STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER I TEORI OCH PRAKTIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER I TEORI OCH PRAKTIK"

Transkript

1 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER I TEORI OCH PRAKTIK Sofia Tranæus docent, avdelningschef SBU Alert och Vetenskapliga kunskapsluckor

2 Varför behövs utvärdering/systematiska kunskapssammanställningar? PubMed innehåller mer än 23 miljoner artiklar 1 Mer än 1 miljon nya artiklar tillkommer i PubMed varje år 1 Uppskattningsvis är 10 15% av bestående vetenskapligt värde 2 Hur ska de som arbetar i vården hinna följa med? Greenhalgh T. How to read a paper. 2nd ed. London: BMJ Publishing Group; p 15

3 Kriterier för att starta ett SBU-projekt Stor betydelse för liv och hälsa Berör många vanligt hälsoproblem Stor praxisvariation Stora ekonomiska konsekvenser Viktig etisk eller social betydelse Stor betydelse för organisation eller personal Kontroversiellt eller uppmärksammat

4 Resultat av SBU:s arbete Utvärdering av preoperativa rutiner innebar direkta besparingar på ca 235 miljoner kronor per år SBU-rapporten kring dyspepsi och reflux resulterade i att antalet operationer minskade, t ex i SLL med 70% Fetmaoperationer ökade kraftigt efter SBU:s rapport om fetma Hjärnskakning: Datortomografi + tidig hemgång är mer kostnadseffektivt än övervakning på sjukhus ett år efter SBU-rapporten publicerades år 2006 minskade antal vårddagar för hjärnskakning med vårddaga

5 Evidensbaserad medicin?

6 Rekommendationer och evidensgradering skiljer sig åt Evidensstyrka Rekommendationer Beslut Lokala förhållanden, potentiella vinster, risker versus nytta, tillgängliga resurser etc.

7 HTA-rapport, systematisk översikt eller metaanalys? HTA-rapport: t ex SBU:s rapporter eller rapporter från NICE, innehåller utvärdering av: Positiva och negativa effekter Hälsoekonomi Etiska och sociala aspekter Systematisk översikt: t ex Cochrane-översikter. Innehåller utvärdering av: Positiva och negativa effekter Metaanalys: Metod att väga samman information

8 Arbetsprocessen från förslag till färdig rapport Förslag inkommer/ fångas upp Förslaget bereds Prioritering och beslut om start Experter utses Precisering av frågeställning Avgränsning Manusbearbetning Synpunkter från SBU:s kvalitets- /prioriteringsgrupp Urval av studier Granskning & bedömning Evidensgradering Litteratursökning Godkännande av projektplan Extern granskning OK från experterna SBU:s råd & nämnd synpunkter & beslut Kommunikation!

9 Arbetsprocessen från förslag till färdig rapport Förslag inkommer/ fångas upp Förslaget bereds Prioritering och beslut om start Experter utses Precisering av frågeställning Avgränsning Manusbearbetning Synpunkter från SBU:s kvalitets- /prioriteringsgrupp Urval av studier Granskning & bedömning Evidensgradering Litteratursökning Godkännande av projektplan Extern granskning OK från experterna SBU:s råd & nämnd synpunkter & beslut Kommunikation!

10 Arbetsprocessen från förslag till färdig rapport Förslag inkommer/ fångas upp Förslaget bereds Prioritering och beslut om start Experter utses Precisering av frågeställning Avgränsning Manusbearbetning Synpunkter från SBU:s kvalitets- /prioriteringsgrupp Urval av studier Granskning & bedömning Evidensgradering Litteratursökning Godkännande av projektplan Extern granskning OK från experterna SBU:s råd & nämnd synpunkter & beslut Kommunikation!

11 Vad undersöker vi? Positiva effekter Risker och biverkningar Hälsoekonomiska aspekter Etiska och sociala aspekter Andra aspekter, t ex miljö

12 Vad undersöker vi? Positiva effekter Risker och biverkningar Hälsoekonomiska aspekter Etiska och sociala aspekter Andra aspekter, t ex miljö

13 PICO P patient/population/problem I intervention/ index test C comparison/control (jämförelseintervention) O outcome (utfallsmått) Kompletteras med övriga kriterier som t ex behandlingstid/uppföljningstid och lämplig studiedesign Strukturerad och genomtänkt PICO är förutsättningen för en god litteratursökning!

14 PICO

15 Utfallsmått 1. Relevanta för patienten! Dödlighet Livskvalitet Sjuklighet Lidande Funktionsnedsättning 2. Surrogatmått Vad patienten/personen Känner eller anser! Mätbara faktorer som i någon mån är relaterade till utfall som är relevanta för patienten Blodfetter Blodtryck Bentäthet

16 Surrogatmått

17 Diskutera! En ny typ av höftledsprotes har utvecklats och ska nu utvärderas. Vilka skulle de relevanta utfallsmåtten kunna vara? Ett nytt behandlingsprogram som skulle kunna användas inom SiS ungdomsvård har tagits fram och ska nu utvärderas. Vilka skulle de relevanta utfallsmåtten kunna vara?

18 Inklusions- och exklusionskriterier Utöver PICO behandlings- och uppföljningstid studiedesign miljö (engelska: setting ) t ex akutmottagningar, arbetsplatser, skola minsta storlek på studiepopulationen bortfall språk publikationsdatum

19 Inklusions- och exklusionskriterier Utöver PICO behandlings- och uppföljningstid studiedesign miljö (engelska: setting ) t ex akutmottagningar, arbetsplatser, skola minsta storlek på studiepopulationen bortfall språk publikationsdatum

20 Diskutera! En ny typ av höftledsprotes har utvecklats och ska nu utvärderas. Hur lång behöver studien/uppföljningstiden vara? En ny typ av behandlingsprogram som skulle kunna användas inom SiS ungdomsvård har tagits fram och ska nu utvärderas. Hur lång behöver studien/uppföljningstiden vara?

21 Inklusions- och exklusionskriterier Utöver PICO behandlings- och uppföljningstid studiedesign miljö (engelska: setting ) t ex akutmottagningar, arbetsplatser, skola minsta storlek på studiepopulationen bortfall språk publikationsdatum

22 Studiedesign

23 Kvalitativ analysmetodik En djupare förståelse för subjektiva upplevelser Tillvägagångsätt baserade på olika traditioner, exempelvis: Fenomenologi (filosofi) Etnografi (antropologi) Grounded theory (sociologi)

24 Inklusions- och exklusionskriterier Utöver PICO behandlings- och uppföljningstid studiedesign miljö (engelska: setting ) t ex akutmottagningar, arbetsplatser, skola minsta storlek på studiepopulationen bortfall språk publikationsdatum

25 Setting Efficacy Hur väl en medicinsk/vårdåtgärd fungerar när den undersöks i en klinisk prövning Effectiveness Hur väl en medicinsk åtgärd fungerar när den är i allmänt bruk inom sjukvården/samhället

26 Inklusions- och exklusionskriterier Utöver PICO behandlings- och uppföljningstid studiedesign miljö (engelska: setting ) t ex akutmottagningar, arbetsplatser, skola minsta storlek på studiepopulationen bortfall språk publikationsdatum

27 Power! Är frågeställningen om behandlingen är bättre än ingen behandling? bättre än annan befintlig behandling? likvärdig annan befintlig behandling? Non-inferiority design!

28 Inklusions- och exklusionskriterier Utöver PICO behandlings- och uppföljningstid studiedesign miljö (engelska: setting ) t ex akutmottagningar, arbetsplatser, skola minsta storlek på studiepopulationen bortfall språk publikationsdatum

29 Bortfall Högsta accepterade bortfall Kan vara mycket olika Grova riktvärden: litet (<10 %) måttligt (10 19 %) stort (20 29 %) mycket stort ( 30 %)

30 Arbetsprocessen från förslag till färdig rapport Förslag inkommer/ fångas upp Förslaget bereds Prioritering och beslut om start Experter utses Precisering av frågeställning Avgränsning Manusbearbetning Synpunkter från SBU:s kvalitets- /prioriteringsgrupp Urval av studier Granskning & bedömning Evidensgradering Litteratursökning Godkännande av projektplan Extern granskning OK från experterna SBU:s råd & nämnd synpunkter & beslut Kommunikation!

31 Litteratursökning Genomförs av en informationsspecialist i samråd med ämnesexperter och projektledare Många olika databaser Sökstrategin förfinas ofta under projektets gång Kompletterande sökning i slutfas av projektet Sökstrategi samt uppgifter om antalet abstrakts per fråga redovisas i rapporten

32 Söksträng ("denture, partial, removable"[mesh Major Topic] OR "removable partial denture"[title/abstract] OR "removable partial dentures"[title/abstract] OR "telescopic crown"[title] OR "telescopic crowns"[title] OR "conical crown"[title] OR "conical crowns"[title] OR "double crown"[title] OR "double crowns"[title] OR (("attachment"[title] OR "attachments"[title] OR "bar"[title] OR "bars"[title] OR "clasp"[title] OR "clasps"[title]) AND ("mouth, edentulous"[mesh Major Topic] OR "edentulous"[title/ Abstract] OR "edentulism"[title/abstract] OR "missing tooth"[title/abstract] OR "missing teeth"[title/abstract] OR "tooth loss"[title/abstract] OR "tooth loss"[mesh Terms]))) AND ("year"[title/abstract] OR "years"[title/abstract] OR "follow-up"[title/ Abstract] OR "longitudinal"[title/abstract] OR "prospective"[title/abstract] OR "random"[title/abstract] OR "randomised"[title/abstract] OR "controlled"[title/ Abstract] OR "randomised controlled trial"[publication Type] OR "controlled clinical trial"[publication Type] OR "cohort studies"[mesh Terms] OR "comparative study"[publication Type] OR "clinical trial"[publication Type] OR "clinical study"[title/abstract] OR "case series"[title/abstract]) NOT ("one year"[title] OR "two year"[title] OR "three year"[title] OR "four year"[title] OR "two years"[title] OR "three years"[title] OR "four years"[title] OR "1 year"[title] OR "2 year"[title] OR "3 year"[title] OR "4 year"[title] OR "2 years"[title] OR "3 years"[title] OR "4 years"[title])

33 Urval av litteratur

34 Arbetsprocessen från förslag till färdig rapport Förslag inkommer/ fångas upp Förslaget bereds Prioritering och beslut om start Experter utses Precisering av frågeställning Avgränsning Manusbearbetning Synpunkter från SBU:s kvalitets- /prioriteringsgrupp Urval av studier Granskning & bedömning Evidensgradering Litteratursökning Godkännande av projektplan Extern granskning OK från experterna SBU:s råd & nämnd synpunkter & beslut Kommunikation!

35 Granskning av studier Oberoende bedömning av studier av minst två personer Som stöd för arbetet finns checklistor, en för varje studietyp (RCT, observationsstudier, diagnostiska studier, kvalitativa studier, hälsoekonomi och systematiska översikter) Hög, medelhög eller låg studiekvalitet Studier med hög och medelhög studiekvalitet utgör underlag för att syntetisera data och bedöma evidensstyrka

36

37

38 Randomisering! Kontrollerad studie med matchade grupper RCT med enkla former av slumpvis lottning RCT med avancerade former av slumpvis lottning En god randomisering ska inte kunna manipuleras! - Minskar de systematiska felen

39 Diskutera! Kan dessa studier randomiseras? 1. En studie som jämför samtalsterapi mot läkemedel vid depression 2. En studie som jämför Aggression Replacement Training (ART) mot Dialectical Behavior Therapy (DBT) vid antisocialt beteende

40

41 Blindning! enkelblind dubbelblind trippelblind Ju högre grad av blindning, desto bättre (i princip) Minskar de systematiska felen Blinda det som går att blinda!

42 Diskutera! Vem kan blindas? 1. En studie där man undersöker två olika läkemedel 2. En studie där man undersöker effekten av olika behandlingsprogram för antisocialt beteende

43

44 Diskutera! När kan man behöva acceptera/ta hänsyn till högt bortfall? Och vad gör man då?

45

46 Jäv Intressekonflikter kan finnas om en forskare får ekonomisk ersättning från en part med intressen i vad gruppen kommit fram till Eller om allt arbete är betalt av någon/ett företag Delikatessjäv!

47 Sammanfattning 1. Den som begår brott mot randomiseringen är kokt! 2. Det är väldigt dumt att kladda med blindningen 3. Stora bortfall skevar resultaten

48 Syntes eller sammanvägning av resultat Syntetisera resultaten från studierna som ingår i det vetenskapliga underlaget, genom att t ex beräkna en effektstorlek Finns flera studier kanske det går att göra en metaanalys

49 Evidensgradering och slutsatser Tillförlitligheten i de sammanvägda resultaten uttrycks med hjälp av en evidensstyrka SBU använder evidensgraderingssystemet GRADE GRADE är utarbetat av en internationell expertgrupp och systemet används av t ex WHO, NICE och Cochrane Collaboration Evidensgraderingen beror av studiekvalitet heterogenitet i materialet relevans/överförbarhet statistisk osäkerhet publikationsbias

50

51 Finns det några genvägar till den perfekta kunskapen?

52

53 Från översikt till kommentar Identifiering av översikter och experter Databassökning Prioritering av identifierade översikter Identifiering av experter Skriva en SBU Kommenterar Kvalitetsbedömning av översikter (AMSTAR) Expert och projektledare, SBU författar rapporten Granskning Intern granskning SBU Extern granskning sakkunnig expert Publicering Godkännande SBU Publicering på Nyhetsbrev

54

55

56 Läsa mer? SBU:s handbok! Viva La Evidence - YouTube

en översikt av stegen i en systematisk utvärdering

en översikt av stegen i en systematisk utvärdering 2 reviderad 2017 En översikt av stegen i en systematisk utvärdering Inledning Den metod för utvärdering som SBU tillämpar grundas på en systematisk granskning av den vetenskapliga litteraturen. Detta innebär

Läs mer

KUNSKAPSCENTRUM FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN.

KUNSKAPSCENTRUM FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. KUNSKAPSCENTRUM FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN www.sbu.se Regionala HTA-enheter i Sverige HTA-nätverket - representanter för regionala HTA-enheter, landsting och regioner, SBU, Socialstyrelsen och Tandvårdsoch

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Maj 2013 SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa Maj 2013 SBU ger kunskap för bättre vård Kunskapssammanställningar Systematiska

Läs mer

Program 1 oktober

Program 1 oktober Program 1 oktober 13.15 17.00 Under eftermiddagen kommer vi att lyfta metodologiska utmaningar med HTA. Vad är svårt idag? Vilka utmaningar tornar upp sig i horisonten? Vilka problem måste vi lösa och

Läs mer

Evidensgradering enligt GRADE

Evidensgradering enligt GRADE STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Evidensgradering enligt GRADE Pernilla Östlund Arbetsprocessen från förslag till färdig rapport Förslag inkommer/ fångas upp Förslaget bereds Prioritering och

Läs mer

Mejàre nov Disposition. Processen för en systematisk översikt. Processen. Syfte Att tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt

Mejàre nov Disposition. Processen för en systematisk översikt. Processen. Syfte Att tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt 1 2 Disposition Kvalitetsgranskning av vetenskaplig litteratur: Granskning av randomiserade studier Ingegerd Mejàre 3-4 november 2016 Gå igenom de moment som ingår i granskningen av en RCT Workshop: Kvalitetsgranskning

Läs mer

SBU:s roll i regional kunskapsstyrning. Måns Rosén SBU

SBU:s roll i regional kunskapsstyrning. Måns Rosén SBU SBU:s roll i regional kunskapsstyrning Måns Rosén SBU SBU nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvården SBU har till uppgift att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett medicinskt,

Läs mer

2. Metodik för systematisk litteraturgenomgång

2. Metodik för systematisk litteraturgenomgång 2. Metodik för systematisk litteraturgenomgång 2.1 Sökning och bedömning av litteraturen Litteratursökning För att få en överblick över det vetenskapliga underlaget för antibiotikaprofylax vid kirurgiska

Läs mer

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 1 Fetma problem och åtgärder 2002 (li+eratursökning 2001) Förebyggande av fetma (uppdaterad 2005) Kostbehandling Specialkost Beteendeterapi Fysisk

Läs mer

Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering foto framsida, s 5 & 15 maskot; s 2 victoria shapiro/shutterstock; s 8 scandinav; s 11 purino/shutterstock;

Läs mer

Utvärdering av metoder och tekniker i Hälso- och sjukvården med verksamhetsbaserad HTA

Utvärdering av metoder och tekniker i Hälso- och sjukvården med verksamhetsbaserad HTA Utvärdering av metoder och tekniker i Hälso- och sjukvården med verksamhetsbaserad HTA (HTA = Health Technology Assessment) Lennart Jivegård HTA-centrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utmaning medicinska

Läs mer

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson.

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson. Evidensbaserad vård Vad är evidensbaserad vård? Birgitta Johansson Universitetslektor i onkologisk omvårdnad Sjuksköterska Enheten för onkologi Uppsala universitet November 2012 EBM evidensbaserad medicin

Läs mer

Bilaga 2 till rapport 1 (8)

Bilaga 2 till rapport 1 (8) Bilaga 2 till rapport 1 (8) Bilddiagnostik vid misstänkt prostatacancer, rapport UTV2012/49 (2014) Bilaga 2 Granskningsmallar och bedömning av studiekvalitet Granskningsmall för systematiska översikter

Läs mer

Bilaga till rapport 1 (10)

Bilaga till rapport 1 (10) Bilaga till rapport 1 (10) Arbetsmiljöns betydelse för hjärt- och kärlsjukdom, rapport 240 (2015) Bilaga 7 Gallrings- och granskningsmallar SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering www.sbu.se

Läs mer

Bilaga till rapport 1 (11)

Bilaga till rapport 1 (11) Bilaga till rapport 1 (11) Bilaga 2 Granskningsmallar. Mall för bedömning av relevans Författare: År: Artikelnummer: Relevans Ja Nej Oklart Ej tillämpl 1. Studiepopulation 1. Är den population som deltagarna

Läs mer

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane Kunskapsformer och evidens Evidensbegreppet Jämföra erfarenhets och evidensbaserad kunskap i relation till beprövad erfarenhet Skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap enligt forskningsprocessen samt

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa EBM: val mellan minst två alternativ Patientens erfarenheter preferenser EBM Professionens beprövade

Läs mer

Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Åtgärd: Inlägg metall (gjutet guld)

Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Åtgärd: Inlägg metall (gjutet guld) Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Åtgärd: Inlägg metall (gjutet guld) Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar

Läs mer

Gradering av evidensstyrka ABCD

Gradering av evidensstyrka ABCD Gradering av evidensstyrka ABCD 1234 ++++ Evidensgradering enl J. Nordenström Evidensgrad Innebörd Bakgrund A Stark vetenskaplig evidens Evidens från meta-analys, systematisk översikt eller välgjorda och

Läs mer

Studiehandledning. Projektplan för ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt HT-12

Studiehandledning. Projektplan för ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt HT-12 Enheten för onkologi Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap Studiehandledning Projektplan för ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt Omvårdnad och onkologi vid onkologiska sjukdomar

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer Arbetsdokument Nationella riktlinjer Sammanfattning för raden Radnummer: C127a Godkänd för prioritering: 2011-03-10 Uppdaterad: 2011-03-16 Rad C127a Tillstånd/ Åtgärd Nyinsättning av antikoagulantia inför

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Undernäring är vanligt bland äldre personer inom hela vård- och omsorgssektorn. Med en åldrande befolkning kan denna problematik komma att öka under de kommande decennierna.

Läs mer

Kapitel 6: Syntes och evidensgradering

Kapitel 6: Syntes och evidensgradering Kapitel 6: Syntes och evidensgradering När de inkluderade na tabellerats ska resultaten sammanställas, vägas ihop och värderas. Det är viktigt att denna syntes görs på ett öppet och reproducerbart sätt

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

2.1 Fokuserade frågeställningar. Projektet har tre övergripande frågeställningar: 2.2 Inklusionskriterier och avgränsningar

2.1 Fokuserade frågeställningar. Projektet har tre övergripande frågeställningar: 2.2 Inklusionskriterier och avgränsningar 2. Metodbeskrivning 2.1 Fokuserade frågeställningar Projektet har tre övergripande frågeställningar: 1. Vilken effekt har kost som intervention på mortalitet, livskvalitet, komplikationer vid manifest

Läs mer

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok sbu:s metod hta systematisk utvärdering sbu statens beredning för medicinsk utvärdering Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok

Läs mer

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården En handbok SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING www.sbu.se/metodbok Diarienummer STY2013/5 Version 2013-05-16 SBU Statens beredning för medicinsk

Läs mer

Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier

Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier APPENDIX IV GRANSKNINGSMALL OCH DATAEXTRAKTION FÖR INTERVENTIONSSTUDIER 367 Kariesprevention SBU Första författare:... Titel:...

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsats

SBU:s sammanfattning och slutsats SBU:s sammanfattning och slutsats SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsats Rapporten sammanställer

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING. SBU:s uppdrag om rättspsykiatri: projektledare Alexandra Snellman och Monica Hultcrantz

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING. SBU:s uppdrag om rättspsykiatri: projektledare Alexandra Snellman och Monica Hultcrantz STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING SBU:s uppdrag om rättspsykiatri: projektledare Alexandra Snellman och Monica Hultcrantz SBU utvärderar sjukvårdens och socialtjänstens metoder och

Läs mer

Bilaga 3 till SBU-rapport 1 (7)

Bilaga 3 till SBU-rapport 1 (7) Bilaga 3 till SBU-rapport 1 (7) Behandling av armfraktur hos äldre, rapport 262 (2017) Bilaga 3 Sammanställning av det vetenskapliga underlaget Tabell 1.1 Översikt av resultaten som avser fraktur av handled.

Läs mer

strukturera och avgränsa översiktens frågor

strukturera och avgränsa översiktens frågor reviderad 2017 3 Strukturera och avgränsa översiktens frågor Den första delen av projektet består i att besluta dels vilka frågor som ska besvaras inom projektets ram, dels projektets avgränsningar. Projektgruppens

Läs mer

Dyslexi hos barn och ungdomar Tester och insatser

Dyslexi hos barn och ungdomar Tester och insatser Dyslexi hos barn och ungdomar Tester och insatser Publicerad 13 aug 2014 Mona Näreskog Lärare, läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri Dagens presentation: Kort om SBU Hur vi arbetar för att

Läs mer

Bilaga till rapport 1 (7)

Bilaga till rapport 1 (7) Bilaga till rapport 1 (7) Skakvåld en systematisk litteraturöversikt, rapport nr 255 Appendix 5 Evaluation protocols/bilaga 5 granskningsmallar Checklista för bedömning av relevans sidan 2 3 Modifierad

Läs mer

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Bakgrund Besvär från rörelseapparaten är vanliga arbetsrelaterade sjukdomar i industrialiserade länder. Omkring

Läs mer

Metodguiden en webbaserad tjänst med information om olika insatser och bedömningsinstrument.

Metodguiden en webbaserad tjänst med information om olika insatser och bedömningsinstrument. Metodguiden en webbaserad tjänst med information om olika insatser och bedömningsinstrument. Vilka metoder granskas? Hur granskas de? Finns det effektiva och evidensbaserade metoder? Jenny Rehnman jenny.rehnman@socialstyrelsen.se

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Strukturera och avgränsa

Strukturera och avgränsa Strukturera och avgränsa 3 översiktens frågor reviderad 2014 Den första delen av projektet består i att besluta dels vilka frågor som ska besvaras inom projektets ram, dels projektets avgränsningar. Projektgruppens

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING SBU nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvård och socialtjänst Gunilla Fahlström & Pernilla Östlund FoU Välfärds konferens 2016 FoU så in

Läs mer

Svar till Föreningen Sveriges habiliteringschefer angående SBUrapporten Autismspektrumtillstånd

Svar till Föreningen Sveriges habiliteringschefer angående SBUrapporten Autismspektrumtillstånd 1 (5) Datum 2013-09-18 Svar till Föreningen Sveriges habiliteringschefer angående SBUrapporten Autismspektrumtillstånd Tack för era kommentarer. Vi skulle först och främst vilja klargöra att SBU inte ger

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Pernilla Östlund

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Pernilla Östlund STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Pernilla Östlund ATT KVALITETSBEDÖMA ANDRAS SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER Varför behövs systematiska kunskapssammanställningar? Fler än 22 miljoner publicerade medicinska

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för empiriska hälsoekonomiska studier bygger på tidigare checklistor [1 3] men har bearbetats

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Litteraturstudie som projektarbete i ST

Litteraturstudie som projektarbete i ST Litteraturstudie som projektarbete i ST En litteraturstudie är en genomgång av vetenskapliga orginalartiklar, publicerade i internationella tidskrifter inom ett visst område. Enligt SBU ska en professionell

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

2. Metod för den systematiska litteraturgranskningen

2. Metod för den systematiska litteraturgranskningen 2. Metod för den systematiska litteraturgranskningen Uppdraget Triagemetoder och flödesprocesser som förekommer på akutmottagningen bör vara säkra, reproducerbara och snabba. Syftet med detta projekt har

Läs mer

Evidens-Baserad Medicin

Evidens-Baserad Medicin Evidens-Baserad Medicin What s in it for me? Veronica Milos Nymberg Specialist i allmänmedicin, PhD Susanna Calling Specialist i allmänmedicin, docent Veronica Milos Nymberg 2017 Dagens ämnen Vad är bra

Läs mer

Litteratursökning inför systematiska översikter. Hanna Wilhelmsson, bibliotekarie Malmö högskola 4 maj 2016

Litteratursökning inför systematiska översikter. Hanna Wilhelmsson, bibliotekarie Malmö högskola 4 maj 2016 Litteratursökning inför systematiska översikter Hanna Wilhelmsson, bibliotekarie Malmö högskola 4 maj 2016 En sökning eller flera? Testsökning Vilka söktermer förekommer? Hur stort sökresultat kan vi förvänta

Läs mer

Bilaga till rapport 1 (10)

Bilaga till rapport 1 (10) Bilaga till rapport 1 (10) Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård, rapport 252 (2016) Bilaga 4 GRADE A-CRA + ACC Återfall i marijuana: 9, 12 mån. A-CRA (ACC) vs Standardvård:

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Mätningar av blodglukos med hjälp av teststickor är diabetespatientens verktyg för att få insikt i glukosnivåerna i blodet. Systematiska egna mätningar av blodglukos

Läs mer

Ljusterapi vid depression

Ljusterapi vid depression Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression En systematisk litteraturöversikt Uppdatering av Kapitel 9 i SBU-rapporten Behandling av depressionssjukdomar (2004), nr 166/2

Läs mer

Delprojekt I. Format för kartläggning och sammanställning av forskning i Norden. Magnus Levinsson.

Delprojekt I. Format för kartläggning och sammanställning av forskning i Norden. Magnus Levinsson. Delprojekt I Format för kartläggning och sammanställning av forskning i Norden Magnus Levinsson Skolforskningsinstitutet en ny myndighet som ska ansvara för att systematiskt väga samman och sprida forskningsresultat

Läs mer

Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Åtgärd: Inlägg keram klinikframställt

Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Åtgärd: Inlägg keram klinikframställt Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Åtgärd: Inlägg keram klinikframställt Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar

Läs mer

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok sbu:s metod hta systematisk utvärdering sbu statens beredning för medicinsk utvärdering Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok

Läs mer

Morten Sager Fil Dr och lektor i vetenskapsteori Koordinator för masterprogrammet i evidensbasering.

Morten Sager Fil Dr och lektor i vetenskapsteori Koordinator för masterprogrammet i evidensbasering. Morten Sager Fil Dr och lektor i vetenskapsteori Koordinator för masterprogrammet i evidensbasering Programmet 8-9 9-9.15 9.15-9.50 9.55-10.30 10.30-11 11-12.30 Morten Sager om Evidensrörelsen i stort

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Begreppet evidens. Den epistemologiska världskartan. Definitioner Evidens. Epistemologi. Kunskapsformer och evidens. Evidens

Begreppet evidens. Den epistemologiska världskartan. Definitioner Evidens. Epistemologi. Kunskapsformer och evidens. Evidens Definitioner Evidens Begreppet evidens Helena Rosén Ordet evidens kommer från latinets evidentia som betyder tydlighet men som i detta sammanhang kan översättas med bevis om (eller vetenskapligt stöd för)

Läs mer

Erica Schytt. Barnmorska Föreståndare för Centrum för klinisk forskning Dalarna Docent Karolinska Institutet Professor Høgskulen på Vestlandet

Erica Schytt. Barnmorska Föreståndare för Centrum för klinisk forskning Dalarna Docent Karolinska Institutet Professor Høgskulen på Vestlandet Erica Schytt Barnmorska Föreståndare för Centrum för klinisk forskning Dalarna Docent Karolinska Institutet Professor Høgskulen på Vestlandet Tänk er en enkätstudie I den bästa av världar. Alla i hela

Läs mer

Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden

Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden SBU BEREDER RAPPORT 270/2017 Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden Innehållsförteckning

Läs mer

Evidensbaserad informationssökning

Evidensbaserad informationssökning Vetenskapligt förhållningssätt Evidensbaserad informationssökning Anna Wilner, NU-biblioteket www.nusjukvarden.se/nubiblioteket Mail: biblioteket.nu@vgregion.se Tel: 010-435 69 40 Jessica Thorn, Biblioteket

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet

Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sigurd Vitols Medicinskt sakkunnig, SBU Adj. professor, Karolinska institutet 1 Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare

Läs mer

EvidensBaserad Medicin. Vetenskaplig Utveckling T7 Läkarprogrammet

EvidensBaserad Medicin. Vetenskaplig Utveckling T7 Läkarprogrammet EvidensBaserad Medicin Vetenskaplig Utveckling T7 Läkarprogrammet Uppgift -Att evidensgranska en behandling Definiera frågeställning, söka evidens, värdera informationen och applicera resultatet Framställa

Läs mer

Infektionsrisk och tidpunkt för uppdukning av instrument på operationssal

Infektionsrisk och tidpunkt för uppdukning av instrument på operationssal Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt utförd av SBU. Därför kan resultaten

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING Vilka är vi från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)? Karin Stenström Projektledare, karin.stenstrom@sbu.se Lena Wallgren

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INTERNETFÖRMEDLAD PSYKOLOGISK BEHANDLING VID ÅNGEST- OCH FÖRSTÄMNINGSSYNDROM Ulf Jonsson Leg psykolog, Med Dr, Projektledare på SBU ulf.jonsson@sbu.se Varför

Läs mer

Målsättning

Målsättning Läkemedelsförmånsnämnden 2004-06-10 Kunskapssammanställningar, kliniska rekommendationer och riktlinjer samarbetsavtal mellan Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, SBU och Socialstyrelsen Målsättning

Läs mer

Forsknings och utvecklingsprocessen

Forsknings och utvecklingsprocessen Forsknings och utvecklingsprocessen Forsknings och utvecklingsprocessen Projektidé Redovisning och rapportering Skaffa kunskap Analys och bearbetning Vad ska man undersöka? Genomförande Hur ska man undersöka?

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

2. Metodbeskrivning. Frågeställningar

2. Metodbeskrivning. Frågeställningar 2. Metodbeskrivning Målgrupper för denna rapport är i första hand tandvårdspersonal som arbetar med både tand- och implantatstödd kron- och broprotetik, dvs allmäntandläkare och specialisttandläkare i

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården En handbok SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING www.sbu.se/metodbok Diarienummer STY2013/5 Version 2013-05-16 SBU Statens beredning för medicinsk

Läs mer

Systematisering av beprövad erfarenhet när evidens inte räcker till

Systematisering av beprövad erfarenhet när evidens inte räcker till Systematisering av beprövad erfarenhet när evidens inte räcker till Kriterier för riktlinjer svåra, kroniska sjukdomar folksjukdomar som rör många tar stora samhällsresurser i anspråk praxisskillnader

Läs mer

2. Metoder för litteratursökning och granskning

2. Metoder för litteratursökning och granskning 2. Metoder för litteratursökning och granskning Strategi för litteraturgranskning För denna rapport har publicerade vetenskapliga studier om sjukfrånvaro, förtidspension och sjukskrivningspraxis sökts,

Läs mer

Bilaga 2. Granskningsmallar

Bilaga 2. Granskningsmallar Bilaga 2. Granskningsmallar Diagnostik Författare: Journal: År: Volym: Sidor: Granskad av: Datum: 1. Var sammansättningen av patientgruppen (spektrum) representativ för de patienter som kommer att få testet

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Datum granskningen gjordes: 200............. Granskare:....................... Studien behandlar: " Orsaker

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tänk kreativt! Informationssökning. Ha ett kritiskt förhållningssätt! regiongavleborg.se

Tänk kreativt! Informationssökning. Ha ett kritiskt förhållningssätt! regiongavleborg.se Tänk kreativt! Informationssökning Ha ett kritiskt förhållningssätt! Informationssökning steg för steg Innan du börjar behöver du formulera en fråga. Vad vill du hitta information om? Att utgå från: -

Läs mer

Bilaga 5. Gallrings- och granskningsmallar

Bilaga 5. Gallrings- och granskningsmallar Bilaga 5. Gallrings- och granskningsmallar Mall för gallring av abstrakt Ett abstrakt gallras om ett eller flera av nedanstående villkor är uppfyllda. Sjukdom/besvär ej relevant Studien har annat fokus

Läs mer

VIKTEN AV EVIDENS ETISKA ASPEKTER 18 SEPTEMBER SAMORDNANDE SKOLSKÖTERSKOR, SKOLLÄKARE OCH VERKSAMHETSCHEFER

VIKTEN AV EVIDENS ETISKA ASPEKTER 18 SEPTEMBER SAMORDNANDE SKOLSKÖTERSKOR, SKOLLÄKARE OCH VERKSAMHETSCHEFER VIKTEN AV EVIDENS ETISKA ASPEKTER 18 SEPTEMBER 8.30-9.30 SAMORDNANDE SKOLSKÖTERSKOR, SKOLLÄKARE OCH VERKSAMHETSCHEFER Systematiska översikter Alla relevanta kliniska studier som undersöker en frågeställning

Läs mer

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten.

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Sökexempel - EBM Sjuksköterskor En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Även om man bör börja med att

Läs mer

Beslut 1(1) Sofia Tranxus, avdelningschef Anna Ringborg, hälsoekonom. Christel Hellberg, projektledare

Beslut 1(1) Sofia Tranxus, avdelningschef Anna Ringborg, hälsoekonom. Christel Hellberg, projektledare Beslut 1(1) Datum för beslut Beslutsserie 2016-10-10 GD-beslut Nummer Nr 55/2016 Dnr 5TY2016/74 Beslutande Samråd med Föredragande Susanna Axelsson, generaldirektör Sofia Tranxus, avdelningschef Anna Ringborg,

Läs mer

SBU-rapport 1 okt -09

SBU-rapport 1 okt -09 SBU-rapport 1 okt -09 Sten Landahl Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vårdalinstitutet Ordförande Läkemedelskommitten i Västra Götaland Bakgrund Hög läkemedelsförbrukning Vanligt med olämpliga

Läs mer

Evidensbaserad praktik (EBP)

Evidensbaserad praktik (EBP) Evidensbaserad praktik (EBP) Vad är det? Hur gör man? Varför behövs det på operation? Ann-Christin von Vogelsang Vad är EBP? EBP Ett förhållningssätt; en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING ATT UTVÄRDERA STUDIER - OM LIKHET OCH OLIKHET - NON-INFERIORITY Malmö 6 maj 2015 Paracetamol eller ibuprofen för vrickade anklar? Ibuprofen ger bättre smärtlindring

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Patientutbildning i egenvård har en central roll i diabetesvården och ingår som en rutinmässig del i vården av personer med diabetes. Patientutbildning kan ges individuellt

Läs mer

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten sbu:s handbok Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten En handbok statens beredning för medicinsk och social utvärdering Innehåll 1 Utvärdering av metoder inom vård

Läs mer

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten sbu:s handbok Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten statens beredning för medicinsk och social utvärdering Innehåll 1 Utvärdering av metoder inom vård och omsorg

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Bilaga 9 Gallrings- och granskningsmallar

Bilaga 9 Gallrings- och granskningsmallar Bilaga till rapport Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga nr 243 (2016) Bilaga 9 Gallrings- och granskningsmallar Bedömning av risk för bias RCT Författare: År: Artikelnummer:

Läs mer

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Forskningsmetodik - en introduktion 8 hp (kurskod MFM330) Projektledare

Läs mer

kommentar och sammanfattning

kommentar och sammanfattning SBU kommenterar och sammanfattar utländska medicinska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna. Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare. Motiverande

Läs mer

Projektplan. Mat vid fetma. 17 maj 2011

Projektplan. Mat vid fetma. 17 maj 2011 Projektplan Mat vid fetma 17 maj 2011 1 Mat vid fetma 1. Bakgrund SBU publicerade år 2002 rapporten Fetma problem och åtgärder. Rapporten inkluderade många olika metoder för såväl prevention och behandling

Läs mer