Reseströmmar en översikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseströmmar en översikt 2000 2012"

Transkript

1 Reseströmmar en översikt

2

3 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens utveckling och utvecklingen av gästnätter 18 Svenska marknadsandelar avseende utländska gästnätter på hotell 22 Europeisk jämförelse av marknadsandelar Bilder: Shutterstock Illustration på uppslaget 14 15: Tor-Arne Moe/Besöksliv Grafisk form: Produktionsdesign AB 3

4 Figurförteckning 19 Tabell 1. Antal gästnätter på hotell i Sverige från 16 besökarländer Tabell 2. Procentuell utveckling av gästnätter på hotell i Sverige från 16 besökarländer Diagram 1. Samband mellan total varuhandel (tkr) och utveckling av antal gästnätter på hotell 17 Diagram 2. Samband mellan förändrad växelkurs och utveckling av antal gästnätter 19 Tabell 3. Svenska marknadsandelar av gästnätter på hotell jämfört med Tabell 4. Utveckling svenska marknadsandelar, procentuell förändring Tabell 5. Totala marknadsandelar Tabell 6. Förändring totala marknadsandelar

5 Sammanfattning Antalet utländska gästernätter på svenska hotell har ökat kraftigt under perioden Totalt har antalet utländska gästnätter ökat med 2 miljoner, vilket är en ökning med 42 procent. 16 länder stod för 70 procent av det totala antalet utländska gästnätter under Den antalmässigt största tillväxten i gästnätter stod de norska besökarna för. Antalet norska gästnätter har ökat med drygt under denna period. Den procentuellt snabbaste ökningen av gästnätter var från polska besökare, 205 procent. Det finns ett mycket tydligt samband mellan det svenska handelsutbytet med olika länder och antalet gästnätter på hotell från samma länder. Med andra ord ett stort handelsutbyte med ett land sammanfaller med många gästnätter på svenska hotell från samma land. Det finns också ett mycket tydligt samband mellan utvecklingen av värdet på den svenska kronan mot olika valutor under perioden och utvecklingen av gästnätter på svenska hotell från motsvarande valutaområden. De svenska marknadsandelarna 1 vad gäller utländska besökare är föga förvånande störst när det gäller gästnätter från våra nordiska grannländer. Marknadsandelen av norska besökare bland de länder vi jämför med uppgick till 9,6 procent Motsvarande andel för Danmark och Finland var 3,6 respektive 6,0 procent. Inget av de övriga länderna i mätningen uppnår en andel över 1 procent. Det totala antalet utländska gästnätter på hotell i Sverige är i ett europeiskt perspektiv få. De sammanlagda gästnätterna från de 16 stora besökarländer vi granskat uppgick 2012 till 4,8 miljoner. Det kan jämföras 150 miljoner gästnätter i Spanien och 88 miljoner i Italien från samma länder. Det är endast i förhållande till våra nordiska grannländer som antalet utländska gästnätter är större. Vår totala marknadsandel av gästnätter från de länderna vi undersökt uppgick till 0,9 procent år Detta trots att vår marknadsandel procentuellt sett ökat med 30 procent sedan år Det är endast Tyskland som haft en snabbare tillväxt av sin marknadsandel. 1 Se definitionerna av marknadsandelarna i bilaga 1 och 2. 5

6 Inledning Utvecklingen av den svenska turistnäringen har varit stark under 2000-talet. Det gäller inte minst den utländska turismen till Sverige. Turistexporten har ökat med drygt 160 procent under perioden , vilket motsvarar en ökning med 66 miljarder kronor. Förädlingsvärdet i turistnäringen utgjorde cirka 2 procent av bruttonationalprodukten 2012 och andelen av den totala sysselsättningen i Sverige var 3,7 procent. Man pratar allt oftare om turist näringen som en av Sveriges basnäringar. Optimismen och ambitionen i den svenska turistnäringen för fortsatt stark tillväxt är stor. Trots en mycket gynnsam utveckling hittills under 2000-talet gör näringen själv bedömningen att det finns en fortsatt stor potential för Sverige som turistland. Den bedömningen bygger bland annat på att den snabba tillväxten som skett vad gäller utländsk turism i Sverige, har skett från en relativt låg nivå. I Nationell strategi för besöksnäringen formulerades målet att omsättningen i turistnäringen i Sverige skulle fördubblas mellan 2010 och 2020, från 250 miljarder till 500 miljarder kronor. Målet för turistexporten var en ökning från 94 till 200 miljarder kronor under samma period. För att klara dessa ambitiösa målsättningar är kunskap om faktiska förhållanden och utvecklingstendenser av största vikt. Frågan om varifrån de utländska besökarna till Sverige kommer ifrån, och i vilken utsträckning, är viktig att besvara för att turistnäringen ska veta hur den ska agera för att uppnå sina högt ställda målsättningar. Den här rapporten avser att besvara dessa frågeställningar genom att på en övergripande nivå beskriva turistströmmarna till Sverige och sätta in Sverige i ett europeiskt perspektiv. Med utgångspunkt från i huvudsak statistik kring utländska gästnätter på hotell i Sverige försöker vi i rapporten besvara ett antal olika delfrågor. Var ligger nivån på utländska gästnätter på hotell i Sverige från 16 stora besökarländer 2012, och hur har utvecklingen sett under perioden ? Finns det ett statistiskt samband mellan storleken på handel med ett land och antalet gästnätter från samma land? Finns det ett statistiskt samband mellan utvecklingen av den svenska växelkursen och utvecklingen av antal gästnätter från olika valutaområden? Hur har svenska marknadsandelar avseende gästnätter på hotell från de stora besökarländerna utvecklats under perioden ? Marknadsandelarna relateras till 14 europeiska länder. Hur fördelar sig marknadsandelarna avseende gästnätter på hotell från stora besökarländer totalt mellan Sverige och de 14 länderna i Europa? 6

7 Statistiken Statistiken avseende utländska gästnätter är hämtade från Eurostats databas. I rapporten begränsas jämförelserna till gästnätter på hotell. Det finns två huvudsakliga skäl till detta. För det första saknas statistik över andra boendeformer för hela tidsperioden i vissa länder. För det andra har det skett förändringar i metod och källa för insamling avseende vissa boendeformer, exempelvis gästnätter på campingplatser i Sverige. I Sveriges fall har förändringen av metod och insamling av statistiken medfört stora skillnader i nivån på antalet gästnätter. Mot den här bakgrunden har begränsningen till gästnätter på hotell varit rimlig. Ett varningens tecken bör lyftas för den statistik som används i rapporten. Som all statistik är den behäftad med osäkerhet. När det gäller utländska gästnätter på hotell i Sverige finns det exempelvis i statistiken ett stort antal gästnätter där besökarnas nationalitet är okänd. Mot den bakgrunden bör man tolka den stora exakthet med vilken statistiken presenteras med viss försiktighet. Det finns också anledning att tro att kvaliteten på statistiken avseende några av de andra länder som ingår i rapporten är inte håller samma höga kvalitet som den för Sverige. 7

8 Utländska gästnätter på hotell i Sverige Antal utländska gästnätter på hotell i Sverige Norge står för i särklass flest utländska gästätter på hotell i Sverige Gästnätterna från Norge, Tyskland och Danmark har antalmässigt ökar kraftigt under 2000-talet Det har varit svag utveckling av gästnätter från PIGS 2 -länderna och Storbritannien i finanskrisens kölvatten I det här avsnittet studerar vi utvecklingen av antalet gästnätter på hotell i Sverige från utländska besökare under perioden Tabell 1 visar utvecklingen i gästnätter på svenska hotell från våra 16 största besökarländer för vilka det finns data tillgänglig sedan år De 16 länderna i tabellen stod tillsammans för 4,8 miljoner gästnätter på svenska hotell år 2012, vilket motsvarade 72 procent av det totala antalet utländska gästnätter Antalet utländska gästnätter på hotell har totalt ökat med 42 procent under perioden , motsvarande 2 miljoner gästnätter. De 16 länderna i tabellen stod för 70 procent av ökningen. Räknat i antal gästnätter på svenska hotell är Norge helt ohotat det största besökarlandet med drygt 1,1 miljoner gästnätter år Det innebar att nästan var femte gästnatt på svenska hotell 2012 spenderades av en norsk besökare. Under 2000-talet har dessutom antalet gästnätter från norrmän ökat med över en halv miljon. Under perioden har antalet gästnätter minskat från tre länder, Grekland, Spanien och Storbritannien. Dessa länder har drabbats mycket hårt av den ekonomiska kris som följt i spåren finanskrisen. Svaga ökningar under denna tidsperiod märks exempelvis även från Italien och Portugal. 2 Portugal, Italien, Grekland, Spanien 8

9 Tabell 1. Antal gästnätter på hotell i Sverige från 16 besökarländer Norge Tyskland Storbritannien Danmark USA Finland Frankrike Italien Nederländerna Schweiz Spanien Polen Belgien Österrike Portugal Grekland Källa: Eurostat, bearbetning, Visita 9

10 Procentuell utveckling av utländska gästnätter på hotell i Sverige Gästnätter från Polen hade den snabbast procentuella tillväxten under perioden Stora procentuella ökningar av gästnätter från länder som börjar från en relativt låg nivå i början på perioden Svag utveckling av gästnätter från PIGS 3 -länderna och Storbritannien I det här avsnittet studerar vi den procentuella utvecklingen av gästnätter på hotell från de 16 stora besökarländerna till Sverige. Under perioden 2000 till 2012 ökade det totala antalet utländska gästnätter med 42 procent. Ökningen av gästnätter från de 16 länderna var tillsammans 40 procent, det vill säga något lägre än de utländska gästnätterna totalt. De snabbast procentuella ökningarna av utländska gästnätter på hotell i Sverige hittar man bland länder som tidigare haft en låg nivå på gästnätterna i Sverige. Det är inte förvånande då även små förändringar i faktiskt antal kan generera stora procentuella förändringar. Från Polen ökade antalet gästnätter med över 200 procent och från Portugal med nästan 180 procent. I antalet faktiska gästnätter motsvarar det respektive gästnätter. För de 16 granskade länderna totalt sett bromsades tillväxten upp under finanskrisen. Två av de tre länder från vilka antalet gästnätter minskat under perioden , Grekland och Spanien, är också två av de länder i Europa som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen i kölvattnet av finanskrisen. Intressant är att studera hur sambandet mellan ökningen av gästnätter på hotell i Sverige förhåller sig till respektive lands totala ökning av antalet gästnätter i samtliga studerade länder. De länder som ökat kraftigt i Sverige, har även i hög utsträckning ökat även totalt sett. Hur denna ökning fördelar sig redovisas i kapitlet om marknadsandelar. 3 Portugal, Italien, Grekland, Spanien 10

11 Tabell 2. Procentuell utveckling av gästnätter på hotell i Sverige från 16 besökarländer Polen 69% 80% 205% Portugal 129% 21% 178% Grekland 276% 31% 158% Österrike 29% 78% 130% Schweiz 23% 56% 92% Norge 35% 32% 78% Belgien 26% 21% 53% Danmark 24% 17% 45% Finland 15% 21% 38% Italien 33% 2% 36% Frankrike 4% 29% 35% Nederländerna 18% 7% 26% Tyskland 19% 5% 25% Spanien 43% 16% 20% USA 6% 5% 11% Storbritannien 21% 10% 8% Källa: Eurostat, bearbetning, Visita 11

12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter Sverige är en liten och utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade värdet av exporten till och importen från Sverige är i storlek över 100 procent av bruttonationalprodukten (BNP). En hypotes är att ett stort handelsutbyte mellan två länder påverkar gästnätterna på hotell mellan länderna positivt, det vill säga ju större handelsutbyte med ett land, desto fler gästnätter på hotell från samma land. Det finns självklart fler faktorer som bestämmer nivån och utvecklingen på besökare på de svenska hotellen från ett visst land. Syftet är inte att försöka ge en heltäckande förklaring till gästnätter från ett enskilt land utan endast att se om det finns någon korrelation mellan storleken på handeln med ett visst land och antalet gästnätter från detsamma. Diagram 1 (se sidan 13) visar sambandet mellan antalet gästnätter på svenska hotell från olika länder och nivån på den samlade exporten och importen av varor uttryckt i tusentals kronor från samma länder. Av diagrammet framgår att det finns ett relativt tydligt sådant samband. Hur ska diagrammet tolkas? Något förenklat kan man uttrycka det så, att de länder som återfinns under korrelationslinjen är de som har ett större antal gästnätter i förhållande till varuhandeln än de ovanför linjen. De länder som avviker tydligast från mönstret är Tyskland och Norge. Tyskland är Sveriges i särklass största varuhandelspartner, medan de inte dominerar besöks statistiken i motsvarande utsträckning. För Norge gäller det motsatta förhållandet. Sambandet mellan varuhandel och hotellnätter har inte samma intuitiva förklaring som exempelvis kan antas för sambandet mellan förändringar i växelkursen och utvecklingen av antal hotellnätter (se nästa kapitel), där en starkare växelkurs leder till högre pris. En viss del av sambandet med varuhandeln kan dock härledas till det faktum att handeln leder till att fler affärsresenärer besöker Sverige. 9 av 10 av de affärsresenärer som övernattar i Sverige bor på hotell, medan motsvarande andel för privatresenärer är färre än varannan. 4 4 IBIS 2012, Tillväxtverket 12

13 Diagram 1. Samband mellan total varuhandel (tkr) och utveckling antal gästnätter på hotell DE R 2 = 0, NO Varuhandel NL FI DK GB BE FR US PL ES PT AU GR CH IT Källa: SCB och Eurostat, bearbetning Visita. Gästnätter 13

14 HÄRIFRÅN KOMMER DE UTLÄNDSKA GÄSTERNA PÅ SVENSKA HOTELL Antal gästnätter på hotell i Sverige från 16 länder 2012 samt procentuell utveckling av gästnätter på hotell i Sverige från 16 länder USA 11% NEDERLÄNDERNA 26% NORGE 78% STORBRITANNIEN 8% BELGIEN 53% FRANKRIKE 35% PORTUGAL 178% SPANIEN 20%

15 DANMARK 45% FINLAND 38% TYSKLAND 25% ÖSTERRIKE 130% POLEN 205% SCHWEIZ 92% ITALIEN 36% GREKLAND 158%

16 Samband mellan växelkursens utveckling och utvecklingen av gästnätter En rimlig hypotes är att kostnaden förknippat med att resa till ett visst land har betydelse, ju högre kostnad, desto lägre efterfrågan. I detta avsnitt testar vi hypotesen om en förändring i den nominella växelkursen mellan den svenska kronan och de valutor som de 16 länderna vi studerar har påverkat utvecklingen av antal gästnätter från dessa länder under perioden 2000 till Utgångspunkten är att om den svenska kronan försvagas mot en annan valuta blir det billigare att semestra i Sverige för personer som bor i länder med den valuta som förstärkts och tvärtom. Detta resonemang bygger på att förändringen i den nominella växelkursen innebär ungefär samma förändring i den reala växelkursen. Det betyder att den svagare svenska kronan exempelvis inte neutraliseras av en motsvarande ökning av den svenska prisnivån. Variationen i inflationstakt mellan länderna under perioden har varit relativt liten varför det resonemanget håller väl. I diagram två (se sidan 17) visas sambandet mellan den procentuella förändringen i olika valutor mot den svenska kronan och förändring i antal gästnätter från länder från de olika valutaområdena perioden Positiv förändring av växelkursen ska i diagrammet tolkas som att den svenska kronans värde har minskat i värde mot den jämförda valutan och vice versa. Gästnätterna från alla länderna inom Euroområdet har slagits samman 5. Polen har exkluderats ur denna beräkning på grund av dess oerhört höga procentuella ökning av antalet gäst nätter under tidsperioden, vilken med stor sannolikhet kan härledas till andra faktorer än växelkursförändringar. Bilden är väldigt tydlig, det finns ett starkt samband mellan utvecklingen av den nominella växelkursen under perioden och utvecklingen av antalet gästnätter. För Storbritannien och USA, vars valutor försvagats, motsvaras den av en svag utveckling av antalet gästnätter på svenska hotell. För det land vars valuta stärkts kraftigt mot den svenska kronan under perioden, Schweiz, har antalet gästnätter också ökat kraftigt. 5 Det bör påpekas att det finns en relativt stort spridning i utvecklingen av antalet gästnätter bland länderna inom Euroområdet. 16

17 Diagram 2. Samband mellan förändrad växelkurs och utveckling antal gästnätter. 40% 30% 20% R 2 = 0, % Förändring Växelkurs 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10% 20% 30% Förändring Gästnätter Källa: Riksbanken och Eurostat, bearbetning Visita. 17

18 Svenska marknadsandelar avseende utländska gästnätter på hotell Nivån på marknadsandelar avseende utländska gästnätter på hotell 6 De svenska marknadsandelarna är störst när det gäller utländska gästnätter från Norden Sverige har ökat sina marknadsandelar bland de flesta länder sedan 2000 Den positiva utvecklingen har avmattats något sedan 2006 I detta avsnitt tittar vi på de svenska marknadsandelarna av gästnätter på hotell från de 16 länder som studeras i rapporten. Marknadsandelen utgörs av den procentuella andelen av gästnätter från ett land i förhållande till de totala gästnätterna från samma land i 13 länder i tabellen (ej Polen och USA) plus Sverige. Trots stark gästnattsutveckling från utländska besökare under 2000-talet står Sverige fortfarande för en relativt liten andel av de 16 besökarländernas totala antal utländska gästnätter, 0,9 procent år I endast fyra av de studerade länderna uppnår Sverige en marknadsandel på över 1 procent. Sveriges marknadsandelar när det gäller gästnätter på hotell är dock relativt stora när det gäller våra nordiska granländer, inte minst Norge. Nästan 10 procent av Norges totala antal gästnätter spenderades på svenska hotell Dock har vi under perioden sedan 2006 tappat marknadsandelar från de nordiska länderna i relativt stor omfattning. Det finns ett tydligt samband mellan tillväxt i antalet gästnätter på svenska hotell från besökare från ett visst land, se tabell 2, och utvecklingen av svenska marknadsandelar. 6 För att se hur marknadsandelarna beräknas, se Bilaga 1. 18

19 Tabell 3. Svenska marknadsandelar avseende gästnätter på hotell Norge 9,3% 10,6% 9,6% Finland 6,3% 7,0% 6,0% Danmark 3,8% 4,1% 3,9% USA 0,8% 0,9% 1,0% Polen 0,7% 0,7% 0,9% Grekland 0,3% 0,8% 0,7% Italien 0,5% 0,6% 0,6% Spanien 0,7% 0,7% 0,6% Schweiz 0,4% 0,5% 0,6% Storbritannien 0,5% 0,6% 0,5% Tyskland 0,4% 0,5% 0,5% Nederländerna 0,5% 0,5% 0,5% Frankrike 0,5% 0,5% 0,5% Österrike 0,2% 0,3% 0,5% Belgien 0,3% 0,3% 0,4% Portugal 0,1% 0,3% 0,3% Källa: Eurostat, bearbetning, Visita 19

20 Utveckling marknadsandelar Sverige har tagit marknadsandelar från de flesta länder under 2000-talet Svag utveckling från våra nordiska grannländer sedan 2006 Kraftig ökning från Grekland och Portugal, dock från relativt låga nivåer Här studeras den procentuella utvecklingen av de svenska marknadsandelarna av gästnätter från de 16 länder som rapporten studerar. Sammantaget har Sverige uppvisat en positiv marknadsutveckling från de flesta länder som studerats, sett över hela den studerade tidsperioden. Marknadsandelarna har ökat från 13 av de 16 länderna. Merparten av denna ökning skedde dock fram till 2006, under den senare delen av perioden har marknadsandelarna ökat i 9 av länderna, motsvarande siffra för var 14. Det enda landet från vilka Sveriges marknadsandelar minskat båda perioderna är Spanien. Anledningen till att utvecklingen varit svagare efter 2006 kan ha flera orsaker. Svagast utveckling uppvisas i länder som i högre grad drabbats av kraftigt försämrad ekonomi. Detta tillsammans med att den svenska kronan stärkts gentemot dessa länders valutor har gjort det relativt sett dyrare att besöka Sverige. 20

21 Tabell 4. Utveckling svenska marknadsandelar, procentuell förändring Grekland 185% 16% 139% Portugal 70% 32% 124% Österrike 31% 51% 97% Schweiz 16% 21% 41% Belgien 22% 12% 37% Tyskland 32% 3% 36% USA 16% 14% 32% Polen 5% 22% 28% Italien 15% 5% 21% Storbritannien 13% 3% 10% Nederländerna 10% 5% 5% Norge 14% 10% 2% Danmark 9% 6% 2% Finland 10% 14% 6% Frankrike 9% 3% 6% Spanien 9% 13% 21% Källa: Eurostat, bearbetning Visita. 21

22 Europeisk jämförelse av marknadsandelar Nivån på marknadsandelarna avseende utländska gästnätter på hotell Spanien dominerar gästnattsmarknaden, och ökar även mest i absoluta tal Österrike har i särklass flest gästnätter per capita Sedan 2000 har Sverige passerat både Norge och Danmark I följande avsnitt jämför vi antalet gästnätter på hotell från länderna i tabell 5 plus USA och Polen fördelade på 15 länderna i tabell 5. Som framgår är det mycket stora skillnader mellan de olika länderna vad gäller utländska gästnätter. Spanien hade flest utländska gästnätter med totalt 150 miljoner år Det kan jämföras med Finland som hade 2,5 miljoner utländska gästnätter. I absoluta tal är också Spanien det land där antalet gästnätter ökat mest med nästan 20 miljoner gästnätter. I fyra av länderna har antalet utländska gästnätter från de utvalda länderna faktiskt minskat under 2000-talet. I Frankrike har antalet gästnätter minskat med nästan 13 miljoner. Även i Norge och Schweiz har antalet gästnätter minskat. 22

23 Tabell 5. Totala marknadsandelar Spanien Italien Österrike Frankrike Storbritannien Grekland Tyskland Portugal Schweiz Nederländerna Belgien Sverige Danmark Norge Finland Källa: Eurostat, bearbetning Visita. USA Polen återfinns endast som besökarländer. 23

24 Andel av de totala marknadsandelarna och procentuell utveckling Tyskland tar flest marknadsandelar relativt sett Frankrike tappar kraftigt Sverige har den starkaste utvecklingen av de nordiska länderna. Finland och Norge tappar I det här avsnittet studerar vi hur stora marknadsandelar de olika länderna har av gästnätter på hotell från de utvalda länderna samt hur dessa marknadsandelar utvecklats Spanien är det land som 2012 hade störst marknadsandel från de utvalda länderna följt av Italien, 28,3 procent respektive 16,6 procent. Sex länderna har ökat sina marknadsandelar under perioden medan nio av länderna minskat sina marknadsandelar. Ser man till den procentuella tillväxten av marknadsandelar står sig Sverige starkt i konkurrensen. Näst efter Tyskland är Sverige det land som tagit flest marknadsandelar under 2000-talet. 24

25 Tabell 6. Förändring totala marknadsandelar Tyskland 5,2% 6,0% 7,1% 16% 18% 37% Sverige 0,7% 0,8% 0,9% 20% 8% 30% Storbritannien 6,7% 8,3% 8,0% 24% 4% 19% Spanien 26,5% 26,7% 28,3% 1% 6% 7% Danmark 0,8% 0,8% 0,8% 0% 5% 6% Italien 16,0% 16,4% 16,6% 3% 1% 4% Belgien 1,7% 1,7% 1,7% 1% 0% 1% Nederländerna 2,5% 2,5% 2,4% 2% 4% 2% Finland 0,5% 0,5% 0,5% 11% 13% 3% Portugal 4,4% 4,4% 4,2% 0% 4% 4% Österrike 10,0% 10,0% 9,6% 0% 4% 4% Grekland 8,3% 6,9% 7,5% 17% 8% 10% Norge 0,9% 0,8% 0,7% 8% 10% 17% Schweiz 3,2% 3,0% 2,4% 6% 19% 24% Frankrike 12,6% 10,9% 9,2% 13% 16% 27% Källa: Eurostat, bearbetning Visita. 25

26 Bilaga 1 Beräkning av marknadsandelar för respektive land Beräkning av Sveriges marknadsandel Alternativ 1 Marknadsandel % = Gästnätter land X i Sverige (Gästnätter land X i 14 länder ej land X) Alternativ 2 Marknadsandel % = Gästnätter land USA i Sverige (Gästnätter land USA i 15 länder) Exempel marknadsandel italienska respektive amerikanska gästnätter i Sverige 2012 Alternativ 1 Alternativ 2 GEO/PARTNER Italien USA Sverige Belgien Danmark Finland Utländska gästnätter i Sverige inklusive USA, Polen Frankrike Marknadsandel % = Grekland (Gästnätter totalt, inklusive 823 USA, Polen i 15 länder) Italien Nederländerna Norge Portugal Schweiz Spanien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike Totalt Sveriges marknadsandel italienska gästnätter: / = 0,6 % Sveriges marknadsandel amerikanska gästnätter: / = 1,0 % 26

27 Alternativ 1 Bilaga 2 Marknadsandel % = Gästnätter land X i Sverige (Gästnätter land X i 14 länder ej land X) Alternativ 2 Gästnätter land USA i Sverige Marknadsandel % = 1 5 Beräkning 1 (Gästnätter av land marknadsandelar totalt bland de USA i 15 länder) jämförda länderna Beräkning av Sveriges marknadsandel Marknadsandel % = Utländska gästnätter i Sverige inklusive USA, Polen (Gästnätter totalt, inklusive USA, Polen i 15 länder) Exempel total svensk marknadsandelar gästnätter i Sverige Sverige Spanien Italien Österrike Frankrike Storbritannien Grekland Tyskland Portugal Schweiz Nederländerna Belgien Sverige Danmark Norge Finland Totalt Sveriges marknadsandel: / = 0,9 % 27

28 Box 3546, Stockholm, ,

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Sveriges företagande och konkurrenskraft

Sveriges företagande och konkurrenskraft Ds 2011:17 Sveriges företagande och konkurrenskraft Internationell benchmarking Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-11-22 2012/12 Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Sverige har länge tillhört

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Restposten i betalningsbalansen

Restposten i betalningsbalansen Restposten i betalningsbalansen ett problem? AV GUNNAR BLOMBERG, LARS FORSS OCH INGVAR KARLSSON Författarna arbetar på avdelningen för penningpolitik. Betalningsbalansen är en statistisk redogörelse för

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Tillväxten mattades under 27...sid 3 BNP-tillväxten var 2,6 procent under 27, vilket var den lägsta sedan 23. Det fjärde kvartalet blev den kalenderkorrigerade

Läs mer

Jobbproblem och löneproblem kan priset bli för högt?

Jobbproblem och löneproblem kan priset bli för högt? Jobbproblem och löneproblem kan priset bli för högt? En studie av lönespridningen i Sverige och dess samhällsekonomiska konsekvenser red. Fabian Wallen Fabian Wallen, VD för det San Diego-baserade företaget

Läs mer

Boverket. Boendekostnader och boendeutgifter Sverige och Europa

Boverket. Boendekostnader och boendeutgifter Sverige och Europa Boverket Boendekostnader och boendeutgifter Sverige och Europa Boendekostnader och boendeutgifter Sverige och Europa Boverket december 2009 Titel: Boendekostnader och boendeutgifter - Sverige och Europa

Läs mer

Statistik ränteavdrag en uppdatering

Statistik ränteavdrag en uppdatering Statistik ränteavdrag en uppdatering Denna bilaga är en bilaga till Skatteverkets rapport Ränteavdrag i företagssektorn Fortsatt kartläggning av den 19 december 2011, dnr 131-836251-11/113 Bilagan är en

Läs mer

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel Nordisk gränshandel 2013 Rapporten framtagen av HUI Research AB på uppdrag av Svensk Handel Augusti 2014 2 Förord Handeln är en motor för Sveriges ekonomi. För vissa glesbygdskommuner spelar gränshandeln

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata

De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata DE SVENSKA HUSHÅLLENS SKULDSÄTTNING OCH BETALNINGSFÖRMÅGA EN ANALYS PÅ HUSHÅLLSDATA Trots den kraftiga kreditexpansion

Läs mer

- en del av Svensk turism juli 2013

- en del av Svensk turism juli 2013 Passagerarrederiernas rapport - en del av Svensk turism juli 2013 Presenteras av Passagerarrederiernas förening i samarbete med Sveriges Redareförening - I snart 200 år har det varit regelbunden passagerartrafik

Läs mer

Livsmedelsindustrin under en omvälvande tid. tiden före och efter EUmedlemskapet

Livsmedelsindustrin under en omvälvande tid. tiden före och efter EUmedlemskapet Livsmedelsindustrin under en omvälvande tid tiden före och efter EUmedlemskapet Livsmedelsekonomiska institutet Box 730 220 07 Lund http://www.sli.lu.se Christian Jörgensen Joakim Gullstrand Fredrik Wilhelmsson

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Stark exportuppgång...sid 3 Uppåt för hushållskonsumtionen...sid 9 Exporten efter finanskrisen...sid 20 Nummer 1 2015

Stark exportuppgång...sid 3 Uppåt för hushållskonsumtionen...sid 9 Exporten efter finanskrisen...sid 20 Nummer 1 2015 Ur innehållet: Stark exportuppgång...sid 3 Svensk export visar åter tecken på styrka efter flera svaga år och bidrog till att bredda uppgången i Sveriges ekonomi fjärde kvartalet. Vid sidan om tjänsteexporten

Läs mer

SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK. www.business-sweden.se

SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK. www.business-sweden.se SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK www.business-sweden.se INLEDNING Finanskrisen 2008-09 var den allvarligaste recessionen i världsekonomin sedan andra världskriget.

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Stockholms Universitet Sociologiska institutionen UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Karin Lundström D-uppsats i Demografi Höstterminen 2009 Handledare: Ann-Zofie Duvander 2 Sammanfattning

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer