Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008"

Transkript

1 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

2

3 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas riskklasser 13 Folksam LO:s etiska placeringskriterier 14 Riktlinjer för extern bolagsstyrning 16 Land- och valutakod 18 Köp och försäljningar som påverkats av Folksam LO:s etiska placeringskriterier 18 Svensk kod för fondbolag 19 1

4 Folksam LO Obligation Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad obligationsfond som placerar i svenska och utländska räntebärande värdepapper. Mer än 35 procent av fondens värde kan investeras i räntebärande värdepapper utfärdade av svenska staten. Urvalet görs i första hand bland de mest kreditvärdiga låntagarna, såsom exempelvis svenska staten, bostadsfinansieringsinstitut och stabila, välskötta företag. Fonden vänder sig till sparande i avtalspensioner och premiepension och har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning. Placeringarna sker så att en god riskspridning uppnås. Den vägda genomsnittliga återstående löptiden för hela fonden får inte understiga två år och inte överstiga tio år. Fonden placerar i räntebärande värdepapper som löper längre än ett år, vilket kan innebära risk för värdeminskning på kort sikt vid stigande räntor. Risken klassificeras som låg vid sparande på längre sikt. Fonden följer etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö, korruption och tobak. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev 12,5 procent. Marknaden Marknadsräntorna föll kraftigt under 2008 till följd av den globala finanskrisen. Inledningsvis dominerade dock oro för stigande inflation till följd av högre råvarupriser, särskilt på olja. Flera centralbanker stramade åt penningpolitiken genom styrräntehöjningar, vilket ledde till att efterfrågan sjönk. Världsekonomin försvagades, vilket ledde till en kraftig efterfrågeminskning, prisfall och ett avtagande kostnadstryck. Under hösten intensifierades finanskrisen med både bankkonkurser och statliga övertaganden. Investerare och banker försökte successivt minska riskexponeringen, varvid efterfrågan på säkra statsobligationer ökade mycket kraftigt. Massiva åtgärder sattes in av regeringar och centralbanker världen över för att stabilisera det finansiella systemet, bland annat PREMIEPENSIONSFOND PPM Nr genom styrräntesänkningar. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, sänkte i december räntan till 0-0,25 procent. Marknadsräntan på en 10-årig amerikansk statsobligation föll till rekordlåga 2 procent. Den svenska Riksbanken sänkte reporäntan i flera steg från 4,75 procent i september till 2,0 procent under december. Inflationen sjönk under samma period från 4,75 procent till 2,5 procent. De svenska bankernas exponering mot Baltikum oroade, vilket bidrog till att den svenska kronan försvagades, som mest med 20 procent under året. Den svenska 2-åriga statsobligationsräntan föll från högsta nivån 4,8 procent under sommaren till under 1,5 procent vid årets utgång. Fondens strategi Fondens innehav bestod av en hög andel säkerställda bostadsobligationer under hela året. Ränteskillnaden mellan stats- och bostadsobligationer minskade i början av året, vilket gynnade avkastningen. I takt med att finanskrisen fördjupades ökade ränteskillnaden mellan stats- och bostadsobligationer för att åter minska under hösten. Under det andra halvåret 2008 hade fonden en längre löptid på sina innehav än tidigare. Marknadsräntorna föll kraftigt under samma period och i kombination med en hög förräntningstakt i portföljen bidrog det till en ovanligt hög avkastning. Fonden innehåller värdepapper med mycket god kreditvärdighet, företrädesvis säkerställda obligationer. Detta ger en hög förräntningstakt vilket förväntas gynna avkastningen under Extern jämförelse Fonden tillhörde fondgruppen Mstar Ränte, SEK obligationer, långa i Morningstars Fondindex men saknar fondbetyg på grund av för kort historik. Övrigt Fondbestämmelsernas rätt att handla med optioner och terminer utnyttjades inte under perioden. Fondfakta Förvaltare: Thomas Bäck Fondbolag: Folksam LO Fond AB Fondtyp: Räntefond Startdatum: Jämförelseindex: Benchmark Folksam Obligation Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 124,23 112,80 114,19 115,89 117,68 Andelsvärde, kr 124,23 112,80 114,20 115,84 117,73 Utdelning, kr per andel 2,44 3,30 2,08 6,22 5,93 Risk 2 Kursutveckling Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % 12,5 1,7 0,4 3,8 6,7 Jmf-index, % 12,9 2, Standardavvikelse fond, % 4,0 1,9 2,1 2,4 2,9 Standardavvikelse jmf-index, % 3,8 1,9 2,2 2,4 3,0 Tracking error, % 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 Informationskvot neg Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % 12, Folksam LO Obligation Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % 9, Årsförräntning % 14 Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,8 0,8 0,6 0,2 0,4 Omsättn. genom närstående vp. institut, % 31,0 17, Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % 7,0 4,9 Årsavkastning jmf-index, % 7,4 - Årsavkastning månadssparande, % 11,2 5,8 Standardavvikelse fond, % 3,9 3,1 Värdetillväxt sedan start, Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsinsättning, % 5,1 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % 5,3 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,00 0,00 0,00 0,00 - Förvaltningsavgift i %/år av fondförm. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 TKA, %/år 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 TER, %/år 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Förv.kostn. i kr, Sparbelopp kr ,78 40,38 40, % Folksam LO Obligation Bankkonto Den genomsnittliga årliga förräntningen de senaste fem åren har varit 4,9% för fonden respektive 0,51% för Swedbanks sparkapitalkonto (< kr). Löptidsstruktur <1 år 1-2 år 2-4 år 4-7 år >7 år Folksam LO Obligation Benchmark Folksam Obligation 2

5 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr fond index Företagslån General Electric 5.250% , ,4 Industrivärden % , , ,7 - Statslån Statsobligation % , ,0 Statsobligation % , ,7 Statsobligation % , ,0 Statsobligation % , ,8 Statsobligation % , ,5 Statsobligation % , ,2 Statsobligation % , ,3 Statsobligation % , , ,6 - Säkerställda Landshypotek % , ,7 Landshypotek % , ,8 Nordea Hypotek % , ,8 Nordea Hypotek % , ,0 Nordea Hypotek % , ,3 Nordea Hypotek % , ,8 SCBC 122 Obligation 4.000% , ,7 SCBC 123 Obligation 4.000% , ,8 SEB Bolån % , ,6 Stadshypotek % , ,6 Stadshypotek % , ,3 Stadshypotek % , ,5 Stadshypotek % , ,0 Stadshypotek % , ,5 Stadshypotek % , ,1 Swedbank Hypotek % , ,0 Swedbank Hypotek % , ,3 Swedbank Hypotek % , ,2 Swedbank Hypotek % , , ,1 - Överstatliga European Investment Bank 5.000% , , ,9 - Summa ,3 Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga kortfristiga skulder -1-1 Summa skulder -1-1 Fondförmögenhet (Not A) Poster inom linjen (Kkr) % av fond % av fond Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat Åtaganden summerat - - Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Ränta och värdeförandring på ränterelaterade värdepapper (Not C) Utdelningar 0 0 Ränteintäkter Valutavinster och förluster 0 0 Rabatt på förvaltningsarvode 0 0 Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter och värdeförändringar (Not A) Förändring av fondförmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare Fondförmögenhet vid periodens slut (Not C) Ränta och värdeförändring på ränterelaterade värdepapper (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserad värdeförändring Erhållna och upplupna räntor Summa Redovisningsprinciper Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:11 samt beaktar de rekommendationer för redovisning av investeringsfonder som utfärdats av Fondbolagens Förening. I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. Värderingsprinciper NOTERAT Aktierelaterade värdepapper värderas till senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan inte finns, till balansdagens mittkurs (genomsnitt av köp/sälj kurs). Om sådant värde saknas värderas innehaven till senaste betalkurs eller, om denna inte är representativ, till det värde som fondbolaget fastställer på objektiva grunder. Räntebärande värdepapper värderas till balansdagens mittkurs (genomsnitt av köp/sälj kurs). ONOTERAT För onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs, - marknadspriser från icke godkänd börs eller s.k. market maker, - annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t. ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), - diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller - kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). För onoterade räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs - referensvärdering med hjälp av relevant räntekurva. OTC-DERIVAT För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller enligt nedan, - europeiska optioner, Black & Scholes - europeiska indexoptioner, Black 76 - amerikanska optioner och övriga derivat, numeriska metoder såsom binomialträd. Avgivande av årsberättelse Stockholm den 5 mars 2009 Folksam LO Fond AB (publ) Johan Cederin Verkställande direktör Lars Burman Ordförande Irene Wennemo Vice ordförande Ulf Andersson Eva Fredriksson Revisionsberättelse Thomas Gustafsson Ann-Kristine Wuopio-Mogstedt Göran Olsson Robert Lundberg Linda Fredriksson Erik Spernaes Patric Schintzel Till andelsägarna i Folksam LO Obligation I egenskap av revisorer i Folksam LO Fond Aktiebolag, organisationsnummer har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av Folksam LO Obligation för år Det är fondbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tilllämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsberättelsens övriga delar. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 6 mars 2009 Anders Bäckström Sussanne Sundvall Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Kostnader (Kkr) Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut 0 0 Ersättning till tillsynsmyndighet 0 0 Transaktionskostnader 8 4 Räntekostnader Övriga kostnader 1 0 Summa kostnader Resultat

6 Folksam LO Sverige Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar minst 75 procent i aktier noterade i Sverige och främst vänder sig till sparande i avtalspensioner och premiepension. Fonden har möjlighet att även placera i så kallade indexinstrument. Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fondens placeringsinriktning är bred och investeringar görs i flera branscher och bolag så att en god riskspridning uppnås. Fondens risk klassificeras som medel till hög, eftersom aktieplaceringar i Sverige har en relativt hög risknivå då börskurserna kan variera kraftigt över tiden. Fonden följer etiska placeringskriterier som omfattar miljö, mänskliga rättigheter och korruption samt tobak. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev -39,6 procent. Marknaden 2008 blev ett händelserikt år. Problemen inom finanssektorn präglade hela året men överskuggades inledningsvis av oro för stigande inflation. Under hösten intensifierades finanskrisen med både bankkonkurser och statliga övertaganden. Finansierings- och likviditetssituationen blev i flera fall akut. Centralbankerna, däribland den svenska Riksbanken, sänkte sina styrräntor. Många regeringar lade fram ekonomiska stödpaket och andra stimulansåtgärder, vissa riktade mot specifika krisområden såsom fordonsindustrin. Trots alla åtgärder förblev riskviljan låg och förbättringen på kreditmarknaden gick långsamt. Börserna reagerade med mycket kraftiga fall och priserna på olja och andra råvaror sjönk dramatiskt. Effekterna på den reala ekonomin blev allt tydligare. Oron över konjunkturutvecklingen tog överhanden mot slutet av året och en rad bolag tvingades vinstvarna och varsla anställda om uppsägning. Inte heller kraftigt fallande råvarupriser och stigande dollarkurser förmådde vända den negativa trenden. På Stockholmsbörsen hade både finanssektorn och de konjunkturkänsliga sektorerna råvaror och industri PREMIEPENSIONSFOND PPM Nr en svag utveckling. Den minsta nedgången noterades för hälsosektorn, där AstraZeneca var en av få aktier på plus under året. Inga sektorer hamnade på plus och Stockholmsbörsen föll med 39 procent under året. Fondens strategi Fondens strategi under året var att gå mot en mer defensiv profil på investeringarna. Övervikten i läkemedelssektorn ökades medan vi minskade i sektorerna industri och konsument sällanköp. Portföljen utvecklades trots detta något svagare än aktiemarknaden. Innehav som, trots kraftiga neddragningar, missgynnade fonden var banker, Telia- Sonera samt verkstadsbolagen Volvo och Sandvik. Det största positiva bidraget kom från läkemedelsbolaget AstraZeneca. Fonden sålde hela sitt innehav i Carnegie och Vostok Gas under året. Istället tillkom innehav i bland annat HQ Bank, Tanganyika Oil, Hexagon och Orc Software, av vilka de två förstnämnda bidrog positivt till fondens utveckling. Det gjorde även värdetransportföretaget Loomis, som tillkom som ett nytt innehav genom avknoppningen från Securitas. Extern jämförelse Fonden tillhörde fondgruppen Mstar Sverige, Rena, Sverige i Morningstars Fondindex men saknar fondbetyg på grund av för kort historik. Övrigt Fondbestämmelsernas rätt att handla med optioner och terminer utnyttjades inte under perioden. Fonden deltog i emissioner av aktier i Swedbank till ett värde av 116,24 miljoner kronor. Ny medförvaltare är Patric Naeslund. Fondfakta Förvaltare: Ian Raftell/Ingemar Syréhn/Johan Ljungquist/Patric Naeslund Fondbolag: Folksam LO Fond AB Fondtyp: Aktiefond Startdatum: Jämförelseindex: Folksam SIX60 CAP NET Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 104,28 183,03 195,09 158,27 121,17 Andelsvärde, kr 104,76 183,54 194,92 158,18 121,30 Utdelning, kr per andel 8,67 6,87 4,18 3,42 2,28 Fondens 5 största poster Värde, Kkr Andel av fond, % Hennes & Mauritz ,9 TeliaSonera ,2 Atlas Copco ,4 Ericsson ,8 Investor ,6 Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % -39,6-2,5 26,3 34,0 19,5 Jmf-index (inkl utd), % -39,0-1,7 26,7 36,2 21,4 Standardavvikelse fond, % 22,0 14,2 12,6 9,7 15,5 Standardavvikelse jmf-index, % 22,1 14,4 12,8 9,7 14,9 Tracking error, % 1,7 0,5 0,5 0,6 1,7 Informationskvot neg Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % -39, Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % -38, Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 Omsättn. genom närstående vp. institut, % 9, Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % -23,5 3,4 Årsavkastning jmf-index, % -22,6 4,7 Årsavkastning månadssparande, % -36,1-9,2 Standardavvikelse fond, % 22,5 18, Industri Finans Kons. Sällanköp Telekomm. Service Hälsovård IT Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Övr inkl likv medel Risk Kursutveckling Folksam LO Sverige Branschfördelning % Folksam LO Sverige Folksam SIX60 CAP NET Värdetillväxt sedan start, Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsinsättning, % 2,6 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % -1,2 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 Förvaltningsavgift i %/år av fondförm. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 TKA, %/år 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 TER, %/år 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Förv.kostn. i kr, Sparbelopp kr ,15 44,71 43,26 Sverige Storbritannien Schweiz Luxemburg Finland Kanada Övr inkl likv medel Länderfördelning % Folksam LO Sverige Folksam SIX60 CAP NET 4

7 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr fond index Finans Fabege (SE) , ,1 Hagströmer & Qviberg (SE) , ,2 Investor B (SE) , ,6 Kinnevik B (SE) , ,1 Nordea (SE) , ,2 Ratos B (SE) , ,4 Russian Real Estate Investment (SE) , ,0 SEB A (SE) , ,3 Swedbank A (SE) , ,7 Swedbank A Preferensaktie (SE) , ,4 Svenska Handelsbanken A (SE) , , ,4 22,8 Hälsovård AstraZeneca SDB (SEK) (GB) , ,5 Elekta B (SE) , ,9 Getinge Industrier B (SE) , ,4 Getinge Industrier B BTA (SE) , ,1 Meda (SE) , , ,2 7,0 Industri ABB SDB (SEK) (CH) , ,7 Alfa-Laval (SE) , ,5 Assa Abloy B (SE) , ,0 Atlas Copco A (SE) , ,2 Atlas Copco B (SE) , ,1 B&B Tools (SE) , ,1 Hexagon B (SE) , ,8 Intrum Justitia (SE) , ,7 Lindab International (SE) , ,1 Loomis B (SE) , ,2 NCC B (SE) , ,2 Proffice (SE) , ,3 Sandvik (SE) , ,8 Scania B (SE) , ,0 Securitas B (SE) , ,6 Skanska B (SE) , ,3 SKF B (SE) , ,3 Volvo A (SE) , ,6 Volvo B (SE) , , ,4 29,9 Informationsteknologi Ericsson B (SE) , ,8 Nokia SEK (SE) , ,2 ORC Software (SE) , ,2 Tradedoubler (SE) , , ,4 8,4 Konsumtion, Dagligvaror Black Earth Farming SDB (SE) , ,1 Oriflame SDB (SEK) (LU) , ,2 ÅrhusKarlshamn (SE) , , ,5 1,3 Konsumtion, sällanköpsvaror Electrolux B (SE) , ,5 Hennes & Mauritz B (SE) , ,9 Husqvarna B (SE) , ,9 JM (SE) , ,5 Modern Times Group (SE) , , ,7 11,7 Olja & gas Lundin Petroleum (SE) , ,9 Malka Oil (SE) , ,0 Tanganyika Oil SDB (CA) , ,1 West Siberian Resources SDB (SE) , , ,3 1,0 Råvaror Boliden (SE) , ,3 SCA B (SE) , ,3 SSAB A (SE) , ,5 SSAB B (SE) , ,0 Stora Enso R SDB (SEK) (FI) , , ,3 5,2 Telekommunikationservice Millicom International Cellular SDB (SE) , ,4 Tele2 (SE) , ,1 TeliaSonera (SE) , , ,8 12,8 Summa ,0 Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not A) Poster inom linjen (Kkr) % av fond % av fond Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat ,1 - - Åtaganden summerat - - Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Not B) Utdelningar Ränteintäkter Valutavinster och förluster 0 0 Rabatt på förvaltningsarvode 0 0 Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter och värdeförändringar Kostnader (Kkr) Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut 0 0 Ersättning till tillsynsmyndighet 0 0 Transaktionskostnader Räntekostnader Övriga kostnader 2 0 Summa kostnader Resultat (Not A) Förändring av fondförmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare Fondförmögenhet vid periodens slut (Not B) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa Redovisningsprinciper Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:11 samt beaktar de rekommendationer för redovisning av investeringsfonder som utfärdats av Fondbolagens Förening. I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. Värderingsprinciper NOTERAT Aktierelaterade värdepapper värderas till senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan inte finns, till balansdagens mittkurs (genomsnitt av köp/sälj kurs). Om sådant värde saknas värderas innehaven till senaste betalkurs eller, om denna inte är representativ, till det värde som fondbolaget fastställer på objektiva grunder. Räntebärande värdepapper värderas till balansdagens mittkurs (genomsnitt av köp/sälj kurs). ONOTERAT För onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs, - marknadspriser från icke godkänd börs eller s.k. market maker, - annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t. ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), - diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller - kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). För onoterade räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs - referensvärdering med hjälp av relevant räntekurva. OTC-DERIVAT För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller enligt nedan, - europeiska optioner, Black & Scholes - europeiska indexoptioner, Black 76 - amerikanska optioner och övriga derivat, numeriska metoder såsom binomialträd. Avgivande av årsberättelse Stockholm den 5 mars 2009 Folksam LO Fond AB (publ) Johan Cederin Verkställande direktör Lars Burman Ordförande Irene Wennemo Vice ordförande Ulf Andersson Eva Fredriksson Revisionsberättelse Thomas Gustafsson Ann-Kristine Wuopio-Mogstedt Göran Olsson Robert Lundberg Linda Fredriksson Erik Spernaes Patric Schintzel Till andelsägarna i Folksam LO Sverige I egenskap av revisorer i Folksam LO Fond Aktiebolag, organisationsnummer har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av Folksam LO Sverige för år Det är fondbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tilllämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsberättelsens övriga delar. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 6 mars 2009 Anders Bäckström Sussanne Sundvall Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 5

8 Folksam LO Världen Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond som placerar minst 75 procent i aktier på börser över hela världen, exklusive Sverige, med tyngdpunkt på USA och Europa. Fonden har möjlighet att även placera i så kallade indexinstrument. Den vänder sig främst till sparande i avtalspensioner och premiepension. Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fondens risk klassificeras som medel, eftersom placeringsinriktningen är bred och investeringar görs i flera olika länder, branscher och bolag, så att en god riskspridning uppnås. Fonden följer etiska placeringskriterier som omfattar miljö mänskliga rättigheter och korruption samt tobak. Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev -27,1 procent. Marknaden 2008 blev ett händelserikt år. Problemen inom finanssektorn präglade hela året och fick successivt konsekvenser även för den reala ekonomin. Den stora osäkerheten på marknaderna skapade ett svårt klimat för aktier med mycket stora och snabba kursrörelser. Många sektorer som inledningsvis klarade sig relativt bra föll sedan kraftigt tillbaka. Det tydligaste exemplet var råvarusektorn som gick upp med 4 procent under det första halvåret men som stängde på minus 53 procent för helåret. Den bästa utvecklingen hade klassiska trygga sektorer som läkemedel och dagligvaror. Finanssektorn var däremot svag under hela 2008 och slutade på minus 60 procent. Sett till enskilda länder och regioner återfanns de största förlorarna bland de tidigare starka tillväxtländerna, till exempel Ryssland vars aktiemarknad gick ned med 73 procent under året. I gengäld klarade sig de stora utvecklade marknaderna, särskilt USA, relativt bättre. Under hösten intensifierades finanskrisen över hela världen när den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers sökte konkursskydd och bolåneinstituten Freddie Mac och Fannie Mae förstatligades. PREMIEPENSIONSFOND PPM Nr Även i resten av världen uppenbarades problem i bank- och finanssektorn. Börserna reagerade med mycket kraftiga fall och priserna på olja och andra råvaror sjönk dramatiskt. Tvångsförsäljningar av kraftigt belånade aktörer, bland annat många hedgefonder, bidrog under hösten till att pressa aktiemarknaderna. I stort sett samtliga centralbanker sänkte sina styrräntor och regeringar världen över lade fram ekonomiska stödpaket och andra stimulansåtgärder. Fondens strategi Fondens strategi är att skapa meravkastning genom aktiva bolagsval snarare än genom val av regioner eller sektorer. Under 2008 kom de positiva bidragen till fondens avkastning huvudsakligen från innehav i en rad amerikanska bolag. Exempel på mer lyckade placeringar var banken Hudson City Bancorp, som än en gång utsågs av magasinet Forbes till USA:s bäst skötta bank. Andra bra placeringar var läkemedelsbolaget Johnson & Johnson samt Sherwin-Williams, som säljer färg och ytbehandlingsprodukter. Negativa bidrag till fondens avkastning hade bankerna Marfin Popular och Royal Bank of Scotland samt försäkringsbolaget AIG. Större köp under året gjordes i oljebolaget Chevron, handelsbolaget Best Buy samt banken Société Générale. Större försäljningar under året gjordes i försäkringsbolagen Prudential och Zurich Financial samt i telekomoperatören Telenor. Extern jämförelse Fonden tillhörde fondgruppen Mstar Global, mix bolag i Morningstars Fondindex men saknar fondbetyg på grund av för kort historik. Övrigt Fondbestämmelsernas rätt att handla med optioner och terminer utnyttjades under perioden. Fondfakta Förvaltare: Johan Eriksson/Hugo Lewné Fondbolag: Folksam LO Fond AB Fondtyp: Aktiefond Startdatum: Jämförelseindex: Folksam MSCI World ex Sweden NET Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 61,55 89,23 88,16 87,82 67,77 Andelsvärde, kr 63,81 89,74 87,52 87,66 68,10 Utdelning, kr per andel 1,87 0,91 1,50 1,45 0,98 Fondens 5 största poster Värde, Kkr Andel av fond, % MSCI Daily TR Net USA index SG ,9 MSCI Daily TR Net USA Index DB ,2 UBS MSCI Japan (Perles) ,4 DB X-Trackers MSCI World TRN Index ,3 MSCI Daily TR Net Canada Local Index ,3 Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % -27,1 3,6 1,5 31,4 3,5 Jmf-index (inkl utd), % -27,8 2,9 3,0 31,0 5,8 Standardavvikelse fond, % 14,6 8,9 9,9 9,0 11,4 Standardavvikelse jmf-index, % 14,5 9,5 9,8 8,7 11,4 Tracking error, % 1,4 0,6 0,6 0,5 0,7 Informationskvot 0, Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % -29, Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % -32, Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 1,3 2,3 1,9 1,8 0,8 Omsättn. genom närstående vp. institut, % 0, Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % -15,0-0,1 Årsavkastning jmf-index, % -14,9 - Årsavkastning månadssparande, % -23,5-7,8 Standardavvikelse fond, % 14,7 12,6 Värdetillväxt sedan start, Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsinsättning, % -3,5 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % -4,8 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,11 0,07 0,10 0,10 0,10 Förvaltningsavgift i %/år av fondförm. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 TKA, %/år 0,71 0,74 1,00 1,00 1,00 TER, %/år 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 Förv.kostn. i kr, Sparbelopp kr ,83 45,23 40, Finans Hälsovård Olja & Gas IT Industri Kons. Sällanköp Kons. Dagligvaror Telekomm. Service Samh. varor & tjänster Råvaror Övr inkl likv medel USA Luxemburg Storbritannien Japan Frankrike Schweiz Kanada Tyskland Australien Spanien Övr inkl likv medel Risk Kursutveckling Folksam LO Världen Branschfördelning Länderfördelning % Folksam LO Världen Folksam MSCI World ex Sweden NET % Folksam LO Världen Folksam MSCI World ex Sweden NET 6

9 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr fond index Finans AllianceBernstein (US) , ,4 Allianz (DE) , ,1 Allied Irish Banks (IE) , ,0 Assicurazioni Generali (IT) , ,1 AXA (FR) , ,2 Banco Santander Central Hispano (ES) , ,8 Barclays (GB) , ,1 Berkshire Hathaway (US) , ,1 BNP Paribas (FR) , ,2 Capital One Financial (US) , ,3 Commerzbank (DE) , ,0 Credit Agricole (FR) , ,2 Credit Suisse Group (CH) , ,2 Goldman Sachs (US) , ,3 HBOS (GB) , ,0 HSBC (GB) , ,2 Hudson City Bancorp (US) , ,1 Intesa Sanpaolo (IT) , ,2 Julius Baer (CH) , ,5 Marfin Popular Bank Public Company (GR) , ,3 Natixis (FR) , ,1 Royal Bank of Scotland (GB) , ,1 Russian Real Estate Investment (SE) , ,0 Sampo-Leonia (FI) , ,4 SEB A (SE) , ,1 Societe Generale (FR) , ,6 State Street (US) , ,3 Swiss Reinsurance (CH) , ,1 Toronto Dominion Bank (CA) , ,4 UBS (CH) , ,5 Unicredito (IT) , ,1 Unione di Banche Italiane Scpa (IT) , ,2 US Bancorp (US) , ,6 Wells Fargo (US) , ,6 Vostok Nafta SDB (SE) , ,0 Zions Bancorp (US) , ,2 Zurich Financial Services (CH) , , ,5 19,1 Hälsovård AstraZeneca SDB (SEK) (GB) , ,4 Bayer (DE) , ,3 Essilor International (FR) , ,1 Genentech (US) , ,2 GlaxoSmithKline (GB) , ,5 Johnson & Johnson (US) , ,5 Novartis (CH) , ,8 Novo Nordisk (DK) , ,2 Pfizer (US) , ,1 Roche GS (CH) , ,8 Sanofi-Aventis (FR) , ,8 St Jude Medical (US) , ,1 Synthes (CH) , ,0 WellPoint (US) , ,2 Wyeth (US) , , ,5 12,4 Industri 3M (US) , ,4 ABB (CH) , ,3 Air France (FR) , ,4 BAE Systems (GB) , ,1 Finmeccanica (IT) , ,2 General Electric (US) , ,6 Graco (US) , ,3 Maire Tecnimont (IT) , ,1 Man (DE) , ,1 Niscayah (SE) , ,1 Paccar (US) , ,3 Parker Hannifin (US) , ,4 Rheinmetall (DE) , ,1 Rockwell Automation (US) , ,3 Rolls-Royce Group (GB) , ,1 Rolls-Royce Group C Shares (GB) , ,0 RSC (US) , ,4 Saint-Gobain (FR) , ,1 Siemens N (DE) , ,2 United Technologies (US) , ,0 Vestas Windsystems (DK) , , ,7 10,5 Informationsteknologi Accenture (US) , ,9 Alcatel (FR) , ,0 Apple (US) , ,3 Cisco Systems (US) , ,4 Ebay (US) , ,5 Intel (US) , ,4 Microsoft (US) , ,1 Nokia A (FI) , ,6 Nvidia (US) , ,3 Oracle Systems (US) , ,8 SAP (DE) , ,1 Western Digital (US) , , ,8 10,6 Konsumtion, Dagligvaror Ahold (NL) 1 8,79 0 0,0 Anheuser-Busch InBev (BE) , ,4 Anheuser-Busch InBev Teckningsrätt (BE) 1 11,01 0 0,0 Carlsberg B (DK) , ,1 Danone (FR) , ,2 Delhaize Groupe (BE) , ,1 Fomento Economico Mexicano ADR (MX) , ,4 Henkel pref (DE) , ,1 Nestle (CH) , ,4 Pernod Ricard (FR) , ,2 Procter & Gamble (US) , ,7 Tesco (GB) , ,2 Unilever (GB) , ,2 Unilever EUR (NL) , , ,1 9,2 Konsumtion, sällanköpsvaror Best Buy (US) , ,7 British Sky Broadcasting (GB) , ,0 Coach (US) , ,4 Compass Group (GB) , ,2 DaimlerChrysler (DE) , ,2 Fiat (IT) , ,0 Hasbro (US) , ,4 Hennes & Mauritz B (SE) , ,4 Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av Kkr fond Hermes International (FR) , ,1 JC Penney (US) , ,3 LVMH Moet Hennessy (FR) , ,1 Marks & Spencer Group (GB) , ,3 Mc Graw-Hill (US) , ,2 Michelin (FR) , ,0 Next (GB) , ,1 Reed Elsevier (GB) , ,1 Renault (FR) , ,1 Sherwin-Williams (US) , ,8 William Hill (GB) , ,3 Vivendi Universal (FR) , ,6 Volkswagen (DE) , ,1 WPP (GB) , , ,6 9,0 Olja & gas BG Group (GB) , ,4 BP (GB) , ,0 Chevron (US) , ,9 ENI (IT) , ,1 Ensco International (US) , ,4 Galp Energia (PT) , ,1 Marathon Oil (US) , ,8 Royal Dutch Shell B (GB) , ,9 StatoilHydro (NO) , ,1 Total (FR) , ,6 Valero Energy (US) , ,7 Vostok Gas SDB (SE) , ,1 XTO Energy (US) , , ,5 12,1 Råvaror Akzo Nobel (NL) , ,1 Anglo American (GB) , ,2 Arcelor Mittal (FR) , ,1 BASF (DE) , ,2 BHP Billiton (GB) , ,1 Dow Chemical (US) , ,3 Ecolab (US) , ,3 Givaudan (CH) , ,1 Lafarge (FR) , ,2 Norsk Hydro (NO) , ,0 Nucor (US) , ,5 Rio Tinto (GB) , ,2 Syngenta (CH) , ,1 Thyssen Krupp (DE) , ,1 Voest-Alpine Stahl (AT) , ,1 Xstrata (GB) , , ,6 5,8 Samhällsnyttiga varor & tjänster Centrica (GB) , ,1 Dominion Resources (US) , ,6 E.ON (DE) , ,6 Electricite de France (FR) , ,2 Enel (IT) , ,1 Fortum (FI) , ,1 GDF Suez (FR) , ,2 Iberdrola (ES) , ,3 Scottish & South (GB) , ,1 Suez Environment (FR) , ,0 Veolia Environnement (FR) , ,1 Xcel Energy (US) , , ,1 6,0 Telekommunikationservice BT Group (GB) , ,3 Deutsche Telekom (DE) , ,6 Embarq (US) , ,4 France Telecom (FR) , ,7 KPN (NL) , ,2 Telefonica (ES) , ,5 Verizon (US) , ,8 Vodafone Group (GB) , , ,8 5,4 Derivat Nikkei 225 Index Future (JP) ,00 0 0,0 OMXS30 Future Februari (SE) ,00 0 0,0 0 0,0 - Övriga DB X-Trackers MSCI Japan TRN Index (LU) , ,9 DB X-Trackers MSCI World TRN Index (LU) , ,3 ishares MSCI Hong Kong Index Fund (US) , ,0 ishares MSCI Singapore Index Fund (US) , ,5 MSCI Daily TR Net Australia Local Index (AU) , ,5 MSCI Daily TR Net Canada Local Index (CA) , ,3 MSCI Daily TR Net USA Index DB (US) , ,2 MSCI Daily TR Net USA index SG 2009 (US) , ,9 UBS MSCI Japan (Perles) (JP) , , ,0 - Summa ,2 Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Övriga kortfristiga skulder Summa skulder % av index Fondförmögenhet (Not A) Poster inom linjen (Kkr) % av fond % av fond Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat , ,1 Åtaganden summerat - - Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Not B) Utdelningar Ränteintäkter Valutavinster och förluster Rabatt på förvaltningsarvode 0 0 Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändringar Kostnader (Kkr) Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut 0 0 Ersättning till tillsynsmyndighet 0 0 Transaktionskostnader Räntekostnader Övriga kostnader 8 0 Summa kostnader Resultat (Not A) Förändring av fondförmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare Fondförmögenhet vid periodens slut (Not B) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa Redovisningsprinciper Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:11 samt beaktar de rekommendationer för redovisning av investeringsfonder som utfärdats av Fondbolagens Förening. I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. Värderingsprinciper NOTERAT Aktierelaterade värdepapper värderas till senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan inte finns, till balansdagens mittkurs (genomsnitt av köp/sälj kurs). Om sådant värde saknas värderas innehaven till senaste betalkurs eller, om denna inte är representativ, till det värde som fondbolaget fastställer på objektiva grunder. Räntebärande värdepapper värderas till balansdagens mittkurs (genomsnitt av köp/sälj kurs). ONOTERAT För onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs, - marknadspriser från icke godkänd börs eller s.k. market maker, - annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t. ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), - diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller - kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). För onoterade räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs - referensvärdering med hjälp av relevant räntekurva. OTC-DERIVAT För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller enligt nedan, - europeiska optioner, Black & Scholes - europeiska indexoptioner, Black 76 - amerikanska optioner och övriga derivat, numeriska metoder såsom binomialträd. Avgivande av årsberättelse Stockholm den 5 mars 2009 Folksam LO Fond AB (publ) Johan Cederin Verkställande direktör Lars Burman Ordförande Irene Wennemo Vice ordförande Ulf Andersson Eva Fredriksson Revisionsberättelse Thomas Gustafsson Ann-Kristine Wuopio-Mogstedt Göran Olsson Robert Lundberg Linda Fredriksson Erik Spernaes Patric Schintzel Till andelsägarna i Folksam LO Världen I egenskap av revisorer i Folksam LO Fond Aktiebolag, organisationsnummer har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av Folksam LO Världen för år Det är fondbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tilllämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsberättelsens övriga delar. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 6 mars 2009 Anders Bäckström Sussanne Sundvall Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 7

10 Folksam LO Västfonden Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar minst 75 procent i aktier noterade i Sverige och främst vänder sig till sparande i avtalspensioner och premiepension. Fonden har möjlighet att även placera i så kallade indexinstrument. En del av fondförmögenheten (maximalt 60 procent) kan placeras i företag med stark förankring i Västra Götalands och Hallands län (Västsverige). Fonden har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fondens placeringsinriktning är bred och investeringar görs i flera branscher och bolag så att en god riskspridning uppnås. Fondens risk klassificeras som medel till hög, eftersom aktieplaceringar i Sverige har en relativt hög risknivå då börskurserna kan variera kraftigt över tiden. Fonden följer etiska placeringskriterier som omfattar miljö, mänskliga rättigheter och korruption samt tobak. PREMIEPENSIONSFOND PPM Nr Fondavkastning Fondens avkastning under perioden, beräknad på slutkurs, blev -39,1 procent. Marknaden 2008 blev ett händelserikt år. Problemen inom finanssektorn präglade hela året men överskuggades inledningsvis av oro för stigande inflation. Under hösten intensifierades finanskrisen med både bankkonkurser och statliga övertaganden. Finansierings- och likviditetssituationen blev i flera fall akut. Centralbankerna, däribland den svenska Riksbanken, sänkte sina styrräntor. Många regeringar lade fram ekonomiska stödpaket och andra stimulansåtgärder, vissa riktade mot specifika krisområden såsom fordonsindustrin. Trots alla åtgärder förblev riskviljan låg och förbättringen på kreditmarknaden gick långsamt. Börserna reagerade med mycket kraftiga fall och priserna på olja och andra råvaror sjönk dramatiskt. Effekterna på den reala ekonomin blev allt tydligare. Oron över konjunkturutvecklingen tog överhanden mot slutet av året och en rad bolag tvingades vinstvarna och varsla anställda om uppsägning. Inte heller kraftigt fallande råvarupriser och stigande dollarkurser förmådde vända den negativa trenden. På Stockholmsbörsen hade både finanssektorn och de konjunkturkänsliga sektorerna råvaror och industri en svag utveckling. Den minsta nedgången noterades för hälsosektorn, där AstraZeneca var en av få aktier på plus under året. Inga sektorer hamnade på plus och Stockholmsbörsen föll med 39 procent under året. Fondens strategi Fondens strategi under året var att gå mot en mer defensiv profil på investeringarna. Övervikten i läkemedelssektorn ökades medan vi minskade i sektorerna industri och konsument sällanköp minskades. Portföljen utvecklades trots detta något svagare än aktiemarknaden. Innehav som missgynnade fonden var banker, TeliaSonera samt verkstadsbolagen Volvo och Sandvik. Det största positiva bidraget kom från läkemedelsbolaget AstraZeneca. Fonden sålde hela sitt innehav i Carnegie och Vostok Gas under året. Istället tillkom innehav i bland annat HQ Bank, Tanganyika Oil, Hexagon och Orc Software, av vilka de två förstnämnda bidrog positivt till fondens utveckling. Det gjorde även värdetransportföretaget Loomis, som tillkom som ett nytt innehav genom avknoppningen från Securitas. Av de västsvenska innehaven utvecklades Volvo svagast i spåren av den kraftiga avmattningen på lastvagnsmarknaden, medan SKF under året föll något mindre än marknaden i stort. Extern jämförelse Fonden tillhörde fondgruppen Mstar Sverige, Rena, Sverige i Morningstars Fondindex men saknar fondbetyg på grund av för kort historik. Övrigt Fondbestämmelsernas rätt att handla med optioner och terminer utnyttjades inte under perioden. Fonden deltog i emissioner av aktier i Swedbank till ett värde av 7,93 miljoner kronor. Ny medförvaltare är Patric Naeslund. Fondfakta Förvaltare: Ian Raftell/Ingemar Syréhn/Johan Ljungquist/Patric Naeslund Fondbolag: Folksam LO Fond AB Fondtyp: Aktiefond Startdatum: Jämförelseindex: Folksam SIX60 CAP NET Basfakta Fondförmögenhet, Kkr Handelskurs, kr 106,77 185,09 194,32 157,79 119,56 Andelsvärde, kr 107,21 185,54 194,08 157,68 119,68 Utdelning, kr per andel 8,31 6,65 3,89 3,14 2,06 Fondens 5 största poster Värde, Kkr Andel av fond, % Hennes & Mauritz ,3 TeliaSonera ,2 Atlas Copco ,5 Volvo ,9 Investor ,9 Fakta Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % -39,1-1,2 26,0 35,1 21,4 Jmf-index (inkl utd), % -39,0-1,7 26,7 36,2 21,4 Standardavvikelse fond, % 22,1 14,4 12,6 9,5 14,8 Standardavvikelse jmf-index, % 22,1 14,4 12,8 9,7 14,9 Tracking error, % 1,4 0,5 0,5 0,8 2,0 Informationskvot 0, Fondavkastning handelskurs (inkl utd), % -39, Extern jämförelse Morningstar Rating Morningstar Fondindex, % -38, Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år 0,4 0,6 0,3 0,0 0,3 Omsättn. genom närstående vp. institut, % 12,1 17, Genomsnittlig avkastning 2 år 5 år Årsavkastning engångsinsättning, % -22,6 4,3 Årsavkastning jmf-index, % -22,6 4,7 Årsavkastning månadssparande, % -35,7-8,4 Standardavvikelse fond, % 22,6 18,1 Värdetillväxt sedan start, Sparbelopp: kr Årsavkastning engångsinsättning, % 2,9 Sparbelopp: 400 kr/mån (totalt: kr) Årsavkastning månadssparande, % -0,5 Avgifter Transaktionskostnader i % av oms. vp. 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 Förvaltningsavgift i %/år av fondförm. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 TKA, %/år 0,50 0,43 0,50 0,40 0,50 TER, %/år 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Förv.kostn. i kr, Sparbelopp kr ,97 45,08 43, Industri Finans Kons. Sällanköp Telekomm. Service Hälsovård IT Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Övr inkl likv medel Sverige Storbritannien Schweiz Luxemburg Finland Övr inkl likv medel Risk Kursutveckling Folksam LO Västfonden Branschfördelning Länderfördelning % Folksam LO Västfonden Folksam SIX60 CAP NET % Folksam LO Västfonden Folksam SIX60 CAP NET 8

11 Innehav per Värdepapper Antal Dagskurs Dagsvärde % av % av Kkr fond index Finans Fabege (SE) , ,8 Hagströmer & Qviberg (SE) , ,2 Investor A (SE) , ,2 Investor B (SE) , ,7 Kinnevik B (SE) , ,2 Nordea (SE) , ,2 Ratos B (SE) , ,4 SEB A (SE) , ,6 Swedbank A (SE) , ,3 Swedbank A Preferensaktie (SE) , ,2 Svenska Handelsbanken A (SE) , , ,2 22,8 Hälsovård AstraZeneca SDB (SEK) (GB) , ,6 Elekta B (SE) , ,8 Getinge Industrier B (SE) , ,4 Getinge Industrier B BTA (SE) , ,1 Meda (SE) , , ,1 7,0 Industri ABB SDB (SEK) (CH) , ,7 Alfa-Laval (SE) , ,3 Assa Abloy B (SE) , ,0 Atlas Copco A (SE) , ,7 Atlas Copco B (SE) , ,7 B&B Tools (SE) , ,1 Hexagon B (SE) , ,7 Intrum Justitia (SE) , ,7 Lindab International (SE) , ,1 Loomis B (SE) , ,2 NCC B (SE) , ,2 Sandvik (SE) , ,8 Scania B (SE) , ,7 Securitas B (SE) , ,6 Skanska B (SE) , ,3 SKF B (SE) , ,6 Volvo A (SE) , ,5 Volvo B (SE) , , ,4 29,9 Informationsteknologi Ericsson B (SE) , ,8 ORC Software (SE) , ,2 Tradedoubler (SE) , , ,1 8,4 Konsumtion, Dagligvaror Oriflame SDB (SEK) (LU) , ,2 ÅrhusKarlshamn (SE) , , ,4 1,3 Konsumtion, sällanköpsvaror Electrolux B (SE) , ,5 Hennes & Mauritz B (SE) , ,3 Husqvarna B (SE) , ,1 JM (SE) , ,6 Modern Times Group (SE) , , ,3 11,7 Olja & gas Lundin Petroleum (SE) , ,9 Malka Oil (SE) , ,0 West Siberian Resources SDB (SE) , , ,1 1,0 Råvaror Boliden (SE) , ,3 SCA B (SE) , ,3 SSAB A (SE) , ,5 SSAB B (SE) , ,1 Stora Enso R SDB (SEK) (FI) , , ,3 5,2 Telekommunikationservice Millicom International Cellular SDB (SE) , ,4 Tele2 (SE) , ,1 TeliaSonera (SE) , , ,8 12,8 Summa ,7 Balansräkning Tillgångar (Kkr) Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder (Kkr) Finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not A) Poster inom linjen (Kkr) % av fond % av fond Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper Utlånade värdepapper Ställda säkerheter för derivat 671 0,1 - - Åtaganden summerat - - Resultaträkning Intäkter och värdeförändringar (Kkr) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Not B) Utdelningar Ränteintäkter Valutavinster och förluster 0 0 Rabatt på förvaltningsarvode 0 0 Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter och värdeförändringar (Not A) Förändring av fondförmögenhet (Kkr) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utdelning till andelsägare Fondförmögenhet vid periodens slut (Not B) Värdeförändring på aktierelaterade värdepapper (Kkr) Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade värdeförändringar Summa Redovisningsprinciper Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:11 samt beaktar de rekommendationer för redovisning av investeringsfonder som utfärdats av Fondbolagens Förening. I övrigt tillämpas bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar. Värderingsprinciper NOTERAT Aktierelaterade värdepapper värderas till senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan inte finns, till balansdagens mittkurs (genomsnitt av köp/sälj kurs). Om sådant värde saknas värderas innehaven till senaste betalkurs eller, om denna inte är representativ, till det värde som fondbolaget fastställer på objektiva grunder. Räntebärande värdepapper värderas till balansdagens mittkurs (genomsnitt av köp/sälj kurs). ONOTERAT För onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs, - marknadspriser från icke godkänd börs eller s.k. market maker, - annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t. ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), - diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller - kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). För onoterade räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs - referensvärdering med hjälp av relevant räntekurva. OTC-DERIVAT För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller enligt nedan, - europeiska optioner, Black & Scholes - europeiska indexoptioner, Black 76 - amerikanska optioner och övriga derivat, numeriska metoder såsom binomialträd. Avgivande av årsberättelse Stockholm den 5 mars 2009 Folksam LO Fond AB (publ) Johan Cederin Verkställande direktör Lars Burman Ordförande Irene Wennemo Vice ordförande Ulf Andersson Eva Fredriksson Revisionsberättelse Thomas Gustafsson Ann-Kristine Wuopio-Mogstedt Göran Olsson Robert Lundberg Linda Fredriksson Erik Spernaes Patric Schintzel Till andelsägarna i Folksam LO Västfonden I egenskap av revisorer i Folksam LO Fond Aktiebolag, organisationsnummer har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av Folksam LO Västfonden för år Det är fondbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och fondbolagets tilllämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsberättelsens övriga delar. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 6 mars 2009 Anders Bäckström Sussanne Sundvall Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Kostnader (Kkr) Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut 0 - Ersättning till tillsynsmyndighet 0 - Transaktionskostnader Räntekostnader 1 4 Övriga kostnader 2 0 Summa kostnader Resultat

12 Förklaring till faktarutor Fondfakta Förvaltare Fondens ansvariga förvaltare. Fondbolag Fondbolag som ansvarar för förvaltningen av fonden. Fondtyp Kategorisering av fonden baserat på hur fonden har placerat sina tillgångar. I aktier, räntebärande värdepapper eller en blandning av dessa. Jämförelseindex Det index som Swedbank Robur valt att jämföra fondens avkastning mot. Basfakta Fondförmögenhet, kkr Fondens totala förmögenhet angivet i tusentals kronor. Handelskurs, kr Marknadsvärdet på fondens totala tillgångar, beräknat på den avlästa kursen vid rapportperiodens handelsstopp för fonden, med avdrag för förvaltningskostnader och delat med antalet andelar. Andelsvärde, kr Marknadsvärdet på fondens totala tillgångar, beräknad på rapportperiodens definitiva slutkurser för samtliga börser, med avdrag för förvaltningskostnader och delat med antalet andelar. Utdelning, kr per andel Fondens utdelning angiven i kronor per fondandel. Duration, dagar Anger en vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens räntebärande placeringar. Räntekänslighet, % Visar hur fondens andelskurs påverkas av en förändring i marknadsräntorna. Fondens 5 största poster De fem aktieinnehav som har störst andel i fonden. Fakta Fondavkastning, slutkurs (inkl utd), % Fondens värdeförändring under rapportperioden, beräknad på andelsvärdet, inklusive återinvesterade utdelningar. Jmf-index, (inkl utd), % Värdeförändring för fondens jämförelseindex under rapportperioden, inklusive återinvesterade utdelningar. Vilket index fonden idag jämförs med, anges i början av faktarutan. Observera att fonden kan ha haft ett annat jämförelseindex tidigare. Om så är fallet visas siffror för detta index under den berörda perioden. Standardavvikelse fond, % Riskmått som visar hur fondens månadsavkastning varierat historiskt. Ju högre standardavvikelse desto större risk. Beräknat på fondens slutkurs. Standardavvikelse Jmf-index Riskmått som visar hur jämförelseindexets månadsavkastning varierat historiskt. Beräknat på slutkurs. Tracking error, % Riskmått som beskriver följsamheten mellan fondens avkastning (slutkurs) och avkastningen hos fondens jämförelseindex. Informationskvot Beskriver fondens riskjusterade avkastning och är ett mått på hur väl förvaltaren lyckats utnyttja fondens aktiva risk. Ett värde på 0,5 eller högre brukar anses vara bra. Negativ informationskvot redovisas som neg. Fondavkastning, handelskurs (inkl utd), % Fondens värdeförändring under rapportperioden, beräknad på handelskursen, inklusive återinvesterade utdelningar. Extern jämförelse Morningstar Rating Rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Betyget som visas är ett vägt genomsnitt av Morningstar Rating för 3, 5 respektive 10 år. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. Morningstars Fondindex Visar den genomsnittliga avkastningen för fonder med en viss placeringsinriktning, exempelvis fonder som investerar i värdepapper i ett visst land (ex. Sverigefonder), en viss region (ex. Östeuropafonder) eller en viss bransch (ex. Läkemedelsfonder). Omsättning Omsättningshastighet, ggr/år Anger hur många gånger fondens förmögenhet har omsatts under perioden. Anges i årstakt. Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, % Andel av fondens omsättning (summa köpta och sålda finansiella instrument), som skett genom Swedbank Markets. Genomsnittlig avkastning Baseras på handelskurser. Årsavkastning, engångsinsättning, % Genomsnittlig årsavkastning på en engångsinsättning i fonden, gjord för 2 respektive 5 år sedan. Årsavkastning, Jmf-index, % Genomsnittlig årsavkastning på fondens jämförelseindex under de senaste 2 respektive 5 åren. Årsavkastning, månadssparande, % Genomsnittlig årsavkastning för nominellt lika stora insättningar gjorda sista bankdagen i varje månad under de senaste 2 respektive 5 åren. Standardavvikelse fond, % Mått på hur fondens månadsavkastning varierat under de senaste 2 respektive 5 åren. Värdetillväxt sedan start Baseras på handelskurser. Startdatum År och månad då fonden startade. Sparbelopp: kr Visar vad en insättning på kr, gjord vid fondens start, är värd idag. Eventuella inköpsavgifter och skatteeffekter är inte medräknade i beloppet. Årsavkastning, engångsinsättning, % Visar vilken genomsnittlig årsavkastning fonden haft sedan starten. Sparbelopp: 400 kr/månad Visar vad ett månadssparande på 400 kr sedan fondens start är värt idag. I parentes visas det totala sparbeloppet. Eventuella inköpsavgifter och skatteeffekter är inte medräknade i beloppen. Årsavkastning, månadssparande, % Visar den genomsnittliga årsavkastningen som ett månadssparande på 400 kr gett sedan fondens start. Avgifter Transaktionskostnader i % av omsatta värdepapper Fondens utbetalda transaktionskostnader under året, dividerat med fondens omsättning (summa köpta och sålda finansiella 10

13 instrument). Anges i årstakt. Förvaltningsavgift i %/år av fondförmögenhet De totala förvaltningskostnaderna under året, dividerat med fondens genomsnittliga förmögenhet. Anges i årstakt. TKA, %/år Totalkostnadsandel. Består av fondens samtliga kostnader dividerat med fondens genomsnittliga förmögenhet. Utöver förvaltningskostnaderna tillkommer i första hand courtage för aktieaffärer. Anges i årstakt. TER, %/år Total Expense Ratio. Fondens samtliga kostnader, exklusive transaktionskostnader, dividerat med fondens genomsnittliga förmögenhet. Syntetiskt TER Ersätter TER när en värdepappersfond investerar minst 10% av sitt nettotillgångsvärde i andra värdepappersfonder eller i andra fonder som offentliggör ett TER värde. Förvaltningskostnad i kr, sparbelopp: kr Visar hur stor förvaltningskostnaden varit i kronor, med ett ingående saldo på kr i fonden vid årets start. Definitioner och förklaringar till beräkningarna Duration Ett vägt genomsnitt av återstående löptid för fondens räntebärande värdepapper, mätt i dagar. Ju högre värde desto mer känslig är fondens andelskurs för förändringar i marknadsräntan (se även Räntekänslighet). Räntekänslighet Uttrycker hur värdet på fondens andelskurs förändras vid en förändring på en procentenhet hos marknadsräntan. Observera att måttet ger en ungefärlig indikation, eftersom marknadsräntorna för olika löptider kan förändras i olika takt. Standardavvikelse Standardavvikelsen är angiven i årstakt och baseras på en tidsserie av månadsavkastningstal de senaste 24 månaderna. Måttet visar hur avkastningen varierar kring sitt aritmetiska medelvärde. Standardavvikelsen kallas ibland även volatiliteten. Tracking error Beräknar årsnormaliserad standardavvikelse i skillnaden mellan månadsavkastningen i respektive fond och dess jämförelseindex. Ett högt värde på tracking error ska tolkas som att fondens avkastning historiskt sett har avvikit mycket från avkastningen hos fondens jämförelseindex. Detta innebär i princip att förvaltaren tagit positioner som avvikit från fondens index. Beräknas på månadsdata för de senaste 24 månaderna. Informationskvot Ett utvärderingsmått av den aktiva risken (tracking error) i fonden. Måttet visar relationen mellan meravkastningen fonden givit jämförd med sitt index och den aktiva risken fonden haft. En hög informationskvot visar att fonden givit god riskjusterad meravkastning, det vill säga den aktiva risk fonden tagit har givit god meravkastning. Beräknas på månadsdata de senaste 24 månaderna. Avkastningshistorik för riskmått När det gäller beräkning av måtten standardavvikelse, tracking error och informationskvot används från och med år månaders historik, för tidigare år har 12 månaders historik använts. Förändringen gjordes i syfte att följa externa rekommendationer. Omsättningshastighet Omsättningshastigheten i en fond definieras som den minsta av summorna av fondens köpta och sålda värdepapper under det gångna halvåret multiplicerat med 2 dividerat med den genomsnittliga fondförmögenheten. Handel på räntebärande värdepapper med en löptid på mindre än 1 år är exkluderade i beräkningarna av omsättningshastigheten. Förvaltningskostnad i % av fondförmögenhet I de totala förvaltningskostnaderna ingår Ersättning till fondbolag, Ersättning till förvaringsinstitut och Ersättning till tillsynsmyndighet. Ersättningen till fondbolaget finns för samtliga fonder angivet som förvaltningsavgift i % per år i slutet av rapporten. För vissa svenska aktiefonder är t ex förvaltningsavgiften 1,40% per år. Att den totala förvaltningskostnaden per år är högre än 1,40% (t ex 1,41%) i aktiefonderna beror således på att ersättningarna till förvaringsinstitut och tillsynsmyndighet tillkommit. Observera att all kursutvecklingsstatistik som förekommer i denna rapport, likväl som i alla andra sammanhang då kursutveckling i våra fonder presenteras, redovisas efter att samtliga kostnader är avdragna. Detta innebär att det alltid är nettoavkastningen, före eventuell skatt, som redovisas. TER, % Summan av förvaltningskostnader, räntekostnader, övriga kostnader och skatt enligt resultaträkningen, exklusive transaktionskostnader, uttryckt i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. TKA, % Fondens totala kostnader enligt respektive fonds resultaträkning, dividerat med fondens genomsnittliga förmögenhet. Syntetiskt TER Summan av förvaltningskostnader, räntekostnader, övriga kostnader och skatt enligt resultaträkningen, exklusive transaktionskostnader, tillsammans med de kostnader som fonden ådragit sig genom sina innehav i underliggande fonder plus avgifter för teckning eller inlösen för dessa underliggande fonder, uttryckt i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. 11

14 Jämförelseindex Förkortning Indexinnehåll Berörda fonder Aktiefondsindex Folksam World ex Sweden Folksam World excluding Sweden a custom index calculated by MSCI* Folksam LO Världen Folksam SIX60CAP Folksam SIX60CAP, ett index beräknat av SIX* Folksam LO Sverige Folksam LO Västfonden Räntefondsindex Benchmark Folksam Obligation Räntekomposit bestående av 60% OMRX T-bond 40% OMRX Mortgage Folksam LO Obligation MSCI är en förkortning för Morgan Stanley Capital International. * baserat på fondens etiska placeringskriterier Friskrivningsklausul Källa: MSCI. Denna information är endast avsedd för ditt eget bruk och får inte föras vidare eller användas i samband med utgivning av eller erbjudande om värdepapper, finansiella instrument eller index. Varken MSCI eller någon tredje part som är inblandad i eller har anknytning till, sammanställning, beräkning eller framtagande av MSCI data ( MSCI Parterna ) ger några uttryckliga eller implicita garantier eller utfästelser rörande sådan data (eller för resultat som erhålls genom användning av denna data ) och MSCI Parterna frånsäger sig härmed uttryckligen alla garantier avseende äkthet, riktighet, fullständighet, säljbarhet eller lämplighet för ett speciellt ändamål såvitt gäller dessa data. Utan inskränkning av det förut sagda ska inte någon av MSCI Parterna under några omständigheter ha något ansvar för direkt skada, indirekt skada, specialskadestånd, straffskadestånd, följdskada eller någon annan skada (innefattande vinst/förlust) ens om de blivit underrättade om möjligheten av sådan skada. Information gällande indexberäknade av MSCI Indexen enligt ovan är anpassade index, beräknade av MSCI, för och på uppdrag av Swedbank Robur. För att beräkna dessa index har MSCI utgått från sina standardindex och därefter uteslutit de värdepapper som Swedbank Robur valt att utesluta i enlighet med Folksams etiska placeringskriterier. Kvartalsvis revideras den bas av värdepapper som ska uteslutas och delges MSCI. MSCI har ingen del i utveckling, granskning eller godkännande av Folksams etiska placeringskriterier eller i de listor med bolag som utesluts från standardindexen för att skapa de ovanstående indexen. Lista med företag som Folksam inte investerar i finns på 12

15 Fondernas riskklasser Sambandet mellan risk och avkastning är grunden i allt sparande. För att få möjlighet till hög avkastning måste du acceptera en hög risk. Fondtyper har olika risk, och därmed olika möjligheter till hög avkastning. Vid utvärdering av kapitalplaceringar är det viktigt att beakta placeringarnas riskinnehåll. I fondsammanhang är standardavvikelsen, ibland även kallad volatiliteten, det vanligast använda måttet vid uppskattning av risknivå. Måttet visar hur fondens avkastning varierat kring sitt genomsnittsvärde under en vald tidsperiod. Vilken är nyttan med att känna till en fonds standardavvikelse? Det finns ett samband mellan standardavvikelse och avkastning i en fond. Vad man med säkerhet kan säga är att sannolikheten för extraordinär avkastning i en fond, positiv såväl som negativ, ökar med en hög standardavvikelse och vice versa. Graderingen kan även användas som hjälpmedel för att identifiera fonder med hög avkastningspotential, eftersom ett högre risktagande normalt sett höjer den förväntade framtida avkastningen. Standardavvikelsens betydelse för placeringsbeslutet torde minska i takt med att spartidens längd ökar, eftersom variationen i avkastning tenderar att minska över tiden. En viktig sak att notera i detta sammanhang är att det är fondens framtida risknivå som kommer att avgöra fondens framtida avkastning. De siffror vi redovisar i denna rapport baseras på historiska avkastningsdata. De bör alltså främst betraktas som en indikation på framtida risknivå. För att få mer konkret nytta av standardavvikelsen som riskmått har vi på Swedbank Robur med hjälp av detta mått graderat våra fonder i sex riskklasser. Risksymbolen Låg risk 4 Hög risk Risksymbolen visar vilken riskklass varje fond tillhör. Vi graderar våra fonder i sex riskklasser. 1 för lägst risk och 6 för högst risk. Grunden för indelningen är fondernas standardavvikelse, ett mått som visar hur mycket fondens avkastning varierat över tiden. Har avkastningen varierat mycket under en tidsperiod betyder det att risken varit hög. Liten variation betyder i stället låg risk. Indelningen i riskklasser bygger i de allra flesta fall på standardavvikelsen för månadsavkastningen under de senaste fem åren. Vid de tillfällen fonden funnits kortare tid än två år saknas oftast siffror helt. Fonden har då klassificerats enbart efter sin inriktning. 13

16 Folksam LO:s etiska placeringskriterier Nytt etiskt placeringskriterium Korruption fastställdes av Folksam LO Fond AB (publ.) den 24 oktober Folksam LO ställer etiska krav på de företag där placeringar görs. De etiska placeringskriterierna innefattar miljö, mänskliga rättigheter samt tobak. De etiska kriterierna delas in i positiva/stödjande kriterier där miljö och mänskliga rättigheter ingår och ett negativt/uteslutande kriterium som innefattar tobak. Positiva/stödjande kriterier De positiva eller stödjande kriterierna handlar om miljö och mänskliga rättigheter. Vi vill att företag som vi investerar i ska ta ansvar för dessa områden. Vår ambition är att föra en konstruktiv dialog med företaget i fråga och på så sätt påverka och inspirera i rätt riktning. Vi anser att företag som ligger långt fram med sitt miljöarbete och andra sociala aspekter ofta är goda investeringsobjekt eftersom de har möjlighet att bygga upp ett starkt varumärke. De är också mindre känsliga vid förändringar som till exempel ändrad miljölagstiftning. Kriteriet Miljö Med miljö menas att Folksam LO investerar i företag som arbetar aktivt med miljöarbete som resulterar i att den negativa påverkan på miljön minskas. Miljömedvetandet ska genomsyra hela organisationen och företaget ska ha definierat sitt miljöarbetes viktigaste mål, strategier, medel och organisation för att nå dessa mål. En åtgärdsplan ska även vara upprättad så att ett kontinuerligt förbättringsarbete utförs. Detta gör att företaget även i framtiden systematiskt reducerar sin negativa påverkan på miljön. Miljökriteriet grundas på en modell som regelbundet mäter företags interna miljöarbete och faktiska miljöpåverkan. Ett väl strukturerat miljöarbete innebär ofta en ren effektivitetsvinst eftersom användningen av energi och insatsvaror minskar. Kriteriet Korruption Folksam LO ska genom sina placeringar aktivt påverka företag att systematiskt förebygga alla former av mutor och bestickning i sina affärsrelationer. Definitioner: Att systematiskt förebygga innebär att ha en strategi och en handlingsplan mot korruption. Ett sådant program kan utvecklas utifrån de näringslivsprinciper som Transparency International har tagit fram. Alla former av mutor och bestickning avser både direkta och indirekta varianter. Den som gör sig skyldig till mutbrott har tagit emot en otillbörlig belöning i sin tjänsteutövning, medan den som gör sig skyldig till bestickning har erbjudit en sådan muta. Affärsrelationer avser dotterbolag, partners i joint ventures, leverantörer, agenter och andra affärspartners. Korruption har blivit ett allt mer uppmärksammat problem i den globala ekonomin. Konkurrensen sätts ur spel, tillväxten hämmas och den sociala utvecklingen bromsas. Därför har flera internationella organ, bland annat FN, OECD och ICC (Internationella handelskammaren) tagit fram nya skrivelser och uppföranderegler vad gäller korruption. Kriteriet Mänskliga rättigheter Kriteriet mänskliga rättigheter innebär att Folksam LO genom investeringar aktivt ska påverka företag och branscher att systematiskt arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda. Med kriteriet mänskliga rättigheter fokuserar vi på vad som händer inne på företaget, det vill säga på vilka arbetsförhållanden som råder. Vi avser också att påverka upprättandet av en policy gällande de grundläggande mänskliga rättigheterna som beskrivs i ILO:s konventioner och i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Kriteriet mänskliga rättigheter kan även handla om att företag ska utveckla rutiner för uppföljning av policyn och de åtgärder som det beslutas om. Det kan exempelvis vara kollektivavtal, kvalitetsgranskning av leverantörer och lagstiftning. Med de anställda menas alla som bidrar med arbetsuppgifter till företaget vilket även inkluderar leverantörer och underleverantörer. Dock är fokus lagd på egen personal samt på de leverantörer som står för tillverkningen av slutprodukter eller viktiga komponenter i dessa. Här nedan beskrivs de arbetsrättsliga områden som omfattas: Arbetstagarrättighet Hälsa och Säkerhet Ej diskriminering Associationsfrihet Rätt till kollektiva förhandlingar Ej barnarbete Ej tvångsarbete Lönesättning Arbetstidsreglering Motsvarande ILO-konventioner ILO Convention 155; Occupational Safety and Health Convention ILO Convention 100; Equal Remuneration Convention ILO Convention 111; Discrimination (Employment and Occupation) Convention ILO Convention 87; Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention ILO Convention 98; Right to Organise and Collective Bargaining Convention ILO Convention 138; Minimum Age Convention ILO Convention 182; Worst Forms of Child Labour Convention ILO Convention 29; Forced Labour Convention ILO Convention 105; Abolition of Forced Labour Convention ILO Convention 131; Minimum Wage Fixing Convention ILO Convention 1; Hours of Work (Industry) ILO Convention 14, Weekly Rest (Industry) ILO Convention 106; Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention 14

17 Negativa/uteslutande kriterier Vissa företag har Folksam LO beslutat att inte investera i oberoende av hur god arbetsmiljö företaget har eller hur långt miljöarbetet kommit. Dessa företag faller under de negativa eller uteslutande kriterierna. Folksam LO har ett negativt/uteslutande kriterium för tobak. Kriteriet Tobak Folksam LO investerar inte i företagsgrupper där någon andel av omsättningen kommer från produktion av tobak eller tobaksprodukter. Detta innebär företag som äger tobaksplantager och företag som producerar cigaretter, cigarrer, piptobak, snus, tuggtobak samt andra tobaksprodukter. Med någon andel av omsättningen avser vi mer än 10 miljoner kronor eller 1 procent av rapporterad årsomsättning. Rapporterad årlig omsättning avser årsomsättning rapporterad i den senaste årsredovisningen utgiven av moderföretaget. Corporate Governance För att se att de uppsatta placeringskriterierna följs har Folksam Kapitalförvaltning upprättat en stab, Corporate Governance. Staben består av analytiker som är inriktade på ägarstyrning, miljö- och etikanalys. De ser till att de etiska placeringsreglerna följs och efterlevs. Corporate Governance utför även en årlig undersökning av nordiska företags klimatpåverkan Folksams Klimatindex. 15

18 Riktlinjer för extern bolagsstyrning Fastställd av styrelsen i Folksam LO Fond AB (publ.) den 22 augusti Bakgrund och syfte En stor del av Folksam LO Fonds kapital är placerat i aktier. Folksam LO Fond är således en av de större institutionella ägarna i svenska börsbolag. Därutöver har Folksam betydande innehav i börsbolag utanför Sverige. Folksam LO Fond ska i egenskap av större aktieägare, genom sina placeringar, aktivt påverka bolagen där det bedöms relevant och framgångsrikt. Bolagsstyrning ska ske i enlighet med Folksam LO Fonds vision att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet och de etiska regler som tillämpas inom Folksam LO Fond samt syfta till att öka mervärdet för kunderna. 2 Övergripande principer för ägarstyrning Folksam LO Fond ska för såväl svenska som utländska innehav tillämpa OECD:s principer för ägarstyrning. Dessa omfattar följande fem områden: Aktieägarnas rättigheter (The rights of shareholders). Likabehandling av aktieägare (The equitable treatment of shareholders). Intressenternas betydelse för ägarstyrning (The rule of stakeholders in corporate governance). Öppenhet och genomlysning (Disclosure and transparency). Styrelsens ansvar (The responsibility of the board). 3 Kanaler för aktiv ägarstyrning Folksam LO Fond kan utöva sin ägarroll via följande kanaler: Bolagsstämmor; genom att medverka vid förarbetet inför bolagsstämmor och genom att delta i bolagsstämmor och där utöva sin rösträtt. Valberedningar; genom att delta i valberedningsarbetet inför bolagsstämmor i bolag där Folksam LO Fond är en av de större ägarna. Om Folksam LO Fond inte är en av de större ägarna kan Folksam LO Fond skriftligen framföra sina synpunkter på valberedningsarbetet till valberedningen. Direkt kontakt; genom att träffa bolagsledningar och styrelser. Samverkan; genom samarbete med andra ägare. Hemsida; genom att på Folksams hemsida redovisa sitt deltagande i bolagsstämmor, sitt ställningstagande i viktiga frågor och sin bedömning av bolagen. Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden; genom att delta i förvaltningen och vidareutvecklingen av Svensk kod för bolagsstyrning. Folksam LO Fond ska inte inneha styrelseplats i bolag där Folksam LO Fond är representerad som ägare. Avsteg från denna regel kan göras om speciella skäl finns. 4 Riktlinjer för bolagsstyrning i svenska bolag Folksam LO Fonds aktiva bolagsstyrning i svenska bolag ska i huvudsak utövas och vara inriktad på de områden som anges i Svensk kod för bolagsstyrning Folksam LO Fond anser att berörda bolag ska följa de krav som ställs i Svensk kod för bolagsstyrning eller förklarar och motiverar avvikelser. Folksam LO Fond ska verka för att: koden kontinuerligt anpassas för att bättre svara mot såväl ägarnas som bolagens behov. 6 Styrelsens sammansättning Folksam LO Fond anser att styrelsens sammansättning bör väljas med hänsyn till de särskilda behov som bolaget har av olika kompetenser och meriter. Folksam LO Fond ska verka för att: valberedningens arbetsmetoder redovisas öppet i årsredovisningen och att processen för hur styrelseledamöter rekryteras tydligt presenteras i årsredovisningen, samt rekryteringsbasen ska breddas genom att valberedningen ska kunna anlita extern hjälp från rekryteringskonsulter. 7 Ersättning till ledningen och övriga medarbetare Folksam LO Fond är positiv till att bolagen använder belöningsprogram utöver den fasta lönen som styrmedel under förutsättning att de bygger på marknadsmässiga villkor och att tilldelningen är befogad. Det är viktigt att hänsyn tas till bolagets strategi och verksamhetsområde. Tilldelning bör enbart ske till aktivt arbetande i vederbörande bolag och inte till styrelseledamöter. Folksam LO Fond ska verka för att: avgångsvederlag till vd normalt begränsas till maximalt två årslöner, vd inte ska ha förmånsbaserade pensionsavtal, programmen ska kopplas till företagets utveckling relaterat till konkurrenternas inom samma bransch, aktieägarna ska ges en utförlig information om belöningsprogram i kallelse till bolagsstämma och informationen ska också ingå i årsredovisningen. Det ska finnas en tydlig koppling mellan prestation och utfall. Det ska finnas ett övre tak som begränsar ersättningens storlek, samt diskussion med ägarna bör initieras i så god tid före kallelsen till stämman att ägarna hinner sätta sig in i förslaget. Det är av stor vikt att aktieägarna ges tillfälle att granska och ta ställning till den information som ges för att därmed kunna agera på ett relevant sätt. Det måste också finnas tid att omarbeta förslaget utifrån ägarnas synpunkter. 8 Revisionsfrågor Folksam LO Fond anser att revisions- och regelfrågor ska ha en framskjuten plats i styrningen av bolaget. Folksam ska verka för att: styrelsen ska sätta en gräns för omfattningen av köp av övriga tjänster (ej revisionsrelaterade) från den ordinarie revisionsfirman och i årsredovisningen även 16

19 lämna en redogörelse för i vilken omfattning sådana tjänster har köpts samt ange skälen till varför revisionsfirman tagits i anspråk för sådana tjänster. 9 Ägarfrågor Folksam LO Fonds uppfattning är att med varje aktie i bolaget ska följa en röst. Folksam LO Fond ska verka för att: äganderätten respekteras vid förändring till ett och samma aktieslag, vid ett erbjudande om uppköp ska budgivaren erbjudas samma ersättning för aktieslag med olika rösträtt, samt bolagets kapitalstruktur ska vara effektivt konstruerad. Bolaget ska ha de finansiella resurser som krävs för att säkerställa och utveckla bolagets verksamhet. Bolaget ska tydligt beskriva motiven till vald kapitalstruktur och utdelningspolitik. 10 Miljö- och etikfrågor Folksam LO Fond anser att bolagets styrelse ska se till att bolaget arbetar med miljö- och etikfrågor samt att resultatet offentliggörs i bolagets årsredovisning och halvårsrapport. Folksam LO Fond ska verka för att: bolaget ska utarbeta grundläggande handlingsprogram för relevanta miljö- och etikfrågor och ansluta sig till FN:s Global Compact, bolaget ska tillämpa OECD:s riktlinjer för multinationella företag i fall verksamhet finns i flera länder, samt styrelsen för bolaget ska arbeta aktivt med relevanta miljö- och etikfrågor. Exempel på dessa frågor är miljö och uthållig utveckling, arbetsförhållanden för anställda och hos underleverantörer, affärsetiska frågor, jämställdhet och mångfald. Styrelsen bör anta en uppförandekod för bolaget avseende dessa frågor. 17

20 Land- och valutakod I nedanstående tabell finns samtliga landkoder, valutakoder och valutakurser, per , som gäller för denna rapport. Land Landkod Valutakod Valutakurs Australien AU AUD 5, Belgien BE EUR 10, Danmark DK DKK 1, Finland FI EUR 10, Frankrike FR EUR 10, Grekland GR EUR 10, Irland IE EUR 10, Italien IT EUR 10, Japan JP JPY 0, Kanada CA CAD 6, Nederländerna NL EUR 10, Norge NO NOK 1, Portugal PT EUR 10, Schweiz CH CHF 7, Spanien ES EUR 10, Storbritannien GB GBP 11, Sverige SE SEK 1, Tyskland DE EUR 10, USA US USD 7, Österrike AT EUR 10, Köp och försäljningar som påverkats av Folksam LO:s etiska placeringskriterier Folksam LO:s etiska placeringskriterier (se sid 14) ställer etiska krav på de företag som fonderna investerar i. De ramar som placeringskriterierna ställer upp leder emellanåt till att innehav säljs om de aktuella bolagen inte lever upp till Folksam LO:s etiska krav. Det händer emel- lertid också att bolag som fonderna tidigare inte kunnat placera i förändrar sin inriktning så att de uppfyller de etiska kriterierna. Under 2008 genomfördes följande köp och försäljningar i Folksam LO:s fonder. Folksam LO Världen Innehav som har sålts Bolag Land Bransch Orsak Alstom Frankrike Industrivaror och tjänster Mänskliga rättigheter Folksam LO Obligation Under året genomfördes inga försäljningar på grund av etiska placeringskriterier. Folksam LO Sverige Under året genomfördes inga försäljningar på grund av etiska placeringskriterier. Folksam LO Västfonden Under året genomfördes inga försäljningar på grund av etiska placeringskriterier. 18

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Halvårsredogörelse för Perioden

Halvårsredogörelse för Perioden HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value 515602-7103 Perioden 2016-01-01 2016-06-30 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för ISEC Services

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK

Ålandsbanken Fonder. Årsberättelse 2009 Ålandsbanken Money Market SEK Ålandsbanken Fonder Årsberättelse 2009 Marknadsutveckling Marknadsutveckling Världen så som vi kände till den finns kvar. Men är det verkligen samma värld vi ser. Den förskjutning från väst till öst i

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2011

Adrigo Hedge Årsberättelse 2011 Adrigo Hedge Årsberättelse 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

SEB Swedish Ethical Beta Fund Årsberättelse 2013

SEB Swedish Ethical Beta Fund Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 25,5 procent. Fondens jämförelseindex inklusive utdelning steg med 25,8 procent. Marknadens utveckling Året som gått har varit ett positivt

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2015 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2015 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige,

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (13) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

SEB Korträntefond SEK Årsberättelse 2014

SEB Korträntefond SEK Årsberättelse 2014 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 0,6 procent. Fondens jämförelseindex steg med 0,5 procent. Marknadens utveckling 2014 präglades i det stora hela av en likvärdig utveckling

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Ethos Aktiefond Årsberättelse 2014

Ethos Aktiefond Årsberättelse 2014 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 15,6 procent. Fondens jämförelseindex inklusive utdelning steg med 15,9 procent. Marknadens utveckling Stockholmsbörsen utvecklades väl under

Läs mer