NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal"

Transkript

1 SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal är att visa företagens effektivitet, vilket är ett uttryck för hur företaget utnyttjar sina resurser. Alla företag i branschen påverkar branschnyckeltalen lika mycket, oberoende av storlek, d.v.s. alla företag har samma vikt. Både inom grund- och tilläggsstrukturen är nyckeltalen indelade i logiska block. Det viktigaste nyckeltalsblocket för de flesta företag är avkastningsstrukturen, som visar hur effektivt företagets kapital har använts. Många av de övriga nyckeltalen kan ses som förklaringar till hur avkastningen uppnåtts. För företag med litet kapital, t.ex. konsultföretag, är dock resultatstrukturen av störst intresse. Var uppmärksam vid tolkningen av kapitalstrukturen, som återfinns både i grund- och tilläggsstrukturen. Här kan andra värderingsregler gälla. Höga värden på exempelvis kundfordringar och kortfristiga skulder är i regel snarare en svaghetsfaktor än en styrkefaktor. Så här beräknas branschnyckeltalen Branschnyckeltalen beräknas med den icke-finansiella bolagssektorn som grund. Denna sektor omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser inom alla branscher utom finansiella företag, civila myndigheter och försvaret, intresseorganisationer och religiösa samfund. Branschnyckeltalen redovisas enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 92. Ett undantag är bransch 40100, elverk, som är uppdelad i två delbranscher hos SCB. Bransch 4010A omfattar nätbolag och bransch 4010B omfattar övriga elverk. Detta är en anpassning som gjorts med hänsyn till avregleringen på elmarknaden. Branschnyckeltalen redovisas i form av median- och kvartilvärden där: Undre kvartil är det nyckeltalsvärde som en fjärdedel av företagen inom branschen underskrider och tre fjärdedelar överskrider. Median är det nyckeltalsvärde som hälften av företagen underskrider och hälften överskrider. Övre kvartil är det nyckeltalsvärde som tre fjärdedelar av företagen underskrider och en fjärdedel överskrider. För de flesta nyckeltal innebär ett värde över övre kvartilen en styrkefaktor, d.v.s. företaget tillhör den bästa fjärdedelen av företagen för det specifika nyckeltalet. Ett värde under undre kvartilen är på motsvarande sätt en svaghetsfaktor. Ligger värdet kring medianen kan företaget betraktas som normalt. (c) EkonomiTolken.AB

2 Det är viktigt att observera att median- och kvartilvärdena för de olika nyckeltalen i branschen inte avser ett och samma företag. Mediankolumnen visar alltså inte genomgående samma företag. Varje nyckeltalsvärde baseras på det företag som hamnar på medianen för just det nyckeltalet. Nyckeltalsredovisningen sker efter bransch och storleksklass. Branschen är den bransch företaget hade under undersökningsåret och storleksklassindelningen görs efter antalet anställda, d.v.s. medelantalet anställda. Ibland går det inte att beräkna enskilda nyckeltal på företaget. I de fall sätts värdet till null. Dessa undantag är då: Nämnaren är noll När summa eget kapital är negativt När företaget är nystartat och inga värden för föregående år finns blir utvecklingstalen null. Nyckeltalet Bruttovinstmarginal beräknas endast för branscherna 50-52, för övriga branscher sätts detta värde alltid till null. Kvalitets- och sekretessregler För att kunna upprätthålla sekretesskraven på att inga uppgifter om enskilda företag får lämnas ut samt upprätthålla en god kvalitet baseras de uppgifter som lämnas ut på vissa villkor. För storleksklasserna med företag fler än 50 anställda gäller att: Minst 20 företag måste ingå i branschgruppen eller Minst 70 procent av företagsbeståndet, dock minst 5 företag För storleksklasserna med företag färre än 50 anställda gäller att: Minst 30 företag måste ingå i branschgruppen eller Minst 70 procent av företagsbeståndet, dock minst 5 företag Vid uttag av bransch som innehåller mellan 5 och 11 företag redovisas endast medianvärdet. Detta omfattar Företagsstatistiken Företagsstatistiken enkätundersöker samtliga icke-finansiella företag med minst 50 anställda (vilket innebär ca företag). Enkäten innehåller bl.a. frågor om resultat- och balansräkningen. Resultaträkningen följer Årsredovisningslagens (ÅRL) uppställningsformer och både balans- och resultaträkning är anpassade till Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) rekommendationer. Vidare finns utförliga uppgifter om investeringar, export, antal anställda, personalkostnader m.m. För enkäterna föreligger uppgiftslämnarskyldighet. I de fall uppgifter saknas hämtas dessa i möjligaste mån från företagens årsredovisningar, resterande variabler skattas. (c) EkonomiT ol

3 För företag med färre än 50 anställda används uppgifter hämtade från de Standardiserade Räkenskapsutdrag (SRU), som företagen lämnar till Riksskatteverket. Genom tillgången till detta material kan SCB totalundersöka samtliga aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, enskilda näringsidkare, rörelsedrivande stiftelser och affärsverk inom samtliga näringsgrenar exklusive företag som bedriver finansiell verksamhet, civila myndigheter och försvaret. Branschindelningen har gjorts enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 92. Standarden sätts efter förädlingsvärde eller. Varje företag tilldelas den bransch där företaget beräknas ha sitt största värde. Cecilia Hertzman SCBs avdelning för företagsstatistik (c) EkonomiTolken.AB

4 branschnyckeltalsdefinitioner GRUNDSTRUKTUR Avkastningsstruktur Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Skuldränta Nettoresultat i procent av justerat eget kapital. ((RR8-RR7-RR5-RR4)/ (0,72xBR3+BR2)x100 intäkter i procent av balansomslutningen. ((RR6-RR5-RR4+ RR9)/BR1) x 100 Finansiella kostnader i procent av totala skulder. (RR10/ (0,28xBR3+BR4+BR5+BR6))x 100 Riskbuffert Avkastningen på totalt kapital - Skuldräntan. Resultatstruktur Rörelsernarginal Rörelseresultat i procent av Nettoomsättningen((RR6-RR5- RR4)/RR1) x 100 TILLÄGGSSTRUKTUR Resultatstruktur Bruttovinstmarginal Förädlingsgrad Räntetäckningsgrad Förädlingsvärde/anställda Nettoomsättning av handelsvaror minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror i procent av en. Rörelseresultat plus personalkostnader i procent av en. ((RR6-RR5- RR4-RR3-RR2)/RR1) x 100 intäkter dividerat med finansiella kostnader (RR6-RR5-RR4+ RR9)/RR10 Förädlingsvärdet dividerat med (RR6-RR5-RR4-RR3-RR2)/anställda Nettomarginal Nettoresultat i procent av netto omsättningen. ((RR8-RR7- RR5-RR4)/RR1) x 100 Rörelseresultat/anställda Rörelseresultat dividerat med (RR6-RR5-RR4)/anställda Intäkts-/kostnadsstruktur Nettoomsättning/anställda Nettoomsättning dividerad med Personalkostnader/ Kapitalstruktur Soliditet Kapitalets omsättningshastighet Rörelsekapital/ Kassalikviditet Personal kostnader i procent av en. (RR2/RRl) x 100 Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. ((0,72xBR3+BR2)/BR1) x 100 Nettoomsättning dividerad med balansomslutningen. RR1/BR1 Rörelsekapital i procent av en. ((BR7-BR6)/RR1) x100 Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. ((BR7-BR8)/BR6) x 100 Nettoresultat/anställda Nettoresultat dividerat med (RR8-RR7-RR5-RR4)/anställda lntäkts-/kostnadsstruktur Personalkostnader/ föräd- Personalkostnader i procent av lingsvärde förädlingsvärdet. (RR2/(RR6-RR5-RR3- RR4-RR2) x 100 Personalkostnader/ anställda Avskrivningar/ Finansnetto/ Personalkostnader dividerat med (RR2/anställda) x 100 Avskrivningar i procent av netto omsättningen. (RR11/RR1) x 100 Finansiella intäkter minus finansiella kostnader i procent av nettooms. ((RR9-RR10)/RR1) x 100 (c) EkonomiTolken.AB, 2000

5 branschnyckeltalsdefinitioner Immateriella anläggnings- tillgångar i procent av en. (BR9/RR1) x 100 Kapitalstruktur Immateriella anläggningstillgångar/ Materiella anläggningstillgångar/ Maskiner o inventarier/ Finansiella anläggningstillgångar/ Lager o pågående arbeten/ Kundfordringar/ Övriga kortfristiga fordringar/ Materiella anläggningstillgångar i procent av en. (BR10/RRl) x 100 Maskiner o inventarier i procent av en. (BR12/RR1) x 100 Finansiella anläggningstillgångar i procent av en. (BR11/RR1) x 100 Lager och pågående arbeten m.m. i procent av en. (BR8/RRl) x 100 Kundfordringar i procent av en. (BR13/RR1) x 100 Övriga kortfristiga fordringar i procent av en. (BR14/RR1) x 100 Kortfristiga skulder/ Eget kapital/ Obeskattade reserver/ Avsättningar o långfristiga skulder/ Sambandstal Skuldsättningsgrad Vinstprocent Kortfristiga skulder i procent av en. (BR6/RR1) x 100 Eget kapital i procent av netto omsättningen. (BR2/RR1) x 100 Obeskattade reserver i procent av en. (BR3/RR1) x 100 Avsättningar o långfristiga skulder i procent av en. ((BR3+BR4)/RR1) x 100 Avsättningar och skulder inkl. latent skatteskuld dividerat med justerat eget kapital. ((0,28xBR3+BR4+BR5+BR6)/ (0,72xBR3+BR2) x 100 intäkter i procent av en. ((RR6-RR5-RR4+RR9)/RR1 Kassabank o kortfristiga placeringar/ Kassa, bank- o kortfristiga placeringar i procent av en (BR15/RR1) x 100 (c) EkonomiTolken.AB, 2000

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006 En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen presenterar i rapporten ett urval av ekonomiska nyckeltal som beskriver elnätsföretagens

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken

Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Sjöfartsföretag 2013 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004 ER 2006:05

Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004 ER 2006:05 Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004 ER 2006:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: forlaget@stem.se

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Sammanställning Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Barbro Wallin 1 Förord Aktiebolagslagen säger att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd TEIE13/19)

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer