Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus)."

Transkript

1 Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus). Närvarande: Justerad röstlängd och deltagarförteckning bilagd (protokollsbilaga 1). Kongressordföranden: Sekreterare: Protokolljusterare: Rolf Hahre och Agneta Ivemyr, båda Hallstahammar. Anders Wallin och Stig Lundberg, båda Västerås. Berit Oscarsson, Arboga och Eva-Karin Wedin, Västerås Underskrifter: Sekreterare Anders Wallin Stig Lundberg Ordförande: Rolf Hahre Agneta Ivemyr Protokolljusterare Berit Oscarsson Eva-Karin Wedin

2 Socialdemokraterna Västmanland Distriktskongress 17 april 1999, Protokoll 1. Kongressens öppnande Klockan hälsade Agneta Ivemyr från Hallstahammars Arbetarekommun alla närvarande hjärtligt välkomna till Hallstahammar och 1999 års partidistriktskongress. Vidare sjöng kongressen unisont Arbetets söner. Parentation hölls över de kamrater som lämnat oss under Partidistriktets ordförande Sven-Erik Österberg tog sedan till orda och hälsade samtliga ombud, gäster och åhörare välkomna till kongressen och förklarade kongressen för öppnad. Sven-Erik Österberg höll därefter ett anförande över det gångna året. Österberg tog i sitt anförande bl.a. upp vikten av att ta nya tag efter valförlusten, länets arbetsmarknad och behovet av tillväxt i länet, satsningen på heltidstjänster i landstinget, behovet av medlemsvärvning, vikten av krafttag mot rasismen (exempel: SSU:s kamp i Fagersta). 2. Beslut om kongressens offentlighet Partidistriktets ordförande Sven-Erik Österberg yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag att kongressen skulle vara offentlig. Kongressens beslutade att bifalla distriktsstyrelsens förslag. 3. Upprop jämte fastställande av röstlängd Vid entrén till kongresslokalen hade röstberättigade, distriktsstyrelsens ledamöter och suppleanter, revisorer, anställda samt gäster prickats av i befintlig deltagarförteckning (se protokollsbilaga 1). Därvid noterades att 175 ombud var närvarande, vilka således hade rösträtt. Ombudsman Håkan Ax meddelade att fullmaktsgranskning skett utan anmärkningar. Han föreslog kongressen besluta att fastställa ovannämnda ombudsförteckning som röstlängd, samt att i övrigt godkänna närvaroförteckningen. att bifalla ombudsmannens förslag. 4. Fastställande av arbetsordning Partidistriktets ordförande yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag gällande arbetsordning respektive diskussionsordning (protokollsbilaga 2). 2

3 Kongressens beslutade att bifalla ordförandens förslag. 5. Fastställande av dagordning Partidistriktets ordförande yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag till dagordning (protokollsbilaga 2). att bifalla ordförandens förslag. 6. Fastställande av tidpunkt för när nomineringar av 6 ledamöter till valberedningen inför 2000 års kongress ska vara inlämnade Partidistriktets ordförande föreslog att nomineringarna skulle lämnas till presidiet senast kl att bifalla ordförandens förslag. 7. Val av kongresspresidium och funktionärer Valberedningens förslag: a) Två ordföranden: Rolf Hahre, Hallstahammar Agneta Ivemyr, Hallstahammar b) Två sekreterare: Stig Lundberg, Västerås Anders Wallin, Västerås c) Två protokolljusterare: Berit Oscarsson, Arboga Eva Karin Wedin, Västerås d) Fem rösträknare jämte justerare: Eivor Pederson, Fagersta Lennart Ahlström, Hallstahammar Åke Hedvall, Sala Rigmor Åkesson, Kungsör Rune Ringvall, Västerås e) Val av redaktionsutskott: S-E Österberg, Skinnskatteberg, sammankallande Kent Ryberg, Västerås Göran Magnusson, Köping Kia Ericsson, Surahammar 3

4 Denise Bergström, Västerås att bifalla valberedningens förslag. Presidiet intog därefter sina platser och tackade för förtroendet att få leda kongressen. 8. Fastställande av rese- och ersättningar för ombuden Distriktsstyrelsens förslag innebar att respektive arbetarkommun svarar för ombudens rese- och övriga ersättningar, inklusive hotellkostnader/övernattning som föranleds av kongressuppdraget. Kongressens beslutade att bifalla styrelsens förslag. 9. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse Upptogs till behandling den av distriktsstyrelsen upprättade verksamhetsberättelsen för 1998 (se protokollsbilaga 3). Tjänstgörande ordföranden Agneta Ivemyr gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 10. Bokslut och ekonomisk berättelse Upptogs till behandling partidistriktets bokslut och ekonomiska berättelse (se protokollsbilaga 4). Styrelsens kassör Tomas Östling föredrog ärendet. att med godkännande lägga bokslut och ekonomisk berättelse till handlingarna. 11. Revisorernas berättelse Föredragande revisor, Glenn Andersson, föredrog revisorernas berättelse (se protokollsbilaga 4). i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorernas förslag att bevilja distriktsstyrelsen och kassören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 13a) Riksdagsgruppens verksamhet 4

5 Upptogs till behandling, den socialdemokratiska länsriksdagsgruppens verksamhetsberättelse för det gångna året (se protokollsbilaga 3). att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 13b) Landstingsgruppens verksamhet Upptogs till behandling den Socialdemokratiska landstingsgruppens verksamhetsberättelse för det gångna året (se protokollsbilaga 3). att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 13c) Länsstyrelsegruppens verksamhet Upptogs till behandling den socialdemokratiska länsstyrelsegruppens verksamhetsberättelse för det gångna året (se protokollsbilaga 3). att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 13d) Stiftsfullmäktigegruppens verksamhet Upptogs till behandling den socialdemokratiska stiftsfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för det gångna året (se protokollsbilaga 3). att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingar. 14. Förslag väckta av distriktsstyrelsen A) Avgifter för 1999 Annika Skoogh yrkade bifall till alternativ nr 2 med den ändringen att planen börjar gälla från år 2000 (klart 2003). Distriktsstyrelsens förslag innebar förord för alternativ 2 med start från år 1999 (se bilaga 5)., efter att ha ställt de två förslagen mot varandra, att bifalla Annika Skooghs förslag. B) Arvoden och ersättningar för distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsens förslag: 5

6 att några arvoden inte utgår till styrelsens ledamöter eller ersättare. Undantaget är förlorad arbetsförtjänst, vilket utgår mot uppvisande av arbetsgivarintyg. att bifalla distriktsstyrelsens förslag. D) Verksamhetsplan 1999 Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan skickades ut med handlingarna (bilaga 11). Anders Teljebäck yrkade att verksamhetsplanen ska arbetas fram av Distriktsstyrelsen i process med Arbetarkommunerna under hösten före verksamhetsåret och fastläggas av Distriktsstyrelsen i slutet av året. Distriktsstyrelsens ordförande Sven-Erik Österberg föreslog att stadgekommittén får uppdraget att arbeta med frågan i Teljebäcks anda. Anders Teljebäck uttalade sitt stöd för Österbergs förslag och drog tillbaka sitt eget yrkande. I övrigt yttrade sig Carola Hammer, Anna Lindström, Liisa Pettersson och Olof Landqvist samt distriktsombudsman Håkan Ax. att bifalla distriktsstyrelsens förslag, samt att bifalla Sven-Erik Österbergs tilläggsförslag. Anna Wallén framförde därefter en hälsning från SSU i Västmanland. Därefter höll utbildningsminister Tomas Östros ett uppskattat anförande. Bl.a. följande togs upp i Östros anförande: partiets valanalysarbete (vi måste bli öppnare och vara en röst underifrån, vi måste förändra vårt arbetssätt, jag ser med spänning fram emot det arbete som pågår på landstinget med att utveckla det politiska arbetet). Kriget i Kosovo (återigen krig och folkfördrivning, Milosevic bär huvudansvaret, FN måste bli starkare, inget land får isolera sig för flyktingproblemen som blir följden av folkfördrivningen, den internationella diskussionen måste vitaliseras i vårt parti, världen är nära i det globala samhället med sammanflätade ekonomier). Sverige har möjligheter att påverka sin utveckling trots internationaliseringen. Hur skapar vi rättvisa samtidigt som vi bejakar och stimulerar förändring? Det är vår stora uppgift. Varken Vänstern eller Moderaterna har en politik för att förena dessa två fundamentala ting för en god utveckling. Efter saneringspolitiken har vi nu möjligheter och beslutskraft att åstadkomma resultat. Men om problem uppstår måste vi lösa dem. Trygghetssystem som inte fungerar måste reformeras för att hålla långsiktigt. Vi uppfyller nu våra vallöften (arbetslösheten minskar, skola - vård - omsorg stärks, rättvisan 6

7 stärks genom t ex höjda pensioner och barnbidrag). Vänsterns roll i budgetförhandlingarna har inte varit särskilt konstruktiv och positiv. Ta chansen att föra ut (s)-politik i EU-valrörelsen! EMU blir ingen stor fråga i sommarens EU-val. EU-parlamentet har ingen beslutsrätt i EMU-frågan! Efter Tomas Östros anförande följde en kortare frågestund. Därefter återupptogs förhandlingarna under punkt 15 på dagordningen. D) Rapport från stadgegruppen efter föredragning av Glenn Andersson (representerande stadgegruppen). att godkänna rapporten från stadgegruppen (bilaga 5). E) Distriktsstyrelsens förslag till val av ny stadgegrupp Distriktsstyrelsens förslag till val av ny stadgegrupp: Uno Williamsson, Glenn Andersson, Eleonor Wikman och Elizabeth Salomonsson. Denise Bergström yrkade att Anders Teljebäck ska ingå i stadgegruppen. Sven-Erik Österberg yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag samt bifall till Denise Bergströms förslag. med anledning av förslagen att fem personer (istället för fyra) ska ingå i stadgegruppen, att valen förrättas under punkt 16.d. 15. Rapport och beslut om VL-gruppens rapport Håkan Collin redogjorde för VL-gruppens rapport (protokollsbilaga 6) om länets kommunikationer. Gruppen har arbetat på uppdrag av distriktsstyrelsen. att godkänna rapporten, samt att rapporten överlämnas till den nya (s)-gruppen i VL:s styrelse för beaktande i det kommande arbetet Därefter avbröts förhandlingarna för lunch samt lokal manifestation i centrum varefter kongressen återsamlades och Gre små trisar underhöll kongressen på ett förtjänstfullt sätt varefter det meddelades att dagens Valfondsinsamling inbringat kr och 50 öre. EU-parlamentskandidaten Hans Karlsson höll ett anförande inför EU-valet. Karlsson tog i sitt anförande upp att EU-valet i grunden handlar om vanligt folks vardag, att det är viktigt att påverka, inte bara låta andra styra som blir fallet när (v) och (mp) lämnar 7

8 walk-over genom sin negativa syn på medlemskapet i EU, att Sverige p.g.a. frihandel och globalisering är beroende av omvärlden alldeles oavsett EUmedlemskapet, tron att ett Sverige utanför EU skulle vara oberoende (och kunna göra precis som man själv vill) är därför felaktig, att om man bara arbetar med att styra inrikespolitiskt ger det makt över de maktlösa istället för inflytande över de mäktiga, att de fackliga rättigheterna behöver stärkas på EU-nivå så att vi kan undvika social dumpning och otrygghet och börja bygga en sysselsättningsunion, Vänsterns och Miljöpartiets ovilja att använda EU-medlemskapet är mot ovanstående bakgrund helt förödande. Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén höll därefter ett kortare anförande om vikten av att vi inte får ett blått EU-parlament den 13 juni som kan blockera det socialdemokratiska regeringsinflytande som idag finns i 13 av 15 EU-länder. EU:s fredstanke är grundläggande och har skapat en varaktig fred mellan forna fiender. Den fortsatta utvidgningen av EU är därför av största vikt för Europas utveckling. Efter dessa anföranden återupptogs behandlingen av dagordningens punkter Val Valberedningens förslag återfinns i protokollsbilaga 12. A) Val av distriktsstyrelse, revisorer, gruppordföranden enligt valberedningens förslag att välja Distriktsstyrelse enligt följande: Ordförande: Sven-Erik Österberg, Skinnskatteberg Kassör: Glenn Andersson, Heby Ledamot: Denise Bergström, Västerås Ledamot: Agneta Ivemyr, Hallstahammar Ledamot: Göran Magnusson, Köping Ledamot: Anette Andersson, Sala Ledamot: Anders Teljebäck, Västerås Beträffande de tre ersättarplatserna i Distriktsstyrelsen föreslog valberedningen Christer Grimberg (Västerås), Eleonor Wikman (Fagersta) och Per Strengbom (Kungsör). Från Västeråsdelegationen föreslogs Bjarne Ohlsson (Västerås). Ordföranden ställde de fyra kandidaterna mot varandra och fann härvid att valberedningens förslag vunnit majoritet. Sluten votering begärdes dock och gav följande resultat: Eleonor Wikman 174 röster, Christer Grimberg 161 röster, Per Strengbom 113 röster och Bjarne Ohlsson 74 röster. 8

9 således i enlighet med valberedningens förslag att välja följande styrelsesuppleanter i Distriktsstyrelsen: Eleonor Wikman, Fagersta Christer Grimberg, Västerås, och Per Strengbom, Kungsör. Därefter beslöt kongressen att välja följande revisorer: Sven-Erik Gårdhage Börje Berglund, Västerås Elisabeth Löf, Västerås att välja följande revisorsersättare: Morgan Lyhné, Heby Carina Schön, Heby Sten Nordström, Norberg att välja följande gruppordföranden: EU-gruppen Birgitta Lindh, Västerås Pensionärsgruppen Wallis Sundstedt, Västerås Internationella gruppen Anny Bustos, Västerås Tjänstemannagruppen Eva-Karin Wedin, Västerås B) Val av ledamöter och ersättare i partiets Förtroenderåd i enlighet med valberedningens förslag att utse följande: Ordinarie 1. Anders Teljebäck, Västerås 2. Elizabeth Salomonsson, Köping 3. Glenn Andersson, Heby Ersättare 1. Berit Oscarsson, Arboga 2. Håkan Helgesson, Hallstahammar 3. Agneta Fleismark, Skinnskatteberg C) Val av valberedning för 1999 års kongress Nominerade till de sex platserna i valberedningen var: Margareta Israelsson (Västerås), Karin Karlsson (Sala), Rolf Nordqvist (Arboga), Anna Lindström (Fagersta, nominerad av Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg), Håkan Helgesson (Hallstahammar), Christina Waster Jansson (Surahammar), Ivan Arancibia Silva (Köping) och Lennart Pettersson (Kungsör). 9

10 Efter att ha ställt de åtta namnen mot varandra fann ordföranden att kongressen beslutat välja Margareta Israelsson, Karin Karlsson, Anna Lindström, Håkan Helgesson, Ivan Arancibia Silva och Lennart Pettersson. Votering begärdes dock. Denna genomfördes med röstkort. Nya rösträknare för denna votering var Kent Ryberg och K-G Östlund. Voteringen genomfördes och gav resultatet att följande sex personer av kongressen valdes till ersättare i Distriktsstyrelsen: Margareta Israelsson, Västerås Karin Karlsson, Sala Anna Lindström, Fagersta Håkan Helgesson, Hallstahammar Ivan Arancibia Silva, Köping Lennart Pettersson, Kungsör D) Fastställande av arbetsgrupp för stadgeöversyn i enlighet med valberedningens förslag samt Sven-Erik Österbergs tilläggsförslag (Teljebäck) att utse följande personer: Uno Williamsson, Surahammar Glenn Andersson, Heby Eleonor Wikman, Fagersta Elizabeth Salomonsson, Köping Anders Teljebäck, Västerås E) Anmälda representantskapsombud för 1999/vintern 2000 Tjänstgörande ordföranden Rolf Hahre anmälde att en förteckning över de personer som, enligt stadgarna, utsetts att ingå i representantskapet utdelats till ombuden. Förteckningen bilades protokollet (se protokollsbilaga 7). F) Uttalande om rasism Kongressen antog med acklamation ett uttalande om rasism (se protokollsbilaga 8). 17. Behandling av inkomna motioner Upptogs till behandling de 25 motioner som inkommit till kongressen. Motionerna och Distriktsstyrelsens utlåtanden bilades protokollet (se protokollsbilaga 9). (DS=Distriktsstyrelsen) MOTION MOTIONÄR DS-FÖREDRAGANDE 1. Utöka Lagen om stöd och service (LSS) I ärendet yttrade sig Margareta Israelsson samt Inga-Britt Helgesson Hallstahammars AK Margareta Israelsson 10

11 som yrkade att motionen skulle anses besvarad. Margareta Israelsson tillstyrkte Helgessons yrkande. Beslut: Enligt Inga-Britt Helgessons yrkande. 2. Bättre samverkan mellan distriktsstyrelsen och arbetarekommunerna I ärendet yttrade sig Inga-Britt Helgesson. 3. Miljöproblem 4. Utarbetande av policy kring frågor om målstyrning I ärendet yttrade sig Bjarne Ibom och Göran Magnusson. Beslut: Enligt DS förslag 5. Representation på riksdagslistan I ärendet yttrade sig Rolf Lindgren, Per Strengbom och Olle Persson. Lindgren och Strengbom yrkade bifall till motionen och Olle Persson yrkade bifall till DS förslag. Beslut efter votering: Enligt DS förslag. 6. Regionfrågan och utvecklingen av Västmanlands län I ärendet yttrade sig Berith Parmsäter. Beslut: Enligt DS förslag 7. Arbetslöshetsförsäkring 8. Slutförvaring av kärnavfall I ärendet yttrade sig Tomas Östling, Rune Karlsson och Sune Lagerqvist. Beslut: Enligt DS förslag Hallstahammars AK Bo Lage Larsson, Hallstahammar Sala AK Kungsörs AK Heby AK Munktorps s-förening, Köping Sven-Erik Österberg Sven-Erik Österberg Göran Magnusson Olle Persson Sven-Erik Österberg Christer Grimberg Tomas Östling 9. Elförsörjning utan älvutbyggnad Tomas Östling 11

12 I ärendet yttrade sig Tomas Östling och Rune Karlsson. Rune Karlsson yrkade bifall till motionen och Tomas Östling yrkade bifall till DS förslag. Beslut efter votering: Enligt DS förslag. Rune Karlsson reserverade sig skriftligt mot beslutet (se protokollsbilaga 10). 10. Handel med utsläpp 11. Värmebidrag 12. Ändring av byggnormer I ärendet yttrade sig Tomas Östling och Sune Lagerqvist. 13. Reglering av valutahandel 14. Tandvårdskostnader I ärendet yttrade sig Solveig Nilsson, Conny Wennermo, K-G Östlund, Sune Larsson, Margareta Israelsson, Eva Olsson, Risto Haapala, Karin Karlsson. Conny Wennermo (m.fl.) yrkade med instämmande av Margareta Israelsson att motionen ska anses besvarad med uppdraget till (s)-länsbänken att följa frågan. Beslut: Enligt Wennermos yrkande. 15. Skatteavdrag I ärendet yttrade sig Rune Karlsson. 16. Arbetsmiljö I ärendet yttrade sig Catrin Strömvall, Helmut Hoffman och Annika Skoogh. Munktorps s-förening, Köping Munktorps s-förening, Köping Paavo Vallius Tomas Östling Tomas Östling Sven-Erik Österberg Margareta Israelsson Göran Magnusson Helmut Hoffmann 12

13 Catrin Strömvall (m fl.) yrkade bifall till motionen. Helmut Hoffman yrkade bifall till DS förslag (avslag). Beslut efter försöksvotering med röstkort: Enligt Catrin Strömvalls bifallsyrkande till motionen (88 röster för Catrin Strömvalls förslag, 63 röster för DS förslag). 17. Anslutning till företagshälsovårdscentral 18. Humanitära regler till förtidspension I ärendet yttrade sig Kent Fernström, Sten Helleng, Arne Pettersson och Mariann Ytterberg. Arne Pettersson yrkade att (s)- länsbänken i riksdagen får uppdraget att verka för humanitär lagstiftning avseende bedömningsgrunderna. Beslut: Enligt Arne Petterssons förslag. 19. Färre sjuka rehabiliteras 20. Höj åldersgränsen för studiemedel 21. Utförsäljning av statsägda företag I ärendet yttrade sig Kent Fernström, Olov Landqvist och Göran Magnusson. Olov Landqvist med instämmande av Göran Magnusson yrkade att partistyrelsen ges uppdrag att verka för att utförsäljningar av svenska företag till utlandet i möjligaste mån upphör. Beslut: Enligt Olov Landqvists förslag. Metallarbetarnas s-förening, Köping Christer Grimberg Mariann Ytterberg Glenn Andersson Britt Sandström Göran Magnusson 22. Val mellan natur eller syntetiskt Metallarbetarnas s-förening, Stig-Erik Westmark 13

14 tillverkade läkemedel I ärendet yttrade sig Ritva Sjöholm och Karin Karlsson. Ritva Sjöholm yrkade bifall till motionen och Karin Karlsson yrkade avslag (i enlighet med DS förslag). Beslut efter att förslagen ställts mot varandra: Enligt DS förslag. 23. Arbetslöshetsförsäkring 24. Regionalpolitik I ärendet yttrade sig Måna Mattsson och Sven-Erik Österberg. 25. Tandvårdstaxa I ärendet yttrade sig Solveig Nilsson, Conny Wennermo, K-G Östlund, Sune Larsson, Margareta Israelsson, Eva Olsson, Risto Haapala Karin Karlsson. Margareta Israelsson yrkade (med ändring av DS förslag om avslag) att motionen skulle anses besvarad. Sune Larsson (m.fl.) yrkade bifall till motionen. Beslut efter försöksvotering med röstkort: Enligt Sune Larssons bifallsyrkande till motionen (92 röster för Sune Larssons yrkande, 65 röster för Margareta Israelssons yrkande). 18. Avslutning Köping Skinnskattebergsbygdens s- kvinnoklubb Skinnskattebergsbygdens s- kvinnoklubb Christer Grimberg Sven-Erik Österberg Margareta Israelsson Tomas Östling, Britt Sandström, Helmut Hoffman, I-M Brattström och Ann Augustin avtackades för sina insatser i Distriktsstyrelsen. Roland Sundgren och Berit Oscarsson avtackades för sina in-satser i Riksdagen. Håkan Collin hälsade på Heby Arbetarkommuns vägnar välkomna till 2000 års kongress. Partidistriktets ordförande Sven-Erik Österberg tackade alla som deltagit i och arbetat med kongressen. Kongressen avslutades med att de närvarande unisont sjöng Internationalen. Därefter för-klarades 1999 års distriktskongress för avslutad. 14

15

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 3 april 2004 i Sala Folkets Park.

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 3 april 2004 i Sala Folkets Park. Västmanland Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 3 april 2004 i Sala Folkets Park. Närvarande: Kongressordföranden: Sekreterare: Protokolljusterare: Justerad

Läs mer

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park.

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park. Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park. Närvarande: Justerad röstlängd och deltagarförteckning bilagd (protokollsbilaga

Läs mer

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 14 april 2007 i Centralskolans matsal, Kungsör.

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 14 april 2007 i Centralskolans matsal, Kungsör. Västmanland Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 14 april 2007 i Centralskolans matsal, Kungsör. Närvarande: Kongressordföranden: Sekreterare: Protokolljusterare:

Läs mer

Protokoll - Förbundsmöte 2007

Protokoll - Förbundsmöte 2007 1 (5) Protokoll - Förbundsmöte 2007 Datum: Fredagen den 27 april 2007 Tid: Kl. 09.30-13.00 Plats: Sätra Brunn, Sala 1 Förbundsmötet öppnas Förbundsmötet öppnas av styrelsens ordförande kommunalrådet Åke

Läs mer

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Fastställande av röstlängd fastställa röstlängden till 61 röstberättigade medlemmar.. 2 Fråga om årsmötet

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDET Representantskapet. Protokoll Ordinarie sammanträde 1998. Dag 22 april 1998. Folkets Hus, Stockholm

FOLKBILDNINGSRÅDET Representantskapet. Protokoll Ordinarie sammanträde 1998. Dag 22 april 1998. Folkets Hus, Stockholm FOLKBILDNINGSRÅDET Representantskapet Protokoll Ordinarie sammanträde 1998 Dag 22 april 1998 Plats Folkets Hus, Stockholm Närvarande 18 ombud 9 styrelseledamöter 6 inbjudna gäster 8 från personalen 1 Öppnande

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Protokoll fört vid Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanlands distriktsstämma. Lördagen den 9 april 2016 på IOGT-NTO Forum i Köping.

Protokoll fört vid Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanlands distriktsstämma. Lördagen den 9 april 2016 på IOGT-NTO Forum i Köping. Protokoll fört vid Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanlands distriktsstämma. Lördagen den 9 april 2016 på IOGT-NTO Forum i Köping. Lars Isaksson, kommunkretsens ordförande i Köping, hälsade välkommen

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm

Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm FOLKBILDNINGSRÅDET Representantskapet Protokoll Vårsammanträdet 2005 Datum 20 april 2005 Plats Närvarande ombud Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm Folkbildningsförbundet Mats Bernerstedt Rolf Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte den 6 april 2014 i Hässleholms kulturhus.

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte den 6 april 2014 i Hässleholms kulturhus. Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte den 6 april 2014 i Hässleholms kulturhus. 1 1. DISTRIKTSMÖTET ÖPPNAS Mötet inleddes med underhållning från ABF. Inte bara sång och dans ett urval

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Kommunalpensionärers Förbund Avd 36:s årsmöte på Arbetets Museum. Norrköping.

Protokoll fört vid Svenska Kommunalpensionärers Förbund Avd 36:s årsmöte på Arbetets Museum. Norrköping. Protokoll fört vid Svenska Kommunalpensionärers Förbund Avd 36:s årsmöte 2016-02-17 på Arbetets Museum. Norrköping. 01. Mötets öppnande. Ordförande Barbro Mattson hälsar alla välkomna och förklarar mötet

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA ÄRENDE: PLATS: Ordinarie föreningsstämma Gothia Arena Högsbo Basket, Västra Frölunda DATUM: 2015-04-20 kl. 18.00 NÄRVARANDE: från styrelsen: Karl-Erik Edvardsson Bengt Allan

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl Underskrifter Sekreterare Agneta Lidin

STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl Underskrifter Sekreterare Agneta Lidin sid 1 (8) Plats och tid STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl. 12 00-13 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Utses att justera Tage Routuvaara Elisabeth

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Norra Sveriges Bouleförbund

Årsmötesprotokoll för Norra Sveriges Bouleförbund Årsmötesprotokoll för Norra Sveriges Bouleförbund 2013-03-24 Representerade föreningar: BS Nordboulen (2 repr) Guldstadens Boule Club (1 repr) IF Bodens Petanque Arctique Boule (2 repr) IFK Anderstorp

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. Inför årsmötet i Kungsör. Kungsörsortens biodlarförening är värd 2013-02- 16. Innehåll: Förslag till dagordning.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. Inför årsmötet i Kungsör. Kungsörsortens biodlarförening är värd 2013-02- 16. Innehåll: Förslag till dagordning. ÅRSMÖTESHANDLINGAR Inför årsmötet i Kungsör Kungsörsortens biodlarförening är värd 2013-02- 16 Innehåll: Förslag till dagordning Balansrapport Resultatrapport Verksamhetsberättelse Förslag till ersättningar

Läs mer

SPF Seniorerna årsstämma 2015

SPF Seniorerna årsstämma 2015 Uppsala län Org.nr 817 301-2207 SPF Seniorerna årsstämma 2015 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Uppsala läns årsstämma på Viktoria Hotell & konferens den 8 april 2015. Distriktsordförande Laila S Eriksson

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2004-06-01 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar

Läs mer

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Härjedalen Protokoll fört vid årsmöte med Sida1 av (5) Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Den 28 mars 2015 på Svegs Folkets Hus. Närvarande var följande medlemmar: Abbas Khanahmadi Sören Backlund

Läs mer

För första gången i partidistriktets historia delades Tage Erlanders hedersmedalj ut under distriktskongressen.

För första gången i partidistriktets historia delades Tage Erlanders hedersmedalj ut under distriktskongressen. Socialdemokraterna i Västmanland Ansvarig utgivare: Lars Eriksson 100 år med partiet Det här numret av Västmanlands Folkblad ägnas helt åt distriktskongressen och 100- årsjubileet 13-14 maj. Här finns

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gällivare allmänningsskogs vårstämma

PROTOKOLL fört vid Gällivare allmänningsskogs vårstämma PROTOKOLL fört vid Gällivare allmänningsskogs vårstämma Sammanträdesdatum: 2015-06-17 Plats: Västlaestadianska Bönhuset i Gällivare 12 Sammanträdes öppnande Stämmans ordförande Eilert Apelqvist hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Erland Berg Martin Hellmo Pia

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson.

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2007-06-04 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Brf Kungsängsliljans ordförande Åke Sjödin hälsade samtliga välkomna

Läs mer

1 Stämmans öppnande Föreningens ordförande Vidar Skytén hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

1 Stämmans öppnande Föreningens ordförande Vidar Skytén hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Gula Husen i Häggvik, org nr 716416-6626. Torsdagen den 21 april 2016 kl 18:30. Lokal: Häggviks Gymnasiesärskola/Löpargymnasiets matsal.

Läs mer

Föreningsstämma 080309

Föreningsstämma 080309 MÖTESPROTOKOLL 1 (5) Föreningsstämma 080309 Datum för mötet Tid Plats 2008-03-19 13.00-15.00 Församlingsförbundet, Direktorn Kallade och inbjudna Kyrkvindens medlemmar, styrelse och revisorer Närvarande

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm 1 HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 18 maj 2011 på Debaser Restaurang AB,

Läs mer

Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE Protokoll - Ordinarie föreningsstämma HSB, Brf Lindeborg, i Malmö Tid: 2016-04-04 kl.19.00-21.30 Plats: S:t Mikaels kyrka Lindeborg 1 ÖPPNANDE Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Madelén Andersson styrelseledamot

Läs mer

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet IFK Centralstyrelse Protokoll fört vid representantskapsmötet för Idrottsföreningen Kamraterna Lördagen den 16 mars 2013 i Odd Fellowhuset VästraTrädgårdsgatan 11A Stockholm. Närvarande: 12 representerade

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr 556071-1060, i Fagersta den 26 april 2007 1(6) Närvarande Antal Antal aktieägare aktier röster A-aktier B-aktier Albertsson

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2005-06-09

PROTOKOLL 1(6) Datum 2005-06-09 PROTOKOLL 1(6) Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Rickard Hellmark och Roland Schüler Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Tid: 2016-11-15 kl. 18.30 21.50 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: 78 personer, varav 63 röstberättigade inklusive

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(6) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Lindholm och Jill Bengtsson Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer