vägd RMS [mm/s]) Horisontellt, längs spår (vägd RMS [mm/s]) Horisontellt, tvärs spår (vägd RMS [mm/s]) Anm. MP 1,9,17,13 21 ton, 437 m MP 2,6,7, ton, 28 m Tabell 1. Uppmätta maximala komfortvärden för passage av godståg (Se även bilaga 1 och 2). I planbeskrivningen föreslås de nya bostäderna bli enplanshus med inredningsbar vind. För att beräkna vilka nivåer som kan förväntas har Nordtest metod NT ACOU 81använts. Där erhålls följande: Vertikal riktning: Från mark till grund, - 2 db Från mark till 2:a våningsplan (vind), +18 db Horisontell riktning: Från mark till grund, +3 db Från mark till 2:a våningsplan (vind), +18 db Vilket ger följande maximala komfortvärden för de olika mätpunkterna (med grund avses platta på mark): Mätpunkt Beräknat NT ACOU 81, Vertikalt (vägd RMS [mm/s]) MP 1 Grund:,71 2:a våningsplan:,71 MP 2 Grund:,48 2:a våningsplan:,48 Beräknat NT ACOU 81, Horisontellt (vägd RMS [mm/s]) Grund:,13 2:a våningsplan:,71 Grund:,85 2:a våningsplan:,48 Anm. 21 ton, 437 m 399 ton, 28 m Tabell 2. Beräknad maximala komfortvärden för enplanshus med en inredningsbar vind som här anges som 2:a våningsplan. Beräkningar utförda enligt Nordtest metod NT ACOU Vibrationsutredning

8 n:\13\22\132223\ak\pm132223a.doc 8 (1) För ett fribärande bjälklag skulle egenfrekvenser i byggnaden kunna ge upphov till högre komfortvärden i vertikal riktning, om egenfrekvens och exciterande markvibrationens frekvens från tåget sammanfaller. Genom att beräkna responsspektra med en antagen förstärkningsfaktor på Q=1 (normal förstärkningsfaktor vid låga frekvenser) skulle följande komfortvärden i tabell 3 kunna erhållas då egenfrekvenser i byggnad sammanfaller med markvibrationens (från max passage av godståg) frekvens. Mätpunkt Beräknat Q=1. Vertikalt (vägd RMS [mm/s]) Anm. MP 1,7 (f=9,5 Hz) 21 ton, 437 m MP 2,46 (f=11,3 Hz) 399 ton, 28 m Tabell 3. Beräknade maximala komfortvärden då egenfrekvenser i byggnaden sammanfaller med maximal uppmätt markvibration från godståg ( kl 13:2:49 för MP1 och kl 4:57:58 för MP2) med antagen förstärkningsfaktor av Q=1 (normal förstärkningsfaktor vid låga frekvenser). Slutsats Från godståg uppmättes de högsta komfortnivåerna i vertikal riktning till,9 vägd RMS (mm/s), vilket ligger under riktvärdet,4 mm/s som betecknar gränsen för måttlig störning. För horisontell riktning uppmättes maximalt komfortvärde till,17 vägd RMS mm/s, vilket motsvarar cirka en faktor 2 jämfört med vertikal riktning. Då planbeskrivningen för området endast nämner enplanshus med inredningsbar vind så har beräkningar för bottenplan och 2:a våning utförts. Beräkningarna visar att för bottenplanet hamnar komfortnivåerna väl under det riktvärde som betecknar gränsen för måttlig störning. För 2:a våning som här motsvarar den inredningsbara vinden så ger det en komfortnivå på,71 vägd RMS mm/s för MP1, vilket ligger klart över det riktvärde på,4 mm/s som betecknar gränsen för måttlig störning. Vid ett fribärande bjälklag kan vibrationerna i vertikal riktning förstärkas p.g.a. egensvängningar i bjälklaget. Beräknade responsspektra visar hur de högsta uppmätta markvibrationerna i mätpunkt 1 och 2, skulle förstärkas vid egensvängning i ett fribärande bjälklag. Beräknad komfortvärde presenteras i tabell 3 och uppgår till ca,7 RMS mm/s i mätpunkt 1, vid en förstärkningsfaktor Q=1 (normal förstärkningsfaktor vid låga frekvenser). Lägsta egenfrekvens för fribärande bjälklag ligger normalt i intervallet 5-1 Hz, och i detta Vibrationsutredning

9 n:\13\22\132223\ak\pm132223a.doc 9 (1) frekvensintervall kan den uppmätta markvibrationen (huvudkomponent ca 9,5 Hz i MP1 och 11,3 Hz i MP2) ge en förstärkt respons. Vid inredning av vind (som bostadsyta) eller vid fribärande bjälklag i markplanet bör lägsta egenfrekvens för det fribärande bjälklaget ligga över ca 12 Hz. För enplanshus med platta på mark och endast bostadsyta i så är våra bedömningar att inga vibrationsisolerande åtgärder för grund och byggnad är nödvändiga. Norconsult AB Akustikon ett team i Norconsult AB Andreas Sigfridsson Gunnar Widén Vibrationsutredning

10 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

11 VIBRATIONSUTREDNING Uppdragsgivare: Kontaktperson: Projekt: Objekt: Norconsult AB Andreas Sigfridsson Utredning av vibrationer från tågtrafik, sträckan Eskilstuna-Oxelesund Eskilstuna-, provgrop 75 meter ifrån spår Instrument/ Givare: Fred 4 nr 434 / 131 S/N 2 Mätperiod: Mätning utförd av: P-O Bjelkström Insamlad mätdata: 1398 Mätdata i tabell 2: 126 (utsnitt >,1 mm/s RMS, störningar redigerade) Mätplats kanal 2: Mätplats kanal 3: Mätplats kanal 4: Triggnivå kanal 2, 3, 4: Mättid: Provgrop 75/ horisontellt, tvärs spår Provgrop 75/ horisontellt, längs spår Provgrop 75/ vertikalt,1 mm/s 3, s Tabell 1: Sammanställning Kanal Datum Tid Mätvärde (mm/s) Frekvens (Hz) Komfortvärde vägd RMS (mm/s) Anm. Högsta uppmätta peakvärde :57:59,6 13, ton, 28 m :57:59,3 7, :57:59,3 12,8 Högsta uppmätta komfort, dagtid, kl :2:49,4 9,13 21 ton, 437 m :2:49,5 13, :2:49,2 1,9 Högsta uppmätta komfort, nattetid, kl :57:59,6 13, ton, 28 m :57:59,3 7, :57:59,3 12,8 Tyngsta tåg under mätperioden passerade mätobjekt den kl. 14:35. Tåget vägde 2356 ton och mätte 59 meter. Kurvförlopp och frekvensspektrum för högst uppmätta mätvärde avseende komfort se bild 1-4, sid 6. Mätdata redovisas i sin helhet i tid/ värde diagram, sid T e l l u s \ 141\ V i b r a t i o n s m ä t n i n g \ d a t Sida 1(18)

12 VIBRATIONSUTREDNING Tabell 2: Mätdata Kanal Datum Tid Mätvärde (mm/s) Frekvens (Hz) Komfortvärde vägd RMS (mm/s) Anm :35:38,3 9, ton, 59 m :35:38,3 7, :35:38,2 1, :58:26,4 1, ton, 535 m :58:26,5 7, :58:26,3 9, :45:58,3 8, ton, 632 m :45:58,4 12, :45:58,2 16, :1:52,4 7, ton, 28 m :1:52,3 11, :1:52,2 9, :55:56,4 11, ton, 252 m :55:56,4 11, :55:56,3 1, :26:7,3 12, ton, 333 m :26:7,3 6, :26:7,2 1, :59:5,4 1, ton, 41 m :59:5,5 8, :59:5,3 11, :59:2,2 1,6 167 ton, 56 m :59:2,2 9, :59:2,3 1, :42:5,4 8, ton, 599 m :42:5,4 11, :42:5,2 15, :23:49,3 11,1 91 ton, 213 m :23:49,3 7, :23:49,2 11, :57:59,6 13, ton, 28 m :57:59,3 7, :57:59,3 12, :43:43,3 11, ton, 333 m :43:43,4 9, :43:43,2 18,6 T e l l u s \ 141\ V i b r a t i o n s m ä t n i n g \ d a t Sida 2(18)

13 VIBRATIONSUTREDNING Kanal Datum Tid Mätvärde (mm/s) Frekvens (Hz) Komfortvärde vägd RMS (mm/s) Anm :37:19,3 6, ton, 633 m :37:19,4 13, :37:19,2 18, :2:5,3 1, ton, 533 m :2:5,3 1, :2:5,2 9, :35:46,4 12,1 145 ton, 613 m :35:46,4 9, :35:46,2 1, :3:8,4 12, ton, 263 m :3:8,4 7, :3:8,3 1, :24:57,3 11, ton, 238 m :24:57,3 1, :24:57,2 11, ::1,3 9,9 439 ton, 238 m ::1,3 9, ::1,2 9, :59:55,2 1,7 142 ton, 54 m :59:55,3 9, :59:55,3 1, :16:18,3 12, ton, 595 m :16:18,3 11, :16:18,2 1, :5:44,3 8, ton, 418m :5:44,3 9, :5:44,2 9, :19:45,4 6, ton, 25 m :19:45,4 9, :19:45,3 1, :58:1,3 1,9 142 ton, 54 m :58:1,3 6, :58:1,2 1, :52:5,2 12,7 216 ton, 82 m :52:5,3 1, :52:5,2 12,7 T e l l u s \ 141\ V i b r a t i o n s m ä t n i n g \ d a t Sida 3(18)

14 VIBRATIONSUTREDNING Kanal Datum Tid Mätvärde (mm/s) Frekvens (Hz) Komfortvärde vägd RMS (mm/s) Anm :36:1,4 11,9 262 ton, 395 m :36:1,3 7, :36:1,3 9, :41:39,5 6, ton, 369 m :41:39,3 6, :41:39,3 15, :17:18,4 8, ton, 38 m :17:18,4 7, :17:18,3 1, :5:52,3 14,8 387 ton, 162 m :5:52,3 12, :5:52,3 9, :2:49,4 9,13 21 ton, 437 m :2:49,5 13, :2:49,2 1, :47:28,3 7,9 918 ton, 359 m :47:28,3 7, :47:28,3 8, :27:8,3 12, ton, 288 m :27:8,4 9, :27:8,2 16, :38:57,3 7, ton, 632 m :38:57,3 7, :38:57,2 18, :19:45,5 9, ton, 28 m :19:45,3 1, :19:45,2 1, :44:51,1 5,4 13 ton, 5 m :44:51,2 13, :44:51,2 1, :2:23,3 13,1 166 ton, 38 m :2:23,4 12, :2:23,3 13, :24:55,2 6,8 66 ton, 153 m :24:55,4 11, :24:55,3 8,1 T e l l u s \ 141\ V i b r a t i o n s m ä t n i n g \ d a t Sida 4(18)

15 VIBRATIONSUTREDNING Kanal Datum Tid Mätvärde (mm/s) Frekvens (Hz) Komfortvärde vägd RMS (mm/s) Anm :2:5,4 7, ton, 537 m :2:5,5 7, :2:5,3 1, :16:18,3 9, ton, 594 m :16:18,3 11, :16:18,2 1, :4:13,3 7, ton, 634 m :4:13,4 1, :4:13,2 18, :19:19,3 5,1 i.u :19:19,4 9, :19:19,3 1, :3:7,3 13, ton, 559 m :3:7,3 8, :3:7,2 12, :3:47,3 11, ton, 365 m :3:47,4 9, :3:47,2 1,8 Utskrivet av: Granskat av: Magnus Hjerpe P-O Bjelkström T e l l u s \ 141\ V i b r a t i o n s m ä t n i n g \ d a t Sida 5(18)

16 VIBRATIONSUTREDNING Kurvförlopp och frekvensspektrum för registrerat mätdata kl. 13:2: :2:49 kanal 2, :2:49 kanal 2,4,21,35,2,3,19,25,18,17,2,16,15,15 Hastighet [mm/s],1,5 -,5 Magnitud,14,13,12,11,1 -,1,9,8 -,15,7 -,2,6 -,25,5 -,3,4,3 -,35, ,1 Tid [ms] C:\Users\mahj\Downloads\ dat Frekvens [Hz] Bild 1. Kurvförlopp horisontellt, tvärs spår (kanal 2) Bild 2. Frekvensspektrum för kurvförlopp bild :2:49 kanal :2:49 kanal 3,36,45,4,34,35,32,3,3,25,28,2,26,15,24 Hastighet [mm/s],1,5 -,5 Magnitud,22,2,18,16 -,1,14 -,15,12 -,2 -,25 -,3,1,8 -,35,6 -,4, ,2 Tid [ms] C:\Users\mahj\Downloads\ dat Frekvens [Hz] Bild 3. Kurvförlopp horisontellt, längs spår (kanal 3) Bild 4. Frekvensspektrum för kurvförlopp bild :2:49 kanal :2:49 kanal 4,24,22,2,22,21,18,2,16,19,14,18,12,1,8,6,17,16,15 Hastighet [mm/s],4,2 -,2 -,4 -,6 Magnitud,14,13,12,11,1 -,8,9 -,1,8 -,12,7 -,14 -,16 -,18 -,2,6,5,4 -,22, Tid [ms] C:\Users\mahj\Downloads\ dat 2 25,2, Frekvens [Hz] Bild 5. Kurvförlopp vertikalt (kanal 4) Bild 6. Frekvensspektrum för kurvförlopp bild 5 T e l l u s \ 141\ V i b r a t i o n s m ä t n i n g \ d a t Sida 6(18)

17 VIBRATIONSUTREDNING Samtliga mätdata (peak) kanal 2, horisontellt tvärs spår 1,8,6 Hastighet [mm/s],4, T e l l u s \ 141\ V i b r a t i o n s m ä t n i n g \ d a t Sida 7 (18)

18 VIBRATIONSUTREDNING Samtliga mätdata (peak) kanal 3, horisontellt längs spår 1,8,6 Hastighet [mm/s],4, T e l l u s \ 141\ V i b r a t i o n s m ä t n i n g \ d a t Sida 8 (18)

19 VIBRATIONSUTREDNING Samtliga mätdata (peak) kanal 4, vertikalt 1,8,6 Hastighet [mm/s],4, T e l l u s \ 141\ V i b r a t i o n s m ä t n i n g \ d a t Sida 9 (18)

20 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 1(18),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ dat Metron Miljökonsult AB

21 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 11(18),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ dat Metron Miljökonsult AB

22 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 12(18),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ dat Metron Miljökonsult AB

23 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 13(18),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ dat Metron Miljökonsult AB

24 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 14(18),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ dat Metron Miljökonsult AB

25 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 15(18),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ dat Metron Miljökonsult AB

26 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 16(18),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ dat Metron Miljökonsult AB

27 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 17(18),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ dat Metron Miljökonsult AB

28 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 18(18),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ dat Metron Miljökonsult AB

29 VIBRATIONSUTREDNING Uppdragsgivare: Kontaktperson: Projekt: Objekt: Norconsult AB Andreas Sigfridsson Utredning av vibrationer från tågtrafik, sträckan Eskilstuna-Oxelesund Eskilstuna-, provgrop 13 meter ifrån spår Instrument/ Givare: Fred 4 nr 459 / 131 S/N 22 Mätperiod: Mätning utförd av: P-O Bjelkström Insamlad mätdata: 135 Mätdata i tabell 2: 39 (utsnitt >,1 mm/s RMS, störningar redigerade) Mätplats kanal 2: Mätplats kanal 3: Mätplats kanal 4: Triggnivå kanal 2, 3, 4: Mättid: Provgrop 13/ horisontellt, tvärs spår Provgrop 13/ horisontellt, längs spår Provgrop 13/ vertikalt,1 mm/s 3, s Tabell 1: Sammanställning Kanal Datum Tid Mätvärde (mm/s) Frekvens (Hz) Komfortvärde vägd RMS (mm/s) Anm. Högsta uppmätta peakvärde :37:47,1 11,4 Vägtrafik :37:47,3 13, :37:47,5 11,16 Högsta uppmätta komfort, dagtid, kl :37:47,1 11,4 Vägtrafik :37:47,3 13, :37:47,5 11,16 Högsta uppmätta komfort, nattetid, kl :57:58,3 6, ton, 28 m :57:58,2 5, :57:58,2 11,6 Tyngsta tåg under mätperioden passerade mätobjekt den kl. 14:35. Tåget vägde 2356 ton och mätte 59 meter. Ingen mätdata har registrerats för denna passage. Kurvförlopp och frekvensspektrum för högst uppmätta mätvärde avseende komfort se bild 1-4, sid 4. Mätdata redovisas i sin helhet i tid/ värde diagram, sid Tellus\141\Vibrationsmätning\ _13.dat Sida 1(13)

30 VIBRATIONSUTREDNING Tabell 2: Mätdata Kanal Datum Tid Mätvärde (mm/s) Frekvens (Hz) Komfortvärde vägd RMS (mm/s) Anm :58:26,3 7, ton, 535 m :58:26,2 7, :58:26,2 1, :16:17,2 13,6 Vägtrafik :16:17,3 6, :16:17,3 13, :57:58,3 6, ton, 28 m :57:58,2 5, :57:58,2 11, :37:47,1 11,4 Vägtrafik :37:47,3 13, :37:47,5 11, :32:4,1 12,5 Vägtrafik :32:4,2 13, :32:4,3 12, :34:44,3 6,8 Vägtrafik :34:44,4 14, :34:44,4 14, :52:16,2 12,6 Vägtrafik :52:16,3 14, :52:16,3 13, :41:38,4 6, ton, 369m :41:38,2 2, :41:38,2 12, :17:19,3 2, ton, 38 m :17:19,2 8, :17:19,2 9, :21:29,1 12,4 Vägtrafik :21:29,3 13, :21:29,4 12, :44:55,3 13,1 Vägtrafik :44:55,4 13, :44:55,4 13, :19:17,3 6,12 i.u :19:17,2 2, :19:17,2 1,5 Tellus\141\Vibrationsmätning\ _13.dat Sida 2(13)

31 VIBRATIONSUTREDNING Kanal Datum Tid Mätvärde (mm/s) Frekvens (Hz) Komfortvärde vägd RMS (mm/s) Anm :1:51,2 13,5 Vägtrafik :1:51,3 14, :1:51,3 13,12 Anm. Resultat av utförd mätning, vid provgrop 13 meter, visar på att vägtrafik från intilliggande väg ger upphov till minst lika stora komfortnivåer som järnvägstrafiken. Utskrivet av: Granskat av: Magnus Hjerpe P-O Bjelkström Tellus\141\Vibrationsmätning\ _13.dat Sida 3(13)

32 VIBRATIONSUTREDNING Kurvförlopp och frekvensspektrum för registrerat mätdata kl. 4:57: :57:58 kanal :57:58 kanal 2,24,23,3,22,25,21,2,2,19,18,15,17 Hastighet [mm/s],1,5 -,5 Magnitud,16,15,14,13,12,11,1 -,1,9,8 -,15,7 -,2,6,5 -,25,4,3 -,3, Tid [ms] C:\Users\mahj\Downloads\ _13.dat 2 25, Frekvens [Hz] Bild 1. Kurvförlopp horisontellt, tvärs spår (kanal 2) Bild 2. Frekvensspektrum för kurvförlopp bild :57:58 kanal :57:58 kanal 3,2,16,18,16,15,14,14,12,13,1,8,12,6,11 Hastighet [mm/s],4,2 -,2 -,4 -,6 Magnitud,1,9,8,7 -,8,6 -,1 -,12,5 -,14,4 -,16,3 -,18 -,2, ,1 Tid [ms] C:\Users\mahj\Downloads\ _13.dat Frekvens [Hz] Bild 3. Kurvförlopp horisontellt, längs spår (kanal 3) Bild 4. Frekvensspektrum för kurvförlopp bild :57:58 kanal :57:58 kanal 4,14,12,1,4,8,6,4 Hastighet [mm/s],2 -,2 -,4 -,6 Magnitud,3,2 -,8 -,1 -,12,1 -,14 -, Tid [ms] C:\Users\mahj\Downloads\ _13.dat Frekvens [Hz] Bild 5. Kurvförlopp vertikalt (kanal 4) Bild 6. Frekvensspektrum för kurvförlopp bild 5 Tellus\141\Vibrationsmätning\ _13.dat Sida 4(13)

33 VIBRATIONSUTREDNING Samtliga mätdata (peak) kanal 2, horisontellt tvärs spår,8,6 Hastighet [mm/s],4, T e l l u s \ 141\ V i b r a t i o n s m ä t n i n g \ _ 1 3. d a t Sida 5 (13)

34 VIBRATIONSUTREDNING Samtliga mätdata (peak) kanal 3, horisontellt längs spår,8,6 Hastighet [mm/s],4, T e l l u s \ 141\ V i b r a t i o n s m ä t n i n g \ _ 1 3. d a t Sida 6 (13)

35 VIBRATIONSUTREDNING Samtliga mätdata (peak) kanal 4, vertikalt,8,6 Hastighet [mm/s],4, T e l l u s \ 141\ V i b r a t i o n s m ä t n i n g \ _ 1 3. d a t Sida 7 (13)

36 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 8(13),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ _13.dat Metron Miljökonsult AB

37 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 9(13),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ _13.dat Metron Miljökonsult AB

38 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 1(13),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ _13.dat Metron Miljökonsult AB

39 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 11(13),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ _13.dat Metron Miljökonsult AB

40 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 12(13),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ _13.dat Metron Miljökonsult AB

41 Komfortvärde mm/s vägd RMS Tid/ Värdediagram VIBRATIONSUTREDNING Sida 13(13),5 Samtliga mätvärden avseende komfort (kanal 2-4),45,4,35,3,25,2,15,1,5 Samtliga registeringar i provgrop vägd RMS Utsnitt: Mätperiod: Komfort, horisontell tvärs spår Komfort, horisontell längs spår Komfort, vertikal Tellus\141\Vibrationsmätning\ _13.dat Metron Miljökonsult AB

Vibrationsutredning Utby 3:25 m.fl.

Vibrationsutredning Utby 3:25 m.fl. Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Andreas Sigfridsson Andreas Sigfridsson

Läs mer

DEL AV KV YRKESSKOLAN

DEL AV KV YRKESSKOLAN MÄTRAPPORT R01-2643 DEL AV KV YRKESSKOLAN MARKVIBRATIONER FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK 13-09-24 Uppdrag: 2643, Del av kv. Yrkesskolan Titel på rapport: Del av kv. Yrkesskolan Markvibrationer från väg- och

Läs mer

Kvarnbyterassen Mölndal Mätning av markvibrationer juni 2011-06 Kompletterand mätning 2012-02 Rapport 1020764B

Kvarnbyterassen Mölndal Mätning av markvibrationer juni 2011-06 Kompletterand mätning 2012-02 Rapport 1020764B Kvarnbyterassen Mölndal Mätning av markvibrationer juni 2011-06 Kompletterand mätning 2012-02 Rapport 1020764B 2012-03-09 n:\102\07\1020764\0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\rappport

Läs mer

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik RAPPORT 1 (8) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 31 74 74 74 johan.hassel@afconsult.com Datum 2012-05-10 Sweco Architects AB Magnus Larsson Gullbergs Strandgata

Läs mer

VIBRATIONSUTREDNING U1 MÖLNDALS STAD rev Kållered Centrum, Mölndals Stad

VIBRATIONSUTREDNING U1 MÖLNDALS STAD rev Kållered Centrum, Mölndals Stad 257-168.U1 MÖLNDALS STAD 216-2-29 rev. 216-4-5 Vibrationsutredning för ny- och tillbyggnation inom Kållered Centrum, avseende vibrationspåverkan från tågtrafik på Västkustbanan och fordonstrafik på E6.

Läs mer

Uppdrag: 332616. Åmål 2:1, Måkeberg. Rapport komfortmätning. Beställare Åmåls Kommun. Åmål 2:1, Måkeberg. 2011-10-14 Komfortmätning

Uppdrag: 332616. Åmål 2:1, Måkeberg. Rapport komfortmätning. Beställare Åmåls Kommun. Åmål 2:1, Måkeberg. 2011-10-14 Komfortmätning Uppdrag: 332616 Rapport komfortmätning Beställare Åmåls Kommun Upprättad av: Stefan Broqvist.. Granskad av: Bertil Krüger 1 UPPDRAG... 1 2 OMFATTNING... 1 3 MÄTUTRUSTNING... 1 4 GENOMFÖRANDE... 2 5 RESULTAT

Läs mer

Rapport Vibrationsutredning Strömsborg - Avesta Upprättad av: Bo Bredberg Granskad av: Andreas Wennblom Godkänd av: Bo Bredberg

Rapport Vibrationsutredning Strömsborg - Avesta Upprättad av: Bo Bredberg Granskad av: Andreas Wennblom Godkänd av: Bo Bredberg Rapport Vibrationsutredning Strömsborg - Avesta 2012-05-08 Upprättad av: Bo Bredberg Granskad av: Andreas Wennblom Godkänd av: Bo Bredberg TR 10165177 RAPPORT VIBRATIONSUTREDNING STRÖMSBORG, AVESTA Kund

Läs mer

RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN.

RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Vibrationsmätning från tåg,- och vägtrafiktrafik utmed Kust till Kustbanan, delen Borås-Sandared i Borås Kommun. 2015-01-19 Upprättad

Läs mer

PM vibrationsutredning söder om Sang, Insjön.

PM vibrationsutredning söder om Sang, Insjön. PM vibrationsutredning söder om Sang, Insjön. avseende vibrationspåverkan från järnvägstrafik Uppdragsgivare: Leksandsbostäder AB. Vårt objektnr. 36130 Datum 2016-09-06 5 sidor Bilaga 1: Vibrationsprotokoll

Läs mer

ALE KOMMUN RIKTLINJER FÖR VIBRATIONER U Nödinge, Ale kommun

ALE KOMMUN RIKTLINJER FÖR VIBRATIONER U Nödinge, Ale kommun ALE KOMMUN 2015-05-29 Riktlinjer avseende vibrationspåverkan från väg och järnväg, Ale kommun PROJEKTINFORMATON Beställare Ale kommun Sektor samhällsbyggnad 449 80 Alafors Beställarens representant Torbjörn

Läs mer

PM Kv Mjölner - Stomljud och vibrationer från stambanan

PM Kv Mjölner - Stomljud och vibrationer från stambanan PM Kv Mjölner - Stomljud och vibrationer från stambanan SLUTRAPPORT 2015-11-10 Sammanfattning Mätningar av stomljud och komfortvibrationer från stambanan har uppmätts i kv. Mjölner. Resultatet visar att

Läs mer

Bro Trädgårdsstad. Mätning - Tågvibrationer. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Anna Grahn Solnavägen STOCKHOLM

Bro Trädgårdsstad. Mätning - Tågvibrationer. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Anna Grahn Solnavägen STOCKHOLM Rapport nummer: 2014-107 r01 Datum: 2014-09-04 Bro Trädgårdsstad Mätning - Tågvibrationer \\STRSRV04\Akustik_Projekt\2014\2014-107 LG Bro Trädgårdsstad, Structor Mark Stockholm AB\Rapporter\2014-107 r01.docx

Läs mer

RAPPORT R01. Mätning av stomljud och komfortvibrationer Kv. Trollhättan 33

RAPPORT R01. Mätning av stomljud och komfortvibrationer Kv. Trollhättan 33 RAPPORT 10181757 R01 Mätning av stomljud och komfortvibrationer Kv. Trollhättan 33 RAPPORT Mätning av stomljud och komfortvibrationer Kv. Trollhättan 33 Kund AMF Fastigheter gm. Erik Oldgren Konsult WSP

Läs mer

Forsåker Mölndala Fastighets AB Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Västkustbanan i Mölndals kommun.

Forsåker Mölndala Fastighets AB Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Västkustbanan i Mölndals kommun. Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Västkustbanan i Mölndals kommun. 2013-11-18 Rev A 2013-11-28 Upprättad av: Jonas Wetterberg Granskad av: Olle Goffe Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering

Läs mer

DETALJPLAN BARKÅKRA 55:1 Utredning av tågvibrationer. Rapport TR_

DETALJPLAN BARKÅKRA 55:1 Utredning av tågvibrationer. Rapport TR_ DETALJPLAN BARKÅKRA 55:1 Utredning av tågvibrationer Rapport TR_10230871.01 2016-05-31 Upprättad av: George Birita Granskad av: Johan Scheuer Godkänd av: Mats Erixon Uppdragsnr: 10230871 Detaljplan Barkåkra

Läs mer

Ramböll har på uppdrag av Härryda Kommun utfört vibrationsmätningar som underlag till detaljplanearbete.

Ramböll har på uppdrag av Härryda Kommun utfört vibrationsmätningar som underlag till detaljplanearbete. Uppdrag Beställare Härryda Kommun Till PM nummer Anna-Kajsa Gustafsson Datum 2016-06-01 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm T: +46-10-615 60 00 D: +46-10-615 64 55 F: +46-10-615

Läs mer

Mätning av stomljud och komfortvibrationer från tunnelbanan i Kv. Trollhättan 33, Stockholm

Mätning av stomljud och komfortvibrationer från tunnelbanan i Kv. Trollhättan 33, Stockholm 590883 RAPPORT A 1 (8) Uppdragsansvarig Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com Datum 2013-12-04 AMF Fastighet 4037 113 88 Stockholm Referens:

Läs mer

SOLIXX SOLIXX Projekt AB Vibrationsmätning från tågtrafik vid Centralstationen i Sölvesborg.

SOLIXX SOLIXX Projekt AB Vibrationsmätning från tågtrafik vid Centralstationen i Sölvesborg. Vibrationsmätning från tågtrafik vid Centralstationen i Sölvesborg. 2014-03-03 Rev 2014-08-11 Upprättad av: Jonas Wetterberg Granskad av: Jan Sjölin Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering

Läs mer

Viared 8:40 Mjöbäcks Entreprenad AB Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Kust till Kustbanan, delen Borås-Sandared i Borås Kommun.

Viared 8:40 Mjöbäcks Entreprenad AB Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Kust till Kustbanan, delen Borås-Sandared i Borås Kommun. Viared 8:40 Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Kust till Kustbanan, delen Borås-Sandared i Borås Kommun. 2014-06-08 Rev A: 2014-08-21 Upprättad av: Jonas Wetterberg Granskad av: Olle Goffe RAPPORT

Läs mer

PM Ålsta 28:1 m.fl. Del 2 - Vibrationsutredning. Rapportnummer R02 Datum Uppdragsgivare Haninge Kommun. Rapport.

PM Ålsta 28:1 m.fl. Del 2 - Vibrationsutredning. Rapportnummer R02 Datum Uppdragsgivare Haninge Kommun. Rapport. Rapport PM Ålsta 28:1 m.fl. Del 2 - Vibrationsutredning Rapportnummer 1721 8175 R02 Datum 2017-04-07 Uppdragsgivare Haninge Kommun Handläggare: Granskad av: Atte Werneman Nikals Pureber Innehållsförteckning

Läs mer

Kv Tygeln PM - Vibrationsmätning från spårtrafik - komfort och stomljud

Kv Tygeln PM - Vibrationsmätning från spårtrafik - komfort och stomljud 2014-12-15, sid 1 (7) Kv Tygeln PM - Vibrationsmätning från trafik - komfort och stomljud 1. Sammanfattning Vid kvarteret Tygeln i Solna planeras två nya kontorshus. Fastigheten ligger i direkt anslutning

Läs mer

Pottholmen Karlskrona Kommun Vibrationsmätning från tåg och vägtrafik på Pottholmen i Karlskrona. 2014-10-17 Rev:

Pottholmen Karlskrona Kommun Vibrationsmätning från tåg och vägtrafik på Pottholmen i Karlskrona. 2014-10-17 Rev: Pottholmen Karlskrona Kommun Vibrationsmätning från tåg och vägtrafik på Pottholmen i Karlskrona. 2014-10-17 Rev: Upprättad av: Jonas Wetterberg Granskad av: Jan Sjölin RAPPORT Vibrationsmätning från tåg

Läs mer

Kv Härnevi 1:17 Ga brandstationen. Mätning av vibrationer från tågtrafik. Rapport nummer: 2015-051 r01 Datum: 2015-04-30

Kv Härnevi 1:17 Ga brandstationen. Mätning av vibrationer från tågtrafik. Rapport nummer: 2015-051 r01 Datum: 2015-04-30 Rapport nummer: 2015-051 r01 Datum: 2015-04-30 Kv Härnevi 1:17 Ga brandstationen Mätning av vibrationer från tågtrafik L:\2015\2015-051 LJ Kv Härnevi 1_17 Ga brandstationen, Flexhouse AB\Rapporter\2015-051

Läs mer

Kramfors tätort Bandel 232 Sträckan km 459+600 461+000

Kramfors tätort Bandel 232 Sträckan km 459+600 461+000 Projekt Ådalsbanan Sida 1 (12) Dokumentnummer Handläggare/upprättad av (konsult) Granskad (konsult) Godkänd (konsult) SH-01-025 Datum Eiolf Bjelkström Handläggare namn/sign (beställare) Alf Ekblad Handling

Läs mer

Gamla Ullevi, Vibrationer Delrapport 2

Gamla Ullevi, Vibrationer Delrapport 2 2 Beställare: HIGAB BOX 5104 40223 GÖTEBORG Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Uppdragsnr: 101 24 44 Filnamn och sökväg:

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

Komfortmätning, Storgatan 25, Slottet i Sunne.

Komfortmätning, Storgatan 25, Slottet i Sunne. 1333 2943 Komfortmätning, Storgatan 25, Slottet i Sunne. Vibrationsrapport Uppdragsgivare: Sunne Kommun, Plan- och bygglovsenheten GM Trivector AB Nynke de Jong/Petra Ahlström Handläggare: Mats Nyhlén

Läs mer

Vibrationsutredning. Kv Mjölner, Stuvsta station

Vibrationsutredning. Kv Mjölner, Stuvsta station Vibrationsutredning Kv Mjölner, Stuvsta station Uppdragsgivare: Seniorgården AB Referens: Ebba Sääw Vårt referensnummer: 12422-2 Antal sidor + bilagor: 10 + 1 Rapportdatum: 2013-11-26 Projektansvarig Kvalitetsansvarig

Läs mer

Landvetters-Backa, östra delen

Landvetters-Backa, östra delen Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: André Berggren Konsult: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare Anders Axenborg Handläggare buller: Anders

Läs mer

Provgrävning Omgivningskontroll och vibrationer 2015-05-05 13U22742

Provgrävning Omgivningskontroll och vibrationer 2015-05-05 13U22742 Provgrävning Omgivningskontroll och vibrationer 215-5-5 13U22742 Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 1-211 8. bjerking.se Sida 1 (1) Provgrävning Uppdragsnamn Humanistiska teatern

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik Falkenberg - detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Falkenbergs kommun Sabina Uzelac Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Mikael Lindström Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Rydsgatan, Borås. Rambeskrivning ljud BYGGHANDLING

Rydsgatan, Borås. Rambeskrivning ljud BYGGHANDLING Rydsgatan, Borås Rydsgatan, Borås Beställare: AB Bostäder i Borås Box 328 737 26 Fagersta Beställarens representant: Glenn Claesson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Stenhöga, Solna Trafikbuller-och vibrationsutredning för detaljplan

Stenhöga, Solna Trafikbuller-och vibrationsutredning för detaljplan 13071 RAPPORT A 1 (6) Kund Fastighets AB Cirkusstenen Holding Rebecka Yrlid Box 5182 102 44 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13071 Bilagor A01-A04 2013-06-17 Rapport A Stenhöga, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Redovisning av vibrationsövervakning

Redovisning av vibrationsövervakning Redovining av vibrationövervakning Bergtäkt LäbyÖterby 214115 www.bjerking.e Sida 1 (6) Redovining av vibrationövervakning Uppdragnamn LäbyÖterby Uppala kommun Bergtäkt LäbyÖterby Dalby Makin AB Mattia

Läs mer

Lokstallet 6, Stockholm Trafikbuller- och vibrationsutredning för ändrad detaljplan.

Lokstallet 6, Stockholm Trafikbuller- och vibrationsutredning för ändrad detaljplan. 13012 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (5) Kund Bonnier Fastigheter AB Thomas Tranberg Box 3167 103 63 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-02-15 13012 Rapport A(Förhandskopia) Lokstallet 6, Stockholm Trafikbuller

Läs mer

Norrbacka, Sigtuna, Vibrationsmätningar. Stockholm 2013-08-30

Norrbacka, Sigtuna, Vibrationsmätningar. Stockholm 2013-08-30 Norrbacka, Sigtuna, Vibrationsmätningar Stockholm 2013-08-30 Norrbacka, Sigtuna, Vibrationsmätningar Datum 2013-08-30 Uppdragsnummer 1320001323 Stefan Troëng Uppdragsledare Jan Pons Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Kv. Kastanjen, Umeå kommun

Kv. Kastanjen, Umeå kommun Kv. Kastanjen, Umeå kommun Bullerutredning vid nyproduktion av bostäder Projektnummer: 140368 Beställare: Bostaden AB, Umeå att: Fredrik Westerlund Rapport: R140368-3 Datum: 2014-08-29 Antal sidor: 7 Uppdragsledare:

Läs mer

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Mätning av vibrationer och stomljud. Antal sidor: 6

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Mätning av vibrationer och stomljud. Antal sidor: 6 RAPPORT R2012264-3 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Torleif Falk tele: 0730-70 05 49 Antal sidor: 6 Datum: 2012-10-25 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,

Läs mer

PM kompletterande riskanalys Mölnlycke fabriker, Härryda kommun

PM kompletterande riskanalys Mölnlycke fabriker, Härryda kommun Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna Wallin Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Heijmans Uppdragsnr: 103 20 39 Filnamn

Läs mer

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning

11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11422 Räveskalla 1:25 m fl, Borås Rapport 11422-15060200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-06-05 k:\lime easy\dokument\11422\11422-15060200.doc

Läs mer

Bullerutredning Tången 7, Strömstad

Bullerutredning Tången 7, Strömstad Beställare: Jan Heie St Vässby 2 452 92 Strömstad Beställarens representant: Jan Heie Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Erland Kjellson Andreas Sigfridsson Uppdragsnummer:

Läs mer

MILJÖMONITOR Buller och vibrationer från godståg, detaljplan Oleby 1:263 m.fl., juli 2013. Torsby kommun Miljö- och byggkontoret 685 80 Torsby

MILJÖMONITOR Buller och vibrationer från godståg, detaljplan Oleby 1:263 m.fl., juli 2013. Torsby kommun Miljö- och byggkontoret 685 80 Torsby Miljömonitor Sven Odén 2013-07-24 Torsby kommun Miljö- och byggkontoret 685 80 Torsby Buller och vibrationer från godståg och vägtrafik vid bostadshus inom förslag till detaljplan för Oleby 1:263 m.fl.

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Detaljplan för Nithammaren 8, Eskilstuna Utredning av trafikbuller, luftkvalitet och vibrationer

Detaljplan för Nithammaren 8, Eskilstuna Utredning av trafikbuller, luftkvalitet och vibrationer Detaljplan för Nithammaren 8, Eskilstuna Utredning av trafikbuller, luftkvalitet och vibrationer 2015-04-23 Detaljplan för Nithammaren 8, Eskilstuna Utredning av trafikbuller, luftkvalitet och vibrationer

Läs mer

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Anna Ekwall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna Lena Frennborn Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

Redovisning av vibrationsövervakning

Redovisning av vibrationsövervakning Redovining av vibrationövervakning Bergtäkt Läby-Öterby 216-3-23 www.bjerking.e Sida 1 (5) Redovining av vibrationövervakning Uppdragnamn Läby-Öterby Uppala kommun Bergtäkt Läby-Öterby Dalby Makin AB Mattia

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Översiktlig geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Översiktlig geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Rabbalshede Kraft AB Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede Beställarens representant: Hans Svensson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Cecilia

Läs mer

RAPPORT Vibrationsutredning Hamn- och krossverksamhet i Taxinge Lastbilstrafik vid bostad

RAPPORT Vibrationsutredning Hamn- och krossverksamhet i Taxinge Lastbilstrafik vid bostad RAPPORT 10194096.02 Vibrationsutredning Hamn- och krossverksamhet i Taxinge Lastbilstrafik vid bostad 2014-04-04 Upprättad av: Andreas Wennblom Granskad av: David Johansson Godkänd av: Andreas Wennblom

Läs mer

Mätning av vibrationer i befintliga byggnader inför utbyggnad av bostadsområde i området Strandängen i Jönköping.

Mätning av vibrationer i befintliga byggnader inför utbyggnad av bostadsområde i området Strandängen i Jönköping. Mätning av vibrationer i befintliga byggnader inför utbyggnad av bostadsområde i området Strandängen i Jönköping. Beställare: Sweco Upprättad av: Magnus Sunnervik/. Granskad av: Bertil Krüger/. 1 ALLMÄNT

Läs mer

Trafikbullerutredning Katthavsviken Mariestads kommun

Trafikbullerutredning Katthavsviken Mariestads kommun Trafikbullerutredning Katthavsviken 2 (12) Beställare: 542 86 MARIESTAD Beställarens representant: Maria Nilsson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus.

Vilunda 18:1. Trafikbullerutredning. Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. 15U28486 Trafikbullerutredning Sammanfattning Planerade bostäder uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

Läs mer

120508_mätrapport_FL MÄTRAPPORT. Kv. Glasäpplet, Varberg

120508_mätrapport_FL MÄTRAPPORT. Kv. Glasäpplet, Varberg 1208_mätrapport_FL MÄTRAPPORT Kv. Glasäpplet, Varberg Objektsbeskrivning Samtliga mätningar är genomförda i enlighet med Akulite s Gemensam mätmall för mätningar i fält. Rapporten omfattar ljudmätningar

Läs mer

Trafikbullerutredning Fridhems förskola

Trafikbullerutredning Fridhems förskola Kungälvs kommun Trafikbullerutredning Fridhems förskola Uppdragsnr: 105 11 67 Version: 1 2017-08-17 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare:

Läs mer

Villabacken, Oxelösund

Villabacken, Oxelösund RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2013-11-27 Sweco Architects AB Att: Helena Hansson Box 8 721 03 Västerås Uppdragsnr 588691 Villabacken,

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg

Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg Projekt Biogasanläggning vid Starrberget, Vännäs Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg Rapportnummer 1425 6812 V 01 Datum 2015-02-06 Uppdragsgivare Vännäs Bondegas AB Handläggare: Erik Fastevik Ingenjör

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja

Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja Beställare: Danderyds kommun Mörby centrum Plan 78 182 11 Danderyd Beställarens representant: Hans Rodin Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Leca installationsbjälklag, Alingsås

Leca installationsbjälklag, Alingsås RAPPORT 1 (6) Datum Uppdragsnr 572693 Handläggare Erik Backman Tel +46105055245 Mobil +46702713584 erik.backman@afconsult.com Uppdragsgivare Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB Jonas Fransson Partihandelsgatan

Läs mer

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 10200402 1 (5) PM 10200402.1 Denna PM har reviderats 2014-10-08 med nya trafiksiffror för vägarna, samt en ny husplacering. Nytillkommet jämfört med förra versionen markeras med ett vertikalt

Läs mer

Partille, Bostäder vid Mimersvägen Geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Bostäder vid Mimersvägen Geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan Partille, Bostäder vid Mimersvägen Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie

Läs mer

Detaljplan för Älvsby 1:13 m. fl. Älvsby industriområde - sydost Värmdö kommun Industribullerutredning

Detaljplan för Älvsby 1:13 m. fl. Älvsby industriområde - sydost Värmdö kommun Industribullerutredning Beställare: Samhällsbyggnadkontoret 134 22 Gustavsberg Beställarens representant: Björn Wallgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Johanna Gervide,

Läs mer

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller Handläggare Erik Backman RAPPORT 1 (6) Datum Rev 2011-09-29 Tel +46105055245 Uppdragsgivare Mobil +46702713584 REHAU AB erik.backman@afconsult.com Tony Berggren Rapport 552504 Uppdragsnr 552504 Dr. Westrings

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Munkedals kommun Planerat äldreboende i Hällevadsholm, Munkedals kommun. Trafikbullerutredning

Munkedals kommun Planerat äldreboende i Hällevadsholm, Munkedals kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Tel +46 (0) 0 505 Mobil +46(0) 70 74 perry.ohlsson@afconsult.com Rapport nr 56569 RAPPORT (8) Datum 0-06- 455 80 Munkedal Uppdragsnr 56569 Trafikbullerutredning Hällevadsholm,Munkedals kn Uppdragsansvarig

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat

Läs mer

TRAFIKBULLER DETALJPLAN FÖR NIKLASBERG 14, HAGAPARKEN I VÄNERSBORGS KOMMUN

TRAFIKBULLER DETALJPLAN FÖR NIKLASBERG 14, HAGAPARKEN I VÄNERSBORGS KOMMUN Rapport 16-216-R2 2016-12-07 8 sidor, 7 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 henrik.lundgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)31 381 65 01 TRAFIKBULLER DETALJPLAN

Läs mer

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Blomberg, Nässjö Rapport -15111800.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-18 k:\lime easy\dokument\\-15111800.doc Soundcon AB

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan Beställare: KB Öarnas Mark Östra Hamnen 17 475 42 Hönö Beställarens representant: Magnus Hansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar David Rudebeck Uppdragsnr:

Läs mer

HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1

HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1 AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant 29-7-9 --- 6129934617:1 Beställare: Att: Infra City AB Arne Månsson Objekt: Infra City Öst, Upplands Väsby Uppdrag: Utredning av buller

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

Solgårdsterrassen Stenungsunds kommun Översiktlig geoteknisk utredning

Solgårdsterrassen Stenungsunds kommun Översiktlig geoteknisk utredning Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Ebbe Spjuth Edina Smlatic Uppdragsnr:

Läs mer

Bocköhalvön, Vibrationer. Stockholm

Bocköhalvön, Vibrationer. Stockholm Bocköhalvön, Vibrationer Stockholm 2014-04-23 Bocköhalvön, Vibrationer Datum 2014-04-23 Uppdragsnummer 1320006875 Version Kundens granskningsexemplar Jenny Ekman Stefan Troëng Jan Pons Uppdragsledare Expert

Läs mer

VIBRATIONSUTREDNING , Oskarshamns Hamn. Rapport

VIBRATIONSUTREDNING , Oskarshamns Hamn. Rapport VIBRATIONSUTREDNING 10212146, Oskarshamns Hamn Rapport 2015-04-30 Upprättad av: Andreas Wennblom Granskad av: Frank Thunberg Godkänd av: Andreas Wennblom VIBRATIONSUTREDNING 10212146, Oskarshamn Kommun

Läs mer

Hamre 2:292, Åre RAPPORT 1 (8) Hamre 2:292, Åre Trafikbuller- och vibrationsutredning. David Östling. Trafikbuller- och vibrationsutredning

Hamre 2:292, Åre RAPPORT 1 (8) Hamre 2:292, Åre Trafikbuller- och vibrationsutredning. David Östling. Trafikbuller- och vibrationsutredning RAPPORT 1 (8) Handläggare David Östling Tel +46 (0)10 505 83 66 Mobil +46 (0)70 184 57 10 Fax +46 63 10 00 46 david.ostling@afconsult.com Datum 2012-04-20 Aklai AB Bergstigsvägen 19 B 194 52 Upplands Väsby

Läs mer

Komfortvibrationsutredning för nybyggnation Dp1 Mölndal

Komfortvibrationsutredning för nybyggnation Dp1 Mölndal Uppdragsnr: 10207931 1 (6) PM Komfortvibrationsutredning för nybyggnation Dp1 Mölndal På uppdrag av PEAB, Pontus Gejervall har WSP utfört mätningar och bedömning av ev. risk för komfortstörande vibrationer

Läs mer

RAPPORT TR Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING

RAPPORT TR Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING RAPPORT TR 112.1 Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING 211-5-5 Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Ulf Olsson Godkänd av: Roger Fred Uppdragsnr: 112 Daterad:

Läs mer

Vibrationsutredning Bergsåker triangelspår

Vibrationsutredning Bergsåker triangelspår RAPPORT Vibrationsutredning Bergsåker triangelspår Sundsvall, Västernorrlands län JP-BÅT-01-24, 2016-11-01 Diarienummer TRV 2015/35759 Projektnummer 108830 Utgivare: Trafikverket, 781 89 Borlänge E-post:

Läs mer

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Skogsallen Fastighetsprojektering AB Carl-Johan Carlsson Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bernhard Gervide-Eckel Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Kv. Kastanjen, Umeå kommun

Kv. Kastanjen, Umeå kommun Kv. Kastanjen, Umeå kommun Bullerutredning vid nyproduktion av bostäder Projektnummer: 140368 Beställare: Bostaden AB, Umeå att: Fredrik Westerlund Rapport: R140368-4 Datum: 2014-10-03 Antal sidor: 8 Uppdragsledare:

Läs mer

Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Skyddsavstånd till tryckeri

Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Skyddsavstånd till tryckeri Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Beställare: Hökerum Bygg AB Beställarens representant: Maria Ståhl Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna-Maria

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Bergtekniskt utlåtande, del av Assmundtorp 9:1 (LB33), Lerum

Bergtekniskt utlåtande, del av Assmundtorp 9:1 (LB33), Lerum (Lerumskartan, nov 2016) Bergtekniskt utlåtande, del av Assmundtorp 9:1 (LB33), Lerum Beställare: Lerums kommun Plan/ SB 443 80 Lerum Beställarens representant: Lars Palmeby Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun Uppdragsnr: 0077 () PM 0077 0906 Detaljplan för bostäder i Myggenäs :, L:\700\Tjörns_kommun\0090_Myggenäs Tjörns_kn\_Dokument\PM_00 90_0906_DP_Myggenäs trafikbuller.doc Mall: Pm - 00.dot ver.0 Sammanfattning

Läs mer