Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning"

Transkript

1 Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning KOMMUNLEDNINGSKONTORET

2 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Definition och avgränsning Definition Anskaffningsvärde Avgränsning mellan investeringar och kostnader Kommunens investeringar Olika typer av investeringar Investeringsvolym Investeringar i fastigheter Byggnad Mark Markanläggningar Immateriella tillgångar Inventarier och maskiner Inventarielista Inventarier Byggnadsinventarier Förbättringsutgift i annans fastighet Exploateringsinvesteringar Försäljning av anläggningstillgångar Fastigheter Lös egendom Kapitalkostnader Avskrivningar Internränta Nedskrivning Ränta under byggtiden Beslut om och genomförande av investeringar Beslut om investeringar Omfattning Anslagsbindningsnivå Ombudgetering av investeringar Slutredovisning/efterkalkyl... 11

3 3(11) 1 Inledning Riktlinjerna skall vara en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är att skapa en enhetlig tillämpning av regler för investeringsredovisning och avskrivningstider. Ansvaret för vad som skall redovisas som anläggningstillgång respektive driftskostnad ligger på beslutsattestanten. Vid tveksamhet, kontakta förvaltningsekonomen eller redovisningsenheten som svarar för tolkning av detta dokument. Underlaget grundar sig på uppgifter från Referensgruppen i redovisning och anpassat för Lidköpings kommun. Nedan följer en sammanställning och förtydligande av de regler, anvisningar och rekommendationer som berör främst anläggningstillgångarna inventarier och fastigheter. Immateriella tillgångar berörs översiktligt medan övriga anläggningstillgångar såsom värdepapper och bostadsrätter inte berörs eftersom de inte är föremål för avskrivning. 2 Definition och avgränsning 2.1 Definition En investering är en anläggningstillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav i verksamheten. För att precisera detta ytterligare gäller att en utgift redovisas som en investering om: - Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år - Är avsedd för stadigvarande bruk - Att beloppet är av väsentlig storlek Samtliga kriterier skall vara uppfyllda. Med väsentligt belopp menas minst ett prisbasbelopp. 2.2 Anskaffningsvärde Huvudregeln vid värdering av anläggningstillgångar i bokföringen är att de vid förvärvstillfället tas upp till anskaffningsvärdet. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter för förvärvet eller tillverkningen inräknas. Indirekta kostnader i form av administration och projektering bör ingå i anskaffningsvärdet. Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. Reparations- och underhållsarbeten räknas normalt inte in i anskaffningsvärdet. Vid förvärv av begagnad anläggningstillgång, tex bostadsfastighet bör en aktivering av reparations- och underhållskostnader i vissa fall kunna godtas. Förutsättningar bör då vara att kostnaderna uppgår till väsentliga belopp i förhållande till tillgångens bokförda värde, att de nedlägges inom en begränsad tid efter förvärvet av tillgången samt att de medför att tillgången är i bättre skick än vid förvärvet samt därigenom också ökat i värde. Statliga investeringsbidrag ska reducera anläggningstillgångarnas värden. Avskrivningar beräknas på tillgångens nettoanskaffningsvärde. Anslutnings- och anläggningsavgifter ska bokföras som intäkt på resultaträkningen och därmed inte reducera tillgångens värde.

4 4(11) 2.3 Avgränsning mellan investeringar och kostnader Anskaffning av tillgångar som inte uppfyller kriterierna för att vara investering skall redovisas som en kostnad. Med detta avses att utgiften i sin helhet belastar verksamhetens resultat under samma verksamhetsår som anskaffningen. Bedömning av anskaffningens art påverkas inte av om det finns tillgängliga medel i drifteller investeringsbudgeten. Bedömningen skall alltid göras innan inköpet sker. Rätt drifts- och investeringsredovisning har betydelse för hur kommunens verksamhet förhåller sig till skatteoch taxeuttag över tiden och för möjligheterna till jämförelser mellan kommuner. Vid anskaffning av flera inventarier med ett naturligt samband kan anskaffningsvärdet avse det samlade anskaffningsvärdet. Då exempelvis flera leverantörer anlitas för inköp vid möblering av ett kontorsrum, betraktas samtliga inköp sammantagna som en anskaffning. Det gäller också vid köp av flera datorer vid ett och samma tillfälle ex. inköp till en datasal. Utrednings- och projekteringsuppdrag som föregår en eventuell investering redovisas som en investeringsutgift och tas upp som en anläggningstillgång fram till det att beslut tagits. Om beslutet innebär att investeringen inte kommer att genomföras ska investeringsutgiften i sin helhet kostnadsföras. Underhållskostnader avser kostnader för sådana åtgärder som vidtas i syfte att bevara en anläggningstillgångs tekniska och funktionella status till den som gällde när tillgången anskaffades. Åtgärder som innebär en standardförbättring räknas som investering. Svårigheter uppstår emellertid ofta i praktiken när det gäller gränsdragning mellan underhållskostnader och standardförbättrande åtgärder. Av praktiska skäl torde man kunna acceptera att standardförbättrande åtgärder delvis ingår i underhållskostnaderna om det rör sig om mindre belopp. Motsatsen att underhållskostnader redovisas som standardförbättrande är inte acceptabelt. 3 Kommunens investeringar 3.1 Olika typer av investeringar Beroende på vilken typ av investeringar som görs får investeringen varierande konsekvenser för driftskostnaderna framöver. Det är viktigt att vid beslut om investeringar klassificera dessa för att tydliggöra vilka konsekvenser investeringsbeslutet medför. Nyinvesteringar innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilket ska finansieras över tid. Innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar. Ersättningsinvesteringar avser investeringar som ersätter en befintlig anläggning, inventarie eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare. Innebär alltså ingen utökning och driftskostnaderna är i princip oförändrade. Ersättningsinvesteringarna bör över tid ligga i nivå med avskrivningarna på dessa investeringar, för att inte urholka tillgångsmassans värde och skjuta kostnader framåt i tiden. Rationaliseringsinvesteringar avser investeringar som ger lägre driftskostnader än dagens nivå.

5 5(11) Dispositionsinvesteringar avser mindre anslag som nämnden förfogar över under året för inköp av inventarier och mindre investeringar. 3.2 Investeringsvolym För att behålla anläggningstillgångarnas värde bör lika stora investeringar göras som de samlade avskrivningarna uppgår till för att tillgångsmassans värde ska behållas intakt över tid. För varje ny investering som utökar kommunens befintliga åtagande uppstår ökade kostnader. De medel som finns tillgängliga för investeringar är de kostnader i resultaträkningen som inte leder till några utbetalningar, dvs avskrivningarna. Vidare finns utrymme inom kommunens resultat samt vissa avsättningar. Om investeringsvolymen överskrider summan av avskrivningar, resultat och avsättningar innebär det att kommunen måste anskaffa kapital. Detta kan ske på två sätt; dels genom att låna kapital eller dels genom att avyttra tillgångar. Att låna pengar innebär en ökad räntekostnad medan en avyttring av tex de finansiella tillgångar minskar kapitalintäkterna. Överskrider investeringsvolymerna summan av avskrivningar, resultat och avsättningar innebär det att resurser kan förskjutas från verksamhetens kostnader för bland annat personal till kostnader för inventarier och lokaler. 3.3 Investeringar i fastigheter Fastigheter indelas i byggnader, markanläggningar och mark utifrån avskrivningsreglerna Byggnad Som byggnad betraktas förutom hus även likartade konstruktioner med vissa krav på storlek och varaktighet såsom broar, vattentorn m.m. Mindre anläggningar för tillfälligt bruk såsom skjul och anordningar avsedda att förflyttas mellan olika platser är inte byggnader. Till byggnad hör en rad olika byggnadstillbehör såsom - fast inredning som avbalkningar, ledstänger m.m. - ledningar för uppvärmning, belysning och luftväxling samt vatten, avlopp och liknande - sådant som är inmurat eller fast monterat i väggar, tak och golv - sådant som avser stadigvarande bruk för byggnaden, dörrar, fönster, spisar, sanitära anordningar m.m. När det gäller gränsdragningen mot inventarier utgörs byggnaden av byggnadsstommen med stomkompletteringar och installationer samt till byggnaden hänförlig utrustning som är nödvändig för byggnadens allmänna funktioner. Beträffande byggnadsinventarier se kapitel När det gäller genomgripande förändringsarbeten i befintlig byggnad, som innebär att byggnaden används för annat ändamål än vad som ursprungligen avsetts skall dessa utgifter aktiveras och avskrivas. Detsamma gäller förhållandet vid utbyte av väsentliga delar av en byggnads grundkonstruktion (grund, ytterväggar, bjälklag, takstolar och dylikt). Pågående anläggningsarbeten rekommenderas inte ingå i avskrivningsunderlaget förrän anläggningen färdigställts. Lidköpings kommun tillämpar av praktiska och hanteringsmässiga skäl inte aktivering av pågående arbeten. Detta innebär att avskrivning och ränta belastar driftbudgeten efter arbetena utförts.

6 6(11) Mark Den del av fastighetsvärdet som utgör markvärde skall i princip inte avskrivas då mark förutsätts ha en obegränsad livslängd och bestående värde. Om fastigheten förvärvats genom inköp och består av både mark och byggnad skall inköpsvärdet inklusive lagfartskostnaden, fördelas på respektive del genom proportionering utifrån taxeringsvärdet eller annan lämplig bedömning. Vid större investeringar där kommunen tidigare äger marken samt vid affärsmässig verksamhet, skall investeringen belastas med ett beräknat värde för den ianspråktagna marken eller kommunens verkliga inköpskostnad för råmark då detta är känt Markanläggningar Med markanläggningar avses på marken uppförda anordningar av permanent natur som olika anläggningar som vägar, gator, parkeringsplatser, idrottsplaner, parker och planteringar och dylikt. Vidare avses vatten och avloppsnät samt brunnar, källare och tunnlar i den mån de inte är att hänföra till byggnad. Anskaffningsutgiften för markanläggningar skall särredovisas i anläggningsregistret och avskrivas planenligt. Om det gäller tillfälliga anläggningar med varaktighet under tre år får anskaffningsutgiften kostnadsföras direkt. I enskilda fall kan det uppstå gränsdragningsproblem mellan de olika rubrikerna: byggnad, byggnadsinventarier, mark och markanläggning. Det väsentligaste är dock att samma principer för klassificering tillämpas över åren så att en analys av utvecklingen underlättas. 3.4 Immateriella tillgångar Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbete får tas upp som anläggningstillgång om de beräknas bli av betydande värde för verksamheten under kommande år. Det skall då endast gälla kostnader som är av betydande storlek i förhållande till kommunens totala kostnader, har ett varaktigt värde och att periodiseringen bedöms vara nödvändig för att uppnå en rättvisande resultaträkning. En eventuell aktivering av en immateriell tillgång skall alltid göras i samråd med kommunledningskontoret. 3.5 Inventarier och maskiner Som inventarier redovisas anskaffning av maskiner, inventarier och fordon. I anskaffningsvärdet skall inräknas alla utgifter, inklusive värdehöjande förbättringar, fram till den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. Eventuell försäljningsintäkt vid utbyte av inventarier och maskiner får ej reducera anskaffningsvärdet på nyanskaffningen. Läs mer i kapitel 4 Försäljning av anläggningstillgångar Inventarielista Ansvarig enhetschef skall på arbetsplatsen föra en förteckning över stöldbegärliga inventarier. Listan skall uppdateras löpande och förvaras på betryggande sätt. Alla inventarier som klassas som stöldbegärliga skall märkas oavsett om de är klassade som anläggningstillgång eller ej. Göliska IT ansvarar för förteckning på datorer.

7 7(11) Inventarier Till inventarier räknas maskiner, inventarier och fordon för stadigvarande bruk. Vad gäller anskaffning av flera inventarier, med ett naturligt samband, skall anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet. Detsamma gäller anskaffning som kan anses vara ett led i en större inventarieinvestering. Kulturtillgångar som t ex konst och annan utsmyckning redovisas enligt samma principer som övriga materiella anläggningstillgångar. Eftersom kulturtillgångar, som t ex konst, i regel inte sjunker i värde, sker ingen planmässig avskrivning av dessa tillgångar. Utgifter för dataprogram skall i princip alltid kostnadsföras direkt. Detta gäller oavsett om programinköpet betraktas som investering eller inte. Dataprogram som i väsentlig omfattning specialanpassats eller utvecklats kan dock bokföras som investering under förutsättning att den ekonomiska livslängden överstiger tre år och är av väsentligt värde för verksamheten i framtiden. Utbildning är inte att betrakta som investeringsutgift (se rubriken Immateriella tillgångar ). Installation av datornät räknas som IT-inventarier Byggnadsinventarier De delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den verksamhet som bedrivs i byggnaden utgör inventarier och skall följa avskrivningsplanen för inventarier. Som exempel på byggnadsinventarier kan nämnas traverser, lyftanordningar, tvättanordningar, pumpar, kompressorer, speciella värme- och ventilationsanläggningar (räknas endast som byggnadsinventarier ifall verksamheten ställer speciella krav på sådana). Ventilationsanläggningar för byggnadens allmänna funktion räknas inte som byggnadsinventarier utan ingår i byggnadsvärdet Förbättringsutgift i annans fastighet Vid investering i annans fastighet av värdehöjande slag skall årligen avskrivning ske med belopp som medför jämn fördelning över nyttjandetiden. Avskrivningen bestäms med hänsyn till investeringens ekonomiska livslängd och hyresförhållande. Är fastigheten avsedd att nyttjas under kortare tid än tre år skall förbättringsutgifterna kostnadsföras direkt. Eftersom äganderätten till byggnaden saknas klassas dessa utgifter som inventarier. 3.6 Exploateringsinvesteringar Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostads- och industriändamål. Ansvaret för exploateringsverksamheten ligger på Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för att budgetering och redovisning upprättas för exploateringsverksamheten. Ett område som ska exploateras bör avgränsas på tydligt sätt, ofta med en detaljplanekarta som underlag. Huvudregeln vid exploatering är att tomtpriset belastas med de för området specifika anläggningsutgifterna inklusive markvärde och detaljplanekostnader. Varje enskild område skall vidare belastas med beslutad del av de utgifter för kommungemensamma anläggningar (gatu, park- och övrig allmän mark) som betjänar exploateringsområdet.

8 8(11) Utgifter och inkomster bör bokföras på ett sätt så att det direkt ur redovisningen utan svårighet går att få fram uppgifter som kan följas upp utifrån den kalkyl som har upprättats. Se särskilda riktlinjer för redovisning av exploateringsverksamhet. 4 Försäljning av anläggningstillgångar Vid alla avyttringar gäller affärsmässighet, d.v.s. bästa möjliga ekonomiska ersättning skall eftersträvas. Då den avyttrade egendomen är av väsentligt värde (över ett basbelopp) bör ett anbudsförfarande ske. Beslutsrätt kring avyttring av lös egendom skall regleras i respektive nämnds delegationsordning. Intern försäljning av inventarier bör ske till bokfört värde. Avyttrad eller kasserad anläggningstillgång skall rapporteras till respektive nämnds förvaltningsekonom för justering i anläggningsregistret och reavinstberäkning. 4.1 Fastigheter Beslut om försäljning av fastighet/bostadsrätt skall fattas av kommunstyrelsen eller enligt delegation. Försäljningsinkomster redovisas i anläggningsreskontran. De belopp som utgör skillnaden mellan försäljningsvärdet och bokfört värde bokförs som realisationsvinster/förluster i resultaträkningen hos respektive nämnd. Resultatet från försäljning av bostadsrätter bokförs hos den nämnd som erlagt insatsen och betalt ränta för kapitalinsatsen. Byggnader på ofri grund betraktas som lös egendom. 4.2 Lös egendom Beslut om försäljning av lös egendom skall fattas av respektive nämnd eller enligt delegation. Realisationsvinst/realisationsförlust som uppkommer vid en försäljning tillgodoförs/belastar berörd nämnds resultaträkning 5 Kapitalkostnader Begreppet kapitalkostnader används för kostnader som är direkt kopplade till finansiering av investeringar gjorda i verksamheterna. Kapitalkostnaderna består av; - Räntekostnader oftast kopplade till en internränta - Avskrivning som baseras på den ekonomiska livslängden Kapitalkostnaderna är en del av internredovisningen. De kan ytterst ses som ett av flera styrmedel för att åstadkomma ett ökat kostnadsmedvetande och en effektivare kapitalanvändning. På grund av den kommunala självkostnadsprincipen är det även av vikt att kommunen beräknar kapitalkostnaderna i samband med konkurrensutsättning och avgiftssättning.

9 9(11) Genom att kapitalkostnaderna belastar den verksamhet som gör investeringen erhålls en mer rättvis bild av verksamheternas kostnader och intäkter över tid. 5.1 Avskrivningar Avskrivningarnas främsta syfte är att fördela anskaffningsvärdet på de perioder som tillsammans utgör användningstiden för tillgången. På anläggningstillgång, som fortlöpande minskar i värde på grund av ålder, nyttjande mm skall årligen avskrivning ske med belopp som svarar mot lämplig avskrivningsplan enligt SKL eller andra normgivande organ. Nyttjandeperioden skall bedömas utifrån den tid tillgången kan förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål. Komponentavskrivning innebär att vissa delar avskrivs på kortare tid och andra delar på längre tid. Den kortare avskrivningstiden skapar utrymme för reinvesteringar av avskrivna komponenter. Eftersom avskrivningarna skall avspegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas kan det vara lämpligt att sådana komponenter som har en annan nyttjandeperiod och utgör ett väsentligt värde redovisas och skrivs av som separata enheter. En uppdelning av anläggningstillgångar per objekt är en förutsättning för rättvisande avskrivningstid och avskrivningsbelopp. Avskrivningarna ska anpassas till tillgångens ekonomiska livslängd och ske linjärt över avskrivningstiden. Avskrivningar ska påbörjas vid den tidpunkt en investering tas i bruk. När det gäller rutiner för aktivering av anläggningstillgångar har redovisningsenheten utfärdat speciella tillämpningsanvisningar. Tillgångar som har ett bestående värde, t ex konst och mark, avskrivs inte. 5.2 Internränta Internräntan syftar till att visa finansieringskostnaden för investeringar i en kommun. Räntan baseras på SKL:s bedömning av den femåriga statsobligationsräntan för prognosåren. Internränta beräknas på det bokförda värdet dvs anläggningsvärdet efter gjorda avskrivningar. Internräntan, är det pris kommunen får betala för att avstå från att placera likvida medel, eller att låna medel externt. För balansräkningsenheterna gäller särskilda regler. Balansräkningsenheterna belastas med en marknadsmässig ränta som motsvarar vad kommunen skulle kunna få låna till på kreditmarknaden. Räntebindningstiden för balansräkningsenheterna är fem år och räntesatsen motsvarar den bundna räntan för ett femårigt lån. 5.3 Nedskrivning Har en tillgång vid räkenskapsårets utgång ett lägre värde än som framgår av anläggningsredovisningen, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om värderingen kan antas vara bestående. En nedskrivning skall återföras om det inte längre finns skäl för den.

10 Om ett objekt byggs om för att passa annan verksamhet och om objektet inte är fullt avskrivet så kan kvarvarande eller del av restvärdet skrivas ned annars kan det medföra onödigt höga kapitalkostnader för den nya verksamheten. 5.4 Ränta under byggtiden Vid investeringar som löper över en längre tid och där utgiften uppgår till minst 100 basbelopp per objekt ska en ränta påföras under byggtiden. Ränteberäkningen startar på bokförda utgifter kvartalsvis eller i samband med överföring till anläggningsregistret. Räntan ska motsvara genomsnittsräntan på kommunens lån. 6 Beslut om och genomförande av investeringar 6.1 Beslut om investeringar Beslut om investeringar sker i ordinarie styrprocess. Nämndernas förslag bearbetas av kommunstyrelsen för att sedan sammanställas i ett förslag från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Investeringarna bereds i en särskild beredning under hösten, vilket resulterar i ett preliminärt investeringsbeslut. Den slutliga investeringsbudgeten fastställs i kommunfullmäktige i samband med ordinarie budgetbeslut i juni. För varje investeringsobjekt som äskas i samband med budgetarbetet skall det finnas uppgifter om resultatpåverkan, d.v.s. kapitalkostnader samt övriga förändringar på driftkostnaderna p.g.a. investeringen, en så kallad investeringskalkyl enligt särskilda rutiner för investeringskalkyler. På detta sätt kopplas investeringsutgifterna och driftskostnaderna samman i budgetprocessen. 6.2 Omfattning Investeringsbudgeten- och planen omfattar minst tre år. Vidare ska en plan för kommande investeringsbehov som avser tiden efter planperioden finnas. 6.3 Anslagsbindningsnivå Grundregeln är att investeringsbudgeten är beslutad på objektsnivå, vilket innebär att nämnden inte kan disponera om mellan objekten utan att detta först har beslutats av kommunfullmäktige och att det i samband med ett sådant beslut klart framgår om det påverkar driftskostnaderna. För dispositionsinvesteringarna äger nämnden rätt att fritt disponera medlen inom sitt verksamhetsområde. För investeringar som beslutats av kommunfullmäktige gäller att kommunstyrelsen har rätt att omdisponera belopp på högst 50 basbelopp. Detta gäller omdisponeringar inom en nämnd och under förutsättning att det ryms inom nämndens totala budgetanslag. För exploateringsinvesteringar gäller att samhällsbyggnadsnämnden får omdisponera belopp på högst 50 basbelopp. För s k balansräkningsenheter gäller i vissa fall en utökad rätt till omdisponering enligt särskilda riktlinjer för balansräkningsenheter. 6.4 Ombudgetering av investeringar Ombudgetering av investeringar sker efter beslut av kommunfullmäktige eller på delegation till kommunstyrelsen. Ombudgeteringen sker på objektsnivå. Överskott på ett objekt kan inte överföras till annat objekt i samband med ombudgeteringen, utan sker i ordinarie styrprocess. 10(11)

11 11(11) 6.5 Slutredovisning/efterkalkyl För investeringsobjekt som uppgår till minst 100 basbelopp skall en slutredovisning/ efterkalkyl redovisas till kommunfullmäktige. Investeringsobjekt under 100 basbelopp redovisas enligt respektive nämnds beslut Källförteckning Redovisningsreglementet, REGL 18, Redovisningslagen 6 kap 3 FAR:s rekommendation 3 Referensgruppen i redovisning, Anvisning nr 11 Rutiner - Handläggningsordning investeringar - Investeringskalkyler - Inventarieförteckning

Riktlinjer för Investeringsredovisning

Riktlinjer för Investeringsredovisning Riktlinjer för Investeringsredovisning Antagen av KS 2011-04-06 Vänersborgs kommun Riktlinjer för investeringsredovisning Sida 1 (8) Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Redovisningsrutiner...2 3.

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Delegation på omprövning... 3 2. Anläggningstillgång... 3 3. Anskaffningsvärde... 4 4. Reparation och underhåll...

Läs mer

Investeringsreglemente

Investeringsreglemente Investeringsreglemente Antagen av Kf 20121218, 99 Dnr 2012/462 04 2012-12-18 Sida 2 (11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Definition av investeringsutgift och anläggningstillgång... 3 3 Investeringar/anläggningstillgångar...

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun INLEDNING Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är

Läs mer

Författningssamling 042.5

Författningssamling 042.5 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.5 INVESTERINGSPOLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2001-11-12, 121 Gäller fr.o.m. 2002-01-01 1. Bakgrund Investeringsbehov uppkommer

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 162/2016 INVESTERINGSPOLICY Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 52. Uppdateras före 2020-12-31 1/6 Policy för investeringsutgifter

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Investeringspolicy. Antagen av Kf 134/2015

Investeringspolicy. Antagen av Kf 134/2015 Investeringspolicy Antagen av Kf 134/2015 Investeringspolicy, antagen av Kf 134/2015 Sida 2 (11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Definition av investeringsutgift och anläggningstillgång... 3 3

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Anvisningar för redovisning av investeringar

Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisningar för redovisning av investeringar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisning, instruktion 2016-06-01 Kommunchef Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun

Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun Dokumenttyp: Anvisningar Datum: 2014-11-04 Tjänsteställe: Kontoret för verksamhetsstöd Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: tobias.birgersson@malung-salen.se Telefonnr: 0280-18120 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Investeringar - materiella anläggningstillgångar

Investeringar - materiella anläggningstillgångar 1 Investeringar - materiella anläggningstillgångar Definition av anläggningstillgångar Enligt lag om kommunal redovisning 6 kap 1 sägs om anläggningstillgång och omsättningstillgång: Med anläggningstillgång

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

Komponentavskrivningar och teknikprogrammet. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-04-23

Komponentavskrivningar och teknikprogrammet. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-04-23 Komponentavskrivningar och teknikprogrammet Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-04-23 1 Vad är en investering? Dagens välfärd beror på resultatet av tidigare

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2104-11-12, 109 Uppdateras: 2017 Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Anna Forssell/ Monica Sköld Investeringsriktlinjer 2014-09-26. Riktlinjer för hantering av investeringar i Söderhamns kommun

Anna Forssell/ Monica Sköld Investeringsriktlinjer 2014-09-26. Riktlinjer för hantering av investeringar i Söderhamns kommun Riktlinjer för hantering av investeringar i Söderhamns kommun 1 1 Om dokumentet... 3 2 Några begrepp... 3 2.1 Tillämpning av redovisningsregler... 3 2.2 Investering och reinvestering... 3 2.2.1 Anläggning-

Läs mer

Riktlinjer för investeringar och leasing i Karlshamns kommun

Riktlinjer för investeringar och leasing i Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-06-24 Antagen: KF 100, 2013-06-24 reviderad KF 124, 2014-10-06 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för investeringar och leasing Riktlinjer för

Läs mer

Övergång till komponentavskrivning

Övergång till komponentavskrivning INFORMATION Övergång till komponent Bakgrund I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett explicit krav på tillämpning av komponent. Även om tidigare versioner av rekommendationen inte har

Läs mer

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar INVESTERINGSPOLICY Dokumentet är uppdelat i tre huvudrubriker. Den första delen, redovisning och värdering av anläggningstillgångar, innehåller principer för värdering och redovisning av de inventarier

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-11-28 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Investeringspolicy för Karlshamns kommun

Investeringspolicy för Karlshamns kommun Utgivare: Beslutsstöd Kansli Gäller från: 2002-09-02 Antagen: KF 122, 2002-09-02 Investeringspolicy för Karlshamns kommun 1. Inledning Nedan följer en sammanställning och förtydligande av de regler, anvisningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET 2 Riktlinjer för exploateringsverksamhet Daterad 2016-03-14 Fastställd Kommunfullmäktige 2016-03-14 26 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret, Ekonomienheten

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Nördseminarium på temat aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar

Nördseminarium på temat aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Nördseminarium på temat aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-10-23 1 Agenda Inledning till investeringsredovisning

Läs mer

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Anvisning av investeringsbudget - Missiv Kommunstyrelsen 2017-05-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:353 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (2) Kommunstyrelsen Anvisning av investeringsbudget - Missiv Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun

Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun Styrdokument Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun Beslutad av kommunstyrelsen, 9 Giltighetstid 2019-07-01 2 (14) Beslutshistorik Gäller från Beslutad av kommunstyrelsen 2008-04-29, 86 Ändring kommunfullmäktige,

Läs mer

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar REKOMMENDATION 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar September 2009 Innehåll Rekommendationens bindande verkan Text markerad med fet stil utgör den normerande delen i denna rekommendation.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-01-07, 25 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL OCH MED:

Läs mer

Policy för investeringshantering. Tjörns kommun

Policy för investeringshantering. Tjörns kommun Policy för investeringshantering i Tjörns kommun Dokumenttyp och Beslutsinstans: Policy Kommunfullmäktige Dokumentnamn: Policy för investeringshantering i Tjörns kommun Dokumentansvarig: Budgetekonom/Controller,

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar 2011-03-17, rev. 2011-05-24 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE 2011/153-040 Kommunstyrelsen Riktlinjer för investeringar Revidering av riktlinjer beslutade år 2007 Förslag till beslut Kommunstyrelsen upphäver beslutet

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Rekommendationer - BFN R 1

Rekommendationer - BFN R 1 Rekommendationer - BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader* * Bokföringsnämnden i plenum har vid sitt sammanträde den 5 december 2005 beslutat att BFN R 1 inte skall tillämpas av näringsdrivande,

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2:

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2: KBrf - EN IDÉSKRIFT Med några förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder inom redovisning i bostadsrättsföreningar. I syfte att få en bättre överskådlighet (ökad konsumentorientering) och en mer rättvisande

Läs mer

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte 2 3.1 Avgränsning

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Redovisning av lånekostnader

Redovisning av lånekostnader REKOMMENDATION 15.1 Redovisning av lånekostnader November 2006 RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader Innehåll Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall redovisas. Rekommendationen beskriver två

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION SAMMANFATTNING Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016

Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016 Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016 Mikael Sjölander Sida 2 1 Sida 3 Titel Sida 4 2 Regelverken Kommuner självkostnad Kommuner Kommunala bolag ej självkostnad Kommunal redovisningslag RKR 19 Nedskrivningar

Läs mer

(Komponent-)avskrivningar inom VA. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund

(Komponent-)avskrivningar inom VA. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund (Komponent-)avskrivningar inom VA Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-04-23 1 Kommuners investeringsverksamhet Sveriges kommuner är för närvarande inne i

Läs mer

Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer

Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att beskriva hur Alingsås kommun skall hantera nya utbyggnadsområden utifrån ett redovisningsmässigt och ekonomiskt perspektiv

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

Författningssamling. Investeringspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige , 20. Gäller från och med

Författningssamling. Investeringspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige , 20. Gäller från och med Författningssamling Investeringspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-10, 20 Gäller från och med 2014-02-24 1 (8) Investeringspolicy Gäller fr o m 2014-03-01 Denna investeringspolicy ersätter:

Läs mer

Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige w

Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige w Investeringspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18 w www.upplands-bro.se Innehåll 1 Investeringspolicy... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Budgetarbetet i Upplands-Bro Kommun... 2 2 Kriterier för investering...

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. 13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m. 979 Uthyrt småhus Bokföringsmässig grund Fiktiv värdeminskning Hyresersättning m.m. 13.1 Allmänt De avsnitt i handledningen som behandlar redovisning, intäkter,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2010:1 Konsoliderad version Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar

Läs mer

Avskrivningar. avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar. avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar Avskrivningar avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar Avskrivningar avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Region Skåne. Granskning av komponentavskrivning Rapport. KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12

Region Skåne. Granskning av komponentavskrivning Rapport. KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12 Granskning av komponentavskrivning KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12 2014 Komponentavskrivning.docx KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (33) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 96 KS/2012-0343 Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

2006-12-22 Komponenter och byggnadsinventarier

2006-12-22 Komponenter och byggnadsinventarier Bertil Dersén Ekonomi 046-755 00 08 bertil.dersen@skane.se Styrande dokument för komponentavskrivningar och byggnadsinventarier Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Ventilationsaggregat Värmeundercentr al Ställverk

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Så här fungerar avskrivningarna i anläggningsredovisningen

Så här fungerar avskrivningarna i anläggningsredovisningen Så här fungerar avskrivningarna i anläggningsredovisningen Bra att veta om Hogia Anläggningsredovisning. Programmet arbetar med månadsvis planmässig avskrivning. (ej på dagnivå) Avskrivning sker med utgångspunkt

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Denna information vänder sig till ideella föreningar och registrerade

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Investeringspolicy. Beslutad av kommunfullmäktige 25 april 2005, 36. Dnr TEN05/0001

Investeringspolicy. Beslutad av kommunfullmäktige 25 april 2005, 36. Dnr TEN05/0001 Investeringspolicy Beslutad av kommunfullmäktige 25 april 2005, 36. Dnr TEN05/0001 Innehåll INVESTERINGSPOLICY... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Definition av investering... 4 1.3.1 Huvudregel...

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012 Fullmäktige 100 08.12.2014 Justering av avskrivningsplanen 310//2012 KST 271 Kommunstyrelsen 25.11.2014 Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist, controller

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar

Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar NORA KOMMUN 2012-12-21 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsredovisning i Danderyds kommun

Riktlinjer för exploateringsredovisning i Danderyds kommun 1(4) KS 2008/0223 Riktlinjer för exploateringsredovisning i Danderyds kommun Bifogat material 1. Dokument, Riktlinjer för exploateringsredovisning. 2. Rådet för kommunal redovisning, Redovisning av kommunal

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Tillgångar, tillkommande utgifter och avskrivningar enligt K3 och K2. En guide för studenter 2017

Tillgångar, tillkommande utgifter och avskrivningar enligt K3 och K2. En guide för studenter 2017 Tillgångar, tillkommande utgifter och avskrivningar enligt K3 och K2 En guide för studenter 2017 K2 K3 1 Bakgrund Tillgångsdefinitionen och avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Yttrande om förslag till ny investeringspolicy

Yttrande om förslag till ny investeringspolicy Tjänsteskrivelse 2015-02-06 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0033 Folkhälsonämnden Yttrande om förslag till ny investeringspolicy Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har tagit fram en sammanhållen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer