Kultur och hälsa Mellan lunch och kaffe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och hälsa Mellan lunch och kaffe 2012-2015"

Transkript

1 1 [28] Referens Birgitta Jansson Slutrapport Kultur och hälsa Mellan lunch och kaffe KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

2 2 [28] Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Så här tänkte vi 5 Målsättning 5 Syfte 6 Projektets övergripande tidsplan 6 Projektets processgrupper 7 Ekonomi 7 Målgrupper 8 Vård och omsorgsboendet 8 Deltagare 8 Kulturambassadörer 8 Kulturvärdar 8 Det här gjorde vi 9 Del 1, Att låta-spåret 9 Rörelse-spåret 10 Metodhandböcker 10 Prova-på-tillfällen för boende och anhöriga 11 Föreställningar och konserter för alla Botkyrkas seniorer 12 Medarbetarutbildning 13 Del 2, De långa spåren 14 Ett fotografiskt spår 14 Inspirationsträffar för fast anställd omsorgspersonal 15 Kulturombudsutbildning 15 Föreställningar och workshops 15 Det här lärde vi oss 16 De äldre i projektet 16 Ett nytt språk 16 Ett långsiktligt välmående 17 De äldres växande delaktighet 18

3 3 [28] Kulturambassadörer, kulturvärdar och övriga medarbetare 18 Vi öppnar dörrar 18 Att se, höra och möta 19 Värdegrundgarantierna 19 Ett gott värdskap 20 Omsorgspersonalens resa 21 Pedagogernas resa 22 Projektets bekymmer 23 Kommunikation 23 Tid 24 Framtiden? 25 Bilagor Bilaga 1; Deltagande kulturambassadörer och kulturvärdar 26 Bilaga 2; Kontaktlista till medverkande 27 Friliggande digitala dokument Redovisning, Kultur och hälsa, Botkyrka kommun Metodhandbok Ljudgymnastik Metodhandbok Rörelse Reflektioner/studie från Marie Bergman Ljudspår 1 Reflektioner från Allegården, Ljudspår 2 Reflektioner från Silverkronan, Rörelsespår 2 Rapport från Fotospåret Rapport från Inspirationstillfällen och kulturombudsutbildning

4 4 [28] Sammanfattning Kultur och hälsa mellan lunch och kaffe var ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen kultur och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun - med inspiration av Dans i Stockholms stad & län och Kungliga Musikhögskolan. Projektet finansierades med kr av Kulturrådet och genomfördes under perioden Projektet riktade sig i del 1till äldre och medarbetare på Tumba vård och omsorgsboende samt allmänhetens äldre i Botkyrka. I projektets del 2 vidgades målgruppen till övriga vård och omsorgsboenden i kommunal regi i Botkyrka. Syftet har varit att stödja äldre människor i att leva ett kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang som ger positiva hälsoeffekter vilket i sin tur leder till en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet. Målet var att skapa hög kvalitet i medarbetarnas arbete med kommande kulturinsatser på olika äldreboenden. I projektet Kultur och hälsa - Mellan lunch och kaffe har sammanlagt ca 1000 äldre fått möjlighet att uppleva föreställningar, konserter, workshops och eget skapande som genomförts av professionella kulturskapare och pedagoger. 380 medarbetare i äldreomsorgen har fått utbildning/insikt i olika kulturella uttrycksformer, ökad kunskap i att göra kvalitativa val inom kulturområdet samt hur de praktiskt kan använda de estetiska verktygen i omsorgsarbetet på respektive avdelning. Under de tre år Kultur och hälsa-projektet har pågått har det resulterat i många glädjestunder. Positiva känslor har bidragit till att fysisk smärta har försvunnit. Dans och musik har under och efter projekttiden blivit attraktivt att använda som aktivitet på äldreboendet. Medarbetarna i projektet upplever att kulturen har gett dem ett nytt språk att använda sig av och menar att Man behöver inte kunna prata utan man kan använda sig av kroppsspråket istället. Påtagliga tecken på ökad livslust syntes i de äldres ögon, rosor på kinderna, mer naturligt upprest rygg, öppenhet och nya initiativ att kommunicera. En av medarbetarna uttryckte under projektets gång att Det här skulle vi behöva göra varje dag, det är bra för kroppen. Den blir varmt och glad. Att få skratta och ha kul med andra är bra. Även det sociala samspelet i huset har påverkats. Dörrar har öppnats på ett annat sätt. De boende har fått lära känna fler boende, personal och anhöriga. Förutom att medarbetarna idag känner fler boende har de även lärt känna fler kollegor i huset och kan och vill därför samarbeta mellan avdelningarna på ett annat sätt. Medarbetarna har också fått konkreta metoder att arbeta utifrån, nya idéer och inspiration och en större kunskap i både bemötande och respekten för integritet. Vilket gjort deras vardagliga arbete än mer meningsfullt.

5 5 [28] Metoderna i de långa spåren Att låta och Rörelse finns samlade i en metodhandbok, redo att skickas vidare till andra intresserade boenden. Bakgrund Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid Det är Botkyrkas kommunvision, gemensamt framtagen av kommuninvånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda. Utifrån medborgarens fokus vill vi stödja äldre människor i att leva ett aktivt kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang som ger positiva hälsoeffekter. Genom att föra kultur och omsorg närmare varandra vill vi medverka till att kultur långsiktigt integreras i alla äldres vardag. Sång, musik, konserter har länge varit en konstform inom Botkyrkas boenden. Den nya insatsen tar nu steget vidare i kontinuitet, delaktighet och eget utförande/skapande i vardagen. Så här tänkte vi Gemensamt ville kultur och fritidsförvaltningen och vård och omsorgsförvaltningen öka äldres hälsa, välbefinnande och möjlighet till en aktiv fritid genom att introducera både äldre och omsorgspersonal till kvalitativ kultur. Tillsammans med professionella konstutövare ville vi erbjuda de äldre kreativ pedagogik för kropp och själ i form av bland annat dans/rörelse och att låta/ljuda. Projektet syftade även till att fortbilda omsorgspersonal i att göra aktiva val på kulturområdet och kunna använda kulturella upplevelser och pedagogik, antingen live eller från exempelvis radio/tv, som verktyg i omsorgsarbetet. Platsen för projektets genomförande blev efter vård och omsorgsförvaltningens beslut Tumba vård och omsorgsboende. Målsättning Målet var att de äldres välbefinnande skulle öka genom en aktiv fritid inom kreativa områden. Vi ville stimulera de äldre på boendet att få fortsätta vara aktiva individer, att få uttrycka sina tankar, idéer och känslor genom bland annat rörelse/dans och att ljuda/låta. Målet var också att

6 6 [28] omsorgens medarbetare skulle få kunskap i att hantera estetiska verktyg som ett kommunikationsmedel samt en ökad kunskap om kulturens möjligheter inom omsorgen. Kort och gott så ville vi hitta nya vägar in i kvalitativ kultur, bredda det som fanns och skapa fler möten äldre emellan. Vi ville gå in i framtiden med kultur som en självklarhet på alla vård och omsorgsboenden. Syfte Syftet med projektet var att stödja äldre människor i att (oavsett var man bor) leva ett aktivt kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang. Vilket i sin tur ger positiva hälsoeffekter som bidrar till en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet. Syftet är också att inspirera medarbetare till ett aktivt kulturtänk på boendet med ett varierat kulturutbud. Projektets övergripande tidsplan Våren 2012: Förprojektering - arbetsgruppen planerar operativt innehåll. Hösten 2012: Operativt arbete med de långa spåren, föreställningar, konserter, workshops, Medarbetareutbildningar. Arbetsgruppen möts kontinuerligt för att aktivt förankra projektet i respektive verksamhets ordinarie uppdrag. Våren 2013: Arbetet fördjupas och utvecklas. Hösten 2013: Avslut av del 1, utvärdering och lansering i Botkyrka av metodhandledning Del 2 Årskifte : Botkyrka beslutar att låta projektet fortsätta med förankring och inriktning mot fler av Botkyrkas vård och omsorgsboenden. Hösten 2014: Operativt arbete med Ljudspår 2 och Rörelsespår 2 på två nya vård och omsorgsboenden. Ett fotospår med fokus på eget skapande. Inspirationsträffar för all fast anställd omsorgspersonal (ca 380 st). Kulturombudsutbildning för vård och omsorgsboendenas gamla och nya kulturombud (20 st). Våren 2015: Avslut, utvärdering, fotovernissage och diplomering av kulturombuden.

7 7 [28] Projektets processgrupper Under projekt Kultur och hälsas 42 månader har många personer bytt befattning och plats i Botkyrka kommuns organisation. Vilket inneburit att många av de olika processgrupperna haft stor omsättning av fysiska personer. Därför redovisas endast befattning/funktion av de kommunanställda i de olika grupperna nedan. Projektets styrgrupp bestod av kulturchef, kulturutvecklare/projektledare och kultursekretrare/projektledare kultur och fritidsförvaltningen. Referenssamtal verksamhetschef vård och omsorgsförvaltningen I del 1 av projektet bestod arbetsgruppen av de båda projektledarna, fyra enhetschefer och fyra kulturambassadörer Tumba vård och omsorgsboende, Mea Nordenfelt som rörelsepedagog och Marie Bergman som ljudpedagog. I projektets del 2 bestod arbetsgruppen för Ljudspår 2 av kulturutvecklare, biträdande enhetschef Allégårdens och två kulturambassadörer Allégårdens vård och omsorgsboende, en kulturambassadör från dagvården och Marie Bergman som ledde spåret. I Rörelsespår 2 bestod arbetsgruppen av kulturutvecklare, biträdande enhetschef och två kulturambassadörer Silverkronanas vård och omsorgsboende samt Mea Nordenfelt som ledde spåret. Fotospårets arbetsgrupp bestod av kulturutvecklare, biträdande enhetschef och två kulturambassadörer Tumba vård och omsorgsboende samt fotograf/projektledare Kristina Gellerstedt. I inspiration och kulturombudsutbildningens arbetsgrupp ingick kulturutvecklare och projektledare Susan Karlkvist. Referenssamtal med vård och omsorgsboendens enhetschefer och sektionschef. Ekonomi Stöd från kulturrådet 800,000 kr Projektledare och pedagoger -558,000 kr Artister, kulturutövare -158,000 kr Tryck -54,000 kr Övrigt -31,500 kr Totalt = -1,500 kr Botkyrka kommun har bidragit med ca 800 projektledartimmar till en kostnad av ca kr och ca 1700 omsorgspersonaltimmar till en kostnad på ca kr.

8 8 [28] Målgrupper Vård och omsorgsboendet Vård- och omsorgsförvaltningens enhetschefer valde Tumba vård och omsorgsboende att delta i projektet. Motivering: Tumba vård och omsorgsboende behöver få insikt, inspriation och motivation att ta sig an kulturaktiviteter som främjar alla boende på ett positivt framförhållande sätt. Av de sju avdelningar som fanns på Tumba vård och omsorgsboende valdes de fyra somatiska avdelningarna 2, 4, 5 och 6 ut att delta i projektet. Deltagare Varje enhetschef från de fyra deltagande avdelningarna valde i sin tur vilket spår de ville ingå i, ljud/att låtaspåret eller rörelsespåret, två avdelningar till varje spår. De deltagare som bjöds in skulle i första hand vara de som inte visat intresse för eller deltagit i boendets tidigare aktiviteter. De skulle inte heller ha någon uttalad demensdiagnos. Deltagarna bjöds in muntligt av ambassadörerna och varje spår började med ca 15 delttagare, dvs ungefär 7-8 personer från vardera avdelning. Kulturambassadörer Från vardera deltagande avdelning utsågs/tillfrågades en medarbetare att delta i respektive spår som kulturambassadör. Ambassadören skulle tillsammans med respektive pedagog utforma, utveckla och dokumentera spårens alla delar. För att sedan återkoppla och själva genomföra hälsoantydande kulturinsatser på den egna avdelningen. Ambassadörerna fick på det viset en unik ettårsutbildning. Ambassadörerna skulle även tillsammans ansvara för projektets föreställningar och workshops praktiska genomförande. Kulturvärdar Även fyra kulturvärdar utsågs på varje deltagande avdelning (totalt 16 st), dels med syfte att stötta ambassadörens arbete med ljud- alternativt rörelsespåret på avdelningen och dels att tillsammans med ambassadören stå för ett gott värdskap på föreställningar och prova-på-tillfällena, att på avdelningen föra vidare de teman prova-på-tillfällena/föreställningarna inbjöd till, samt att inspirera både boende, anhöriga och övriga medarbetare till en kulturell framtid.

9 9 [28] Det här gjorde vi För att uppnå våra mål och syften har vi valt metoder som handlar om utbildning genom att uppleva. Våra metoder för detta har varit; arbete med ljud, arbete med rörelse, metodhandböcker om arbetet med rörelse och ljud, prova-på-aktiviteter, föreställningar och konserter, medarbetarutbildning för kulturambassadörer och kulturvärdar. Del 1, Att låta-spåret Att sjunga i kör, det mår människan bra av har vi fått höra ganska ofta på senare tid. Om man inte kan sjunga går det nästan lika bra att prata med och tillsammans med andra människor i olika sammanhang. Men om man inte kan prata, vad återstår då? Gruntanken med spåret är - att låta. Om man inte har rösten och orden så har man ljudet. Olika ljud för olika människor, framställda på olika sätt beroende på dagsform, förmåga och vem det är som gör dem. Tillsammans med röstpedagog Marie Bergman fick ca 15 boende och två kulturambassadörer, Veronica Avalos och Ritva Lauronen, från två avdelningar på Tumba vård och omsorgsboende möjlighet att en gång i veckan under totalt 20 veckor hitta nya sätt att göra sig hörd på. Att prova rösten, hitta möjligheten, höra ljuden och efter egen förmåga, lust och nyfikenhet ge sina egna ljud kraft att höras av alla. Kanske, kanske kunde det också bli en låta-kör av allas gemensamma ljud? Under ljudspåret har deltagarna gjort enklare ljudövningar som alla kan göra. Man har gjort andningsövningar och enklare ljudgymnastik, sjungit flera igenkännande sånger exempelvis Volare, Music-Music-Music, Sån t är livet, Bam Bam Bamba. Deltagarna och ambassadörerna har även fått prova olika hjälpmedel som munspel, små rytm-ägg, ballonger, mjuka stretchband och gjort ljudövningar med luftiga och lätta sjalar. Man trallar och sjunger spontant i korridorerna. Glömmer att man var väldigt blyg inför sång för några veckor sedan Tillsammans har Marie, Ritva och Veronica diskuterat förhållningssätt, tillvägagångssätt och olika reaktioner hos deltagarna före och efter varje ljudpass. De har även dokumenterat arbetet genom att föra anteckningar och fotografera. Kulturambassadörerna fick via ljudspåret en ettårig utbildning och har själva fortsatt att leda grupper efter projekttiden. Arbetet resulterade i Metodhandboken Ljudgymnastik.

10 10 [28] Rörelse-spåret Samma utgångspunkt gäller för rörelsespåret. De som inte kan dansa eller röra sig med stora yviga gester, kanske kan vifta lite med ett finger, blinka med ögonlocket eller spänna en armmuskel och på så sätt få en bra start i rörelsespåret. Tillsammans med danspedagog Mea Nordenfelt fick ca 15 boende och två kulturambassadörer, Paola Cabrera och Arbresha Nasufi, från de två övriga avdelningarna i projektet möjlighet att en gång i veckan under totalt 20 veckor hitta nya rörelser enskilt eller i grupp. Rörelser som leder till ett aktivt kroppsspråk med en så stora skala av variationer som man själv finner lust, nyfikenhet och harmoni i. Oj, vad mycket puh jag har i munnen Deltagarna har fått göra olika rörelser för att väcka kroppen, såsom klappmassage, picka huvud och nacke, göra cirklar med fötterna och omfamna sig själva. De har även fått arbeta med lätta tyngder till exempel rispåsar och gjort andningsövningar för att hitta lugn och ro i kroppen. De har fått bjudit upp till dans från när och fjärran, och dansat både sittandes, ståendes och ibland enbart med ögonen. Alla har dansat utifrån sina egna förutsättningar. Mea Nordenfelt har både innan och efter varje tillfälle handlett Paola Cabrera och Arbresha Nasufi. Tillsammans har de diskuterat förhållningssätt, tillvägagångssätt och olika reaktioner hos deltagarna. De har även dokumenterat arbetet genom att föra anteckningar och fotografera. Kulturambassadörerna fick via ljudspåret en ettårig utbildning och har själva fortsatt att leda grupper efter projekttiden Dokumentationen finns samlad i Metodhandboken Rörelse och dans. Metodhandböcker Både Mea och Maries uppdrag var också att skriva varsin metodbok utifrån den egna insatsen inom projektet och de kunskaper som alstras tillsammans med deltagare och ambassadörer i spåren. Metodböckerna blir verktyg för övriga medarbetare på Tumba vård och omsorgsboende och så småningom även för övriga vård och omsorgsboenden i Botkyrka. Prova-på-tillfällen för boende och anhöriga Kulturaktiviteter som på ett kreativt, nytänkande och roande sätt bjuder in till delaktighet ökar allas välbefinnande och skapar också både nyfikenhet och intresse för en fortsatt aktiv fritid inom kreativa områden. Andra fredagen varje månad bjöds ca pensionärer in till varje tillfälle. I första hand bjöds boende på Tumba vård och omsorgsboende, deras anhöriga, medar-

11 11 [28] betare men också intresserade seniorer i allmänhet in att ta del i en bred och färgstark palett av kulturella upplevelser. Fokus var på det egna skapandet och delaktighet. Prova-på-tillfällena skulle också genom återkoppling av ambassadörerna inspirera övrig medarbetare, boende och anhöriga att på egen avdelning hitta ett nytänk för genomförande av liknande kulturupplevelser. Ett stort, stort leende visar sig på de samlade när Gitte börjar knäppa på gitarren och hälsa alla välkomna genom att gå runt till var och en och sjunga sången, Välkommen hit idag Med engagemang, tydligt kroppsspråk och välriktad intensitet visar Gitte Pålssons att man kan fånga stora gruppers intresse under lång tid. I Gittes workshop där 25 boende och sex personal deltog från alla våningar på Tumba vård och omsorgsboende var allas intresse fångat på 10 sekunder. Gitte tar fram sin gitarr, ser på de samlade deltagarna, och säger HEJ på bred skorrande skånska. Ett stort, stort leende visar sig på de samlade när Gitte börjar knäppa på gitarren och hälsa alla välkomna genom att gå runt till var och en, se dem djupt in i ögonen och sjunga sången Välkommen hit idag, Kalle. Hon går vidare till nästa person i ringen och sjunger välkommen hit idag, Karin och återigen nästa, välkommen hit idag, Inger. I och med det är alla med, både kroppsligt och själsligt. Gitte bjuder på sånger av alla de slag. Ibland allsång som I natt jag drömde och I m singing in the rain. Ibland sjöng hon ensam både vemodiga visor och sprudlande schlagers och däremellan berättar hon om livet i Malmö och hur man säger strumpor på skånska. Efter workshopen på väg bort i korridoren mot hissarna var deltagarnas kinder rosiga, ögonen glittrade och diskussionen livlig om var betoningen ligger i uttalet hosor (strumpor). Kameran användes flitigt denna dag. Man kan lätt byta ut gitarren mot bildvisning, historieberättande eller högläsning. Alla teman valdes utifrån samtal med boende, anhöriga och medarbetare på Tumba vård och omsorgsboende. Inbjudan via lokalpress, affischer, kulturambassadörer och kommunens webbsida. 12 oktober: Skuggspel med Pygméteatern 16 november: Livets rytm och den mänskliga musiken med Ingrid Hammarlund (inställt pga. sjukdom). 14 december: Skapa rytmer med kaffekoppar?! Med Michael Lönnbjer 15 februari: Fånga sången i gruppen! Med Birgitta Pålsson 15 mars: Latinamerikans dansworkshop med ambassadör Veronica Rus och kulturvärd Isabel Vilches från Tumba vård och omsorgsboende 12 april: Allsång på plan 6, med Teater Slava.

12 12 [28] Medarbetare från vardera avdelning stod för värdskapet. Det var härligt att uppleva personalens mod som konferencierer och artister Föreställningar och konserter för alla Botkyrkas seniorer I projektet ville vi föra kultur och omsorg närmare varandra genom samarbeten mellan äldreomsorgen och kulturaktörer som vanligen inte bjöds in till vård och omsorgsboenden. Publiken skulle få uppleva närkontakt med operasångare, förundras över kroppsspråket i flamencon och höra toner de inte trodde var möjliga ur helt vanlig musikinstrument. Vi ville också ge möjlighet till ett lättillgängligt kulturliv av hög kvalitet för alla Botkyrkas seniorer, oavsett var de bor. Sista söndagen varje månad bjöds hela Botkyrka in till dansföreställningar och konserter. Mellan boende, anhöriga och övriga seniorer fanns med i publiken vid varje tillfälle. De professionella utövarna höll även ett litet efterprat för de som ville efter uppträdandet. Inbjudan via kulturambassadörer, lokalpress, affischer och kommunens webbsida. Nu bjuder boende upp boende, de tar egna initiativ. Vi har byggt upp något fint här och nu rullar det på, det bara kommer 4 september: Officiell invigning av projektet med Superstar Orchestra. 30 september: Compass Flamenco med Morfar Lennart dansar. 28 oktober: Operaimprovisatörerna med Mozart i Tumba. 25 november: Fragment i rött och svart med dansgruppen Sjunger & tiger. 24 februari: Keltisk gitarr med Karen Mikara. 31 mars: Orientalisk dansföreställning med kulturvärdar Özlem Gunes och Rim Ayari 28 april: Jazzkonsert med Kungliga musikhögskolan Medarbetare på Tumba äldreboendet stod för värdskapet. Medarbetarutbildning Det genomfördes totalt åtta personalutbildningstillfällen. 20 medarbetare, 4 kulturambassadörer och 16 kulturvärdar, från fyra avdelningar på Tumba vård och omsorgsboende deltog. Utbildningarna var dialogbaserade prova-på verkstäder mellan omsorgspersonal och kulturutövare/pedagoger/producenter.

13 13 [28] De olika utbildningstemana har styrts av chefernas och ambassadörernas behov och önskemål allt eftersom projektet fortskridit. Bland annat uppstod behovet av dokumentationskunskap. Vilket resulterade i att medarbetarna fick två utbildningstillfällen för att kunna lyfta projektet och dess innehåll på de olika avdelningarna. Det handlade om dokumentering som var lättapplicerad på mottagarna (boende, anhörig, medarbetare) och som var genomförbart, kommunikationsmässigt, för personalgruppen. Det ingick exempelvis associations-, gestaltnings- och dramaövningar för att hitta ett prestigelöst flöde i användandet av ord, bild och dess sammansättning på ett tydligt och inspirerande sätt. Förutom dokumentation fick medarbetarna utbildning i Ta med kulturhändelser upp på avdelningen och De långa spårens påverkan/inverkan på deltagarna vid utbildningstillfället Ett gott värdskapet fick deltagarna insikter om hur betraktaren dvs. boende, anhöriga, externa besökare ser på vårdpersonalen som både grupp och enskild. Att som personal lära sig se på sin omgivning utifrån andra perspektiv än det egna ger en ny sorts öppenhet och omsorg runt den boende och den besökande och ett välkomnande i att faktiskt bli sedd. Nu för tiden får man som besökare/anhörig inte bara ett - Hej, från personalen, utan också följdfrågan - Kan jag hjälpa dig med något? 4 juni: Toning och klangskålar med Marie Bergman 27 augusti: Kulturambassadörerna berättar om sitt uppdrag och diskuterar sina förväntningar på samarbetet med kulturvärdarna, med Carina Savborg. 26 oktober: Att användagårdagens föreställning i samtal på avdelningen, med Birgitta Jansson 9 november: Ett gott värdskap, med Karin Ernstedt 11 januari: Dokumentation/utvärdering med Eva Dahlberg 25 januari: Andning och de båda spåren, med Mea Nordenfelt och Marie Bergman. 8 februari: Dokumentation del 2, med Eva Dahlberg 2 oktober: Mea Nordenfelt och Marie Bergman gemensam workshop rörelse/ljud för alla medarbetare på boendet 7 november: avslut, verktygslådan, diskussion Dessutom har ambassadörträffar skett vid 7 tillfällen. Medarbetarna har också fått ett antal oplanerade och spontana datautbildningar för att underlätta genomförandet av de olika projektuppdragen.

14 14 [28] Del 2, Projektets första del fick ett fantastiskt genomslag. Många insikter har fötts, tankar har utbytts och ett otroligt engagemang har vuxit fram inom personalgruppen på Tumba vård och omsorgsboende. För att metoderna ska fortleva behövde vi förankra dem ordentligt. Skapa rutiner och kontinuitet som gör det kulturella aktiviteterna lättarbetade för medarbetarna och som väcker längtan, nyfikenhet och håller delaktigheten levande hos de boende. Vi ville också skapa smidiga vägar att skicka kunskaper/erfarenheter vidare till Botkyrkas övriga boenden. De långa spåren Rörelse- och ljudspåret skickas vidare till Allégården och Silverkronan. Ett spår på vardera boende. De fyra kulturambassadörerna från Tumba vård och omsorgsboende presenterade metoderna för de nya ambassadörerna och fungerade som hjälpledare tills det nya boendets ambassadörer känner sig säkra med metodböckerna. Denna första termin bjöds även metodböckernas författare och spår -pedagoger, Mea Nordenfelt och Marie Bergman, in att leda respektive spår i 10 veckor. Ett fotografiskt spår Från rörelse och dans vill vi gå vidare i ett tredje spår, denna gång till bildkonst. Den digitala tekniken och utförandet på kamerorna gör det lätt idag att arbeta med fotografi. Ett verktyg som med enkelhet kan användas enskilt utan en massa förberedelser och/eller gemensamt i grupp. Att flytta in en eller tio kameror på ett vård och omsorgsboende är en spännande utmaning för både de som bor där och de som finns runt omkring. I ett nära samarbete mellan fotograf Kristina Gellerstedt och kulturambassadörerna Adil Gorgius och Özlem Günes ville vi visa på möjligheten att ta dagens teknik och göra den till sin egen, oavsett ålder, kunskap eller tidigare intresse. Nu först förstår jag att en bild kan säga mer än tusen ord. Det roligaste med projektet har varit samtalen runt de bilder vi fotograferat. Vi kommer alla från olika bakgrund och ser på livet och boendet på olika sätt, men här i projektet har vi hittat samma språk. Tänk att gamla jag har lärt mig så mycket En grupp med sex deltagare träffades under tio gånger varannan lördag för att titta på och samtala om bilder, både egna och andras. Mellan träffarna fick deltagarna olika fotouppdrag, exempelvis att ta en selfie, fota färger eller fota vad som hände vid ett visst klockslag. Uppdragen utfördes ibland med ambassadörernas och övriga medarbetars hjälp och ibland enskilt genom utomhuspromenader, betraktande av det egna rummet eller genom gemensamma fotosafaris genom huset. Alla uppdrag slutade med bildbetraktande och samtal på lördagarna. Och just

15 15 [28] samtalen upplevdes som alltmer viktigt för deltagarna. Tiden och möjligheten att i lugn och ro få reflektera över vardagen, livet och framtiden gav tydliga och starka spår hos deltagarna. Fotospåret avslutades med utställningen VAR DAG. Bilderna hänger i foajén på Tumba vård och omsorgsboende och kommer förmodligen bli kvar permanent. För att underlätta och inspirera medarbetare inom äldreomsorgen har en handledning skrivits om bildbetraktande av just dessa bilder. Det har också producerats en fotobok med alla utställningens bilder + lite extra bilder. Inspirationsträffar för fast anställd omsorgspersonal Träffarna genomfördes i syfte att väcka intresse för kultur och kulturer, identifiera kvalitativ kultur inom dels det egna närområdet och dels i professionellt utbud av kulturaktörer samt att inspireras i hur kultur kan användas som verktyg i det dagliga omsorgsarbetet. Inspirationsträffarna skulle också ge intresse i att bli ett av boendets kulturombud. Cirka 380 medarbetare inom omsorgsarbetet deltog i 38 grupper. Kulturombudsutbildning För både gamla och nya kulturombud. Vi ville med kursen skapa förståelse för kulturens inverkan på människor och intresse för kulturs genomförande på boendet. Målet var att identifiera vilket kulturintresse som finns bland de som bor på boendet just nu, att leta och hitta rätt kultur i det utbud som finns, att på ett lustfullt sätt kunna bjuda in de boende till olika kulturaktiviteter och att ha ett gott värdskapstänk runt kulturevenemangen. Vi ville också ge kulturombuden lättförståliga och praktiska verktyg som underlättar kultur och aktivitetsarbetet på avdelningarna. Handledningar, mallar och länkar från kulturombuds kursen finns numera på botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturforaldre. Fungerar som en framtida verktygslåda för kulturombuden och byggs kontinuerligt på med gemensamma krafter. 4 mars: ett gott värdskap med bland annat Camilla Larsson 11 mars: ett lustfyllt inbjudande med bland annat Paulin Lindström 16 mars: det nöjsamma genomförandet med bland annat Karin Andersson 24 mars: avslut Föreställningar och workshops Vi fyllde dessutom på med fler föreställningar och workshops under hösten 2013 utifrån uttryckta önskemål om mer opera, cirkus, balett och visor från de boende. 16 oktober: balett-workshop med danspedagog Tiiu Kokkonen 30 oktober: Still Alive med 65+ cirkusartister 20 november: trubadur Erik Winqvist 8 december: Romeo & Julia kören 24 december: julkonsert med Angie & Johan Lindblad

16 16 [28] Det här lärde vi oss Projekt Kultur och hälsa mellan lunch och kaffe, har visat sig vara en framgångsfaktor inom omsorgsarbetet på Tumba vård och omsorgsboende. De boende har tagit del i både stora och små kulturevenemang. De har fått se, höra och provat själva. Ibland har man hittat tillbaka till gamla igenkännande och efterlängtade kulturaktiviteter och andra gånger har man fått smaka på nya kulturella utmaningar. Omsorgspersonal har förvånats över den kulturella mångfalden, förundrats över de omedelbara effekter kultur har på oss människor och förtjusats över den nyfikenhet och delaktighet kulturevenemangen skapat hos de boende. De äldre i projektet Ett nytt språk Många äldre på boenden har annan härkomst än svensk och som i vissa fall begränsar en verbal kommunikation. Det finns även äldre som har funktionsnedsättningar av olika slag. I denna icke verbala kommunikation har vi sett att upplevelsen av dans, egna ljud, musik och eget skapande stärker identiteten för många av de äldre. Även att ingå i en grupp där alla lär känna varandra utifrån egna intressen, i det här fallet rörelse, ljud och foto, visar att språkbarriärerna minskar. Man sitter inte längre och bara betraktar varandra utan man hittar nya sätt att kommunicera på bl.a. genom nickar, blickar och leenden. Man behöver inte kunna prata utan man kan använda sig av kroppsspråket istället En av kulturambassadörerna berättade i slutet av projektet om en syrisk kvinna som inte ville gå upp ur sängen. När jag sätter igång syriansk musik på mobilen går hon upp och glömmer bort att hon har ont. Kulturambassadören menar att personalgruppen fått en helt annan metod att arbeta med och att metoden sprider sig på avdelningarna. Alla kollegor blir inspirerade. De gör samma sak för de ser att det funkar. Samma kulturambassadör uttryckte sin tveksamhet i början av projektet med orden Varför ska vi utsätta våra äldre för detta?

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:3 Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal Marianne Westring Nordh Socialt innehåll i vardagen för

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson FoU-Södertörns Skriftserie nr 82/10 Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson Innehållsförteckning Metoder och arbetssätt... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ni som arbetar med vårdtagarna har svaren, det gäller bara att hjälpas åt för att få fram dem. Förord

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Läsning som redskap inom äldreomsorgen

Läsning som redskap inom äldreomsorgen Länsbibliotek Västmanland Läsning som redskap inom äldreomsorgen erfarenheter från projekt Andersson, Pettersson, Lundström och jag i Västmanland 2001-2003 Ett samarbete mellan Länsbibliotek Västmanland,

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer