Kultur och hälsa Mellan lunch och kaffe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och hälsa Mellan lunch och kaffe 2012-2015"

Transkript

1 1 [28] Referens Birgitta Jansson Slutrapport Kultur och hälsa Mellan lunch och kaffe KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

2 2 [28] Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Så här tänkte vi 5 Målsättning 5 Syfte 6 Projektets övergripande tidsplan 6 Projektets processgrupper 7 Ekonomi 7 Målgrupper 8 Vård och omsorgsboendet 8 Deltagare 8 Kulturambassadörer 8 Kulturvärdar 8 Det här gjorde vi 9 Del 1, Att låta-spåret 9 Rörelse-spåret 10 Metodhandböcker 10 Prova-på-tillfällen för boende och anhöriga 11 Föreställningar och konserter för alla Botkyrkas seniorer 12 Medarbetarutbildning 13 Del 2, De långa spåren 14 Ett fotografiskt spår 14 Inspirationsträffar för fast anställd omsorgspersonal 15 Kulturombudsutbildning 15 Föreställningar och workshops 15 Det här lärde vi oss 16 De äldre i projektet 16 Ett nytt språk 16 Ett långsiktligt välmående 17 De äldres växande delaktighet 18

3 3 [28] Kulturambassadörer, kulturvärdar och övriga medarbetare 18 Vi öppnar dörrar 18 Att se, höra och möta 19 Värdegrundgarantierna 19 Ett gott värdskap 20 Omsorgspersonalens resa 21 Pedagogernas resa 22 Projektets bekymmer 23 Kommunikation 23 Tid 24 Framtiden? 25 Bilagor Bilaga 1; Deltagande kulturambassadörer och kulturvärdar 26 Bilaga 2; Kontaktlista till medverkande 27 Friliggande digitala dokument Redovisning, Kultur och hälsa, Botkyrka kommun Metodhandbok Ljudgymnastik Metodhandbok Rörelse Reflektioner/studie från Marie Bergman Ljudspår 1 Reflektioner från Allegården, Ljudspår 2 Reflektioner från Silverkronan, Rörelsespår 2 Rapport från Fotospåret Rapport från Inspirationstillfällen och kulturombudsutbildning

4 4 [28] Sammanfattning Kultur och hälsa mellan lunch och kaffe var ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen kultur och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun - med inspiration av Dans i Stockholms stad & län och Kungliga Musikhögskolan. Projektet finansierades med kr av Kulturrådet och genomfördes under perioden Projektet riktade sig i del 1till äldre och medarbetare på Tumba vård och omsorgsboende samt allmänhetens äldre i Botkyrka. I projektets del 2 vidgades målgruppen till övriga vård och omsorgsboenden i kommunal regi i Botkyrka. Syftet har varit att stödja äldre människor i att leva ett kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang som ger positiva hälsoeffekter vilket i sin tur leder till en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet. Målet var att skapa hög kvalitet i medarbetarnas arbete med kommande kulturinsatser på olika äldreboenden. I projektet Kultur och hälsa - Mellan lunch och kaffe har sammanlagt ca 1000 äldre fått möjlighet att uppleva föreställningar, konserter, workshops och eget skapande som genomförts av professionella kulturskapare och pedagoger. 380 medarbetare i äldreomsorgen har fått utbildning/insikt i olika kulturella uttrycksformer, ökad kunskap i att göra kvalitativa val inom kulturområdet samt hur de praktiskt kan använda de estetiska verktygen i omsorgsarbetet på respektive avdelning. Under de tre år Kultur och hälsa-projektet har pågått har det resulterat i många glädjestunder. Positiva känslor har bidragit till att fysisk smärta har försvunnit. Dans och musik har under och efter projekttiden blivit attraktivt att använda som aktivitet på äldreboendet. Medarbetarna i projektet upplever att kulturen har gett dem ett nytt språk att använda sig av och menar att Man behöver inte kunna prata utan man kan använda sig av kroppsspråket istället. Påtagliga tecken på ökad livslust syntes i de äldres ögon, rosor på kinderna, mer naturligt upprest rygg, öppenhet och nya initiativ att kommunicera. En av medarbetarna uttryckte under projektets gång att Det här skulle vi behöva göra varje dag, det är bra för kroppen. Den blir varmt och glad. Att få skratta och ha kul med andra är bra. Även det sociala samspelet i huset har påverkats. Dörrar har öppnats på ett annat sätt. De boende har fått lära känna fler boende, personal och anhöriga. Förutom att medarbetarna idag känner fler boende har de även lärt känna fler kollegor i huset och kan och vill därför samarbeta mellan avdelningarna på ett annat sätt. Medarbetarna har också fått konkreta metoder att arbeta utifrån, nya idéer och inspiration och en större kunskap i både bemötande och respekten för integritet. Vilket gjort deras vardagliga arbete än mer meningsfullt.

5 5 [28] Metoderna i de långa spåren Att låta och Rörelse finns samlade i en metodhandbok, redo att skickas vidare till andra intresserade boenden. Bakgrund Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid Det är Botkyrkas kommunvision, gemensamt framtagen av kommuninvånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda. Utifrån medborgarens fokus vill vi stödja äldre människor i att leva ett aktivt kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang som ger positiva hälsoeffekter. Genom att föra kultur och omsorg närmare varandra vill vi medverka till att kultur långsiktigt integreras i alla äldres vardag. Sång, musik, konserter har länge varit en konstform inom Botkyrkas boenden. Den nya insatsen tar nu steget vidare i kontinuitet, delaktighet och eget utförande/skapande i vardagen. Så här tänkte vi Gemensamt ville kultur och fritidsförvaltningen och vård och omsorgsförvaltningen öka äldres hälsa, välbefinnande och möjlighet till en aktiv fritid genom att introducera både äldre och omsorgspersonal till kvalitativ kultur. Tillsammans med professionella konstutövare ville vi erbjuda de äldre kreativ pedagogik för kropp och själ i form av bland annat dans/rörelse och att låta/ljuda. Projektet syftade även till att fortbilda omsorgspersonal i att göra aktiva val på kulturområdet och kunna använda kulturella upplevelser och pedagogik, antingen live eller från exempelvis radio/tv, som verktyg i omsorgsarbetet. Platsen för projektets genomförande blev efter vård och omsorgsförvaltningens beslut Tumba vård och omsorgsboende. Målsättning Målet var att de äldres välbefinnande skulle öka genom en aktiv fritid inom kreativa områden. Vi ville stimulera de äldre på boendet att få fortsätta vara aktiva individer, att få uttrycka sina tankar, idéer och känslor genom bland annat rörelse/dans och att ljuda/låta. Målet var också att

6 6 [28] omsorgens medarbetare skulle få kunskap i att hantera estetiska verktyg som ett kommunikationsmedel samt en ökad kunskap om kulturens möjligheter inom omsorgen. Kort och gott så ville vi hitta nya vägar in i kvalitativ kultur, bredda det som fanns och skapa fler möten äldre emellan. Vi ville gå in i framtiden med kultur som en självklarhet på alla vård och omsorgsboenden. Syfte Syftet med projektet var att stödja äldre människor i att (oavsett var man bor) leva ett aktivt kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang. Vilket i sin tur ger positiva hälsoeffekter som bidrar till en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet. Syftet är också att inspirera medarbetare till ett aktivt kulturtänk på boendet med ett varierat kulturutbud. Projektets övergripande tidsplan Våren 2012: Förprojektering - arbetsgruppen planerar operativt innehåll. Hösten 2012: Operativt arbete med de långa spåren, föreställningar, konserter, workshops, Medarbetareutbildningar. Arbetsgruppen möts kontinuerligt för att aktivt förankra projektet i respektive verksamhets ordinarie uppdrag. Våren 2013: Arbetet fördjupas och utvecklas. Hösten 2013: Avslut av del 1, utvärdering och lansering i Botkyrka av metodhandledning Del 2 Årskifte : Botkyrka beslutar att låta projektet fortsätta med förankring och inriktning mot fler av Botkyrkas vård och omsorgsboenden. Hösten 2014: Operativt arbete med Ljudspår 2 och Rörelsespår 2 på två nya vård och omsorgsboenden. Ett fotospår med fokus på eget skapande. Inspirationsträffar för all fast anställd omsorgspersonal (ca 380 st). Kulturombudsutbildning för vård och omsorgsboendenas gamla och nya kulturombud (20 st). Våren 2015: Avslut, utvärdering, fotovernissage och diplomering av kulturombuden.

7 7 [28] Projektets processgrupper Under projekt Kultur och hälsas 42 månader har många personer bytt befattning och plats i Botkyrka kommuns organisation. Vilket inneburit att många av de olika processgrupperna haft stor omsättning av fysiska personer. Därför redovisas endast befattning/funktion av de kommunanställda i de olika grupperna nedan. Projektets styrgrupp bestod av kulturchef, kulturutvecklare/projektledare och kultursekretrare/projektledare kultur och fritidsförvaltningen. Referenssamtal verksamhetschef vård och omsorgsförvaltningen I del 1 av projektet bestod arbetsgruppen av de båda projektledarna, fyra enhetschefer och fyra kulturambassadörer Tumba vård och omsorgsboende, Mea Nordenfelt som rörelsepedagog och Marie Bergman som ljudpedagog. I projektets del 2 bestod arbetsgruppen för Ljudspår 2 av kulturutvecklare, biträdande enhetschef Allégårdens och två kulturambassadörer Allégårdens vård och omsorgsboende, en kulturambassadör från dagvården och Marie Bergman som ledde spåret. I Rörelsespår 2 bestod arbetsgruppen av kulturutvecklare, biträdande enhetschef och två kulturambassadörer Silverkronanas vård och omsorgsboende samt Mea Nordenfelt som ledde spåret. Fotospårets arbetsgrupp bestod av kulturutvecklare, biträdande enhetschef och två kulturambassadörer Tumba vård och omsorgsboende samt fotograf/projektledare Kristina Gellerstedt. I inspiration och kulturombudsutbildningens arbetsgrupp ingick kulturutvecklare och projektledare Susan Karlkvist. Referenssamtal med vård och omsorgsboendens enhetschefer och sektionschef. Ekonomi Stöd från kulturrådet 800,000 kr Projektledare och pedagoger -558,000 kr Artister, kulturutövare -158,000 kr Tryck -54,000 kr Övrigt -31,500 kr Totalt = -1,500 kr Botkyrka kommun har bidragit med ca 800 projektledartimmar till en kostnad av ca kr och ca 1700 omsorgspersonaltimmar till en kostnad på ca kr.

8 8 [28] Målgrupper Vård och omsorgsboendet Vård- och omsorgsförvaltningens enhetschefer valde Tumba vård och omsorgsboende att delta i projektet. Motivering: Tumba vård och omsorgsboende behöver få insikt, inspriation och motivation att ta sig an kulturaktiviteter som främjar alla boende på ett positivt framförhållande sätt. Av de sju avdelningar som fanns på Tumba vård och omsorgsboende valdes de fyra somatiska avdelningarna 2, 4, 5 och 6 ut att delta i projektet. Deltagare Varje enhetschef från de fyra deltagande avdelningarna valde i sin tur vilket spår de ville ingå i, ljud/att låtaspåret eller rörelsespåret, två avdelningar till varje spår. De deltagare som bjöds in skulle i första hand vara de som inte visat intresse för eller deltagit i boendets tidigare aktiviteter. De skulle inte heller ha någon uttalad demensdiagnos. Deltagarna bjöds in muntligt av ambassadörerna och varje spår började med ca 15 delttagare, dvs ungefär 7-8 personer från vardera avdelning. Kulturambassadörer Från vardera deltagande avdelning utsågs/tillfrågades en medarbetare att delta i respektive spår som kulturambassadör. Ambassadören skulle tillsammans med respektive pedagog utforma, utveckla och dokumentera spårens alla delar. För att sedan återkoppla och själva genomföra hälsoantydande kulturinsatser på den egna avdelningen. Ambassadörerna fick på det viset en unik ettårsutbildning. Ambassadörerna skulle även tillsammans ansvara för projektets föreställningar och workshops praktiska genomförande. Kulturvärdar Även fyra kulturvärdar utsågs på varje deltagande avdelning (totalt 16 st), dels med syfte att stötta ambassadörens arbete med ljud- alternativt rörelsespåret på avdelningen och dels att tillsammans med ambassadören stå för ett gott värdskap på föreställningar och prova-på-tillfällena, att på avdelningen föra vidare de teman prova-på-tillfällena/föreställningarna inbjöd till, samt att inspirera både boende, anhöriga och övriga medarbetare till en kulturell framtid.

9 9 [28] Det här gjorde vi För att uppnå våra mål och syften har vi valt metoder som handlar om utbildning genom att uppleva. Våra metoder för detta har varit; arbete med ljud, arbete med rörelse, metodhandböcker om arbetet med rörelse och ljud, prova-på-aktiviteter, föreställningar och konserter, medarbetarutbildning för kulturambassadörer och kulturvärdar. Del 1, Att låta-spåret Att sjunga i kör, det mår människan bra av har vi fått höra ganska ofta på senare tid. Om man inte kan sjunga går det nästan lika bra att prata med och tillsammans med andra människor i olika sammanhang. Men om man inte kan prata, vad återstår då? Gruntanken med spåret är - att låta. Om man inte har rösten och orden så har man ljudet. Olika ljud för olika människor, framställda på olika sätt beroende på dagsform, förmåga och vem det är som gör dem. Tillsammans med röstpedagog Marie Bergman fick ca 15 boende och två kulturambassadörer, Veronica Avalos och Ritva Lauronen, från två avdelningar på Tumba vård och omsorgsboende möjlighet att en gång i veckan under totalt 20 veckor hitta nya sätt att göra sig hörd på. Att prova rösten, hitta möjligheten, höra ljuden och efter egen förmåga, lust och nyfikenhet ge sina egna ljud kraft att höras av alla. Kanske, kanske kunde det också bli en låta-kör av allas gemensamma ljud? Under ljudspåret har deltagarna gjort enklare ljudövningar som alla kan göra. Man har gjort andningsövningar och enklare ljudgymnastik, sjungit flera igenkännande sånger exempelvis Volare, Music-Music-Music, Sån t är livet, Bam Bam Bamba. Deltagarna och ambassadörerna har även fått prova olika hjälpmedel som munspel, små rytm-ägg, ballonger, mjuka stretchband och gjort ljudövningar med luftiga och lätta sjalar. Man trallar och sjunger spontant i korridorerna. Glömmer att man var väldigt blyg inför sång för några veckor sedan Tillsammans har Marie, Ritva och Veronica diskuterat förhållningssätt, tillvägagångssätt och olika reaktioner hos deltagarna före och efter varje ljudpass. De har även dokumenterat arbetet genom att föra anteckningar och fotografera. Kulturambassadörerna fick via ljudspåret en ettårig utbildning och har själva fortsatt att leda grupper efter projekttiden. Arbetet resulterade i Metodhandboken Ljudgymnastik.

10 10 [28] Rörelse-spåret Samma utgångspunkt gäller för rörelsespåret. De som inte kan dansa eller röra sig med stora yviga gester, kanske kan vifta lite med ett finger, blinka med ögonlocket eller spänna en armmuskel och på så sätt få en bra start i rörelsespåret. Tillsammans med danspedagog Mea Nordenfelt fick ca 15 boende och två kulturambassadörer, Paola Cabrera och Arbresha Nasufi, från de två övriga avdelningarna i projektet möjlighet att en gång i veckan under totalt 20 veckor hitta nya rörelser enskilt eller i grupp. Rörelser som leder till ett aktivt kroppsspråk med en så stora skala av variationer som man själv finner lust, nyfikenhet och harmoni i. Oj, vad mycket puh jag har i munnen Deltagarna har fått göra olika rörelser för att väcka kroppen, såsom klappmassage, picka huvud och nacke, göra cirklar med fötterna och omfamna sig själva. De har även fått arbeta med lätta tyngder till exempel rispåsar och gjort andningsövningar för att hitta lugn och ro i kroppen. De har fått bjudit upp till dans från när och fjärran, och dansat både sittandes, ståendes och ibland enbart med ögonen. Alla har dansat utifrån sina egna förutsättningar. Mea Nordenfelt har både innan och efter varje tillfälle handlett Paola Cabrera och Arbresha Nasufi. Tillsammans har de diskuterat förhållningssätt, tillvägagångssätt och olika reaktioner hos deltagarna. De har även dokumenterat arbetet genom att föra anteckningar och fotografera. Kulturambassadörerna fick via ljudspåret en ettårig utbildning och har själva fortsatt att leda grupper efter projekttiden Dokumentationen finns samlad i Metodhandboken Rörelse och dans. Metodhandböcker Både Mea och Maries uppdrag var också att skriva varsin metodbok utifrån den egna insatsen inom projektet och de kunskaper som alstras tillsammans med deltagare och ambassadörer i spåren. Metodböckerna blir verktyg för övriga medarbetare på Tumba vård och omsorgsboende och så småningom även för övriga vård och omsorgsboenden i Botkyrka. Prova-på-tillfällen för boende och anhöriga Kulturaktiviteter som på ett kreativt, nytänkande och roande sätt bjuder in till delaktighet ökar allas välbefinnande och skapar också både nyfikenhet och intresse för en fortsatt aktiv fritid inom kreativa områden. Andra fredagen varje månad bjöds ca pensionärer in till varje tillfälle. I första hand bjöds boende på Tumba vård och omsorgsboende, deras anhöriga, medar-

11 11 [28] betare men också intresserade seniorer i allmänhet in att ta del i en bred och färgstark palett av kulturella upplevelser. Fokus var på det egna skapandet och delaktighet. Prova-på-tillfällena skulle också genom återkoppling av ambassadörerna inspirera övrig medarbetare, boende och anhöriga att på egen avdelning hitta ett nytänk för genomförande av liknande kulturupplevelser. Ett stort, stort leende visar sig på de samlade när Gitte börjar knäppa på gitarren och hälsa alla välkomna genom att gå runt till var och en och sjunga sången, Välkommen hit idag Med engagemang, tydligt kroppsspråk och välriktad intensitet visar Gitte Pålssons att man kan fånga stora gruppers intresse under lång tid. I Gittes workshop där 25 boende och sex personal deltog från alla våningar på Tumba vård och omsorgsboende var allas intresse fångat på 10 sekunder. Gitte tar fram sin gitarr, ser på de samlade deltagarna, och säger HEJ på bred skorrande skånska. Ett stort, stort leende visar sig på de samlade när Gitte börjar knäppa på gitarren och hälsa alla välkomna genom att gå runt till var och en, se dem djupt in i ögonen och sjunga sången Välkommen hit idag, Kalle. Hon går vidare till nästa person i ringen och sjunger välkommen hit idag, Karin och återigen nästa, välkommen hit idag, Inger. I och med det är alla med, både kroppsligt och själsligt. Gitte bjuder på sånger av alla de slag. Ibland allsång som I natt jag drömde och I m singing in the rain. Ibland sjöng hon ensam både vemodiga visor och sprudlande schlagers och däremellan berättar hon om livet i Malmö och hur man säger strumpor på skånska. Efter workshopen på väg bort i korridoren mot hissarna var deltagarnas kinder rosiga, ögonen glittrade och diskussionen livlig om var betoningen ligger i uttalet hosor (strumpor). Kameran användes flitigt denna dag. Man kan lätt byta ut gitarren mot bildvisning, historieberättande eller högläsning. Alla teman valdes utifrån samtal med boende, anhöriga och medarbetare på Tumba vård och omsorgsboende. Inbjudan via lokalpress, affischer, kulturambassadörer och kommunens webbsida. 12 oktober: Skuggspel med Pygméteatern 16 november: Livets rytm och den mänskliga musiken med Ingrid Hammarlund (inställt pga. sjukdom). 14 december: Skapa rytmer med kaffekoppar?! Med Michael Lönnbjer 15 februari: Fånga sången i gruppen! Med Birgitta Pålsson 15 mars: Latinamerikans dansworkshop med ambassadör Veronica Rus och kulturvärd Isabel Vilches från Tumba vård och omsorgsboende 12 april: Allsång på plan 6, med Teater Slava.

12 12 [28] Medarbetare från vardera avdelning stod för värdskapet. Det var härligt att uppleva personalens mod som konferencierer och artister Föreställningar och konserter för alla Botkyrkas seniorer I projektet ville vi föra kultur och omsorg närmare varandra genom samarbeten mellan äldreomsorgen och kulturaktörer som vanligen inte bjöds in till vård och omsorgsboenden. Publiken skulle få uppleva närkontakt med operasångare, förundras över kroppsspråket i flamencon och höra toner de inte trodde var möjliga ur helt vanlig musikinstrument. Vi ville också ge möjlighet till ett lättillgängligt kulturliv av hög kvalitet för alla Botkyrkas seniorer, oavsett var de bor. Sista söndagen varje månad bjöds hela Botkyrka in till dansföreställningar och konserter. Mellan boende, anhöriga och övriga seniorer fanns med i publiken vid varje tillfälle. De professionella utövarna höll även ett litet efterprat för de som ville efter uppträdandet. Inbjudan via kulturambassadörer, lokalpress, affischer och kommunens webbsida. Nu bjuder boende upp boende, de tar egna initiativ. Vi har byggt upp något fint här och nu rullar det på, det bara kommer 4 september: Officiell invigning av projektet med Superstar Orchestra. 30 september: Compass Flamenco med Morfar Lennart dansar. 28 oktober: Operaimprovisatörerna med Mozart i Tumba. 25 november: Fragment i rött och svart med dansgruppen Sjunger & tiger. 24 februari: Keltisk gitarr med Karen Mikara. 31 mars: Orientalisk dansföreställning med kulturvärdar Özlem Gunes och Rim Ayari 28 april: Jazzkonsert med Kungliga musikhögskolan Medarbetare på Tumba äldreboendet stod för värdskapet. Medarbetarutbildning Det genomfördes totalt åtta personalutbildningstillfällen. 20 medarbetare, 4 kulturambassadörer och 16 kulturvärdar, från fyra avdelningar på Tumba vård och omsorgsboende deltog. Utbildningarna var dialogbaserade prova-på verkstäder mellan omsorgspersonal och kulturutövare/pedagoger/producenter.

13 13 [28] De olika utbildningstemana har styrts av chefernas och ambassadörernas behov och önskemål allt eftersom projektet fortskridit. Bland annat uppstod behovet av dokumentationskunskap. Vilket resulterade i att medarbetarna fick två utbildningstillfällen för att kunna lyfta projektet och dess innehåll på de olika avdelningarna. Det handlade om dokumentering som var lättapplicerad på mottagarna (boende, anhörig, medarbetare) och som var genomförbart, kommunikationsmässigt, för personalgruppen. Det ingick exempelvis associations-, gestaltnings- och dramaövningar för att hitta ett prestigelöst flöde i användandet av ord, bild och dess sammansättning på ett tydligt och inspirerande sätt. Förutom dokumentation fick medarbetarna utbildning i Ta med kulturhändelser upp på avdelningen och De långa spårens påverkan/inverkan på deltagarna vid utbildningstillfället Ett gott värdskapet fick deltagarna insikter om hur betraktaren dvs. boende, anhöriga, externa besökare ser på vårdpersonalen som både grupp och enskild. Att som personal lära sig se på sin omgivning utifrån andra perspektiv än det egna ger en ny sorts öppenhet och omsorg runt den boende och den besökande och ett välkomnande i att faktiskt bli sedd. Nu för tiden får man som besökare/anhörig inte bara ett - Hej, från personalen, utan också följdfrågan - Kan jag hjälpa dig med något? 4 juni: Toning och klangskålar med Marie Bergman 27 augusti: Kulturambassadörerna berättar om sitt uppdrag och diskuterar sina förväntningar på samarbetet med kulturvärdarna, med Carina Savborg. 26 oktober: Att användagårdagens föreställning i samtal på avdelningen, med Birgitta Jansson 9 november: Ett gott värdskap, med Karin Ernstedt 11 januari: Dokumentation/utvärdering med Eva Dahlberg 25 januari: Andning och de båda spåren, med Mea Nordenfelt och Marie Bergman. 8 februari: Dokumentation del 2, med Eva Dahlberg 2 oktober: Mea Nordenfelt och Marie Bergman gemensam workshop rörelse/ljud för alla medarbetare på boendet 7 november: avslut, verktygslådan, diskussion Dessutom har ambassadörträffar skett vid 7 tillfällen. Medarbetarna har också fått ett antal oplanerade och spontana datautbildningar för att underlätta genomförandet av de olika projektuppdragen.

14 14 [28] Del 2, Projektets första del fick ett fantastiskt genomslag. Många insikter har fötts, tankar har utbytts och ett otroligt engagemang har vuxit fram inom personalgruppen på Tumba vård och omsorgsboende. För att metoderna ska fortleva behövde vi förankra dem ordentligt. Skapa rutiner och kontinuitet som gör det kulturella aktiviteterna lättarbetade för medarbetarna och som väcker längtan, nyfikenhet och håller delaktigheten levande hos de boende. Vi ville också skapa smidiga vägar att skicka kunskaper/erfarenheter vidare till Botkyrkas övriga boenden. De långa spåren Rörelse- och ljudspåret skickas vidare till Allégården och Silverkronan. Ett spår på vardera boende. De fyra kulturambassadörerna från Tumba vård och omsorgsboende presenterade metoderna för de nya ambassadörerna och fungerade som hjälpledare tills det nya boendets ambassadörer känner sig säkra med metodböckerna. Denna första termin bjöds även metodböckernas författare och spår -pedagoger, Mea Nordenfelt och Marie Bergman, in att leda respektive spår i 10 veckor. Ett fotografiskt spår Från rörelse och dans vill vi gå vidare i ett tredje spår, denna gång till bildkonst. Den digitala tekniken och utförandet på kamerorna gör det lätt idag att arbeta med fotografi. Ett verktyg som med enkelhet kan användas enskilt utan en massa förberedelser och/eller gemensamt i grupp. Att flytta in en eller tio kameror på ett vård och omsorgsboende är en spännande utmaning för både de som bor där och de som finns runt omkring. I ett nära samarbete mellan fotograf Kristina Gellerstedt och kulturambassadörerna Adil Gorgius och Özlem Günes ville vi visa på möjligheten att ta dagens teknik och göra den till sin egen, oavsett ålder, kunskap eller tidigare intresse. Nu först förstår jag att en bild kan säga mer än tusen ord. Det roligaste med projektet har varit samtalen runt de bilder vi fotograferat. Vi kommer alla från olika bakgrund och ser på livet och boendet på olika sätt, men här i projektet har vi hittat samma språk. Tänk att gamla jag har lärt mig så mycket En grupp med sex deltagare träffades under tio gånger varannan lördag för att titta på och samtala om bilder, både egna och andras. Mellan träffarna fick deltagarna olika fotouppdrag, exempelvis att ta en selfie, fota färger eller fota vad som hände vid ett visst klockslag. Uppdragen utfördes ibland med ambassadörernas och övriga medarbetars hjälp och ibland enskilt genom utomhuspromenader, betraktande av det egna rummet eller genom gemensamma fotosafaris genom huset. Alla uppdrag slutade med bildbetraktande och samtal på lördagarna. Och just

15 15 [28] samtalen upplevdes som alltmer viktigt för deltagarna. Tiden och möjligheten att i lugn och ro få reflektera över vardagen, livet och framtiden gav tydliga och starka spår hos deltagarna. Fotospåret avslutades med utställningen VAR DAG. Bilderna hänger i foajén på Tumba vård och omsorgsboende och kommer förmodligen bli kvar permanent. För att underlätta och inspirera medarbetare inom äldreomsorgen har en handledning skrivits om bildbetraktande av just dessa bilder. Det har också producerats en fotobok med alla utställningens bilder + lite extra bilder. Inspirationsträffar för fast anställd omsorgspersonal Träffarna genomfördes i syfte att väcka intresse för kultur och kulturer, identifiera kvalitativ kultur inom dels det egna närområdet och dels i professionellt utbud av kulturaktörer samt att inspireras i hur kultur kan användas som verktyg i det dagliga omsorgsarbetet. Inspirationsträffarna skulle också ge intresse i att bli ett av boendets kulturombud. Cirka 380 medarbetare inom omsorgsarbetet deltog i 38 grupper. Kulturombudsutbildning För både gamla och nya kulturombud. Vi ville med kursen skapa förståelse för kulturens inverkan på människor och intresse för kulturs genomförande på boendet. Målet var att identifiera vilket kulturintresse som finns bland de som bor på boendet just nu, att leta och hitta rätt kultur i det utbud som finns, att på ett lustfullt sätt kunna bjuda in de boende till olika kulturaktiviteter och att ha ett gott värdskapstänk runt kulturevenemangen. Vi ville också ge kulturombuden lättförståliga och praktiska verktyg som underlättar kultur och aktivitetsarbetet på avdelningarna. Handledningar, mallar och länkar från kulturombuds kursen finns numera på botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturforaldre. Fungerar som en framtida verktygslåda för kulturombuden och byggs kontinuerligt på med gemensamma krafter. 4 mars: ett gott värdskap med bland annat Camilla Larsson 11 mars: ett lustfyllt inbjudande med bland annat Paulin Lindström 16 mars: det nöjsamma genomförandet med bland annat Karin Andersson 24 mars: avslut Föreställningar och workshops Vi fyllde dessutom på med fler föreställningar och workshops under hösten 2013 utifrån uttryckta önskemål om mer opera, cirkus, balett och visor från de boende. 16 oktober: balett-workshop med danspedagog Tiiu Kokkonen 30 oktober: Still Alive med 65+ cirkusartister 20 november: trubadur Erik Winqvist 8 december: Romeo & Julia kören 24 december: julkonsert med Angie & Johan Lindblad

16 16 [28] Det här lärde vi oss Projekt Kultur och hälsa mellan lunch och kaffe, har visat sig vara en framgångsfaktor inom omsorgsarbetet på Tumba vård och omsorgsboende. De boende har tagit del i både stora och små kulturevenemang. De har fått se, höra och provat själva. Ibland har man hittat tillbaka till gamla igenkännande och efterlängtade kulturaktiviteter och andra gånger har man fått smaka på nya kulturella utmaningar. Omsorgspersonal har förvånats över den kulturella mångfalden, förundrats över de omedelbara effekter kultur har på oss människor och förtjusats över den nyfikenhet och delaktighet kulturevenemangen skapat hos de boende. De äldre i projektet Ett nytt språk Många äldre på boenden har annan härkomst än svensk och som i vissa fall begränsar en verbal kommunikation. Det finns även äldre som har funktionsnedsättningar av olika slag. I denna icke verbala kommunikation har vi sett att upplevelsen av dans, egna ljud, musik och eget skapande stärker identiteten för många av de äldre. Även att ingå i en grupp där alla lär känna varandra utifrån egna intressen, i det här fallet rörelse, ljud och foto, visar att språkbarriärerna minskar. Man sitter inte längre och bara betraktar varandra utan man hittar nya sätt att kommunicera på bl.a. genom nickar, blickar och leenden. Man behöver inte kunna prata utan man kan använda sig av kroppsspråket istället En av kulturambassadörerna berättade i slutet av projektet om en syrisk kvinna som inte ville gå upp ur sängen. När jag sätter igång syriansk musik på mobilen går hon upp och glömmer bort att hon har ont. Kulturambassadören menar att personalgruppen fått en helt annan metod att arbeta med och att metoden sprider sig på avdelningarna. Alla kollegor blir inspirerade. De gör samma sak för de ser att det funkar. Samma kulturambassadör uttryckte sin tveksamhet i början av projektet med orden Varför ska vi utsätta våra äldre för detta?

Kultur och hälsa Mellan lunch och kaffe 2012-2015

Kultur och hälsa Mellan lunch och kaffe 2012-2015 1 [27] Referens Birgitta Jansson Slutrapport Kultur och hälsa Mellan lunch och kaffe 2012-2015 KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg Projektet Guldstunder i äldres vardag Sida 2 Sida 3 Inledning Sedan augusti 2008 arbetar två kvalitetsinspiratörer

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Utvärdering av Clowner i äldreomsorgen. Syfte och mål. Clownernas arbetsmetoder och verktyg

Utvärdering av Clowner i äldreomsorgen. Syfte och mål. Clownernas arbetsmetoder och verktyg Utvärdering av Clowner i äldreomsorgen Clowner i äldreomsorgen har genomförts under våren 2008 som ett pilotprojekt och en del av Kultur i vården i Vellinge med stöd av Kultur Skåne. Projektet är unikt

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN LPP för Fritidshem BILDCIRKELN Yvonne Engberg Innehållsförteckning Elevgrupp... 1 Syfte... 1 Långsiktigt mål... 1-2 Konkreta mål... 2 Arbetssätt.2-3 Bedömning... 3 Dokumentation....3 Analys av bedömning

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Åre Gott exempel. Skapande hälsa

Åre Gott exempel. Skapande hälsa Åre Gott exempel Skapande hälsa I projektet Skapande hälsa, som tack vare bidrag från Kulturrådet kunde ta sin början 2011, genomförde Åre kommun kulturella aktiviteter som riktade sig till äldre människor

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer