Reseströmmar en översikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseströmmar en översikt 2000 2012"

Transkript

1 Reseströmmar en översikt

2

3 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens utveckling och utvecklingen av gästnätter 18 Svenska marknadsandelar avseende utländska gästnätter på hotell 22 Europeisk jämförelse av marknadsandelar Bilder: Shutterstock Illustration på uppslaget 14 15: Tor-Arne Moe/Besöksliv Grafisk form: Produktionsdesign AB 3

4 Figurförteckning 19 Tabell 1. Antal gästnätter på hotell i Sverige från 16 besökarländer Tabell 2. Procentuell utveckling av gästnätter på hotell i Sverige från 16 besökarländer Diagram 1. Samband mellan total varuhandel (tkr) och utveckling av antal gästnätter på hotell 17 Diagram 2. Samband mellan förändrad växelkurs och utveckling av antal gästnätter 19 Tabell 3. Svenska marknadsandelar av gästnätter på hotell jämfört med Tabell 4. Utveckling svenska marknadsandelar, procentuell förändring Tabell 5. Totala marknadsandelar Tabell 6. Förändring totala marknadsandelar

5 Sammanfattning Antalet utländska gästernätter på svenska hotell har ökat kraftigt under perioden Totalt har antalet utländska gästnätter ökat med 2 miljoner, vilket är en ökning med 42 procent. 16 länder stod för 70 procent av det totala antalet utländska gästnätter under Den antalmässigt största tillväxten i gästnätter stod de norska besökarna för. Antalet norska gästnätter har ökat med drygt under denna period. Den procentuellt snabbaste ökningen av gästnätter var från polska besökare, 205 procent. Det finns ett mycket tydligt samband mellan det svenska handelsutbytet med olika länder och antalet gästnätter på hotell från samma länder. Med andra ord ett stort handelsutbyte med ett land sammanfaller med många gästnätter på svenska hotell från samma land. Det finns också ett mycket tydligt samband mellan utvecklingen av värdet på den svenska kronan mot olika valutor under perioden och utvecklingen av gästnätter på svenska hotell från motsvarande valutaområden. De svenska marknadsandelarna 1 vad gäller utländska besökare är föga förvånande störst när det gäller gästnätter från våra nordiska grannländer. Marknadsandelen av norska besökare bland de länder vi jämför med uppgick till 9,6 procent Motsvarande andel för Danmark och Finland var 3,6 respektive 6,0 procent. Inget av de övriga länderna i mätningen uppnår en andel över 1 procent. Det totala antalet utländska gästnätter på hotell i Sverige är i ett europeiskt perspektiv få. De sammanlagda gästnätterna från de 16 stora besökarländer vi granskat uppgick 2012 till 4,8 miljoner. Det kan jämföras 150 miljoner gästnätter i Spanien och 88 miljoner i Italien från samma länder. Det är endast i förhållande till våra nordiska grannländer som antalet utländska gästnätter är större. Vår totala marknadsandel av gästnätter från de länderna vi undersökt uppgick till 0,9 procent år Detta trots att vår marknadsandel procentuellt sett ökat med 30 procent sedan år Det är endast Tyskland som haft en snabbare tillväxt av sin marknadsandel. 1 Se definitionerna av marknadsandelarna i bilaga 1 och 2. 5

6 Inledning Utvecklingen av den svenska turistnäringen har varit stark under 2000-talet. Det gäller inte minst den utländska turismen till Sverige. Turistexporten har ökat med drygt 160 procent under perioden , vilket motsvarar en ökning med 66 miljarder kronor. Förädlingsvärdet i turistnäringen utgjorde cirka 2 procent av bruttonationalprodukten 2012 och andelen av den totala sysselsättningen i Sverige var 3,7 procent. Man pratar allt oftare om turist näringen som en av Sveriges basnäringar. Optimismen och ambitionen i den svenska turistnäringen för fortsatt stark tillväxt är stor. Trots en mycket gynnsam utveckling hittills under 2000-talet gör näringen själv bedömningen att det finns en fortsatt stor potential för Sverige som turistland. Den bedömningen bygger bland annat på att den snabba tillväxten som skett vad gäller utländsk turism i Sverige, har skett från en relativt låg nivå. I Nationell strategi för besöksnäringen formulerades målet att omsättningen i turistnäringen i Sverige skulle fördubblas mellan 2010 och 2020, från 250 miljarder till 500 miljarder kronor. Målet för turistexporten var en ökning från 94 till 200 miljarder kronor under samma period. För att klara dessa ambitiösa målsättningar är kunskap om faktiska förhållanden och utvecklingstendenser av största vikt. Frågan om varifrån de utländska besökarna till Sverige kommer ifrån, och i vilken utsträckning, är viktig att besvara för att turistnäringen ska veta hur den ska agera för att uppnå sina högt ställda målsättningar. Den här rapporten avser att besvara dessa frågeställningar genom att på en övergripande nivå beskriva turistströmmarna till Sverige och sätta in Sverige i ett europeiskt perspektiv. Med utgångspunkt från i huvudsak statistik kring utländska gästnätter på hotell i Sverige försöker vi i rapporten besvara ett antal olika delfrågor. Var ligger nivån på utländska gästnätter på hotell i Sverige från 16 stora besökarländer 2012, och hur har utvecklingen sett under perioden ? Finns det ett statistiskt samband mellan storleken på handel med ett land och antalet gästnätter från samma land? Finns det ett statistiskt samband mellan utvecklingen av den svenska växelkursen och utvecklingen av antal gästnätter från olika valutaområden? Hur har svenska marknadsandelar avseende gästnätter på hotell från de stora besökarländerna utvecklats under perioden ? Marknadsandelarna relateras till 14 europeiska länder. Hur fördelar sig marknadsandelarna avseende gästnätter på hotell från stora besökarländer totalt mellan Sverige och de 14 länderna i Europa? 6

7 Statistiken Statistiken avseende utländska gästnätter är hämtade från Eurostats databas. I rapporten begränsas jämförelserna till gästnätter på hotell. Det finns två huvudsakliga skäl till detta. För det första saknas statistik över andra boendeformer för hela tidsperioden i vissa länder. För det andra har det skett förändringar i metod och källa för insamling avseende vissa boendeformer, exempelvis gästnätter på campingplatser i Sverige. I Sveriges fall har förändringen av metod och insamling av statistiken medfört stora skillnader i nivån på antalet gästnätter. Mot den här bakgrunden har begränsningen till gästnätter på hotell varit rimlig. Ett varningens tecken bör lyftas för den statistik som används i rapporten. Som all statistik är den behäftad med osäkerhet. När det gäller utländska gästnätter på hotell i Sverige finns det exempelvis i statistiken ett stort antal gästnätter där besökarnas nationalitet är okänd. Mot den bakgrunden bör man tolka den stora exakthet med vilken statistiken presenteras med viss försiktighet. Det finns också anledning att tro att kvaliteten på statistiken avseende några av de andra länder som ingår i rapporten är inte håller samma höga kvalitet som den för Sverige. 7

8 Utländska gästnätter på hotell i Sverige Antal utländska gästnätter på hotell i Sverige Norge står för i särklass flest utländska gästätter på hotell i Sverige Gästnätterna från Norge, Tyskland och Danmark har antalmässigt ökar kraftigt under 2000-talet Det har varit svag utveckling av gästnätter från PIGS 2 -länderna och Storbritannien i finanskrisens kölvatten I det här avsnittet studerar vi utvecklingen av antalet gästnätter på hotell i Sverige från utländska besökare under perioden Tabell 1 visar utvecklingen i gästnätter på svenska hotell från våra 16 största besökarländer för vilka det finns data tillgänglig sedan år De 16 länderna i tabellen stod tillsammans för 4,8 miljoner gästnätter på svenska hotell år 2012, vilket motsvarade 72 procent av det totala antalet utländska gästnätter Antalet utländska gästnätter på hotell har totalt ökat med 42 procent under perioden , motsvarande 2 miljoner gästnätter. De 16 länderna i tabellen stod för 70 procent av ökningen. Räknat i antal gästnätter på svenska hotell är Norge helt ohotat det största besökarlandet med drygt 1,1 miljoner gästnätter år Det innebar att nästan var femte gästnatt på svenska hotell 2012 spenderades av en norsk besökare. Under 2000-talet har dessutom antalet gästnätter från norrmän ökat med över en halv miljon. Under perioden har antalet gästnätter minskat från tre länder, Grekland, Spanien och Storbritannien. Dessa länder har drabbats mycket hårt av den ekonomiska kris som följt i spåren finanskrisen. Svaga ökningar under denna tidsperiod märks exempelvis även från Italien och Portugal. 2 Portugal, Italien, Grekland, Spanien 8

9 Tabell 1. Antal gästnätter på hotell i Sverige från 16 besökarländer Norge Tyskland Storbritannien Danmark USA Finland Frankrike Italien Nederländerna Schweiz Spanien Polen Belgien Österrike Portugal Grekland Källa: Eurostat, bearbetning, Visita 9

10 Procentuell utveckling av utländska gästnätter på hotell i Sverige Gästnätter från Polen hade den snabbast procentuella tillväxten under perioden Stora procentuella ökningar av gästnätter från länder som börjar från en relativt låg nivå i början på perioden Svag utveckling av gästnätter från PIGS 3 -länderna och Storbritannien I det här avsnittet studerar vi den procentuella utvecklingen av gästnätter på hotell från de 16 stora besökarländerna till Sverige. Under perioden 2000 till 2012 ökade det totala antalet utländska gästnätter med 42 procent. Ökningen av gästnätter från de 16 länderna var tillsammans 40 procent, det vill säga något lägre än de utländska gästnätterna totalt. De snabbast procentuella ökningarna av utländska gästnätter på hotell i Sverige hittar man bland länder som tidigare haft en låg nivå på gästnätterna i Sverige. Det är inte förvånande då även små förändringar i faktiskt antal kan generera stora procentuella förändringar. Från Polen ökade antalet gästnätter med över 200 procent och från Portugal med nästan 180 procent. I antalet faktiska gästnätter motsvarar det respektive gästnätter. För de 16 granskade länderna totalt sett bromsades tillväxten upp under finanskrisen. Två av de tre länder från vilka antalet gästnätter minskat under perioden , Grekland och Spanien, är också två av de länder i Europa som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen i kölvattnet av finanskrisen. Intressant är att studera hur sambandet mellan ökningen av gästnätter på hotell i Sverige förhåller sig till respektive lands totala ökning av antalet gästnätter i samtliga studerade länder. De länder som ökat kraftigt i Sverige, har även i hög utsträckning ökat även totalt sett. Hur denna ökning fördelar sig redovisas i kapitlet om marknadsandelar. 3 Portugal, Italien, Grekland, Spanien 10

11 Tabell 2. Procentuell utveckling av gästnätter på hotell i Sverige från 16 besökarländer Polen 69% 80% 205% Portugal 129% 21% 178% Grekland 276% 31% 158% Österrike 29% 78% 130% Schweiz 23% 56% 92% Norge 35% 32% 78% Belgien 26% 21% 53% Danmark 24% 17% 45% Finland 15% 21% 38% Italien 33% 2% 36% Frankrike 4% 29% 35% Nederländerna 18% 7% 26% Tyskland 19% 5% 25% Spanien 43% 16% 20% USA 6% 5% 11% Storbritannien 21% 10% 8% Källa: Eurostat, bearbetning, Visita 11

12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter Sverige är en liten och utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade värdet av exporten till och importen från Sverige är i storlek över 100 procent av bruttonationalprodukten (BNP). En hypotes är att ett stort handelsutbyte mellan två länder påverkar gästnätterna på hotell mellan länderna positivt, det vill säga ju större handelsutbyte med ett land, desto fler gästnätter på hotell från samma land. Det finns självklart fler faktorer som bestämmer nivån och utvecklingen på besökare på de svenska hotellen från ett visst land. Syftet är inte att försöka ge en heltäckande förklaring till gästnätter från ett enskilt land utan endast att se om det finns någon korrelation mellan storleken på handeln med ett visst land och antalet gästnätter från detsamma. Diagram 1 (se sidan 13) visar sambandet mellan antalet gästnätter på svenska hotell från olika länder och nivån på den samlade exporten och importen av varor uttryckt i tusentals kronor från samma länder. Av diagrammet framgår att det finns ett relativt tydligt sådant samband. Hur ska diagrammet tolkas? Något förenklat kan man uttrycka det så, att de länder som återfinns under korrelationslinjen är de som har ett större antal gästnätter i förhållande till varuhandeln än de ovanför linjen. De länder som avviker tydligast från mönstret är Tyskland och Norge. Tyskland är Sveriges i särklass största varuhandelspartner, medan de inte dominerar besöks statistiken i motsvarande utsträckning. För Norge gäller det motsatta förhållandet. Sambandet mellan varuhandel och hotellnätter har inte samma intuitiva förklaring som exempelvis kan antas för sambandet mellan förändringar i växelkursen och utvecklingen av antal hotellnätter (se nästa kapitel), där en starkare växelkurs leder till högre pris. En viss del av sambandet med varuhandeln kan dock härledas till det faktum att handeln leder till att fler affärsresenärer besöker Sverige. 9 av 10 av de affärsresenärer som övernattar i Sverige bor på hotell, medan motsvarande andel för privatresenärer är färre än varannan. 4 4 IBIS 2012, Tillväxtverket 12

13 Diagram 1. Samband mellan total varuhandel (tkr) och utveckling antal gästnätter på hotell DE R 2 = 0, NO Varuhandel NL FI DK GB BE FR US PL ES PT AU GR CH IT Källa: SCB och Eurostat, bearbetning Visita. Gästnätter 13

14 HÄRIFRÅN KOMMER DE UTLÄNDSKA GÄSTERNA PÅ SVENSKA HOTELL Antal gästnätter på hotell i Sverige från 16 länder 2012 samt procentuell utveckling av gästnätter på hotell i Sverige från 16 länder USA 11% NEDERLÄNDERNA 26% NORGE 78% STORBRITANNIEN 8% BELGIEN 53% FRANKRIKE 35% PORTUGAL 178% SPANIEN 20%

15 DANMARK 45% FINLAND 38% TYSKLAND 25% ÖSTERRIKE 130% POLEN 205% SCHWEIZ 92% ITALIEN 36% GREKLAND 158%

16 Samband mellan växelkursens utveckling och utvecklingen av gästnätter En rimlig hypotes är att kostnaden förknippat med att resa till ett visst land har betydelse, ju högre kostnad, desto lägre efterfrågan. I detta avsnitt testar vi hypotesen om en förändring i den nominella växelkursen mellan den svenska kronan och de valutor som de 16 länderna vi studerar har påverkat utvecklingen av antal gästnätter från dessa länder under perioden 2000 till Utgångspunkten är att om den svenska kronan försvagas mot en annan valuta blir det billigare att semestra i Sverige för personer som bor i länder med den valuta som förstärkts och tvärtom. Detta resonemang bygger på att förändringen i den nominella växelkursen innebär ungefär samma förändring i den reala växelkursen. Det betyder att den svagare svenska kronan exempelvis inte neutraliseras av en motsvarande ökning av den svenska prisnivån. Variationen i inflationstakt mellan länderna under perioden har varit relativt liten varför det resonemanget håller väl. I diagram två (se sidan 17) visas sambandet mellan den procentuella förändringen i olika valutor mot den svenska kronan och förändring i antal gästnätter från länder från de olika valutaområdena perioden Positiv förändring av växelkursen ska i diagrammet tolkas som att den svenska kronans värde har minskat i värde mot den jämförda valutan och vice versa. Gästnätterna från alla länderna inom Euroområdet har slagits samman 5. Polen har exkluderats ur denna beräkning på grund av dess oerhört höga procentuella ökning av antalet gäst nätter under tidsperioden, vilken med stor sannolikhet kan härledas till andra faktorer än växelkursförändringar. Bilden är väldigt tydlig, det finns ett starkt samband mellan utvecklingen av den nominella växelkursen under perioden och utvecklingen av antalet gästnätter. För Storbritannien och USA, vars valutor försvagats, motsvaras den av en svag utveckling av antalet gästnätter på svenska hotell. För det land vars valuta stärkts kraftigt mot den svenska kronan under perioden, Schweiz, har antalet gästnätter också ökat kraftigt. 5 Det bör påpekas att det finns en relativt stort spridning i utvecklingen av antalet gästnätter bland länderna inom Euroområdet. 16

17 Diagram 2. Samband mellan förändrad växelkurs och utveckling antal gästnätter. 40% 30% 20% R 2 = 0, % Förändring Växelkurs 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10% 20% 30% Förändring Gästnätter Källa: Riksbanken och Eurostat, bearbetning Visita. 17

18 Svenska marknadsandelar avseende utländska gästnätter på hotell Nivån på marknadsandelar avseende utländska gästnätter på hotell 6 De svenska marknadsandelarna är störst när det gäller utländska gästnätter från Norden Sverige har ökat sina marknadsandelar bland de flesta länder sedan 2000 Den positiva utvecklingen har avmattats något sedan 2006 I detta avsnitt tittar vi på de svenska marknadsandelarna av gästnätter på hotell från de 16 länder som studeras i rapporten. Marknadsandelen utgörs av den procentuella andelen av gästnätter från ett land i förhållande till de totala gästnätterna från samma land i 13 länder i tabellen (ej Polen och USA) plus Sverige. Trots stark gästnattsutveckling från utländska besökare under 2000-talet står Sverige fortfarande för en relativt liten andel av de 16 besökarländernas totala antal utländska gästnätter, 0,9 procent år I endast fyra av de studerade länderna uppnår Sverige en marknadsandel på över 1 procent. Sveriges marknadsandelar när det gäller gästnätter på hotell är dock relativt stora när det gäller våra nordiska granländer, inte minst Norge. Nästan 10 procent av Norges totala antal gästnätter spenderades på svenska hotell Dock har vi under perioden sedan 2006 tappat marknadsandelar från de nordiska länderna i relativt stor omfattning. Det finns ett tydligt samband mellan tillväxt i antalet gästnätter på svenska hotell från besökare från ett visst land, se tabell 2, och utvecklingen av svenska marknadsandelar. 6 För att se hur marknadsandelarna beräknas, se Bilaga 1. 18

19 Tabell 3. Svenska marknadsandelar avseende gästnätter på hotell Norge 9,3% 10,6% 9,6% Finland 6,3% 7,0% 6,0% Danmark 3,8% 4,1% 3,9% USA 0,8% 0,9% 1,0% Polen 0,7% 0,7% 0,9% Grekland 0,3% 0,8% 0,7% Italien 0,5% 0,6% 0,6% Spanien 0,7% 0,7% 0,6% Schweiz 0,4% 0,5% 0,6% Storbritannien 0,5% 0,6% 0,5% Tyskland 0,4% 0,5% 0,5% Nederländerna 0,5% 0,5% 0,5% Frankrike 0,5% 0,5% 0,5% Österrike 0,2% 0,3% 0,5% Belgien 0,3% 0,3% 0,4% Portugal 0,1% 0,3% 0,3% Källa: Eurostat, bearbetning, Visita 19

20 Utveckling marknadsandelar Sverige har tagit marknadsandelar från de flesta länder under 2000-talet Svag utveckling från våra nordiska grannländer sedan 2006 Kraftig ökning från Grekland och Portugal, dock från relativt låga nivåer Här studeras den procentuella utvecklingen av de svenska marknadsandelarna av gästnätter från de 16 länder som rapporten studerar. Sammantaget har Sverige uppvisat en positiv marknadsutveckling från de flesta länder som studerats, sett över hela den studerade tidsperioden. Marknadsandelarna har ökat från 13 av de 16 länderna. Merparten av denna ökning skedde dock fram till 2006, under den senare delen av perioden har marknadsandelarna ökat i 9 av länderna, motsvarande siffra för var 14. Det enda landet från vilka Sveriges marknadsandelar minskat båda perioderna är Spanien. Anledningen till att utvecklingen varit svagare efter 2006 kan ha flera orsaker. Svagast utveckling uppvisas i länder som i högre grad drabbats av kraftigt försämrad ekonomi. Detta tillsammans med att den svenska kronan stärkts gentemot dessa länders valutor har gjort det relativt sett dyrare att besöka Sverige. 20

21 Tabell 4. Utveckling svenska marknadsandelar, procentuell förändring Grekland 185% 16% 139% Portugal 70% 32% 124% Österrike 31% 51% 97% Schweiz 16% 21% 41% Belgien 22% 12% 37% Tyskland 32% 3% 36% USA 16% 14% 32% Polen 5% 22% 28% Italien 15% 5% 21% Storbritannien 13% 3% 10% Nederländerna 10% 5% 5% Norge 14% 10% 2% Danmark 9% 6% 2% Finland 10% 14% 6% Frankrike 9% 3% 6% Spanien 9% 13% 21% Källa: Eurostat, bearbetning Visita. 21

22 Europeisk jämförelse av marknadsandelar Nivån på marknadsandelarna avseende utländska gästnätter på hotell Spanien dominerar gästnattsmarknaden, och ökar även mest i absoluta tal Österrike har i särklass flest gästnätter per capita Sedan 2000 har Sverige passerat både Norge och Danmark I följande avsnitt jämför vi antalet gästnätter på hotell från länderna i tabell 5 plus USA och Polen fördelade på 15 länderna i tabell 5. Som framgår är det mycket stora skillnader mellan de olika länderna vad gäller utländska gästnätter. Spanien hade flest utländska gästnätter med totalt 150 miljoner år Det kan jämföras med Finland som hade 2,5 miljoner utländska gästnätter. I absoluta tal är också Spanien det land där antalet gästnätter ökat mest med nästan 20 miljoner gästnätter. I fyra av länderna har antalet utländska gästnätter från de utvalda länderna faktiskt minskat under 2000-talet. I Frankrike har antalet gästnätter minskat med nästan 13 miljoner. Även i Norge och Schweiz har antalet gästnätter minskat. 22

23 Tabell 5. Totala marknadsandelar Spanien Italien Österrike Frankrike Storbritannien Grekland Tyskland Portugal Schweiz Nederländerna Belgien Sverige Danmark Norge Finland Källa: Eurostat, bearbetning Visita. USA Polen återfinns endast som besökarländer. 23

24 Andel av de totala marknadsandelarna och procentuell utveckling Tyskland tar flest marknadsandelar relativt sett Frankrike tappar kraftigt Sverige har den starkaste utvecklingen av de nordiska länderna. Finland och Norge tappar I det här avsnittet studerar vi hur stora marknadsandelar de olika länderna har av gästnätter på hotell från de utvalda länderna samt hur dessa marknadsandelar utvecklats Spanien är det land som 2012 hade störst marknadsandel från de utvalda länderna följt av Italien, 28,3 procent respektive 16,6 procent. Sex länderna har ökat sina marknadsandelar under perioden medan nio av länderna minskat sina marknadsandelar. Ser man till den procentuella tillväxten av marknadsandelar står sig Sverige starkt i konkurrensen. Näst efter Tyskland är Sverige det land som tagit flest marknadsandelar under 2000-talet. 24

25 Tabell 6. Förändring totala marknadsandelar Tyskland 5,2% 6,0% 7,1% 16% 18% 37% Sverige 0,7% 0,8% 0,9% 20% 8% 30% Storbritannien 6,7% 8,3% 8,0% 24% 4% 19% Spanien 26,5% 26,7% 28,3% 1% 6% 7% Danmark 0,8% 0,8% 0,8% 0% 5% 6% Italien 16,0% 16,4% 16,6% 3% 1% 4% Belgien 1,7% 1,7% 1,7% 1% 0% 1% Nederländerna 2,5% 2,5% 2,4% 2% 4% 2% Finland 0,5% 0,5% 0,5% 11% 13% 3% Portugal 4,4% 4,4% 4,2% 0% 4% 4% Österrike 10,0% 10,0% 9,6% 0% 4% 4% Grekland 8,3% 6,9% 7,5% 17% 8% 10% Norge 0,9% 0,8% 0,7% 8% 10% 17% Schweiz 3,2% 3,0% 2,4% 6% 19% 24% Frankrike 12,6% 10,9% 9,2% 13% 16% 27% Källa: Eurostat, bearbetning Visita. 25

26 Bilaga 1 Beräkning av marknadsandelar för respektive land Beräkning av Sveriges marknadsandel Alternativ 1 Marknadsandel % = Gästnätter land X i Sverige (Gästnätter land X i 14 länder ej land X) Alternativ 2 Marknadsandel % = Gästnätter land USA i Sverige (Gästnätter land USA i 15 länder) Exempel marknadsandel italienska respektive amerikanska gästnätter i Sverige 2012 Alternativ 1 Alternativ 2 GEO/PARTNER Italien USA Sverige Belgien Danmark Finland Utländska gästnätter i Sverige inklusive USA, Polen Frankrike Marknadsandel % = Grekland (Gästnätter totalt, inklusive 823 USA, Polen i 15 länder) Italien Nederländerna Norge Portugal Schweiz Spanien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike Totalt Sveriges marknadsandel italienska gästnätter: / = 0,6 % Sveriges marknadsandel amerikanska gästnätter: / = 1,0 % 26

27 Alternativ 1 Bilaga 2 Marknadsandel % = Gästnätter land X i Sverige (Gästnätter land X i 14 länder ej land X) Alternativ 2 Gästnätter land USA i Sverige Marknadsandel % = 1 5 Beräkning 1 (Gästnätter av land marknadsandelar totalt bland de USA i 15 länder) jämförda länderna Beräkning av Sveriges marknadsandel Marknadsandel % = Utländska gästnätter i Sverige inklusive USA, Polen (Gästnätter totalt, inklusive USA, Polen i 15 länder) Exempel total svensk marknadsandelar gästnätter i Sverige Sverige Spanien Italien Österrike Frankrike Storbritannien Grekland Tyskland Portugal Schweiz Nederländerna Belgien Sverige Danmark Norge Finland Totalt Sveriges marknadsandel: / = 0,9 % 27

28 Box 3546, Stockholm, ,

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet... 4 Växelkursförändringar av stor

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-12-7 Föregående 215-11-13 FLYG passagerarfrekvens Oktober 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala 1 R-C-län Uppsala län C-län Uppsala Uppsala 9 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 - +/-% +/- 214 Stockholms

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-9-1 Föregående 215-8-28 FLYG passagerarfrekvens Juli 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Sommarrapport En genomgång av sommarturismen i Sverige , samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016

Sommarrapport En genomgång av sommarturismen i Sverige , samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016 Sommarrapport 2016 En genomgång av sommarturismen i Sverige 2008-2015, samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016 BAKGRUND OCH INNEHÅLL Sommarmånaderna är en mycket viktig period för den

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-1-12 Föregående 215-9-1 FLYG passagerarfrekvens Augusti 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Uppsala kommun Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/-

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 216-4-12 Föregående 216-3-23 FLYG passagerarfrekvens Februari 216 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:7 29.8.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Juli 2017 Färre hotellgästnätter i juli I juli var totala antalet övernattningar på

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 20 juniaugusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 136.000 i Västerås under juniaugusti. Det var

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 21 i maj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås under maj. Det var en ökning med 21

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep Ökning med 8 i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i september. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C- Län C-län Kommun kommun Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 21 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 21.000 i Västerås i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Mar Ökning med 7 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 114.000 första kvartalet. Det

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Okt Hotellen upp 18 i oktober Gästnätterna i summerade till nästan 67. i oktober (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med totalt 38. Hotellen

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB 38 000 gästnätter under april Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 38.000 i Uppsala under april. Det var oförändrat

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jan Ökning i januari med 13 inleddes med en gästnattsökning i januari på 13. Totalt gjordes under månaden drygt 46. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 22 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 22.000 i Västerås under februari. Det var

Läs mer