Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker"

Transkript

1 Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Redovisning av en kartläggning med komplettering av statistiska uppgifter från sjukvårdsregistret och läkemedelsregistret

2 Dokumentty Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar och andra former av uppföljning av lagstiftning, verksamheter, resurser m.m. som kommuner, landsting och enskilda huvudmän bedriver inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd. Den kan utgöra underlag för myndighetens ställningstaganden och ingå som en del i större uppföljningar och utvärderingar av t.ex. reformer och fördelning av stimulansmedel. Socialstyrelsen svarar för innehåll och slutsatser. Artikelnr:

3 Förord Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU) har av regeringen haft i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut kartlägga och redovisa de behandlingsmöjligheter som finns för fetma. I denna rapport från Socialstyrelsen, som togs fram i samband med regeringsuppdraget, redovisas en kartläggning av de behandlingsmöjligheter som erbjuds vid medicinkliniker och ett urval av vårdcentraler våren Svaren på de öppna frågorna som ingick i enkäten för kartläggningen beskriver vårdenheternas behandling och belyser tillgänglighet och efterfrågan. Kartläggningen har kompletterats med statistiska uppgifter från sjukvårdsregistret om antal vårdtillfällen enligt sjukvårdsregistret och uppgifter om förskrivning av läkemedel mot fetma enligt läkemedelsregistret. Undersökningen har gjorts av utredare Erika Borgny under ledning av enhetschef Mats Ribacke och i samråd med medicinalrådet Claes Tollin, samtliga vid Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning. Bo Lindblom Avdelningschef Hälso- och sjukvårdsavdelningen 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 7 Inledning, syfte och genomförande 8 Fakta om fetma 9 Enligt SCB blir allt fler överviktiga 9 Mått på fetma och övervikt 9 Medicinska risker med fetma 9 Behandlingsmöjligheter 10 Behandlingsvolym 11 Behandlingsmodeller 12 Uppföljning av behandling 16 Tillgänglighet och patienttryck öppna svar 17 Läkemedel mot obesitas 22 Vård på sjukhus 24 Bilaga 1 Missiv 27 Bilaga 2 Enkät 28 5

6 6

7 Sammanfattning Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU), redovisade i juni 2002 ett uppdrag från regeringen att i samråd med Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut kartlägga och redovisa behandlingsmöjligheter vid fetma. Socialstyrelsen gjorde i detta sammanhang en kartläggning av behandlingsmöjligheter för vuxna med fetma inom primärvård och sjukhusvård. En motsvarande kartläggning för barn och ungdomar har tidigare gjorts av SBU. Socialstyrelsens kartläggning skedde genom ett frågeformulär som skickades ut till samtliga medicinkliniker (n=83) och till var tionde vårdcentral (n=108). Svarsfrekvensen från medicinklinikerna uppgick till 79 procent och för vårdcentralerna till 68 procent. Här rapporteras det fullständiga resultatet av denna kartläggning, kompletterat med uppgifter om vårdtillfällen under diagnosen obesitas enligt sjukvårdsregistret och med uppgifter om förskrivning av läkemedel mot fetma enligt läkemedelsregistret. Såväl medicinkliniker som vårdcentraler anger att patienterna sällan söker för övervikt utan problemet aktualiseras i samband med vård eller behandling av andra sjukdomar. Omkring hälften av klinikerna och vårdcentralerna uppger att de behandlar färre än fem patienter per månad. Samtidigt uppger ett mindre antal (17 procent) av medicinklinikerna att de behandlar cirka 20 patienter per månad. Många vårdcentraler upplevde en stark tillströmning av patienter när läkemedlet Xenical lanserades. Detta patienttryck försvann dock när det beslutades att läkemedlet inte skulle ingå i högkostnadsskyddet. Tillströmningen av patienter har också visat sig öka i de fall särskilda mottagningar, t.ex. ledda av distriktssköterska, byggs upp, dvs. då särskilda resurser kan tillföras detta vårdområde. Såväl vårdcentraler som medicinkliniker uppger att de behandlar fetma enligt särskilda program. I stor utsträckning handlar det då om individuella program och i mindre utsträckning om strukturerade vårdprogram. För vårdcentralerna gäller att behandlingen i stor utsträckning, 95 procent, sker vid den egna mottagningen. Medicinklinikerna uppger att 60 procent av behandlingen sker vid egen klinik, viss specialklinik efter remittering eller vid annan klinik vid sjukhuset. Uppgifter från sjukvårdsregistret, dvs. sjukhusens slutenvård, visar att vård på kirurgisk klinik dominerar, och tre av fyra vårdade är kvinnor. Hälften av vårdtillfällena gäller patienter i åldersgruppen år. 7

8 Inledning, syfte och genomförande I juni 2002 rapporterade SBU till regeringen uppdraget att kartlägga och redovisa de behandlingsmöjligheter som finns för fetma. Uppdraget har utförts i samråd med Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. I uppdraget ingick att redovisa effekterna av olika behandlingsmetoder mot fetma och i övrigt lämna förslag på lämpliga samhällsbaserade åtgärder mot fetma, samt att uppskatta de direkta kostnaderna för behandling av fetma och fetmarelaterade tillstånd. Socialstyrelsen medverkade genom en kartläggning av de behandlingsmöjligheter som finns för fetma i dag inom primärvård och sjukhusvård. Kartläggningen skedde genom frågeformulär till samtliga medicinkliniker (83 stycken) och till var tionde vårdcentral (108 stycken). Enkäten adresserades till verksamhetschefen. Svarsfrekvensen för medicinklinikerna uppgick till 79 procent och för vårdcentralerna till 68 procent. Kartläggningen kompletterades med uppgifter om vårdtillfällen med diagnosen obesitas hämtades från sjukvårdsregistret och uppgifter om förskrivning av läkemedel för fetmabehandling från läkemedelsregistret. Dessa register finns vid Epidemiologiskt Centrum (EpC), Socialstyrelsen. 8

9 Fakta om fetma Enligt SCB blir allt fler överviktiga Från SCB:s Undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) åren , och kan man utläsa att fetma är ett växande problem, både bland kvinnor och män. Tolv procent av kvinnorna i åldrarna år och sju procent av männen räknades som feta Det innebär en ökning med nio respektive fem procent sedan När vikten avviker mindre från normalvikt än vid fetma men ändå är lite för hög talar man om övervikt. Åren var omkring 45 procent av såväl kvinnor som män överviktiga eller feta. Kvinnorna återfinns i högre utsträckning än männen i de övre viktintervallen där vi talar om fetma. Särskilt ökar andelen med fetma och övervikt bland unga kvinnor. Från relativt låga nivåer har andelen feta eller överviktiga bland åriga kvinnor nästan fördubblats. Mått på fetma och övervikt BMI (kroppsmasseindex) är ett mått på den relativa kroppsvikten och bygger på uppgifter om vikt och kroppslängd. Kroppsvikten divideras med den kvadrerade längden i meter. BMI mäts alltså i kg/m 2. WHO, FN:s hälsoorganisation, rekommenderade år 1985 gränsvärden i BMI för vad man anser vara övervikt respektive fetma. BMI-gränser för olika viktklasser Kvinnor Män Övervikt 23,9 28,6 25,1 30,00 Fetma 28,7 30,1 Medicinska risker med fetma Det finns en mycket stark koppling mellan övervikt/obesitas och senare utveckling av hypertoni, artros och diabetes. Den relativa risken att drabbas av diabetes ökar mer än tio gånger när vikten stiger från normal till övervikt. Mer än femtio procent av dessa fall kan direkt hänföras till fetman. Hypertoni och artros i viktbärande leder är andra vanliga konsekvenser av fetma. Mellan en tredjedel och av dessa tillstånd kan förklaras av övervikt och fetma och är därmed möjliga att förebygga i många fall. 9

10 Behandlingsmöjligheter De behandlingsmetoder 1 som används mot fetma är bl.a. kostbehandling, beteendeförändring, fysisk aktivitet, kirurgi, samt läkemedel. I det följande beskrivs kort vad de olika behandlingsmetoderna innebär. Kostbehandling Kosten spelar en central roll vid behandlingen av fetma. Kroppsvikten minskar när kostens energiinnehåll är mindre än energiförbrukningen. Storleken av detta energiunderskott avgör hur snabbt viktnedgången sker. Kostrådgivning kan ges både enskilt och i grupp. Redan kvalitativa förändringar, såsom förändrat fettintag, leder ofta till viktnedgång. Genom små och gradvisa förändringar i kostens totala energiinnehåll är det lättare att uppnå bestående resultat än genom dramatiska förändringar. Beteendeanalys och beteendeterapier Beteendeterapeutiska eller kognitiva beteendeterapeutiska metoder har använts framgångsrikt i behandlingen av övervikt och ätbeteendestörningar. För att kunna tillämpa dessa metoder och utveckla dem förutsätts kunskaper om generella principer för beteendeterapier. I generell mening innefattar beteendeanalys och beteendeterapier vetenskapligt grundade och beprövade metoder om hur man beter sig för att klara en problemsituation eller tränar på färdigheter som på längre sikt reducerar eller botar ett emotionellt, intellektuellt eller hälsorelaterat problem. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt för behandlingen av fetma. Den kan direkt påverka kroppsvikten och kroppssammansättningen och de risker som förknippas med fetma och dessutom har fysiskt aktivitet indirekta psykologiska och sociala effekter, som t.ex. kan leda till bättre kostvanor. Kirurgi Sedan åttiotalet har kirurgi fått en framskjuten plats i behandlingen av fetma. Kirurgiska behandlingsmetoder är reserverade för personer med grav övervikt. Fetma medför ofta en social stigmatisering och en psykologisk belastning. I flera studier har betydande förbättringar i detta avseende kunnat rapporteras för patienter som minskat sin vikt genom kirurgi. Många patienter med psykiska och sociala besvär klarar emellertid inte av den livsstilsförändring som krävs för att operationen ska bli framgångsrik. Läkemedel I de fall läkemedel används för att minska vikten skall det ske i ett integrerat utbildningsprogram med råd om kost, fysisk aktivitet och livsstilsförändringar. Idag finns läkemedlen Xenical och Reductil inregistrerade. Xenical verkar genom att den reducerar fettabsorptionen och genom att fungera som 1 Uppgifterna kring behandlingsmetoderna är hämtade ur Fetma/fedme en nordisk lärobok (T. Andersen, A. Rissanen, S. Rössner, red.). För fullständigare faktainhämtning hänvisas till aktuell SBU-rapport: Fetma problem och åtgärder 2000, 10

11 en påminnelse till patienten att hålla sig till en fiberrik, fettsnål kost. Reductil ökar mättnadskänslan i samband med måltiden och har en viss effekt på energiomsättningen. Kartläggning av behandling av fetma 2 Behandlingsvolym Uppfattningen på både medicinkliniker och vårdcentraler är att personer med en mer komplicerad problembild, dvs. personer som har en mycket kraftig övervikt eller har följdsjukdomar pga. övervikt som regel får behandling. Man menar också att det stora problemet ur hälsosynpunkt är den grupp som inte själva tar initiativ till att minska vikten. I nedanstående tabell visas hur många som får behandling på vårdcentraler och medicinkliniker. 58 procent av medicinklinikerna har färre än fem patienter per månad och motsvarande andel för vårdcentralerna är 47 procent. Tabell 1. Procentuell fördelning av antalet patienter som behandlas för fetma på vårdcentraler och medicinkliniker. Medicinklinik Vårdcentral Färre än 5 per månad 58 % 47 % Mellan 5 och 10 per månad 6 % 28 % Mellan 11 och 20 per månad 5 % 11 % Över 20 per månad 17 % 12 % Ej svar 14 % 3 % Mot bakgrund av att fetma förekommer hos närmare en tiondel av den vuxna befolkningen är det en försvinnande liten del som behandlas för fetma inom sjukvården. Detta faktum märks också i många av de öppna svar som kommit in från de olika enheterna. Där säger man att patienter inte så ofta själva söker för övervikten utan att problemen kommer fram i samband med andra sjukdomar. Enligt de kommentarer som lämnats i enkätsvaren handlar det till viss del om att utbudet styr efterfrågan. Någon vårdcentral skrev t.ex. att då det blir känt att det finns en distriktssköterska som arbetar med problemområdet på vårdcentralen kommer det ständigt nya patienter. Betydelsen av profilering och marknadsföring kan säkert inte underskattas. På många håll är också resurserna begränsade samtidigt som behandlingsmetoderna upplevs ha begränsad verkan. Många vårdcentraler hade en enorm tillströmning av patienter när Xenical lanserades, patienterna försvann dock när det beslutades att läkemedlet inte skulle ingå i högkostnadsskyddet. 2 Kartläggningen gjordes med enkät enligt bilaga 2. 11

12 Behandlingsmodeller De flesta kliniker gör en distinktion mellan ren fetma och fetma med följdsjukdomar. De förstnämnda tas som regel om hand av primärvården och de senare av kliniker. I nedanstående diagram ges en beskrivning av hur behandlingen mot fetma ser ut. Hälften av vårdcentralerna och 36 procent av de tillfrågande medicinklinikerna har egna program för att behandla fetma. Få behandlar fetma efter program som de utvecklat i samråd med en specialklinik. Tabell 2. Procentuell redovisning av hur behandling av fetma genomförs. Vårdcentral Medicinklinik Efter eget program 52 % 34 % Annat 41 % 55 % Program i samråd med specialklinik 5 % 8 % Ej svar 1 % 3 % I de fall kliniken arbetar enligt ett strukturerat program kan det se ut enligt följande: Läkarbesök, beslut om ev. Reductilbehandling. Information om medicinverkan och plan för kontroller. Informationsblad till patienten. Prover: vikt, blodtryck, lipider, blodsocker Efter en månad besök hos diabetessköterska och dietist. Prover: vikt, blodtryck Starta Xenicalbehandling recept. Diabetessköterska och dietist var fjortonde dag. Prover: vikt, blodtryck Efter tre månader från start av Xenicalbehandling läkarbesök. Prover: vikt, blodtryck, lipider, blodsocker Relativt många har svarat annat som svar på frågan om hur behandling genomförs vid kliniken eller vårdcentralen. För både vårdcentralerna och medicinklinikerna gäller att annat oftast står för individuell behandling och att man saknar strukturerade behandlingsprogram eller behandlingsplaner. I några fall har man bildat nätverk eller referensgrupper som tar fram riktlinjer. Exempel på annat i svaren från medicinklinikerna (citat): Individuell behandling: Poliklinisk behandling med uppföljning på mottagning samt kontakt med dietist. 12

13 Individuell kostbehandling dietist. Viktgrupper undersköterska, projekt med jämförande kostbehandling. Vi har ingen behandlingsplan. Vi tar dock emot remitterade patienter individuellt för kostrådgivning. Gruppbehandling Gruppbehandling vid distriktssköterskemottagning. Dietist För överviktiga med diabetes finns dietist som ger kostinformation. Kontakt med dietisten som håller i uppföljningen. Dietisten träffar alla sina obesitaspatienter inom öppenvården. Klinikens dietist har ett eget program, i övrigt inga speciella program. Vi har inget program eller någon specialistmottagning för denna grupp. Diabetespatienter med övervikt handläggs dock av dietist/läkare. Ingen strukturerad behandlingsplan finns på kliniken. Enskilda patienter tas om hand av behandlande doktor med hjälp av dietist. Läkemedel Ingen speciell behandling förutom att enstaka patienter följs upp med viktkontroll och Xenical eller Reductil. Enstaka har remitterats för operation. Ren obesitas Vid ren obesitas hänvisning till primärvården. Obesitas vid metabol syndrom handläggning på kliniken med insatser av dietist, läkare m.fl. Hänvisas till primärvården. Behandling av obesitas tillhör primärvården. Normalfall primärvården, Extremfall särskild metabolenhet. Riktlinjer och program I Östergötland har en referensgrupp bildats som tar fram riktlinjer. Har utbildning främst för distriktsläkare om behandling och handläggning. Vi har gjort ett PM för fetmabehandling i samband med introduktionen av Xenical. Program NOBIS Nätverk mot obesitas i Skåne. Exempel på annat i svaren från vårdcentralerna (citat): Program Utifrån program som lärs ut på regionens utbildning Överviktsbehandling av vuxna i primärvården. Program upplagt i samråd med specialklinik: Överviktsskola med metabolenheten. 13

14 Vi håller på att utarbeta vårdprogram baserat på VISS. Nu finns individuella besök hos distriktssköterska med kostutbildning. Använder en del av Ingela Melins material, Xenicals respektive Reductils material. Ingela Melin är doktorand och utbildningsansvarig vid Överviktsenheten vid Huddinge sjukhus i Stockholm. Hon har utarbetat en metod och en behandlingsmodell som kan användas vid behandling av övervikt och metabolt syndrom. Individuell behandling Ingen systematisk behandling. Samtal med läkare och därefter kostsamtal med sjuksköterska. Patienten får träffa en sjuksköterska för att få kost och motionsrådgivning. Därefter lägger man upp en individuell plan. Arbetar efter frågeformuläret 20 frågor om dina matvanor som utarbetats av Habo vårdcentral i Skaraborgs län. Endast genom individuella samtal. Eventuellt remiss till beteendemedicin. Varje läkare handlägger efter eget huvud. Individuellt för varje patient. Dietist Dietisten får remiss och påbörjar en kostbehandling. Om det är motiverat kopplas även sjukgymnastiken in. I enstaka fall förekommer farmakologisk behandling. Individualiserat, ofta i samråd med dietist. Individualiserade lösningar i samråd med patienten och en dietist. Försök med Xenical och råd från dietist och läkaruppföljning har inte gett bestående resultat avseende livsstil och viktnedgång. De patienter som i egen regi valt att gå på viktväktarna har lyckats bäst, i många fall riktigt bra. Information vid besök hos läkare/diabetessköterska, ev. remiss till dietist, ev. läkemedel om patienten har råd med detta. Individuell kostrådgivning av distriktssköterskorna oftast före behandling med tabletter. Det är vanligast att behandlingen mot fetma sker på den egna vårdcentralen eller den egna kliniken. Tabell 3. Procentuell fördelning över var behandlingen sker vid medicinklinikerna. (Flera svarsalternativ möjliga.) Vid egen klinik, enbart öppenvård 60 % Efter hänvisning till specialistklinik 20 % Vid annan klinik på sjukhuset 12 % Ej svar 11 % Vid egen klinik, öppen och sluten vård 9 % Vid egen klinik, sluten vård 2 % 14

15 Tabell 4. Procentuell fördelning över var behandlingen sker vid vårdcentralerna. (Flera svarsalternativ möjliga.) Vid egen vårdcentral 95 % Efter hänvisning till specialistklinik 8 % Ej svar 3 % Vid klinik på sjukhus 3 % Vid annan vårdcentral 1 % Annan behandlande enhet Vi frågade medicinklinikerna och vårdcentralerna om det i deras sjukvårdsområde fanns någon annan enhet som behandlade personer med fetma. 52 procent av vårdcentralerna och 65 procent av medicinklinikerna svarade att det fanns en annan enhet. Många uppgav primärvård och kirurgkliniker som annan enhet. Det fanns även exempel på privata alternativ som t.ex. privatläkare med ansluten kostrådgivare samt privatpraktiserande dietist. Tabell 5. Procentuell redovisning över hur stor andel av enheterna som angett om det i sjukvårdsområdet finns någon annan enhet som behandlar fetma. Medicinklinik Vårdcentral Nej 28 % 40 % Ja 63 % 51 % Ej svar 9 % 9 % 15

16 Uppföljning av behandling Frågan om huruvida behandlingsresultaten följs upp vid kliniken visade sig vara otydligt formulerad och har tolkats på olika sätt. Vad som efterfrågades var om enheterna gjorde systematiska (statistiska) uppföljningar. Istället har en del tolkat frågan som om det var den enskilda patienten som skulle följas upp. Vi väljer därför att inte presentera några siffror i denna fråga. Klart är dock att de flesta har svarat nej på den fråga som avsågs. Av de öppna svaren med anknytning till frågan framgår att det är ovanligt med systematiska statistiska uppföljningar, men att de flesta följer upp den enskilda patienten med viktkontroller. Exempel på öppna svar från vårdcentralerna (citat): Det beror på hur ni menar behandlingen av den enskilda patienten följs alltid upp tills behandlingen är avslutad. Någon systematisk sammanställning av samtliga behandlingsresultat i statistiksyfte görs inte. Telefonkontakt samt återbesök efter avslutad behandling. Individuellt men inte systematiskt gemensamt. Dietisten har återträffar där hon följer upp patienterna. Patienten återkommer för viktkontroll och samtal men någon statistik finns inte. Ja, behandlingsresultaten följs upp men sammanställs inte. Frågan är fel ställd. Följer viktutvecklingen men ingen samlad statistisk uppföljning. Ja, regelbundna sköterskebesök innefattande samtal och vägning. En gång/mån. vanligast. ST-läkare har gjort studie på Xenicalpatienter. Via distriktssköterskans specialmottagning för obesitas. Gruppbehandling och uppföljning gjord av gruppledaren. Viktkontroller hos distriktssköterskan, upprepade återbesök hos distriktsläkaren. Ja, regelbundna läkarbesök, däremellan viktkontroller, dietist och friskvårdssköterskebesök, bassänggrupp. 16

17 Tillgänglighet och patienttryck öppna svar Detta avsnitt bygger på svaren på den öppna frågan Vilken är Din uppfattning med avseende på tillgänglighet och patienttryck när det gäller behandling för patienter med fetma i ditt upptagningsområde?. Det är stora variationer i de svar som lämnats men man kan urskilja två trender med avseende på tillgängligheten. Medan många inom medicinklinikerna ger uttryck för sin otillräcklighet menar många vårdcentraler att man kan hjälpa de som önskar hjälp. Många tar dock upp det faktum att fler skulle behöva söka hjälp och att den behandling som ges är en droppe i havet. För patienter som söker hjälp kan möjligheten till behandling variera mycket. Från både vårdcentraler och medicinkliniker pekar man på ett ökat behov hos befolkningen. Öppna svar från medicinklinikerna (citat): Bra behandlingsmetoder och program saknas Jag representerar medicinklinik. Saknar program. Denna grupp patienter erhåller inte en samlad kompetens, stora variationer hur detta genomförs. Inga tydliga mål eller målvärderingar. Efterfrågan på överviktsbehandling är mycket stor men idag finns det ingen bra behandlingsmetod att erbjuda här. Det räcker inte med kostrådgivning vid några tillfällen utan patienterna behöver hjälp med att påverka och förändra beteendet under lång tid. Resurser saknas Mer tid och resurser behövs för fetmabehandling, behovet har ökat. Vi har sedan flera år deltagit i överviktsstudien Xendos där många patienter med fetma tagits om hand. Studien avslutas i vår. Vi kommer därefter att ha bristfälliga resurser för att omhänderta och följa upp denna grupp av patienter som inte är prioriterad i dagens sjukvård. Otillräckliga resurser på dietistsidan har lett till att remisser på överviktspatienter begränsas enligt följande: BMI>30 eller BMI>28 samt medicinska komplikationer som t.ex. diabetes, hyperlipidemi. Dietisterna är anställda vid medicinkliniken men tar emot remisser. Patienttrycket ökar. Otillräckliga resurser i primärvården och på medicinklinikerna. Behovet är stort och vi behöver öppna fler enheter. Dels ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, dels rent sjukvårdsmässigt. Vår verksamhet (överviktsenheten) är naturligtvis otillräcklig för de remissfall som kommer. Behov finns att ytterligare sprida behandlingsprogram till endra enheter. Det stora problemet (och behovet) rör de minst extrema fetmapatienterna. 17

18 Ökande behov, stora förhoppningar från patienter på bantningsmediciner. Patienttrycket överstiger tillgängligheten. Högt tryck låg tillgänglighet. I Storgöteborg finns ca feta individer. Vid sektionen för kroppssammansättning och metabolismmedicinkliniken klarar vi nybesök/år. Vi genomför ca läkarbesök, dietistbesök och sköterskebesök. Men det är ju en droppe i havet. Efterfrågan från patienter är stor. Tillgängligheten styrs av läkartillgången. Från hösten 2000 har det saknats ansvarig läkare för överviktsenheten, som då har skötts av ordinarie läkare på medicinkliniken. Låg tillgänglighet. Det finns två dietister vid kliniken, de servar även primärvården. Vid ren obesitasproblematik hänvisas patienten till gruppinformation som ges av sköterska i primärvården, alternativt till viktväktarna. För närvarande inga möjligheter att tillgodose patienternas önskemål. Stort problem, ofta i gruppen typ 2-diabetes. Koppling till primärvården Beroende av remisser från primärvården, de filtrerar och reducerar trycket från patienterna. Borde nog samordna lite mer, med koppling till primärvården. Fetmabehandlingens tyngd bör ligga på primärvården, gärna i gruppbehandlingsform. Central poliklinisk stödfunktion samt specialistfunktion på sjukhusnivå skulle vara optimalt. Idag finns ingen fungerande obesitasbehandling, vare sig i primär- eller slutenvården. Patienterna är tyvärr för snälla, accepterar situationen, mår dåligt och försöker söka hjälp utanför sjukvården enbart. Ingår i familjeläkarnas åtagande. I jämförelse med många andra landsting är läkartillgången i primärvården god i Västmanland. Däremot saknas dietister i familjeläkarlaget. Extremfeta har sedan ett par år fått tillgång till specialenhet inom landstinget (Medicinkliniken Sala). Bristande vårdresurser, ofta inom primärvården. Vi hänvisar dessa patienter i största möjliga mån till primärvården. God tillgänglighet Anser att tillgängligheten är bra. Det finns två dietister på sjukhuset som träffar patienter med övervikt både i grupp och enskilt. Primärvården har också två dietister med samma möjlighet. Förutom detta finns även överviktsmottagningen. Det som saknas är samordning mellan dessa instanser och en helhetsplanering. Tillgänglighet: god. Patienttryck: inte särskilt stort. Måttligt patienttryck, begränsad tillgänglighet. Inget påtagligt tryck från patientsidan. Tillgängligheten är begränsad och möjligen därav ett hanterbart tryck Sannolikt söker sig patienter andra vägar i vår storstadsregion. 18

19 Låg tillgänglighet lågt patienttryck. Behandlingsinitiativet är i majoriteten av de fall med uttalad fetma läkarens. Patienttrycket är inte överväldigande, men borde vara det. Profilering saknas Vi har ingen profilering eller utåtriktad aktivitet utan erbjuder patienter med t.ex. diabetes eller hjärtsjukdom att via diabetessköterska och dietist få stöd till viktreduktion. Inget tryck på verksamheten. Högt patienttryck Efterfrågan överstiger kraftigt vår aktuella kapacitet. Behov av mer fokuserad och kraftsamlad behandling som t.ex. fetmaskola finns. Vi arbetar för att praktiskt ansluta primärvården till vårt förhållningssätt för att därigenom samla resurser, detta skall ske genom utbildning och gemensam resultatanvändning. Relativt få remisser för enbart obesitas (1 2 per månad). Större problem med handläggningen beträffande patienter med metabolt syndromkomplikationer. Det finns en relativ uppgivenhet på vår klinik och ute i primärvården. Svårigheterna med behandling är stora. Beteendeterapi är svårt och innebär stora kostnader. Nya läkemedel har inte varit särskilt effektiva och är dyra. Öppna svar från vårdcentralerna (citat): Patienterna söker inte vård Då det blir känt att det finns en distriktssköterska som arbetar med problemområdet på vårdcentralen, kommer det ständigt nya patienter. Behovet av behandling är stort. Vi upplever det angeläget att fånga upp dessa patienter (helst yngre) och att ha något att erbjuda. Tyvärr räcker inte tiden/personalen till, andra åtaganden måste prioriteras. Tillgängligheten finns men efterfrågan är minimal. Patienttillgängligheten är dålig. Patientefterfrågan måttlig. Inget stort patienttryck, finns ett mörkertal av behövande patienter. Har just bildat en överviktsgrupp och startar en utbildning i mars. Beträffande tillgänglighet: Utan anmärkning. Beträffande patienttryck: Patienten tar sällan egna initiativ till seriös överviktsbehandling. Antalet som skulle behöva ta problemet på allvar är stort och växande. Att bearbeta problemet innan sjukdom inträder vore sannolikt kostnadseffektivt ur samhällsekonomiskt perspektiv men ryms inte inom nuvarande resursramar. Vi har idag ingen annan patientgrupp som kan prioriteras bort. Det är mer tryck från professionen än från patienterna. Inget särskilt stort tryck. Patienter söker inte så ofta själva för övervikten, problem kommer fram i samband med andra sjukdomar, t.ex. artros m.m. 19

20 God tillgänglighet, ganska högt patienttryck men många söker inte för fetma trots att de är kraftigt överviktiga utan initiativet kommer oftast från oss läkare. Min uppfattning är att de patienter som söker hjälp för fetma får adekvat hjälp. Sedan finns det personer i området som vi har svårt att få tag i, då de inte söker hjälp. Resursbrist Relativt stort behov, svårt att få tiden att räcka till. Det är tiden som inte räcker till. Vi skulle kunna lägga ned hur mycket som helst, för patientunderlag finns. Jag tycker det är stimulerande att arbeta med dessa patienter som ju behöver mycket stöd och täta kontakter men som sagt tiden. Dåligt med resurser, därför dålig tillgänglighet på detta område. Trycket ökar hela tiden. Vi började lite med överviktsmottagning före Xenicals introduktion. När Xenical släpptes enormt tryck. När det inte ingick i högkostnadsskyddet minskade efterfrågan. Ny indikation för överviktsbehandling är patienter med förhöjda blodfetter ökar nästan mest nu. Vi är för närvarande tre ordinarie distriktsläkare på patienter. Vi har för närvarande inga möjligheter till något systematiskt patientarbete. Privata alternativ Vi hänvisar till privata alternativ. Medicinsk fetma remitteras till egen dietist. God tillgänglighet Tillgängligheten är god. Vi har en sköterska med en 5-poängutbildning i överviktsbehandling. För närvarande bra. Vår gruppbehandling har nyss påbörjats. Inte så många som vet om detta. Vi fångar upp de flesta patienter på våra återkommande hälsoundersökningar vid 40, 50 och 60 år. Tillgängligheten är mycket god. Vi tar med kort varsel emot alla som önskar viktminskningsstöd. Resurser finns för såväl läkare som sköterskestöd och sjukgymnast. Efterfrågetrycket har minskat kraftigt efter första sex månaderna efter lanseringen av Xenical. Tillgången har någorlunda motsvarat efterfrågan. Bra tillgänglighet kommer till en sjuksköterska. Antalet patienter är lagom. För patienter som själva söker hjälp, samt för läkarordinerade patienter god. För övriga dålig. 20

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 1 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 24,9 % 16,2

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Hur livsstilen påverkar våra barn. Annelie Melander, Leg Läkare

Hur livsstilen påverkar våra barn. Annelie Melander, Leg Läkare Hur livsstilen påverkar våra barn Annelie Melander, Leg Läkare Statistik Under de senaste 25 åren har andelen barn med övervikt och fetma ökat 2-3 gånger i de flesta länder i Europa. Sverige följer trenden

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Diabetesvård i Västerbotten

Diabetesvård i Västerbotten Diabetesvård i Västerbotten Herbert Sandström Distr. Läk. Doc Allmänmedicin Enheten för Allmänmedicin. VLL/Umeå Universitet Hur kan ÖJ bidra till att utveckla och förbättra diabetesvården? Exempel från

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Lars Weinehall Professor i allmänmedicin och epidemiologi Till och med 2008 8000 7367 N=119 963 6000 5478 6410 6666 6946 6280

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2013

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2013 2014-09-18 Vårt dnr 14/0839 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Avdelningen för ekonomi och styrning Jessica Bylund Hälso- och sjukvård åt asylsökande under

Läs mer

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö Slutrapport 071016 1 Teamets medlemmar Ann-Katrin Alveblom ST läkare allmänmedicin Vc Centrum Mailadress: ann-katrin.alveblom@ltkronoberg.se

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel Hälsa på lika villor? 2006 - Vård och läkemedel Hälso- och sjukvården har en bred kontaktyta med invånarna - många personer har kontakter med hälso- och sjukvården. Under en tre - månaders period har hälften

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 214 Öppenvård och sjukhus 45 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 212-214 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Bakgrund Ungefär 0,5 procent (cirka 40 000 personer) av befolkningen i riket har typ 1-diabetes Cirka 5 procent av kvinnorna och 7

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 215 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J1 exkl metenamin) Recept/1 inv/12 månader (juli - juni), Insikt,

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 SMI-dag om influensa, 2 oktober 2013 Hélène Englund AP-E, SMI död intensivvård sjukhusvård smittade Hälsorapport Nyhet: Nytt populationsbaserat övervakningssystem

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer