Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006"

Transkript

1 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008

2 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive restaurangbranschen. Utveckling i termer av ökad omsättning och ökad sysselsättning har beskrivits utförligt och kontinuerligt av SHR i olika sammanhang under åren. Branschens lönsamhet har dock beskrivits mer fragmentariskt och ofta endast avsett en del av branschen under enstaka år. I denna rapport jämförs lönsamheten över tiden, mellan hotellbranschen och restaurangbranschen och mellan företag av olika storlek inom branscherna. I jämförelsen används de tre lönsamhetsmåtten; nettomarginal, avkastning på totalt kapital och avkastning på eget kapital. Rapportens övergripande slutsatser är följande. Lönsamheten är högre i hotellbranschen än i restaurangbranschen oavsett vilket lönsamhetsmått som används. Skillnaden är dock mindre när avkastning på kapital jämförs än när nettomarginalen jämförs. Orsaken till detta är att kapitalet är betydligt större i förhållande till omsättningen i hotellbranschen jämfört med i restaurangbranschen. Det finns ett samband mellan nivån på lönsamheten och konjunkturen i branscherna, dvs. när omsättningstillväxten är hög i branscherna är nivån på lönsamheten relativt hög. Sambandet är svagare i restaurangbranschen. Lönsamheten är generellt högre bland större företag än mindre i såväl hotell- som restaurangbranschen. Hotellbranschen är i de flesta fall, oavsett storleksklass och lönsamhetsmått, lönsammare än restaurangbranschen. Skillnaderna är störst när man studerar nettomarginalen och mindre när man studerar avkastning på kapital. 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING STATISTISKA MÅTT STATISTIKEN Svagheter i statistiken DISPOSITION LÖNSAMHETSBEGREPPEN NETTOMARGINALEN AVKASTNING PÅ TOTAL KAPITAL AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHENS UTVECKLING OCH STRUKTUR UTVECKLING STRUKTUR RESULTAT LÖNSAMHETEN ÖVER TIDEN Nettomarginal Avkastning på totalt kapital Avkastning på eget kapital JÄMFÖRELSE AV FÖRETAG UTIFRÅN STORLEK Nettomarginal Avkastning på totalt kapital Avkastning på eget kapital SLUTSATSER

4 1. Inledning Den svenska hotell- och restaurangnäringen har efter att ha drabbats mycket hårt under den djupa krisen i den svenska ekonomin under början på 90-talet utvecklats starkt under den senaste 15-årsperioden. Denna utveckling i termer av ökad omsättning och ökad sysselsättning har beskrivits utförligt och kontinuerligt av SHR i olika sammanhang under åren. Ett ämne av mycket stort intresse i bevakningen av branschen som dock inte blivit beskrivet i någon större omfattning är branschens lönsamhet. Det har skett mer fragmentariskt och ofta endast avsett en del av branschen under enstaka år. Branschens lönsamhet kan sägas visa hur välmående branschen är. Mot den här bakgrunden har vi ansett det angeläget att beskriva hotell- och restaurangbranschens lönsamhet utifrån olika perspektiv. Syftet med följande rapport är därför att över perioden utifrån relevanta mått kartlägga den företagsekonomiska lönsamheten i hotell- respektive restaurangbranschen jämföra den företagsekonomiska lönsamheten mellan hotell- och restaurangbranschen jämföra den företagsekonomiska lönsamheten mellan företag av olika storlek i hotellrespektive restaurangbranschen. Tre lönsamhetsmått används i följande kartläggning; nettomarginal, avkastning på totalt kapital och avkastning på eget kapital. Lönsamhetsmåtten och hur de hänger ihop beskrivs övergripande i nästa avsnitt. 1.1 Statistiska mått I den följande framställningen redovisas genomgående det statistiska måttet median. Definitionen av medianen är att 50 procent av företagen som ingår i en redovisad grupp har ett högre värde än det redovisade medianvärdet och 50 procent har ett lägre värde. Skälet till att vi har valt att använda oss av medianvärdet framför medelvärdet beror dels på att det statistiska underlaget är mer omfattande avseende medianvärden, dels att valet av medelvärde i vissa fall ger en skev bild. Detta till följd av att enstaka observationer, framförallt i de större företagsstorlekarna, i vissa fall får extrema genomslag på medelvärdet. För att göra framställningen så lättillgänglig som möjligt redovisas ingen spridning runt medianvärdena. 1.2 Statistiken Uppgifterna kommer från SCB:s Branschnyckeltal kompletterat med uppgifter från SCB:s företagsstatistik. Med hotell- respektive restaurangbranschen avses företag registrerade på följande SNI 1 -koder: 55.1 Hotell 55.3 Restauranger 1 Svensk Näringsgrensindelning 3

5 Vid beräkning av branschnyckeltalen undantas holdningbolag (moderbolag i koncerner m.fl.). Dessutom omfattar materialet endast uppgifter från företag som drivs i formen aktiebolag. Dessa begränsningar innebär att följande kartläggning avser företag som tillsammans står för 71 procent av samtliga restaurangföretags omsättning respektive 93 procent av samtliga hotellföretags omsättning Svagheter i statistiken Det finns svagheter med materialet som är värda att uppmärksamma. Klassificeringen enligt SNI-koder ger inte en helt korrekt bild av hotell- respektive restaurangbranschen. Det beror på att SNI-koden avser den del av en verksamhet som omsättningsmässigt är störst. Det betyder att delar av vissa företags omsättning inte kan hänföras till hotell- eller restaurangverksamhet. Ett annat problem är att företag kan vara klassificerade på fel SNI-kod, dvs. ett företag kan exempelvis vara klassificerat som ett hotellföretag men bedriver i själva verket en annan typ av verksamhet. Jämförelse mellan företag av olika storlek försvåras av förekomsten av kedjor och hur dessa är organiserade. I vissa kedjeföretag är varje enskild anläggning ett dotterbolag i en koncern, i andra är samtliga anläggningar del av samma bolag. Vissa kedjor har anläggningar som bedrivs av franchisetagare. Sammantaget gör detta att uppdelning av företag i olika storlekar kan bli något missvisande. En ytterligare svårighet förknippad med att mäta lönsamheten i restaurangbranschen är att det där finns en relativt omfattande svartekonomi. Det innebär att en del av de faktiska intäkterna och kostnaderna för vissa företag inte syns i den officiella statistiken. 1.3 Disposition Rapportens disposition är följande. I avsnitt två görs en genomgång av resultatbegreppen som används. I avsnitt tre beskrivs kort hotell- och restaurangbranschens utveckling under perioden och branschernas struktur. I avsnitt fyra redovisas resultat och i avsnitt fem slutsatser. 4

6 2. Lönsamhetsbegreppen Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är lönsamheten central. Enkelt uttryckt innebär företagsekonomisk lönsamhet att det finns en efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster och att kunderna är beredda att betala ett högre pris för dessa produkter och tjänster än vad de kostar att producera. När man studerar ett företags lönsamhet är det vanligt att man dels studerar företagets resultat i förhållande till omsättning, dels avkastningen på företagets kapital. De två olika måtten på lönsamheten kan ha olika relevans beroende på vilken typ av företag man studerar. Övergripande kan resultat i förhållande till omsättning sägas vara ett mer relevant mått på lönsamheten i verksamheter där företaget drivs med relativt litet kapital i förhållande till omsättning (exempelvis tjänsteföretag där kapitalet finns i personalen). 2.1 Nettomarginalen Nettomarginalen är ett lönsamhetsbegrepp som är kopplat till företagets resultaträkning. Definition: Justerat resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen Det justerade resultatet efter finansiella poster är ett lämpligt resultatbegrepp att använda då det är opåverkat av sådana intäkter och kostnader som ligger helt utanför den vanliga verksamheten (extraordinära poster), bokslutstaktiska överväganden (bokslutsdispositioner) och bolagsskatt. 2.2 Avkastning på total kapital Avkastning på totalt kapital är ett lönsamhetsbegrepp som är kopplat till företagets balansräkning. Definition: Resultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i procent av det totala kapitalet Avkastningen på totalt kapital visar produktionens effektivitet. Måttet tar ingen hänsyn till hur kapitalet är finansierat (lån eller eget kapital). Av betydelse, åtminstone på lång sikt, är att avkastningen på totalt kapital överstiger den ränta företaget betalar på lånat kapital, skuldräntan 2. Att skaffa kapital till högre kostnad än vad kapitalet ger i avkastning är ingen god idé, framförallt inte för företag med en hög skuldsättningsgrad. Avkastningen på totalt kapital kan studeras med utgångspunkt från den s.k. Du Pont-formeln. Avkastning på totalt kapital = Vinstprocent x Kapitalets omsättningshastighet Genom att multiplicera företagets resultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i procent av omsättningen (vinstprocenten) med kapitalets omsättningshastighet (omsättningen dividerat med totalt kapital) får man avkastning på totalt kapital. Du Pont-formeln visar att 2 Skuldräntan visar företagets genomsnittliga räntebelastning på de totala skulderna. 5

7 företag med låg omsättningshastighet på kapitalet behöver en hög vinstprocent för att få en bra avkastning på det totala kapitalet. 2.3 Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital är ytterligare ett lönsamhetsbegrepp som är kopplat till företagets balansräkning. Definition: Resultat efter finansiella poster i procent av det justerade egna kapitalet 3 Avkastningen på eget kapital visar den avkastning som ägaren fått på sitt satsade kapital. Det är två faktorer som är av betydelse. Den första är om avkastningen på totalt kapital är högre eller lägre än den skuldränta som företaget betalar på sina totala skulder. Den andra är relationen mellan skulder och eget kapital. Om avkastningen på totalt kapital är högre än skuldräntan ges en hävstång på avkastningen på det egna kapitalet som ökar med skuldsättningsgraden. Det illustreras av följande formel, den s.k. hävstångsformeln. R E = R T + (R T R S ) X S/E Avkastning på Avkastning på Riskbuffert 4 Skuldsättningsgrad eget kapital totalt kapital Av detta kan man dock inte dra slutsatsen att det är bra att ha hög skuldsättningsgrad. En hög skuldsättningsgrad innebär att företaget är känsligt för sämre tider. Är det egna kapitalet litet samtidigt som avkastningen på totalt kapital är lägre än skuldräntan finns risken att företaget måste använda det egna kapitalet för att betala mellanskillnaden. 3 (0,72*obeskattade reserver)+(summa eget kapital). 4 Riskbufferten är skillnaden i avkastning på totalt kapital och skuldräntan. 6

8 3. Hotell- och restaurangbranschens utveckling och struktur I följande avsnitt beskrivs i den första delen hotellbranschens respektive restaurangbranschens omsättningsutveckling under perioden I den andra delen beskrivs strukturen på företagen i hotellbranschen respektive restaurangbranschen utifrån omsättning, antal företag och antal i företag av olika storleksklass år Utveckling Den djupa ekonomiska kris som drabbade den svenska ekonomin under början på 90-talet slog hårt mot hotell- och restaurangbranschen. Omsättningen och antalet i branschen sjönk kraftigt och konkurserna låg på en hög nivå under flera år. När sedan tillväxten i den svenska ekonomin tog fart under andra halvan av 90-talet skedde en snabb återhämtning i den svenska hotell- och restaurangbranschen. Diagram 1 nedan visar omsättningsstillväxten, i löpande priser, i hotell- respektive restaurangbranschen perioden Som diagrammet visar var tillväxten mycket stark under de sista åren av förra millenniet. Omsättningen i hotellbranschen växte med i genomsnitt 8,3 procent perioden Motsvarande ökning i restaurangbranschen var 6,9 procent. Därefter gick den svenska ekonomin in i en ganska utdragen period med relativt svag tillväxt. Det fick effekt på framförallt utvecklingen i hotellbranschen där omsättningen knappt växte under perioden Omsättningstillväxten under samma period i restaurangbranschen låg i genomsnitt på 3,3 procent. Under 2005 och framförallt 2006 tog tillväxten fart igen i både hotell- och restaurangbranschen. Uppgången har fortsatt även under Diagram 1 Omsättningsutveckling i hotell- respektive restaurangbranschen (aktiebolag) perioden , löpande priser procent Procent Hotell Restaurang 14 13, ,0 10,7 10,0 8 7,5 7, ,0 4,8 5,1 4,4 3,5 4,3 5,5 5,5 2 2,1 1, ,1-0, Källa: SCB bearbetning SHR 7

9 3.2 Struktur Tabell 1 visar strukturen i hotell- och restaurangbranschen med avseende på omsättning, antal företag och antal utifrån olika storleksklasser på företag år Tabellen visar tydligt att restaurangbranschen är mer av en småföretagarbransch än hotellbranschen. I restaurangbranschen står företag med färre än 20 för 63 procent av den totala omsättningen och 65 procent av det totala antalet. Motsvarande för hotellbranschen är 28 procent av omsättningen och 30 procent av antalet. I tabellen redovisas inte omsättning och antalet företag för de hotell- och restaurangföretag som saknar. Orsaken är att de står för en så liten andel av den totala omsättningen, 1,2 procent i hotellbranschen och 1,0 procent i restaurangbranschen. Dock finns det relativt många företag registrerade som saknar, 18,7 procent av hotellen och 13,4 procent av restaurangerna. Genomgående är omsättningen per anställd högre ju större företag det handlar om i såväl hotell- som restaurangbranschen. Omsättningen per anställd är runt 20 procent högre på hotell än på restaurang oberoende av storlek. Arbetskraftskostnadernas andel av omsättningen är generellt något högre i restaurangbranschen jämfört med hotellbranschen. Andelen är klart lägst, i såväl hotell som restaurangbranschen, i den minsta storleksklassen på företag (1-4 ). En möjlig förklaring till detta är att ägaren normalt arbetar i företaget och tar en större del av sin ersättning ur vinsten och inte som lön. Tabell 1 Hotell- respektive restaurangbranschens struktur 5 (aktiebolag) 2006 Omsättning fördelat på företag av olika storlek, andel av totalt av total omsättning (%) Storlek (antal ) Hotell 5,0 8,5 13,7 27,4 12,4 31,8 Restaurang 18,0 24,7 18,9 17,6 5,3 14,4 Antal företag fördelat på olika storleksklasser, andel av totalt antal företag (%) Storlek (antal ) Hotell 33,9 17,6 14,5 11,7 2,4 1,1 Restaurang 48,6 24,8 8,9 3,7 0,5 0,2 Anställda fördelat på företag av olika storlek, andel av totalt antal (%) Storlek (antal ) Hotell 5,9 9,2 14,9 27,4 12,3 30,4 Restaurang 19,8 26,4 19,1 16,9 5,0 12,9 Genomsnittlig omsättning per fördelat på företag av olika storlek (kronor) Storlek (antal ) Hotell Restaurang Genomsnittlig arbetskraftskostnad som andel av omsättning på företag av olika storlek (%) Storlek (antal ) Hotell 26,8 31,4 34,3 33,3 32,4 32,3 Restaurang 27,6 32,2 34,1 33,6 34,1 35,4 5 Företag som saknar redovisas inte. Det gör att andelarna inte summerar till

10 4. Resultat Beskrivningen av branschens lönsamhet delas upp på två avsnitt. I det första avsnittet jämförs lönsamheten mellan hotellbranschen och restaurangbranschen år för år perioden I avsnitt två jämförs genomsnittlig lönsamhet mellan företag av olika storlek i hotell- och restaurangbranschen under period I båda avsnitten studeras lönsamheten utifrån de tre lönsamhetsmåtten: nettomarginal, avkastning på totalt kapital och avkastning på eget kapital. 4.1 Lönsamheten över tiden Vi går igenom lönsamheten för hotell- och restaurangbranschen utifrån ett lönsamhetsmått i taget Nettomarginal I diagram 2 visas nettomarginalen (medianen) för hotell- respektive restaurangbranschen perioden Två slutsatser kan dras utifrån diagrammet. Den första slutsatsen är att med nettoresultatet som utgångspunkt är hotellbranschen lönsammare än restaurangbranschen. Det gäller samtliga år under den undersökta perioden. Nivån på nettoresultatet var i genomsnitt nästan 3 gånger högre i hotellbranschen jämfört med restaurangbranschen under perioden. Den andra slutsatsen som kan dras är att det finns ett visst samband mellan lönsamheten uttryckt som nettomarginalen och konjunkturen uttryckt som omsättningsutvecklingen i såväl hotell- som restaurangbranschen (jämför diagram 1). Sambandet är svagare i restaurangbranschen. Diagram 2 Nettomarginal för hotell- respektive restaurangbranschen perioden (median) Procent Hotell Restaurang 3,0 2,7 2,5 2,0 2,2 2,0 1,9 2,4 1,5 1,0 0,5 0,0 1,6 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Källa: SCB bearbetning SHR 9

11 Avkastning på totalt kapital 6 Avkastningen på totalt kapital visar produktionens effektivitet. Måttet tar ingen hänsyn till hur kapitalet är finansierat (lån eller eget kapital). I diagram 3 visas avkastningen på totalt kapital (median) för hotell- respektive restaurangbranschen perioden De slutsatser som drogs avseende nettomarginalen gäller även när man studerar avkastning på totalt kapital; hotellen är lönsammare än restaurangerna och det finns ett visst samband mellan avkastning på totalt kapital och konjunkturen. Vad man kan notera dock är att skillnaden i lönsamhet mellan hotellbranschen och restaurangbranschen är mindre när man jämför avkastning på totalt kapital än när man jämförde nettomarginalen. Lönsamheten uttryckt som avkastningen på totalt kapital låg i genomsnitt 25 procent högre för hotellbranschen jämfört med restaurangbranschen under perioden medan lönsamheten uttryckt som nettomarginalen var nästan tre gånger högre. Att skillnaden är mindre förklaras till största delen av att hotellen har ett större totalt kapital i förhållande till omsättning än vad restaurangerna har. Vad det betyder kan visas med hjälp av Dupont formeln. Avkastning på totalt kapital = Vinstprocent X Kapitalets omsättningshastighet Formen visar exempelvis att om två företag har samma vinstprocent men det ena har mindre totalt kapital i förhållande till omsättningen (högre omsättningshastighet på kapitalet) så kommer det företaget att få en högre avkastning på totalt kapital. Kapitalets omsättningshastighet (medianen) i restaurangbranschen var i genomsnitt ca tre under perioden (omsättningen var tre gånger större än totalt kapital), vilket var högre än i hotellbranschen där den var ca 1,5. Diagram 3 Avkastning på totalt kapital för hotell- respektive restaurangbranschen perioden (median) Procent 9,0 Hotell Restaurang 8,0 7,0 7,7 6,3 6,9 6,7 7,3 6,5 6,0 5,0 4,0 5,1 5,5 5,4 5,4 5,3 4,4 3,9 3,3 3,7 3,3 5,6 4,4 3,0 2,6 2,3 2,0 1,0 0, Källa: SCB bearbetning SHR 6 Posten vinst/förlust vid avyttring av aktier och andra värdepapper ingår inte då den inte gått att dela upp i vinst eller förlust. 10

12 4.1.3 Avkastning på eget kapital Avkastningen på eget kapital visar den avkastning som ägaren fått på sitt satsade kapital. I diagram 4 visas avkastningen på eget kapital (median) för hotell- respektive restaurangbranschen under perioden Avkastning på eget kapital är högre för hotellbranschen jämfört med restaurangbranschen med undantag av ett år under perioden och lönsamheten uttryckt som avkastning på eget kapital följer konjunkturen i branscherna. Avkastningen på det egna kapitalet var i genomsnitt ca två gånger högre än avkastningen på totalt kapital för såväl hotell- som restaurangbranschen. Vad detta beror på kan analyseras med hjälp av den s.k. hävstångsformeln: R E = R T + (R T R S ) X S/E Avkastning på Avkastning på Riskbuffert 7 Skuldsättningsgrad eget kapital totalt kapital Grundförutsättningen för att avkastningen på eget kapital ligger över avkastningen på totalt kapital är att avkastningen på totalt kapital ligger över skuldräntan. Detta har gällt samtliga år under perioden för såväl hotell- som restaurangbranschen. Att skillnaden i avkastningen till eget kapital jämfört med avkastningen till totalt kapital blivit så stor förklaras av den hävstångseffekt som ges när skulderna är större än det egna kapitalet. I såväl hotell- som restaurangbranschen har skulderna i genomsnitt varit ca 4 gånger större än det egna kapitalet under perioden. Detta kan också uttryckas som att soliditeten i båda branscherna låg på ca 20 procent. Det finns två år, 2004 och 2005, under den studerade perioden där avkastningen på eget kapital varit högre i restaurangbranschen än i hotellbranschen. Diagram 4 Avkastning på eget kapital för hotell- respektive restaurangbranschen perioden (median) Procent 25 Hotell Restaurang 20 19,3 17, ,2 15,7 12,5 13,1 13, ,0 6,4 8,9 9,8 9,3 7,5 6,1 3,33,0 5,6 8,1 9,8 8, Källa: SCB bearbetning SHR 7 Riskbufferten är skillnaden i avkastning på totalt kapital och skuldräntan. 11

13 4.2 Jämförelse av företag utifrån storlek I det tidigare avsnittet jämfördes lönsamheten över tiden för hotell- respektive restaurangbranschen totalt. Nu studerar vi istället om det finns skillnader i lönsamhet i branscherna som beror på att företagen är olika stora. Vi går, precis som i föregående avsnitt, igenom lönsamheten för hotell- respektive restaurangbranschen utifrån ett lönsamhetsmått i taget. Vi redovisar inte lönsamheten år för år utan studerar ett genomsnitt av medianvärdena under perioden Nettomarginal När nettomarginalen studeras utifrån olika storleksklasser i hotell- respektive restaurangbranschen syns ett mönster, nettoresultatet är högre för större företag. Det gäller såväl bland hotell- som restaurangföretag. Av diagram 5 framgår också tydligt att hotellföretag är lönsammare än restaurangföretag oberoende av storlek på företag. Bilden av att större företag har högre nettomarginal än små gäller i stort sett över hela den undersökta perioden (framgår inte av diagrammet). Ett undantag är de allra största företagen i hotellbranschen där nettomarginal var klart högre än övriga storleksklasser hotellbranschen i genomsnitt under perioden men faktiskt är lägst i genomsnitt under perioden Diagram 5 Genomsnittligt nettoresultat för hotell- respektive restaurangbranschen i olika storleksklasser perioden (median) Procent Hotell Restaurang 5,0 4,5 4,0 3,5 4,6 4,0 3,0 2,8 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,2 1,2 0,3 0,7 1,8 1,0 1,8 1,4 2,1 1,6 0,6 0, Totalt Källa: SCB bearbetning SHR Avkastning på totalt kapital Mönstret att större företag är lönsammare än mindre finns kvar när man istället för nettomarginalen studerar avkastningen på totalt kapital, om än mindre tydligt, se diagram 6. Precis som när branscherna studerades över tiden så är skillnaderna mellan branscherna i de olika storleksklasserna betydligt mindre när man jämför avkastning på totalt kapital än när man jämför nettoresultatet. 12

14 Avkastningen på totalt kapital är i genomsnitt högre för hotellbranschen under perioden i samtliga storleksklasser med undantag för storleksklassen Storleksklassen är den storleksklass i restaurangbranschen som har den genomsnittligt högsta avkastningen på totalt kapital. Både det faktum att avkastningen är högre än för såväl hotellen i samma storleksklass som de andra storleksklasserna i restaurangbranschen förklaras bland annat av en mycket hög omsättning på kapitalet, dvs. stor omsättning i förhållande till totalt kapital. Diagram 6 Genomsnittlig avkastning på totalt kapital för hotell- respektive restaurangbranschen i olika storleksklasser perioden (median) Procent 12 Hotell Restaurang 10,4 10 8,5 8, ,1 6,1 5,4 6,9 6,3 7,5 7,6 6,2 5,6 4,5 4 3, Totalt Källa: SCB bearbetning SHR Avkastning på eget kapital Strukturen avseende avkastningen på eget kapital mellan företag av olika storlek är nästan identisk med den för avkastningen på totalt kapital. Dock är avkastningen på eget kapital högre för restaurangbranschen i två storleksklasser, och 20-49, till skillnad från en i jämförelsen av avkastning på totalt kapital. Avkastningen på eget kapital är högre än avkastningen på totalt kapital i samtliga storleksklasser i såväl hotell- som restaurangbranschen. Hur mycket högre skiljer sig dock åt markant mellan olika storleksklasser, från 30 procent högre bland de minsta restaurangföretagen till nästan 4 gånger högre bland restaurangföretag med

15 Diagram 7 Genomsnittlig avkastning på eget kapital för hotell- respektive restaurangbranschen i olika storleksklasser perioden (median) Procent Hotell Restaurang 40 36, , ,0 30, , ,4 18,1 18, ,3 13,0 12,0 10 8,0 8,4 5 4, Totalt Källa: SCB bearbetning SHR 14

16 5. Slutsatser Lönsamheten är högre i hotellbranschen än i restaurangbranschen oavsett vilket lönsamhetsmått som används. Skillnaden är dock mindre när avkastning på kapital jämförs än när nettomarginalen jämförs. Orsaken till detta är att kapitalet är betydligt större i förhållande till omsättningen i hotellbranschen jämfört med i restaurangbranschen. Det finns ett samband mellan nivån på lönsamheten och konjunkturen i branscherna, dvs. när omsättningstillväxten är hög i branscherna är nivån på lönsamheten relativt hög. Sambandet är svagare i restaurangbranschen. Lönsamheten är generellt högre bland större företag än mindre i såväl hotell- som restaurangbranschen. Hotellbranschen är i de flesta fall, oavsett storleksklass och lönsamhetsmått, lönsammare än restaurangbranschen. Skillnaderna är störst när man studerar nettomarginalen och mindre när man studerar avkastning på kapital. 15

Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006 En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen presenterar i rapporten ett urval av ekonomiska nyckeltal som beskriver elnätsföretagens

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Gasellföretagens utveckling

Gasellföretagens utveckling Gasellföretagens utveckling En branschindelad jämförelse över tid mellan Gasellföretag och deras marknad Kandidatuppsats i Extern redovisning och Företagsanalys Madeleine Rund, 72 Anna Skörvald, 71 Handledare:

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004 ER 2006:05

Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004 ER 2006:05 Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004 ER 2006:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: forlaget@stem.se

Läs mer

De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata

De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata DE SVENSKA HUSHÅLLENS SKULDSÄTTNING OCH BETALNINGSFÖRMÅGA EN ANALYS PÅ HUSHÅLLSDATA Trots den kraftiga kreditexpansion

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Vilken bank väljer du?

Vilken bank väljer du? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Nina Aknooni Charlotte Carlsson Vilken bank väljer du? - en nyckeltalsanalys av de fyra storbankerna i Sverige Which bank do you choose? a ratio analysis of

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn

Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn Diarienummer 2014-219-3658 Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn CSN, rapport 2014:3 Diarienummer 2014-219-3658 Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn Sammanfattning...

Läs mer

Demonbolaget i Sverige AB

Demonbolaget i Sverige AB Demonbolaget i Sverige AB 556959-6666 Företagsvärdering per bokslutsår 2009-12-31 Member of Innehåll Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...5 Värderingsmodell... 6 Värdering... 7 Känslighet... 7 Förutsättningar...

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STATISTIK OM STHLM INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008 S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna

Läs mer

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv en jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:2 Rapport 2015:2

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Finanskris och svenska banker

Finanskris och svenska banker Industrial and Financial Management Termin VT2010 Finanskris och svenska banker En analys av s och s finansiella situation Magisteruppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare: Ted Lindblom Sammanfattning

Läs mer

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen?

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats FEKK01 HT 2009 Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Handledare: Måns Kjelsson Författare:

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Statistik ränteavdrag en uppdatering

Statistik ränteavdrag en uppdatering Statistik ränteavdrag en uppdatering Denna bilaga är en bilaga till Skatteverkets rapport Ränteavdrag i företagssektorn Fortsatt kartläggning av den 19 december 2011, dnr 131-836251-11/113 Bilagan är en

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2011 efter sektor, näringsgren och kön. Vidare presenteras

Läs mer