Manual. Administration och användning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. Administration och användning"

Transkript

1 Manual Administration och användning 0

2 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 1 UTGÅVOR... 2 MODUL: ORGANISATION... 3 Avdelningar... 3 Mallar... 3 Kompetenser... 3 PORTFÖLJHANTERING... 4 BEMANNINGSPLANERING... 4 Vy: Planering / Uppdrag / Förteckning... 5 Vy: Planering / Uppdrag / Förteckning, plan... 6 Vy: Planering / Uppdrag / Bemanning... 6 Vy: Planering / Uppdrag / Ekonomi... 7 Vy: Planering / Personal/ Förteckning... 7 Vy: Planering / Personal / Bemanningsgrad... 8 Vy: Tjänstgöringsplan... 8 Vy: Planering / Personal / Frånvaro... 9 Vy: Planering / Kompetens / Bemanningsgrad... 9 Vy: Planering / Kompetens / Ej bemannat Att boka personer på ett uppdrag Att boka personer på en portfölj SCENARIOHANTERING RAPPORTER Personal / bokningar ÖVRIGA FUNKTIONER Kopiering Publicering Låsning Uppdatering Semester MODUL: UPPDRAG ALLMÄNT / GRUNDUPPGIFTER PLANERING Aktiviteter / Förteckning Aktiviteter / Plan Resurser / Bokningar Resurser / Planerat Resurser / Bemanningsgrad BEHÖRIGHET ADMINISTRATÖR BEHÖRIGHETSROLL PER MODUL ANVÄNDARE BEHÖRIGHETSGRUPPER ADMINISTRATION AV ROLLER

3 CENTRAL ADMINISTRATION INSTÄLLNINGAR GENERELLT/FÖRETAG GENERELLT/UPPDRAG GENERELLT/PORTFÖLJER GENERELLT/PERSONAL TIDREDOVISNING KONFIGURATION

4 Introduktion Retendo Enterprise är består av flera olika moduler. Syftet med en modul är att samla relevanta funktioner och information för olika användarroller. En funktion kan därför återfinnas i flera moduler, om än i lite olika utformning för att så bra som möjligt passa användarna av modulen. Modul System Beskrivning Modulen vänder sig till administratören och den innehåller funktioner för behörighetshantering. Organisation Modulen innehåller funktioner som berör hela organisationen. Exempel på funktioner är: registerhantering för uppdrag, peronal och kunder, rapporter, fakturering, bemanningsplanering. Uppdrag Portfölj Modulen innehåller information avseende ett uppdrag och den vänder sig till uppdragsledaren samt de medarbetare som är inblandade i uppdraget. Några exempel på funktioner i modulen är: uppdragsplanering, dokumenthantering, uppföljning. En portfölj innehåller flera uppdrag och underportföljer. Modulen sammanställer information om de ingående uppdragen och portföljerna utifrån olika aspekter. Exempel på sammanställningar är: förteckning, planer, bemanning. Medarbetare Modulen är den enskilda medarbetarens modul. Här finns alla de funktioner och information som endast berör medarbetaren. Exempel på funktioner är: tidredovisning, utläggshantering, bemanningsinformation. Avdelning Avdelningsmodulen innehåller information och sammanställningar för personalen som ingår i avdelningen. Modulen vänder sig främst till avdelningschefen. 1

5 Scenario Scenariomodulen används för att arbeta fram olika scenarios för planering och bemanning av uppdrag. Ett scenario kopierar en önskad tidsperiod från planeringen och låter användaren laborera med planeringen för att förhoppningsvis hitta en optimal planering. Utgåvor Retendo Enterprise innehåller många olika funktioner. Alla kunder har inte behov av alla funktioner och för att förenkla användningen finns därför Retendo Enterprise i ett flera olika utgåvor. Nedan följer en översiktlig beskrivning av de utgåvor som finns. För en utförlig beskrivning av de olika utgåvorna hänvisas till hemsidan. Retendo Time är ett affärsystem för företag som lever på att sälja sin tid och önskar en enkel och effektiv administration av sin personal. Retendo Business är ett affärssystem för projektorienterade företag. Retendo Business effektiviserar företagets administration samtidigt som den ger företaget möjlighet att utveckla och förbättra sin verksamhet. Retendo Project är ett komplett och fullskaligt projektsystem för företag som bedriver hela eller delar av verksamheten i projektform. Retendo Academic är ett bemanningsplaneringssystem framtaget för högskolor och universitet. 2

6 Modul: Organisation Retendo Organisation är huvudmodulen för organisationen. Här hanteras nyuppläggning av uppdrag, portföljer, personal, avdelningar mm, samt alla organisationsövergripande funktioner för inställningar, publicering och planering. Avdelningar Under avdelningar definieras en organisations avdelningsstruktur. Syftet med en avdelning är att sammanställa information om den personal som ingår i avdelningen. En avdelning används framförallt av avdelningschefen för att få en överblick över sin personal. Inaktiv: Om ikryssad syns avdelningen endast under meny Inaktiva. Kod: Används för integration med andra system. Ansvarig: Används för attestregler vid tidredovisning. Personal: En förteckning över personal som ingår i avdelningen. Den hierarkiska ordningen kan endast ändras under meny Inaktiva. Anledningen är att under meny Aktiva syns inte de inaktiva avdelningarna. Mallar Mallar användas för att skapa uppdrag. När ett uppdrag skapas från en mall kopieras de egenskaper som finns angivna på mallen till uppdraget. Uppdraget placeras också i samma portfölj som mallen. För att skapa ett uppdrag utifrån en mall, väljs först mallen och därefter trycken man på Skapa ett uppdrag. Kompetenser Kompetenser anges i tre nivåer: Kompetensgrupp, kompetens och nivå. 3

7 Kompetens är själva kompetensen som är inlag i systemet. Kompetenser kan grupperas i grupper för att ge en bättre översikt. I figuren ovan innehåller gruppen Ledning både förvaltningsledning, projektledning och testledning. En kompetens kan också delas upp i ett godtyckligt antal undernivåer för finare indelning. Portföljhantering Syftet med en portfölj är att gruppera uppdrag och portföljer så att styrning, planering och uppföljning stämmer med hur organisationen arbetar. En portfölj kan innehålla både uppdrag och andra portföljer. Beroende på hur systemet konfigureras kan ett uppdrag ingå i en portfölj eller i flera portföljer. Fördelen med att låta ett uppdrag ingår i endast en portfölj är att summeringen på portföljsnivån blir riktig. Fördelen med att tillåta uppdrag att ingå i flera portföljer är att portföljer kan skapas utifrån olika roller/personers behov. Vilken modell som passar organisationen beror på arbetssätt och syfte med portföljshanteringen. Bemanningsplanering Bemanningsplanering avser framåtriktad planering av personal. Bemanning sker genom att boka personal på uppdrag. En bokning avser en angiven tidsperiod och omfattning samt har en status. Perioden anges med ett start- och slutdatum. Om startdatum och/eller slutdatum kan lämnas blankt kommer uppdragets start- och slutdatum att användas. Fördelen med att använda uppdragets startoch slutdatum är att bokningen också ändras om uppdraget förlängs eller förkortas. Observera dock att detta inte alltid är en fördel beroende på hur bemanningsprocessen fungerar. Omfattningen kan anges antingen som en procentsats av heltidsarbete eller som ett antal timmar. 4

8 Status kan antingen vara begärd, bekräftad eller avslagen. Begärd betyder att någon önskar den angivna bokningen, men ännu har inget beslut tagits om hurvida begäran skall tillgodoses. Bekräftad betyder att bokningen är beslutad. Avslagen betyder att bokningen inte godkändes. Hur dessa statusar skall användas beror helt och hållet på hur bemanningsprocessen ser ut hos kunden. Vy: Planering / Uppdrag / Förteckning Förteckning över alla uppdrag som pågår under den valda tidsperioden. Summeringen av kolumnerna Timbudget och Bemannat är bottom-up. Timbudget: Summa över den timbudget som infaller under den valda perioden. Bemannat: Summa över de bemannde timmar som infaller under den valda perioden. 5

9 Vy: Planering / Uppdrag / Förteckning, plan Förteckning över all uppdrag som pågår under den valda tidsperioden samt när de börjar och slutar. Vy: Planering / Uppdrag / Bemanning Förteckning över all uppdrag som pågår under den valda tidsperioden. Summeringen av kolumnerna Timbudget och Bemannat är bottom-up. Bemanning. Lista med all personal som är bemannad på uppdraget. En bemanning visas med personens initialer följt av omfattningen inom hakparanteser. Timbudget: Summa över den timbudget som infaller under den valda perioden. Bemannat: Summa över de bemannde timmar som infaller under den valda perioden. 6

10 Vy: Planering / Uppdrag / Ekonomi Förteckning över all uppdrag som pågår under den valda tidsperioden. Summeringen av kolumnerna Intäkt, Kostnad och Resultat är bottom-up. Intäkt. Intäkten på uppdraget eller portföljen. Intäkten räknas ut som: o (Poäng * Plantal / 60) * (HST + HPR * Genomströmning) Kostnaden: Summan av kostnaden för varje bemannad person för den valda perioden. Kostnaden räknas ut som bemannade timmar multiplicerat med personens internkostnad. Vy: Planering / Personal/ Förteckning Förteckning över all personal. Värdena i kolumnerna Tjänst, Bemanningsbart, Bemannat och Bemannad beror på vald tidsperiod. Tjänst: Personens tjänst under den valda tidsperioden. Bemanningsbart: Personens tillgängliga bemanning under den valda perioden. Räknas ut som tjänst minus planerad frånvaro. Bemannat: Summa bemannade timmar för personen. Bemannad: Andelen bemannat i för hållande till Bemanningsbart, uttryckt i procent. Ej bemannat. Återstående timmar att bemanna för personen. 7

11 Vy: Planering / Personal / Bemanningsgrad Förteckning över all personal och deras bemanningsgrad. Bemanningsgrad visas för den valda perioden och den valda skalan. Bemannad: Andelen bemannat i för hållande till Bemanningsbart, uttryckt i procent för den valda perioden. Vy: Tjänstgöringsplan Förteckningen visar bemanningsgraden samt de uppdrag som personen är bemannad på i en och samma vy. 8

12 Vy: Planering / Personal / Frånvaro Förteckning över all personal och deras planerade frånvaro. Färgen på frånvaron visar status på frånvaron. Status är: Grön: Frånvaron är godkänd. Gul: Frånvaron är begärd. Röd: Frånvaron är avslagen. Förteckningen finns också i en listvariant enligt nedan. Vy: Planering / Kompetens / Bemanningsgrad Förteckning över alla kompetenser och deras bemanningsgrad för den valda perioden och skalan. 9

13 Bemannad. Visar andelen bemannade timmar i förhållande till total tjänst, uttryckt i procent, för den valda perioden. Vy: Planering / Kompetens / Ej bemannat Förteckning över alla kompetenser och deras lediga kapacitet i timmar för den valda perioden och skalan. Ej bemannat. Summa ej bemannat för den valda perioden. Att boka personer på ett uppdrag Bokning av personer på ett uppdrag kan ske utifrån uppdrags- eller personperspektivet. I uppdragsperspektivet utgår man från uppdraget och bokar in en eller flera personer på uppdraget. I personperspektivet utgår man från personen och bokar in personen på ett eller flera uppdrag. Uppdragsperspektivet För att göra en bokning ur uppdragsperspektivet väljs först uppdrag från någon av uppdragsvyerna. Under fliken Bemanning visas en lista med alla personer som är bokade på uppdraget. En ny person läggs till genom att trycka på editera-knappen uppe till höger. 10

14 I bilden som visas kan en eller flera person läggas till. Om antalet timmar anges i kolumnen Bemanning avser bokningen hela perioden som uppdraget pågår. Önskars en mer detaljerad bokning eller en bokning för en anna period används editera-knappen till höger om fältet. Följande dialog visas. I dialogen kan en eller flera bokningar in. Om from- och tom-datum lämnas blanka kommer bokningen att gälla under hela uppdragets period. Detta betyder att om uppdraget senare t.ex. förlängs kommer bokningen också att påverkas. Observera att för vissa uppdragstyper, t.ex. löpande uppdrag, är from- och tom-datum obligatoriska. Kontroller av detta sker när en bokning sparas. Typ anger om bokningen avser timmar, procent av heltid eller procent av bemanningsbart. Möjliga statusar är: Preliminär: Bokningen räknas inte med i några summeringar. Preliminära bokningar visas med gul färg i beläggninsvyerna. Bekräftad: Bokningen räknas med i alla summeringar. Bekräftade bokningar visas med grön färg i beläggningsvyerna. Avslagen: Bokningen räknas inte med någonstans. Personperspektivet För att göra en bokning ur personperspektivet väljs först person från någon av personalvyerna. 11

15 Under fliken Tjänstgöringsplan visas personens samtliga bokningar för den period som är vald. En ny bokning på ett uppdrag läggs in genom att trycka på lägg till-knappen uppe till höger. 12

16 I fältet Uppdrag väljs det uppdrag som personen skall bokas på. En bokning fylls i på samma sätt som under uppdragsperspektivet (se ovan). Att boka personer på en portfölj För att boka en person på en portfölj väljs för en portfölj från någon av uppdragsvyerna. Under fliken Bemanning visas samtliga personer som är bokade på portföljer eller på någon portfölj/uppdrag som ligger i den underliggande hierarkin. Observera att denna yv visar bottom-upvärden, dvs finns det några bokningar på underliggande portföljer eller projekt är det dessa bokningar som visas i tabellen. För att lägga in en bokning på portföljen trycker man på lägg till-knappen uppe till höger. 13

17 I fältet Person väljs vilken person som skall bokas på portföljen. En bokning fylls i på samma sätt som en bokning på uppdrag (se ovan) med skillnaden att from- och tom-datum måste anges. Anledningen till att from- och tom-datum måste anges är att en portfölj aldrig har något start- och slutdatum. Scenariohantering Syftet med ett scenario är att kopiera valda delar av planeringen för att därefter arbeta vidare med planeringen för att hitta möjliga planeringsalternativ utan att påverka den gällande planeringen. Variabler som kan ändras vid planeringen är portföljer, uppdrag, personal och bokningar. För att skapa ett scenario anges perioden som skall kopieras och därefter trycker man på knappen Initiera scenario. Egenskaper på ett scenario: Publicerad: Anger att scenariot skall publiceras under Organisation / Översikt / Scenarios så att övrig personal kan ta del av det. Arkiverad: Innebär att scenariot flyttas till menyn Arkiv. 14

18 Rapporter Personal / bokningar Rapporten används för att få fram alla bokningar, både med avseende på uppdrag och frånvaro, som har gjorts under en vald period. Informationen kan t.ex. används för egna analyser. Vid uttag av bokningar sker urval på följande dimensioner: Start- och slutdatum: Endast bokningar som infaller under angiven period tas med. För bokningar som delvis infaller under angiven period tas endast den del av bokningen som infaller under angiven period med. Avdelning: Endast personal som tillhör angiven avdelning tas med. Person: Endast angiven person tas med. Överstyr ev. angiven avdelning. Sökningen utgår från urvalet av personer och för varje person väljs alla bottom-up-bokningar mot portföljer, uppdrag eller aktiviteter ut. Endast bokningar med status Bekräftad tas med. Varje sådan bokning utgör en transaktion i filen. Övriga funktioner Kopiering Kopiering används för att kopiera uppdrag från en period till en annan. Exempel på användning är återkommande uppdrag under olika terminer (för universitetsvärlden). Hur ett uppdrag kopieras styrs av dess uppdragstyp (se uppdragstyp). Kopiering sker genom att välja vilken period (from-/tomdatum) som skall kopieras samt till vilket datum kopieringen skall ske (tilldatum). Kopieringen startas genom att trycka på knappen Utför kopiering. Publicering För att sprida aktuell/beslutad planering till hela organisationen finns möjlighet att publicera delar av planeringen. Möjlighet finns att ange till vilket datum som planeringen skall visas. Om ett tom-datum anges för publicering visas endast planeringen tom det angivna datumet under menypunkterna Organisation / Översikt. Låsning För att förhindra ändring av gjord planering finns möjlighet att låsa all planeringen tom ett angivet datum. 15

19 För att låsa planeringen anges ett datum. För att låsa upp en planering anges ett blankt datum. Varje låsning eller upplåsning loggas med datum, vem som gjort det och eventuell kommentar. Uppdatering Vid beräkning av kostnaden för en bokad resurs på ett uppdrag eller en portfölj, används resursens internpris. Uträkningen sker direkt när en bokning görs. Om däremot internpriser ändras sker ingen automatisk omräkning av kostnaden för alla bokningar. Anledningen till detta är att en sådan omberäkning är omfattande och således tar några sekunder. En annan anledning är att när internpris skall uppdateras gäller oftast ändringen för samtlig personal, dvs internpris skall ändras på varje person. Om en omberäkning då sker vid varje ändring kommer användaren att få vänta några sekunder vid varje ändring. Denna omberäkning är därför utlyft som enskild funktion och körs därför manuellt av användaren efter att internpris har ändrats på en eller flera resurser. Semester Funktionen används för att lägga in planerad semester för samtlig personal inför ett nytt semesterår. Startdatum anger första dagen på semestern som skall läggs in. Noteringen läggs in på den inlagda semestern. Varje inlagd semester får en omfattning på 100% och status lika med godkänd. Längden på semester beräknas antingen utifrån personens ålder (fås från personnr) eller utifrån personens semesträtt (som finns på varje person). Vilken uträkning som används bestäms vid uppsättningen av systemet. 16

20 Modul: Uppdrag Modulen Uppdrag avser hanteringen av ett enskilt uppdrag. I modulen görs planering av uppdragets aktiviteter. Allmänt / Grunduppgifter Se beskrivning under rubriken Modul Företag för en beskrivning av de olika fälten. Planering Under planering sker planeringen av uppdragets aktiviteter och resurser. Att tänka på vid planering är att ett uppdrag börjar på det datum som är satt som uppdragets startdatum. Ett uppdrags slutdatum bestäms dock av när den sista aktiviteten slutar. Således kan inte uppdragets slutdatum ändras om det finns pågående aktiviteter i uppdraget. Vid upplägg av en ny aktivitet visas följande inmatningsdialog. Typ: Följande värden finns att välja mellan: o Aktivitet: Den vanligaste typen som anger att aktiviteten är en vanlig aktivitet. o Fas: Anger att aktiviteten i Gantt-schemat visas med en brun färg. Används för att i Gantt-schemat visuellt indikera att aktiviteten är en fas (enligt uppdrags- /projektmetodiken). 17

21 o Iteration: Anger att aktiviteten i Gantt-schemat visas med en brun färg. Används för att i Gantt-schemat visuellt indikera att aktiviteten är en iteration (enligt uppdrags- /projektmetodiken). o Release, Leverans, Milstolpe, Beslutspunkt: Aktiviteten kommer i Gantt-schemat att visas som en diamant. o Enhet. Anger att aktivitetens enhet är styck och inte timmar. Används för att planera in annat än timmar. Aktiviteter med enheten styck summeras inte tillsammans med timmar. Villkorat startdatum: Om datumet lämnas blankt kommer aktiviteten att starta så tidigt som möjligt. Normalt är detta samma datum som uppdraget startar på. Anges ett villkorat startdatum är aktiviteten tvingad att starta på angivet datum. Varaktighet: Anger längden på aktiviteten. Vilken enhet som skall användas bestäms av Varaktighet, enhet. Istället för varaktighet kan slutdatum anges, se vidare under slutdatum. Varaktighet, enhet: Anger enheten på varaktigheten. Följande enheter finns: timmar, dagar, veckor och månader. Observera att antal timmar per dag, dagar per vecka och dagar per månad ställs in under intsällningar på organisationsnivån. Den normal inställningen är att en dag är 8 timmar, en vecka är 5 dagar och en månad är 20 dagar. Slutdatum: Istället för varaktighet kan ett slutdatum anges. Systemet kommer i så fall att beräkna varaktigheten med hjälp av slutdatumet. Därefter kommer slutdatum att nollställas. Tanken med att ange ett slutdatum istället för en varaktighet är att slippa räkna ut antalet dagar för aktiviteter som pågår under en lång tid. Istället anger man slutdatum och därefter räknas varaktigheten ut. Anges ett slutdatum överstyr det eventuellt angiven varaktighet. Resurser: En förteckning över de resurser som är inplanerade på aktiviteten. För varje resurs anges hur mycket resurser som skall arbeta på aktiviteten. Mängden arbete kan anges antingen i procent eller i timmar. o Anges procent beräknas arbetet utifrån en heltidsresurs och under hela aktivitetens varaktighet. Detta betyder att om aktiviteten senare förlängs kommer mängden arbete att öka. o Anges timmar kommer angivna timmar att fördelas jämt under aktivitetens varaktighet. Om aktivitetens varaktighet senare ändras kommer mängden arbete inte att öka eller minska utan vara konstant. Däremot kommer arbetet att fördelas under aktivitetens nya varaktighet. Aktiviteter / Förteckning Vyn visar samtliga aktiviteter i uppdraget samt aktiviteternas startdatum, varaktighet och vilka resurser som är inplanerade på varje aktivitet. 18

22 Aktiviteter / Plan Vyn visar gantt-schemat över aktiviteterna. Resurser / Bokningar Vyn visar bokningar av resurser på uppdraget. Observera att vyn inte är någon bottom-up vy utan visar just de bokningar som en resurs har på uppdraget. Resurser / Planerat Vyn visar planerad tid per resurs. Planerad tid är en summering av den planering av resurser som har skett på de enskilda aktiviteterna. Resurser / Bemanningsgrad 19

23 Vyn visar resursernas bemanningsgrad i uppdraget. Bemanningsgraden räknas ut som planerad tid på aktiviteterna delat med bokad tid på uppdraget. Vyn visar således om resurserna är över- eller underbemannade i förhållade till den tilldelning/bokning som uppdraget har fått av en resurs. 20

24 Behörighet Behörigheten styrs genom att definiera olika roller i systemet. Varje modul har sin egen uppsättning roller. Administratör En administratör har fulla rättigheter i hela organisationsmodulen och alla moduler som ingår i organisationen. Endast administratören kan ändra informationen under fliken Användarinfo för en person. Behörighetsroll per modul Varje modul har sin egen uppsättning behörighetsroller. En behörighetsroll definierar vad användaren kan göra eller inte kan göra. Behörighetsroller kan ärva regler från överliggande behörighetsroller. Behörighetsrollen definierar: vilka menyer som rollen har eller inte har tillgång till. På rollen finns möjlighet att ange om menyer som anges skall vara de som rollen har eller inte har behörighet till. Vilket som skall gälla anges med hjälp av egenskapen Menyaccess. vilken information rollen inte har tillgång till eller har begränsad tillgång till. Kan styras ner på enskilda fält. Det går också att ge rollen en begränsad tillgång: Ingen access, Bara läsa, Inte ändra, Inte ta bort, Inte lägga till, Inte flytta att behörighetsrollen ger rekursiv access till underliggande moduler för den modul som användaren har behörighet till. Ett exempel: Genom att ge en användare behörighet till en portfölj kan användare också därmed få behörighet till alla underligande portföljer och projekt för den aktuella portföljen. Det finns tre standardroller i varje modul. 21

25 Roll för gäst. Användare som har rätt att läsa alla moduler och saknar egen behörighet till modulen får denna roll. Roll för nyuppläggning. Användare som skapar ett objekt som är en modul får denna roll till modulen automatiskt. Roll för medlem. Används inte. Användare Under fliken Användarinfo på en person finns följande inställningar: Måste byta lösenord: Användaren måste byta lösenord vid nästa inloggning. Låst: Användare blir låst om fel lösenord anges 3 gånger. Användaren låses upp genom att klicka bort flaggan. Avstängd: Användaren är avstängd och kan inte logga in. Kan läsa alla moduler: Användaren kan läsa alla moduler även om användaren saknar behörighetsroll. Administratör: Användaren är administratör för organisationen. För varje användare kan också anges vilka moduler användaren har behörighet till samt vilka behörighetsgrupper användaren ingår i. En användare kan ha olika roller i olika moduler. Har användaren flera roller gäller alla roller tillsammans. En användare kan ingå i flera behörighetsgrupper. I behörighetsgruppen anges vilka moduler gruppen har access till och med vilken roll. Behörighetsgrupper För enklare och effektivare hantering av behörighet kan behörighetsgrupper skapas. Behörighetsgruppen definierar vilka moduler som gruppen har access till samt med vilken roll. Användare som tillhör behörighetsgruppen får access till samtliga moduler som ingår i gruppen. Administration av roller Administration av behörighetsroller görs i systemmodulen. Det är endast användare som har fått access till systemmodulen som kan administrera roller. Systemmodulen öppnas genom att klicka på gå upp -knappen när användaren befinner sig på organisationsmodulen. I systemmodulen visas en lista med de moduler som finns tillgängliga. Genom att klicka på en modul administreras modulens roller. 22

26 Nedan visas roller för en modul. Överst anges vilken roll som skall användas för de inbyggda standardrollerna. Längs ner syns en lista med rollerna som finns. En enskild roll definieras enligt nedanstående. 23

27 Endast läsrättigheter. Anger att rollen bara kommer att kunna titta på information. Rollen kommer aldrig att kunna ändra någon information. Menyaccess. Anger om rollen har access till endast de menyer som anges under fliken Menyaccess eller om rollen har access till alla menyer utom de som anges under fliken Menyaccess. Roller för underliggande moduler. Här anges om rollen skall få access till underliggande moduler och i så fall vilken roll som rollen skall få i dessa menyer. Exempel: Genom att ge en person behörighet till en portfölj kan man samtidigt ha angett att personen automatiskt får behörighet till samtliga projekt som ingår i portföljen samt vilken roll som personen skall få i dessa projekt. 24

28 I förteckningen kan man styra behörighet till enskilda objekt och egenskaper på objektet. 25

29 Central administration En funktion för att via en organisation underhålla konfigurationsdata för flera organisationer. Används av kunder som har flera organisationer som skall ha samma konfiguration. För att slippa uppdatera alla organisationer manuellt vid en ändring av konfigurationsdata sker ändringen i en organisation, varefter systemet automatiskt uppdaterar alla andra organisationer. Central administration sätts och konfigureras av leverantören i samband med installation av systemet. 26

30 Inställningar Generellt/Företag Uppgifter: Grunduppgifter om organisationen. Inställningar. Max tom datum anger det datum som skall användas om tom-datum lämnas blankt när en period skall anges. Terminer: Definierar start- och slutdatum för terminer. Används vid kopiering för att kunna ändra kurskoden automatiskt. Jobb: Förteckning över de jobb som har utförts. Genom att klicka på ett jobb visas eventuella meddelanden för jobbet. Utförda jobb kan rensas bort allteftersom. Generellt/Uppdrag Inställningar: Vid planering av aktiviteter kan varaktigheten anges i dagar, veckor eller månader. För att räkna om dessa enheter till timmar används de värden som anges här. Status: Lista med möjliga uppdragsstatusar. Varje status placeras in i någon av kategorierna Planerad, Pågående eller Avslutade. Dessa kategorier används för filtreringen i olika vyer. Typer: Lista över möjliga uppdragstyper. Uppdragstypen styr följande: o Kopieringsregel. Anger hur uppdraget skall hanteras vid kopiering. Kopiera inte. Kopiera. Ett nytt identiskt uppdrag skapas. Förläng. Inget nytt updprag skapas. Däremot kopiera aktiviteter, budget och bokningar. o Budgetering. Anger vilken typ av budgetering som skall användas. Enkel budget. Endast budgetvärden på hela uppdraget. Budgetperioder. Möjlighet att lägga in budget för olika tidsperioder på uppdraget. Kategorier: Endast en förteckning. Används som information. Form: Endast en förteckning. Används som information. Tid: Endast en förteckning. Används som information. Generellt/Portföljer Status: Lista med möjliga portföljstatusar. Varje status placeras in i någon av kategorierna Planerad, Pågående eller Avslutade. Dessa kategorier används för filtreringen i olika vyer. Generellt/Personal Inställningar. Anger hur förnamn och efternamn skall fogas samma. Kategori: Endast en förteckning. Används som information. Tidredovisning Veckoschema: Veckoschema anger arbetstid per dag och vecka. Veckoscheman används för att ange en persons tillgänglighet och i förlängningen för uträkning av flextid och beläggning. Helgdagskalender: Förteckning över helgdagar och halvdagar. För varje helgdag eller halvdag anges antaler arbetstimmar för den aktuella dagen. Olika helgdagskalendrar kan läggas in för olika länder. 27

31 Aktiviteter: Förteckning över övergripande aktiviteter som t.ex. semester, sjukdom, föräldraledighet. Det går också att lägga upp aktiviter som inte ingår i personalens redovisade tid. Exempel på sådan aktivitet kan vara restidsersättning eller stegräkning. Här syns också de ackumulatorer som finns för t.ex. flextid. En eventuell beskrivning på löneaktiviteten kommer att visas vid tidredovisningen som en hjälptext. o Faktor: Anger faktor vid för övertidsackumlatorer. o Kod: Används för integration med lönesystem. o Ingår ej i tidredovisning: Används för redovisning av t.ex. restidsersättning. Heltidsschema: Organisationens normala heltidschema för personalen. Används vid resurshantering och beläggningsberäkning. Konfiguration Konfiguration: Olika flaggor för att slå på/av funktionalitet i systemet. Används för att anpassa systemet till kundens behov. o Max tom datum: Datumet används som slutdatum (bortre gräns) i heltidsschema och personalens arbetsschema om slutdatum inte anges (är blankt). Rapportmallar: Tillgängliga rapportmallar. Här kan egna rapportmallar läggas upp vid behov. En rapportmall utgår från XML-data som produceras och omvandlar informationen till ett annat format (htlm, xml, excel, mfl) genom att använda ett stylesheet (XSL). o Rapporttyp: Styr vilken rapport som rapportmallen avser. o Filtyp: Anger ändelsen på den fil som produceras av rapportmallen. 28

Release 2013 Maj 2013-05-27

Release 2013 Maj 2013-05-27 Release 2013 Maj 2013-05-27 Innehåll Förteckning över kostnader... 2 Konsoliderad vy över en person... 2 Konsoliderad vy under Min sida... 2 Konsoliering av tjänstgöringsplaner... 3 Kopiera enskilda uppdrag...

Läs mer

Release 2014 september 2014-09-01

Release 2014 september 2014-09-01 Release 2014 september 2014-09-01 Innehåll Min sida access till uppdragsmodul... 2 Semesterhantering... 2 Översättning engelska... 2 Flytta uppdrag till/från portfölj... 3 Skapa aktiviteter automatiskt

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro)

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) 2013-12-18 stockholm.se Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Webbgränssnittet... 4 1.1 Att hitta i systemet... 4 1.2 Hjälptexter... 4 1.3 Inloggning

Läs mer

Se din tjänstgöringsplan i BPS. Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet

Se din tjänstgöringsplan i BPS. Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet Se din tjänstgöringsplan i BPS Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet Version 1.1/maj 2012 1. Logga in i BPS Från universitetets webbsida (www.umu.se) klicka på länken

Läs mer

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt Vad är nytt i Easy Planning 6.58 Detta är en större uppdatering som innehåller ett flertal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version.

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1 Vad är nytt i Easy Planning 6.70 Denna uppdatering innehåller ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att göra en uppdatering för att få ett ännu mera lättarbetat

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Introduktion BAS On-Line

Introduktion BAS On-Line Introduktion BAS On-Line Välkommen till Aon Hewitts portal för arbetsvärdering Innehåll Inloggning Din profil Värdering Filhantering Rankingtablå 3 4 5 9 12 Support 15 2 Inloggning För att logga in trycker

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering finns inte i Hogia Personal för er som har programmet Hogia Lön. Webbrekryteringen ger dig möjlighet att själv på ett enkelt sätt bygga rekryteringsannonser

Läs mer

Manual. Business Monitor

Manual. Business Monitor Manual Business Monitor Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Huvudmeny... 5 Urval händelser... 6 Valda händelser... 7 Urval objekt... 8 Valda objekt... 9 Inställningar... 10 Portföljanalys

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.38 Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. 10 gånger snabbare

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

6.3.0. MinTid användardokumentation

6.3.0. MinTid användardokumentation 6.3.0 MinTid användardokumentation MinTid användardokumentation Innehåll i Innehåll MinTid 1 Generellt... 1 Vem skall använda MinTid och vad kan göras?... 1 Standardfunktioner i MinTid... 1 Logga in...

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Manual Svevacadministratör

Manual Svevacadministratör SVEVAC Manual Svevacadministratör Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1,0 111121 Första utgåvan Anna Skogsberg 1,1 120116 Lagt till ändra lösenord Anna Skogsberg Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare Utbildningsmanual Projektmedarbetare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 LOGGA UT... 3 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om ändring i Projektrummet

Hur du skapar en ansökan om ändring i Projektrummet Hur du skapar en ansökan om ändring Version: 1.0 Datum : 2016-04-05 Hur du skapar en ansökan om ändring i Projektrummet Innehållsförteckning Hur du skapar en ansökan om ändring... 1 Öppna Stödärendet...

Läs mer

Vad är ManPlan. Du kan också lägga upp ditt kundregister i manplan så att du kan koppla ihop persoanl med både en resurs och kund.

Vad är ManPlan. Du kan också lägga upp ditt kundregister i manplan så att du kan koppla ihop persoanl med både en resurs och kund. Vad är ManPlan Med ManPlan schemalägger du personalens arbetspass och tilldelar personalen till företagets resurser. Resurser definerar du själv och kan vara olika från företag till företag beroende av

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

Arbetsorder. Arbetsorder. Funktioner i arbetsorder

Arbetsorder. Arbetsorder. Funktioner i arbetsorder Arbetsorder Allmänt Modulen arbetsorder finns i versionerna ProXtra och Advicer av Näsgård Management. Arbetsorder kan skrivas ut i pappersformat eller öppnas via Näsgård MOBILE. Användare av Näsgård MOBILE

Läs mer

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan Innehållsförteckning Det kommunala aktivitetsansvaret... 4 Aktivitetsansvaret... 5 Rapportera till SCB... 5 Sysselsättning...

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 1(17) Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 2(17) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Inledning... 3 3 Webbformulär för metadata... 3 3.1 Översikt...

Läs mer

Lathund - TimeEdit Introduktion

Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit 3.4 - Introduktion v1.3 Kort om TimeEdit Syftet med denna lathund är att beskriva och förklara en del av de begrepp som används i TimeEdit. Vi hoppas

Läs mer

Manual. Artologik TIME-Flex. Plug-in till TIME version 3.1. Artisan Global Software

Manual. Artologik TIME-Flex. Plug-in till TIME version 3.1. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik TIME-Flex Plug-in till TIME version 3.1 Innehållsförteckning Artologik TIME

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Nya funktioner. Version 4.05 2014-09-10

Nya funktioner. Version 4.05 2014-09-10 Nya funktioner Version 4.05 2014-09-10 Efkon AB 2011-2014 Sid 2 Denna dokumentation utgör ett komplement till den befintliga dokumentationen som man kan nå online i menyn till @Medlem. Nya funktioner i

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

MANUAL BISNODE NORDIC BUSINESS MONITOR

MANUAL BISNODE NORDIC BUSINESS MONITOR MANUAL BISNODE NORDIC BUSINESS MONITOR 1 November 2016 2016-11-01 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 In- och utloggning... 3 Personliga inställningar i Bisnode Kredit...

Läs mer

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering finns inte i Hogia Personal för er som har löneprogrammet Hogia Lön. Webbrekryteringen ger dig möjlighet att själv på ett enkelt sätt bygga rekryteringsannonser

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.30

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.30 Vad är nytt i Easy Planning 7.30 Denna uppdatering innehåller några stora förbättringar. Nyheter 1. Förbättrad WBS funktion i projekt. 2. Kan importera projekt från MS Project via textfil. 3. Både start/slutdatum

Läs mer

Inställningar frånvaronotifiering

Inställningar frånvaronotifiering Inställningar frånvaronotifiering Publicerad 2011-08-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Inställningar frånvaronotifiering 1 Frånvaronotifieringar 3 Bakgrund

Läs mer

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning Näsgård Mobile TID Generellt Näsgård Mobile TID är en tilläggsmodul och måste användas tillsammans med Näsgård Online modul i PC program. Näsgård Mobile TID kan användas separat eller tillsammans med Näsgård

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Innehåll Modulmanual Arbetsflöde

Innehåll Modulmanual Arbetsflöde Innehåll Om arbetsflöden...2 Objektdata...3 Objektidentifikation...3 Datum och villkor...4 Beskrivning...5 Ganttchart...6 Objektstruktur...6 Skapa objekt...6 Ta bort objekt...10 Sorteringsordning...10

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Användardokumentation för CuMap LOGISTIK

Användardokumentation för CuMap LOGISTIK Användardokumentation för CuMap LOGISTIK Efkon AB 2015 1. VAD ÄR CUMAP LOGISTIK?... 2 2. GEMENSAMT FÖR CUMAP LOGISTIK... 3 3. BOENDE OCH MÅLTIDER... 4 3.1. INSTÄLLNINGAR... 4 3.2. DESIGN AV BOENDE OCH

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Manual. Artologik PM-Flex. Plug-in till ProjectManager version 3.1. Artisan Global Software

Manual. Artologik PM-Flex. Plug-in till ProjectManager version 3.1. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik PM-Flex Plug-in till ProjectManager version 3.1 Innehållsförteckning Artologik

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02 Webforum Nya funktioner i version 14.4 Senast uppdaterad: 2014-12-02 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Generellt och administration... 5 Dokument... 5 Seriell gransknings- och godkännandeflöde...

Läs mer

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP Prognosmanual för Enhetschefer 0 Innehållsförteckning Inloggning i AcadeMedia RP (genom fjärrskrivbordet)... 2 Prognos i RP Vad ska jag som enhetschef göra?... 2 Starta arbetet

Läs mer

Cramo Business Support. användar handbok

Cramo Business Support. användar handbok Cramo Business Support användar handbok Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Web-depå 7 Företagsprofil, avtalade rabatter 8 Visa faktura 9 Ekonomisk statistik 9 Tekniska

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Innan den 17 februari går det ingen information till medborgare om avslag eller placering om eleven gjort ett skolval.

Innan den 17 februari går det ingen information till medborgare om avslag eller placering om eleven gjort ett skolval. 2015-02-05 1 Innehåll Info... 3 Skolval... 3 Inflytt/Byte... 3 Fritidsplaceringar... 3 Checklista - Arbetsgång... 3 Logga in... 4 Inloggning till systemet, Hypernet... 4 Ändra lösenord... 4 Utskrift sökande

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.10. Nyheter. Åtgärdade fel. Release 2012-11-18 Easy Planning 7.10 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.10. Nyheter. Åtgärdade fel. Release 2012-11-18 Easy Planning 7.10 1 Vad är nytt i Easy Planning 7.10 Detta är en viktig uppdatering som bland annat åtgärdar ett problem med synkning mot Outlook. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Filtrera

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer Version 1.0 2011-08-17 Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer 2011-07-11 2(8) Gå till http://extranet.torkelson.se. 1. Inloggning 2. Skapa ny reklamation Tryck på Skapa reklamation

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektbeställare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektbeställare Utbildningsmanual Projektbeställare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 ÄNDRA PERSONLIGA DATA...

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

boka tiden redan nu Enkla onlinebokningar för dig med behov av en ren bokningstjänst

boka tiden redan nu Enkla onlinebokningar för dig med behov av en ren bokningstjänst boka tiden redan nu Enkla onlinebokningar för dig med behov av en ren bokningstjänst Fördelar med vår tjänst är enkelhet och kraftfullhet: Ingen reklam, inga reklamutskick och dina uppgifter delas inte

Läs mer

Hantering av timpriser

Hantering av timpriser Hantering av timpriser Lär dig timpriser, prisgrupper och prislistor Bli expert på hantering av timpriser Lär dig hur man bäst hanterar timpriser i TimeLog Project. Detta dokument beskriver hur man upprättar

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Medvind Web. Medarbetare

Medvind Web. Medarbetare Medvind Web Medarbetare Innehållsförteckning Logga in... 3 Din översikt/kalender... 3 Ändra arbetspass... 4 Registrera mertid/övertid... 4 Fliken Frånvaro... 5 Fliken Ledighetsansökan... 6 Fliken Löneartsrapportering...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.14 Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Välja kund på

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning Nyheter Åtgärdade fel Release Easy Planning

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning Nyheter Åtgärdade fel Release Easy Planning Vad är nytt i Easy Planning 8.25 Detta är den tredje stora releasen av Easy Planning under 2016. Vi rekommenderar alla kunder att uppdatera till 8.25, även ni som fortfarande använder Access som databas

Läs mer

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB Vad är nytt i Easy Planning 6.52 Detta är en stor uppdatering som innehåller många förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1. Bokningsvy

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som tillkommit under våren 2012 i FLEX Lön. Bland nyheterna kan nämnas en funktion

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer