Tekniskt PM Härryda: Idrottsvägen/Bäckvägen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniskt PM Härryda: Idrottsvägen/Bäckvägen"

Transkript

1 Tekniskt PM Härryda: Idrottsvägen/Bäckvägen Mars 2017 rev D : Henki Refsnes

2 Beställare: Härryda Kommun (tel ) Kontaktperson: Anders Lidén, Samhällsbyggnad, plan Kontaktperson: Christina Borg, Samhällsbyggnad, trafik Konsult: (tel ) : Henki Refsnes Rapport: Henki Refsnes

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 BAKGRUND FÖRUTSÄTTNINGAR Planerad exploatering Parkeringsnorm Kollektivtrafik Kommunens nyckeltal relaterat Boende/Bilinnehav BEHOV AV UPPSTÄLLNINGSPLATSER BIL Nuvarande förhållanden Planerade förhållanden Reduktion för bilpool BEHOV AV UPPSTÄLLNINGSPLATSER CYKEL Nuvarande förhållanden Planerade förhållanden SAMMANFATTNING...21 BILAGEFÖRTECKNING: Bilaga 1: Göteborgsområdet Biltäthetsutveckling (Pb)...24 Bilaga 2: Idrotts-/Bäckvägen Verksamheter (idag)...25 Bilaga 3: Bil Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (idag)...26 Bilaga 4: Cykel Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (idag)...27 Bilaga 5: Bil och Cykel Bostäder: Behov av uppställningsplatser (idag)...28 Bilaga 6: Idrotts-/Bäckvägen Verksamheter, beräkningsunderlag (utb.)...29 Bilaga 7: Bil Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (utb.)...30 Bilaga 8: Cykel Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (utb.)...31 Bilaga 9: Bil och Cykel Bostäder: Behov av uppställningsplatser (utb.)...32

4 4

5 5 1 Bakgrund Härryda kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Idrottsvägen och södra delen av Bäckvägen som en del i utvecklingen av Norra Mölnlycke Centrum ( Program för Norra Mölnlycke Centrum, Härryda kommun, maj 2013). Miljön utmed Idrottsvägen utgörs idag av ett brett gaturum bestående av GC-väg, gata och två parkeringsytor (den västra reserverad för bostäderna längs Bäckvägen, den östra allmän, för besökande). På vägens södra sida ligger Hulebäcksgymnasiet samt Wallenstamhallen och på dess norra sida, i anslutning till Hulelyckans idrottsplats, två klubbhus med omklädningsrum. Utmed Bäckvägen ligger sju flerfamiljshus i fyra våningar samt f d Örtagårdens förskola (utrymd p g a mögelproblem) samt skollokaler för Hulebäcks individuella program. Planarbetet syftar till att möjliggöra kompletteringar och ombyggnader av befintlig bebyggelse inom nedanstående utredningsområde samt förbättra trafikmiljön längs Idrottsvägen genom att bebygga parkeringsytor och riva den mögelskadade förskolan ges möjlighet att här uppföra bostadshus med utrymme för verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Befintlig idrottsverksamhet och förskola ges lokaler i ett nytt verksamhets- och bostadshus alldeles söder om idrottsplatsen. Skolvägen Gärdesv. Bäckvägen Idrottsvägen Massetjärn Allén Långenäsv. Säterivägen Utredningsområdet ligger öster om Mölnlycke centrum, strax norr om Hulebäcksgymnasiet/Wallenstamhallen. Som underlag för planarbetet redovisas här en parkeringsutredning, en beräkning av behovet av uppställningsplatser för personbilar och cyklar, baserad på en exploatering enligt föreliggande program (innebär ej påbyggnad av befintliga hus längs Bäckvägen) samt i övrigt givna förutsättningar.

6 6 Planillustration för Idrottsvägen/Bäckvägen ( )

7 7 2 Förutsättningar 2.1 Planerad exploatering Inom det aktuella området Idrottsvägen/Bäckvägen planeras kompletteringar och ombyggnader av befintlig bebyggelse med huvudinriktning mot nya bostäder med inslag av verksamhetslokaler. Planarbetet avser skapa möjligheter till följande tillskott/förändringar: ca kvm bostäder (ca 220 lägenheter i flerbostadshus) på utrymmena som idag tas i anspråk av parkeringar och f d Örtagårdens förskola; därtill kommer ca 900 kvm verksamhetslokaler (butiker, föreningslokaler o d) i markplanet. ca kvm bostäder (ca 13 lägenheter i flerbostadshus) genom ombyggnad av befintliga skollokaler (Bäckvägen 3). ca kvm bostäder (ca 8 lägenheter i radhus) på platsen för nuvarande Hulelyckans förskola (Gärdesvägen 5). ca kvm bostäder (ca 21 lägenheter i flerbostadshus) på platsen för nuvarande idrottslokaler söder om Hulelyckans idrottsplats; i det nya husets två första våningar ges utrymme för en ny förskola (ca kvm) samt nya idrottslokaler (ca 200 kvm). Totalt således ca 260 nya bostadslägenheter (ca kvm). 2.2 Parkeringsnorm Härryda kommun har ingen beslutad Parkeringsnorm utan antalet parkeringsplatser i detaljplaner avgörs från fall till fall. Baserat på föreslagen exploateringsvolym i det aktuella området och en tänkbar fördelning av verksamhetstyper inom givna ramar beräknas i utredningen ett rekommenderat antal uppställningsplatser för bil och cykel. Det rekommenderade antalet platser bygger på generella riktlinjer och bedömningar av trafikalstring. 2.3 Kollektivtrafik Utredningsområdet angränsar i väster till Allén med två hållplatser i närområdet, Kyrkvägen samt Hulebäcksgymnasiet; dessa hållplatser trafikeras idag av busslinjerna Grön Express (Kungälv-Benarebyn), 605 (Mölnlycke-Gbg/Heden) samt 611 (Mölnlycke-Härryda/Bollebygd). Planer finns att utveckla Götalandsbanan med dubbelspår, höghastighetståg, nya lokaltåg och tätare trafikering. Mölnlycke station behöver därvid byggas om med förlängda perronger och fler stationsspår, vilket huvudsakligen kommer att ske mot öster. Härryda kommun arbetar genom K2020 tillsammans med Göteborgsregionen för en uthållig tillväxt syftet med detta projekt är att kollektivtrafikens andel av resandet ska öka. Bedömningen i denna utredning är att detta inte signifikant påverkar det beräknade behovet av parkeringsplatser i det aktuella området; så t ex ska boende kunna lämna bilen hemma dagtid för att istället ta kollektivtrafiken till arbetet därmed kan de begränsade verksamheterna i utredningsområdet rimligen inte i någon signifikant grad samnyttja biluppställningsplatser med boende.

8 8 Göteborgsområdet Biltäthetsutveckling (Pb) i Härryda kommun Antal personbilar i trafik/1000 invånare År Härryda Skattad hushållsfördelning efter bilinnehav Antal hushåll efter bilinnehav (flerb) Antal bilar i hushåll (flerb) med..ingen bil %..ingen bil 0..1 bil %..1 bil bilar %..2 bilar bilar 34 1%..3+ bilar 103 totalt totalt Antal hushåll efter bilinnehav (småh) Antal bilar i hushåll (småh) med..ingen bil 826 8%..ingen bil 0..1 bil %..1 bil bilar %..2 bilar bilar 665 6%..3+ bilar totalt totalt Antal hushåll efter bilinnehav (tot) Antal bilar i hushåll (tot) med..ingen bil %..ingen bil 0..1 bil %..1 bil bilar %..2 bilar bilar 707 5%..3+ bilar totalt totalt

9 9 2.4 Kommunens nyckeltal relaterat Boende/Bilinnehav Årskiftet 2015/16 hade Härryda, enligt SCB ( invånare. I nedanstående tabell sammanfattas några av kommunens nyckeltal relaterade till boende och bilinnehav. Härryda Kommundata Basdata Nyckeltal Antal invånare Antal inv/hushåll 2.68 totalt Antal hushåll Antal hushåll/lgh 0.98 totalt Antal pb/hushåll 1.25 Antal lägenheter antal bilar..flerb.-hus %..pb/flerb.-hus småhus %..pb/småhus totalt Antal pb/lgh Antal personer i..flerb.-hus %..inv/flerb.-hus småhus %..inv/småhus 2.83 totalt Antal invånare/lgh 2.61 Antal personbilar i trafik totalt Antal pb/inv Enligt myndigheten Trafikanalys ( hade Härryda personbilar i trafik årsskiftet 2015/16; detta innebär således 469 personbilar per 1000 invånare. Personbilstätheten i Härryda har sedan år 2000 legat på en relativt konstant nivå med endast mindre variationer mellan åren, möjligen kan de tre senaste åren skönjas en svagt trend uppåt igen, jmf vidstående diagram. En jämförelse med andra kommuner i Göteborgsområdet ges i bilaga 1. I ovanstående tabell skattas också befolkningens fördelning på lägenhetstyper med hjälp av antalet lägenheter som de redovisas av SCB ; detta ger en uppskattning av genomsnittligt antal invånare fördelade på flerbostadshus respektive småhus. Statistikens redovisning av antal hushåll i kommunen ger en rimligt god jämförbarhet med antal lägenheter (kvoten 0,98). Via skattningen av genomsnittligt antal invånare per lägenhet görs också i ovanstående tabell ett försök att skatta medelantalet personbilar för respektive lägenhetstyp. I vidstående tabell används sedan denna fördelning som utgångspunkt för att skatta hur hushållens bilinnehav fördelar sig för huvudtyperna av boende. Så säger t ex tabellen för här aktuella flerbostadshus, att ungefär 20 % av hushållen skulle sakna bil, ca 67 % har en bil respektive ca 13 % har två eller fler bilar.

10 10

11 11 3 Behov av uppställningsplatser Bil 3.1 Nuvarande förhållanden Idag utgör bostäder det dominerande inslaget i utredningsområdet kompletterat med ett fåtal publika verksamheter; kontors- eller industrilokaler saknas. En inventering, som redovisas mer detaljerat i bilagorna 5 (bostäder) respektive 2 (verksamheter), gav sammanfattningsvis följande fördelning: Bostäder: ca kvm BTA (ca 94 lägenheter i flerbostadshus). Publika verksamheter/lokaler: ca kvm BTA (frisör, förskolor, skola, idrottslokaler). Med utgångspunkt i denna fördelning har en översiktlig skattning av dagens behov av biluppställningsplatser utförts; denna beräkning sammanfattas nedan: - Behov av uppställningsplatser, omfattning idag Sammanfattning - Bil Bilplatser (brutto) Bilplatser (netto) ej samnyttjande samnyttjande typ BTA lgh/sys bpl (b/s) bpl (bes) bpl (tot) % sys bpl (res) % bpl (sam) bostäder % 88 50% 5 verksamhet: kontor % 0 50% 0 verksamhet: industri/lager % 0 50% 0 publika verksamheter % 18 50% totalt Summa: 125 Bruttobehovet skattas således till knappt 145 parkeringsplatser. Behovet för de publika verksamheterna är inte helt samtidigt, besökare till bostäderna och verksamheterna kommer och åker ett visst samnyttjande av platserna bör här kunna ske. Om 20 % av bruttobehovet för verksamhetssysselsatta tillåts disponeras med en samnyttjandefaktor av 50 % samt besökare generellt kan samnyttja till 50 % stannar nettobehovet vid ca 125 uppställningsplatser för utredningsområdet idag. En mer detaljerad redovisning av beräkningarna som ligger bakom resultaten i ovanstående tabell kan studeras i bilagorna 5 (bostäder) respektive 3 (verksamheter). För bostäder kan noteras att beräkningarna utförts med två alternativa utgångspunkter, dels baserat på BTA (10,2 bilplatser per 1000 kvm = 0,94 bpl per lägenhet, jmf tabell s 9), dels efter skattat bilinnehav (ca 20 % saknar bil, ca 67 % har 1 bil, ca 12 % har 2 bilar, ca 1 % har 3+ bilar, jmf tabell sidan 8) noterbart är att dessa förutsättningar ger väsentligen samma resultat. Till boendeparkeringen har i båda beräkningsfallen adderats ca 10 % för besökande. Det reserverade behovet för bostäderna tillgodoses idag genom en parkeringsplats i norr (ca 32 platser) samt en i söder (ca 58 platser). I anslutning till den befintliga skollokalen finns ett drygt tiotal platser varav två besöksplatser för Hulelyckans förskola. I övrigt tillgodoses det lokala behovet av platser för sysselsatta och besökande genom den allmänna parkeringen norr om Idrottsvägen (ca 100 platser, parkeringen betjänar idag också närliggande Wallenstamhallen samt Mölnlycke Centrum).

12 12

13 Planerade förhållanden Planarbetet avser skapa möjligheter till följande totala innehåll inom utredningsområdet: ca kvm bostäder (ca 355 lägenheter i flerbostadshus/radhus varav 94 befintliga). ca kvm verksamhetslokaler (varav ca kvm förskola, ca 200 kvm idrottslokaler, därutöver blandade verksamheter med publik inriktning: mindre butiker, föreningslokaler o d). Den nya bostadsbebyggelsen planeras i huvudsak som flerbostadshus med fem till sex våningar undantaget det nya radhuset längs Gärdesvägen (på platsen för nuvarande Hulelyckans förskola) samt ombyggnaden av skollokalerna (vid Bäckvägen), vardera två våningar. Beräkningarna utgår från att befintliga hus längs Bäckvägen behålls som idag (d v s 4 våningar). Med utgångspunkt i dessa förutsättningar (jämför bilagorna 9 respektive 6) har behovet av biluppställningsplatser översiktligt skattats; denna beräkning sammanfattas nedan: - Behov av uppställningsplatser, omfattning enligt utbyggnadsplaner Sammanfattning - Bil Bilplatser (brutto) Bilplatser (netto) ej samnyttjande samnyttjande typ BTA lgh/sys bpl (b/s) bpl (bes) bpl (tot) % sys bpl (res) % bpl (sam) bostäder % % 17 verksamhet: kontor % 0 50% 0 verksamhet: industri/lager % 0 50% 0 publika verksamheter % 14 50% totalt Summa: 381 Bruttobehovet skattas således till ca 415 parkeringsplatser. Behovet är, som noterats ovan, för verksamheterna inte helt samtidigt, besökare till bostäderna och verksamheterna kommer och åker ett visst samnyttjande av platserna bör här kunna ske. Om 20 % av bruttobehovet för verksamhetssysselsatta tillåts disponeras med en samnyttjandefaktor av 50 % samt besökare generellt kan samnyttja till 50 % stannar nettobehovet vid ca 380 uppställningsplatser för utredningsområdet. En mer detaljerad redovisning av beräkningarna som ligger bakom resultaten i ovanstående tabell kan studeras i bilagorna 9 (bostäder) respektive 7 (verksamheter). Det reserverade behovet för planerade och befintliga bostäder beräknas totalt till ca 335 p- platser; parkering för planerade radhus samt ombyggt skolhus bör kunna ske inom respektive fastighet varvid avgår ett tjugotal platser från denna bruttosiffra. För sysselsatta och besökande med en viss grad av samnyttjande beräknas behovet till ca bilplatser. För besökande skulle behovet nog i huvudsak kunna lösas genom gatuparkering längs Idrottsvägen och Bäckvägen.

14 14 Privatkunder Bilpooler Kundhuvudgrupper För privatkunder ger en bilpool i ett område möjlighet att minska antalet boendeparkeringar något till följd av minskat bilinnehav, ökat resande hos tidigare billösa, förändringar i kollektivtrafikresandet samt cyklandet. Hur stor minskning av antalet parkeringsplatser som kan ske är i dagsläget osäkert. Tillgången till bilpool bör, baserat på nuvarande kunskap, kunna minska parkeringsbehovet (relativt bilpoolens storlek, det vill säga uttryckt som en nettoreduktion). För varje i området placerad poolbil skulle parkeringsbehovet kunna reduceras med 4 uppställningsplatser (5 uppställningsplatser brutto minus en plats för poolbilen). Detta förutsätter att bilpoolen står i proportion till rimligt medlemskap i det beräkningsgrundande området. Om kunskap kring detta saknas kan man anta att maximalt cirka 30 procent av hushållen utgör potentialen till medlemskap i en lokal bilpool, cirka medlemmar per poolbil. En reduktion ska då baseras på antalet poolbilar till den andel de är avsedda för privatkunder i området Företagskunder För företag utgör bilpoolen idag primärt ett sätt att hantera, samordna och kontrollera resande under arbetstid kopplat till företagets verksamhet. Detta utgör i parkeringstekniska termer ett verksamhetsanknutet uppställningsbehov som ska tillgodoses utöver norm eller riktlinjers krav (parkeringsnorm/-riktlinjers tal avser tillgodose verksamhetens anställda och besökare). Sekundärt skulle en bilpool genom att behovet av eget fordon för tjänsteresor minskar eller upphör, kunna leda till ett alternativt val av färdsätt till arbetet och därigenom ett minskat parkeringsbehov för anställda; att detta skulle ha någon mätbar praktisk betydelse finns för närvarande inte belagt. Källa: Bilpooler och Parkeringsnormer, Förslag och tekniskt underlag, WSP Samhällsbyggnad, april 2009.

15 Reduktion för bilpool Bilpool är en biluthyrningstjänst avsedd som alternativ till privat bilägande. Fordonen hyrs av medlemmar per timme, finns nära bostaden eller arbetsplatsen och kräver minimal insats för användaren vid in- och utcheckning. Ur parkeringssynpunkt bör medlemmarna delas in i två huvudgrupper, privatkunder respektive företagskunder, jämför vidstående textruta. För privatpersoner gäller generellt att för 1 poolbil krävs cirka medlemmar vilket i sin tur kräver cirka 100 lägenheter i området. Beräknat på cirka 355 lägenheter vid Idrotts- /Bäckvägen ger detta maximalt ca 105 potentiella medlemmar i en bilpool i området, vilket skulle kräva storleksordningen upp till 4 poolbilar. Varje poolbil skulle kunna reducera parkeringsbehovet med 4 parkeringsplatser (netto) enligt vidstående; ramen för poolbilar (ca 4 st) skulle alltså kunna minska kommunens krav på antal parkeringsplatser med maximalt ca 15 platser (netto). Om bilpoolen även innehåller företagskunder gäller andra förutsättningar. Bilpooltjänster tillhandahålls av näringsdrivande organisationer (kommersiella företag, ekonomiska eller kooperativa föreningar). Behovet av parkeringsplatser för poolbilar ska betraktas som verksamhetsrelaterad uppställning. Vid reduktion av parkeringsbehovet är detta jämställt med parkeringsköp genom extern, tredje part, och ska därmed säkras med avtal (med minsta löptid på cirka 25 år). För att en reduktion genom tillhandahållande av bilpool ska kunna medges krävs också att bilpoolen uppfyller Trafikverkets kvalitetslista. Kraven syftar till att garantera att de samhällsfördelar som bilpooler ges, infrias och att samhällsnyttan optimeras. Lokalisering av uppställningsplatser för poolbilar bör ges prioritet efter platser för funktionshindrade.

16 16

17 17 4 Behov av uppställningsplatser Cykel 4.1 Nuvarande förhållanden Baserat på inventeringen 2015 har även utförts en översiktlig skattning av dagens behov av cykeluppställningsplatser, denna beräkning sammanfattas nedan: - Behov av uppställningsplatser, omfattning idag Sammanfattning - Cykel Cykelplatser (brutto) Cykelplatser (netto) ej samnyttjande samnyttjande typ BTA lgh/sys cpl (b/s) cpl (bes) cpl (tot) % sys cpl (res) % cpl (sam) bostäder % % 15 verksamhet: kontor % 0 50% 0 verksamhet: industri/lager % 0 50% 0 publika verksamheter % 2 50% totalt Summa: 171 Bruttobehovet skattas således i underkant av 200 uppställningsplatser för cyklar. Nyttan, effekten av ett samnyttjande är här mycket begränsad behovet av uppställningsplatser för boende dominerar och boende måste rimligen erbjudas en nära och säker uppställning för hushållets alla cyklar. Antalet cykeluppställningsplatser för bostäderna har beräknats baserat på en ansats till cykelinnehav för hushållen enligt följande: ca 15 % saknar cykel, ca 23 % har 1 cykel, ca 52 % har 2 cyklar, ca 10 % har 3+ cyklar. Befintliga 94 lägenheter skulle därmed behöva ca 145 cykelplatser vilket med alternativt beräkningssätt motsvarar ca 17 cpl per 1000 kvm BTA eller ca 1,6 cpl per lägenhet (jämför bilaga 5). Liksom i bilfallet är behovet för de publika verksamheterna inte helt samtidigt, besökare till bostäderna och verksamheterna kommer och åker ett visst samnyttjande av platserna bör här kunna ske. Om 20 % av bruttobehovet för verksamhetssysselsatta tillåts disponeras med en samnyttjandefaktor av 50 % samt besökare generellt kan samnyttja till 50 % stannar behovet, utöver boendeuppställningen, vid ca 25 allmänna uppställningsplatser för utredningsområdet idag. En mer detaljerad redovisning av beräkningarna som ligger bakom resultaten i ovanstående tabell kan studeras i bilagorna 5 (bostäder) respektive 4 (verksamheter).

18 18

19 Planerade förhållanden Med utgångspunkt i förutsättningarna som de beskrivs i avsnitt 3.2 (jämför bilagorna 9 respektive 6), har också det framtida behovet av cykeluppställningsplatser översiktligt skattats; denna beräkning sammanfattas i nedanstående tabell: - Behov av uppställningsplatser, omfattning enligt utbyggnadsplaner Sammanfattning - Cykel Cykelplatser (brutto) Cykelplatser (netto) ej samnyttjande samnyttjande typ BTA lgh/sys cpl (b/s) cpl (bes) cpl (tot) % sys cpl (res) % cpl (sam) bostäder % % 56 verksamhet: kontor % 0 50% 0 verksamhet: industri/lager % 0 50% 0 publika verksamheter % 2 50% totalt Summa: 621 Bruttobehovet skattas nu till ca 685 uppställningsplatser för cyklar. Nyttan, effekten av ett samnyttjande är fortsatt mycket begränsad behovet av uppställningsplatser för boende dominerar och boende måste rimligen erbjudas en nära och säker uppställning för hushållets alla cyklar. Planerade ca 355 lägenheter skulle behöva ca 555 cykelplatser (vilket motsvarar ca 17 cpl per 1000 kvm BTA eller ca 1,6 cpl per lägenhet, jämför bilaga 9). Boendebehovet av cykeluppställningsplatser, som kan täckas in genom samnyttjande, skulle således i huvudsak inskränka sig till besökare. Om 20 % av bruttobehovet för verksamhetssysselsatta tillåts disponeras med en samnyttjandefaktor av 50 % samt besökare generellt kan samnyttja till 50 % stannar behovet, utöver boendeuppställningen, vid ca 65 allmänna uppställningsplatser för utredningsområdet. Besöken till bostäderna dominerar och dess uppställningsplatser bör därmed i huvudsak lokaliseras i omedelbar närhet till bostäderna. En mer detaljerad redovisning av beräkningarna som ligger bakom resultaten i ovanstående tabell kan studeras i bilagorna 9 (bostäder) respektive 8 (verksamheter).

20 20

21 21 5 Sammanfattning Härryda kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Idrottsvägen och södra delen av Bäckvägen som en del i utvecklingen av Norra Mölnlycke Centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra kompletteringar och ombyggnader av befintlig bebyggelse i området samt förbättra trafikmiljön längs Idrottsvägen. Planarbetet avser skapa möjligheter till följande totala innehåll inom aktuellt utredningsområde (jmf figur sidan 5): ca kvm bostäder (ca 355 lägenheter i flerbostadshus/radhus varav 94 befintliga). ca kvm verksamhetslokaler (varav ca kvm förskola, ca 200 kvm idrottslokaler, därutöver blandade verksamheter med publik inriktning: mindre butiker, föreningslokaler o d). Som underlag för detta planarbete redovisas i denna studie en parkeringsutredning; en beräkning av behovet av uppställningsplatser för personbilar och cyklar, baserad på en exploatering enligt föreliggande program och givna förutsättningar. Med detta som utgångspunkt har behovet av biluppställningsplatser översiktligt skattats enligt följande tabell: - Behov av uppställningsplatser, omfattning enligt utbyggnadsplaner Sammanfattning - Bil Bilplatser (brutto) Bilplatser (netto) ej samnyttjande samnyttjande typ BTA lgh/sys bpl (b/s) bpl (bes) bpl (tot) % sys bpl (res) % bpl (sam) bostäder % % 17 verksamhet: kontor % 0 50% 0 verksamhet: industri/lager % 0 50% 0 publika verksamheter % 14 50% totalt Summa: 381 Bruttobehovet skattas således till ca 415 parkeringsplatser. Behovet är för verksamheterna inte helt samtidigt, besökare till bostäderna och verksamheterna kommer och åker ett visst samnyttjande av platserna bör kunna ske. Därmed skulle behovet kunna sänkas till ca 380 biluppställningsplatser totalt för boende och daglig verksamhet efter utveckling av området enligt föreliggande planer och förutsättningar ca 335 biluppställningsplatser skulle reserveras för befintliga lägenheter(ca 90 platser) respektive nya lägenheter (ca 245 platser). Motsvarande tabell för behovet av cykeluppställningsplatser sammanfattas som följer: - Behov av uppställningsplatser, omfattning enligt utbyggnadsplaner Sammanfattning - Cykel Cykelplatser (brutto) Cykelplatser (netto) ej samnyttjande samnyttjande typ BTA lgh/sys cpl (b/s) cpl (bes) cpl (tot) % sys cpl (res) % cpl (sam) bostäder % % 56 verksamhet: kontor % 0 50% 0 verksamhet: industri/lager % 0 50% 0 publika verksamheter % 2 50% totalt Summa: 621

22 22 Bruttobehovet skattas här till ca 685 uppställningsplatser för cyklar. Nyttan, effekten av ett samnyttjande är begränsad behovet av uppställningsplatser för boende dominerar och boende måste rimligen erbjudas en nära och säker uppställning för hushållets alla cyklar detta utgör ca 555 cykelplatser (för befintliga lägenheter ca 145 platser, för nya lägenheter ca 410 platser). Boendebesöksplatser bör finnas i omedelbar närhet till bostäderna, med verksamheterna integrerade i bostadshusen bör dessas behov kunna samordnas med dito totalt utgör detta behov ca 65 cykelplatser.

23 23 BILAGOR

24 24 Bilaga 1: Göteborgsområdet Biltäthetsutveckling (Pb) Personbilstäthet: År Gbg Partille Mölndal Lerum Härryda Ale Kungälv K-backa Göteborgsområdet Biltäthetsutveckling (Pb) i ett urval kommuner 500 Antal personbilar i trafik/1000 invånare År Kungälv Mölndal Gbg Lerum Ale Partille Härryda K-backa

25 25 Bilaga 2: Idrotts-/Bäckvägen Verksamheter (idag) - Verksamheter/Lokaler Inventering 2015 Kontor Industri/Lager Publika verksamheter +10.0% sys / +10.0% sys / +10.0% sys / nr organisation ed vy BTA t-kvm ~sys vy BTA t-kvm ~sys vy BTA t-kvm ~sys Bäckvägen - Bostadsbyggnader 4 Salong Merilla HSB fastighetsexpedition Totalt Bostadsbyggnader Bäckvägen - Verksamhetsbyggnader 1 Örtagårdens förskola Hulebäcksgymnasiet Totalt Verksamhetsbyggnader Gärdesvägen - Verksamhetsbyggnader 5 Hulelyckans förskola Totalt Verksamhetsbyggnader Idrottsvägen - Verksamhetsbyggnader 1 MIS/MIF/Pixbo GF/Härryda kmn MIS/MIF Totalt Verksamhetsbyggnader Totalt Alla Örtagårdens förskola Förskolan är redan idag utrymd på grund av fukt- och mögelproblem.

26 26 Bilaga 3: Bil Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (idag) - Behov av uppställningsplatser, Bil, omfattning idag K/I/L: Biluppställningsplatser baserat på BTA bpl/t-kvm BTA bpl(sys) bpl(be) bpl (tot) Kontor - anställda bpl/t-kvm Kontor - besökande bpl/t-kvm Industri/Lager - anställda bpl/t-kvm Industri/Lager - besökande bpl/t-kvm Totalt - Kontor/Industri/Lager (BTA) K/I/L: Biluppställningsplatser baserat på sysselsatta bpl/sys sys bpl(sys) bpl(be) bpl (tot) Kontor - anställda bpl/sys Kontor - besökande bpl/sys Industri/Lager - anställda bpl/sys Industri/Lager - besökande bpl/sys Totalt - Kontor/Industri/Lager (Sys) bpl/sys sys Publika verksamheter: Biluppställningsplatser bpl/t-kvm BTA bpl(sys) bpl(be) bpl (tot) Bv 4, Salong Merilla - anställda bpl/sys Bv 4, Salong Merilla - besökande bpl/t-kvm Bv 10, HSB fastighetsexpedition - anställda bpl/sys Bv 10, HSB fastighetsexpedition - besökande bpl/t-kvm Bv 1, Örtagårdens förskola - anställda bpl/sys Bv 1, Örtagårdens förskola - besökande bpl/t-kvm Bv 3, Hulebäcksgymnasiet - anställda bpl/sys Bv 3, Hulebäcksgymnasiet - besökande bpl/t-kvm Gv 5, Hulelyckans förskola - anställda bpl/sys Gv 5, Hulelyckans förskola - besökande bpl/t-kvm Iv 1, Idrottsverksamhet - anst./ledare bpl/sys Iv 1, idrottsverksamhet - besökande bpl/t-kvm Iv 3, Idrottsverksamhet - anst./ledare bpl/sys Iv 3, Idrottsverksamhet - besökande bpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (spc) Publika verksamheter - anställda/ledare od bpl/sys Publika verksamheter - besökande bpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (generell) Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter

27 27 Bilaga 4: Cykel Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (idag) - Behov av uppställningsplatser, Cykel, omfattning idag K/I/L: Cykeluppställningsplatser baserat på BTA cpl/t-kvm BTA cpl(sys) cpl(be) cpl (tot) Kontor - anställda cpl/t-kvm Kontor - besökande cpl/t-kvm Industri/Lager - anställda cpl/t-kvm Industri/Lager - besökande cpl/t-kvm Totalt - Kontor/Industri/Lager (BTA) K/I/L: Cykeluppställningsplatser baserat på sysselsatta cpl/sys sys cplsys) cpl(be) cpl (tot) Kontor - anställda cpl/sys Kontor - besökande cpl/sys Industri/Lager - anställda cpl/sys Industri/Lager - besökande cpl/sys Totalt - Kontor/Industri/Lager (Sys) cpl/sys sys Publika verksamheter: Cykeluppställningsplatser cpl/t-kvm BTA cplsys) cpl(be) cpl (tot) Bv 4, Salong Merilla - anställda cpl/sys Bv 4, Salong Merilla - besökande cpl/t-kvm Bv 10, HSB fastighetsexpedition - anställda cpl/sys Bv 10, HSB fastighetsexpedition - besökande cpl/t-kvm Bv 1, Örtagårdens förskola - anställda cpl/sys Bv 1, Örtagårdens förskola - besökande cpl/t-kvm Bv 3, Hulebäcksgymnasiet - anställda cpl/sys Bv 3, Hulebäcksgymnasiet - besökande cpl/t-kvm Gv 5, Hulelyckans förskola - anställda cpl/sys Gv 5, Hulelyckans förskola - besökande cpl/t-kvm Iv 1, Idrottsverksamhet - anst./ledare cpl/sys Iv 1, idrottsverksamhet - besökande cpl/t-kvm Iv 3, Idrottsverksamhet - anst./ledare cpl/sys Iv 3, Idrottsverksamhet - besökande cpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (spc) Publika verksamheter - anställda/ledare od cpl/sys Publika verksamheter - besökande cpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (generell) Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter

28 28 Bilaga 5: Bil och Cykel Bostäder: Behov av uppställningsplatser (idag) - Parkeringsbehov, Bil Bostäder (befintlig omfattning) Parkeringsbehov (pb) - std. Parkeringsbehov (pb) - var. omr spc lgh BTA BTA/lgh bpl (bo) bpl (be) bpl (tot) bpl (res) bpl (sam) bpl (be) bpl (tot) Bv 2 4 vån (1 tr-h) Bv 4 4 vån (1 tr-h) Bv 6 4 vån (1 tr-h) Bv 8 4 vån (1 tr-h) Bv 10 4 vån (1 tr-h) Bv 12 4 vån (1 tr-h) Bv 14 4 vån (1 tr-h) Tot hus för hus Tot bruttoberäkn Bv.. Bäckvägen bpl (bo) boendeparkering Princip: bpl efter BTA Princip: bpl efter bilinnehav bpl (be) besöksparkering Boende: 10.2 bpl/t-kvm Boende:..ingen bil 20% 20% bpl (res) reserverad bo-p. Besök 1.02 bpl/t-kvm..1 bil 67% vån våningar bpl (sam) samnyttjad bo-p...2 bilar 12% 80% tr-h trapphus Princip: bpl per lgh (jmf-värde)..3+ bilar 1% lgh lägenheter Boende: 0.94 bpl/lgh Besök: 10% Besök 0.10 bpl/lgh Uppställningsbehov, Cykel Bostäder (befintlig omfattning) Uppställningsbehov (cy) - std. Uppställningsbehov (cy) - var. omr spc lgh BTA BTA/lgh cpl (bo) cpl (be) cpl (tot) cpl (bo) cpl (be) cpl (tot) Bv 2 4 vån (1 tr-h) Bv 4 4 vån (1 tr-h) Bv 6 4 vån (1 tr-h) Bv 8 4 vån (1 tr-h) Bv 10 4 vån (1 tr-h) Bv 12 4 vån (1 tr-h) Bv 14 4 vån (1 tr-h) Tot hus för hus Tot bruttoberäkn Bv.. Bäckvägen cpl (bo) platser för boende Princip: cpl efter BTA Princip: cpl efter cykelinnehav cpl (be) pl. för besökande Boende: 17.0 cpl/t-kvm Boende:..0 cyklar 15% Besök 3.4 cpl/t-kvm..1 cykel 23% vån våningar..2 cyklar 52% tr-h trapphus Princip: cpl per lgh (jmf-värde)..3+ cyklar 10% lgh lägenheter Boende: 1.56 cpl/lgh Besök: 20% Besök 0.32 cpl/lgh

29 29 Bilaga 6: Idrotts-/Bäckvägen Verksamheter, beräkningsunderlag (utb.) - Verksamheter/Lokaler Omfattning enligt utbyggnadsplaner Kontor Industri/Lager Publika verksamheter +10.0% sys / +10.0% sys / +10.0% sys / nr organisation ed vy BTA t-kvm ~sys vy BTA t-kvm ~sys vy BTA t-kvm ~sys Bäckvägen - Bostadsbyggnader 4 Salong Merilla HSB Fastighetsexpedition Butiker Föreningslokaler Totalt Bostadsbyggnader Bäckvägen - Verksamhetsbyggnader 1 Örtagårdens förskola, rivs Hulebäcksgymnasiet, omb Totalt Verksamhetsbyggnader Gärdesvägen - Verksamhetsbyggnader 5 Hulelyckans förskola, rivs Totalt Verksamhetsbyggnader Idrottsvägen - Verksamhetsbyggnader 1 Idrottslokaler, rivs Idrottslokaler, rivs Idrottslokaler Hulelyckans förskola Totalt Verksamhetsbyggnader Totalt Alla Röd text verksamheter som utgår/i byggnader som rivs. Svart text verksamheter som kvarstår. Blå text verksamheter som tillkommer i nya byggnader.

30 30 Bilaga 7: Bil Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (utb.) - Behov av uppställningsplatser, Bil, omfattning enligt utbyggnadsplaner K/I/L: Biluppställningsplatser baserat på BTA bpl/t-kvm BTA bpl(sys) bpl(be) bpl (tot) Kontor - anställda bpl/t-kvm Kontor - besökande bpl/t-kvm Industri/Lager - anställda bpl/t-kvm Industri/Lager - besökande bpl/t-kvm Totalt - Kontor/Industri/Lager (BTA) K/I/L: Biluppställningsplatser baserat på sysselsatta bpl/sys sys bpl(sys) bpl(be) bpl (tot) Kontor - anställda bpl/sys Kontor - besökande bpl/sys Industri/Lager - anställda bpl/sys Industri/Lager - besökande bpl/sys Totalt - Kontor/Industri/Lager (Sys) bpl/sys sys Publika verksamheter: Biluppställningsplatser bpl/t-kvm BTA bpl(sys) bpl(be) bpl (tot) Bv 4, Salong Merilla - anställda bpl/sys Bv 4, Salong Merilla - besökande bpl/t-kvm Bv 10, HSB fastighetsexpedition - anställda bpl/sys Bv 10, HSB fastighetsexpedition - besökande bpl/t-kvm Bv 1, Butiker - anställda bpl/sys Bv 1, Butiker - besökande bpl/t-kvm Bv 1, Föreningslokaler - anst./ledare bpl/sys Bv 1, Föreningslokaler - besökande bpl/t-kvm Iv 1-3, Idrottsverksamhet - anst./ledare bpl/sys Iv 1-3, idrottsverksamhet - besökande bpl/t-kvm Iv 1-3, Hulelyckans förskola - anställda bpl/sys Iv 1-3, Hulelyckans förskola - besökande bpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (spc) Publika verksamheter - anställda/ledare od bpl/sys Publika verksamheter - besökande bpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (generell) Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter

31 31 Bilaga 8: Cykel Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (utb.) - Behov av uppställningsplatser, Cykel, omfattning enligt utbyggnadsplaner K/I/L: Cykeluppställningsplatser baserat på BTA cpl/t-kvm BTA cpl(sys) cpl(be) cpl (tot) Kontor - anställda cpl/t-kvm Kontor - besökande cpl/t-kvm Industri/Lager - anställda cpl/t-kvm Industri/Lager - besökande cpl/t-kvm Totalt - Kontor/Industri/Lager (BTA) K/I/L: Cykeluppställningsplatser baserat på sysselsatta cpl/sys sys cplsys) cpl(be) cpl (tot) Kontor - anställda cpl/sys Kontor - besökande cpl/sys Industri/Lager - anställda cpl/sys Industri/Lager - besökande cpl/sys Totalt - Kontor/Industri/Lager (Sys) cpl/sys sys Publika verksamheter: Cykeluppställningsplatser cpl/t-kvm BTA cplsys) cpl(be) cpl (tot) Bv 4, Salong Merilla - anställda cpl/sys Bv 4, Salong Merilla - besökande cpl/t-kvm Bv 10, HSB fastighetsexpedition - anställda cpl/sys Bv 10, HSB fastighetsexpedition - besökande cpl/t-kvm Bv 1, Butiker - anställda cpl/sys Bv 1, Butiker - besökande cpl/t-kvm Bv 1, Föreningslokaler - anst./ledare cpl/sys Bv 1, Föreningslokaler - besökande cpl/t-kvm Iv 1, Idrottsverksamhet - anst./ledare cpl/sys Iv 1, idrottsverksamhet - besökande cpl/t-kvm Iv 1-3, Hulelyckans förskola - anställda cpl/sys Iv 1-3, Hulelyckans förskola - besökande cpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (spc) Publika verksamheter - anställda/ledare od cpl/sys Publika verksamheter - besökande cpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (generell) Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter

32 32 Bilaga 9: Bil och Cykel Bostäder: Behov av uppställningsplatser (utb.) - Parkeringsbehov, Bil Bostäder (planerad omfattning) Parkeringsbehov (pb) - std. Parkeringsbehov (pb) - var. omr spc lgh BTA BTA/lgh bpl (bo) bpl (be) bpl (tot) bpl (res) bpl (sam) bpl (be) bpl (tot) Bv 2 4 vån (1 tr-h) Bv 4 4 vån (1 tr-h) Bv 6 4 vån (1 tr-h) Bv 8 4 vån (1 tr-h) Bv 10 4 vån (1 tr-h) Bv 12 4 vån (1 tr-h) Bv 14 4 vån (1 tr-h) Bv 1 6 vån Bv 3 2 vån Gv 5 2 vån (radhus) Iv vån Tot hus för hus Tot bruttoberäkn Bv.. Bäckvägen bpl (bo) boendeparkering Princip: bpl efter BTA Princip: bpl efter bilinnehav Gv.. Gärdesvägen bpl (be) besöksparkering Boende: 10.2 bpl/t-kvm Boende:..ingen bil 20% 20% Iv.. Idrottsvägen bpl (res) reserverad bo-p. Besök 1.02 bpl/t-kvm..1 bil 67% vån våningar bpl (sam) samnyttjad bo-p...2 bilar 12% 80% tr-h trapphus Princip: bpl per lgh (jmf-värde)..3+ bilar 1% lgh lägenheter Boende: 0.94 bpl/lgh Besök: 10% Besök 0.10 bpl/lgh Uppställningsbehov, Cykel Bostäder (planerad omfattning) Uppställningsbehov (cy) - std. Uppställningsbehov (cy) - var. omr spc lgh BTA BTA/lgh cpl (bo) cpl (be) cpl (tot) cpl (bo) cpl (be) cpl (tot) Bv 2 4 vån (1 tr-h) Bv 4 4 vån (1 tr-h) Bv 6 4 vån (1 tr-h) Bv 8 4 vån (1 tr-h) Bv 10 4 vån (1 tr-h) Bv 12 4 vån (1 tr-h) Bv 14 4 vån (1 tr-h) Bv 1 6 vån Bv 3 2 vån Gv 5 2 vån (radhus) Iv vån Tot hus för hus Tot bruttoberäkn Bv.. Bäckvägen cpl (bo) platser för boende Princip: cpl efter BTA Princip: cpl efter cykelinnehav Gv.. Gärdesvägen cpl (be) pl. för besökande Boende: 17.0 cpl/t-kvm Boende:..0 cyklar 15% Iv.. Idrottsvägen Besök 3.4 cpl/t-kvm..1 cykel 23% vån våningar..2 cyklar 52% tr-h trapphus Princip: cpl per lgh (jmf-värde)..3+ cyklar 10% lgh lägenheter Boende: 1.57 cpl/lgh Besök: 20% Besök 0.32 cpl/lgh