Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning"

Transkript

1 Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning KOMMUNLEDNINGSKONTORET

2 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Definition och avgränsning Definition Anskaffningsvärde Avgränsning mellan investeringar och kostnader Kommunens investeringar Olika typer av investeringar Investeringsvolym Investeringar i fastigheter Byggnad Mark Markanläggningar Immateriella tillgångar Inventarier och maskiner Inventarielista Inventarier Byggnadsinventarier Förbättringsutgift i annans fastighet Exploateringsinvesteringar Försäljning av anläggningstillgångar Fastigheter Lös egendom Kapitalkostnader Avskrivningar Internränta Nedskrivning Ränta under byggtiden Beslut om och genomförande av investeringar Beslut om investeringar Omfattning Anslagsbindningsnivå Ombudgetering av investeringar Slutredovisning/efterkalkyl... 11

3 3(11) 1 Inledning Riktlinjerna skall vara en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är att skapa en enhetlig tillämpning av regler för investeringsredovisning och avskrivningstider. Ansvaret för vad som skall redovisas som anläggningstillgång respektive driftskostnad ligger på beslutsattestanten. Vid tveksamhet, kontakta förvaltningsekonomen eller redovisningsenheten som svarar för tolkning av detta dokument. Underlaget grundar sig på uppgifter från Referensgruppen i redovisning och anpassat för Lidköpings kommun. Nedan följer en sammanställning och förtydligande av de regler, anvisningar och rekommendationer som berör främst anläggningstillgångarna inventarier och fastigheter. Immateriella tillgångar berörs översiktligt medan övriga anläggningstillgångar såsom värdepapper och bostadsrätter inte berörs eftersom de inte är föremål för avskrivning. 2 Definition och avgränsning 2.1 Definition En investering är en anläggningstillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav i verksamheten. För att precisera detta ytterligare gäller att en utgift redovisas som en investering om: - Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år - Är avsedd för stadigvarande bruk - Att beloppet är av väsentlig storlek Samtliga kriterier skall vara uppfyllda. Med väsentligt belopp menas minst ett prisbasbelopp. 2.2 Anskaffningsvärde Huvudregeln vid värdering av anläggningstillgångar i bokföringen är att de vid förvärvstillfället tas upp till anskaffningsvärdet. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter för förvärvet eller tillverkningen inräknas. Indirekta kostnader i form av administration och projektering bör ingå i anskaffningsvärdet. Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. Reparations- och underhållsarbeten räknas normalt inte in i anskaffningsvärdet. Vid förvärv av begagnad anläggningstillgång, tex bostadsfastighet bör en aktivering av reparations- och underhållskostnader i vissa fall kunna godtas. Förutsättningar bör då vara att kostnaderna uppgår till väsentliga belopp i förhållande till tillgångens bokförda värde, att de nedlägges inom en begränsad tid efter förvärvet av tillgången samt att de medför att tillgången är i bättre skick än vid förvärvet samt därigenom också ökat i värde. Statliga investeringsbidrag ska reducera anläggningstillgångarnas värden. Avskrivningar beräknas på tillgångens nettoanskaffningsvärde. Anslutnings- och anläggningsavgifter ska bokföras som intäkt på resultaträkningen och därmed inte reducera tillgångens värde.

4 4(11) 2.3 Avgränsning mellan investeringar och kostnader Anskaffning av tillgångar som inte uppfyller kriterierna för att vara investering skall redovisas som en kostnad. Med detta avses att utgiften i sin helhet belastar verksamhetens resultat under samma verksamhetsår som anskaffningen. Bedömning av anskaffningens art påverkas inte av om det finns tillgängliga medel i drifteller investeringsbudgeten. Bedömningen skall alltid göras innan inköpet sker. Rätt drifts- och investeringsredovisning har betydelse för hur kommunens verksamhet förhåller sig till skatteoch taxeuttag över tiden och för möjligheterna till jämförelser mellan kommuner. Vid anskaffning av flera inventarier med ett naturligt samband kan anskaffningsvärdet avse det samlade anskaffningsvärdet. Då exempelvis flera leverantörer anlitas för inköp vid möblering av ett kontorsrum, betraktas samtliga inköp sammantagna som en anskaffning. Det gäller också vid köp av flera datorer vid ett och samma tillfälle ex. inköp till en datasal. Utrednings- och projekteringsuppdrag som föregår en eventuell investering redovisas som en investeringsutgift och tas upp som en anläggningstillgång fram till det att beslut tagits. Om beslutet innebär att investeringen inte kommer att genomföras ska investeringsutgiften i sin helhet kostnadsföras. Underhållskostnader avser kostnader för sådana åtgärder som vidtas i syfte att bevara en anläggningstillgångs tekniska och funktionella status till den som gällde när tillgången anskaffades. Åtgärder som innebär en standardförbättring räknas som investering. Svårigheter uppstår emellertid ofta i praktiken när det gäller gränsdragning mellan underhållskostnader och standardförbättrande åtgärder. Av praktiska skäl torde man kunna acceptera att standardförbättrande åtgärder delvis ingår i underhållskostnaderna om det rör sig om mindre belopp. Motsatsen att underhållskostnader redovisas som standardförbättrande är inte acceptabelt. 3 Kommunens investeringar 3.1 Olika typer av investeringar Beroende på vilken typ av investeringar som görs får investeringen varierande konsekvenser för driftskostnaderna framöver. Det är viktigt att vid beslut om investeringar klassificera dessa för att tydliggöra vilka konsekvenser investeringsbeslutet medför. Nyinvesteringar innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilket ska finansieras över tid. Innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar. Ersättningsinvesteringar avser investeringar som ersätter en befintlig anläggning, inventarie eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare. Innebär alltså ingen utökning och driftskostnaderna är i princip oförändrade. Ersättningsinvesteringarna bör över tid ligga i nivå med avskrivningarna på dessa investeringar, för att inte urholka tillgångsmassans värde och skjuta kostnader framåt i tiden. Rationaliseringsinvesteringar avser investeringar som ger lägre driftskostnader än dagens nivå.

5 5(11) Dispositionsinvesteringar avser mindre anslag som nämnden förfogar över under året för inköp av inventarier och mindre investeringar. 3.2 Investeringsvolym För att behålla anläggningstillgångarnas värde bör lika stora investeringar göras som de samlade avskrivningarna uppgår till för att tillgångsmassans värde ska behållas intakt över tid. För varje ny investering som utökar kommunens befintliga åtagande uppstår ökade kostnader. De medel som finns tillgängliga för investeringar är de kostnader i resultaträkningen som inte leder till några utbetalningar, dvs avskrivningarna. Vidare finns utrymme inom kommunens resultat samt vissa avsättningar. Om investeringsvolymen överskrider summan av avskrivningar, resultat och avsättningar innebär det att kommunen måste anskaffa kapital. Detta kan ske på två sätt; dels genom att låna kapital eller dels genom att avyttra tillgångar. Att låna pengar innebär en ökad räntekostnad medan en avyttring av tex de finansiella tillgångar minskar kapitalintäkterna. Överskrider investeringsvolymerna summan av avskrivningar, resultat och avsättningar innebär det att resurser kan förskjutas från verksamhetens kostnader för bland annat personal till kostnader för inventarier och lokaler. 3.3 Investeringar i fastigheter Fastigheter indelas i byggnader, markanläggningar och mark utifrån avskrivningsreglerna Byggnad Som byggnad betraktas förutom hus även likartade konstruktioner med vissa krav på storlek och varaktighet såsom broar, vattentorn m.m. Mindre anläggningar för tillfälligt bruk såsom skjul och anordningar avsedda att förflyttas mellan olika platser är inte byggnader. Till byggnad hör en rad olika byggnadstillbehör såsom - fast inredning som avbalkningar, ledstänger m.m. - ledningar för uppvärmning, belysning och luftväxling samt vatten, avlopp och liknande - sådant som är inmurat eller fast monterat i väggar, tak och golv - sådant som avser stadigvarande bruk för byggnaden, dörrar, fönster, spisar, sanitära anordningar m.m. När det gäller gränsdragningen mot inventarier utgörs byggnaden av byggnadsstommen med stomkompletteringar och installationer samt till byggnaden hänförlig utrustning som är nödvändig för byggnadens allmänna funktioner. Beträffande byggnadsinventarier se kapitel När det gäller genomgripande förändringsarbeten i befintlig byggnad, som innebär att byggnaden används för annat ändamål än vad som ursprungligen avsetts skall dessa utgifter aktiveras och avskrivas. Detsamma gäller förhållandet vid utbyte av väsentliga delar av en byggnads grundkonstruktion (grund, ytterväggar, bjälklag, takstolar och dylikt). Pågående anläggningsarbeten rekommenderas inte ingå i avskrivningsunderlaget förrän anläggningen färdigställts. Lidköpings kommun tillämpar av praktiska och hanteringsmässiga skäl inte aktivering av pågående arbeten. Detta innebär att avskrivning och ränta belastar driftbudgeten efter arbetena utförts.

6 6(11) Mark Den del av fastighetsvärdet som utgör markvärde skall i princip inte avskrivas då mark förutsätts ha en obegränsad livslängd och bestående värde. Om fastigheten förvärvats genom inköp och består av både mark och byggnad skall inköpsvärdet inklusive lagfartskostnaden, fördelas på respektive del genom proportionering utifrån taxeringsvärdet eller annan lämplig bedömning. Vid större investeringar där kommunen tidigare äger marken samt vid affärsmässig verksamhet, skall investeringen belastas med ett beräknat värde för den ianspråktagna marken eller kommunens verkliga inköpskostnad för råmark då detta är känt Markanläggningar Med markanläggningar avses på marken uppförda anordningar av permanent natur som olika anläggningar som vägar, gator, parkeringsplatser, idrottsplaner, parker och planteringar och dylikt. Vidare avses vatten och avloppsnät samt brunnar, källare och tunnlar i den mån de inte är att hänföra till byggnad. Anskaffningsutgiften för markanläggningar skall särredovisas i anläggningsregistret och avskrivas planenligt. Om det gäller tillfälliga anläggningar med varaktighet under tre år får anskaffningsutgiften kostnadsföras direkt. I enskilda fall kan det uppstå gränsdragningsproblem mellan de olika rubrikerna: byggnad, byggnadsinventarier, mark och markanläggning. Det väsentligaste är dock att samma principer för klassificering tillämpas över åren så att en analys av utvecklingen underlättas. 3.4 Immateriella tillgångar Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbete får tas upp som anläggningstillgång om de beräknas bli av betydande värde för verksamheten under kommande år. Det skall då endast gälla kostnader som är av betydande storlek i förhållande till kommunens totala kostnader, har ett varaktigt värde och att periodiseringen bedöms vara nödvändig för att uppnå en rättvisande resultaträkning. En eventuell aktivering av en immateriell tillgång skall alltid göras i samråd med kommunledningskontoret. 3.5 Inventarier och maskiner Som inventarier redovisas anskaffning av maskiner, inventarier och fordon. I anskaffningsvärdet skall inräknas alla utgifter, inklusive värdehöjande förbättringar, fram till den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. Eventuell försäljningsintäkt vid utbyte av inventarier och maskiner får ej reducera anskaffningsvärdet på nyanskaffningen. Läs mer i kapitel 4 Försäljning av anläggningstillgångar Inventarielista Ansvarig enhetschef skall på arbetsplatsen föra en förteckning över stöldbegärliga inventarier. Listan skall uppdateras löpande och förvaras på betryggande sätt. Alla inventarier som klassas som stöldbegärliga skall märkas oavsett om de är klassade som anläggningstillgång eller ej. Göliska IT ansvarar för förteckning på datorer.

7 7(11) Inventarier Till inventarier räknas maskiner, inventarier och fordon för stadigvarande bruk. Vad gäller anskaffning av flera inventarier, med ett naturligt samband, skall anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet. Detsamma gäller anskaffning som kan anses vara ett led i en större inventarieinvestering. Kulturtillgångar som t ex konst och annan utsmyckning redovisas enligt samma principer som övriga materiella anläggningstillgångar. Eftersom kulturtillgångar, som t ex konst, i regel inte sjunker i värde, sker ingen planmässig avskrivning av dessa tillgångar. Utgifter för dataprogram skall i princip alltid kostnadsföras direkt. Detta gäller oavsett om programinköpet betraktas som investering eller inte. Dataprogram som i väsentlig omfattning specialanpassats eller utvecklats kan dock bokföras som investering under förutsättning att den ekonomiska livslängden överstiger tre år och är av väsentligt värde för verksamheten i framtiden. Utbildning är inte att betrakta som investeringsutgift (se rubriken Immateriella tillgångar ). Installation av datornät räknas som IT-inventarier Byggnadsinventarier De delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den verksamhet som bedrivs i byggnaden utgör inventarier och skall följa avskrivningsplanen för inventarier. Som exempel på byggnadsinventarier kan nämnas traverser, lyftanordningar, tvättanordningar, pumpar, kompressorer, speciella värme- och ventilationsanläggningar (räknas endast som byggnadsinventarier ifall verksamheten ställer speciella krav på sådana). Ventilationsanläggningar för byggnadens allmänna funktion räknas inte som byggnadsinventarier utan ingår i byggnadsvärdet Förbättringsutgift i annans fastighet Vid investering i annans fastighet av värdehöjande slag skall årligen avskrivning ske med belopp som medför jämn fördelning över nyttjandetiden. Avskrivningen bestäms med hänsyn till investeringens ekonomiska livslängd och hyresförhållande. Är fastigheten avsedd att nyttjas under kortare tid än tre år skall förbättringsutgifterna kostnadsföras direkt. Eftersom äganderätten till byggnaden saknas klassas dessa utgifter som inventarier. 3.6 Exploateringsinvesteringar Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostads- och industriändamål. Ansvaret för exploateringsverksamheten ligger på Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för att budgetering och redovisning upprättas för exploateringsverksamheten. Ett område som ska exploateras bör avgränsas på tydligt sätt, ofta med en detaljplanekarta som underlag. Huvudregeln vid exploatering är att tomtpriset belastas med de för området specifika anläggningsutgifterna inklusive markvärde och detaljplanekostnader. Varje enskild område skall vidare belastas med beslutad del av de utgifter för kommungemensamma anläggningar (gatu, park- och övrig allmän mark) som betjänar exploateringsområdet.

8 8(11) Utgifter och inkomster bör bokföras på ett sätt så att det direkt ur redovisningen utan svårighet går att få fram uppgifter som kan följas upp utifrån den kalkyl som har upprättats. Se särskilda riktlinjer för redovisning av exploateringsverksamhet. 4 Försäljning av anläggningstillgångar Vid alla avyttringar gäller affärsmässighet, d.v.s. bästa möjliga ekonomiska ersättning skall eftersträvas. Då den avyttrade egendomen är av väsentligt värde (över ett basbelopp) bör ett anbudsförfarande ske. Beslutsrätt kring avyttring av lös egendom skall regleras i respektive nämnds delegationsordning. Intern försäljning av inventarier bör ske till bokfört värde. Avyttrad eller kasserad anläggningstillgång skall rapporteras till respektive nämnds förvaltningsekonom för justering i anläggningsregistret och reavinstberäkning. 4.1 Fastigheter Beslut om försäljning av fastighet/bostadsrätt skall fattas av kommunstyrelsen eller enligt delegation. Försäljningsinkomster redovisas i anläggningsreskontran. De belopp som utgör skillnaden mellan försäljningsvärdet och bokfört värde bokförs som realisationsvinster/förluster i resultaträkningen hos respektive nämnd. Resultatet från försäljning av bostadsrätter bokförs hos den nämnd som erlagt insatsen och betalt ränta för kapitalinsatsen. Byggnader på ofri grund betraktas som lös egendom. 4.2 Lös egendom Beslut om försäljning av lös egendom skall fattas av respektive nämnd eller enligt delegation. Realisationsvinst/realisationsförlust som uppkommer vid en försäljning tillgodoförs/belastar berörd nämnds resultaträkning 5 Kapitalkostnader Begreppet kapitalkostnader används för kostnader som är direkt kopplade till finansiering av investeringar gjorda i verksamheterna. Kapitalkostnaderna består av; - Räntekostnader oftast kopplade till en internränta - Avskrivning som baseras på den ekonomiska livslängden Kapitalkostnaderna är en del av internredovisningen. De kan ytterst ses som ett av flera styrmedel för att åstadkomma ett ökat kostnadsmedvetande och en effektivare kapitalanvändning. På grund av den kommunala självkostnadsprincipen är det även av vikt att kommunen beräknar kapitalkostnaderna i samband med konkurrensutsättning och avgiftssättning.

9 9(11) Genom att kapitalkostnaderna belastar den verksamhet som gör investeringen erhålls en mer rättvis bild av verksamheternas kostnader och intäkter över tid. 5.1 Avskrivningar Avskrivningarnas främsta syfte är att fördela anskaffningsvärdet på de perioder som tillsammans utgör användningstiden för tillgången. På anläggningstillgång, som fortlöpande minskar i värde på grund av ålder, nyttjande mm skall årligen avskrivning ske med belopp som svarar mot lämplig avskrivningsplan enligt SKL eller andra normgivande organ. Nyttjandeperioden skall bedömas utifrån den tid tillgången kan förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål. Komponentavskrivning innebär att vissa delar avskrivs på kortare tid och andra delar på längre tid. Den kortare avskrivningstiden skapar utrymme för reinvesteringar av avskrivna komponenter. Eftersom avskrivningarna skall avspegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas kan det vara lämpligt att sådana komponenter som har en annan nyttjandeperiod och utgör ett väsentligt värde redovisas och skrivs av som separata enheter. En uppdelning av anläggningstillgångar per objekt är en förutsättning för rättvisande avskrivningstid och avskrivningsbelopp. Avskrivningarna ska anpassas till tillgångens ekonomiska livslängd och ske linjärt över avskrivningstiden. Avskrivningar ska påbörjas vid den tidpunkt en investering tas i bruk. När det gäller rutiner för aktivering av anläggningstillgångar har redovisningsenheten utfärdat speciella tillämpningsanvisningar. Tillgångar som har ett bestående värde, t ex konst och mark, avskrivs inte. 5.2 Internränta Internräntan syftar till att visa finansieringskostnaden för investeringar i en kommun. Räntan baseras på SKL:s bedömning av den femåriga statsobligationsräntan för prognosåren. Internränta beräknas på det bokförda värdet dvs anläggningsvärdet efter gjorda avskrivningar. Internräntan, är det pris kommunen får betala för att avstå från att placera likvida medel, eller att låna medel externt. För balansräkningsenheterna gäller särskilda regler. Balansräkningsenheterna belastas med en marknadsmässig ränta som motsvarar vad kommunen skulle kunna få låna till på kreditmarknaden. Räntebindningstiden för balansräkningsenheterna är fem år och räntesatsen motsvarar den bundna räntan för ett femårigt lån. 5.3 Nedskrivning Har en tillgång vid räkenskapsårets utgång ett lägre värde än som framgår av anläggningsredovisningen, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om värderingen kan antas vara bestående. En nedskrivning skall återföras om det inte längre finns skäl för den.

10 Om ett objekt byggs om för att passa annan verksamhet och om objektet inte är fullt avskrivet så kan kvarvarande eller del av restvärdet skrivas ned annars kan det medföra onödigt höga kapitalkostnader för den nya verksamheten. 5.4 Ränta under byggtiden Vid investeringar som löper över en längre tid och där utgiften uppgår till minst 100 basbelopp per objekt ska en ränta påföras under byggtiden. Ränteberäkningen startar på bokförda utgifter kvartalsvis eller i samband med överföring till anläggningsregistret. Räntan ska motsvara genomsnittsräntan på kommunens lån. 6 Beslut om och genomförande av investeringar 6.1 Beslut om investeringar Beslut om investeringar sker i ordinarie styrprocess. Nämndernas förslag bearbetas av kommunstyrelsen för att sedan sammanställas i ett förslag från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Investeringarna bereds i en särskild beredning under hösten, vilket resulterar i ett preliminärt investeringsbeslut. Den slutliga investeringsbudgeten fastställs i kommunfullmäktige i samband med ordinarie budgetbeslut i juni. För varje investeringsobjekt som äskas i samband med budgetarbetet skall det finnas uppgifter om resultatpåverkan, d.v.s. kapitalkostnader samt övriga förändringar på driftkostnaderna p.g.a. investeringen, en så kallad investeringskalkyl enligt särskilda rutiner för investeringskalkyler. På detta sätt kopplas investeringsutgifterna och driftskostnaderna samman i budgetprocessen. 6.2 Omfattning Investeringsbudgeten- och planen omfattar minst tre år. Vidare ska en plan för kommande investeringsbehov som avser tiden efter planperioden finnas. 6.3 Anslagsbindningsnivå Grundregeln är att investeringsbudgeten är beslutad på objektsnivå, vilket innebär att nämnden inte kan disponera om mellan objekten utan att detta först har beslutats av kommunfullmäktige och att det i samband med ett sådant beslut klart framgår om det påverkar driftskostnaderna. För dispositionsinvesteringarna äger nämnden rätt att fritt disponera medlen inom sitt verksamhetsområde. För investeringar som beslutats av kommunfullmäktige gäller att kommunstyrelsen har rätt att omdisponera belopp på högst 50 basbelopp. Detta gäller omdisponeringar inom en nämnd och under förutsättning att det ryms inom nämndens totala budgetanslag. För exploateringsinvesteringar gäller att samhällsbyggnadsnämnden får omdisponera belopp på högst 50 basbelopp. För s k balansräkningsenheter gäller i vissa fall en utökad rätt till omdisponering enligt särskilda riktlinjer för balansräkningsenheter. 6.4 Ombudgetering av investeringar Ombudgetering av investeringar sker efter beslut av kommunfullmäktige eller på delegation till kommunstyrelsen. Ombudgeteringen sker på objektsnivå. Överskott på ett objekt kan inte överföras till annat objekt i samband med ombudgeteringen, utan sker i ordinarie styrprocess. 10(11)

11 11(11) 6.5 Slutredovisning/efterkalkyl För investeringsobjekt som uppgår till minst 100 basbelopp skall en slutredovisning/ efterkalkyl redovisas till kommunfullmäktige. Investeringsobjekt under 100 basbelopp redovisas enligt respektive nämnds beslut Källförteckning Redovisningsreglementet, REGL 18, Redovisningslagen 6 kap 3 FAR:s rekommendation 3 Referensgruppen i redovisning, Anvisning nr 11 Rutiner - Handläggningsordning investeringar - Investeringskalkyler - Inventarieförteckning

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar INVESTERINGSPOLICY Dokumentet är uppdelat i tre huvudrubriker. Den första delen, redovisning och värdering av anläggningstillgångar, innehåller principer för värdering och redovisning av de inventarier

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET DECEMBER 1999 1 2 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 5 DEFINITIONER 5 NÄR SKALL EN MATERIELL ANLÄGGNINGSTILLGÅNG REDOVISAS SOM TILLGÅNG I BALANSRÄKNINGEN?

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (33) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 96 KS/2012-0343 Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (24) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar.3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande RAPPORT NR 109 Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande Lund, Våren 2001 Mikael Nilsson Hellström Torbjörn Tagesson Ett samarbetsprojekt mellan MOVIUM RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVENSKA

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

SÅ HÄR GÖR VI I NACKA

SÅ HÄR GÖR VI I NACKA SÅ HÄR GÖR VI I NACKA Dokumentets syfte Skapa gemensamma regler för redovisning samt beskriva hur vi gör i Nacka kommun när vi redovisar investeringar. Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och verksamheter.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar Region Halland Innehållsförteckning

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklaration EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare 2013 en bilaga Från Fastighetstidningen momsredovisning, restvärde, frivillig skatteskyldighet,

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer