Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009"

Transkript

1 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

2

3 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper 12 Jämförelseindex 13 Folksam LO:s etiska placeringskriterier 14 Riktlinjer för extern bolagsstyrning 16 Land- och valutakod 18 Köp och försäljningar som påverkats av Folksam LO:s etiska placeringskriterier 18 Fondernas riskklasser 19 Svensk kod för fondbolag 20 1

4 Folksam LO Obligation Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad obligationsfond som placerar i svenska och utländska räntebärande värdepapper. Mer än 35 procent av fondens värde kan investeras i räntebärande värdepapper utfärdade av svenska staten. Urvalet görs i första hand bland de mest kreditvärdiga låntagarna, såsom exempelvis svenska staten, bostadsfinansieringsinstitut och stabila, välskötta företag. Fonden vänder sig främst till sparande i avtalspensioner och premiepension och har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning. Placeringarna sker så att en god riskspridning uppnås. Den vägda genomsnittliga återstående löptiden för hela fonden får inte understiga två år och inte överstiga tio år. Fonden placerar i räntebärande värdepapper som löper längre än ett år, vilket kan innebära en risk för värdeminskning på kort sikt vid stigande räntor. Risken klassificeras som låg vid sparande på längre sikt. Fonden har restriktioner som omfattar miljö, mänskliga rättigheter och korruption samt tobak. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 1,6 procent. Marknaden 2009 kännetecknades av rekordlåga styrräntor och dämpad finansiell oro, vilket gav kraftigt minskade ränteskillnader mellan statsobligationer och kreditobligationer. De korta marknadsräntorna fortsatte den fallande trend som inleddes under sommaren Centralbankerna genomförde ytterligare räntesänkningar och vid halvårsskiftet befann sig styrräntorna på mycket låga nivåer såväl i USA och Europa som i Japan. För svensk del sänkte Riksbanken styrräntan till 0,25 procent i början av juli, endast tre kvartal efter höjningen till 4,75 procent i september Budskapet från centralbankerna under hösten var att de låga styrräntorna kommer att bestå så länge det behövs för att stödja en ekonomisk återhämtning. Under det andra halvåret dämpades oron för det PREMIEPENSIONSFOND Nr finansiella systemet, och den positiva börsutveckling som inleddes under våren fortsatte. Den ekonomiska utvecklingen hade främst börjat vända i Asien och Sydamerika, men en viss förbättring kunde även ses i USA, Europa och Sverige. De amerikanska räntorna nådde sina lägsta nivåer redan i slutet av 2008, medan de korta svenska räntorna fortsatte nedåt under De långa svenska räntorna steg, beroende på ett ökat utbud av statsobligationer sin en följd av försämrade statsfinanser - något som under året skapade en viss oro inom EMU. Sverige framstår dock som ett av de stabilaste länderna med endast små underskott i statsfinanserna. Den 2-åriga svenska statsobligationsräntan föll från 1,35 procent vid inledningen av året till 1,11 procent vid årsskiftet, medan den 10-åriga statsobligationsräntan steg från 2,43 procent till 3,30 procent under samma period. Fondens strategi Fondens avkastning var positiv under året trots en relativt kraftig ränteuppgång för långa obligationsräntor. Fonden hade en övervikt av bostads- och kreditobligationer, vilket bidrog positivt till avkastningen under stora delar av året. Fonden hade även under inledningen av året en strategi där vi bedömde att korta obligationsräntor skulle komma att utvecklas bättre än långa obligationsräntor. Strategin, som stängdes under våren, gav ett positivt bidrag till avkastningen. Extern jämförelse Fonden hade fondbetyg 5 på Morningstars 5-gradiga skala och tillhörde fondgruppen Mstar Ränte, SEK obligationer, långa i Morningstars Fondindex. Övrigt Fondens möjlighet enligt fondbestämmelserna att använda derivat för att effektivisera förvaltningen utnyttjades i begränsad utsträckning under perioden. Fonden deltog i emissioner av räntebärande värdepapper hanterade av närstående bolag till ett värde av 30 miljoner kronor. Fondfakta Fonden förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB Förvaltare: Thomas Bäck Fondbolag: Folksam LO Fond AB Fondtyp: Räntefond Startdatum: Jämförelseindex: OMRX T-BOND/OMRX MORTGAGE 60/40 Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 122,04 124,23 112,80 114,19 115,89 Andelsvärde, kr 122,05 124,23 112,80 114,20 115,84 Utdelning, kr per andel 4,11 2,44 3,30 2,08 6,22 Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 1,6 12,5 1,7 0,4 3,8 Jmf-index, % 1,5 12,9 2,1 - - Standardavvikelse fond, % 4,5 4,0 1,9 2,1 2,4 Standardavvikelse jmf-index, % 4,4 3,8 1,9 2,2 2,4 Tracking error, % 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 Informationskvot neg neg Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 1,6 12,5 1,7 0,4 3,8 Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % 3,2 9, Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 1,2 0,8 0,8 0,6 0,2 Omsättn. genom närstående vp. institut, % 20,6 31,0 17,1 - - Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % 6,9 3,9 Årsavkastning jmf-index, % 7,0 4,3 Årsavkastning månadssparande, % 6,3 4,7 Standardavvikelse fond, % 4,4 3,3 Värdetillväxt sedan start, Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsinsättning, % 4,8 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % 4,7 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Förvaltningsavgift i %/år av fondförm. 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 TKA, %/år 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 TER, %/år 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 Förv.kostn. i kr, Sparbelopp kr ,78 40, % % 60 Risk 2 Kursutveckling Folksam LO Obligation Årsförräntning Folksam LO Obligation Bankkonto Den genomsnittliga årliga förräntningen de senaste fem åren har varit 3,9% för fonden respektive 0,52% för Swedbanks sparkapitalkonto (< kr). Löptidsstruktur <1 år 1-2 år 2-4 år 4-7 år 7-10 år >10 år Folksam LO Obligation OMRX T-BOND/OMRX MORTGAGE 60/40 2

5 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr fond index Företagsobligationer General Electric 5.250% , ,4 Industrivärden % , , ,7 - Statsobligationer Statsobligation % , ,5 Statsobligation % , ,0 Statsobligation % , ,7 Statsobligation % , ,0 Statsobligation % , ,0 Statsobligation % , ,8 Statsobligation % , ,4 Statsobligation % , , ,2 - Säkerhetsställda obligationer Landshypotek % , ,6 Landshypotek % , ,9 Nordea Hypotek % , ,1 Nordea Hypotek % , ,6 Nordea Hypotek % , ,6 Nordea Hypotek % , ,9 SCBC 123 Obligation 4.000% , ,9 SEB Bolån % , ,4 SEB Bolån % , ,3 Stadshypotek % , ,7 Stadshypotek % , ,7 Stadshypotek % , ,1 Swedbank Hypotek % , ,0 Swedbank Hypotek % , ,2 Swedbank Hypotek % , ,0 Swedbank Hypotek % , ,1 Swedbank Hypotek % , , ,9 - Överstatliga obligationer European Investment Bank 2.950% , ,0 European Investment Bank 5.000% , , ,7 - Derivat Nordbanken Hypotek 2 Mar 2010 Future ,00 0 0,0 Nordbanken Hypotek 2 Mar 2010 Future ,00 0 0,0 Nordbanken Hypotek 5 Mar 2010 Future ,00 0 0,0 Nordbanken Hypotek 5 Mar 2010 Future ,00 0 0,0 R2 Mars ,00 0 0,0 R5 Mars ,00 0 0,0 R5 Mars ,00 0 0,0 R10 Mars ,00 0 0,0 Stadshypotek 5 Mars 2010 Future ,00 0 0,0 Swedbank Hypotek 5 Mar 2010 Future ,00 0 0,0 0 0,0 - Summa ,5 Innehav och positioner i finansiella instrument % av fond Värdepappret tillhör en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 96,5 * Finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. - ** Övriga finansiella instrument. - Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not A) Poster inom linjen (Kkr) % av fond % av fond Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat ,4 - - Övriga åtaganden - - Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Ränta och värdeförandring på ränterelaterade värdepapper (Not C) Utdelningar 0 0 Summa intäkter och värdeförändringar Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Ränteintäkter Valutavinster och förluster 0 0 Rabatt på förvaltningsarvode 0 0 Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter och värdeförändringar Kostnader (Kkr) Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut 0 0 Ersättning till tillsynsmyndighet 0 0 Transaktionskostnader 34 8 Räntekostnader 0 0 Övriga kostnader 13 1 Summa kostnader Resultat (Not A) Förändring av fondförmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare Fondförmögenhet vid periodens slut (Not C) Ränta och värdeförändring på ränterelaterade värdepapper (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserad värdeförändring Erhållna och upplupna räntor Summa Avgivande av årsberättelse Stockholm den 9 mars 2010 Folksam LO Fond AB (publ) Johan Cederin Verkställande direktör Lars Burman Ordförande Irene Wennemo Vice ordförande Ulf Andersson Eva Fredriksson Revisionsberättelse Thomas Gustafsson Ann-Kristine Wuopio-Mogstedt Robert Lundberg Linda Fredriksson Erik Spernaes Göran Olsson Patric Schintzel I egenskap av revisorer i Folksam LO Fond AB, organisationsnummer har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av Folksam LO Obligation för år Det är fondbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsberättelsens övriga delar. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 10 mars 2010 Anders Bäckström Sussanne Sundvall Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 3

6 Folksam LO Sverige Förvaltningsberättelse PREMIEPENSIONSFOND Nr Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar minst 75 procent i aktier noterade i Sverige och främst vänder sig till sparande i avtalspensioner och premiepension. Fonden har möjlighet att även placera i så kallade indexinstrument. Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fondens placeringsinriktning är bred och investeringar görs i flera branscher och bolag så att en god riskspridning uppnås. Fondens risk klassificeras som hög, eftersom aktieplaceringar i Sverige har en relativt hög risknivå då börskurserna kan variera kraftigt över tiden. Fonden har restriktioner som omfattar miljö, mänskliga rättigheter och korruption samt tobak. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 52,0 procent. Marknaden 2009 blev ett av de starkaste åren någonsin för Stockholmsbörsen. Efter en trevande inledning vände börsen upp i mars med en utomordentligt stark utveckling i april och juli. Allt fler tecken tydde på att den värsta fasen i konjunkturen och i den finansiella krisen kunde vara över. Investerarnas fokus skiftade över från att vara inriktad på risken för fortsatta börsnedgångar till att beakta avkastningspotentialen i marknaden. Ett flertal nyemissioner genomfördes under perioden och mottogs positivt. Generellt var investerare villiga att köpa de aktier som hade utvecklats sämst under föregående år, men senare också att blicka bortom rådande konjunkturproblem. Därför utvecklades även konjunktur- och räntekänsliga aktier starkt. Sektorerna energi, material och finans var de stora vinnarna, medan IT, telekomoperatörer och hälsovård kursmässigt hade ett svagare år. Allmänt var börsbolagen ovanligt snabba med att avisera kraftfulla åtgärdsprogram för kostnadsminskningar. Tydliga tecken på marknadens ökade riskvilja var att småbolagen överlag gick bättre än storbolagen, men också att aktiemarknader i tillväxtregioner hade en väsentligt bättre utveckling än de i mogna marknader. En stor och växande del av svenska bolags vinster kommer från tillväxtmarknader, varför Stockholmsbörsen även denna gång var tidig i vändningen och den initiala uppgången blev snabb och kraftfull. Fondens strategi Under början av året behöll fonden den inriktning mot mer defensiva det vill säga icke konjunkturkänsliga bolag som gällde under Därefter skiftades fokus successivt mer mot den återhämtningspotential som fanns i de mest nedpressade aktierna. Negativa bidrag kom från Nokia och Tanganyika Oil, som avyttrades i början av året. De största försäljningarna gjordes i Elekta, SCA och Securitas. Större köp gjordes bland annat i banker och i Ericsson. Ett nytt bolag som tillkom i fonden var Autoliv, som står väl rustat att ta marknadsandelar och som har en redan betydande exponering mot den intressanta kinesiska marknaden. Extern jämförelse Fonden hade fondbetyg 4 på Morningstars 5-gradiga skala och tillhörde fondgruppen Mstar Sverige i Morningstars Fondindex. Övrigt Fondens möjlighet enligt fondbestämmelserna att använda derivat för att effektivisera förvaltningen utnyttjades i begränsad utsträckning under perioden. Ingemar Syréhn och Patric Naeslund har lämnat denna fonds förvaltningsteam. Fondfakta Fonden förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB Förvaltare: Johan Ljungquist/Ian Raftell Fondbolag: Folksam LO Fond AB Fondtyp: Aktiefond Startdatum: Jämförelseindex: Folksam OMX60 CAP NET Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 152,69 104,28 183,03 195,09 158,27 Andelsvärde, kr 151,81 104,76 183,54 194,92 158,18 Utdelning, kr per andel 7,44 8,67 6,87 4,18 3, Risk Kursutveckling 6 Fondens 5 största innehav Värde, Kkr Andel av fond, % TeliaSonera ,4 Nordea ,0 Hennes & Mauritz ,6 Ericsson ,6 Svenska Handelsbanken , Folksam LO Sverige Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 52,0-39,6-2,5 26,3 34,0 Jmf-index (inkl utd), % 52,5-39,0-1,7 26,7 36,2 Standardavvikelse fond, % 29,1 22,0 14,2 12,6 9,7 Standardavvikelse jmf-index, % 28,7 22,1 14,4 12,8 9,7 Tracking error, % 1,8 1,7 0,5 0,5 0,6 Informationskvot neg neg Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 53,6-39,7-2,5 26,3 34,0 Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % 52,0-38, Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 Omsättn. genom närstående vp. institut, % 17,0 9, Industri Finans Kons. Sällanköp Telekomm. Service IT Hälsovård Råvaror Olja & Gas Kons. Dagligvaror Övr inkl likv medel Branschfördelning Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % -3,8 8,7 Årsavkastning jmf-index, % -3,5 9,6 Årsavkastning månadssparande, % 20,5 5,2 Standardavvikelse fond, % 29,7 21, % Folksam LO Sverige Folksam OMX60 CAP NET Värdetillväxt sedan start, Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsinsättning, % 6,5 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % 6,5 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 Förvaltningsavgift i %/år av fondförm. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 TKA, %/år 0,46 0,50 0,49 0,50 0,50 TER, %/år 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Förv.kostn. i kr, Sparbelopp kr ,15 44,71 4

7 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr fond index Finans Bure , ,1 Investor B , ,0 Kinnevik B , ,9 Nordea , ,0 Ratos B , ,1 SEB A , ,7 Swedbank A , ,3 Swedbank A Pref , ,1 Svenska Handelsbanken A , ,9 Wihlborg Fastigheter , , ,3 26,1 Hälsovård AstraZeneca SDB (SEK) (GB) , ,8 Elekta B , ,3 Getinge Industrier B , ,2 Meda , ,2 Q-Med , , ,6 5,8 Industri ABB SDB (SEK) (CH) , ,6 Alfa Laval , ,8 Assa Abloy B , ,6 Atlas Copco A , ,0 Atlas Copco B , ,9 Hexagon B , ,1 Intrum Justitia , ,3 Lindab International , ,1 NCC B , ,6 Proffice , ,5 Sandvik , ,1 Scania B , ,4 Securitas B , ,7 Skanska B , ,2 SKF B , ,3 Volvo A , ,5 Volvo B , , ,7 27,7 Informationsteknologi Ericsson B , ,6 Nokia (FI) , ,1 ORC Software , ,3 Tradedoubler , ,1 TradeDoubler BTA , , ,2 7,6 Konsumtion, Dagligvaror Oriflame SDB , ,1 ÅrhusKarlshamn , , ,3 1,3 Konsumtion, sällanköpsvaror Autoliv SDB (SEK) (US) , ,7 Electrolux B , ,1 Eniro , ,2 Hennes & Mauritz B , ,6 Husqvarna B , ,9 JM , ,9 Modern Times Group , , ,1 13,1 Olja & gas Alliance Oil SDB , ,7 Lundin Petroleum , , ,6 1,5 Råvaror Boliden , ,1 SCA B , ,5 SSAB A , ,8 SSAB B , ,0 Stora Enso R SDB (SEK) (FI) , , ,7 5,2 Telekommunikationservice Millicom International Cellular SDB , ,3 Tele , ,1 TeliaSonera , , ,8 11,8 Derivat Put 390 Hennes & Mauriz OM ED , ,0 Put 50 TeliaSonera , ,0 Put 65 Ericsson , ,0 Put 84.71X Scania OM ED , , ,0 - Summa ,2 Innehav och positioner i finansiella instrument % av fond Värdepappret tillhör en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 98,2 * Finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. - ** Övriga finansiella instrument. - Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not A) Poster inom linjen (Kkr) % av fond % av fond Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat , ,1 Övriga åtaganden - - Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Värdeförändringar aktierelaterade finansiella instrument (Not B) Utdelningar Ränteintäkter Valutavinster och förluster 0 0 Rabatt på förvaltningsarvode 0 0 Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter och värdeförändringar Kostnader (Kkr) Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut 0 0 Ersättning till tillsynsmyndighet 0 0 Transaktionskostnader Räntekostnader Övriga kostnader 83 2 Summa kostnader Resultat (Not A) Förändring av fondförmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare Fondförmögenhet vid periodens slut (Not B) Värdeförändringar aktierelaterade finansiella instrument (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa Avgivande av årsberättelse Stockholm den 9 mars 2010 Folksam LO Fond AB (publ) Johan Cederin Verkställande direktör Lars Burman Ordförande Irene Wennemo Vice ordförande Ulf Andersson Eva Fredriksson Revisionsberättelse I egenskap av revisorer i Folksam LO Fond AB, organisationsnummer har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av Folksam LO Sverige för år Det är fondbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsberättelsens övriga delar. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 10 mars 2010 Anders Bäckström Auktoriserad revisor Thomas Gustafsson Ann-Kristine Wuopio-Mogstedt Robert Lundberg Linda Fredriksson Erik Spernaes Göran Olsson Patric Schintzel Sussanne Sundvall Auktoriserad revisor 5

8 Folksam LO Världen Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond som placerar minst 75 procent i aktier på börser över hela världen, exklusive Sverige, med tyngdpunkt på USA och Europa. Fonden har möjlighet att även placera i så kallade indexinstrument. Den vänder sig främst till sparande i avtalspensioner och premiepension. Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fondens risk klassificeras som medel, eftersom placeringsinriktningen är bred och investeringar görs i flera olika länder, branscher och bolag, så att en god riskspridning uppnås. Fonden har restriktioner som omfattar miljö, mänskliga rättigheter och korruption samt tobak. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 16,5 procent. Marknaden 2009 var en fortsatt händelserik period på världens aktiemarknader. Under det första kvartalet föll börskurserna kraftigt för att sedan vända uppåt från början av mars. Tillväxtländer som Indien, Brasilien och Ryssland hade den starkaste utvecklingen under året, men även Stockholmsbörsen hörde till de bästa i världen. Den sämsta utvecklingen noterades i Japan och Finland. Sammanlagt under perioden gick världens börser, enligt MSCI:s världsindex, upp med cirka 19 procent uttryckt i svenska kronor. En bidragande orsak till investerarnas ökade riskvilja var regeringarnas och centralbankernas fortsatta åtgärds- och stimulanspaket i kombination med att allt fler tecken nu tydligt visar att den värsta fasen i konjunkturen och i den finansiella krisen är över. Kreditmarknaderna började fungera bättre och både företagens och konsumenternas tillit till den allmänekonomiska utvecklingen ökade. Under årets sista månader visade dessutom statistik om sysselsättning och fastighetsmarknad i USA tydliga tecken på förbättringar. Den största återhämtningen i aktiemarknaden skedde de i sektorer som hade gått ned mest under 2008 PREMIEPENSIONSFOND Nr bank och finans, råvaror men även konjunkturkänslig industri. Däremot fick tidigare kursvinnare som läkemedelsbolag och telekom inte del av de stora uppgångarna, främst eftersom investerarna tydligt sökte mer riskfyllda placeringar. Årets bästa sektorer var IT och råvaror och de sämsta var de defensiva sektorerna läkemedel, telekom och samhällsnyttiga varor och tjänster. Fondens strategi Fonden tillämpar en strukturerad investeringsprocess som bygger dels på egenutvecklade kvantitativa modeller, dels på aktieurval baserat på ren företagsanalys och dels på att fonden positionerar sig beroende på konjunkturbedömningar. Varje position utvärderas mot den risk den upptar i portföljen. För att undvika enstaka stora förluster följer fonden ett strikt ramverk för avveckling av positioner som inte bidrar med förväntad utveckling. Under 2009 bidrog samtliga strategier till fondens utveckling. Till de enskilda bolag som bidrog positivt mest till avkastningen hörde banken HSBC samt teknikbolagen Microsoft och Western Digital. De bolag som bidrog negativt var bankerna Hudson City Bancorp och US Bancorp samt vadslagningsbolaget William Hill. Större köp under perioden gjordes i läkemedelsbolagen UnitedHealth Group och CVS Caremark samt bredbandsbolaget Comcast. Större försäljningar gjordes i sjukförsäkringsbolaget Wellpoint samt oljebolagen BP och Chevron. Extern jämförelse Fonden hade fondbetyg 4 på Morningstars 5-gradiga skala och tillhörde fondgruppen Mstar Global, mix bolag i Morningstars Fondindex. Övrigt Fondens möjlighet enligt fondbestämmelserna att använda derivat för att effektivisera förvaltningen utnyttjades i begränsad utsträckning under perioden. Fondfakta Fonden förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB Förvaltare: Hugo Lewné/Johan Eriksson Fondbolag: Folksam LO Fond AB Fondtyp: Aktiefond Startdatum: Jämförelseindex: Folksam MSCI World ex Sweden NET Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 72,87 61,55 89,23 88,16 87,82 Andelsvärde, kr 72,37 63,81 89,74 87,52 87,66 Utdelning, kr per andel 1,86 1,87 0,91 1,50 1,45 Fondens 5 största innehav Värde, Kkr Andel av fond, % Deutsche Bank ,7 SOCIETE GEN ACCEPTANCE ,1 BNP Arbitrage Issuance ,4 db x-trackers - MSCI WORLD TRN ,7 UBS AG LONDON , Risk Kursutveckling Folksam LO Världen Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 16,5-27,1 3,6 1,5 31,4 Jmf-index (inkl utd), % 17,2-27,8 2,9 3,0 31,0 Standardavvikelse fond, % 16,4 14,6 8,9 9,9 9,0 Standardavvikelse jmf-index, % 15,9 14,5 9,5 9,8 8,7 Tracking error, % 1,6 1,4 0,6 0,6 0,5 Informationskvot 0,10 0, Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 21,6-29,3 3,6 1,5 31,4 Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % 23,5-32, Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 2,3 1,3 2,3 1,9 1,8 Omsättn. genom närstående vp. institut, % 0,0 0, IT Hälsovård Industri Finans Kons. Sällanköp Olja & Gas Kons. Dagligvaror Råvaror Samh. varor & tjänster Telekomm. Service Övr inkl likv medel Branschfördelning Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % -7,3 3,4 Årsavkastning jmf-index, % -7,6 - Årsavkastning månadssparande, % 8,0-0,3 Standardavvikelse fond, % 16,9 13,5 Värdetillväxt sedan start, Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsinsättning, % -1,4 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % -0,4 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,04 0,11 0,07 0,10 0,10 Förvaltningsavgift i %/år av fondförm. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 TKA, %/år 0,59 0,71 0,74 1,00 1,00 TER, %/år 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 Förv.kostn. i kr, Sparbelopp kr ,83 45,23 USA Japan Kanada Luxemburg Australien Storbritannien Frankrike Hong Kong Tyskland Schweiz Övr inkl likv medel % Folksam LO Världen Folksam MSCI World ex Sweden NET Länderfördelning % Folksam LO Världen Folksam MSCI World ex Sweden NET 6

9 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr fond index Finans AllianceBernstein (US) , ,2 Assurant (US) , ,3 Bank of Yokohama (JP) , ,0 Berkshire Hathaway (US) , ,3 BNP Paribas (FR) , ,1 Capital One Financial (US) , ,1 Daito Trust Construction (JP) , ,1 Daiwa Securities (JP) , ,0 Financial Select Sector SPDR (US) , ,3 Fukuoka Financial (JP) , ,1 Goldman Sachs (US) , ,3 Hokuhoku Financial (JP) , ,0 Hudson City Bancorp (US) , ,5 Mitsubishi Estate (JP) , ,1 Mitsubishi UFJ Financial Group (JP) , ,2 Mitsui Fudosan (JP) , ,1 Mitsui Sumitomo (JP) , ,1 Mizuho Financial Group (JP) , ,1 Nippon Building Fund (JP) , ,0 Nipponkoa Insurance (JP) , ,0 Nomura (JP) , ,1 Northern Trust (US) , ,2 ORIX (JP) , ,0 Resona (JP) , ,0 Shizuoka Bank (JP) , ,0 Sompo Japan (JP) , ,1 Sumitomo Mitsui Financial (JP) , ,1 Sumitomo Realty & Development (JP) , ,1 Sumitomo Trust & Banking (JP) , ,0 Tokio Marine (JP) , ,1 Toronto Dominion Bank (CA) , ,2 Wells Fargo (US) , , ,9 21,2 Hälsovård Abbott Laboratories (US) , ,3 AmerisourceBergen (US) , ,1 Amgen (US) , ,3 Astellas Pharma (JP) , ,2 AstraZeneca (GB) , ,3 AstraZeneca ADR (USD) (GB) , ,1 Coloplast B (DK) , ,1 Dainippon Sumitomo Pharma (JP) , ,0 Endo Pharmaceuticals (US) , ,1 Forest Laboratories (US) , ,1 H Lundbeck (DK) , ,1 Hospira (US) , ,1 Johnson & Johnson (US) , ,2 Laboratory Corporation of America (US) , ,1 McKesson (US) , ,2 Medco Health Solutions (US) , ,1 Medipal (JP) , ,1 Miraca Holdings (JP) , ,1 Nipro (JP) , ,1 Novo Nordisk (DK) , ,2 Pfizer (US) , ,3 Sanofi-Aventis (FR) , ,2 Shire (GB) , ,2 St Jude Medical (US) , ,3 Steris (US) , ,0 Takeda Pharmaceutical (JP) , ,3 UnitedHealth Group (US) , ,7 Watson Pharmaceuticals (US) , ,1 WellPoint (US) , , ,1 10,6 Industri 3M (US) , ,1 Abertis Infraestructuras (ES) , ,0 Aggreko (GB) , ,1 Alfa Laval (SE) , ,1 Asahi Glass (JP) , ,1 Bilfinger Berger (DE) , ,2 Boeing (US) , ,2 Central Japan Railway (JP) , ,1 COMSYS (JP) , ,0 Csx (US) , ,1 EnerSys (US) , ,0 Experian (GB) , ,1 Firstgroup (GB) , ,0 FLSmidth & Co (DK) , ,1 Fujikura (JP) , ,1 General Cable (US) , ,0 General Electric (US) , ,3 Graco (US) , ,1 Invensys (GB) , ,1 Ishikawajima-Harima (JP) , ,1 ITOCHU (JP) , ,2 Jacobs Engineering Group (US) , ,4 JTEKT (JP) , ,1 KBR (US) , ,1 Marubeni (JP) , ,2 Meggitt (GB) , ,1 Mitsubishi (JP) , ,2 Mitsubishi Electric (JP) , ,3 Mitsui OSK Lines (JP) , ,1 Northrop Grumman (US) , ,1 NTN (JP) , ,1 Parker Hannifin (US) , ,3 Roper Industries (US) , ,2 RSC (US) , ,1 Schneider Electric (FR) , ,2 Seino Transportation (JP) , ,0 Sumitomo (JP) , ,1 Sumitomo Electric Industries (JP) , ,1 TNT (NL) , ,1 Toppan Printing (JP) , ,0 Tyco (US) , ,2 United Technologies (US) , ,5 Vallourec (FR) , ,1 Yamato (JP) , , ,9 10,1 Informationsteknologi Accenture (US) , ,6 AOL (US) , ,0 Apple (US) , ,7 Arrow Electronics (US) , ,1 Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av index Kkr fond Atos Origin (FR) , ,0 Broadridge (US) , ,0 Brother Industries (JP) , ,1 Canon (JP) , ,2 Check Point Software (IL) , ,1 Cisco Systems (US) , ,7 Citrix Systems (US) , ,1 ebay (US) , ,4 Ericsson B (SE) , ,0 F5 Networks (US) , ,1 Fujifilm (JP) , ,1 Fujitsu (JP) , ,1 Hitachi (JP) , ,0 IAC/InterActive (US) , ,1 IBM (US) , ,8 Konica Minolta (JP) , ,1 Kyocera (JP) , ,0 Microsoft (US) , ,9 Mitsumi Electric (JP) , ,1 Nintendo (JP) , ,1 Nippon Electric Glass (JP) , ,2 Nokia (FI) , ,0 Nvidia (US) , ,3 Oracle (US) , ,5 Otsuka (JP) , ,0 Red Hat (US) , ,1 SAP (DE) , ,0 Sybase (US) , ,1 TDK (JP) , ,1 Tech Data (US) , ,1 Teradata (US) , ,1 Texas Instruments (US) , ,2 Western Digital (US) , ,1 Yamatake (JP) , , ,4 12,4 Konsumtion, Dagligvaror Ahold (NL) , ,1 Archer-Daniels-Midland (US) , ,1 Coca-Cola Enterprises (US) , ,1 Colgate-Palmolive (US) , ,4 ConAgra Foods (US) , ,1 Costco Wholesale (US) , ,2 CVS Caremark (US) , ,6 Delhaize Group (BE) , ,1 Diageo (GB) , ,1 Dr Pepper Snapple CDI (US) , ,0 Fomento Economico Mexicano ADR (MX) , ,3 Herbalife (US) , ,1 Kellogg (US) , ,1 Kimberly-Clark (US) , ,2 Kirin (JP) , ,2 Nestle (CH) , ,5 Procter & Gamble (US) , ,2 QP (JP) , ,0 Reckitt Benckiser Group (GB) , ,1 Sara Lee (US) , ,1 Seven & I (JP) , ,1 Suedzucker (DE) , ,0 Unilever (NL) , ,2 Yamazaki Baking Co (JP) , , ,0 8,6 Konsumtion, sällanköpsvaror Amazon.com (US) , ,1 Best Buy (US) , ,4 Cheesecake Factory (US) , ,1 Christian Dior (FR) , ,0 Coach (US) , ,3 Comcast (US) , ,4 Daihatsu Motor (JP) , ,1 Don Quijote (JP) , ,1 Fuji Media (JP) , ,1 Garmin (US) , ,3 Hasbro (US) , ,2 Honda Motor (JP) , ,4 Kohl s (US) , ,1 Koito Manufacturing (JP) , ,1 Luxottica Group (IT) , ,1 Macy s (US) , ,1 Next (GB) , ,1 NHK Spring (JP) , ,1 Nissan Motor (JP) , ,1 NOK (JP) , ,1 PetSmart (US) , ,1 Polo Ralph Lauren (US) , ,1 Reed Elsevier (NL) , ,1 Ross Stores (US) , ,1 Sankyo (JP) , ,0 Sharp (JP) , ,1 Sherwin-Williams (US) , ,2 Sony (JP) , ,2 Suzuki Motor (JP) , ,1 Time Warner (US) , ,3 Tokai Rika (JP) , ,1 Toyota Motor (JP) , ,3 USS (JP) , ,0 Viacom B (US) , ,1 Vivendi (FR) , ,1 Volkswagen Pref (DE) , , ,2 9,5 Olja & gas AMEC (GB) , ,1 Anadarko Petroleum (US) , ,1 BP (GB) , ,1 Chevron (US) , ,6 ConocoPhillips (US) , ,3 ENI (IT) , ,2 ENI ADR (USD) (IT) , ,1 Ensco International (US) , ,3 Exxon Mobil (US) , ,2 Fred Olsen Energy (NO) , ,1 Idemitsu Kosan (JP) , ,1 Japan Petroleum Exploration (JP) , ,1 Marathon Oil (US) , ,2 National Oilwell Varco (US) , ,4 Noble (US) , ,2 Occidental Petroleum (US) , ,2 Oceaneering (US) , ,1 Patterson- UTI Energy (US) , ,1 Pride International (US) , ,1 Royal Dutch Shell B (GB) , ,2 Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av index Kkr fond Statoil (NO) , ,2 Talisman Energy (CA) , ,1 Total (FR) , ,3 Valero Energy (US) , ,2 Williams (US) , ,1 Wood Group (GB) , ,0 XTO Energy (US) , , ,1 11,5 Råvaror Anglo American (GB) , ,1 ArcelorMittal (FR) , ,1 ArcelorMittal (US) , ,1 Daicel Chemical Industries (JP) , ,1 Denki Kagaku Kogyo K.K (JP) , ,1 Ecolab (US) , ,4 Eurasian Natural Resources (GB) , ,1 JFE (JP) , ,2 K+S (DE) , ,2 Kuraray (JP) , ,0 Lonmin (GB) , ,1 Lubrizol (US) , ,2 Nippon Shokubai (JP) , ,0 Nitto Denko (JP) , ,1 Nucor (US) , ,4 Pactiv (US) , ,1 Salzgitter (DE) , ,0 SSAB A (SE) , ,1 Syngenta (CH) , ,2 Tokyo Steel Manufacturing (JP) , ,1 Tosoh (JP) , ,1 Toyo Seikan Kaisha (JP) , ,0 United States Steel (US) , ,1 Xstrata (GB) , , ,9 6,8 Samhällsnyttiga varor & tjänster Cemig SA ADR (US) , ,1 CMS Energy (US) , ,2 DRAX Group (GB) , ,1 E.ON (DE) , ,1 Electric Power Development (JP) , ,1 Enagas SA (ES) , ,1 Endesa (ES) , ,1 Iberdrola (ES) , ,1 Kyushu Electric Power (JP) , ,1 Mirant (US) , ,0 NRG Energy (US) , ,1 Osaka Gas (JP) , ,2 Public Service Enterprise Group (US) , ,3 RWE (DE) , ,2 Toho Gas (JP) , ,1 Xcel Energy (US) , , ,3 4,9 Telekommunikationservice CenturyTel (US) , ,1 France Telecom (FR) , ,2 Iliad (FR) , ,0 KPN (NL) , ,1 MetroPCS Communications (US) , ,1 NII (US) , ,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) , ,3 Swisscom (CH) , ,1 Telecom Italia (IT) , ,1 Telefonica (ES) , ,1 Telefonica ADR (USD) (ES) , ,1 Telephone & Data Systems (US) , ,3 TeliaSonera (SE) , ,2 Verizon Communications (US) , , ,1 4,5 Derivat DJ EURO STOXX (DE) ,00 0 0,0 DJ Stoxx 600 Bank (DE) ,00 0 0,0 DJ Stoxx 600 Index Future (DE) ,00 0 0,0 DJ Stoxx 600 Insurance (DE) ,00 0 0,0 FTSE 100 Index Future (GB) ,00 0 0,0 FXFwd-EUR/JPY , ,0 FXFwd-EUR/USD , ,0 FXFwd-USD/JPY , ,0 OMXS30 Future January ,00 0 0,0 S&P 500 EMINI Future ,00 0 0,0 Swiss Mkt Index Future ,00 0 0,0 Topix Index Future ,00 0 0, ,0 - Övriga DB X-Trackers MSCI World TRN Index (LU) , ,7 ishares MSCI Hong Kong Index Fund (HK) , ,1 ishares MSCI Singapore Index Fund (US) , ,6 MSCI Daily TR Net Australia Local Index (AU) , ,6 MSCI Daily TR Net Canada Local Index (CA) , ,4 MSCI Daily TR Net USA Index DB (US) , ,7 MSCI Daily TR Net USA USD (US) , , ,3 - Summa ,3 Innehav och positioner i finansiella instrument % av fond Värdepappret tillhör en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 75,3 * Finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. - ** Övriga finansiella instrument. - Fortsätter på sida 9 7

10 Folksam LO Västfonden Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar minst 75 procent i aktier noterade i Sverige och främst vänder sig till sparande i avtalspensioner och premiepension. Fonden har möjlighet att även placera i så kallade indexinstrument. En del av fondförmögenheten (maximalt 60 procent) kan placeras i företag med stark förankring i Västra Götalands och Hallands län (Västsverige). Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fondens placeringsinriktning är bred och investeringar görs i flera branscher och bolag så att en god riskspridning uppnås. Fondens risk klassificeras som hög, eftersom aktieplaceringar i Sverige har en relativt hög risknivå då börskurserna kan variera kraftigt över tiden. Fonden har restriktioner som omfattar miljö, mänskliga rättigheter och korruption samt tobak. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 54,6 procent. Marknaden 2009 blev ett av de starkaste åren någonsin för Stockholmsbörsen. Efter en trevande inledning vände börsen upp i mars med en utomordentligt stark utveckling i april och juli. Allt fler tecken tydde på att den värsta fasen i konjunkturen och i den finansiella krisen kunde vara över. Investerarnas fokus skiftade över från att vara inriktad på risken för fortsatta börsnedgångar till att beakta avkastningspotentialen i marknaden. Ett flertal nyemissioner genomfördes under perioden och mottogs positivt. Generellt var investerare villiga att köpa de aktier som hade utvecklats sämst under föregående år, men senare också att blicka bortom rådande konjunkturproblem. Därför utvecklades även konjunktur- och räntekänsliga aktier starkt. Sektorerna energi, material och finans var de stora vinnarna, medan IT, telekomoperatörer och hälsovård kursmässigt hade ett svagare år. Allmänt var börsbolagen ovanligt snabba med att avisera kraftfulla åtgärdsprogram för kostnadsminskningar. Tydliga tecken PREMIEPENSIONSFOND Nr på marknadens ökade riskvilja var att småbolagen överlag gick bättre än storbolagen, men också att aktiemarknader i tillväxtregioner hade en väsentligt bättre utveckling än de i mogna marknader. En stor och växande del av svenska bolags vinster kommer från tillväxtmarknader, varför Stockholmsbörsen även denna gång var tidig i vändningen och den initiala uppgången blev snabb och kraftfull. Fondens strategi Under början av året behöll fonden den inriktning mot mer defensiva bolag som gällde under Därefter skiftades fokus successivt mer mot den återhämtningspotential som fanns i de mest nedpressade aktierna. De största absolutavkastningsbidragen kom från innehaven i Nordea, Volvo och Sandvik. Fabege, som avyttrades under året, var den enda aktie som bidrog negativt. Större försäljningar gjordes också bland annat i Investor. Större köp gjordes bland annat i banker och i Ericsson. I slutet av det första kvartalet genomfördes ett antal förändringar för att skapa en tydlig västportfölj motsvarande 10 procent av fonden. I och med detta gjordes köp i Getinge, Castellum, Wallenstam, Bure, KappAhl, Opcon, Academedia, Gunnebo, Transatlantic och Concordia. Innehaven i SKF och Volvo ökades. Flera av dessa nytillskott hade en god utveckling och bidrog positivt till fondens avkastning. Ett annat nytt bolag var Autoliv. Extern jämförelse Fonden hade fondbetyg 4 på Morningstars 5-gradiga skala och tillhörde fondgruppen Mstar Sverige i Morningstars Fondindex. Övrigt Fondens möjlighet enligt fondbestämmelserna att använda derivat för att effektivisera förvaltningen utnyttjades inte under perioden. Ingemar Syréhn och Patric Naeslund har lämnat denna fonds förvaltningsteam. Fondfakta Fonden förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB Förvaltare: Johan Ljungquist/Ian Raftell Fondbolag: Folksam LO Fond AB Fondtyp: Aktiefond Startdatum: Jämförelseindex: Folksam OMX60 CAP NET Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 159,68 106,77 185,09 194,32 157,79 Andelsvärde, kr 158,89 107,21 185,54 194,08 157,68 Utdelning, kr per andel 6,83 8,31 6,65 3,89 3, Risk Kursutveckling Fondens 5 största innehav Värde, Kkr Andel av fond, % Nordea ,8 Hennes & Mauritz ,0 TeliaSonera ,6 Ericsson ,9 Volvo , Folksam LO Västfonden Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 54,6-39,1-1,2 26,0 35,1 Jmf-index (inkl utd), % 52,5-39,0-1,7 26,7 36,2 Standardavvikelse fond, % 28,9 22,1 14,4 12,6 9,5 Standardavvikelse jmf-index, % 28,7 22,1 14,4 12,8 9,7 Tracking error, % 1,7 1,4 0,5 0,5 0,8 Informationskvot 0,35 0, Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 56,0-39,2-1,2 26,0 35,1 Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % 52,0-38, Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,2 0,4 0,6 0,3 0,0 Omsättn. genom närstående vp. institut, % 13,4 12,1 17,0 - - Industri Finans Kons. Sällanköp Telekomm. Service Hälsovård IT Råvaror Olja & Gas Kons. Dagligvaror Övr inkl likv medel Branschfördelning Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % -2,6 9,7 Årsavkastning jmf-index, % -3,5 9,6 Årsavkastning månadssparande, % 22,0 6,1 Standardavvikelse fond, % 29,6 21,4 Värdetillväxt sedan start, Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsinsättning, % 6,9 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % 7,3 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,11 0,09 0,09 0,10 0,10 Förvaltningsavgift i %/år av fondförm. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 TKA, %/år 0,46 0,50 0,43 0,50 0,40 TER, %/år 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Förv.kostn. i kr, Sparbelopp kr ,97 45,08 Sverige Storbritannien Schweiz Övr inkl likv medel % Folksam LO Västfonden Folksam OMX60 CAP NET Länderfördelning % Folksam LO Västfonden Folksam OMX60 CAP NET 8

11 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr fond index Finans Bure (SE) , ,0 Castellum (SE) , ,5 Hagströmer & Qviberg (SE) , ,1 Industrivärden C (SE) , ,4 Investor A (SE) , ,6 Investor B (SE) , ,3 Kinnevik B (SE) , ,8 Nordea (SE) , ,8 SEB A (SE) , ,0 Swedbank A (SE) , ,7 Swedbank A Pref (SE) , ,9 Svenska Handelsbanken A (SE) , ,3 Wallenstam B (SE) , ,7 Wihlborg Fastigheter (SE) , , ,6 26,1 Hälsovård AstraZeneca SDB (SEK) (GB) , ,8 Elekta B (SE) , ,3 Getinge Industrier B (SE) , ,4 Meda (SE) , , ,3 5,8 Industri ABB SDB (SEK) (CH) , ,3 Alfa Laval (SE) , ,4 Assa Abloy B (SE) , ,4 Atlas Copco A (SE) , ,7 Atlas Copco B (SE) , ,0 Gunnebo (SE) , ,5 Gunnebo BTA (SE) , ,3 Hexagon B (SE) , ,1 Intrum Justitia (SE) , ,2 Lindab International (SE) , ,1 NCC B (SE) , ,5 Rederi AB Transatlantic (SE) , ,3 Sandvik (SE) , ,6 Scania B (SE) , ,4 Securitas B (SE) , ,5 Skanska B (SE) , ,9 SKF B (SE) , ,6 Volvo A (SE) , ,4 Volvo B (SE) , , ,1 27,7 Informationsteknologi Ericsson B (SE) , ,8 ORC Software (SE) , ,2 Tradedoubler (SE) , ,0 TradeDoubler BTA (SE) , , ,1 7,6 Konsumtion, Dagligvaror Oriflame SDB (SE) , ,0 ÅrhusKarlshamn (SE) , , ,2 1,3 Konsumtion, sällanköpsvaror Academedia B (SE) , ,5 Autoliv SDB (SEK) (US) , ,7 Electrolux B (SE) , ,9 Hennes & Mauritz B (SE) , ,0 Husqvarna B (SE) , ,0 JM (SE) , ,8 KappAhl (SE) , ,6 Modern Times Group (SE) , ,9 Opcon (SE) , , ,6 13,1 Olja & gas Alliance Oil SDB (SE) , ,7 Concordia Maritime B (SE) , ,3 Lundin Petroleum (SE) , , ,7 1,5 Råvaror Boliden (SE) , ,0 SCA B (SE) , ,6 SSAB A (SE) , ,6 Stora Enso R SDB (SEK) (FI) , , ,7 5,2 Telekommunikationservice Millicom International Cellular SDB (SE) , ,9 Tele2 (SE) , ,1 TeliaSonera (SE) , , ,6 11,8 Summa ,9 Innehav och positioner i finansiella instrument % av fond Värdepappret tillhör en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 97,9 * Finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. - ** Övriga finansiella instrument. - Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not A) Poster inom linjen (Kkr) % av fond % av fond Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat 0 0, ,1 Övriga åtaganden - - Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Värdeförändringar aktierelaterade finansiella instrument (Not B) Utdelningar Summa intäkter och värdeförändringar Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Ränteintäkter Valutavinster och förluster 0 0 Rabatt på förvaltningsarvode 0 0 Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter och värdeförändringar Kostnader (Kkr) Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut 0 0 Ersättning till tillsynsmyndighet 0 0 Transaktionskostnader Räntekostnader 10 1 Övriga kostnader 7 2 Summa kostnader Resultat (Not A) Förändring av fondförmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare Fondförmögenhet vid periodens slut (Not B) Värdeförändringar aktierelaterade finansiella instrument (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa Avgivande av årsberättelse Stockholm den 9 mars 2010 Folksam LO Fond AB (publ) Johan Cederin Verkställande direktör Lars Burman Ordförande Irene Wennemo Vice ordförande Ulf Andersson Eva Fredriksson Revisionsberättelse Thomas Gustafsson Ann-Kristine Wuopio-Mogstedt Robert Lundberg Linda Fredriksson Erik Spernaes Göran Olsson Patric Schintzel I egenskap av revisorer i Folksam LO Fond AB, organisationsnummer har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av Folksam LO Västfonden för räkenskapsåret Det är fondbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsberättelsens övriga delar. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 10 mars 2010 Anders Bäckström Sussanne Sundvall Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Folksam LO Världen Fortsättning från sida 7 Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not A) Poster inom linjen (Kkr) % av fond % av fond Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat , ,4 Övriga åtaganden - - Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Värdeförändringar aktierelaterade finansiella instrument (Not B) Utdelningar Ränteintäkter Valutavinster och förluster Rabatt på förvaltningsarvode 0 0 Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändringar Kostnader (Kkr) Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut 0 0 Ersättning till tillsynsmyndighet 0 0 Transaktionskostnader Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat (Not A) Förändring av fondförmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare Fondförmögenhet vid periodens slut (Not B) Värdeförändringar aktierelaterade finansiella instrument (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa Avgivande av årsberättelse Stockholm den 9 mars 2010 Folksam LO Fond AB (publ) Johan Cederin Verkställande direktör Lars Burman Ordförande Irene Wennemo Vice ordförande Ulf Andersson Eva Fredriksson Revisionsberättelse Thomas Gustafsson Ann-Kristine Wuopio-Mogstedt Robert Lundberg Linda Fredriksson Erik Spernaes Göran Olsson Patric Schintzel I egenskap av revisorer i Folksam LO Fond AB, organisationsnummer har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av Folksam LO Världen för år Det är fondbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsberättelsens övriga delar. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 10 mars 2010 Anders Bäckström Sussanne Sundvall Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 9

12 Förklaring till faktarutor Fondfakta Förvaltare Fondens ansvariga förvaltare. Fondbolag Fondbolag som ansvarar för förvaltningen av fonden. Fondtyp Kategorisering av fonden baserat på hur fonden har placerat sina tillgångar. I aktier, räntebärande värdepapper eller en blandning av dessa. Startdatum År och månad då fonden startade. Jämförelseindex Det index som Swedbank Robur valt att jämföra fondens avkastning mot. Basfakta Fondförmögenhet, kkr Fondens totala förmögenhet angivet i tusentals kronor. Handelskurs, kr Marknadsvärdet på fondens totala tillgångar, beräknat på den avlästa kursen vid rapportperiodens handelsstopp för fonden, med avdrag för förvaltningskostnader och delat med antalet andelar. Andelsvärde, kr Marknadsvärdet på fondens totala tillgångar, beräknad på rapportperiodens definitiva slutkurser för samtliga börser, med avdrag för förvaltningskostnader och delat med antalet andelar. Utdelning, kr per andel Fondens utdelning angiven i kronor per fondandel. Duration, dagar Anger en vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens räntebärande placeringar. Räntekänslighet, % Visar hur fondens andelskurs påverkas av en förändring i marknadsräntorna. Fondens 5 största innehav De fem aktieinnehav som har störst andel i fonden utgivna av samma emittent, det vill säga den som ger/säljer ut nya aktier eller andra värdepapper. Fakta Fondavkastning, slutkurs (inkl utd), % Fondens värdeförändring under rapportperioden, beräknad på andelsvärdet, inklusive återinvesterade utdelningar. Jmf-index, (inkl utd), % Värdeförändring för fondens jämförelseindex under rapportperioden, inklusive återinvesterade utdelningar. Vilket index fonden idag jämförs med, anges i början av faktarutan. Observera att fonden kan ha haft ett annat jämförelseindex tidigare. Om så är fallet visas siffror för detta index under den berörda perioden. Standardavvikelse fond, % Riskmått som visar hur fondens månadsavkastning varierat historiskt. Ju högre standardavvikelse desto större risk. Beräknat på fondens slutkurs. Standardavvikelse Jmf-index Riskmått som visar hur jämförelseindexets månadsavkastning varierat historiskt. Beräknat på slutkurs. Tracking error, % Riskmått som beskriver följsamheten mellan fondens avkastning (slutkurs) och avkastningen hos fondens jämförelseindex. Informationskvot Beskriver fondens riskjusterade avkastning och är ett mått på hur väl förvaltaren lyckats utnyttja fondens aktiva risk. Ett värde på 0,5 eller högre brukar anses vara bra. Negativ informationskvot redovisas som neg. Fondavkastning, handelskurs (inkl utd), % Fondens värdeförändring under rapportperioden, beräknad på handelskursen, inklusive återinvesterade utdelningar. Extern jämförelse Morningstar Rating Rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Betyget som visas är ett vägt genomsnitt av Morningstar Rating för 3, 5 respektive 10 år. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. Morningstars Fondindex Visar den genomsnittliga avkastningen för fonder med en viss placeringsinriktning, exempelvis fonder som investerar i värdepapper i ett visst land (ex. Sverigefonder), en viss region (ex. Östeuropafonder) eller en viss bransch (ex. Läkemedelsfonder). Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år Anger hur många gånger fondens förmögenhet har omsatts under perioden. Anges i årstakt. Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % Andel av fondens omsättning (summa köpta och sålda finansiella instrument), som skett genom Swedbank Markets. Genomsnittlig avkastning Baseras på handelskurser. Årsavkastning, engångsinsättning, % Genomsnittlig årsavkastning på en engångsinsättning i fonden, gjord för 2 respektive 5 år sedan. Årsavkastning, Jmf-index, % Genomsnittlig årsavkastning på fondens jämförelseindex under de senaste 2 respektive 5 åren. Årsavkastning, månadssparande, % Genomsnittlig årsavkastning för nominellt lika stora insättningar gjorda sista bankdagen i varje månad under de senaste 2 respektive 5 åren. Standardavvikelse fond, % Mått på hur fondens månadsavkastning varierat under de senaste 2 respektive 5 åren. Värdetillväxt sedan start Baseras på handelskurser. Sparbelopp: kr Visar vad en insättning på kr, gjord vid fondens start, är värd idag. Eventuella inköpsavgifter och skatteeffekter är inte medräknade i beloppet. Observera att denna uppgift saknas hos allemansfonderna, eftersom det inte var möjligt att göra en engångsinsättning på kr i dessa när de startade. Årsavkastning, engångsinsättning, % Visar vilken genomsnittlig årsavkastning fonden haft sedan starten. Sparbelopp: 400 kr/månad Visar vad ett månadssparande på 400 kr sedan fondens start är värt idag. I parentes visas det totala sparbeloppet. Eventuella inköpsavgifter och skatteeffekter är inte medräknade i beloppen. Årsavkastning, månadssparande, % Visar den genomsnittliga årsavkastningen som ett månadssparande på 400 kr gett sedan fondens start. 10

13 Avgifter Transaktionskostnader i % av omsatta värdepapper Fondens utbetalda transaktionskostnader under året, dividerat med fondens omsättning (summa köpta och sålda finansiella instrument). Anges i årstakt. Förvaltningskostnad i %/år av fondförmögenhet De totala förvaltningskostnaderna under året, dividerat med fondens genomsnittliga förmögenhet. Anges i årstakt. TKA, %/år Totalkostnadsandel. Består av fondens samtliga kostnader dividerat med fondens genomsnittliga förmögenhet. Utöver förvaltningskostnaderna tillkommer i första hand courtage för aktieaffärer. Anges i årstakt. TER, %/år Total Expense Ratio. Fondens samtliga kostnader, exklusive transaktionskostnader, dividerat med fondens genomsnittliga förmögenhet. Syntetiskt TER Ersätter TER när en värdepappersfond investerar minst 10% av sitt nettotillgångsvärde i andra värdepappersfonder eller i andra fonder som offentliggör ett TER värde. Förvaltningskostnad i kr, sparbelopp: kr Visar hur stor förvaltningskostnaden varit i kronor, med ett ingående saldo på kr i fonden vid årets start. Förvaltningskostnad i kr, sparbelopp: 100 kr/ månad Visar hur stor förvaltningskostnaden varit i kronor, vid ett regelbundet månadssparande på 100 kr under innevarande år. Beloppet är avrundat till jämna tioöringar. Definitioner och förklaringar till beräkningarna Duration Ett vägt genomsnitt av återstående löptid för fondens räntebärande värdepapper, mätt i dagar. Ju högre värde desto mer känslig är fondens andelskurs för förändringar i marknadsräntan (se även Räntekänslighet). Räntekänslighet Uttrycker hur värdet på fondens andelskurs förändras vid en förändring på en procentenhet hos marknadsräntan. Observera att måttet ger en ungefärlig indikation, eftersom marknadsräntorna för olika löptider kan förändras i olika takt. Standardavvikelse Standardavvikelsen är angiven i årstakt och baseras på en tidsserie av månadsavkastningstal de senaste 24 månaderna. Måttet visar hur avkastningen varierar kring sitt aritmetiska medelvärde. Standardavvikelsen kallas ibland även volatiliteten. Tracking error Beräknar årsnormaliserad standardavvikelse i skillnaden mellan månadsavkastningen i respektive fond och dess jämförelseindex. Ett högt värde på tracking error ska tolkas som att fondens avkastning historiskt sett har avvikit mycket från avkastningen hos fondens jämförelseindex. Detta innebär i princip att förvaltaren tagit positioner som avvikit från fondens index. Beräknas på månadsdata för de senaste 24 månaderna. Informationskvot Ett utvärderingsmått av den aktiva risken (tracking error) i fonden. Måttet visar relationen mellan meravkastningen fonden givit jämförd med sitt index och den aktiva risken fonden haft. En hög informationskvot visar att fonden givit god riskjusterad meravkastning, det vill säga den aktiva risk fonden tagit har givit god meravkastning. Beräknas på månadsdata de senaste 24 månaderna. Avkastningshistorik för riskmått När det gäller beräkning av måtten standardavvikelse, tracking error och informationskvot används från och med år månaders historik, för tidigare år har 12 månaders historik använts. Förändringen gjordes i syfte att följa externa rekommendationer. Omsättningshastighet Omsättningshastigheten i en fond definieras som den minsta av summorna av fondens köpta och sålda värdepapper under året exkluderat värdepapper som har en löptid som är mindre än 1 år dividerat med den genomsnittliga fondförmögenhet under perioden. Beräkning av omsättningshastigheten i fonderna följer Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder med undantag för korta räntefonder där även värdepapper med en löptid som är kortare än 1 år inkluderas i beräkningen. Förvaltningsavgift i % av fondförmögenhet I de totala förvaltningskostnaderna ingår Ersättning till fondbolag, Ersättning till förvaringsinstitut och Ersättning till tillsynsmyndighet. Ersättningen till fondbolaget finns för samtliga fonder angivet som förvaltningsavgift i % per år i slutet av rapporten. För vissa svenska aktiefonder är t ex förvaltningsavgiften 1,40% per år. Att den totala förvaltningskostnaden per år är högre än 1,40% (t ex 1,41%) i aktiefonderna beror således på att ersättningarna till förvaringsinstitut och tillsynsmyndighet tillkommit. För SICAV-fonderna tillkommer dessutom en skatt på ca 0,06%/år. Observera att all kursutvecklingsstatistik som förekommer i denna rapport, likväl som i alla andra sammanhang då kursutveckling i våra fonder presenteras, redovisas efter att samtliga kostnader är avdragna. Detta innebär att det alltid är nettoavkastningen, före eventuell skatt, som redovisas. TER, % Summan av förvaltningskostnader, räntekostnader, övriga kostnader och skatt enligt resultaträkningen, exklusive transaktionskostnader, uttryckt i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. TKA, % Fondens totala kostnader enligt respektive fonds resultaträkning, dividerat med fondens genomsnittliga förmögenhet. Syntetiskt TER Summan av förvaltningskostnader, räntekostnader, övriga kostnader och skatt enligt resultaträkningen, exklusive transaktionskostnader, tillsammans med de kostnader som fonden ådragit sig genom sina innehav i underliggande fonder plus avgifter för teckning eller inlösen för dessa underliggande fonder, uttryckt i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. 11

14 Värderings- och redovisningsprinciper Värderingsprinciper Noterat Aktierelaterade värdepapper värderas till senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan inte finns, till balansdagens mittkurs (genomsnitt av köp/sälj kurs). Om sådant värde saknas värderas innehaven till senaste betalkurs eller, om denna inte är representativ, till det värde som fondbolaget fastställer på objektiva grunder. Räntebärande värdepapper värderas till balansdagens mittkurs (genomsnitt av köp/sälj kurs). Redovisningsprinciper Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:11 samt beaktar de rekommendationer för redovisning av investeringsfonder som utfärdats av Fondbolagens Förening. I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. Onoterat För onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs, marknadspriser från icke godkänd börs eller s.k. market maker, annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t. ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). För onoterade räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs referensvärdering med hjälp av relevant räntekurva. OTC-Derivat För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller enligt nedan, europeiska optioner, Black & Scholes europeiska indexoptioner, Black 76 amerikanska optioner och övriga derivat, numeriska metoder såsom binomial träd. 12

15 Jämförelseindex Förkortning Indexinnehåll Berörda fonder Aktiefondsindex Folksam World ex Sweden Folksam World excluding Sweden a custom index calculated by MSCI* Folksam LO Världen Folksam SIX60CAP Folksam SIX60CAP, ett index beräknat av SIX* Folksam LO Sverige Folksam LO Västfonden Räntefondsindex Benchmark Folksam Obligation Räntekomposit bestående av 60% OMRX T-bond 40% OMRX Mortgage Folksam LO Obligation MSCI är en förkortning för Morgan Stanley Capital International. * baserat på fondens etiska placeringskriterier Förändringar som sker per Förkortning Indexinnehåll Berörda fonder OMX Stockholm Benchmark GI CAP (nettoutdelning återinvesterad) MSCI World (SEK) (nettoutdelning återinvesterad) OMX Stockholm Benchmark GI CAP (nettoutdelning återinvesterad) MSCI World (SEK) (nettoutdelning återinvesterad) Folksam LO Sverige Folksam LO Västfonden Folksam LO Världen Friskrivningsklausul Källa: MSCI. Denna information är endast avsedd för ditt eget bruk och får inte föras vidare eller användas i samband med utgivning av eller erbjudande om värdepapper, finansiella instrument eller index. Varken MSCI eller någon tredje part som är inblandad i eller har anknytning till, sammanställning, beräkning eller framtagande av MSCI data ( MSCI Parterna ) ger några uttryckliga eller implicita garantier eller utfästelser rörande sådan data (eller för resultat som erhålls genom användning av denna data ) och MSCI Parterna frånsäger sig härmed uttryckligen alla garantier avseende äkthet, riktighet, fullständighet, säljbarhet eller lämplighet för ett speciellt ändamål såvitt gäller dessa data. Utan inskränkning av det förut sagda ska inte någon av MSCI Parterna under några omständigheter ha något ansvar för direkt skada, indirekt skada, specialskadestånd, straffskadestånd, följdskada eller någon annan skada (innefattande vinst/förlust) ens om de blivit underrättade om möjligheten av sådan skada. Information gällande indexberäknade av MSCI Indexen enligt ovan är anpassade index, beräknade av MSCI, för och på uppdrag av Swedbank Robur. För att beräkna dessa index har MSCI utgått från sina standardindex och därefter uteslutit de värdepapper som Swedbank Robur valt att utesluta i enlighet med Folksams etiska placeringskriterier. Kvartalsvis revideras den bas av värdepapper som ska uteslutas och delges MSCI. MSCI har ingen del i utveckling, granskning eller godkännande av Folksams etiska placeringskriterier eller i de listor med bolag som utesluts från standardindexen för att skapa de ovanstående indexen. Lista med företag som Folksam inte investerar i finns på 13

16 Folksam LO:s etiska placeringskriterier Folksam LO ställer etiska krav på de företag där placeringar görs. De etiska placeringskriterierna innefattar miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption samt tobak och klustervapen. De etiska kriterierna delas in i positiva/stödjande kriterier där miljö, mänskliga rättigheter och korruption ingår och ett negativt/uteslutande kriterium som innefattar tobak och klustervapen. Positiva/stödjande kriterier De positiva eller stödjande kriterierna handlar om miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Vi vill att företag som vi investerar i ska ta ansvar för dessa områden. Vår ambition är att föra en konstruktiv dialog med företaget i fråga och på så sätt påverka och inspirera i rätt riktning. Vi anser att företag som ligger långt fram med sitt miljöarbete och andra sociala aspekter ofta är goda investeringsobjekt eftersom de har möjlighet att bygga upp ett starkt varumärke. De är också mindre känsliga vid förändringar som till exempel ändrad miljölagstiftning. Kriteriet Miljö Med miljö menas att Folksam LO investerar i företag som arbetar aktivt med miljöarbete som resulterar i att den negativa påverkan på miljön minskas. Miljömedvetandet ska genomsyra hela organisationen och företaget ska ha definierat sitt miljöarbetes viktigaste mål, strategier, medel och organisation för att nå dessa mål. En åtgärdsplan ska även vara upprättad så att ett kontinuerligt förbättringsarbete utförs. Detta gör att företaget även i framtiden systematiskt reducerar sin negativa påverkan på miljön. Miljökriteriet grundas på en modell som regelbundet mäter företags interna miljöarbete och faktiska miljöpåverkan. Ett väl strukturerat miljöarbete innebär ofta en ren effektivitetsvinst eftersom användningen av energi och insatsvaror minskar. Kriteriet anti- korruption Folksam LO ska genom sina placeringar aktivt påverka företag att systematiskt förebygga alla former av mutor och bestickning i sina affärsrelationer. Definitioner: Att systematiskt förebygga innebär att ha en strategi och en handlingsplan mot korruption. Ett sådant program kan utvecklas utifrån de näringslivsprinciper som Transparency International har tagit fram. Alla former av mutor och bestickning avser både direkta och indirekta varianter. Den som gör sig skyldig till mutbrott har tagit emot en otillbörlig belöning i sin tjänsteutövning, medan den som gör sig skyldig till bestickning har erbjudit en sådan muta. Affärsrelationer avser dotterbolag, partners i joint ventures, leverantörer, agenter och andra af-färspartners. Korruption har blivit ett allt mer uppmärksammat problem i den globala ekonomin. Konkurrensen sätts ur spel, tillväxten hämmas och den sociala utvecklingen bromsas. Därför har flera internationella organ, bland annat FN, OECD och ICC (Internationella handelskammaren) tagit fram nya skrivelser och uppföranderegler vad gäller korruption. Kriteriet Mänskliga rättigheter Kriteriet mänskliga rättigheter innebär att Folksam LO genom investeringar aktivt ska påverka företag och branscher att systematiskt arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda. Med kriteriet mänskliga rättigheter fokuserar vi på vad som händer inne på företaget, det vill säga på vilka arbetsförhållanden som råder. Vi avser också att påverka upprättandet av en policy gällande de grundläggande mänskliga rättigheterna som beskrivs i ILO:s konventioner och i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Kriteriet mänskliga rättigheter kan även handla om att företag ska utveckla rutiner för uppföljning av policyn och de åtgärder som det beslutas om. Det kan exempelvis vara kollektivavtal, kvalitetsgranskning av leverantörer och lagstiftning. Med de anställda menas alla som bidrar med arbetsuppgifter till företaget vilket även inkluderar leverantörer och underleverantörer. Dock är fokus lagd på egen personal samt på de leverantörer som står för tillverkningen av slutprodukter eller viktiga komponenter i dessa. Här nedan beskrivs de arbetsrättsliga områden som omfattas: Arbetstagarrättighet Hälsa och Säkerhet Ej diskriminering Associationsfrihet Rätt till kollektiva förhandlingar Ej barnarbete Ej tvångsarbete Lönesättning Arbetstidsreglering Motsvarande ILO-konventioner ILO Convention 155; Occupational Safety and Health Convention ILO Convention 100; Equal Remuneration Convention ILO Convention 111; Discrimination (Employment and Occupation) Convention ILO Convention 87; Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention ILO Convention 98; Right to Organise and Collective Bargaining Convention ILO Convention 138; Minimum Age Convention ILO Convention 182; Worst Forms of Child Labour Convention ILO Convention 29; Forced Labour Convention ILO Convention 105; Abolition of Forced Labour Convention ILO Convention 131; Minimum Wage Fixing Convention ILO Convention 1; Hours of Work (Industry) ILO Convention 14, Weekly Rest (Industry) ILO Convention 106; Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention 14

17 Negativa/uteslutande kriterier Vissa företag har Folksam LO beslutat att inte investera i oberoende av hur god arbetsmiljö företaget har eller hur långt miljöarbetet kommit. Dessa företag faller under de negativa eller uteslutande kriterierna. Folksam LO har ett negativt/uteslutande kriterium för tobak. Kriteriet Tobak Folksam LO investerar inte i företagsgrupper där någon andel av omsättningen kommer från produktion av tobak eller tobaksprodukter. Detta innebär företag som äger tobaksplantager och företag som producerar cigaretter, cigarrer, piptobak, snus, tuggtobak samt andra tobaksprodukter. Med någon andel av omsättningen avser vi mer än 10 miljoner kronor eller 1 procent av rapporterad årsomsättning. Rapporterad årlig omsättning avser årsomsättning rapporterad i den senaste års-redovisningen utgiven av moderföretaget. Klustervapen I och med Oslo-konventionen mot klustervapen investerar Folksam LO sedan hösten 2008 inte i företag där någon andel av omsättningen kommer från produktion av klustervapen. Corporate Governance För att se att de uppsatta placeringskriterierna följs har Folksams Bolagsstyrningskommitté upprättat en stab, Avdelningen för Ansvarsfullt ägande. Avdelningen består av analytiker som är inriktade på ägarstyrning, miljö- och etikanalys. De ser till att de etiska placeringsreglerna följs och efterlevs, och utövar aktiv bolagsstyrning i de företag där Folksam LO har innehav. Ansvarsfullt ägande utför även årliga undersökningar av de svenska företagens arbete inom jämställdhet, miljö/klimat och mänskliga rättigheter. 15

18 Riktlinjer för extern bolagsstyrning Fastställd av styrelsen i Folksam LO Fond AB (publ.) den 22 augusti Bakgrund och syfte En stor del av Folksam LO Fonds kapital är placerat i aktier. Folksam LO Fond är således en av de större institutionella ägarna i svenska börsbolag. Därutöver har Folksam betydande innehav i börsbolag utanför Sverige. Folksam LO Fond ska i egenskap av större aktieägare, genom sina placeringar, aktivt påverka bolagen där det bedöms relevant och framgångsrikt. Bolagsstyrning ska ske i enlighet med Folksam LO Fonds vision att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet och de etiska regler som tillämpas inom Folksam LO Fond samt syfta till att öka mervärdet för kunderna. 2 Övergripande principer för ägarstyrning Folksam LO Fond ska för såväl svenska som utländska innehav tillämpa OECD:s principer för ägarstyrning. Dessa omfattar följande fem områden: Aktieägarnas rättigheter (The rights of shareholders). Likabehandling av aktieägare (The equitable treatment of shareholders). Intressenternas betydelse för ägarstyrning (The rule of stakeholders in corporate governance). Öppenhet och genomlysning (Disclosure and transparency). Styrelsens ansvar (The responsibility of the board). 3 Kanaler för aktiv ägarstyrning Folksam LO Fond kan utöva sin ägarroll via följande kanaler: Bolagsstämmor; genom att medverka vid förarbetet inför bolagsstämmor och genom att delta i bolagsstämmor och där utöva sin rösträtt. Valberedningar; genom att delta i valberedningsarbetet inför bolagsstämmor i bolag där Folksam LO Fond är en av de större ägarna. Om Folksam LO Fond inte är en av de större ägarna kan Folksam LO Fond skriftligen framföra sina synpunkter på valberedningsarbetet till valberedningen. Direkt kontakt; genom att träffa bolagsledningar och styrelser. Samverkan; genom samarbete med andra ägare. Hemsida; genom att på Folksams hemsida redovisa sitt deltagande i bolagsstämmor, sitt ställningstagande i viktiga frågor och sin bedömning av bolagen. Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden; genom att delta i förvaltningen och vidareutvecklingen av Svensk kod för bolagsstyrning. Folksam LO Fond ska inte inneha styrelseplats i bolag där Folksam LO Fond är representerad som ägare. Avsteg från denna regel kan göras om speciella skäl finns. 4 Riktlinjer för bolagsstyrning i svenska bolag Folksam LO Fonds aktiva bolagsstyrning i svenska bolag ska i huvudsak utövas och vara inriktad på de områden som anges i Svensk kod för bolagsstyrning Folksam LO Fond anser att berörda bolag ska följa de krav som ställs i Svensk kod för bolagsstyrning eller förklarar och motiverar avvikelser. Folksam LO Fond ska verka för att: koden kontinuerligt anpassas för att bättre svara mot såväl ägarnas som bolagens behov. 6 Styrelsens sammansättning Folksam LO Fond anser att styrelsens sammansättning bör väljas med hänsyn till de särskilda behov som bolaget har av olika kompetenser och meriter. Folksam LO Fond ska verka för att: valberedningens arbetsmetoder redovisas öppet i årsredovisningen och att processen för hur styrelseledamöter rekryteras tydligt presenteras i årsredovisningen, samt rekryteringsbasen ska breddas genom att valberedningen ska kunna anlita extern hjälp från rekryteringskonsulter. 7 Ersättning till ledningen och övriga medarbetare Folksam LO Fond är positiv till att bolagen använder belöningsprogram utöver den fasta lönen som styrmedel under förutsättning att de bygger på marknadsmässiga villkor och att tilldelningen är befogad. Det är viktigt att hänsyn tas till bolagets strategi och verksamhetsområde. Tilldelning bör enbart ske till aktivt arbetande i vederbörande bolag och inte till styrelseledamöter. Folksam LO Fond ska verka för att: avgångsvederlag till vd normalt begränsas till maximalt två årslöner, vd inte ska ha förmånsbaserade pensionsavtal, programmen ska kopplas till företagets utveckling relaterat till konkurrenternas inom samma bransch, aktieägarna ska ges en utförlig information om belöningsprogram i kallelse till bolagsstämma och informationen ska också ingå i årsredovisningen. Det ska finnas en tydlig koppling mellan prestation och utfall. Det ska finnas ett övre tak som begränsar ersättningens storlek, samt diskussion med ägarna bör initieras i så god tid före kallelsen till stämman att ägarna hinner sätta sig in i förslaget. Det är av stor vikt att aktieägarna ges tillfälle att granska och ta ställning till den information som ges för att därmed kunna agera på ett relevant sätt. Det måste också finnas tid att omarbeta förslaget utifrån ägarnas synpunkter. 8 Revisionsfrågor Folksam LO Fond anser att revisions- och regelfrågor ska ha en framskjuten plats i styrningen av bolaget. Folksam ska verka för att: styrelsen ska sätta en gräns för omfattningen av köp av övriga tjänster (ej revisionsrelaterade) från den ordinarie revisionsfirman och i årsredovisningen även 16

19 lämna en redogörelse för i vilken omfattning sådana tjänster har köpts samt ange skälen till varför revisionsfirman tagits i anspråk för sådana tjänster. 9 Ägarfrågor Folksam LO Fonds uppfattning är att med varje aktie i bolaget ska följa en röst. Folksam LO Fond ska verka för att: äganderätten respekteras vid förändring till ett och samma aktieslag, vid ett erbjudande om uppköp ska budgivaren erbjudas samma ersättning för aktieslag med olika rösträtt, samt bolagets kapitalstruktur ska vara effektivt konstruerad. Bolaget ska ha de finansiella resurser som krävs för att säkerställa och utveckla bolagets verksamhet. Bolaget ska tydligt beskriva motiven till vald kapitalstruktur och utdelningspolitik. 10 Miljö- och etikfrågor Folksam LO Fond anser att bolagets styrelse ska se till att bolaget arbetar med miljö- och etikfrågor samt att resultatet offentliggörs i bolagets årsredovisning och halvårsrapport. Folksam LO Fond ska verka för att: bolaget ska utarbeta grundläggande handlingsprogram för relevanta miljö- och etikfrågor och ansluta sig till FN:s Global Compact, bolaget ska tillämpa OECD:s riktlinjer för multinationella företag i fall verksamhet finns i flera länder, samt styrelsen för bolaget ska arbeta aktivt med relevanta miljö- och etikfrågor. Exempel på dessa frågor är miljö och uthållig utveckling, arbetsförhållanden för anställda och hos underleverantörer, affärsetiska frågor, jämställdhet och mångfald. Styrelsen bör anta en uppförandekod för bolaget avseende dessa frågor. 17

20 Land- och valutakod I nedanstående tabell finns samtliga landkoder, valutakoder och valutakurser, per , som gäller för denna rapport. Land Landkod Valutakod Valutakurs Australien AU AUD 6, Belgien BE EUR 10,24425 Cypern CY EUR 10,24425 Danmark DK DKK 1, Finland FI EUR 10,24425 Frankrike FR EUR 10,24425 Irland IE EUR 10,24425 Italien IT EUR 10,24425 Japan JP JPY 0, Kanada CA CAD 6, Luxemburg LU EUR 10,24425 Mexico MX 1 Nederländerna NL EUR 10,24425 Norge NO NOK 1, Portugal PT EUR 10,24425 Schweiz CH CHF 6, Spanien ES EUR 10,24425 Storbritannien GB GBP 11,53019 Sverige SE SEK 1, Tyskland DE EUR 10,24425 USA US USD 7,1401 Österrike AT EUR 10,24425 Köp och försäljningar som påverkats av Folksam LO:s etiska placeringskriterier Folksam LO:s etiska placeringskriterier (se sid 14) ställer etiska krav på de företag som fonderna investerar i. De ramar som placeringskriterierna ställer upp leder emellanåt till att innehav säljs om de aktuella bolagen inte lever upp till Folksam LO:s etiska krav. Det händer emel- lertid också att bolag som fonderna tidigare inte kunnat placera i förändrar sin inriktning så att de uppfyller de etiska kriterierna. Under året 2009 genomfördes följande köp och försäljningar i Folksam LO:s fonder. Folksam LO Världen Innehav som har sålts Bolag Land Bransch Orsak Rio Tinto Storbritannien/Australien Material Miljö Folksam LO Obligation Under året genomfördes inga försäljningar på grund av etiska placeringskriterier. Folksam LO Sverige Under året genomfördes inga försäljningar på grund av etiska placeringskriterier. Folksam LO Västfonden Under året genomfördes inga försäljningar på grund av etiska placeringskriterier. 18

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSBERÄTTELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2005 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktieinvest FK AB*, nedan kallat Bolaget. Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Folksamfonder Halvårsredogörelse 2011

Folksamfonder Halvårsredogörelse 2011 Folksamer Halvårsredogörelse 2011 Innehållsförteckning 3 Folksams etiska placeringskriterier 4 Folksams Aktie Asien 6 Folksams Aktie Europa 8 Folksams Aktie Japan 10 Folksams Aktie Sverige 12 Folksams

Läs mer

SEB Swedish Ethical Beta Fund Årsberättelse 2013

SEB Swedish Ethical Beta Fund Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 25,5 procent. Fondens jämförelseindex inklusive utdelning steg med 25,8 procent. Marknadens utveckling Året som gått har varit ett positivt

Läs mer

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK Ålandsbanken Fonder Årsberättelse 2009 Marknadsutveckling Marknadsutveckling Världen så som vi kände till den finns kvar. Men är det verkligen samma värld vi ser. Den förskjutning från väst till öst i

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2014-11-30 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer