Svagare tillväxt på den svenska restaurangmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svagare tillväxt på den svenska restaurangmarknaden"

Transkript

1 Svagare tillväxt på den svenska restaurangmarknaden Rapport över 1-3 kvartalet 2015 Box 3546, Stockholm T Box 404, Göteborg T Box 186, Malmö T Pedagogensväg 2, Östersund T

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Dämpning av omsättningstillväxt under sista halvåret... 4 Högre prisutvecklingstakt på restaurang under Svag lönsamhet i restaurangbranschen... 5 Splittrad utveckling i restaurangbranschen... 6 Fördjupning: Privat restaurangkonsumtion i Sverige och i ett europeiskt perspektiv... 9 Fortsatt inbromsning på restaurangmarknaden sista kvartalet Bättre konjunktur positivt för restaurangbranschen Svagt positiv prognos för utvecklingen i restaurangbranschen för Bilaga 1: Kategoriindelning Sid 2 av 15

3 Sammanfattning Efter flera år av mycket stark omsättningstillväxt i restaurangbranschen har tillväxten nu börjat bromsa in. Tillväxten de två senaste kvartalen har varit den lägsta sedan momsen på restaurangmat sänktes den första januari Att tillväxten har avtagit har inte kommit som någon direkt överraskning. Sedan slutet på förra året har restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan succesivt dämpats. Dessutom har prisökningstakten på restaurangtjänster växlat upp under året. Det beror bland annat på att inköpspriserna på livsmedel har gått upp. Det kan också vara så att en del av restaurangföretagen har tagit ut kommande kostnadshöjningar till följd av höjda arbetsgivaravgifter för unga i förskott och höjt priserna. Den högre prisökningstakten har bidragit till att dämpa efterfrågetillväxten på restaurangtjänster och lett till att omsättningstillväxten varit lägre det sista halvåret. Den snabba tillväxten under flera års tid kan också ha lett till en viss mättnad vad gäller efterfrågan på restaurangtjänster. Det har varit relativt stora variationer i omsättningstillväxten för olika restaurangkategorier under de tre första kvartalen Hotellrestaurangerna har haft den snabbaste tillväxten medan kategorin trafiknära restauranger, catering, mässor har utvecklats mycket svagt med kraftigt sjunkande omsättning. Vi bedömer att omsättningstillväxten i volym sista kvartalet landar på ungefär en procent jämfört med motsvarande kvartal Den prognos som vi la i början på juni för helåret 2015 ligger därmed kvar oförändrad. Den förbättrade konjunkturen gör att vi trotsallt tror på fortsatt omsättningstillväxt för Vi bedömer att prisökningstakten på helåret blir tre procent och att omsättningstillväxten i volym blir två procent. Sid 3 av 15

4 %-utveckling Dämpning av omsättningstillväxt under sista halvåret Restaurangbranschen har utvecklats starkt under lång tid. Efter att ha följt den allmänna konjunkturen väl fram till 2012 gick branschen mot konjunkturen under åren som följde. Omsättningstillväxten låg en bra bit över det historiska snittet under perioden Det var samtidigt en period med svag tillväxt i den svenska ekonomin, framförallt under 2012 och Den starka utvecklingen under denna period där restaurangbranschen gick emot konjunkturen tillskriver Visita till stor utsträckning den sänkta momsen på mat serverad på restaurang, som sänktes från 25 procent till 12 procent den första januari Från och med det andra kvartalet 2015 har vi dock sett en tydlig inbromsning i omsättningstillväxten i restaurangbranschen. Tillväxten tredje kvartalet stannade på 2,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014, se diagram 1. I vår förra rapport från i juni i år förutsåg vi den inbromsning i omsättningstillväxten som vi nu har sett. Vår bedömning då grundande sig dels på de dämpade förväntningar på efterfrågan som restaurangföretagen angav, dels på den högre prisökningstakt på restaurangtjänster som började synas. De höjda priserna dämpar efterfrågan på restaurangtjänster. Diagram 1 Omsättningsutveckling (volym) i restaurangbranschen, data tom 3:e kvartalet 2015 %-utveckling kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år 8,0 4,0 0,0 5,1 4,5 4,7 4,2 4,3 3,8 3,5 1,2 0,9 0,5 0,9 5,5 5,1 4,7 6,2 1,2 0,4 4,8 4,1 4,4 5,0 2,9 2,5 3,6 4,6 4,2 4,0 4,8 4,2 1,5 2,1 - -0,6-2,1-1,7-1,4-0,5-4,0-3,3-4, Källa: Restaurangindex (SCB) Sid 4 av 15

5 %-utveckling Högre prisutvecklingstakt på restaurang under 2015 Prisutvecklingen på restaurang låg på i genomsnitt tre procent per år under 2000-talet fram till Därefter sänktes momsen på mat serverad på restaurang och prisutvecklingen på restaurang var därefter betydligt lägre. Den genomsnittliga prisökningstakten perioden låg på ca en procent. Under 2015 har restaurangpriserna börjat öka i snabbare takt igen. Tredje kvartalet låg prisnivån nästan tre procent högre på restaurangtjänster jämfört med tredje kvartalet 2014, se diagram 2. Det finns flera orsaker till den snabbare prisökningstakten på restaurangtjänster. För det första har den prisdämpande effekt som den sänkta momsen på restaurangmat haft klingat av. Enligt Visitas bedömning har momssänkningen haft fullt genomslag på restaurangpriserna och prisnivån ligger nu ca sex procent lägre än vad de skulle ha legat om inte momsen sänkts. För det andra har inköpspriserna på livsmedel börjar stiga i snabbare takt. Det gäller inte minst importerade livsmedel som i producentledet har ökat med drygt 2,5 procent hittills i år. För det tredje har restaurangföretagen fått höjda arbetskraftskostnader till följd av höjda arbetsgivaravgifter för unga, vilket drivit upp restaurangpriserna. Visita har beräknat att 30 procent av våra medlemsföretag kommer att få arbetskraftskostnadsökningar på över fem procent till följd av de höjda arbetsgivaravgifterna för unga. Diagram 2 Prisutveckling på restaurang, data tom 3:e kvartalet 2015 %-utveckling kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år 7,0 6,2 5,3 5,0 4,6 4,5 4,0 3,0 2,8 2,6 2,5 2,5 2,4 2,8 3,6 3,3 3,1 2,7 2,5 3,3 3,7 2,9 2,7 2,6 2,8 3,3 3,1 2,4 2,9 2,9 1,9 1,8 1,7 1,0 1,0 1,2 1,2 1,0 0,9 0,0 0,2-0,1 0,1-1, Källa: Konsumentprisindex (SCB) Svag lönsamhet i restaurangbranschen Trots den snabba tillväxten i restaurangbranschen syns inte samma utveckling i restaurangföretagens lönsamhet, se diagram 3. När restaurangföretagen får bedöma sin egen lönsamhet i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, var det något fler restaurangföretag som under tredje kvartalet ansåg att deras lönsamhet var dålig, än andelen som ansåg att deras lönsamhet var bra. Inte något kvartal under de senaste tre åren har det varit en tydligt större andel Sid 5 av 15

6 Nettotal Nettotal som ansett att lönsamheten varit god jämfört med andelen som ansett den varit dålig. Däremot har det under flera av kvartalen, precis som det senaste kvartalet, varit en större andel som ansett att lönsamheten varit dålig. Restaurangnäringen är en hårt konkurrensutsatt bransch med många småföretag med små marginaler. Det som hände när momsen på restaurangmat sänktes är att restaurangpriserna ökat långsammare än normalt, vilket stimulerat efterfrågan och omsättning av restaurangtjänster. Detta har i sin tur lett till fler restauranger och fler restauranganställda men inte betytt särskilt mycket för restaurangföretagens lönsamhet. Diagram 3 Restaurangföretagens syn på lönsamheten data tom 3:e kvartalet 2015 Nettotal 1 per kvart och 4-kvartals rullande medelvärde Kvartal 4-kvartals rullande medelvärde Källa: Konjunkturinstitutet Splittrad utveckling i restaurangbranschen 2 I diagram 4 visas omsättningsutvecklingen (löpande priser 3 ) för olika restaurangkategorier under de tre första kvartalen 2015 jämfört med motsvarande period Som framgår av diagrammet är det en ganska splittrad utveckling. Fyra av restaurangsegmenten har haft en stark omsättningstillväxt på mellan 7,9 och 8,9 procent under perioden. Två ytterligare segment har en positiv utveckling kring tre till fyra procent och ett segment har en kraftigt negativt utveckling. 1 När det är en större andel restaurangföretag som anser att lönsamheten är dålig jämfört med andelen som anser att lönsamheten är god ligger nettotalet under noll och tvärtom. 2 För att se definitionerna för de olika restaurangkategorierna se Bilaga 1. 3 Orsaken till att vi här redovisar omsättningen i löpande priser (värde) och inte i volym är att det saknas prisindex för de olika kategorierna vilket gör att utvecklingen inte går att räkna ut i volym. Sid 6 av 15

7 Diagram 4 Omsättningsutveckling (löpande priser) för olika restaurangkategorier 1-3:e kvartalet 2015 Procentuell utveckling jämfört med motsvarande period föregående år Hotellens restaurangförsäljning 8,9 Cafe/Konditorier 8,2 Fastfood/Snabbmat 8,1 Nöjesrestauranger, pubar, barer 7,8 Total restaurangförsäljning 5,3 Lunch- och kvällsrestauranger 4,3 Personalrestauranger 3,3 Trafiknärarestauranger, catering, mässor - 7,8 Källa: Restaurangindex (SCB) - 10,0-8, ,0-0,0 4,0 8,0 10,0 %-utveckling I det följande görs en kortare kommentar kring utvecklingen i de olika segmenten. Hotellrestauranger Hotellrestaurangerna omsatte 15,4 miljarder 2014, vilket var 14 procent av den totala restaurangomsättningen. Hittills i år har omsättningen ökat med 8,9 procent. Ett mycket starkt hotellår är en viktig förklaring till denna utvecklig. Antal gästernätter på de svenska hotellen har ökat perioden januari-september 2015 jämfört med motsvarande period 2014 med 1,3 miljoner, motsvarande 7,2 procent. Café/konditorier Café/konditorikategorin omsatte 6,3 miljarder 2014, vilket var 6 procent av den totala restaurangomsättningen. Hittills i år har omsättningen ökat med 8,2 procent. Den här kategorin har under flera års tid ökat betydligt snabbare än restaurangmarknaden totalt, så det är en trend som fortsätter. Under perioden ökade den totala restaurangomsättningen med 38 procent. Under samma period ökade omsättningen i Café/konditorisegmentet med 71 procent. Den snabba trendmässiga tillväxten kan förklaras av en marknad som utvecklats mycket starkt under de senaste åren med många nya koncept och kedjor. Fastfood/snabbmat Fastfood/snabbmatskategorin omsatte 13,8 miljarder 2014, vilket var 12 procent av den totala restaurangomsättningen. Hittills i år har omsättningen ökat med 8,1 procent. Efter att under ett par års tid haft en klart långsammare tillväxt än restaurangmarknaden i stort har tillväxten tagit Sid 7 av 15

8 fart i den här kategorin under Det är framförallt under det senaste kvartalet som tillväxten tagit fart med tillväxttal på över 10 procent varje månad. Nöjesrestauranger, pubar, barer Kategorin nöjesrestauranger, pubar, barer omsatte 12,4 miljarder 2014, vilket var 11 procent av den totala restaurangomsättningen. Hittills i år har omsättningen ökat med 7,8 procent. Efter ett par års lägre tillväxt än den samlade restaurangmarknaden, har tillväxten åter skjutit fart under året. Det gäller i synnerhet från maj och framåt då tillväxten legat på i genomsnitt 10 procent. Det kan bland annat bero på det relativt dåliga vädret som kan ha gynnat pubar på uteserveringars bekostnad. Lunch- och kvällsrestauranger Kategorin lunch- och kvällsrestauranger omsatte 48,9 miljarder 2014, vilket var 44 procent av den totala restaurangomsättningen. Det är alltså den klart största restaurangkategorin. Hittills i år har omsättningen ökat med 4,3 procent. Efter två år med relativt stark utveckling ser tillväxten inom denna kategori ut att ha saktat in något. De svagaste månaderna var dock maj-juli, vilket bland annat kan ha med sämre väder att göra. Det har sannolikt påverkat omsättningen på uteserveringar negativt. Personalrestauranger Kategorin personalrestauranger omsatte 5,1 miljarder 2014, vilket var 5 procent av den totala restaurangomsättningen. Hittills i år har omsättningen ökat med 3,3 procent. Att tillväxttakten inom personalrestauranger är lägre än i den samlade restaurangnäringen kan delvis förklaras av en stark utveckling förra året, då den hade ökat med 8,8 procent under motsvarande period. Över längre tid har omsättningen på personalrestaurangerna inte följt med den allmänna restaurangutvecklingen. Trafiknära restauranger, catering, mässor Kategorin trafiknära restauranger, catering, mässor omsatte 8,6 miljarder 2014, vilket var 8 procent av den totala restaurangomsättningen. Hittills i år har omsättningen minskat med hela 7,8 procent. Efter flera års tillväxt i paritet med eller starkare än restaurangmarknaden i stort, har omsättningen minskat ganska kraftigt på trafiknära restauranger, catering och mässor. Denna utveckling har i synnerhet accentuerats de senaste fyra månaderna då tillväxttakten varit i genomsnitt -13 procent. Sedan i december 2014 har omsättningen endast ökat under en månad (april). Sid 8 av 15

9 Procent Procent Fördjupning: Privat restaurangkonsumtion i Sverige och i ett europeiskt perspektiv I följande fördjupning ska vi studera utvecklingen av privat 4 konsumtion på restaurang i Sverige. Först ska vi titta på hur stor den privata restaurangkonsumtionen är i förhållande till den totala privata konsumtionen i Sverige och hur den andelen utvecklats under 2000-talet. Sedan ska vi jämföra andelen i Sverige 2014 med nivån i 28 andra europeiska länder. Slutligen ska vi jämföra nivån på den privata restaurangkonsumtionen uttryckt i Euro för 29 europeiska länder I diagram 5 nedan visas utvecklingen av den privata restaurangkonsumtionens andel av den totala privata konsumtionen i Sverige perioden Som framgår av diagrammet har andelen ökat från 4,2 procent år 2000 till 5,3 procent år Att andelen har ökat beror dels på att prisökningstakten på restaurang varit högre än den för privat konsumtion totalt under perioden, dels på att volymen restaurangtjänster ökat snabbare än volymen för total konsumtion. Den snabbare prisökningstakten stod för 80 procent av den ökade andelen och volymen för 20 procent. I den privata konsumtionen ingår även utländsk konsumtion i Sverige. Den utländska andelen av den totala restaurangkonsumtionen har ökat från 13 procent 2000 till 17 procent Diagram 5 Privat restaurangkonsumtion som andel av total privat konsumtion perioden Procent 5,0 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2 4,4 4,5 4,5 4,7 4,8 4,8 5,0 5,0 5,2 5,3 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 1,0 1,0 0, ,0 Källa: Eurostat I diagram 6 jämförs den privata restaurangkonsumtionen i 29 olika europeiska länder med den totala privata konsumtionen i samma länder. Som framgår av diagrammet är skillnaderna i andelar mycket stora mellan länderna. Eftersom även utländsk konsumtion ingår i siffrorna är 4 I privat konsumtion ingår även utlänningars konsumtion. Sid 9 av 15

10 andelarna klart störst i stora turistländer. Skälet är att turister i genomsnitt spenderar en stor del av sin totala konsumtion på ett resmål på restaurang. Det land där andelen var störst var Spanien där andelen uppgick till drygt 14 procent, vilket till stor del förklaras av det stora antalet turister som besöker landet. 18 av de 28 övriga länderna hade en högre andel än Sveriges 5,3 procent och medelvärdet bland samtliga 29 länder var 6,5 procent. Av de nordiska länderna hade Sverige en större andel än Danmark (4,9 procent) men en något lägre andel än Finland (5,8 procent). Klart lägst andel hade Serbien på 1,7 procent. Diagram 6 Spanien* Irland Malta Grekland* Österrike Cypern Portugal* Storbritannien Italien Island Tjeckien Nederländerna Luxemburg* Finland Estland Ungern* Slovenien Belgien Sverige Bulgarien Frankrike* Danmark Lettland Slovakien Tyskland Makedonien* Polen Litauen Serbien* Källa: Eurostat Privat restaurangkonsumtion som andel av total privat konsumtion i 29 europeiska länder 2014 Procent 1,7 2,3 2,2 3,3 6,1 6,1 5,9 5,8 5,7 5,6 5,3 5,3 5,3 5,1 5,1 4,9 4,8 4,8 4,4 8,8 8,3 7,9 7,5 7,4 10,6 10,0 0,0 4,0 8,0 10,0 1 14,0 1 Procent I diagram 7 har vi jämfört nivån på privat restaurangkonsumtion per capita i de 29 länderna. Samtliga 29 länders konsumtion per capita är omräknad till Euro. Det framgår tydligt att nivån på den privata restaurangkonsumtionen är lägst i de östeuropeiska länderna. Där var konsumtionen per capita i alla länderna utom Slovenien under 500 euro per capita. Nivån ligger generellt långt under den som gäller för de övriga länderna och en viktig förklaring är den lägre välståndsnivån i dessa länder. Av de övriga länderna är den privata konsumtionen per capita lägst i Tyskland, där den var på drygt 800 euro. Högst är konsumtionen i Irland med drygt euro. I Sverige ligger konsumtionen på euro, vilket var över snittet för de 29 länderna som låg på 952 euro. Nivån var dock lägre i Sverige än både i Finland och i Danmark där den låg på euro respektive euro. 11,8 12,8 14,2 *Avser För 7 av länderna avser siffrorna Sid 10 av 15

11 Diagram 7 Privat restaurangkonsumtion i Euro per capita i 29 europeiska länder 2014 Euro per capita Irland Österrike Spanien* Luxemburg Storbritannien Island Malta Cypern Grekland* Italien Finland Danmark Sverige Nederländerna Belgien Portugal Frankrike* Tyskland Sloventien Estland Tjeckien Slovakien* Lettland Ungern Bulgarien Litauen Polen Makedonien* Serbien* Euro per capita *Avser 2013 Källa: Eurostat Sid 11 av 15

12 Nettotal %-utveckling Fortsatt inbromsning på restaurangmarknaden sista kvartalet Som vi redovisat ovan har det skett en tydlig uppbromsning i omsättningstillväxten i restaurangbranschen det sista halvåret. Det här var en utveckling vi flaggade för i den förra tertialrapporten från i början på juni. Vi såg då att restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på restaurangtjänster hade dämpats sedan början på året. Historiskt har detta varit en god indikator för att omsättningstillväxten i branschen är varit på väg att bromsa upp, se diagram 8. I diagram 8 visas utvecklingen av restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på kort sikt. Detta kombineras med den faktiska utvecklingen av omsättning i volym under samma tidsperioder. Graferna är 12 månaders glidande medelvärden för att ge jämnare utveckling och en tydligare trend. Sambandet är inte perfekt men följsamheten är god. Restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan fortsätter att indikera en svag utveckling av omsättningstillväxten framöver. Om omsättningstillväxten följer restaurangernas förväntningar enligt historiskt mönster så indikerar det att omsättningstillväxten i volym för helåret 2015 landar på under två procents tillväxt. Det kommer inte att ske enligt vår bedömning. Vi bedömer att tillväxttalen kommer att ligga på i genomsnitt ca en procent i volym de sista tre månaderna. Omsättningstillväxten på helåret landar då på drygt två procent. Diagram Restaurangernas förväntningar på efterfrågan respektive faktiskt utfall av restaurangomsättningen (volym) Nettotal 6 respektive % -utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år, 12-månaders rullande medelvärde 8,0 4, Förväntan efterfrågan (vänster skala) Restaurangomsättning volym (höger skala) Källa: Konjunkturinstitutet & Restaurangindex (SCB) 0,0 - -4,0 6 Nettotal är skillnaden i andel mellan de företag som har svarat positivt respektive negativt. Nettotalet kan variera mellan -100 (samtliga företag svarar negativt) och +100 (samtliga företag svarar positivt). Ett värde över 0 visar att det är en större andel som har positiva förväntningar än andelen som har negativa. Sid 12 av 15

13 %-utveckling %-utveckling Bättre konjunktur positivt för restaurangbranschen Restaurangbranschen har historiskt följt den allmänna konjunkturen väl. Omsättningstillväxten i restaurangbranschen (volym) och omsättningstillväxten i den privata tjänstesektorn (volym) var mycket starkt korrelerade 10-årsperioden 2002 till Därefter följde några år där restaurangomsättningen gick emot konjunkturen och utvecklades mycket starkt trots en svag tillväxt i BNP och av omsättningen i den privata tjänstesektorn. Den här avvikelsen från det historiska mönstret tillskriver Visita den sänkta momsen på restaurangmat som stimulerade efterfrågan och omsättning på restaurangtjänster. Nu är Visitas bedömning att restaurangbranschen inte längre får någon fortsatt draghjälp av den sänkta momsen. Därför följer också bedömningen att följsamheten mot konjunkturen och tjänstesektorn sannolikt blir tydligare igen. I diagram 9 visas omsättningsutvecklingen i volym mellan restaurangbranschen och den privata tjänstesektorn från 2006 och framåt. Som diagrammet visar är följsamheten i omsättningstillväxten relativ stor. Efter att omsättningstillväxten varit klart starkare i restaurangbranschen under flera års tid, går utvecklingen åt olika håll under I diagrammet har vi lagt in Konjunkturinstitutets prognos för utvecklingen av tjänstesektorn under slutet på 2015 och för helåret Konjunkturinstitutets bedömning är att omsättningstillväxten i den privata tjänstesektorn landar på ca 3,5 procent Vår bedömning är att om den positiva tillväxten som Konjunkturinstitutet prognostiserar för 2016 slår in, så får vi också en positiv omsättningstillväxt i restaurangbranschen 2016 men på en lägre nivå. Diagram 9 8,0 Samvariationen mellan utvecklingen av omsättningen i privat tjänstesektor (volym) och omsättning på den svenska restaurangmarknaden (volym) tom sep 2015 %-utveckling jämfört med föregående år, 12-månaders rullande medelvärde 8,0 4,0 Prognos Konjunkturinstitutet 4,0 0,0 0, ,0-4, , Restaurangsektorn Tjänstesektorn (exkl. bank och försäkring) Källa: Konjunkturinstitutet & Restaurangindex (SCB) -8,0 Sid 13 av 15

14 Svagt positiv prognos för utvecklingen i restaurangbranschen för 2016 Utvecklingen av restaurangomsättningen följer mycket väl den bedömning vi gjort i rapporten i juni. Vi bedömer att den prognos för helåret vi gjorde då fortfarande håller, se tabell 1. Vi bedömer att omsättningstillväxten i volym landar på två procent för helåret 2015, vilket betyder att tillväxten sista kvartalet landar på ca en procent jämfört med motsvarande kvartal Vi bedömer att omsättningstillväxten i volym för 2016 också blir två procent. Den relativt goda utvecklingen av den svenska ekonomin bidrar till att hålla uppe efterfrågan på restaurangtjänster under Den starka utvecklingen i restaurangbranschen vi sett under flera år gör dock att det uppnåtts en viss mättnad på restaurangtjänster. Vi bedömer att prisutvecklingen på restaurangtjänster landar på en nivå kring tre procent. I det ligger också att branschen får en ytterligare kostnadsökning i form av höjda arbetsgivaravgifter för unga från och med halvårsskiftet Den högre prisökningstakten håller tillbaka efterfrågetillväxten något. Vi bedömer därför att omsättningstillväxten i volym ligger lägre än för tjänstesektorn under 2016 och landar på ca två procent. Sammantaget innebär detta att omsättningsökningen i kronor blir fem procent Tabell 1 Prognos för den svenska restaurangmarknaden 2015 och 2016 Prognos 2015 Prognos 2015 Differens Prognos 2016 (juni) (oktober) (juni-oktober Omsättning (volym), %-utv. +-0 Prisutveckling, %-utv. 2,5 2, ,0 Omsättning (värde), %-utv. 4,5 4, ,0 Sid 14 av 15

15 Bilaga 1: Kategoriindelning Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende. Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. Specialister på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. Take away är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer. Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc. Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår. Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar. Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn. Sid 15 av 15

Fortsatt stark tillväxt på restaurangmarknaden - men en inbromsning att vänta

Fortsatt stark tillväxt på restaurangmarknaden - men en inbromsning att vänta Fortsatt stark tillväxt på restaurangmarknaden - men en inbromsning att vänta Rapport över första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00

Läs mer

RAPPORT Restaurangmarknadens konjunkturläge November 2017

RAPPORT Restaurangmarknadens konjunkturläge November 2017 RAPPORT Restaurangmarknadens konjunkturläge November 217 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE OKTOBER 216 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens väg

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE JUNI 2016 Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 8 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198-25 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 75 7 Finland EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 1.12.24/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

Medlemsbranscher 2011. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

Medlemsbranscher 2011. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Medlemsbranscher 2011 Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare S t a t i s t i k i k o r t h e t Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, shr, är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Svenskt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198 26 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år 8 % Finland 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 2.5.25/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 ARBETSLÖSHETSGRAD

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vad säger dom om antalet jobb som skapats?

Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vad säger dom om antalet jobb som skapats? Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Vad säger dom om antalet jobb som skapats? 1 FÖRORD Visitas intensiva arbete med att påvisa att en likvärdig moms på mat oavsett var den

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Arbetskraftens rörlighet i det

Arbetskraftens rörlighet i det Arbetskraftens rörlighet i det utvidgade EU Eskil Wadensjö Jonas Eriksson Kommentatorer: Thord Pettersson & Peter Springfeldt en från de nya EU-länderna utvärdering och prognostisering Jonas Eriksson En

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

2,5 år med sänkt moms på mat serverad på restaurang Effekter på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen

2,5 år med sänkt moms på mat serverad på restaurang Effekter på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen 2,5 år med sänkt moms på mat serverad på restaurang Effekter på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg

Läs mer

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet... 4 Växelkursförändringar av stor

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid

Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid Presentation av vårbudgeten 2017 Magdalena Andersson 18 april 2017 Foto: Maskot / Folio 1 I korthet Överskott hela mandatperioden Styrkan i Sveriges ekonomi

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson SOM-rapport nr 9:13 SOM Västsvenska trender Väst-SOM-undersökningen 1998-8 Susanne Johansson Lennart Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Figur 1 Upplevd geografisk hemhörighet 1998-8

Läs mer

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:5 17.6.2015 Konsumentprisindex Maj 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010 Konsumentprisindex Oktober 2010 3,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar 20162018

Ekonomiska förutsättningar 20162018 Ekonomiska förutsättningar 20162018 Innehåll Bakåtblick Tillväxt o omvärlden Demografi Ekonomiska effekter Slutsats Jämförelser - Resultat Jämförelser - investeringar Jämförelser - egenfinansiering Jämförelser

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer