RAPPORT 17101C FÖRHANDSKOPIA 1 (10) Rapport C Hälsovården 3, Ekensberg, Nyköping Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 17101C FÖRHANDSKOPIA 1 (10) Rapport C Hälsovården 3, Ekensberg, Nyköping Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan"

Transkript

1 RAPPORT 17101C FÖRHANDSKOPIA 1 (10) Kund Nyköpings kommun Datum Uppdragsnummer Bilagor C01 C Rapport C Hälsovården 3, Ekensberg, Nyköping Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan Rapport C Hälsovården 3, Ekensberg, Nyköping Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder och utbildningslokaler inom Hälsovården 3 i Ekensberg, Nyköping. Sammanfattning Planområdet utsätts för höga bullernivåer från spårtrafiken på Ostlänkens bibana. Även ljud från lekande barn förekommer. Med skisserade byggnadsutformningar och lämplig planlösning kan bostäder och utbildningslokaler med god ljudkvalitet erhållas. Aktuella riktvärden för bostäder och utbildningslokaler kan innehållas. Vägtrafikbullret är begränsat inom planområdet. Uppdragsansvarig Granskad Leif Åkerlöf Anne Hallin Månskärsvägen 10 B, Kungens kurva. Org nr Säte i Nyköping.

2 RAPPORT 17101C FÖRHANDSKOPIA 2 (10) Innehåll 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 2 2. BERÄKNADE TRAFIKBULLERNIVÅER 3 3. GOD LJUDKVALITET FÖR BOSTÄDER 4 4. MINIMIKRAV FÖR BOSTÄDER 4 5. STOMLJUD OCH VIBRATIONER 5 6. KOMMENTARER 5 7. RIKTVÄRDEN FÖR LJUD FRÅN YTTRE BULLERKÄLLOR 7 8. RIKTVÄRDEN FÖR STOMLJUD OCH VIBRATIONER 9 9. TRAFIKUPPGIFTER 10 Bilagor Ritningar C01 C Sammanfattande bedömning Planområdet utsätts för höga bullernivåer från spårburen trafik. Vid de skisserade byggnadernas fasader mot järnvägen blir de maximala ljudnivåerna upp mot 80 db(a) och ekvivalentnivåerna upp mot 60 db(a). Vägtrafikbullret är inom planområdet betydligt lägre än järnvägsbullret. Med två skisserade byggnadsutformningar och lämplig planlösningar kan bostäder och utbildningslokaler med god ljudkvalitet byggas. För att enbart klara Trafikbullerförordningens riktvärden för bostäder kan valfri planlösning användas. Låg ljudkvalitet kan då uppstå. För god ljudkvalitet krävs viss hänsyn till trafikbullret vid planering av lägenheterna. Uteplats för bostäderna, med högst 70 db(a) maximalnivå och 50 db(a) ekvivalentnivå, kan anordnas vid byggnaden. Uteyta vid förskolan med, enligt Boverkets vägledning högst 70 db(a) maximal ljudnivå och 55 db(a) ekvivalent ljudnivå samt på avgränsad yta för pedagogisk verksamhet även högst 50 db(a) ekvivalentnivå, kan anordnas vid byggnaden. De komfortvägda vibrationerna i de skisserade byggnaderna beräknas, med lämplig byggnadsstomme och grundläggning, bli lägre än 0,3 mm/s. Månskärsvägen 10 B, Kungens kurva. Org nr Säte i Nyköping.

3 RAPPORT 17101C FÖRHANDSKOPIA 3 (10) 2. Beräknade trafikbullernivåer Beräkningarna av trafikbuller har utförts enligt de samnordiska beräkningsmodellerna. Vidare har hänsyn tagits till bullerregnet vid beräkning och redovisning av bullernivåerna. Beräkningarna avser trafiksituationen år 2040 efter öppnandet av Ostlänken. Bullret från vägtrafiken är lägre än 55 db(a) ekvivalentnivå och lägre än 70 db(a) maximalnivå på 10 m från Hälsovägens vägmitt. Beräkningsnoggrannheten för trafikbullernivåerna är + 2 db(a) varför finare indelning än i 5 db-steg inte är trovärdigt/relevant. Ekvivalent ljudnivå De ekvivalenta ljudnivåerna har beräknats. På ritning C01 respektive C07redovisas de dimensionerande ekvivalenta ljudnivåerna i steg om 5 db(a) för två skisserade byggnadsutformningar. Vid mest utsatta fasad fås upp mot 60 db(a) ekvivalentnivå. Byggnaderna får dock en sida med högst 55 db(a). En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom på ritningen angivna intervall. På ritningarna C03, C04 och C09 redovisas de dimensionerande ekvivalenta ljudnivåerna 1,5 m över mark i steg om 5 db(a) för två skisserade byggnadsutformningar utan respektive med bullerskydd inom planområdet. Norr om båda de två skisserade byggnaderna kan för bostäderna gemensam uteplats med högst 50 db(a) ekvivalent ljudnivå anordnas. Även större uteyta för förskolan med cirka m 2 storlek och högst 55 db(a) ekvivalentnivå kan anordnas. Även pedagogisk uteyta med högst 50 db(a) ekvivalentnivå kan anordnas. Maximal ljudnivå Den maximala ljudnivån vid fasad har beräknats. På ritning C02 och C08 redovisas de dimensionerande maximala ljudnivåerna i steg om 5 db(a) för två skisserade byggnadsutformningar. Vid mest utsatta fasad fås upp mot 80 db(a) maximalnivå. Byggnaderna får dock en sida med högst 70 db(a). En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom på ritningen angivna intervall. På ritning C04, C05 och C10 redovisas de dimensionerande maximala ljudnivåerna 1,5 m över mark i steg om 5 db(a) för två skisserade byggnadsutformningar utan respektive med bullerskydd inom planområdet. På ytorna mot järnvägen blir maximalnivån upp mot 80 db(a). Månskärsvägen 10 B, Kungens kurva. Org nr Säte i Nyköping.

4 RAPPORT 17101C FÖRHANDSKOPIA 4 (10) Norr om båda de två skisserade byggnaderna kan för bostäderna gemensam uteplats med högst 70 db(a) maximal ljudnivå anordnas. Även större uteyta för förskolan med cirka m 2 storlek och högst 70 db(a) maximal ljudnivå kan anordnas. 3. God ljudkvalitet för bostäder För att möjliggöra bostäder med god ljudkvalitet rekommenderas följande åtgärder. Lägenhetsutformning för god ljudkvalitet Lägenhetsutformning med genomgående lägenheter där minst hälften av bostadsrummen får fönster mot bullerdämpad sida ger, enligt bland annat forskningsprojektet Trafikbuller och Planering, liten risk för störning. Vidare bör enkelsidiga lägenheter på trafiksidan i möjligaste mån undvikas. Byggnadskonstruktioner Fönster och uteluftdon dimensioneras så att trafikbullernivån inomhus blir högst motsvarande Ljudklass B. Kommentar I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering konstateras att låga trafikbullernivåer inomhus är den enskilt viktigaste faktorn för att minska trafikbullerstörningen i bostäder i bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen visar att 21 % av de boende i moderna bostäder är mycket störda av trafikbuller om trafikbullret inomhus uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass C, 30 db(a) ekvivalentnivå/45 db(a) maximalnivå. För bostäder där kraven enligt Ljudklass B uppfylls är andelen mycket störda endast 7 %. För bostäder där kraven enligt Ljudklass A uppfylls är andelen mycket störda endast 4 %. Fönster och uteluftdon på den bullerdämpade sidan bör dimensioneras för lägst 70 db(a) maximalnivå oavsett trafikbullret på den sidan. Andra ljudkällor än tillåten trafik kan tidvis medföra höga bullernivåer även på den bullerdämpade sidan. 4. Minimikrav för bostäder För bostäder som endast ska uppnå Trafikbullerförordningens minimikrav behöver, för skisserade byggnader ingen särskild hänsyn tas till trafikbullret vid utformningen av lägenheterna. Detta kan resultera i bostäder med mycket låg ljudkvalitet framförallt om även minimikraven enligt BBR på trafikbuller inomhus väljs. Månskärsvägen 10 B, Kungens kurva. Org nr Säte i Nyköping.

5 RAPPORT 17101C FÖRHANDSKOPIA 5 (10) 5. Stomljud och vibrationer Utgående från tågtyper och hastighet samt banans beskaffenhet har beräkning av stomljud och vibrationer från tågtrafiken utförts. Utgående från dessa beräkningar samt mätningar i andra projekt konstateras att godstågen ger de högsta vibrationerna. På aktuella avstånd cirka 4 gånger högre än för persontåg. Mätningarna och beräkningarna visar att de komfortvägda markvibrationerna i området för de planerade byggnaderna är för persontåg ca 0,05 mm/s och för godståg ca 0,2 mm/s. Luftljudsnivåerna inomhus på grund av stomljud blir lägre än 30 db(a). 6. Kommentarer Bullerskydd längs järnvägen Trafikbullret inom planområdet kan begränsas med bullerskydd längs järnvägen. För att uppnå högst 50 db(a) ekvivalentnivå och 70 db(a) maximalnivå på uteplatser och lekytor på m 2 vid byggnaden krävs att bullerskyddsskärmen eller bullerskyddsvallen är minst 3 m hög, över RÖK, och 500 m lång. Vägtrafikbuller Bullret från vägtrafiken är lägre än 55 db(a) ekvivalentnivå och 70 db(a) maximalnivå på större än 10 m avstånd från Hälsovägens vägmitt. Bullret från järnvägstrafiken dominerar. Nivå vid bostäder Med lämplig planering kan alla lägenheter större vän 35 m 2 få högst 55 db(a) vid minst hälften av bostadsrummen och god ljudkvalitet kan uppnås. Nivå vid utbildningslokaler Inga särskilda krav på högsta trafikbullernivåer vid fasad till utbildningslokaler finns. Det är dock lämplig att planera byggnaden och planlösning så att i möjligaste mån bullerokänsliga utrymmen förläggs mot järnvägen. Nivå på uteplats för bostäder Gemensam uteplats för bostäderna med högst 70 db(a) maximal och 50 db(a) ekvivalent ljudnivå kan anordnas norr om de skisserade byggnaderna även utan bullerskydd. Månskärsvägen 10 B, Kungens kurva. Org nr Säte i Nyköping.

6 RAPPORT 17101C FÖRHANDSKOPIA 6 (10) Nivå på uteyta för förskolan Enligt Boverkets vägledning gäller att förskolan bör ha en uteyta/lekyta med högst 70 db(a) maximal ljudnivå och 55 db(a) ekvivalent ljudnivå. På begränsad yta för pedagogisk verksamhet gäller även högst 50 db(a) ekvivalent ljudnivå. Norr om båda de två skisserade byggnaderna kan uteyta/lekyta med cirka m 2 storlek och högst 55 db(a) ekvivalentnivå samt 70 db(a) maximal ljudnivå anordnas. På avgränsad del av denna yta kan även pedagogisk uteyta med högst 50 db(a) ekvivalentnivå anordnas. Stomljud och vibrationer Om byggnaderna uppförs i tung konstruktion och grundläggs till fast botten blir vibrationerna i bostäderna på grund av tågtrafik lägre än 0,3 mm/s för godstågen och lägre än 0,1 mm/s för persontågen. Inga speciella åtgärder krävs med avseende på stomljudet. Nivå inomhus Med lämpligt val av fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas. Luftljudsisoleringen för fönster uttrycks i form av vägt laboratoriemätt reduktionstal Rw, db, enligt SS-ISO 717/1. I detta skede anges för bostäder och utbildningslokaler översiktligt ljudkrav för fönster för Ljudklass B i två intervaller utgående från de maximala ljudnivåerna på ritning C02. Hänsyn har tagits till trafikbullret och ljud från lekande barn. Ljudkraven varierar med fönsterstorleken. För eventuella uteluftdon respektive ytterväggens övriga delar krävs minst 10 db högre Dnew respektive Rw. Maximal ljudnivå vid fasad, db(a) Ljudkrav fönster, Rw db, vid följande fönsterarea/rumsarea 15 % 20 % 25 % 35 % > < För fasta fönster kan kraven enligt ovan minskas med 3 db. Utåtgående fönster och balkongdörrar med ljudkrav över ca Rw = 43 db finns inte på marknaden. Dessa fönster och balkongdörrar måste därför vara inåtgående. Månskärsvägen 10 B, Kungens kurva. Org nr Säte i Nyköping.

7 RAPPORT 17101C FÖRHANDSKOPIA 7 (10) 7. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från trafik och andra yttre bullerkällor. Kommentar I maj 2017 beslöt regeringen om ändring av riktvärden i Trafikbullerförordningen 2015:216. Ändringen innebär att riktvärdena för buller från väg- och spårtrafik höjs från 55 till 60 db(a) vid bostadsbyggnads fasad samt från 60 till 65 db(a) vid bostadsbyggnads fasad för bostäder upp till 35 m 2. Ljudnivån för en ljuddämpad sida har inte ändrats utan ligger kvar på 55 db(a). Även ljudnivån på uteplats är lika som tidigare 50 db(a) ekvivalent ljudnivå och 70 db(a) maximal ljudnivå. Ändringen innebär inte heller några ändrade krav för ljudmiljön inomhus. De nya riktvärdena anges i sammanfattning under rubriken Trafikbullerförordning SFS 2017:359 nedan. Trafikbullerförordning SFS 2017:359 Riktvärden för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder. Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, db(a) Ekvivalentnivå Maximalnivå Smålägenheter med högst 35 m 2 yta Utomhus (frifältsvärden) Vid fasad 65 På uteplats ) Övriga lägenheter Utomhus (frifältsvärden) Vid fasad 60 Om 60 db(a) inte är möjligt vid alla fasader gäller vid minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ) På uteplats ) 1) Värdet får enligt Boverket överskridas 5 gånger per timme. 2) Värdet får överskridas 5 gånger per natt. Månskärsvägen 10 B, Kungens kurva. Org nr Säte i Nyköping.

8 RAPPORT 17101C FÖRHANDSKOPIA 8 (10) Boverkets byggregler Bostäder I Boverkets byggregler, BBR, anges krav på trafikbuller inomhus, motsvarande Ljudklass C enligt svensk standard för ljudklassning av bostäder SS Detta innebär följande minimikrav för trafikbuller inomhus. Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer Utrymme Ekvivalentnivå, L pa Maximalnivå natt L pafmax Bostadsrum 30 db(a) 45 db(a) 1) Kök 35 db(a) - 1) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 db 5 gånger per natt ( ). Utbildningslokaler Krav på högsta dimensionerande A-vägd ekvivalent och maximal ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor anges i BBR enligt nedan. Högsta ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor Högsta ljudnivå, db(a) Typ av utrymme Ekvivalentnivå Maximalnivå Utrymme för gemensamma samlingar, mer än personer, exempelvis aula Utrymme för undervisning upp till 50 personer exempelvis grupprum, hemvist, musiksal, slöjdsal Utrymme för gruppvis undervisning exempelvis utbildningslandskap, grupprum Utrymmen för skolhälsovård, vila, enskilt arbete, enskild undervisning, lek, samtal exempelvis vilrum, talklinik, kurator, hälsovård, personalrum, kontor, expedition, konferensrum, studierum, bibliotek, lek Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt exempelvis uppehållsrum, matsal, cafeteria, gymnastiksal, storköksutrymme 40 - I BBR anges inga ljudkrav utomhus. För skolor och förskolor anges i Boverkets vägledning att uteyta/lekytan med högst 55 db(a) ekvivalentnivå och 70 db(a) maximalnivå bör finnas. På avgränsad yta för pedagogisk verksamhet bör ekvivalentnivån inte överstiga 50 db(a). Månskärsvägen 10 B, Kungens kurva. Org nr Säte i Nyköping.

9 RAPPORT 17101C FÖRHANDSKOPIA 9 (10) Ljudklassning av bostäder I svensk standard SS och anges värden för ljudklassning av bostäder respektive bland annat utbildningslokaler. Ljudklass C uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär för bostäder 4 db lägre nivåer inomhus och Ljudklass A ytterligare 4 db lägre nivåer. Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och Ljudklass A dubbelt så hög ljudstandard. 8. Riktvärden för stomljud och vibrationer Ljud I Boverkets byggregler, BBR, anges följande krav för trafikbuller inomhus. Kraven avser den sammanlagda luftljudsnivån från luft- och stomljud från trafiken. Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer Utrymme Ekvivalentnivå, L pa Maximalnivå natt L pafmax Bostadsrum 30 db(a) 45 db(a) 1) Kök 35 db(a) - 2) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 db 5 gånger per natt ( ). Stomljud Luftljud i bostäder på grund av stomljud från trafik i tunnlar ska inte överskrida 30 db(a) maximalnivå mätt med tidskonstant SLOW. Detta värde avser högsta maximala luftljudsnivå mätt i ett normalmöblerat rum utan inverkan av bakgrundsbuller. I de fall rummet utsätts för både luft- och stomburet buller gäller att den totala bullernivån inte får överstiga 45 db(a) enligt BBR. Kommentar 1 För bostadshus som utsätts för både luftljud och stomljud är det OK om stomljudsbidraget blir högre än 30 db(a) om summan av luft- och stomljud blir högst 45 db(a). Om stomljudsbidraget blir högre än 35 db(a) är det lämpligt att i första hand skärpa ljudkravet på fönster så att summan inte ska bli högre än 45 db(a). Kommentar 2 Det är praxis att utgå från den sammanlagda ljudnivån från stomljud och luftljud för alla bostadsrum i ett bostadshus, även de som inte direkt exponeras för luftljud från trafiken. Månskärsvägen 10 B, Kungens kurva. Org nr Säte i Nyköping.

10 RAPPORT 17101C FÖRHANDSKOPIA 10 (10) Vibrationer I svensk standard SS "Vibrationer och stöt - Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader" bilaga B, anges riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. Riktvärdena bör tillämpas vid nyetablering och är uttryckta som vägd vibrationshastighet enligt: Måttlig störning 0,4-1,0 mm/s Sannolik störning > 1,0 mm/s Känseltröskel 0,3 mm/s (enligt ISO ) Kommentar 0,3 mm/s är ett rimligt riktvärde för vibrationer i bostäder. 9. Trafikuppgifter Spårburen trafik Följande trafikuppgifter erhållna från Trafikverket, prognos för år 2040 efter öppnandet av Ostlänken ligger till grund för beräkningarna. Tågtyp Antal tåg/dygn Hastighet, km/h Persontåg Godståg Vägtrafik Följande trafikuppgifter har erhållits från kommunen, som uppräknad till prognos för år 2030 ligger till grund för beräkningarna. Väg Fordon/ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h Lennings väg % 50 Hälsovägen % 30 Månskärsvägen 10 B, Kungens kurva. Org nr Säte i Nyköping.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20