RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE"

Transkript

1 RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE OKTOBER 216 Box 3546, Stockholm, Telefon Box 44, Göteborg, Telefon Box 186, Malmö, Telefon Pedagogens väg 2, Östersund, Telefon

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Efterfrågan... 4 Fortsatt stark tillväxt i efterfrågan på hotellrum... 4 Privatgästerna fortsätter att driva efterfrågan... 4 Både svenska och utländska gäster bidrar till tillväxten... 6 Beläggningsgrad... 8 Rekordhög beläggningsgrad... 8 Minskad hotellrumskapacitet driver upp beläggningsgraden... 8 Logiintäkt per belagt rum... 1 Högt kapacitetsutnyttjande driver upp den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum... 1 Hotellrumspriserna ökar kraftigt för privatgäster men minskar något för konferensgäster... 1 Lönsamhet RevPAR och lönsamhet förbättras Lokal utveckling Positiv hotellmarknad i de största kommunerna Hotellkonjunkturen Optimism i den kortsiktiga synen på efterfrågan på hotellrum i Sverige Lägre tillväxt i svensk ekonomi ger lägre tillväxt i efterfrågan på hotellrum Prognos Fortsatt tillväxt på den svenska hotellmarknaden Appendix Appendix Appendix Sida 2 av 21

3 SAMMANFATTNING Den svenska hotellmarknaden är i fortsatt tillväxt. Till och med augusti i år har antalet belagda hotellrum ökat med 4,9 procent jämfört med motsvarande period 215. En viss uppbromsning har skett de sista månaderna till följd av två svaga månader, juni och juli. I åtanke bör man dock ha med sig att motsvarande period under 215 var exceptionellt stark. I augusti var tillväxten tillbaka på fem procent. Efterfrågetillväxten har varit extra stark inom privatsegmentet och privatgästernas andel av belagda hotellrum fortsätter långsiktigt att öka. Den starka efterfrågetillväxten i kombination med att hotellrumskapaciteten de facto minskat de sista åren har drivit upp beläggningsgraden till historiskt höga nivåer på den svenska hotellmarknaden. Den ökning av nivån på den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum, som startade under början på 215, fortsätter nu månad för månad under 216. Sammantaget innebär den höga beläggningsgraden och de stigande hotellrumspriserna att utvecklingen av den genomsnittliga intäkten per belagt hotellrum (RevPAR) ökar snabbt. Detta gör att företagens syn på lönsamheten är positiv. Den positiva utvecklingen av den svenska hotellmarknaden på riksnivå avspeglar sig tydligt på utvecklingen i de 1 största hotellkommunerna i Sverige. I nio av de tio största kommunerna har RevPAR ökat och i åtta av dessa med över fem procent. Endast i en kommun, Helsingborg, är utvecklingen negativ. Detta i sin tur beror på kraftigt ökad hotellrumkapacitet, vilket slagit på främst beläggningsgraden. Hotellföretagens förväntningar på efterfrågan på kort sikt är optimistisk och synen på efterfrågan har kontinuerligt förbättrats under året. Hotellföretagens förväntningar indikerar fortsatt tillväxt i efterfrågan på hotellrum året ut. De flesta prognosmakare bedömer att tillväxten i den svenska ekonomin bromsar upp under 217 och det finns ett mycket tydligt samband mellan tillväxten i bruttonationalprodukten (BNP) och tillväxten av belagda hotellrum. Visita gör bedömningen att tillväxten i efterfrågan på hotellrum bli ca tre procent under 217. Det är den svagare konjunkturen i kombination med hög beläggningsgrad (begränsad kapacitet vid efterfrågetoppar) och att den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum ökar snabbt som är det som gör att vi bedömer att tillväxten i belagda hotellrum växlar ner något. Vi bedömer att den genomsnittliga nivån på RevPAR ökar med fyra procent under 217. Sida 3 av 21

4 %-utveckling %-utveckling EFTERFRÅGAN Fortsatt stark tillväxt i efterfrågan på hotellrum Tillväxten i efterfrågan på hotellrum på den svenska hotellmarknaden har varit mycket stark under 216. Till och med augusti har antalet belagda hotellrum ökat med 4,9 procent jämfört med motsvarande period 215. Det innebär att det belagts 7 fler hotellrum hittills i år jämfört med samma period föregående år. Sett över det senaste året har efterfrågan på hotellrum ökat med drygt fem procent, se diagram 1. Under sommarmånaderna juni och juli såg vi dock en ganska kraftig uppbromsning i tillväxttakt jämfört med 215. Tillväxt i belagda rum i juni var bara en halv procent och i juli en knapp procent. I åtanke bör man dock ha att tillväxten var extremt stark dessa månader under 215. I augusti var dessutom tillväxten i belagda rum tillbaka på fem procent. Värt att notera är att den positiva utveckling vi ser i Sverige ser vi även i Norge och Danmark och dessutom, om än i mindre utsträckning, i Finland (se Appendix 1). Diagram 1 Utveckling av belagda hotellrum på den svenska hotellmarknaden tom augusti 216 %-utveckling jämfört med motsvarande period, månad och 12-månaders rullande medelvärde Månad 12-månaders rullande medelvärde Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita -2 Privatgästerna fortsätter att driva efterfrågan Det är fortsatt privatgästerna som driver efterfrågan på hotellrum på den svenska hotellmarknaden. Under de senaste månaderna har mer än hälften av tillväxten i efterfrågan på hotellrum kommit från turister (privatgäster), se diagram 2. Då ska man veta att de utgjorde bara drygt 4 procent av de totala antalet belagda hotellrum 215. Den positiva utveckling vi sett under de dryga två senaste åren i efterfrågan på hotellrum från affärsgäster verkar ha mattats av under de senaste månaderna. Efterfrågan från konferensgäster uppvisar inte någon tillväxt. Belagda hotellrum från konferensgäster har legat kvar på samma nivå under det senaste året. Sida 4 av 21

5 Index dec 25=1 Index dec 25=1 Diagram Utveckling av belagda hotellrum i olika kundgrupper på den svenska hotellmarknaden tom augusti 216 Index dec 25=1, 12-månaders rullande medelvärde Affärsgäster Konferensgäster Privatgäster Totalt Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita 8 Att efterfrågetillväxten till stor del kommer från turister innebär att turisternas andel av de belagda hotellrummen ökar. Sett över det senaste året står privatgästerna för nästan 43 procent av de belagda hotellrummen, se diagram 3. Det är den högsta andelen som vi sett sedan statistik över olika kundsegment på den svenska hotellmarknaden började föras under de första åren på 2-talet. En konsekvens av att privatsegmentet står för en allt större del av de belagda rummen är att det genomsnittliga antalet personer som bor per belagt hotellrum ökar. I diagram 3 syns tydligt sambandet mellan utvecklingen av andelen belagda hotellrum av privatsegmentet och utvecklingen av antalet gästnätter per belagt hotellrum. Som framgår av diagrammet så stod privatsegmentet för knappt 34 procent av de belagda rummen 29 och antalet gästnätter på belagt rum var då ca 1,45. Nu har andelen av de belagda hotellrummen som privatsegmentet står för som sagt ökat till nästan 43 procent samtidigt som antalet gästnätter per belagt rum nu uppgår till 1,54. Sida 5 av 21

6 Procent Gästnätter/belagda hotellrum Diagram 3 44 Utveckling av belagda hotellrum av privatgäster samt av kvoten gästnätter per belagt rum på den svenska hotellmarknaden tom augusti 216 Index dec 25=1, 12-månaders rullande medelvärde 1, ,54 1,52 1,5 1, ,46 1,44 1,42 1, Andel privatgäster (vänster skala) Gästnätter per belagt rum (höger skala) Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita 1,38 Både svenska och utländska gäster bidrar till tillväxten Antalet gästnätter utvecklas positivt både för svenska som utländska gäster på de svenska hotellen, se diagram 4. Under den senaste 12-månadersperioden ökade antalet gästnätter för svenska gäster med 5, procent jämfört med motsvarande 12-månaders period ett år innan. Det motsvarar en ökning med ca 1 25 gästnätter. Motsvarande ökning för utländska gäster var 8,1 procent, motsvarande ca 65 gästnätter. Hittills i år, perioden januari till och med augusti, var ökningen för svenska gäster 5,2 procent och för utländska gäster också 5,2 procent. Sida 6 av 21

7 Index dec 25=1 Index dec 25=1 Diagram 4 Utveckling gästnätter av svenska respektive utländska gäster tom augusti 216 Index dec 25=1, 12-månaders rullande medelvärde Totalt Svenskar Utländska Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita 9 Sida 7 av 21

8 Procent Procent BELÄGGNINGSGRAD Rekordhög beläggningsgrad Den kraftiga tillväxten i efterfrågan på hotellrum på den svenska hotellmarknaden har drivit upp beläggningsgraden till rekordnivåer. Sett över det senaste året ligger beläggningsgraden på ca 57 procent, se diagram 5. Det är den högsta beläggningsgraden som uppmätts på den svenska hotellmarknaden sett över ett år sedan offentlig statistik började publiceras i slutet på 197-talet. Sedan 213 har det skett en mycket kraftig förbättring av beläggningsgraden. 213 låg beläggningsgraden på drygt 5 procent, vilket var en toppnotering i ett historiskt perspektiv. Under perioden 1978 till 213 låg den genomsnittliga beläggningsgraden på 47 procent på den svenska hotellmarknaden. Diagram 5 Utveckling av beläggningsgraden på den svenska hotellmarknadentom augusti 216 Index dec 25=1, 12-månaders rullande medelvärde Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita 4 Minskad hotellrumskapacitet driver upp beläggningsgraden Den starka tillväxten i efterfrågan på hotellrum är förstås en viktig förklaring till förbättringen av beläggningsgraden. En annan faktor som dock bidragit är att utbudet av hotellrum inte ökat alls under de senaste åren, se diagram 6. Som framgår av diagrammet ser situationen olika ut i olika delar av landet. Sett till de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö så ser vi en fortsatt uppbyggnad av hotellrumskapaciteten. Sedan 214 har antalet disponibla hotellrum på årsbasis ökat med drygt 5 procent, vilket motsvarar ca 1 6 rum per dag. Kommer vi utanför storstäderna ser dock situationen annorlunda ut. Där har under samma period antalet disponibla hotellrum gått ned med drygt 3 procent, motsvarande 2 4 hotellrum. Det finns så klart stora skillnader mellan olika delar av landet. Den sammantagna effekten på den svenska hotellmarknaden är att antalet disponibla hotellrum sedan 214 på årsbasis minskat med,7 procent, motsvarande nästan 8 rum. Vad är då orsaken till att hotellrumkapaciteten minskat utanför storstäderna? En viktig anledning är flyktingkrisen och det stora behov av boendeplatser runt om i Sverige som det gett upphov till. Hotellägare har då fått ett alternativ som de uppfattat som bättre och ställt om sin verksamhet. Sida 8 av 21

9 Index dec 25=1 Index dec 25=1 Diagram 6 Utveckling av antalet disponibla hotellrum i olika delar av landet tom augusti 216 Index dec 25=1, 12-månaders rullande medelvärde Riket Storstäderna Övriga riket Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita 9 Sida 9 av 21

10 %-utveckling %-utveckling LOGIINTÄKT PER BELAGT RUM Högt kapacitetsutnyttjande driver upp den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum Efter att den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum (ARR) i princip var oförändrad perioden så stiger den nu relativt snabbt, se diagram 7. Sett över det senaste året har ARR ökat med i genomsnitt drygt fyra procent. Ser vi bara till ökningen under perioden januari till augusti 216 jämfört med motsvarande period 215 är ökningen nästan fem procent. Varför ökar ARR så snabbt? En viktig förklaring är det som illustrerades i föregående avsnitt, att beläggningsgraden på den svenska hotellmarknaden är rekordhög. Att beläggningsgraden aldrig varit så högt, gör att det i ett historiskt perspektiv är svårt att hitta ett hotellrum, vilket driver upp ARR. Dock har den allt större andelen privatgäster på hotellen en återhållande effekt på ARR. Skälet är att privatgästerna i genomsnitt har en lägre betalningsvilja för hotellrum och därför i genomsnitt betalar ett lägre pris för de hotellrum man belägger. Det betyder att även om det genomsnittliga priset som olika kundgrupper betalar var oförändrat i en situation där andelen privatgäster ökar så skulle ARR totalt sjunka. Diagram 7 Utveckling av genomsnittlig intäkt per belagt rum på den svenska hotellmarknaden tom augusti 216 %-utveckling jämfört med motsvarande period, månad och 12-månaders rullande medelvärde Månad 12-månaders rullande medelvärde Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita -1 Hotellrumspriserna ökar kraftigt för privatgäster men minskar något för konferensgäster Ökningen av hotellrumspriserna ser olika ut för olika kundgrupper på den svenska hotellmarknaden. Det genomsnittliga priset för privatgäster har under första halvåret 216 ökat med nästan 1 procent jämfört med motsvarande period 215. Det är konsistent med det faktum som visades i diagram 2, att efterfrågan från privatgäster ökat snabbt. Med samma argumentation är det inte förvånande att priserna inte ökat för hotellrum som beläggs av konferensgäster. Under första halvåret 216 låg genomsnittspriset för hotellrum belagda av konferensgäster en knapp procent lägre jämfört med motsvarande period 215. Som framgår av diagram 8 är de genomsnittliga hotellrumspriserna som möter konferensgästerna nästan 1 procent lägre under den senaste 12- månadersperioden än vad de var under helåret 212. Sida 1 av 21

11 Index 4:e kv 25=1 Index 4:e kv 25=1 Diagram 8 Utveckling av hotellrumspriser för olika kundgrupper tom juni 216 Index 4:e kv. 25=1, 4:a kvartals rullande medelvärde Affärsgäster Konferensgäster Privatgäster Totalt Källa: Tjänsteprisindex, SCB, bearbetning Visita Sida 11 av 21

12 %-utveckling %-utveckling LÖNSAMHET RevPAR och lönsamhet förbättras Kombinationen av en kraftigt förbättrad beläggningsgrad och stigande genomsnittsintäkt per belagt rum driver upp den genomsnittliga intäkten per disponibelt hotellrum (RevPAR) på den svenska hotellmarknaden, se diagram 9. Under den senaste 12-månadersperioden har RevPAR ökat med nästan 11 procent, jämfört med motsvarande 12- månadersperiod ett år tidigare, vilket är den snabbaste ökningstakten någon 12-månadersperid som är uppmätt sedan data finns tillgänglig (år 2). Under perioden januari till och med augusti i år ligger ökningen av RevPAR på 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det ska också nämnas att den snabba tillväxten sker efter att RevPAR 215 ökade med drygt 9 procent, dvs. den snabba ökningen vi ser nu är inte en konsekvens av en återhämtning från en låg nivå. Diagram 9 Utveckling av RevPAR på den svenska hotellmarknaden tom augusti 216 %-utveckling jämfört med motsvarande period, månad och 12-månaders rullande medelvärde Månad 12-månaders rullande medelvärde Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita -3 RevPAR är ett mått som brukar användas för att beskriva hur hotellföretagens lönsamhet utvecklas. Mot den bakgrunden kan det vara intressant hur hotellföretagen faktiskt ser på sin lönsamhet. Konjunkturinstitutet frågar varje kvartal hotellföretagen (och alla andra branscher) hur de ser på sin lönsamhet. De får svara på frågan om de anser sin lönsamhet för närvarande var god, tillfredställande eller dålig. Tar man sedan andelen av företagen som svarar god minus andelen som svarar dålig får man ett s.k. nettotal. Ju större positiv nettotal desto nöjdare med lönsamheten är hotellen och tvärtom. I diagram 1 visas utvecklingen av nettotalet över tid. Som framgår av diagrammet har hotellföretagen aldrig varit så nöjda med lönsamheten som de var under tredje kvartalet 216, dvs. skillnaden mellan andelen som anser att lönsamheten är god jämfört med andelen som anser att lönsamheten är dålig har aldrig varit så stor. Utvecklingen av RevPAR är alltså konsistent med hur företagen ser på sin lönsamhet 1. 1 Se diagram 16 i Appendix 2 för att se sambandet mellan nettotalet för hotellföretagens syn på lönsamheten med utvecklingen av RevPAR. Sida 12 av 21

13 Nettotal Nettotal Diagram 1 Hotellens syn på lönsamheten tom 3:a kvartalet 216 Nettotal 2, kvartalvärden och trend Kvartal Trend Källa: Konjunkturinstitutet, bearbetning Visita För att ytterligare slå fast om hotellföretagens syn på lönsamheten går att översätta till hur hotellföretagens faktiska lönsamhet utvecklas har vi jämfört sambandet mellan nettotalet för hotellföretagens syn lönsamheten med nivån på hotellföretagens faktiska rörelsemarginal (EBIT). I diagram 11 visas hur det ser ut över tid. När detta skrivs finns det bara uppgifter hos SCB över hotellmarknadens totala rörelseresultat till och med 214. Som framgår av diagrammet är sambandet mellan hotellföretagens syn på lönsamheten och nivån på EBIT i det närmaste perfekt perioden 23 3 till 214. Med utgångspunkt från detta och hotellföretagens syn på lönsamheten 216 finns anledning att tro att hotellmarknadens rörelsemarginal kommer att vara god för 216 i ett historiskt perspektiv. 2 När det är en större andel hotellföretag som anser att lönsamheten är dålig jämfört med andelen som anser att lönsamheten är god ligger nettotalet under noll och tvärtom. 3 Konjunkturinstitutet började redovisas uppgifter från konjunkturbarometern för hotell 23. Sida 13 av 21

14 Procent Nettotal Diagram 11 9, Sambandet mellan rörelseresultat (EBIT) för hotellmarknaden och hotellföretagens syn på lönsamheten (årsmedeltal tom 3:e kvartalet 216) Procent och nettotal 6 8, 7, 4 6, 2 5, 4, 3, -2 2, 1, -4, EBIT (vänster skala) Synen på lönsamheten (höger skala) -6 Källa: Konjunkturinstitutet & SCB, bearbetning Visita Sida 14 av 21

15 LOKAL UTVECKLING Positiv hotellmarknad i de största kommunerna Den positiva utvecklingen på den svenska hotellmarknaden som redovisats i tidigare avsnitt syns också tydligt när man studerar utvecklingen i de tio största hotellkommunerna i Sverige under årets första åtta månader. Den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum har stigit i åtta av de tio kommunerna. I Helsingborg och Umeå har vi sett en liten nedgång. I de övriga åtta kommunerna har sex en ökning på mer än fem procent. För åtta av de tio kommunerna har beläggningsgraden förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år. RevPAR förbättrats i nio av de tio kommunerna. Endast Helsingborg har haft en negativ utveckling och dessutom en tydligt sådan, minus nio procent. Orsaken till den svaga utvecklingen i Helsingborg är en mycket kraftig utbyggnad av hotellrumskapaciteten. Antalet disponibla hotellrum under de första åtta månaderna 216 jämfört med motsvarande period 215 är 17 procent större. För övriga nio kommuner har tre en RevPAR-tillväxt på över tio procent, i Uppsalas fall hela 22 procent. Ytterligare fem kommuner har en RevPAR-tillväxt på över fem procent. Sammantaget visar detta att den positiva utvecklingen på den svenska hotellmarknaden är bred och gäller stora delar av landet. Som framgår av tabell 1 så är det dock relativt stora skillnader mellan de 1 största kommunerna vad gäller nivån på snittintäkt per belagt rum, beläggningsgrad och RevPAR. Tabell 1 Utveckling av viktiga hotellparametrar tom augusti 216, 1 största svenska hotellkommunerna 215 Nivå och % -utveckling jämfört med motsvarande period 215 1:a tertialet 1:a tertialet ARR* Bel.grad RevPAR* ARR Bel.grad RevPAR Nivå Nivå Nivå %-utv. %-utv. %-utv. kronor Procent Kronor Stockholm , ,1 2,8 11,1 Göteborg , ,8 4,1 9,1 Malmö 87 68, ,2 4,3 9,7 Sigtuna , ,8 1,7 7,6 Jönköping 83 59, ,7 6,2 14,3 Helsingborg , ,8-8,3-9, Uppsala , ,1 1,4 22,7 Umeå 83 61, ,8 3, 1,1 Linköping , ,6 -,4 5,2 Lund ,2 491,2 6,7 6,9 Riket , ,7 5,3 1,2 Källa: Tillväxtverket/SCB *Genomsnittlig intäkt per belagt hotellrum exkl. moms och frukost Sida 15 av 21

16 Nettotal %-utveckling HOTELLKONJUNKTUREN Optimism i den kortsiktiga synen på efterfrågan på hotellrum i Sverige Den positiva utvecklingen på hotellmarknaden har också satt sina spår i hotellföretagens syn på den framtida utvecklingen. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Synen på efterfrågan på hotellföretagens tjänster på tre månaders sikt har blivit allt mer optimistisk de sista åren och är nu på sin högsta nivå sedan mätningarna av hotellföretagens förväntningar började 23, se diagram 12. Som framgår av diagrammet så följer den faktiska utvecklingen av belagda hotellrum hotellföretagens förväntningar väl. Hotellföretagens förväntningar på efterfrågan i de senaste mätningarna indikerar en fortsatt positiv utveckling av belagda hotellrum på den svenska hotellmarknaden under de resterande månaderna av 216 och början på Diagram 12 6 Hotellens förväntningar på efterfrågan på 3-månaders sikt respektive faktisk utveckling av belagda hotellrum tom oktober respektive augusti 216 Nettotal 5 respektive % -utveckling jämfört med motsvarande period föregående år, 12-månaders rullande medelvärden 1, , 6, 4, 2,, -2, -4, , Förväntan efterfrågan (vänster skala) Belagda hotellrum (höger skala) Källa: Konjunkturinstitutet & Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita 4 Även på 6-månaders sikt är hotellen syn på efterfrågan historiskt positiv, se Appendix 3. 5 Nettotal är skillnaden i andel mellan de företag som har svarat positivt respektive negativt. Nettotalet kan variera mellan - 1 (samtliga företag svarar negativt) och +1 (samtliga företag svarar positivt). Ett värde över indikerar positiva förväntningar för branschen i stort. Sida 16 av 21

17 %-utveckling %-utveckling Lägre tillväxt i svensk ekonomi ger lägre tillväxt i efterfrågan på hotellrum Utvecklingen av belagda hotellrum på den svenska hotellmarknaden följer utvecklingen av den allmänna ekonomiska konjunkturen väl. Sambandet mellan utvecklingen av belagda hotellrum och utvecklingen av BNP i volym visas i diagram 13. Som framgår av diagrammet är sambandet mycket starkt. Utvecklingen av belagda hotellrum och BNP ligger på olika skalor för att göra sambandet extra tydligt. När det gäller efterfrågan på hotellrum så är kopplingen till den ekonomiska tillväxten olika för olika typer av kundgrupper. Precis som man kan förvänta sig så ökar affärsresandet och boendet kopplat till konferenser när det är god tillväxt i ekonomin och hög ekonomisk aktivitet. När det gäller efterfrågan från privatgäster är kopplingen till den ekonomiska aktiviteten svag. Efterfrågan från privatgäster ökar trendmässigt och variationen över åren överensstämmer inte alls lika mycket med variationen i BNP som efterfrågan från affärs- och konferensgäster gör. Det innebär att större svängningar i efterfrågan på hotellrum styrs i stor utsträckning av förändringar i efterfrågan från affärs- och konferensgäster. I diagram 13 har Konjunkturinstitutets senaste prognos för tillväxten under andra halvåret 216 och helåret 217 lagts in. Som framgår av diagrammet så bedöms tillväxten i BNP sjunka från 3,8 procent 216 till ca 2, procent 217. Det historiska sambandet indikerar en positiv tillväxt på hotellrum på runt fyra procent under 217. Diagram 13 1, Samvariationen mellan utvecklingen av svensk BNP (volym) och antalet belagda hotellrum på den svenska hotellmarknaden %-utveckling jämfört med föregående år, 4 kvartals rullande medelvärde 8, 8, Prognos Konjunkturinstitutet 6, 6, 4, 4, 2, 2,,, -2, -2, -4, -4, -6, -6, , Belagda hotellrum (vänster skala) BNP (höger skala) Källa: Konjunkturinstitutet & Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita Sida 17 av 21

18 PROGNOS Fortsatt tillväxt på den svenska hotellmarknaden 217 Den positiva svenska konjunkturen bidrar till god utveckling på den svenska hotellmarknaden. Vår bedömning är att belagda hotellrum ökar med fyra procent helåret 216 och att beläggningsgraden landar på 57,5 procent. Det höga kapacitetsutnyttjandet leder till att den genomsnittliga intäkten per belagt rumt ökar med fyra procent. Sammantaget ger detta en tillväxt i RevPAR på åtta procent för helåret 216. Under 217 bromsar tillväxttakten i den svenska ekonomin upp och BNP-utvecklingen bedöms landa på runt två procent för helåret. Den lägre tillväxten i kombination med historiskt hög beläggningsgrad (begränsad kapacitet vid efterfrågetoppar) och hög genomsnittlig intäkt per belagt rum gör att vi bedömer att ökningstakten i belagda rum landar på tre procent. Hotellrumskapaciteten i sin tur bedöms öka med det historiska snittet på två procent under 217. Sammantaget ger detta en marginell ökning av beläggningsgrad upp till 58 procent. Det höga kapacitetsutnyttjandet kommer att sätta fortsatt tryck uppåt på den genomsnittliga intäkten per belagt rum som bedöms öka med ca tre procent 217. Sammantaget ger den högre beläggningsgraden och ökningen av den genomsnittliga intäkten per belagt rum en ökning av RevPAR på fyra procent. Tabell 2 Prognos 216 och 217 för viktiga hotellparametrar på den svenska hotellmarknaden Prognos 217 Prognos 216 Avvikelse mot tidigare prognos 216, %-enheter Disponibla rum, %-för. 2,, -1, Belagda rum, %-för. 3, 4, -1, Beläggningsgrad, % 58, 57,5 +-, ARR, %-för. 3, 3,5 +1,5 RevPAR, %-för. 4, 8, +2, Sida 18 av 21

19 Procent procent Index dec 27=1 Index dec 27=1 APPENDIX 1 Diagram 14 Utveckling av belagda hotellrum i de fyra nordiska länderna tom augusti 216 Index dec 27=1, 12-månaders rullande medelvärde Sverige Danmark Norge Finland Källa: Tillväxtverket/SCB, Statistisk sentralbyrå Norge, Danmark statistik, Statistikcentralen Finland, bearbetning Visita Diagram 15 Utveckling av beläggningsgrad hotellrum i de fyra nordiska länderna tom augusti 216 Procent, 12-månaders rullande medelvärde Sverige Norge Danmark Finland Källa: Tillväxtverket/SCB, Statistisk sentralbyrå Norge, Danmark statistik, Statistikcentralen Finland, bearbetning Visita Sida 19 av 21

20 %-utveckling nettotal APPENDIX 2 Diagram Sambandet mellan utvecklingen av RevPAR och hotellföretagens syn på lönsamheten %-utveckling och nettotal RevPAR 4:a kv rullande medelvärde (vänster skala) Lönsamhet nettotal trend (höger skala) Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita Sida 2 av 21

21 Nettotal Nettotal APPENDIX 3 Diagram 17 8 Hotellens förväntningar på efterfrågan på 6-månaders sikt Nettotal 6, kvartalvärden och trend Kvartal Trend Källa: Konjunkturinstitutet, bearbetning Visita -4 6 Nettotal är skillnaden i andel mellan de företag som har svarat positivt respektive negativt. Nettotalet kan variera mellan - 1 (samtliga företag svarar negativt) och +1 (samtliga företag svarar positivt). Ett värde över indikerar positiva förväntningar för branschen i stort. Sida 21 av 21

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE JUNI 2016 Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

RAPPORT Restaurangmarknadens konjunkturläge November 2017

RAPPORT Restaurangmarknadens konjunkturläge November 2017 RAPPORT Restaurangmarknadens konjunkturläge November 217 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt på restaurangmarknaden - men en inbromsning att vänta

Fortsatt stark tillväxt på restaurangmarknaden - men en inbromsning att vänta Fortsatt stark tillväxt på restaurangmarknaden - men en inbromsning att vänta Rapport över första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 31 000 gästnätter under februari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 31.000 i Uppsala under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 1 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Mar Ökning med 7 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 114.000 första kvartalet. Det

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB 38 000 gästnätter under april Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 38.000 i Uppsala under april. Det var oförändrat

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 20 juniaugusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 136.000 i Västerås under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Ökning med 20 i april Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 73.000 i april, en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Dec Hotellen ökade 9 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 47.000 i december.

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Foto: Anna Alexander Olsson Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Hur går det för turismen i Helsingborg? Enligt SCB och Tillväxtverkets preliminära siffror var det totala antalet gästnätter

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gäster + 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 462.000 första

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 21 i maj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås under maj. Det var en ökning med 21

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 22 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 22.000 i Västerås under februari. Det var

Läs mer

Sommarrapport En genomgång av sommarturismen i Sverige , samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016

Sommarrapport En genomgång av sommarturismen i Sverige , samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016 Sommarrapport 2016 En genomgång av sommarturismen i Sverige 2008-2015, samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016 BAKGRUND OCH INNEHÅLL Sommarmånaderna är en mycket viktig period för den

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep Ökning med 8 i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i september. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 21 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 21.000 i Västerås i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Jan 53.000 gästnätter i länet i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Feb Hotellen ökade 11 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 51.000 i februari.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 UPPSALA LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Okt Ökning med 8 i oktober Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 52.000

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gästnätter ökade 15 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 106.000 i maj, vilket

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Aug Ökning med 4 i augusti i länet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 145.000

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 166.000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 166.000 i juli,

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 167 000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 167.000 i juli.

Läs mer