RAPPORT 17102A FÖRHANDSKOPIA 1 (5) Rapport A Högbrunn, Hemgården, Nyköping Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 17102A FÖRHANDSKOPIA 1 (5) Rapport A Högbrunn, Hemgården, Nyköping Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan"

Transkript

1 RAPPORT 17102A FÖRHANDSKOPIA 1 (5) Kund Nyköpings kommun Datum Uppdragsnummer Bilagor A01, A Rapport A Högbrunn 1:5 m.fl. Hemgården, Nyköping Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan Rapport A Högbrunn, Hemgården, Nyköping Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för kontor, handel och industri i Högbrunn, Hemgården, i Nyköping. Sammanfattning Området utsätts i dag för höga bullernivåer från spårtrafiken på stambanan och vägtrafiken på främst väg E4. Inga myndighetskrav på trafikbuller utomhus finns för planerad användning och med ljudisolerande ytterväggar och fönster kan aktuella riktvärden för trafikbuller inomhus innehållas. Uppdragsansvarig Granskad Leif Åkerlöf Anne Hallin

2 RAPPORT 17102A FÖRHANDSKOPIA 2 (5) Innehåll 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 2 2. BERÄKNADE TRAFIKBULLERNIVÅER 2 3. VIBRATIONER 3 4. TRAFIKBULLER INOMHUS 4 5. RIKTVÄRDEN FÖR LJUD FRÅN YTTRE BULLERKÄLLOR 4 6. RIKTVÄRDEN FÖR VIBRATIONER 5 7. TRAFIKUPPGIFTER 5 1. Sammanfattande bedömning Planområdet utsätts för höga bullernivåer från spårtrafik och vägtrafik. Närmast väg E4 är ekvivalentnivåerna ca 70 db(a) och närmast järnvägen är maximalnivåerna upp mot 85 db(a). Inga myndighetskrav för trafikbuller utomhus finns för den planerade bebyggelsen med kontor, handel och industri. Inomhus kan god ljudkvalitet uppnås med ljudisolerande fönster och fasader och aktuella riktvärden kan innehållas. De komfortvägda vibrationerna inom den byggbara delen av planområdet kan, med lämplig byggnadsstomme och grundläggning, bli lägre än aktuella riktvärden. 2. Beräknade trafikbullernivåer Beräkningarna av trafikbuller har utförts enligt de samnordiska beräkningsmodellerna. Vidare har hänsyn tagits till bullerregnet vid beräkning och redovisning av bullernivåerna. De ekvivalenta och maximala ljudnivåerna 4 m över mark har beräknats för trafiksituationen efter öppnandet av Ostlänken. Bullret från vägtrafiken är närmast väg E4 ca 70 db(a) ekvivalent ljudnivå och bullret från spårtrafiken upp mot 90 db(a) maximal ljudnivå närmast järnvägen. Beräkningsnoggrannheten för trafikbullernivåerna är + 2 db(a) varför finare indelning än i 5 db-steg inte är trovärdigt/relevant.

3 RAPPORT 17102A FÖRHANDSKOPIA 3 (5) Ekvivalentnivåer På ritning A01 redovisas de ekvivalenta ljudnivåerna 4 m över mark i steg om 5 db. Redovisningen avser endast buller från järnvägstrafiken och trafiken på väg E4. Inom ca 30 m avstånd från Ostlänkens bibana är ekvivalentnivån över 65 db(a). Inom ca 70 m avstånd från vägmitt väg E4 ekvivalentnivån över 70 db(a). Trafiken inom planområdet är relativt liten och den ekvivalenta ljudnivån blir inte dimensionerande för trafikbullerisoleringen. Maximalnivåer På ritning A02 redovisas de maximala ljudnivåerna 4 m över mark i steg om 5 db. Redovisningen avser endast buller från järnvägstrafiken och trafiken på väg E4. Inom ca 40 m avstånd från Ostlänkens bibana är maximalnivåerna över 85 db(a). Inom ca 50 m avstånd från vägmitt väg E4 maximalnivåerna över 75 db(a). Trafiken inom planområdet är relativt liten men de maximala ljudnivåerna från lokaltrafiken kan dock vara dimensionerande för trafikbullerisoleringen. Längs lokalgatorna fås följande maximala ljudnivåer. Gata utan tung trafik 5 m från gatukant 75 db(a) Gata med tung trafik 5 m från gatukant 85 db(a) 10 m från gatukant 80 db(a) 20 m från gatukant 75 db(a) 3. Vibrationer Utgående från tågtyper och hastighet samt banans beskaffenhet har beräkning av stomljud och vibrationer från tågtrafiken utförts. Utgående från dessa beräkningar samt mätningar i andra projekt konstateras att godstågen ger de högsta vibrationerna. På aktuella avstånd cirka 4 gånger högre än för persontåg. Mätningarna och beräkningarna visar att de komfortvägda markvibrationerna i området för de planerade byggnaderna är för persontåg ca 0,05 mm/s och för godståg ca 0,2 mm/s.

4 RAPPORT 17102A FÖRHANDSKOPIA 4 (5) 4. Trafikbuller inomhus Med lämpligt val av fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas. Luftljudsisoleringen för fönster uttrycks i form av vägt laboratoriemätt reduktionstal Rw, db, enligt SS-ISO 717/1. I detta skede anges för kontorslokaler översiktligt ljudkrav för fönster för att innehålla kraven i BBR i tre intervaller utgående från de ekvivalenta och maximala ljudnivåerna. Ljudkraven varierar med fönsterstorleken. För eventuella uteluftdon respektive ytterväggens övriga delar krävs minst 8 db högre Dnew respektive Rw. Trafikbuller vid fasad, db(a) Ljudkrav fönster, Rw db, vid följande Maximalnivå Ekvivalentnivå fönsterarea/rumsarea 20 % 35 % 50 % > 80 > < 75 < För fasta fönster kan kraven enligt ovan minskas med 3 db. 5. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor Kraven enligt BBR på högsta ljudnivå från trafiken och andra yttre bullerkällor anges i form av total frekvensvägd dygnsekvivalent ljudtrycksnivå respektive maximal ljudtrycksnivå, db(a) i möblerade rum med stängda fönster. Högsta ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor för kontorslokaler. BBR Ljudklass C Utrymme för presentationer (>ca 20 personer) exempelvis större konferensrum Utrymmen för enskilt arbete, samtal eller vila exempelvis cellkontor, mötesrum, reception, vilrum dock i stora utrymmen exempelvis öppen planlösning, kontorslandskap, storrumskontor Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt exempelvis restaurang, matsal, pausutrymme Utrymme där människor vistas tillfälligt exempelvis korridor, foajé, entréhall, kopiering, kapprum, WC, trapphus eller hisshall Ekvivalentnivå Maximalnivå för dygn, db(a) db(a)

5 RAPPORT 17102A FÖRHANDSKOPIA 5 (5) 6. Riktvärden för vibrationer I svensk standard SS "Vibrationer och stöt - Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader" bilaga B, anges riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. Riktvärdena bör tillämpas vid nyetablering och är uttryckta som vägd vibrationshastighet enligt: Måttlig störning 0,4-1,0 mm/s Sannolik störning > 1,0 mm/s Känseltröskel 0,3 mm/s (enligt ISO ) Kommentar 0,3 mm/s är ett rimligt riktvärde för vibrationer i kontor. 7. Trafikuppgifter Spårburen trafik Följande trafikuppgifter erhållna från Trafikverket, prognos år 2040 efter öppnandet av Ostlänken ligger till grund för beräkningarna. Prognosen för år 2030 före öppnandet av Ostlänken redovisas för information. Spårburen trafik före öppnandet av Ostlänken Tågtyp Antal tåg/dygn Hastighet, km/h Persontåg Godståg Spårburen trafik efter öppnandet av Ostlänken Tågtyp Antal tåg/dygn Hastighet, km/h Persontåg Godståg Vägtrafik Följande trafikuppgifter har erhållits från Trafikverket, som uppräknad till prognos för år 2030 ligger till grund för beräkningarna. Väg Fordon/ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h E % 110

6

7