Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten"

Transkript

1 Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden. Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten boenden, vilket motsvarar 95 procent av de särskilda boendeenheterna som erhöll enkäten. De flesta data beskriver förhållandena den 1 oktober Några resultat Kontaktpersoner och fast kontakt med legitimerad personal En kontaktperson i hemtjänsten eller i särskilt boende ansvarar för att tillsammans med den äldre personen planera för hur och när olika omsorgsinsatser ska genomföras. En fast kontakt med legitimerad personal är ofta en sjuksköterska som ansvarar för att bedöma och tillsammans med den enskilde genomföra hälso- och sjukvårdsinsatser enligt förekommande behov. Funktionerna är viktiga och syftar bland annat att bidra till att den äldre personen kan vara delaktig och utöva inflytande över vården och omsorgen. Nästan samtliga boendeenheter i undersökningen (99 procent) erbjuder en kontaktperson och en fast kontakt med en legitimerad personal. I hemtjänsten var det 95 procent av enheterna som erbjöd tillgång till en kontaktperson. Tid från larm till kontakt Det finns omkring trygghetslarm i Sverige. Ett trygghetslarm kan bidra till att ge trygghet, men bara om larmet fungerar som det ska och de äldre alltid kan få kontakt med larmcentralen när de behöver hjälp. Socialstyrelsen frågade om kommunen kan garantera kontakt när den enskilde i ordinärt boende använder sitt trygghetslarm och vid ja, angav respondenterna antal minuter. Svaren grupperades i olika tidsintervall enligt tabell 1. Tabell 1. Förekomst av tidsgarantier för kontakt vid larm inom olika tidsintervaller, 1 oktober 2012 Inom 1 Inom 5 Inom 20 Mer än 20 Lämnar minut minuter minuter minuter inte garanti Antal kommuner/ stadsdelar Tid från kontakt vid larm till besök Trygghetslarmet innebär att den äldre ska kunna få kontakt med personal om det behövs, men för att kunna känna sig trygg är det också viktigt att veta hur snart hjälpen kan komma. Därför fick kommunerna och stadsdelarna ange om de kan garantera en maximal inställelsetid när

2 behov av hjälp finns, dvs. hur snabbt någon av personalen som kan hjälpa kan finnas på plats hos den som larmade. Även här kunde respondenterna ange antal minuter när man kunde lämna sådana garantier och svaren grupperades enligt redovisningen i tabell 2. Tabell 2. Förekomst av tidsgarantier för inställelsetid vid larm, när behov av hjälp har konstaterats, 1 oktober 2012 Inom 20 Inom 30 Inom 45 Mer än 45 Lämnar inte minuter minuter minuter minuter garanti Antal kommuner/ stadsdelar Flera av kommunernas kommentarer visar att det är vanligt med bestämmelser för trygghetslarmen, liknande dem som efterfrågades. Allmänheten informeras dock inte alltid om kommunernas målsättning. Lokal för träning och förekomst av gruppgymnastik i särskilt boende Det är viktigt med fysisk aktivitet och träning, för tillsammans har dessa aktiviteter en positiv effekt på balans, koordination och rörlighet. Dessutom ökar benmassan, vilket tillsammans med de övriga effekterna minskar risken för fall och benbrott. Träning och fysisk aktivitet kan också ha positiva effekter på minnesfunktioner, koncentration, uppmärksamhet och reaktionstid. Vinster i form av hälsa genom träning är i stort sett lika för äldre personer som för övriga åldersgrupper. I Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? angav ungefär 40 procent av de äldre att de inte får hjälp med gymnastik och träning när de har sådana behov. 45 procent av enheterna angav att det finns en träningslokal som är tillgänglig för de enskilda individerna vid boendet. 65 procent av enheterna ger de boende tillgång till regelbunden styrke- och balansträning i form av gruppgymnastik minst en gång per vecka. 22 procent angav att de inte kan erbjuda sådan träning.

3 Jönköping Stockholm Kronoberg Östergötland Västmanland Skåne Uppsala Södermanland Halland RIKET Dalarna Örebro Västra Blekinge Kalmar Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Norrbotten Gotland Värmland Diagram 1. Andel enheter som kan erbjuda styrke- och balansträning i grupp minst en gång per vecka, den 1 oktober 2012, per län och i riket Nej, förekommer inte Varje vecka Källa: Kommun- och enhetsundersökningen, Socialstyrelsen Procent Läkemedelsgenomgångar Felaktig läkemedelsbehandling låg bakom drygt en fjärdedel av alla vårdskador i Socialstyrelsens vårdskadestudie från Många av skadorna skulle dock gå att undvika med regelbundet återkommande läkemedelsgenomgångar. Äldre människor löper särskilt hög risk att drabbas av vårdskador på grund av olämplig eller felaktig läkemedelshantering. En läkemedelsgenomgång syftar till att åstadkomma en säker och individuellt anpassad läkemedelsbehandling. Det är den behandlande läkaren som ansvarar för den medicinska behandlingen men personalen som dagligen möter den äldre personen bör alltid vara involverad i en läkemedelsgenomgång, liksom den äldre själv. Orsaken är att vissa tillstånd ibland kan behandlas ickefarmakologiskt. Exempelvis kan förstoppning och sömnbesvär behandlas med livsstilsförändringar i form av ändrad kost eller ökad tillgång till aktiviteter och träning. I andra fall kan det t.ex. gälla beteendesymtom hos en person med en demenssjukdom, och då bör behovet av god omvårdnad och boendemiljö övervägas i stället för läkemedelsbehandling. Andelen personer i riket som hade en aktuell, ej äldre än 12 månader, läkemedelsgenomgång den 1 oktober 2012 i permanent särskilt boende och korttidsboende var 73 procent. Det är en ökning från föregående år med fyra procent. Men resultaten varierar från drygt 40 procent i Blekinge län till nästan 90 procent i Uppsala län.

4 Gotland Stockholm Uppsala Jönköping Västmanland Jämtland Norrbotten Värmland Kalmar Riket Västra Götaland Skåne Gävleborg Västerbotten Östergötland Dalarna Halland Södermanland Kronoberg Västernorrland Örebro Blekinge Diagram 2. Andel personer 65 år och äldre i särskilt boende med aktuell läkemedelsgenomgång,1 oktober 2012 jämfört med 1 oktober Källa: Kommun- och enhetsundersökningen, Socialstyrelsen Procent Olämpliga läkemedel Åldrandet i sig innebär en förändrad känslighet för läkemedel, vilket medför att äldre personer är särskilt känsliga för biverkningar. Vissa läkemedel bör därför användas enbart om det finns särskilda skäl för det. De läkemedel som ingår i måttet innebär en hög risk för oönskade biverkningar i form av trötthet, lättare minnesstörning eller förvirring. I Äldreguiden finns en lista med namnen på de läkemedel som ingår i olämpliga läkemedel. 10 procent av alla personer 75 år och äldre använde olämpliga läkemedel. I hemtjänsten var det 14 procent och i särskilt boende 13 procent. Resultaten skiftar kraftigt för personer i särskilt boende, från strax under 10 procent på Gotland till nästan 20 procent i Blekinge län. För första gången finns resultat om förskrivningen för personer med hemtjänst och det framkommer att i flera län är denna grupp större än de övriga grupperna.

5 Gotland Kronoberg Södermanland Västerbotten Västmanland Värmland Kalmar Jämtland Örebro Skåne Uppsala Västernorrland Gävleborg Halland RIKET Dalarna Jönköping Östergötland Stockholm Norrbotten Västra Götaland Blekinge Diagram 3. Andel personer 75 år och äldre med olämpliga läkemedel bland befolkningen och bland dem med beslut om hemtjänst och permanent särskilt boende, den 1 oktober Särskilt boende Hemtjänst Samtliga personer 75 år och äldre Procent Tio eller fler läkemedel Personer över 65 år med omfattande läkemedelsbehandling löper en ökad risk för att dö eller behöva söka vård akut. Antalet läkemedel är en värdefull riskmarkör att använda i screening inför förebyggande insatser, t.ex. läkemedelsgenomgångar, riktad patientinformation eller uppföljningar. 20 procent av personerna i särskilt boende över 75 år och 18 procent i hemtjänst använder 10 eller fler läkemedel. Användningen är nästan dubbelt så hög jämfört med alla personer över 75 år där användningen är 11 procent. Även här är personerna med hemtjänst fler än övriga grupper i flera län.

6

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Meddelandeblad. Svensk ambulanssjukvård 2000. Bakgrund. Nr 5/01

Meddelandeblad. Svensk ambulanssjukvård 2000. Bakgrund. Nr 5/01 Meddelandeblad Mottagare: Landsting/motsvarande Verksamhetschefer inom ambulanssjukvården Ambulansöverläkare Ansvariga läkare/föreståndare i ambulanssjukvården Nr 5/01 Maj 2001 Svensk ambulanssjukvård

Läs mer

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008 information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL Äldres rätt att flytta Kommunernas tillämpning av 6h SoL Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Bilaga KS SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2015-06-11 13 (22) VON 89 Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Dnr 2015/379 INLEDNING

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer