Tekniskt PM Härryda: Idrottsvägen/Bäckvägen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniskt PM Härryda: Idrottsvägen/Bäckvägen"

Transkript

1 Tekniskt PM Härryda: Idrottsvägen/Bäckvägen Mars 2017 rev D : Henki Refsnes

2 Beställare: Härryda Kommun (tel ) Kontaktperson: Anders Lidén, Samhällsbyggnad, plan Kontaktperson: Christina Borg, Samhällsbyggnad, trafik Konsult: (tel ) : Henki Refsnes Rapport: Henki Refsnes

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 BAKGRUND FÖRUTSÄTTNINGAR Planerad exploatering Parkeringsnorm Kollektivtrafik Kommunens nyckeltal relaterat Boende/Bilinnehav BEHOV AV UPPSTÄLLNINGSPLATSER BIL Nuvarande förhållanden Planerade förhållanden Reduktion för bilpool BEHOV AV UPPSTÄLLNINGSPLATSER CYKEL Nuvarande förhållanden Planerade förhållanden SAMMANFATTNING...21 BILAGEFÖRTECKNING: Bilaga 1: Göteborgsområdet Biltäthetsutveckling (Pb)...24 Bilaga 2: Idrotts-/Bäckvägen Verksamheter (idag)...25 Bilaga 3: Bil Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (idag)...26 Bilaga 4: Cykel Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (idag)...27 Bilaga 5: Bil och Cykel Bostäder: Behov av uppställningsplatser (idag)...28 Bilaga 6: Idrotts-/Bäckvägen Verksamheter, beräkningsunderlag (utb.)...29 Bilaga 7: Bil Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (utb.)...30 Bilaga 8: Cykel Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (utb.)...31 Bilaga 9: Bil och Cykel Bostäder: Behov av uppställningsplatser (utb.)...32

4 4

5 5 1 Bakgrund Härryda kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Idrottsvägen och södra delen av Bäckvägen som en del i utvecklingen av Norra Mölnlycke Centrum ( Program för Norra Mölnlycke Centrum, Härryda kommun, maj 2013). Miljön utmed Idrottsvägen utgörs idag av ett brett gaturum bestående av GC-väg, gata och två parkeringsytor (den västra reserverad för bostäderna längs Bäckvägen, den östra allmän, för besökande). På vägens södra sida ligger Hulebäcksgymnasiet samt Wallenstamhallen och på dess norra sida, i anslutning till Hulelyckans idrottsplats, två klubbhus med omklädningsrum. Utmed Bäckvägen ligger sju flerfamiljshus i fyra våningar samt f d Örtagårdens förskola (utrymd p g a mögelproblem) samt skollokaler för Hulebäcks individuella program. Planarbetet syftar till att möjliggöra kompletteringar och ombyggnader av befintlig bebyggelse inom nedanstående utredningsområde samt förbättra trafikmiljön längs Idrottsvägen genom att bebygga parkeringsytor och riva den mögelskadade förskolan ges möjlighet att här uppföra bostadshus med utrymme för verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Befintlig idrottsverksamhet och förskola ges lokaler i ett nytt verksamhets- och bostadshus alldeles söder om idrottsplatsen. Skolvägen Gärdesv. Bäckvägen Idrottsvägen Massetjärn Allén Långenäsv. Säterivägen Utredningsområdet ligger öster om Mölnlycke centrum, strax norr om Hulebäcksgymnasiet/Wallenstamhallen. Som underlag för planarbetet redovisas här en parkeringsutredning, en beräkning av behovet av uppställningsplatser för personbilar och cyklar, baserad på en exploatering enligt föreliggande program (innebär ej påbyggnad av befintliga hus längs Bäckvägen) samt i övrigt givna förutsättningar.

6 6 Planillustration för Idrottsvägen/Bäckvägen ( )

7 7 2 Förutsättningar 2.1 Planerad exploatering Inom det aktuella området Idrottsvägen/Bäckvägen planeras kompletteringar och ombyggnader av befintlig bebyggelse med huvudinriktning mot nya bostäder med inslag av verksamhetslokaler. Planarbetet avser skapa möjligheter till följande tillskott/förändringar: ca kvm bostäder (ca 220 lägenheter i flerbostadshus) på utrymmena som idag tas i anspråk av parkeringar och f d Örtagårdens förskola; därtill kommer ca 900 kvm verksamhetslokaler (butiker, föreningslokaler o d) i markplanet. ca kvm bostäder (ca 13 lägenheter i flerbostadshus) genom ombyggnad av befintliga skollokaler (Bäckvägen 3). ca kvm bostäder (ca 8 lägenheter i radhus) på platsen för nuvarande Hulelyckans förskola (Gärdesvägen 5). ca kvm bostäder (ca 21 lägenheter i flerbostadshus) på platsen för nuvarande idrottslokaler söder om Hulelyckans idrottsplats; i det nya husets två första våningar ges utrymme för en ny förskola (ca kvm) samt nya idrottslokaler (ca 200 kvm). Totalt således ca 260 nya bostadslägenheter (ca kvm). 2.2 Parkeringsnorm Härryda kommun har ingen beslutad Parkeringsnorm utan antalet parkeringsplatser i detaljplaner avgörs från fall till fall. Baserat på föreslagen exploateringsvolym i det aktuella området och en tänkbar fördelning av verksamhetstyper inom givna ramar beräknas i utredningen ett rekommenderat antal uppställningsplatser för bil och cykel. Det rekommenderade antalet platser bygger på generella riktlinjer och bedömningar av trafikalstring. 2.3 Kollektivtrafik Utredningsområdet angränsar i väster till Allén med två hållplatser i närområdet, Kyrkvägen samt Hulebäcksgymnasiet; dessa hållplatser trafikeras idag av busslinjerna Grön Express (Kungälv-Benarebyn), 605 (Mölnlycke-Gbg/Heden) samt 611 (Mölnlycke-Härryda/Bollebygd). Planer finns att utveckla Götalandsbanan med dubbelspår, höghastighetståg, nya lokaltåg och tätare trafikering. Mölnlycke station behöver därvid byggas om med förlängda perronger och fler stationsspår, vilket huvudsakligen kommer att ske mot öster. Härryda kommun arbetar genom K2020 tillsammans med Göteborgsregionen för en uthållig tillväxt syftet med detta projekt är att kollektivtrafikens andel av resandet ska öka. Bedömningen i denna utredning är att detta inte signifikant påverkar det beräknade behovet av parkeringsplatser i det aktuella området; så t ex ska boende kunna lämna bilen hemma dagtid för att istället ta kollektivtrafiken till arbetet därmed kan de begränsade verksamheterna i utredningsområdet rimligen inte i någon signifikant grad samnyttja biluppställningsplatser med boende.

8 8 Göteborgsområdet Biltäthetsutveckling (Pb) i Härryda kommun Antal personbilar i trafik/1000 invånare År Härryda Skattad hushållsfördelning efter bilinnehav Antal hushåll efter bilinnehav (flerb) Antal bilar i hushåll (flerb) med..ingen bil %..ingen bil 0..1 bil %..1 bil bilar %..2 bilar bilar 34 1%..3+ bilar 103 totalt totalt Antal hushåll efter bilinnehav (småh) Antal bilar i hushåll (småh) med..ingen bil 826 8%..ingen bil 0..1 bil %..1 bil bilar %..2 bilar bilar 665 6%..3+ bilar totalt totalt Antal hushåll efter bilinnehav (tot) Antal bilar i hushåll (tot) med..ingen bil %..ingen bil 0..1 bil %..1 bil bilar %..2 bilar bilar 707 5%..3+ bilar totalt totalt

9 9 2.4 Kommunens nyckeltal relaterat Boende/Bilinnehav Årskiftet 2015/16 hade Härryda, enligt SCB ( invånare. I nedanstående tabell sammanfattas några av kommunens nyckeltal relaterade till boende och bilinnehav. Härryda Kommundata Basdata Nyckeltal Antal invånare Antal inv/hushåll 2.68 totalt Antal hushåll Antal hushåll/lgh 0.98 totalt Antal pb/hushåll 1.25 Antal lägenheter antal bilar..flerb.-hus %..pb/flerb.-hus småhus %..pb/småhus totalt Antal pb/lgh Antal personer i..flerb.-hus %..inv/flerb.-hus småhus %..inv/småhus 2.83 totalt Antal invånare/lgh 2.61 Antal personbilar i trafik totalt Antal pb/inv Enligt myndigheten Trafikanalys ( hade Härryda personbilar i trafik årsskiftet 2015/16; detta innebär således 469 personbilar per 1000 invånare. Personbilstätheten i Härryda har sedan år 2000 legat på en relativt konstant nivå med endast mindre variationer mellan åren, möjligen kan de tre senaste åren skönjas en svagt trend uppåt igen, jmf vidstående diagram. En jämförelse med andra kommuner i Göteborgsområdet ges i bilaga 1. I ovanstående tabell skattas också befolkningens fördelning på lägenhetstyper med hjälp av antalet lägenheter som de redovisas av SCB ; detta ger en uppskattning av genomsnittligt antal invånare fördelade på flerbostadshus respektive småhus. Statistikens redovisning av antal hushåll i kommunen ger en rimligt god jämförbarhet med antal lägenheter (kvoten 0,98). Via skattningen av genomsnittligt antal invånare per lägenhet görs också i ovanstående tabell ett försök att skatta medelantalet personbilar för respektive lägenhetstyp. I vidstående tabell används sedan denna fördelning som utgångspunkt för att skatta hur hushållens bilinnehav fördelar sig för huvudtyperna av boende. Så säger t ex tabellen för här aktuella flerbostadshus, att ungefär 20 % av hushållen skulle sakna bil, ca 67 % har en bil respektive ca 13 % har två eller fler bilar.

10 10

11 11 3 Behov av uppställningsplatser Bil 3.1 Nuvarande förhållanden Idag utgör bostäder det dominerande inslaget i utredningsområdet kompletterat med ett fåtal publika verksamheter; kontors- eller industrilokaler saknas. En inventering, som redovisas mer detaljerat i bilagorna 5 (bostäder) respektive 2 (verksamheter), gav sammanfattningsvis följande fördelning: Bostäder: ca kvm BTA (ca 94 lägenheter i flerbostadshus). Publika verksamheter/lokaler: ca kvm BTA (frisör, förskolor, skola, idrottslokaler). Med utgångspunkt i denna fördelning har en översiktlig skattning av dagens behov av biluppställningsplatser utförts; denna beräkning sammanfattas nedan: - Behov av uppställningsplatser, omfattning idag Sammanfattning - Bil Bilplatser (brutto) Bilplatser (netto) ej samnyttjande samnyttjande typ BTA lgh/sys bpl (b/s) bpl (bes) bpl (tot) % sys bpl (res) % bpl (sam) bostäder % 88 50% 5 verksamhet: kontor % 0 50% 0 verksamhet: industri/lager % 0 50% 0 publika verksamheter % 18 50% totalt Summa: 125 Bruttobehovet skattas således till knappt 145 parkeringsplatser. Behovet för de publika verksamheterna är inte helt samtidigt, besökare till bostäderna och verksamheterna kommer och åker ett visst samnyttjande av platserna bör här kunna ske. Om 20 % av bruttobehovet för verksamhetssysselsatta tillåts disponeras med en samnyttjandefaktor av 50 % samt besökare generellt kan samnyttja till 50 % stannar nettobehovet vid ca 125 uppställningsplatser för utredningsområdet idag. En mer detaljerad redovisning av beräkningarna som ligger bakom resultaten i ovanstående tabell kan studeras i bilagorna 5 (bostäder) respektive 3 (verksamheter). För bostäder kan noteras att beräkningarna utförts med två alternativa utgångspunkter, dels baserat på BTA (10,2 bilplatser per 1000 kvm = 0,94 bpl per lägenhet, jmf tabell s 9), dels efter skattat bilinnehav (ca 20 % saknar bil, ca 67 % har 1 bil, ca 12 % har 2 bilar, ca 1 % har 3+ bilar, jmf tabell sidan 8) noterbart är att dessa förutsättningar ger väsentligen samma resultat. Till boendeparkeringen har i båda beräkningsfallen adderats ca 10 % för besökande. Det reserverade behovet för bostäderna tillgodoses idag genom en parkeringsplats i norr (ca 32 platser) samt en i söder (ca 58 platser). I anslutning till den befintliga skollokalen finns ett drygt tiotal platser varav två besöksplatser för Hulelyckans förskola. I övrigt tillgodoses det lokala behovet av platser för sysselsatta och besökande genom den allmänna parkeringen norr om Idrottsvägen (ca 100 platser, parkeringen betjänar idag också närliggande Wallenstamhallen samt Mölnlycke Centrum).

12 12

13 Planerade förhållanden Planarbetet avser skapa möjligheter till följande totala innehåll inom utredningsområdet: ca kvm bostäder (ca 355 lägenheter i flerbostadshus/radhus varav 94 befintliga). ca kvm verksamhetslokaler (varav ca kvm förskola, ca 200 kvm idrottslokaler, därutöver blandade verksamheter med publik inriktning: mindre butiker, föreningslokaler o d). Den nya bostadsbebyggelsen planeras i huvudsak som flerbostadshus med fem till sex våningar undantaget det nya radhuset längs Gärdesvägen (på platsen för nuvarande Hulelyckans förskola) samt ombyggnaden av skollokalerna (vid Bäckvägen), vardera två våningar. Beräkningarna utgår från att befintliga hus längs Bäckvägen behålls som idag (d v s 4 våningar). Med utgångspunkt i dessa förutsättningar (jämför bilagorna 9 respektive 6) har behovet av biluppställningsplatser översiktligt skattats; denna beräkning sammanfattas nedan: - Behov av uppställningsplatser, omfattning enligt utbyggnadsplaner Sammanfattning - Bil Bilplatser (brutto) Bilplatser (netto) ej samnyttjande samnyttjande typ BTA lgh/sys bpl (b/s) bpl (bes) bpl (tot) % sys bpl (res) % bpl (sam) bostäder % % 17 verksamhet: kontor % 0 50% 0 verksamhet: industri/lager % 0 50% 0 publika verksamheter % 14 50% totalt Summa: 381 Bruttobehovet skattas således till ca 415 parkeringsplatser. Behovet är, som noterats ovan, för verksamheterna inte helt samtidigt, besökare till bostäderna och verksamheterna kommer och åker ett visst samnyttjande av platserna bör här kunna ske. Om 20 % av bruttobehovet för verksamhetssysselsatta tillåts disponeras med en samnyttjandefaktor av 50 % samt besökare generellt kan samnyttja till 50 % stannar nettobehovet vid ca 380 uppställningsplatser för utredningsområdet. En mer detaljerad redovisning av beräkningarna som ligger bakom resultaten i ovanstående tabell kan studeras i bilagorna 9 (bostäder) respektive 7 (verksamheter). Det reserverade behovet för planerade och befintliga bostäder beräknas totalt till ca 335 p- platser; parkering för planerade radhus samt ombyggt skolhus bör kunna ske inom respektive fastighet varvid avgår ett tjugotal platser från denna bruttosiffra. För sysselsatta och besökande med en viss grad av samnyttjande beräknas behovet till ca bilplatser. För besökande skulle behovet nog i huvudsak kunna lösas genom gatuparkering längs Idrottsvägen och Bäckvägen.

14 14 Privatkunder Bilpooler Kundhuvudgrupper För privatkunder ger en bilpool i ett område möjlighet att minska antalet boendeparkeringar något till följd av minskat bilinnehav, ökat resande hos tidigare billösa, förändringar i kollektivtrafikresandet samt cyklandet. Hur stor minskning av antalet parkeringsplatser som kan ske är i dagsläget osäkert. Tillgången till bilpool bör, baserat på nuvarande kunskap, kunna minska parkeringsbehovet (relativt bilpoolens storlek, det vill säga uttryckt som en nettoreduktion). För varje i området placerad poolbil skulle parkeringsbehovet kunna reduceras med 4 uppställningsplatser (5 uppställningsplatser brutto minus en plats för poolbilen). Detta förutsätter att bilpoolen står i proportion till rimligt medlemskap i det beräkningsgrundande området. Om kunskap kring detta saknas kan man anta att maximalt cirka 30 procent av hushållen utgör potentialen till medlemskap i en lokal bilpool, cirka medlemmar per poolbil. En reduktion ska då baseras på antalet poolbilar till den andel de är avsedda för privatkunder i området Företagskunder För företag utgör bilpoolen idag primärt ett sätt att hantera, samordna och kontrollera resande under arbetstid kopplat till företagets verksamhet. Detta utgör i parkeringstekniska termer ett verksamhetsanknutet uppställningsbehov som ska tillgodoses utöver norm eller riktlinjers krav (parkeringsnorm/-riktlinjers tal avser tillgodose verksamhetens anställda och besökare). Sekundärt skulle en bilpool genom att behovet av eget fordon för tjänsteresor minskar eller upphör, kunna leda till ett alternativt val av färdsätt till arbetet och därigenom ett minskat parkeringsbehov för anställda; att detta skulle ha någon mätbar praktisk betydelse finns för närvarande inte belagt. Källa: Bilpooler och Parkeringsnormer, Förslag och tekniskt underlag, WSP Samhällsbyggnad, april 2009.

15 Reduktion för bilpool Bilpool är en biluthyrningstjänst avsedd som alternativ till privat bilägande. Fordonen hyrs av medlemmar per timme, finns nära bostaden eller arbetsplatsen och kräver minimal insats för användaren vid in- och utcheckning. Ur parkeringssynpunkt bör medlemmarna delas in i två huvudgrupper, privatkunder respektive företagskunder, jämför vidstående textruta. För privatpersoner gäller generellt att för 1 poolbil krävs cirka medlemmar vilket i sin tur kräver cirka 100 lägenheter i området. Beräknat på cirka 355 lägenheter vid Idrotts- /Bäckvägen ger detta maximalt ca 105 potentiella medlemmar i en bilpool i området, vilket skulle kräva storleksordningen upp till 4 poolbilar. Varje poolbil skulle kunna reducera parkeringsbehovet med 4 parkeringsplatser (netto) enligt vidstående; ramen för poolbilar (ca 4 st) skulle alltså kunna minska kommunens krav på antal parkeringsplatser med maximalt ca 15 platser (netto). Om bilpoolen även innehåller företagskunder gäller andra förutsättningar. Bilpooltjänster tillhandahålls av näringsdrivande organisationer (kommersiella företag, ekonomiska eller kooperativa föreningar). Behovet av parkeringsplatser för poolbilar ska betraktas som verksamhetsrelaterad uppställning. Vid reduktion av parkeringsbehovet är detta jämställt med parkeringsköp genom extern, tredje part, och ska därmed säkras med avtal (med minsta löptid på cirka 25 år). För att en reduktion genom tillhandahållande av bilpool ska kunna medges krävs också att bilpoolen uppfyller Trafikverkets kvalitetslista. Kraven syftar till att garantera att de samhällsfördelar som bilpooler ges, infrias och att samhällsnyttan optimeras. Lokalisering av uppställningsplatser för poolbilar bör ges prioritet efter platser för funktionshindrade.

16 16

17 17 4 Behov av uppställningsplatser Cykel 4.1 Nuvarande förhållanden Baserat på inventeringen 2015 har även utförts en översiktlig skattning av dagens behov av cykeluppställningsplatser, denna beräkning sammanfattas nedan: - Behov av uppställningsplatser, omfattning idag Sammanfattning - Cykel Cykelplatser (brutto) Cykelplatser (netto) ej samnyttjande samnyttjande typ BTA lgh/sys cpl (b/s) cpl (bes) cpl (tot) % sys cpl (res) % cpl (sam) bostäder % % 15 verksamhet: kontor % 0 50% 0 verksamhet: industri/lager % 0 50% 0 publika verksamheter % 2 50% totalt Summa: 171 Bruttobehovet skattas således i underkant av 200 uppställningsplatser för cyklar. Nyttan, effekten av ett samnyttjande är här mycket begränsad behovet av uppställningsplatser för boende dominerar och boende måste rimligen erbjudas en nära och säker uppställning för hushållets alla cyklar. Antalet cykeluppställningsplatser för bostäderna har beräknats baserat på en ansats till cykelinnehav för hushållen enligt följande: ca 15 % saknar cykel, ca 23 % har 1 cykel, ca 52 % har 2 cyklar, ca 10 % har 3+ cyklar. Befintliga 94 lägenheter skulle därmed behöva ca 145 cykelplatser vilket med alternativt beräkningssätt motsvarar ca 17 cpl per 1000 kvm BTA eller ca 1,6 cpl per lägenhet (jämför bilaga 5). Liksom i bilfallet är behovet för de publika verksamheterna inte helt samtidigt, besökare till bostäderna och verksamheterna kommer och åker ett visst samnyttjande av platserna bör här kunna ske. Om 20 % av bruttobehovet för verksamhetssysselsatta tillåts disponeras med en samnyttjandefaktor av 50 % samt besökare generellt kan samnyttja till 50 % stannar behovet, utöver boendeuppställningen, vid ca 25 allmänna uppställningsplatser för utredningsområdet idag. En mer detaljerad redovisning av beräkningarna som ligger bakom resultaten i ovanstående tabell kan studeras i bilagorna 5 (bostäder) respektive 4 (verksamheter).

18 18

19 Planerade förhållanden Med utgångspunkt i förutsättningarna som de beskrivs i avsnitt 3.2 (jämför bilagorna 9 respektive 6), har också det framtida behovet av cykeluppställningsplatser översiktligt skattats; denna beräkning sammanfattas i nedanstående tabell: - Behov av uppställningsplatser, omfattning enligt utbyggnadsplaner Sammanfattning - Cykel Cykelplatser (brutto) Cykelplatser (netto) ej samnyttjande samnyttjande typ BTA lgh/sys cpl (b/s) cpl (bes) cpl (tot) % sys cpl (res) % cpl (sam) bostäder % % 56 verksamhet: kontor % 0 50% 0 verksamhet: industri/lager % 0 50% 0 publika verksamheter % 2 50% totalt Summa: 621 Bruttobehovet skattas nu till ca 685 uppställningsplatser för cyklar. Nyttan, effekten av ett samnyttjande är fortsatt mycket begränsad behovet av uppställningsplatser för boende dominerar och boende måste rimligen erbjudas en nära och säker uppställning för hushållets alla cyklar. Planerade ca 355 lägenheter skulle behöva ca 555 cykelplatser (vilket motsvarar ca 17 cpl per 1000 kvm BTA eller ca 1,6 cpl per lägenhet, jämför bilaga 9). Boendebehovet av cykeluppställningsplatser, som kan täckas in genom samnyttjande, skulle således i huvudsak inskränka sig till besökare. Om 20 % av bruttobehovet för verksamhetssysselsatta tillåts disponeras med en samnyttjandefaktor av 50 % samt besökare generellt kan samnyttja till 50 % stannar behovet, utöver boendeuppställningen, vid ca 65 allmänna uppställningsplatser för utredningsområdet. Besöken till bostäderna dominerar och dess uppställningsplatser bör därmed i huvudsak lokaliseras i omedelbar närhet till bostäderna. En mer detaljerad redovisning av beräkningarna som ligger bakom resultaten i ovanstående tabell kan studeras i bilagorna 9 (bostäder) respektive 8 (verksamheter).

20 20

21 21 5 Sammanfattning Härryda kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Idrottsvägen och södra delen av Bäckvägen som en del i utvecklingen av Norra Mölnlycke Centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra kompletteringar och ombyggnader av befintlig bebyggelse i området samt förbättra trafikmiljön längs Idrottsvägen. Planarbetet avser skapa möjligheter till följande totala innehåll inom aktuellt utredningsområde (jmf figur sidan 5): ca kvm bostäder (ca 355 lägenheter i flerbostadshus/radhus varav 94 befintliga). ca kvm verksamhetslokaler (varav ca kvm förskola, ca 200 kvm idrottslokaler, därutöver blandade verksamheter med publik inriktning: mindre butiker, föreningslokaler o d). Som underlag för detta planarbete redovisas i denna studie en parkeringsutredning; en beräkning av behovet av uppställningsplatser för personbilar och cyklar, baserad på en exploatering enligt föreliggande program och givna förutsättningar. Med detta som utgångspunkt har behovet av biluppställningsplatser översiktligt skattats enligt följande tabell: - Behov av uppställningsplatser, omfattning enligt utbyggnadsplaner Sammanfattning - Bil Bilplatser (brutto) Bilplatser (netto) ej samnyttjande samnyttjande typ BTA lgh/sys bpl (b/s) bpl (bes) bpl (tot) % sys bpl (res) % bpl (sam) bostäder % % 17 verksamhet: kontor % 0 50% 0 verksamhet: industri/lager % 0 50% 0 publika verksamheter % 14 50% totalt Summa: 381 Bruttobehovet skattas således till ca 415 parkeringsplatser. Behovet är för verksamheterna inte helt samtidigt, besökare till bostäderna och verksamheterna kommer och åker ett visst samnyttjande av platserna bör kunna ske. Därmed skulle behovet kunna sänkas till ca 380 biluppställningsplatser totalt för boende och daglig verksamhet efter utveckling av området enligt föreliggande planer och förutsättningar ca 335 biluppställningsplatser skulle reserveras för befintliga lägenheter(ca 90 platser) respektive nya lägenheter (ca 245 platser). Motsvarande tabell för behovet av cykeluppställningsplatser sammanfattas som följer: - Behov av uppställningsplatser, omfattning enligt utbyggnadsplaner Sammanfattning - Cykel Cykelplatser (brutto) Cykelplatser (netto) ej samnyttjande samnyttjande typ BTA lgh/sys cpl (b/s) cpl (bes) cpl (tot) % sys cpl (res) % cpl (sam) bostäder % % 56 verksamhet: kontor % 0 50% 0 verksamhet: industri/lager % 0 50% 0 publika verksamheter % 2 50% totalt Summa: 621

22 22 Bruttobehovet skattas här till ca 685 uppställningsplatser för cyklar. Nyttan, effekten av ett samnyttjande är begränsad behovet av uppställningsplatser för boende dominerar och boende måste rimligen erbjudas en nära och säker uppställning för hushållets alla cyklar detta utgör ca 555 cykelplatser (för befintliga lägenheter ca 145 platser, för nya lägenheter ca 410 platser). Boendebesöksplatser bör finnas i omedelbar närhet till bostäderna, med verksamheterna integrerade i bostadshusen bör dessas behov kunna samordnas med dito totalt utgör detta behov ca 65 cykelplatser.

23 23 BILAGOR

24 24 Bilaga 1: Göteborgsområdet Biltäthetsutveckling (Pb) Personbilstäthet: År Gbg Partille Mölndal Lerum Härryda Ale Kungälv K-backa Göteborgsområdet Biltäthetsutveckling (Pb) i ett urval kommuner 500 Antal personbilar i trafik/1000 invånare År Kungälv Mölndal Gbg Lerum Ale Partille Härryda K-backa

25 25 Bilaga 2: Idrotts-/Bäckvägen Verksamheter (idag) - Verksamheter/Lokaler Inventering 2015 Kontor Industri/Lager Publika verksamheter +10.0% sys / +10.0% sys / +10.0% sys / nr organisation ed vy BTA t-kvm ~sys vy BTA t-kvm ~sys vy BTA t-kvm ~sys Bäckvägen - Bostadsbyggnader 4 Salong Merilla HSB fastighetsexpedition Totalt Bostadsbyggnader Bäckvägen - Verksamhetsbyggnader 1 Örtagårdens förskola Hulebäcksgymnasiet Totalt Verksamhetsbyggnader Gärdesvägen - Verksamhetsbyggnader 5 Hulelyckans förskola Totalt Verksamhetsbyggnader Idrottsvägen - Verksamhetsbyggnader 1 MIS/MIF/Pixbo GF/Härryda kmn MIS/MIF Totalt Verksamhetsbyggnader Totalt Alla Örtagårdens förskola Förskolan är redan idag utrymd på grund av fukt- och mögelproblem.

26 26 Bilaga 3: Bil Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (idag) - Behov av uppställningsplatser, Bil, omfattning idag K/I/L: Biluppställningsplatser baserat på BTA bpl/t-kvm BTA bpl(sys) bpl(be) bpl (tot) Kontor - anställda bpl/t-kvm Kontor - besökande bpl/t-kvm Industri/Lager - anställda bpl/t-kvm Industri/Lager - besökande bpl/t-kvm Totalt - Kontor/Industri/Lager (BTA) K/I/L: Biluppställningsplatser baserat på sysselsatta bpl/sys sys bpl(sys) bpl(be) bpl (tot) Kontor - anställda bpl/sys Kontor - besökande bpl/sys Industri/Lager - anställda bpl/sys Industri/Lager - besökande bpl/sys Totalt - Kontor/Industri/Lager (Sys) bpl/sys sys Publika verksamheter: Biluppställningsplatser bpl/t-kvm BTA bpl(sys) bpl(be) bpl (tot) Bv 4, Salong Merilla - anställda bpl/sys Bv 4, Salong Merilla - besökande bpl/t-kvm Bv 10, HSB fastighetsexpedition - anställda bpl/sys Bv 10, HSB fastighetsexpedition - besökande bpl/t-kvm Bv 1, Örtagårdens förskola - anställda bpl/sys Bv 1, Örtagårdens förskola - besökande bpl/t-kvm Bv 3, Hulebäcksgymnasiet - anställda bpl/sys Bv 3, Hulebäcksgymnasiet - besökande bpl/t-kvm Gv 5, Hulelyckans förskola - anställda bpl/sys Gv 5, Hulelyckans förskola - besökande bpl/t-kvm Iv 1, Idrottsverksamhet - anst./ledare bpl/sys Iv 1, idrottsverksamhet - besökande bpl/t-kvm Iv 3, Idrottsverksamhet - anst./ledare bpl/sys Iv 3, Idrottsverksamhet - besökande bpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (spc) Publika verksamheter - anställda/ledare od bpl/sys Publika verksamheter - besökande bpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (generell) Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter

27 27 Bilaga 4: Cykel Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (idag) - Behov av uppställningsplatser, Cykel, omfattning idag K/I/L: Cykeluppställningsplatser baserat på BTA cpl/t-kvm BTA cpl(sys) cpl(be) cpl (tot) Kontor - anställda cpl/t-kvm Kontor - besökande cpl/t-kvm Industri/Lager - anställda cpl/t-kvm Industri/Lager - besökande cpl/t-kvm Totalt - Kontor/Industri/Lager (BTA) K/I/L: Cykeluppställningsplatser baserat på sysselsatta cpl/sys sys cplsys) cpl(be) cpl (tot) Kontor - anställda cpl/sys Kontor - besökande cpl/sys Industri/Lager - anställda cpl/sys Industri/Lager - besökande cpl/sys Totalt - Kontor/Industri/Lager (Sys) cpl/sys sys Publika verksamheter: Cykeluppställningsplatser cpl/t-kvm BTA cplsys) cpl(be) cpl (tot) Bv 4, Salong Merilla - anställda cpl/sys Bv 4, Salong Merilla - besökande cpl/t-kvm Bv 10, HSB fastighetsexpedition - anställda cpl/sys Bv 10, HSB fastighetsexpedition - besökande cpl/t-kvm Bv 1, Örtagårdens förskola - anställda cpl/sys Bv 1, Örtagårdens förskola - besökande cpl/t-kvm Bv 3, Hulebäcksgymnasiet - anställda cpl/sys Bv 3, Hulebäcksgymnasiet - besökande cpl/t-kvm Gv 5, Hulelyckans förskola - anställda cpl/sys Gv 5, Hulelyckans förskola - besökande cpl/t-kvm Iv 1, Idrottsverksamhet - anst./ledare cpl/sys Iv 1, idrottsverksamhet - besökande cpl/t-kvm Iv 3, Idrottsverksamhet - anst./ledare cpl/sys Iv 3, Idrottsverksamhet - besökande cpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (spc) Publika verksamheter - anställda/ledare od cpl/sys Publika verksamheter - besökande cpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (generell) Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter

28 28 Bilaga 5: Bil och Cykel Bostäder: Behov av uppställningsplatser (idag) - Parkeringsbehov, Bil Bostäder (befintlig omfattning) Parkeringsbehov (pb) - std. Parkeringsbehov (pb) - var. omr spc lgh BTA BTA/lgh bpl (bo) bpl (be) bpl (tot) bpl (res) bpl (sam) bpl (be) bpl (tot) Bv 2 4 vån (1 tr-h) Bv 4 4 vån (1 tr-h) Bv 6 4 vån (1 tr-h) Bv 8 4 vån (1 tr-h) Bv 10 4 vån (1 tr-h) Bv 12 4 vån (1 tr-h) Bv 14 4 vån (1 tr-h) Tot hus för hus Tot bruttoberäkn Bv.. Bäckvägen bpl (bo) boendeparkering Princip: bpl efter BTA Princip: bpl efter bilinnehav bpl (be) besöksparkering Boende: 10.2 bpl/t-kvm Boende:..ingen bil 20% 20% bpl (res) reserverad bo-p. Besök 1.02 bpl/t-kvm..1 bil 67% vån våningar bpl (sam) samnyttjad bo-p...2 bilar 12% 80% tr-h trapphus Princip: bpl per lgh (jmf-värde)..3+ bilar 1% lgh lägenheter Boende: 0.94 bpl/lgh Besök: 10% Besök 0.10 bpl/lgh Uppställningsbehov, Cykel Bostäder (befintlig omfattning) Uppställningsbehov (cy) - std. Uppställningsbehov (cy) - var. omr spc lgh BTA BTA/lgh cpl (bo) cpl (be) cpl (tot) cpl (bo) cpl (be) cpl (tot) Bv 2 4 vån (1 tr-h) Bv 4 4 vån (1 tr-h) Bv 6 4 vån (1 tr-h) Bv 8 4 vån (1 tr-h) Bv 10 4 vån (1 tr-h) Bv 12 4 vån (1 tr-h) Bv 14 4 vån (1 tr-h) Tot hus för hus Tot bruttoberäkn Bv.. Bäckvägen cpl (bo) platser för boende Princip: cpl efter BTA Princip: cpl efter cykelinnehav cpl (be) pl. för besökande Boende: 17.0 cpl/t-kvm Boende:..0 cyklar 15% Besök 3.4 cpl/t-kvm..1 cykel 23% vån våningar..2 cyklar 52% tr-h trapphus Princip: cpl per lgh (jmf-värde)..3+ cyklar 10% lgh lägenheter Boende: 1.56 cpl/lgh Besök: 20% Besök 0.32 cpl/lgh

29 29 Bilaga 6: Idrotts-/Bäckvägen Verksamheter, beräkningsunderlag (utb.) - Verksamheter/Lokaler Omfattning enligt utbyggnadsplaner Kontor Industri/Lager Publika verksamheter +10.0% sys / +10.0% sys / +10.0% sys / nr organisation ed vy BTA t-kvm ~sys vy BTA t-kvm ~sys vy BTA t-kvm ~sys Bäckvägen - Bostadsbyggnader 4 Salong Merilla HSB Fastighetsexpedition Butiker Föreningslokaler Totalt Bostadsbyggnader Bäckvägen - Verksamhetsbyggnader 1 Örtagårdens förskola, rivs Hulebäcksgymnasiet, omb Totalt Verksamhetsbyggnader Gärdesvägen - Verksamhetsbyggnader 5 Hulelyckans förskola, rivs Totalt Verksamhetsbyggnader Idrottsvägen - Verksamhetsbyggnader 1 Idrottslokaler, rivs Idrottslokaler, rivs Idrottslokaler Hulelyckans förskola Totalt Verksamhetsbyggnader Totalt Alla Röd text verksamheter som utgår/i byggnader som rivs. Svart text verksamheter som kvarstår. Blå text verksamheter som tillkommer i nya byggnader.

30 30 Bilaga 7: Bil Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (utb.) - Behov av uppställningsplatser, Bil, omfattning enligt utbyggnadsplaner K/I/L: Biluppställningsplatser baserat på BTA bpl/t-kvm BTA bpl(sys) bpl(be) bpl (tot) Kontor - anställda bpl/t-kvm Kontor - besökande bpl/t-kvm Industri/Lager - anställda bpl/t-kvm Industri/Lager - besökande bpl/t-kvm Totalt - Kontor/Industri/Lager (BTA) K/I/L: Biluppställningsplatser baserat på sysselsatta bpl/sys sys bpl(sys) bpl(be) bpl (tot) Kontor - anställda bpl/sys Kontor - besökande bpl/sys Industri/Lager - anställda bpl/sys Industri/Lager - besökande bpl/sys Totalt - Kontor/Industri/Lager (Sys) bpl/sys sys Publika verksamheter: Biluppställningsplatser bpl/t-kvm BTA bpl(sys) bpl(be) bpl (tot) Bv 4, Salong Merilla - anställda bpl/sys Bv 4, Salong Merilla - besökande bpl/t-kvm Bv 10, HSB fastighetsexpedition - anställda bpl/sys Bv 10, HSB fastighetsexpedition - besökande bpl/t-kvm Bv 1, Butiker - anställda bpl/sys Bv 1, Butiker - besökande bpl/t-kvm Bv 1, Föreningslokaler - anst./ledare bpl/sys Bv 1, Föreningslokaler - besökande bpl/t-kvm Iv 1-3, Idrottsverksamhet - anst./ledare bpl/sys Iv 1-3, idrottsverksamhet - besökande bpl/t-kvm Iv 1-3, Hulelyckans förskola - anställda bpl/sys Iv 1-3, Hulelyckans förskola - besökande bpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (spc) Publika verksamheter - anställda/ledare od bpl/sys Publika verksamheter - besökande bpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (generell) Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter

31 31 Bilaga 8: Cykel Verksamheter: Behov av uppställningsplatser (utb.) - Behov av uppställningsplatser, Cykel, omfattning enligt utbyggnadsplaner K/I/L: Cykeluppställningsplatser baserat på BTA cpl/t-kvm BTA cpl(sys) cpl(be) cpl (tot) Kontor - anställda cpl/t-kvm Kontor - besökande cpl/t-kvm Industri/Lager - anställda cpl/t-kvm Industri/Lager - besökande cpl/t-kvm Totalt - Kontor/Industri/Lager (BTA) K/I/L: Cykeluppställningsplatser baserat på sysselsatta cpl/sys sys cplsys) cpl(be) cpl (tot) Kontor - anställda cpl/sys Kontor - besökande cpl/sys Industri/Lager - anställda cpl/sys Industri/Lager - besökande cpl/sys Totalt - Kontor/Industri/Lager (Sys) cpl/sys sys Publika verksamheter: Cykeluppställningsplatser cpl/t-kvm BTA cplsys) cpl(be) cpl (tot) Bv 4, Salong Merilla - anställda cpl/sys Bv 4, Salong Merilla - besökande cpl/t-kvm Bv 10, HSB fastighetsexpedition - anställda cpl/sys Bv 10, HSB fastighetsexpedition - besökande cpl/t-kvm Bv 1, Butiker - anställda cpl/sys Bv 1, Butiker - besökande cpl/t-kvm Bv 1, Föreningslokaler - anst./ledare cpl/sys Bv 1, Föreningslokaler - besökande cpl/t-kvm Iv 1, Idrottsverksamhet - anst./ledare cpl/sys Iv 1, idrottsverksamhet - besökande cpl/t-kvm Iv 1-3, Hulelyckans förskola - anställda cpl/sys Iv 1-3, Hulelyckans förskola - besökande cpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (spc) Publika verksamheter - anställda/ledare od cpl/sys Publika verksamheter - besökande cpl/t-kvm Totalt - Publika verksamheter (generell) Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter Totalt - Kontor/Industri/Lager/Publika verksamheter

32 32 Bilaga 9: Bil och Cykel Bostäder: Behov av uppställningsplatser (utb.) - Parkeringsbehov, Bil Bostäder (planerad omfattning) Parkeringsbehov (pb) - std. Parkeringsbehov (pb) - var. omr spc lgh BTA BTA/lgh bpl (bo) bpl (be) bpl (tot) bpl (res) bpl (sam) bpl (be) bpl (tot) Bv 2 4 vån (1 tr-h) Bv 4 4 vån (1 tr-h) Bv 6 4 vån (1 tr-h) Bv 8 4 vån (1 tr-h) Bv 10 4 vån (1 tr-h) Bv 12 4 vån (1 tr-h) Bv 14 4 vån (1 tr-h) Bv 1 6 vån Bv 3 2 vån Gv 5 2 vån (radhus) Iv vån Tot hus för hus Tot bruttoberäkn Bv.. Bäckvägen bpl (bo) boendeparkering Princip: bpl efter BTA Princip: bpl efter bilinnehav Gv.. Gärdesvägen bpl (be) besöksparkering Boende: 10.2 bpl/t-kvm Boende:..ingen bil 20% 20% Iv.. Idrottsvägen bpl (res) reserverad bo-p. Besök 1.02 bpl/t-kvm..1 bil 67% vån våningar bpl (sam) samnyttjad bo-p...2 bilar 12% 80% tr-h trapphus Princip: bpl per lgh (jmf-värde)..3+ bilar 1% lgh lägenheter Boende: 0.94 bpl/lgh Besök: 10% Besök 0.10 bpl/lgh Uppställningsbehov, Cykel Bostäder (planerad omfattning) Uppställningsbehov (cy) - std. Uppställningsbehov (cy) - var. omr spc lgh BTA BTA/lgh cpl (bo) cpl (be) cpl (tot) cpl (bo) cpl (be) cpl (tot) Bv 2 4 vån (1 tr-h) Bv 4 4 vån (1 tr-h) Bv 6 4 vån (1 tr-h) Bv 8 4 vån (1 tr-h) Bv 10 4 vån (1 tr-h) Bv 12 4 vån (1 tr-h) Bv 14 4 vån (1 tr-h) Bv 1 6 vån Bv 3 2 vån Gv 5 2 vån (radhus) Iv vån Tot hus för hus Tot bruttoberäkn Bv.. Bäckvägen cpl (bo) platser för boende Princip: cpl efter BTA Princip: cpl efter cykelinnehav Gv.. Gärdesvägen cpl (be) pl. för besökande Boende: 17.0 cpl/t-kvm Boende:..0 cyklar 15% Iv.. Idrottsvägen Besök 3.4 cpl/t-kvm..1 cykel 23% vån våningar..2 cyklar 52% tr-h trapphus Princip: cpl per lgh (jmf-värde)..3+ cyklar 10% lgh lägenheter Boende: 1.57 cpl/lgh Besök: 20% Besök 0.32 cpl/lgh

Tekniskt PM Härryda: Idrottsvägen/Bäckvägen

Tekniskt PM Härryda: Idrottsvägen/Bäckvägen Tekniskt PM Härryda: Idrottsvägen/Bäckvägen April 2018 rev G : Henki Refsnes Beställare: Härryda Kommun (tel 031-724 61 00) Kontaktperson: Anna Wallin, Samhällsbyggnad, plan Kontaktperson: Lena Johansson,

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Parkeringsutredning för Mölnlycke Fabriker

Parkeringsutredning för Mölnlycke Fabriker Parkeringsutredning för Mölnlycke Fabriker Härryda kommun PM 2014-11-27 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Phone +46 10 505 30 76, Registered office in Stockholm, http://www.afconsult.com

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

Tekniskt PM Härryda: Idrottsvägen/Bäckvägen

Tekniskt PM Härryda: Idrottsvägen/Bäckvägen 9700 10150 Tekniskt PM Härryda: Idrottsvägen/Bäckvägen 9 9150 350 750 650 1150 8700 11 100 650 50 950 350 14 1950 8700 400 12 13 2850 9000 3950 2050 1950 5400 10200 6200 5750 17650 850 14 6150 6050 5400

Läs mer

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Bilaga Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Parkeringstalen är riktvärden för minsta antal erforderliga parkeringsplatser för respektive verksamhet och läge vid ny- och

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Parkering i Haga Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Februari 2000 Trafikutredning Denna rapport har, på uppdrag av Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, utarbetats av Christer Olsson, Gatubolaget

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

Parkeringsutredning Ulfsbergsgården, Tullinge, Botkyrka

Parkeringsutredning Ulfsbergsgården, Tullinge, Botkyrka Parkeringsutredning Ulfsbergsgården, Tullinge, Botkyrka Beräkning av parkeringsbehov samt mobilitetsåtgärder Författare Uppdragsgivare Martin Forsberg, Koucky & Partners FB Bostad Kontaktperson Martin

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Utbyggnad av parkering inom fastigheten Kallebäck 2:3, Göteborg

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Utbyggnad av parkering inom fastigheten Kallebäck 2:3, Göteborg UNITED BY OUR DIFFERENCE trafikutredning Utbyggnad av parkering inom fastigheten Kallebäck 2:3, Göteborg December 2013 Medverkande Beställare: ICA Fastigheter Sverige AB Kontakt: Jan-Anders Börjesson Konsult:

Läs mer

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad Parkeringsutredning kvarteret Fältet 2008-09-16 WSP Samhällsbyggnad 2 (11) 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 2 Resultat...4 2.1 Parkeringsräkning...4 2.2 Befolkning och bilägande...5

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Parkeringsutredning Norregård

Parkeringsutredning Norregård 1 PM 2015:22 Johan Kerttu Karin Neergaard 2015-03-20 Parkeringsutredning Norregård seniorbostäder i Falsterbo 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna utredning behandlar ändring av detaljplan för Norregård

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

NORRA FISKSÄTRA - PARKERINGSUTREDNING

NORRA FISKSÄTRA - PARKERINGSUTREDNING PM NORRA FISKSÄTRA - PARKERINGSUTREDNING 2017-11-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 PARKERINGSNORM...4 1.2.1 GRUNDINTERVALL... 4 1.2.2 LÄGESBASERAT PARKERINGSTAL... 5 1.2.3 PROJEKTSPECIFIKT

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

Mobilitets- och parkeringsutredning för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg.

Mobilitets- och parkeringsutredning för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg. Mobilitets- och parkeringsutredning för detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i Göteborg. 180710 Göteborgs Stad Sammanfattning Planområdet ligger inom zon A för

Läs mer

Parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet

Parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet Parkeringsnorm för Gustavsbergsprojektet 1. Inledning Värmdö är en kommun som utvecklas och växer snabbt. I Gustavsbergsprojektet planeras just nu för cirka 4000 nya bostäder. Ambitionen i Gustavsberg

Läs mer

Selma Lagerlöfs torg, Göteborg

Selma Lagerlöfs torg, Göteborg Parkeringsbehov i ny detaljplan: Selma Lagerlöfs torg, Göteborg Utredning och planering för bil- och cykelparkering Landskapsgruppen AB 2014-01-14 Handläggare: Lars Löwenadler, civilingenjör/trafikutredare

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Selma Lagerlöfs torg, Göteborg

Selma Lagerlöfs torg, Göteborg Parkeringsbehov i ny detaljplan: Selma Lagerlöfs torg, Göteborg Utredning och planering för bil och cykelparkering Landskapsgruppen AB 2013 12 04 rev 2014 06 10 Handläggare: Lars Löwenadler, civilingenjör/trafikutredare

Läs mer

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Gällivare kommun Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Malmö 2017-02-22 Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Datum 2017-02-22 Uppdragsnummer 1320022609 Utgåva/Status 1.0 Frida Svedin Catrin

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Parkeringsutredning Mjölktorget

Parkeringsutredning Mjölktorget Handläggare Jonas Khan Tel +46 (0)10 505 32 27 Mobil +46 (0)70 217 14 42 Fax +46 10 505 30 09 Jonas.Khan@afconsult.com PM Datum 2014-05-08 Uppdragsnr 586311 Parkeringsutredning Mjölktorget ÅF AB Kvarnbergsgatan

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala

PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala PARKERINGSUTREDNING Torbjörnstorg, Uppsala 2017-08-02 Rosendal Fastigheter Lydia Karlefors lydia@rosendaluppsala.se 076-148 56 00 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-07

Läs mer

Skanska. Kv. Tändstickan Trafikutredning. Göteborg

Skanska. Kv. Tändstickan Trafikutredning. Göteborg Skanska Kv. Tändstickan Trafikutredning Göteborg 2015-11-25 Kv. Tändstickan, Trafikutredning Datum 2015-11-25 Uppdragsnummer 1320007421 Utgåva/Status Slutleverans, reviderad Harald Lundström Martin Rudolphi

Läs mer

Parkeringsutredning. Underlag till Detaljplan för bostäder, kontor, verksamheter mm vid Jonsereds fabriker, Jonsered. Upprättad

Parkeringsutredning. Underlag till Detaljplan för bostäder, kontor, verksamheter mm vid Jonsereds fabriker, Jonsered. Upprättad Parkeringsutredning Underlag till Detaljplan för bostäder, kontor, verksamheter mm vid Jonsereds fabriker, Jonsered Upprättad 2016-06-29 PARKERINGSUTREDNING Underlag till Detaljplan för bostäder, kontor,

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340)

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) Blad 1 PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) SAMMANFATTNING Föreslagna normtal för olika lokaltyper

Läs mer

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad.

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. Vårt datum 2014-05-01 Vår referens Väg & Trafik, Jan-Erik Hollander Tel. 010-4801520 1(7) Kv. Väktaren 35 36 och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. 1. Bakgrund och

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

FORUMGALLERIAN UPPSALA - PARKERINGSUTREDNING

FORUMGALLERIAN UPPSALA - PARKERINGSUTREDNING RAPPORT FORUMGALLERIAN UPPSALA - PARKERINGSUTREDNING 2017-04-27 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2015-002007, 2017-04-27 UPPDRAG 277376, Forumgallerian Uppsala - Parkeringsutredning Titel

Läs mer

Parkeringsutredning Mjölktorget

Parkeringsutredning Mjölktorget Handläggare Jonas Khan Tel +46 (0)10 505 32 27 Mobil +46 (0)70 217 14 42 Fax +46 10 505 30 09 Jonas.Khan@afconsult.com PM Datum 2014-05-08 Uppdragsnr 586311 Parkeringsutredning Mjölktorget ÅF AB Kvarnbergsgatan

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

Tillämpning av zoner och parkeringstal

Tillämpning av zoner och parkeringstal Tillämpning av zoner och parkeringstal Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2018 Dokumenttyp: Vägledning Beslutat av: Stadsbyggnadsnämnden Dokumentnamn: Tillämpning av flexibla parkeringstal för bostäder och

Läs mer

PM Trafik Kongahälla. Logotypen

PM Trafik Kongahälla. Logotypen Logotypen KUNG_LOGO_4FNEG_BÅRD.EPS/TIF PM Trafik Kongahälla KUNG_LOGO_4FPOS_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_CENTR.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_HÖGER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_CENTR.EPS/TIF

Läs mer

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare

Läs mer

ANGEREDS CENTRUM PARKERINGSBEHOV

ANGEREDS CENTRUM PARKERINGSBEHOV ANGEREDS CENTRUM PARKERINGSBEHOV Stadsbyggnadskontoret Göteborg Viproj AB april 2010 rev juni 2010 1 Uppdraget Stadsbyggnadskontoret genom Johan Henriksson har givit Viproj AB i uppdrag att bedöma erforderligt

Läs mer

Beräkningsunderlag för volymer i utvecklingsplanen. Alla data som presenteras här är uppskattningar och skall endast ses som fingervisningar. Våningsytor anges som totala ytor och kan ej översättas direkt

Läs mer

Dpl Karlslund m.m. Västerås

Dpl Karlslund m.m. Västerås Dpl Karlslund m.m. Västerås PM Bedömning av parkeringsbehov Utredare Ann Storkitt 2017-10-13 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Förutsättningar...3 2 Generella parkeringstal

Läs mer

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. Pm nr 6.

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. Pm nr 6. Vårt datum 2015-07-07 Vår referens Väg & Trafik, Jan-Erik Hollander Tel. 010-4801520 1(7) Kv. Väktaren 35 36 och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. Pm nr 6. 1. Bakgrund

Läs mer

Parkeringsutredning för

Parkeringsutredning för Parkeringsutredning för Detaljplan för Bostäder vid Ulfsparregatan 2015-04-27 Diarienummer: 0845/06 Handläggare: Eva Sigurd 1(7) Innehåll: Parkeringsbehov och förslag till lösning för påbyggnation sid

Läs mer

DETALJPLAN FÖR STANSTORP 1:177 M.FL TRAFIKPM

DETALJPLAN FÖR STANSTORP 1:177 M.FL TRAFIKPM UPPDRAGSNUMMER 12600906 DETALJPLAN FÖR STANSTORP 1:177 M.FL - TRAFIK SWECO SOCIETY MATILDA DAHLQVIST DAVID EDMAN 2 (14) Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 4 2 Parkering 5 2.1 Parkeringsberäkning 5

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

Parkeringsutredning Forsåker, Östra delen Avseende parkering för bil och cykel, detaljplan 1

Parkeringsutredning Forsåker, Östra delen Avseende parkering för bil och cykel, detaljplan 1 1 PM 2017:07 Författare: Caroline Mattsson Axel Persson 2017-04-07 Parkeringsutredning Forsåker, Östra delen Avseende parkering för bil och cykel, detaljplan 1 MölnDala Fastighets AB driver för närvarande

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

Briljantgatan/Smaragdgatan Trafik-PM

Briljantgatan/Smaragdgatan Trafik-PM Briljantgatan/Smaragdgatan Trafik-PM 2017-10-23 Andreas Almroth Projektinformation Inom den aktuella detaljplanen vid Briljantgatan och Smaragdgatan planeras att bygga ytterligare ca 270 lägenheter och

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Gråberget Trafikförslag och parkeringsutredning

Gråberget Trafikförslag och parkeringsutredning Gråberget Trafikförslag och parkeringsutredning Dnr: 1721/10 2014-02-12 Gråberget Trafikförslag och parkeringsutredning Dnr: 1721/10 Medverkande: Beställare: Trafikkontoret Göteborgs Stad Box 2403 403

Läs mer

STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT. Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB

STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT. Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB Augusti 2004 1 INNEHÅLL SID SAMMANFATTNING 2 UTREDNINGSOMRÅDETS INNEHÅLL 4 BILPLATSBEHOV 8 BEFINTLIGA BILPLATSER

Läs mer

STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB, SOLNAVÄGEN 4, STOCKHOLM, TEL , ORG. NR

STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB, SOLNAVÄGEN 4, STOCKHOLM, TEL , ORG. NR STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB, SOLNAVÄGEN 4, 113 65 STOCKHOLM, TEL. 08-545 556 30, ORG. NR. 55 66 24-68 55 P M T r a f i k P a r k e r i n g s u t r e d n i n g H y t t a n 1 2 & 1 6 201 8-0 5-24 STRUCTOR.SE

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Parkeringsnormer för Älvkarleby kommun

Parkeringsnormer för Älvkarleby kommun 1(5) Parkeringsnormer för Älvkarleby kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-10 Inledning 2(5) Parkeringsnormer för Älvkarleby kommun har tagits fram för att säkerställa tillgängligheten till

Läs mer

Parkeringsutredning Topeliusgatan 1 mfl.

Parkeringsutredning Topeliusgatan 1 mfl. Rapport 16026, Version 1.0 Parkeringsutredning Topeliusgatan 1 mfl. Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Topeliusgatan 1 mfl. Serie nr: 2016:26 Projektnr: 16025 Författare: Rasmus Sundberg Alexander

Läs mer

Skanska. Kv. Tändstickan Trafikutredning. Göteborg

Skanska. Kv. Tändstickan Trafikutredning. Göteborg Skanska Kv. Tändstickan Trafikutredning Göteborg 2014-08-28 Kv. Tändstickan, Trafikutredning Datum 2014-08-28 Uppdragsnummer 1320007421 Utgåva/Status SLUTLEVERANS Harald Lundström Martin Rudolphi Harald

Läs mer

Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011

Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011 Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011 På uppdrag av Exploateringskontoret Stockholms Stad har genomförts en parkerings- och trafikutredning för Gällerstagränd i Hagsätra.

Läs mer

Parkeringsutredning Utsäljeskolan

Parkeringsutredning Utsäljeskolan Parkeringsutredning Utsäljeskolan HANDLÄGGARE Tora Landgren och Anders Falk Tora.landgren@huddinge.se anders.falk@huddinge.se DATUM 2015 10 16 2 (6) Bakgrund Beskrivning av nuläget Utsäljeskolan ligger

Läs mer

PM: Parkerings- och mobilitetsutredning för bostäder i Säveå Park

PM: Parkerings- och mobilitetsutredning för bostäder i Säveå Park PM: Parkerings- och mobilitetsutredning för bostäder i Säveå Park Författare Torunn Renhammar Uppdragsgivare Kontaktperson Datum Version JM AB Mathias Petersson 2017-05-03 Slutgiltig Innehållsförteckning

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE Bilaga 1 Parkeringstal Parkeringstal för cykel Flerbostadshus Tabell 1. Antal cykelparkeringar per lägenhet BESÖKANDE Generellt 2 2 2 + 0,5 besöksplatser/lägenhet Liten (< 45 kvm) 1,5 1,5 1,5 + 0,5 besöksplatser/lägenhet

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING Kv Repslagaren 22, Falkenberg

PARKERINGSUTREDNING Kv Repslagaren 22, Falkenberg 1(5) PARKERINGSUTREDNING Kv Repslagaren 22, Falkenberg 1. Bakgrund och syfte Fabos övergripande direktiv är att mellan 2015-2025 bygga 500 nya lägenheter i kommunen. Fabo har initierat ett detaljplanearbete

Läs mer

Uppdragsnr: (19) Parkeringsnorm för Älmhults kommun

Uppdragsnr: (19) Parkeringsnorm för Älmhults kommun Uppdragsnr: 10230669 2017-06-26 1 (19) Parkeringsnorm för Älmhults kommun Uppdragsnr: 10230669 2 (19) Begrepp och förklaringar 1) Bruttoarea (BTA) definieras (Svensk Standard SS 02 10 52) som sammanlagd

Läs mer

Mobilitets- och parkeringsutredning för nya bostäder vid Vågnedalsvägen

Mobilitets- och parkeringsutredning för nya bostäder vid Vågnedalsvägen Mobilitets- och parkeringsutredning för nya bostäder vid Vågnedalsvägen Författare Uppdragsgivare Kontaktperson Datum Version Torunn Vikengren JM AB Marcus Bredberg 2018-10-22 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Parkeringsnorm för Laholms kommun

Parkeringsnorm för Laholms kommun Parkeringsnorm för Laholms kommun Januari 2016 Parkeringsnorm för Laholms kommun Upprättad i samarbete mellan planeringskontoret och samhällsbyggnadskontoret med utgångspunkt från omvärldsanalys och metod

Läs mer

HÅLLBAR INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET

HÅLLBAR INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET HÅLLBAR INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET 2017-08-31 Johan Kerttu TANKAR OM PARKERING / SVÅRIGHETEN ATT STYRA MED PARKERING Innehåll: Kort historik kring parkeringsnormer Problem med dagens normer Nya mål för

Läs mer

TRAFIKUTREDNING I ANSLUTNING TILL PLANPROGRAM FÖR TOKARPSBERG I BORÅS

TRAFIKUTREDNING I ANSLUTNING TILL PLANPROGRAM FÖR TOKARPSBERG I BORÅS 12601321 TRAFIKUTREDNING I ANSLUTNING TILL PLANPROGRAM FÖR TOKARPSBERG I BORÅS Sweco Society Sweco Society Beställare Borås stad, kontaktperson Jonatan Westlin Konsult, Sweco Society Stefan Andersson,

Läs mer

Parkeringsutredning. Rymdtorget, Bergsjön

Parkeringsutredning. Rymdtorget, Bergsjön Parkeringsutredning Rymdtorget, Bergsjön 2014-08-22 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10 505 30 09. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Läge och avstånd till kollektivtrafik, cykel och viss service såsom förskolor, skolor och dagligvaruhandel finns inom 400 meter.

Läge och avstånd till kollektivtrafik, cykel och viss service såsom förskolor, skolor och dagligvaruhandel finns inom 400 meter. Mobilitets- och parkeringsutredning för Detaljplan för flerbostadshus vid Göketorpsgatan, Torp 2018-11-29, framtagen av Karin Harlin, planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad. Sammanfattning

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Trafikutredning för Kortedala Torg Maj 2010

Trafikutredning för Kortedala Torg Maj 2010 0 Trafikutredning för Kortedala Torg Maj 2010 COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 GÖTEBORG Telefon: 010-850 10 00 1 FÖRORD Denna studie syftar i första hand till att utgöra underlag till planprogram

Läs mer

Parkeringsnorm för Järfälla kommun - Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad

Parkeringsnorm för Järfälla kommun - Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad Parkeringsnorm för Järfälla kommun - Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-13 För att säkerställa att ett visst grundutbud av parkering finns

Läs mer

Översiktlig trafikutredning Brämhult. 1. Bakgrund och syfte. 2. Utredningsområde

Översiktlig trafikutredning Brämhult. 1. Bakgrund och syfte. 2. Utredningsområde 8-04-06 Översiktlig trafikutredning Brämhult 1. Bakgrund och syfte Borås stad har tagit fram ett förslag till detaljplan som möjliggör utbyggnad av 100 bostäder samt utvidgning av befintlig förskoleverksamhet

Läs mer

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg 1 (11) PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg Bakgrund och Syfte Denna parkeringsutredning är genomförd på uppdrag av Värmdö kommun och syftar till att klargöra parkeringsbehovet kring Gustavsbergs

Läs mer

PM TRAFIKALSTRING & BULLER

PM TRAFIKALSTRING & BULLER PM TRAFIKALSTRING & BULLER Bakgrund Torsås kommun planerar att planlägga ett nytt område för handel/centrumändamål på ca 1,3 ha norr om Bergkvaravägen inom Torsås 2:42. Rubricerat PM syftar till att studera

Läs mer

Mandolingatan Trafikanalys

Mandolingatan Trafikanalys Mandolingatan Trafikanalys 2017-09-28 Andreas Almroth och Raja Ilijason Projektinformation Utmed Mandolingatan, vid Frölunda Torg, planerar Framtiden Byggutveckling och Poseidon flera nya kvarter, med

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Trafikutredning, Kallfors 1:4

Trafikutredning, Kallfors 1:4 Södertälje Kommun Trafikutredning, Kallfors 1:4 Uppdragsnr: 105 20 44 Version: 1.0 2018-04-11 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Södertälje Kommun Konsult: Norconsult, Uppdragsledare: Teknikansvarig:

Läs mer

Parkeringsutredning Castellum Kv. Götaland 5, Jönköping

Parkeringsutredning Castellum Kv. Götaland 5, Jönköping Parkeringsutredning Castellum Kv. Götaland 5, Jönköping 2016--01 Yellon AB Klubbhusgatan 13 SE-553 03 Jönköping T +46 (0)36 35 90 00 F +46 (0)36 35 90 99 www.yellon.se Kv. Götaland 5 Sammanställning areor

Läs mer

Startpromemoria för Violen 6, Midsommarkransen, planläggning av vindsinredning (2 lgh)

Startpromemoria för Violen 6, Midsommarkransen, planläggning av vindsinredning (2 lgh) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Dnr 2014-05168 Sida 1 (8) 2014-05-22 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för Violen 6, Midsommarkransen, planläggning

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer

Nu bjuder vi in till en markanvisning för fastigheten Kolbäcks-Vallby 1:89 (också benämnd som Myran) i centrala Kolbäck.

Nu bjuder vi in till en markanvisning för fastigheten Kolbäcks-Vallby 1:89 (också benämnd som Myran) i centrala Kolbäck. Hallstahammar är kommunen som gått från 15000 invånare till knappt 16000 invånare inom loppet av åtta år. Kommunens attraktiva läge som boendeort med bra skolor och äldreomsorg tillsammans med en långsiktig

Läs mer

Parkeringsutredning Hotell IKSU Bil & Cykel

Parkeringsutredning Hotell IKSU Bil & Cykel Parkeringsutredning Hotell IKSU Bil & Cykel 2017-10-23 Förutsättningar Utredningen genomfördes på parkeringarna som försörjer området kring IKSU under perioden 2016-02-01 till 2016-02-05. En komplettering

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16

PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16 PM PARKERINGSUTREDNING UPPFÖLJNING HYTTAN 12 & 16 GRANSKNING RED 2017-04-27 SAMMANFATTNING Tyréns har tidigare gjort en utredning (Parkeringsutredning Hyttan 12 & 16) som kartlagt i vilken utsträckning

Läs mer