För att få tillräcklig teoretisk nivå behöver matematik och fysik förstärkas i åk 1-3. Vissa eltekniska ämnen måste kunna påbörjas i åk 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För att få tillräcklig teoretisk nivå behöver matematik och fysik förstärkas i åk 1-3. Vissa eltekniska ämnen måste kunna påbörjas i åk 3."

Transkript

1 SVENSK ENERGI Anna Wärmé 016/ (1) Datum Skolverket Remissvar angående T4 från Svensk Energi Svensk Energi genomför regelbundet branschenkäter avseende företagens rekryteringsbehov. Vi kan konstatera att behovet vida överstiger examinationerna från relevanta utbildningar. Detta gäller flertalet av för branschföretagen viktiga yrken. Svensk Energis engagemang angående T4 har hittills begränsat sig till att bevaka utbildningar med inriktning mot Värme- och Kärnkraftsektorn (och då specifikt Forsmarks skola). När det gäller Elnät och Eldistribution, så har branschens rekrytering främst gjorts via den Yrkesförberedande treåriga Eldistributionslinjen och vissa av branschföretagen stödda Yrkeshögskoleutbildningar. Det fjärde året T4 har, inom försöksverksamheten, inte haft någon utgång som varit anpassad för våra ändamål. Vi tror dock att T4 framledas kan vara ett bra komplement för eldistributionsbranschen. Det är positivt att möjlighet ges till att skapa egen variant (utgång) inom ramen för existerande profiler. Här ser vi att Forsmarks skolas ambitioner att skapa en utbildning med klar elkraftinriktning kan ge ett viktigt tillskott till branschen. Ämnen av typen; Ställverk (uppbyggnad, komponenter och funktion), Generatorer och Transformatorer, Lik- och Växelriktare, Elanläggningars drift- och underhåll är nödvändiga för att få en utgång från T4 som passar branschföretagen. Vi ser Forsmarks skolas ambitioner att etablera en permanent T4 med Elkraft/Energi inriktning som ett viktigt tillskott för kompetens till branschen, och kan utgöra en pilot som andra för branschen viktiga skolor kan följa. Detta skulle både garantera utveckling och kvalitetssäkring. För att få tillräcklig teoretisk nivå behöver matematik och fysik förstärkas i åk 1-3. Vissa eltekniska ämnen måste kunna påbörjas i åk 3. Det är tveksamt om de 10 veckornas företagsförlagd utbildning är tillräcklig för att nå målet om att vara direkt anställningsbar. En integrering av praktik och examensarbete skulle kunna vara en lösning. Vi har inga övriga synpunkter på ämnesinnehållet i de nu föreslagna profilerna och utgångarna. Slutligen bör det påpekas vikten av samverkan och samsyn på Yrkesförberedande gymnasieprogram, Yrkeshögskoleutbildning och Teknikprogram med ett fjärde år; T4. Här måste de komplementära aspekterna beaktas. VD Svensk Energi Ansvarig branschrekryteringsfragor Svensk Energi Stockholm Besöksadress Olof Palmes gata 31 Tel Fax Org.nr Säte Stockholm kontaktaoss svenskenergi.se

2 SVENSKENERGI bilaga ^aga^rans^ensrekrvte^ samverkansmode^erför^tb^dning Ökadmatchnino-förfleriiobb Oe ungdomar som är intresserade av teknik måste ges möjlighet att välja utbildningar som leder till jobb. Inom energisektorn är kompetensbehovet generellt stort. Samtidigt är arbetslösheten, inte minst bland unga, stor. Vi vill se att utbildningssystemetistörre utsträckning matchar arbetsmarknadens behov. Oimensionerinoavutbildnino Oen senaste kartläggningen av branschens rekryteringsbehov visar att utbildningssystemet inte räcker till och motsvarar heller inte branschens kompetensförsörjningsbehov-oavsett utbildningsnivå och geografi.vi vet att medlemsföretagen behöver drygt^^oo nya tekniker och ingenjörer bara de närm5tatreåren^6^^^o^6^^6^ blir ganska svårt eller mycket svårt att klara rekryteringen av dessa. matchning av regionalt utbud och efterfrågan^och rekryteringsbehov av oymnasie-ochyrkeshöoskolekompetens Oet reguljära utbildningssystemet räcker inte till. Oe tre huvudsakliga utbildningsvägarna för att bli anställningsbarielbranschen består! gymnasieskolan, yrkeshögskolan och det akademiska systemet. Rekryteringsbehovet är relativt jämnt fördelat över kompetensnivåerna. Oär roller sominormalfallet kräver högskoleingenjörer och yrkeshögskoletekniker är enskilt de vanligaste. Exempel på tre av sex kompetensnivåer med rekryteringsbehov: Oet handlar om kompetensnivåer som ^6s^ö^s^6^^^6^ 6 ^ ^ö^s^o^6^^6^,där rollerna kännetecknas av: Driftsfrågor frågor som behöver specialiserad yrkeskompetens. Arbetsuppgiften kan vara av operativ eller annan tex planerande karaktär.t.ex:oriftplanerare,orifttekniker/driftmaskinist, Oistributionstekniker,Projektör,Kontrollanläggningstekniker, Stationstekniker/maskinist, beredare. Oet finns även ett stort behov av ^6^ö^^o^6^^ examen från gymnasiets specialinriktade program med särskild inriktning mot kraftproduktion/distribution. Rollerna kännetecknas av: Operativa arbetsuppgifter som kräver särskild kompetens och färdigheter inom eldistribution och/eller elproduktion.t.ex: Oistributionselektriker,t.edningsmontör/anläggningsmontör, Stationsmontör,Vindkrafttekniker,Vattenkrafttekniker. En tredje kompetensnivå med rekryteringsbehov är v^6s^ö^s^o^6^^ 6^r^6^^^^^^^SÖV^^ arbetsuppgifter som kräver särskild kompetens och färdigheter inom annat område än eldistribution/elproduktion.t.ex: Styr-ochreglertekniker och underhållstekniker. Svensk Energis kartläggning av branschens rekryterings-och kompetensbehov bryts nu ut per region-därvi samtidigt inventerar utbudet och utbildningssystemet.resultatet kommer att utgöra underlagisvensk Energis arbete med regionala E^ranschrekryteringsnätverk -där det även vore positivt med en dialog med Skolverket, regionala kompetensplattformar,lokalaaktöreriutbildningssystemet, kommuner m.fl.

3 SVENSK ENERGI Bilaga REKRYTERINGSBEHOV TOTALT PER KOMPETENSNIVÅ* Fråga: "Ungefär hur många tekniker och ingenjörer räknar ni med att behöva rekrytera inom respektive område under kommande tre år?" Kompetensnivå 1: roller i som normalfallet kräver en civilingenjör 435 st. Kompetensnivå 2: roller som i normalfallet kräver civil- ELLER högskoleingenjör 595 st. Kompetensnivå 3: roller som i normalfallet kräver en högskoleingenjör Kompetensnivå 4: roller som i normalfallet kräver en yrkeshögskole- ELLER 608 st. 402 st st. Kompetensnivå 5: roller som i normalfallet kräver en yrkeshögskoletekniker eller gymnasieexamen med inriktning kraftdistribution Kompetensnivå 6: roller som i normalfallet kräver en yrkeshogskoleteknlker eller gymnasieexamen 361 st. 228 st. ^ Siffrorna är har justerats baserat på en prognos for de foretag som inte har besvarat undersökningen YRKEN SOM UPPLEVS EXTRA SVARA ATT REKRYTERA Fråga: "Finns det någon eller några yrkeskategorier som ni upplever som extra svara att rekrytera inom?" l v m i n energi Rsrariiu Beredare Driftingenjör Elnätsspecialist Projektledare (avancerad nivå) Distributionselektriker Projektingenjör rir!fttoln!ve.r /Hriftm a cllrviet UI nitcruhritl / UI JI U(ld jrili Mil 1 /afta i^lrafff al nivar v auc n Kra ruc K n i KC r Nät- och kraft sy stemsanalytiker Styr-och reglertekniker Projektledare (övriga nivåer} UnderhaJlsingenjör DrmsLt/tr riojckloi Planeringsingenjör Elnätsanalytiker Kontrollanliggningsingenjör Distributionstekniker Ledningsmontör/anläggningsmontör Elkvalitetsanalytiket Kontrollanläggningstekniker Stationsmontör Under Ii ållsanalytiker Utvecklingsingenjör Driftplanerare vindkrafttekniker Underhållstekniker 2% 2M 2% / *' SM 4% 4K AK 1 _2 * ' r. Exempel på war; Mt ' Automationsingenjörer ' Ekonomer Me k, konstruktör fvliljöingenjör Elkraftingenjörer Dammsäkerhet Fjärrvärmekompetens Öppen annan Hej. ingen särskild ib/é ' '*"'* energi

4 2VFN5KFNFRGf Biiaga 5venskFnerois samverkansmodeller för utbildnino Fn viktig deli5venskfnergis arbete handlar om kompetensförsörjning,och att verka för att säkerställa att branschens rekryteringsbehov av tekniker och ingenjörer tillgodoses. Oet är viktigt med engagemang från företagen^där har vi som branschorganisation ett ansvariatt skapa stödstrukturer och arbeta systematiskt för att verka för att säkerställa kompetensbehovet. ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ö o ^ ^ ^ ^ branschen stödjer och samverkar med relevanta gymnasie-och yrkeshögskoleutbildningar,och är engageradeiledningsgrupper och programråd. 2vensk Fnergi samarbetar med tre gymnasieskolor som erbjuder yrkesprogram med branschsamverkan. Två av dessa är riksrekryterande.5vensk Fnergi stödjer och samordnar även utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan. Flever från yrkeshögskolan och gymnasieutbildning med branschsamverkan, är extra viktiga eftersom de är anställningsbara direkt. ^ ^ ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ö ^ ^ o ^ ^ 2vensk Fnergi står även bakom en unik distansutbildning av högskoleingenjörer med inriktning mot elkraft,isamverkan med de tre nordligaste universiteten (rblittuniversitetet,dmeåoniversitetochluleåtekniska universitet) och 15 medlemsföretag. Oe första tre åren har vi sett ett rekordstort antal förstahandssökanden till ^O-talet utbildningsplatser. Utbildningen är treårig och från den första kullen^som gick ut sommaren 2014^hade 84 procent tidigt fått jobb som elkraftingenjör.fn förutsättning för utbildningens fortlevnad är garantifinansiering från branschen. Oetta är inte hållbart utan måste ses som en temporär lösning, där utbildningsformen utgör en del av det reguljära utbildningssystemet. Bt^ÖetSm^^^^S^t^^^ ^st^^^or^^e^^^e^ kornett komplement till det reguljära utbildningssystemet, så stödjer svensk Fnergi även arbetsmarknadsutbildning.i5verigeidag finns cal^oo ungdomar under25årsomgenomförtgymnasietselprogram men som inte fått lärlingsplatser.oessa ungdomar visar ett tydligt intresse för teknikiallmänhet och elisynnerhet. Oen utbildning som ges vid gymnasiets nationella elprogram är inte tillräcklig för att arbeta med elnät, samtidigt så finns det ett omfattande behov av distributionselektriker. Arbetsmarknadsutbildning erbjuds för de som har gått gymnasieskolans Fl-och energiprogram, eller motsvarande utbildning. Fleverna omskolas till distributionselektriker.otbildningen visar mycket goda siffror avseende anställningsbarhet direkt efter utbildningen. svensk Fnergi tillhandahåller informationsmaterial och läromedel om el-och energibranschen, om olika utbildningsvägar och den bredd av yrken som väntar för de som är intresserade av teknik. VI arbetar med branschinitiativ som Ladda 5verige och Flsajten,men även med externa samarbeten och parter^allt för att skapa en attraktiv bild av en stark framtidsbransch, och sprida kunskap om el och elanvändning. Oitt drömjobb finnsienergibranschen:

5 5V5N5K5N15PGi Bilaga t^neroibranschens samhällsnytta ^nergibranschens samhällsnytta är självklar. 5nergibranschen har en central roll för människors vardag. 151 och värme är en förutsättning för en fungerande vardag. 5nergibranschen är därmed en viktig samhällsaktör och det är ett samhälleligt intresse att vi gemensamt klarar kommande utmaningar.oock vill vi särskilt betona betydelsen av vår infrastruktur och att kompetensförsörjningen säkras^det är även ett starkt samhällsintresse.vi ser idag vissa sektorer som är samhälleligt kritiska för att undanröja risken för samhällsstörningar.oessutom har Sverige ett energisystem som^klimatmässigtsett^är ett internationellt föredöme. 5nergibranschen är en viktig motoriarbetet med att förverkliga klimatmålenbåde nationellt och på 50-nivå. marschen ut ur oljesamhället möjliggjordes tack vare att fossila bränslen stegvis kunde elimineras både på el-och värmesidan. På elsidan tack vare tillkommande kärnkraftsel.l^å värmesidan tack vare värmepumpar och ökad satsning på inhemska biobränslen. Vi vet också av gjorda undersökningar att klimatutmaningen är en sådan sak som gör unga intresserade av ett framtida energiarbete. ^ ^ ^ e ^ m ^ ^ e ^ ^ ^ ^nergibranschens ekonomiska betydelse för statskassan har på senare år ökat. f statsbudgeten representerar skatter oeb avgifter från energisektorn ett belopp som torde närma sig 50 miljarder kr bara från el oeb värme. ^^oce^ta^^^^^s^^ Oe senaste tio åren har energibranschens massiva investeringsprogram medfört att energiinvesteringarna uthålligt ligger på nivån miljarder kr. 5nergibranschen svarar för cirka 40 procent av de samlade industriinvesteringarna just nu. Och trenden är stigande.

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

REKRYTERING TILL UNDERHÅLL

REKRYTERING TILL UNDERHÅLL REKRYTERING TILL UNDERHÅLL FRAMGÅNGSKRITERIER OCH FALLGROPAR - En undersökning byggd på djupintervjuer och en enkätundersökning med beslutsfattare i näringslivet. www.smgc.se Filip Adielsson Hösten 2011

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats 110211 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer