ALFRED BERG SVERIGE PLUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALFRED BERG SVERIGE PLUS"

Transkript

1 ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7 års sikt överstiger jämförelseindex för fonden som utgörs av OMX Stockholm Benchmark (SBX). Fondens medel ska huvudsakligen placeras på den svenska aktiemarknaden. Inriktningen är diversifi erad och inte begränsad till någon särskild bransch. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Placeringar i derivatinstrument kan ske i syfte att effektivisera förvaltningen. Investeringsbeslut tas på basis av en egen aktieanalys utan att förorda någon speciell investeringsstil. Risklimiten för fonden är defi nierad som en aktiv risk (Tracking error) på högst 12 procent exante (prognos på framtida risk). Fonden lämnar ingen utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. RISKMÅTT 2 ÅR Fond Index Total risk (%) 9,17 8,92 Sharpekvot 2,17 2,18 Aktiv risk (%) 2,31 - FONDENS RISKER Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknaden, som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Vid extrema förhållanden på aktiemarknaden fi nns en även likviditetsrisk som kan innebära begränsade möjligheter att sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KURSUTVECKLING Andelsvärdet har under året ökat med 14,7 procent (justerat för utdelning). Fondens jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark (SBX) ökade under samma period med 15,0 procent. DET GÅNGNA ÅRET Sammantaget blev 2014 ett mycket bra börsår där avkastningen väsentligt översteg avkastningskravet. Inledningen på 2014 var relativt svag mot bakgrund av ett starkt 2013 samt höjda styrräntor i några viktiga tillväxtmarknader (Indien, Sydafrika, Turkiet). Börsutvecklingen var därefter stark fram till sommaren, med låg infl ation och allt lägre långräntor i USA, Europa och Sverige. Trots geopolitisk oro med eskalerande spänningar mellan Ukraina och Ryssland samt fortsatt inbördeskrig i Syrien där framväxande IS tog initiativet kom rekylen på börserna inte förrän under sensommaren/hösten. Lägre tillväxt i Europa samt en svagare utveckling i Kina utlöste kursfall på cirka 10 procent på fl ertalet marknader. En stark amerikansk konjunktur och dollar, fallande oljepris samt expansiv penningpolitik i Kina gjorde att rekylen blev kortvarig. Året avslutade starkt med en solid uppgång under det fjärde kvartalet. Portföljens inriktning förändrades under senhösten med målet att antalet innehav ska ligga i intervallet företag/aktier. Urvalet sker enligt en väl strukturerad process med fokus på kvalitetskriterier och en väl underbyggd värdering. Närhet till företagen och egen analys är grundpelare i urvalet. Varje investering motiveras på egna meriter, oberoende av vikten i referensindex. Vid årsskiftet 2014/2015 hade portföljen 36 innehav. Av portföljens innehav utvecklades Autoliv, Billerud- Korsnäs, JM, Investor och Wihlborgs särskilt väl. Även AstraZeneca och Electrolux gick stark men avyttrades under året. Samtliga dessa innehav bidrag också positivt till fondens utveckling relativt jämförelseindex. ÅRLIG KURSUTVECKLING Utveckling sedan start , enligt slutkurs och efter avgift: Fond 17,89 % Index 98,58% Alfa Laval och ABB utvecklades sämre än börsen. Båda bolagen har en exponering mot oljesektorn och ett lägre oljepris kommer att ha en negativ effekt på orderingång och lönsamhet i berörda affärsområden. Innehaven i Eniro, Black Earth Farming och Arise utvecklades mycket svagt och bidrog negativ till avkastningen, dessa tre aktier har också sålts under året. FRAMTIDSUTSIKTER Med en fortsatt stark amerikansk ekonomi, en låg eller obefi ntlig tillväxt i Europa samt en trendmässigt lägre tillväxt i viktiga tillväxtmarknader kommer räntorna att vara fortsatt låga under Med USA som tillväxtmotor är det också sannolikt att dollarna förstärkning mot andra valutor är uthållig. Sammantaget gör det att vinstutvecklingen för svenska företag kommer att överraska positivt förutsatt att konjunkturen inte försvagas ytterligare. Orosmolnet är att fl era länder med stor råvarexponering, såsom Ryssland, kommer att ha en negativ effekt på efterfrågan inom fl era för Sverige viktiga sektorer. Vårt basscenario är en positiv börsutveckling under RISKER Ett sjunkande avkastningskrav, beroende på lägre räntor, har varit den viktigaste förklaringen till aktiemarknadens uppgång under 2013/2014. En svag svensk krona gör att vinsttillväxten ser ut att förbättras avsevärt för fl ertalet svenska företag. En avvaktande konjunkturutveckling och marginalpress är motverkande krafter. Den största risken är att den förväntade resultattillväxten inte materialiseras i aktiekurserna. 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% UTVECKLING ALFRED BERG SVERIGE PLUS UTVECKLING OMX STOCKHOLM BENCHMARK (SBX) 12/ / / / / / / / / /2014

2 Alfred Berg Sverige Plus Organisationsnummer FONDFAKTA BASFAKTA Fondkategori Aktiefond Riskkategori 6 Andelsvärde, slutkurs 60,80 KR Andelsvärde, handelskurs 60,91 KR Fondförmögenhet 173 MKR Startår 2000 GENOMSNITTLIG ÅRSAVKASTNING 2 år 20,63% 5 år 17,87% KOSTNADER Förvaltningsavgift 1,75% Årlig avgift 1,76% FÖRVALTNINGSKOSTNAD vid månadssparande 100 kr 12,76 KR vid andelsinnehav kr 185,52 KR OMSÄTTNINGSHASTIGHET Fondens förmögenhet har omsatts 1,33 gånger, beräknad som lägsta summan av köpta eller sålda värdepapper i relation till fondens genomsnittliga förmögenhet. DERIVAT Fonden har inte utnyttjat möjligheten att använda derivat. Vid periodens utgång var noll procent av fondförmögenheten utlånad. OMSÄTTNING GENOM NÄRSTÅENDE VÄRDEPAPPERSINSTITUT Fonden har inte haft någon omsättning genom närstående institut. UTDELNING OCH ANTAL ANDELSÄGARE Fonden lämnar ingen utdelning. Vid årsskiftet uppgick antalet andelsägare till 8 st (17 st). FONDENS INNEHAV DAGLIGVAROR ANTAL/NOM ANSK.VÄRDE KKR DAGSVÄRDE KKR ANDEL(%) AARHUSKARLSHAMN ,98% CLOETTA B ,03% SCA B ,23% ,23% ENERGI ANTAL/NOM ANSK.VÄRDE KKR MARKN.VÄRDE KKR ANDEL I % PETROGRAND * ,25% 431 0,25% FINANS OCH FASTIGHET ANTAL/NOM ANSK.VÄRDE KKR MARKN.VÄRDE KKR ANDEL I % BALDER B ,65% FABEGE ,41% INVESTOR A ,51% INVESTOR B ,00% NORDEA ,52% SAGAX B ,63% SEB A ,59% SWEDBANK ,07% WIHLBORGS SYD ,52% ,90% HÄLSOVÅRD ANTAL/NOM ANSK.VÄRDE KKR MARKN.VÄRDE KKR ANDEL I % ELEKTA B ,00% GETINGE B ,03% ,02% INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER ANTAL/NOM ANSK.VÄRDE KKR MARKN.VÄRDE KKR ANDEL I % ABB ,28% AF ,02% ATLAS COPCO A ,28% ATLAS COPCO B ,02% CONCENTRIC ,25% HEXAGON B ,34% INTRUM JUSTITIA ,52% LOOMIS B ,57% NIBE INDUSTRIER ,94% SANDVIK ,16% SWECO B ,35% ,71% INFORMATIONSTEKNOLOGI ANTAL/NOM ANSK.VÄRDE KKR MARKN.VÄRDE KKR ANDEL I % ADDTECH B ,23% AXIS COMMUNICATIONS ,56% ,79% MATERIAL ANTAL/NOM ANSK.VÄRDE KKR MARKN.VÄRDE KKR ANDEL I % ALFA LAVAL ,45% ASSA ABLOY B ,97% BILLERUD KORSNAS ,99% HEXPOL ,55% JM ,12% SKF B ,53% TRELLEBORG B ,98% ,60% SÄLLANKÖPSVAROR OCH TJÄNSTER ANTAL/NOM ANSK.VÄRDE KKR MARKN.VÄRDE KKR ANDEL I % AUTOLIV ,12% H&M B ,13% UNIBET ,57% ,81% SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,32% Övriga fi nansiella tillgångar ,68% FONDFÖRMÖGENHET ,00% *) Avser övriga fi nansiella instrument, se Kategori av värdepapper nedan. SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGSGRUPPER FÖRETAGSGRUPP BELOPP KKR FONDFÖRMÖGENHET I % ATLAS COPCO ,30% INVESTOR ,52%

3 FONDENS FEM STÖRSTA INNEHAV H&M B 9,13% SEB A 6,59% ABB 5,28% INVESTOR B 5,00% NORDEA 4,52% KATEGORI AV VÄRDEPAPPER KATEGORI BELOPP KKR FONDFÖRMÖGENHET I % Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad ,07% Övriga fi nansiella instrument 431 0,25% VALUTAKURSER EUR 9,47; USD 7,83 STÖRRE KÖP VOLVO B H&M B ASSA ABLOY B SECURITAS B ABB STÖRRE FÖRSÄLJNINGAR VOLVO B H&M B ERICSSON B NORDEA ASTRAZENECA BRANSCHFÖRDELNING 56,57 MKR 35,88 MKR 32,53 MKR 25,07 MKR 23,84 MKR 78,51 MKR 63,87 MKR 52,98 MKR 51,27 MKR 47,10 MKR FONDENS UTVECKLING DATUM FONDFÖR- MÖGENHET KKR ANDELS- VÄRDE KR ANTAL ANDELAR UTDELNING KR PER ANDEL TOTALAVK INKL UTDELNING % AVKASTNING JMF INDEX % , ,7% 15,0% , ,9% 25,6% , ,30 16,7% 16,5% , ,30-6,8% - 13,1% , ,80 12,0% 25,2% , ,46 47,1% 52,5% , ,38-41,9% - 39,1% , ,53-2,5% -2,6% , ,82 23,7% 28,1% , ,53 30,1% 36,3% JÄMFÖRELSEINDEX OMX Stockholm Benchmark (SBX) STARTÅR 2000 NAMNBYTEN Fondens namn var till och med maj 2008 ABN AMRO Sverige Referens och därefter till och med den 23 juni 2010 Alfred Berg Sverige Referens. Fondens avkastning redovisas enligt slutkurs och efter avgifter. RESULTATRÄKNING INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter Utdelningar Valutavinster och förluster netto -8 - SUMMA INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING FINANS OCH FASTIGHETER 29,90% INDUSTRIVAROR/-TJÄNSTER 23,71% MATERIAL 15,60% SÄLLANKÖPSVAROR/-TJÄNSTER 14,81% DAGLIGVAROR 8,23% HÄLSOVÅRD 4,02% IT 2,79% ÖVRIGT 0,68% ENERGI 0,25% KOSTNADER Förvaltningskostnad Räntekostnader 0 0 Transaktionskostnader Övriga kostnader 0 - SUMMA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar 1) 9 SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER Övriga kortfristiga skulder SUMMA SKULDER FONDFÖRMÖGENHET Not 1 Varav fondlikvidfordringar - KR (9 KKR) Not 2 Varav fondlikvidskulder 423 KKR (521 KKR)

4 Alfred Berg Sverige Plus Organisationsnummer SPECIFIKATION AV VÄRDEFÖRÄNDRING Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserat resultat VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT REDOVISNINGSPRINCIPER Fondernas årsberättelser upprättas enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens Föreskrifter om värdepappersfonder (2013:9) och Fondbolagens förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. I övrigt följer bolaget ESMA:s riktlinjer. Som medlemmar i Fondbolagens förening följer bolaget även Svensk kod för fondbolag. RESULTATPOSTER Värdeförändring på finansiella instrument: I posterna värdeförändring på överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och övriga derivatinstrument ingår såväl realiserade värdeförändringar som orealiserade värdeförändringar. Ränteintäkter: Upplupna och erhållna ränteintäkter liksom värdeförändringar på diskonteringsinstrument redovisas under posten ränteintäkter. Erhållna utdelningar: Erhållna utdelningar redovisas netto med avdrag för betald kupongskatt och med beaktande av eventuella restitutioner. Valutakursnetto: I posten valutavinster och -förluster redovisas valutakursförändringar på bankkonto i utländsk valuta. BALANSPOSTER I posterna överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och övriga derivatinstrument värderas fondens innehav till marknadsvärde (se värderingsprinciper nedan). Finansiella instrument med positivt marknadsvärde redovisas som tillgång och fi nansiella instrument med negativt marknadsvärde redovisas som skuld. VÄRDERINGSPRINCIPER I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste slutkurs på en reglerad marknad. Om sådan kurs saknas värderas innehaven till senaste köpkurs, eller om denna inte är representativ, till det värde som fondbolaget fastställt på objektiva grunder. ONOTERADE INNEHAV För innehav i onoterade tillgångar som avses i 5 kap 5 Lagen om Värdepappersfonder fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter särskild värdering. Till grund för denna särskilda värdering ligger exempelvis marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare, andra externa oberoende källor, annat noterat fi nansiellt instrument, index, anskaffningsvärdet eller bolagshändelser med påverkan på marknadsvärdet. Alla beslut om värdering fastställs av oberoende personer utanför förvaltningsuppdraget, det vill säga Compliance, men med förvaltningschefen som bidragande under värderingsarbetet. Förvaltningschefen fattar dock inte beslut om själva värderingen. Tillgångar i utländsk valuta redovisas i svenska kronor. Aktuella kurser återfi nns intill innehavslistan. STYRELSE OCH VD I ALFRED BERG FONDER AB STOCKHOLM DEN 19 MARS 2015 Serge Riff (ordförande), Jonas Eliasson (verkställande direktör), Åke Fors, Johan H Larson

5 REVISIONSBERÄTTELSE TILL ANDELSÄGARNA I ALFRED BERG SVERIGE PLUS, ORG NR RAPPORT OM ÅRSBERÄTTELSE Vi har i egenskap av revisorer i Alfred Berg Fonder AB, organisationsnummer , utfört en revision av årsberättelsen för Alfred Berg Sverige för år Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelse på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och ger i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Alfred Berg Sverige Plus resultat och ställning. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRORDNINGAR Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även utfört en revision av fondbolagets förvaltning för Alfred Berg Sverige Plus för år Fondbolagets ansvar Det är fondbolagets som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om värdepappersfonder och fondbestämmelserna. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har fondbolaget inte handlat i strid med lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 19 mars 2015 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sussanne Sundvall Auktoriserad revisor

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2013 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2012

Årsberättelse för Excalibur 2012 Årsberättelse för Excalibur 2012 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2012 Årsberättelsen

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 9 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 10 FONDERNAS

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse. Årsredovisning 2012

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse. Årsredovisning 2012 Konsumentkooperationens pensionsstiftelse Årsredovisning 2012 Konsumentkoooperationens pensionsstiftelse är en gemensam pensionsstiftelse för företag och organisationer inom kooperationen och folkrörelserna.

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab

insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER Årsberättelse 2014 om insiderfonder ab VD har ordet....3 Insider Insidermodell...4 Om bolaget...5 Spara i våra fonder...6

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG.

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG. ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 VD HAR ORDET... 3 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 4 AVKASTNING

Läs mer

SELECT BRASILIEN 2014

SELECT BRASILIEN 2014 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer