Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006"

Transkript

1 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008

2 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive restaurangbranschen. Utveckling i termer av ökad omsättning och ökad sysselsättning har beskrivits utförligt och kontinuerligt av SHR i olika sammanhang under åren. Branschens lönsamhet har dock beskrivits mer fragmentariskt och ofta endast avsett en del av branschen under enstaka år. I denna rapport jämförs lönsamheten över tiden, mellan hotellbranschen och restaurangbranschen och mellan företag av olika storlek inom branscherna. I jämförelsen används de tre lönsamhetsmåtten; nettomarginal, avkastning på totalt kapital och avkastning på eget kapital. Rapportens övergripande slutsatser är följande. Lönsamheten är högre i hotellbranschen än i restaurangbranschen oavsett vilket lönsamhetsmått som används. Skillnaden är dock mindre när avkastning på kapital jämförs än när nettomarginalen jämförs. Orsaken till detta är att kapitalet är betydligt större i förhållande till omsättningen i hotellbranschen jämfört med i restaurangbranschen. Det finns ett samband mellan nivån på lönsamheten och konjunkturen i branscherna, dvs. när omsättningstillväxten är hög i branscherna är nivån på lönsamheten relativt hög. Sambandet är svagare i restaurangbranschen. Lönsamheten är generellt högre bland större företag än mindre i såväl hotell- som restaurangbranschen. Hotellbranschen är i de flesta fall, oavsett storleksklass och lönsamhetsmått, lönsammare än restaurangbranschen. Skillnaderna är störst när man studerar nettomarginalen och mindre när man studerar avkastning på kapital. 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING STATISTISKA MÅTT STATISTIKEN Svagheter i statistiken DISPOSITION LÖNSAMHETSBEGREPPEN NETTOMARGINALEN AVKASTNING PÅ TOTAL KAPITAL AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHENS UTVECKLING OCH STRUKTUR UTVECKLING STRUKTUR RESULTAT LÖNSAMHETEN ÖVER TIDEN Nettomarginal Avkastning på totalt kapital Avkastning på eget kapital JÄMFÖRELSE AV FÖRETAG UTIFRÅN STORLEK Nettomarginal Avkastning på totalt kapital Avkastning på eget kapital SLUTSATSER

4 1. Inledning Den svenska hotell- och restaurangnäringen har efter att ha drabbats mycket hårt under den djupa krisen i den svenska ekonomin under början på 90-talet utvecklats starkt under den senaste 15-årsperioden. Denna utveckling i termer av ökad omsättning och ökad sysselsättning har beskrivits utförligt och kontinuerligt av SHR i olika sammanhang under åren. Ett ämne av mycket stort intresse i bevakningen av branschen som dock inte blivit beskrivet i någon större omfattning är branschens lönsamhet. Det har skett mer fragmentariskt och ofta endast avsett en del av branschen under enstaka år. Branschens lönsamhet kan sägas visa hur välmående branschen är. Mot den här bakgrunden har vi ansett det angeläget att beskriva hotell- och restaurangbranschens lönsamhet utifrån olika perspektiv. Syftet med följande rapport är därför att över perioden utifrån relevanta mått kartlägga den företagsekonomiska lönsamheten i hotell- respektive restaurangbranschen jämföra den företagsekonomiska lönsamheten mellan hotell- och restaurangbranschen jämföra den företagsekonomiska lönsamheten mellan företag av olika storlek i hotellrespektive restaurangbranschen. Tre lönsamhetsmått används i följande kartläggning; nettomarginal, avkastning på totalt kapital och avkastning på eget kapital. Lönsamhetsmåtten och hur de hänger ihop beskrivs övergripande i nästa avsnitt. 1.1 Statistiska mått I den följande framställningen redovisas genomgående det statistiska måttet median. Definitionen av medianen är att 50 procent av företagen som ingår i en redovisad grupp har ett högre värde än det redovisade medianvärdet och 50 procent har ett lägre värde. Skälet till att vi har valt att använda oss av medianvärdet framför medelvärdet beror dels på att det statistiska underlaget är mer omfattande avseende medianvärden, dels att valet av medelvärde i vissa fall ger en skev bild. Detta till följd av att enstaka observationer, framförallt i de större företagsstorlekarna, i vissa fall får extrema genomslag på medelvärdet. För att göra framställningen så lättillgänglig som möjligt redovisas ingen spridning runt medianvärdena. 1.2 Statistiken Uppgifterna kommer från SCB:s Branschnyckeltal kompletterat med uppgifter från SCB:s företagsstatistik. Med hotell- respektive restaurangbranschen avses företag registrerade på följande SNI 1 -koder: 55.1 Hotell 55.3 Restauranger 1 Svensk Näringsgrensindelning 3

5 Vid beräkning av branschnyckeltalen undantas holdningbolag (moderbolag i koncerner m.fl.). Dessutom omfattar materialet endast uppgifter från företag som drivs i formen aktiebolag. Dessa begränsningar innebär att följande kartläggning avser företag som tillsammans står för 71 procent av samtliga restaurangföretags omsättning respektive 93 procent av samtliga hotellföretags omsättning Svagheter i statistiken Det finns svagheter med materialet som är värda att uppmärksamma. Klassificeringen enligt SNI-koder ger inte en helt korrekt bild av hotell- respektive restaurangbranschen. Det beror på att SNI-koden avser den del av en verksamhet som omsättningsmässigt är störst. Det betyder att delar av vissa företags omsättning inte kan hänföras till hotell- eller restaurangverksamhet. Ett annat problem är att företag kan vara klassificerade på fel SNI-kod, dvs. ett företag kan exempelvis vara klassificerat som ett hotellföretag men bedriver i själva verket en annan typ av verksamhet. Jämförelse mellan företag av olika storlek försvåras av förekomsten av kedjor och hur dessa är organiserade. I vissa kedjeföretag är varje enskild anläggning ett dotterbolag i en koncern, i andra är samtliga anläggningar del av samma bolag. Vissa kedjor har anläggningar som bedrivs av franchisetagare. Sammantaget gör detta att uppdelning av företag i olika storlekar kan bli något missvisande. En ytterligare svårighet förknippad med att mäta lönsamheten i restaurangbranschen är att det där finns en relativt omfattande svartekonomi. Det innebär att en del av de faktiska intäkterna och kostnaderna för vissa företag inte syns i den officiella statistiken. 1.3 Disposition Rapportens disposition är följande. I avsnitt två görs en genomgång av resultatbegreppen som används. I avsnitt tre beskrivs kort hotell- och restaurangbranschens utveckling under perioden och branschernas struktur. I avsnitt fyra redovisas resultat och i avsnitt fem slutsatser. 4

6 2. Lönsamhetsbegreppen Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är lönsamheten central. Enkelt uttryckt innebär företagsekonomisk lönsamhet att det finns en efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster och att kunderna är beredda att betala ett högre pris för dessa produkter och tjänster än vad de kostar att producera. När man studerar ett företags lönsamhet är det vanligt att man dels studerar företagets resultat i förhållande till omsättning, dels avkastningen på företagets kapital. De två olika måtten på lönsamheten kan ha olika relevans beroende på vilken typ av företag man studerar. Övergripande kan resultat i förhållande till omsättning sägas vara ett mer relevant mått på lönsamheten i verksamheter där företaget drivs med relativt litet kapital i förhållande till omsättning (exempelvis tjänsteföretag där kapitalet finns i personalen). 2.1 Nettomarginalen Nettomarginalen är ett lönsamhetsbegrepp som är kopplat till företagets resultaträkning. Definition: Justerat resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen Det justerade resultatet efter finansiella poster är ett lämpligt resultatbegrepp att använda då det är opåverkat av sådana intäkter och kostnader som ligger helt utanför den vanliga verksamheten (extraordinära poster), bokslutstaktiska överväganden (bokslutsdispositioner) och bolagsskatt. 2.2 Avkastning på total kapital Avkastning på totalt kapital är ett lönsamhetsbegrepp som är kopplat till företagets balansräkning. Definition: Resultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i procent av det totala kapitalet Avkastningen på totalt kapital visar produktionens effektivitet. Måttet tar ingen hänsyn till hur kapitalet är finansierat (lån eller eget kapital). Av betydelse, åtminstone på lång sikt, är att avkastningen på totalt kapital överstiger den ränta företaget betalar på lånat kapital, skuldräntan 2. Att skaffa kapital till högre kostnad än vad kapitalet ger i avkastning är ingen god idé, framförallt inte för företag med en hög skuldsättningsgrad. Avkastningen på totalt kapital kan studeras med utgångspunkt från den s.k. Du Pont-formeln. Avkastning på totalt kapital = Vinstprocent x Kapitalets omsättningshastighet Genom att multiplicera företagets resultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i procent av omsättningen (vinstprocenten) med kapitalets omsättningshastighet (omsättningen dividerat med totalt kapital) får man avkastning på totalt kapital. Du Pont-formeln visar att 2 Skuldräntan visar företagets genomsnittliga räntebelastning på de totala skulderna. 5

7 företag med låg omsättningshastighet på kapitalet behöver en hög vinstprocent för att få en bra avkastning på det totala kapitalet. 2.3 Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital är ytterligare ett lönsamhetsbegrepp som är kopplat till företagets balansräkning. Definition: Resultat efter finansiella poster i procent av det justerade egna kapitalet 3 Avkastningen på eget kapital visar den avkastning som ägaren fått på sitt satsade kapital. Det är två faktorer som är av betydelse. Den första är om avkastningen på totalt kapital är högre eller lägre än den skuldränta som företaget betalar på sina totala skulder. Den andra är relationen mellan skulder och eget kapital. Om avkastningen på totalt kapital är högre än skuldräntan ges en hävstång på avkastningen på det egna kapitalet som ökar med skuldsättningsgraden. Det illustreras av följande formel, den s.k. hävstångsformeln. R E = R T + (R T R S ) X S/E Avkastning på Avkastning på Riskbuffert 4 Skuldsättningsgrad eget kapital totalt kapital Av detta kan man dock inte dra slutsatsen att det är bra att ha hög skuldsättningsgrad. En hög skuldsättningsgrad innebär att företaget är känsligt för sämre tider. Är det egna kapitalet litet samtidigt som avkastningen på totalt kapital är lägre än skuldräntan finns risken att företaget måste använda det egna kapitalet för att betala mellanskillnaden. 3 (0,72*obeskattade reserver)+(summa eget kapital). 4 Riskbufferten är skillnaden i avkastning på totalt kapital och skuldräntan. 6

8 3. Hotell- och restaurangbranschens utveckling och struktur I följande avsnitt beskrivs i den första delen hotellbranschens respektive restaurangbranschens omsättningsutveckling under perioden I den andra delen beskrivs strukturen på företagen i hotellbranschen respektive restaurangbranschen utifrån omsättning, antal företag och antal i företag av olika storleksklass år Utveckling Den djupa ekonomiska kris som drabbade den svenska ekonomin under början på 90-talet slog hårt mot hotell- och restaurangbranschen. Omsättningen och antalet i branschen sjönk kraftigt och konkurserna låg på en hög nivå under flera år. När sedan tillväxten i den svenska ekonomin tog fart under andra halvan av 90-talet skedde en snabb återhämtning i den svenska hotell- och restaurangbranschen. Diagram 1 nedan visar omsättningsstillväxten, i löpande priser, i hotell- respektive restaurangbranschen perioden Som diagrammet visar var tillväxten mycket stark under de sista åren av förra millenniet. Omsättningen i hotellbranschen växte med i genomsnitt 8,3 procent perioden Motsvarande ökning i restaurangbranschen var 6,9 procent. Därefter gick den svenska ekonomin in i en ganska utdragen period med relativt svag tillväxt. Det fick effekt på framförallt utvecklingen i hotellbranschen där omsättningen knappt växte under perioden Omsättningstillväxten under samma period i restaurangbranschen låg i genomsnitt på 3,3 procent. Under 2005 och framförallt 2006 tog tillväxten fart igen i både hotell- och restaurangbranschen. Uppgången har fortsatt även under Diagram 1 Omsättningsutveckling i hotell- respektive restaurangbranschen (aktiebolag) perioden , löpande priser procent Procent Hotell Restaurang 14 13, ,0 10,7 10,0 8 7,5 7, ,0 4,8 5,1 4,4 3,5 4,3 5,5 5,5 2 2,1 1, ,1-0, Källa: SCB bearbetning SHR 7

9 3.2 Struktur Tabell 1 visar strukturen i hotell- och restaurangbranschen med avseende på omsättning, antal företag och antal utifrån olika storleksklasser på företag år Tabellen visar tydligt att restaurangbranschen är mer av en småföretagarbransch än hotellbranschen. I restaurangbranschen står företag med färre än 20 för 63 procent av den totala omsättningen och 65 procent av det totala antalet. Motsvarande för hotellbranschen är 28 procent av omsättningen och 30 procent av antalet. I tabellen redovisas inte omsättning och antalet företag för de hotell- och restaurangföretag som saknar. Orsaken är att de står för en så liten andel av den totala omsättningen, 1,2 procent i hotellbranschen och 1,0 procent i restaurangbranschen. Dock finns det relativt många företag registrerade som saknar, 18,7 procent av hotellen och 13,4 procent av restaurangerna. Genomgående är omsättningen per anställd högre ju större företag det handlar om i såväl hotell- som restaurangbranschen. Omsättningen per anställd är runt 20 procent högre på hotell än på restaurang oberoende av storlek. Arbetskraftskostnadernas andel av omsättningen är generellt något högre i restaurangbranschen jämfört med hotellbranschen. Andelen är klart lägst, i såväl hotell som restaurangbranschen, i den minsta storleksklassen på företag (1-4 ). En möjlig förklaring till detta är att ägaren normalt arbetar i företaget och tar en större del av sin ersättning ur vinsten och inte som lön. Tabell 1 Hotell- respektive restaurangbranschens struktur 5 (aktiebolag) 2006 Omsättning fördelat på företag av olika storlek, andel av totalt av total omsättning (%) Storlek (antal ) Hotell 5,0 8,5 13,7 27,4 12,4 31,8 Restaurang 18,0 24,7 18,9 17,6 5,3 14,4 Antal företag fördelat på olika storleksklasser, andel av totalt antal företag (%) Storlek (antal ) Hotell 33,9 17,6 14,5 11,7 2,4 1,1 Restaurang 48,6 24,8 8,9 3,7 0,5 0,2 Anställda fördelat på företag av olika storlek, andel av totalt antal (%) Storlek (antal ) Hotell 5,9 9,2 14,9 27,4 12,3 30,4 Restaurang 19,8 26,4 19,1 16,9 5,0 12,9 Genomsnittlig omsättning per fördelat på företag av olika storlek (kronor) Storlek (antal ) Hotell Restaurang Genomsnittlig arbetskraftskostnad som andel av omsättning på företag av olika storlek (%) Storlek (antal ) Hotell 26,8 31,4 34,3 33,3 32,4 32,3 Restaurang 27,6 32,2 34,1 33,6 34,1 35,4 5 Företag som saknar redovisas inte. Det gör att andelarna inte summerar till

10 4. Resultat Beskrivningen av branschens lönsamhet delas upp på två avsnitt. I det första avsnittet jämförs lönsamheten mellan hotellbranschen och restaurangbranschen år för år perioden I avsnitt två jämförs genomsnittlig lönsamhet mellan företag av olika storlek i hotell- och restaurangbranschen under period I båda avsnitten studeras lönsamheten utifrån de tre lönsamhetsmåtten: nettomarginal, avkastning på totalt kapital och avkastning på eget kapital. 4.1 Lönsamheten över tiden Vi går igenom lönsamheten för hotell- och restaurangbranschen utifrån ett lönsamhetsmått i taget Nettomarginal I diagram 2 visas nettomarginalen (medianen) för hotell- respektive restaurangbranschen perioden Två slutsatser kan dras utifrån diagrammet. Den första slutsatsen är att med nettoresultatet som utgångspunkt är hotellbranschen lönsammare än restaurangbranschen. Det gäller samtliga år under den undersökta perioden. Nivån på nettoresultatet var i genomsnitt nästan 3 gånger högre i hotellbranschen jämfört med restaurangbranschen under perioden. Den andra slutsatsen som kan dras är att det finns ett visst samband mellan lönsamheten uttryckt som nettomarginalen och konjunkturen uttryckt som omsättningsutvecklingen i såväl hotell- som restaurangbranschen (jämför diagram 1). Sambandet är svagare i restaurangbranschen. Diagram 2 Nettomarginal för hotell- respektive restaurangbranschen perioden (median) Procent Hotell Restaurang 3,0 2,7 2,5 2,0 2,2 2,0 1,9 2,4 1,5 1,0 0,5 0,0 1,6 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Källa: SCB bearbetning SHR 9

11 Avkastning på totalt kapital 6 Avkastningen på totalt kapital visar produktionens effektivitet. Måttet tar ingen hänsyn till hur kapitalet är finansierat (lån eller eget kapital). I diagram 3 visas avkastningen på totalt kapital (median) för hotell- respektive restaurangbranschen perioden De slutsatser som drogs avseende nettomarginalen gäller även när man studerar avkastning på totalt kapital; hotellen är lönsammare än restaurangerna och det finns ett visst samband mellan avkastning på totalt kapital och konjunkturen. Vad man kan notera dock är att skillnaden i lönsamhet mellan hotellbranschen och restaurangbranschen är mindre när man jämför avkastning på totalt kapital än när man jämförde nettomarginalen. Lönsamheten uttryckt som avkastningen på totalt kapital låg i genomsnitt 25 procent högre för hotellbranschen jämfört med restaurangbranschen under perioden medan lönsamheten uttryckt som nettomarginalen var nästan tre gånger högre. Att skillnaden är mindre förklaras till största delen av att hotellen har ett större totalt kapital i förhållande till omsättning än vad restaurangerna har. Vad det betyder kan visas med hjälp av Dupont formeln. Avkastning på totalt kapital = Vinstprocent X Kapitalets omsättningshastighet Formen visar exempelvis att om två företag har samma vinstprocent men det ena har mindre totalt kapital i förhållande till omsättningen (högre omsättningshastighet på kapitalet) så kommer det företaget att få en högre avkastning på totalt kapital. Kapitalets omsättningshastighet (medianen) i restaurangbranschen var i genomsnitt ca tre under perioden (omsättningen var tre gånger större än totalt kapital), vilket var högre än i hotellbranschen där den var ca 1,5. Diagram 3 Avkastning på totalt kapital för hotell- respektive restaurangbranschen perioden (median) Procent 9,0 Hotell Restaurang 8,0 7,0 7,7 6,3 6,9 6,7 7,3 6,5 6,0 5,0 4,0 5,1 5,5 5,4 5,4 5,3 4,4 3,9 3,3 3,7 3,3 5,6 4,4 3,0 2,6 2,3 2,0 1,0 0, Källa: SCB bearbetning SHR 6 Posten vinst/förlust vid avyttring av aktier och andra värdepapper ingår inte då den inte gått att dela upp i vinst eller förlust. 10

12 4.1.3 Avkastning på eget kapital Avkastningen på eget kapital visar den avkastning som ägaren fått på sitt satsade kapital. I diagram 4 visas avkastningen på eget kapital (median) för hotell- respektive restaurangbranschen under perioden Avkastning på eget kapital är högre för hotellbranschen jämfört med restaurangbranschen med undantag av ett år under perioden och lönsamheten uttryckt som avkastning på eget kapital följer konjunkturen i branscherna. Avkastningen på det egna kapitalet var i genomsnitt ca två gånger högre än avkastningen på totalt kapital för såväl hotell- som restaurangbranschen. Vad detta beror på kan analyseras med hjälp av den s.k. hävstångsformeln: R E = R T + (R T R S ) X S/E Avkastning på Avkastning på Riskbuffert 7 Skuldsättningsgrad eget kapital totalt kapital Grundförutsättningen för att avkastningen på eget kapital ligger över avkastningen på totalt kapital är att avkastningen på totalt kapital ligger över skuldräntan. Detta har gällt samtliga år under perioden för såväl hotell- som restaurangbranschen. Att skillnaden i avkastningen till eget kapital jämfört med avkastningen till totalt kapital blivit så stor förklaras av den hävstångseffekt som ges när skulderna är större än det egna kapitalet. I såväl hotell- som restaurangbranschen har skulderna i genomsnitt varit ca 4 gånger större än det egna kapitalet under perioden. Detta kan också uttryckas som att soliditeten i båda branscherna låg på ca 20 procent. Det finns två år, 2004 och 2005, under den studerade perioden där avkastningen på eget kapital varit högre i restaurangbranschen än i hotellbranschen. Diagram 4 Avkastning på eget kapital för hotell- respektive restaurangbranschen perioden (median) Procent 25 Hotell Restaurang 20 19,3 17, ,2 15,7 12,5 13,1 13, ,0 6,4 8,9 9,8 9,3 7,5 6,1 3,33,0 5,6 8,1 9,8 8, Källa: SCB bearbetning SHR 7 Riskbufferten är skillnaden i avkastning på totalt kapital och skuldräntan. 11

13 4.2 Jämförelse av företag utifrån storlek I det tidigare avsnittet jämfördes lönsamheten över tiden för hotell- respektive restaurangbranschen totalt. Nu studerar vi istället om det finns skillnader i lönsamhet i branscherna som beror på att företagen är olika stora. Vi går, precis som i föregående avsnitt, igenom lönsamheten för hotell- respektive restaurangbranschen utifrån ett lönsamhetsmått i taget. Vi redovisar inte lönsamheten år för år utan studerar ett genomsnitt av medianvärdena under perioden Nettomarginal När nettomarginalen studeras utifrån olika storleksklasser i hotell- respektive restaurangbranschen syns ett mönster, nettoresultatet är högre för större företag. Det gäller såväl bland hotell- som restaurangföretag. Av diagram 5 framgår också tydligt att hotellföretag är lönsammare än restaurangföretag oberoende av storlek på företag. Bilden av att större företag har högre nettomarginal än små gäller i stort sett över hela den undersökta perioden (framgår inte av diagrammet). Ett undantag är de allra största företagen i hotellbranschen där nettomarginal var klart högre än övriga storleksklasser hotellbranschen i genomsnitt under perioden men faktiskt är lägst i genomsnitt under perioden Diagram 5 Genomsnittligt nettoresultat för hotell- respektive restaurangbranschen i olika storleksklasser perioden (median) Procent Hotell Restaurang 5,0 4,5 4,0 3,5 4,6 4,0 3,0 2,8 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,2 1,2 0,3 0,7 1,8 1,0 1,8 1,4 2,1 1,6 0,6 0, Totalt Källa: SCB bearbetning SHR Avkastning på totalt kapital Mönstret att större företag är lönsammare än mindre finns kvar när man istället för nettomarginalen studerar avkastningen på totalt kapital, om än mindre tydligt, se diagram 6. Precis som när branscherna studerades över tiden så är skillnaderna mellan branscherna i de olika storleksklasserna betydligt mindre när man jämför avkastning på totalt kapital än när man jämför nettoresultatet. 12

14 Avkastningen på totalt kapital är i genomsnitt högre för hotellbranschen under perioden i samtliga storleksklasser med undantag för storleksklassen Storleksklassen är den storleksklass i restaurangbranschen som har den genomsnittligt högsta avkastningen på totalt kapital. Både det faktum att avkastningen är högre än för såväl hotellen i samma storleksklass som de andra storleksklasserna i restaurangbranschen förklaras bland annat av en mycket hög omsättning på kapitalet, dvs. stor omsättning i förhållande till totalt kapital. Diagram 6 Genomsnittlig avkastning på totalt kapital för hotell- respektive restaurangbranschen i olika storleksklasser perioden (median) Procent 12 Hotell Restaurang 10,4 10 8,5 8, ,1 6,1 5,4 6,9 6,3 7,5 7,6 6,2 5,6 4,5 4 3, Totalt Källa: SCB bearbetning SHR Avkastning på eget kapital Strukturen avseende avkastningen på eget kapital mellan företag av olika storlek är nästan identisk med den för avkastningen på totalt kapital. Dock är avkastningen på eget kapital högre för restaurangbranschen i två storleksklasser, och 20-49, till skillnad från en i jämförelsen av avkastning på totalt kapital. Avkastningen på eget kapital är högre än avkastningen på totalt kapital i samtliga storleksklasser i såväl hotell- som restaurangbranschen. Hur mycket högre skiljer sig dock åt markant mellan olika storleksklasser, från 30 procent högre bland de minsta restaurangföretagen till nästan 4 gånger högre bland restaurangföretag med

15 Diagram 7 Genomsnittlig avkastning på eget kapital för hotell- respektive restaurangbranschen i olika storleksklasser perioden (median) Procent Hotell Restaurang 40 36, , ,0 30, , ,4 18,1 18, ,3 13,0 12,0 10 8,0 8,4 5 4, Totalt Källa: SCB bearbetning SHR 14

16 5. Slutsatser Lönsamheten är högre i hotellbranschen än i restaurangbranschen oavsett vilket lönsamhetsmått som används. Skillnaden är dock mindre när avkastning på kapital jämförs än när nettomarginalen jämförs. Orsaken till detta är att kapitalet är betydligt större i förhållande till omsättningen i hotellbranschen jämfört med i restaurangbranschen. Det finns ett samband mellan nivån på lönsamheten och konjunkturen i branscherna, dvs. när omsättningstillväxten är hög i branscherna är nivån på lönsamheten relativt hög. Sambandet är svagare i restaurangbranschen. Lönsamheten är generellt högre bland större företag än mindre i såväl hotell- som restaurangbranschen. Hotellbranschen är i de flesta fall, oavsett storleksklass och lönsamhetsmått, lönsammare än restaurangbranschen. Skillnaderna är störst när man studerar nettomarginalen och mindre när man studerar avkastning på kapital. 15

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

Valuation Värderingsrapport Företagsvärdering

Valuation Värderingsrapport Företagsvärdering Myggenäs Gård AB Org.nr: 556629-7676 Valuation Värderingsrapport Företagsvärdering Företagsvärdering Innehåll Innehåll EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar............... Företagets........ beräknade........

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010 Kvinnliga vd:ar under 45 år ökade sina löner med 5,4 procent 2010, vilket är mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig vd. Men fortfarande tjänar kvinnliga vd:ar klart mindre än manliga. Mars 2012

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

PROVOBIS HOTEL & RESTAURANGER AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1998

PROVOBIS HOTEL & RESTAURANGER AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1998 PROVOBIS HOTEL & RESTAURANGER AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1998 Årets första nio månader i sammandrag: www.provobis.se NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 15% TILL 613 Mkr. KORRIGERAD FÖR AVYTTRAD

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006 En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen presenterar i rapporten ett urval av ekonomiska nyckeltal som beskriver elnätsföretagens

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Nyckeltal Fristående skolor

Nyckeltal Fristående skolor www.pwc.se Uppdragsgivare Svenskt Näringsliv s riksförbund Nyckeltal Fristående skolor 1. Inledning och metod har fått i uppdrag av Svenskt Näringsliv och s riksförbund att göra en oberoende granskning

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys » Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys Norrköping 2013-02-05 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ9 Räkenskapsanalys» Välkommen, syfte och tidsplan http://www.youtube.com/watch?v=4eci6wjpbze» Repetition»

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Översikt - Miniupplysning

Översikt - Miniupplysning Nya Uddevallas Möbelsnickeri AB Org.nummer: 556750-2371 Adress: Ruddammsgatan 11, 257 33 Rydebäck Telefon: 042-149320 Översikt - Miniupplysning Ekonomi (1101-1112) Händelser Nettoomsättning 497399 tkr

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än

Läs mer

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet och Unionen Kompletterande förhandlingsstöd till löneavtalet och de partsgemensamma tillämpningsanvisningarna

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-02-02 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Reviderad 2 februari ersätter publicerat dokument 25 januari 2011 1 Fastställande

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

2014-10-15 Diarienummer: 14Li3930. Slutrapport. Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9)

2014-10-15 Diarienummer: 14Li3930. Slutrapport. Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9) Slutrapport Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Resultat... 4 3.1 Nettoomsättning... 4 3.2 Rörelseresultat... 4 3.3 Eget

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer