Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus)."

Transkript

1 Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus). Närvarande: Justerad röstlängd och deltagarförteckning bilagd (protokollsbilaga 1). Kongressordföranden: Sekreterare: Protokolljusterare: Rolf Hahre och Agneta Ivemyr, båda Hallstahammar. Anders Wallin och Stig Lundberg, båda Västerås. Berit Oscarsson, Arboga och Eva-Karin Wedin, Västerås Underskrifter: Sekreterare Anders Wallin Stig Lundberg Ordförande: Rolf Hahre Agneta Ivemyr Protokolljusterare Berit Oscarsson Eva-Karin Wedin

2 Socialdemokraterna Västmanland Distriktskongress 17 april 1999, Protokoll 1. Kongressens öppnande Klockan hälsade Agneta Ivemyr från Hallstahammars Arbetarekommun alla närvarande hjärtligt välkomna till Hallstahammar och 1999 års partidistriktskongress. Vidare sjöng kongressen unisont Arbetets söner. Parentation hölls över de kamrater som lämnat oss under Partidistriktets ordförande Sven-Erik Österberg tog sedan till orda och hälsade samtliga ombud, gäster och åhörare välkomna till kongressen och förklarade kongressen för öppnad. Sven-Erik Österberg höll därefter ett anförande över det gångna året. Österberg tog i sitt anförande bl.a. upp vikten av att ta nya tag efter valförlusten, länets arbetsmarknad och behovet av tillväxt i länet, satsningen på heltidstjänster i landstinget, behovet av medlemsvärvning, vikten av krafttag mot rasismen (exempel: SSU:s kamp i Fagersta). 2. Beslut om kongressens offentlighet Partidistriktets ordförande Sven-Erik Österberg yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag att kongressen skulle vara offentlig. Kongressens beslutade att bifalla distriktsstyrelsens förslag. 3. Upprop jämte fastställande av röstlängd Vid entrén till kongresslokalen hade röstberättigade, distriktsstyrelsens ledamöter och suppleanter, revisorer, anställda samt gäster prickats av i befintlig deltagarförteckning (se protokollsbilaga 1). Därvid noterades att 175 ombud var närvarande, vilka således hade rösträtt. Ombudsman Håkan Ax meddelade att fullmaktsgranskning skett utan anmärkningar. Han föreslog kongressen besluta att fastställa ovannämnda ombudsförteckning som röstlängd, samt att i övrigt godkänna närvaroförteckningen. att bifalla ombudsmannens förslag. 4. Fastställande av arbetsordning Partidistriktets ordförande yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag gällande arbetsordning respektive diskussionsordning (protokollsbilaga 2). 2

3 Kongressens beslutade att bifalla ordförandens förslag. 5. Fastställande av dagordning Partidistriktets ordförande yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag till dagordning (protokollsbilaga 2). att bifalla ordförandens förslag. 6. Fastställande av tidpunkt för när nomineringar av 6 ledamöter till valberedningen inför 2000 års kongress ska vara inlämnade Partidistriktets ordförande föreslog att nomineringarna skulle lämnas till presidiet senast kl att bifalla ordförandens förslag. 7. Val av kongresspresidium och funktionärer Valberedningens förslag: a) Två ordföranden: Rolf Hahre, Hallstahammar Agneta Ivemyr, Hallstahammar b) Två sekreterare: Stig Lundberg, Västerås Anders Wallin, Västerås c) Två protokolljusterare: Berit Oscarsson, Arboga Eva Karin Wedin, Västerås d) Fem rösträknare jämte justerare: Eivor Pederson, Fagersta Lennart Ahlström, Hallstahammar Åke Hedvall, Sala Rigmor Åkesson, Kungsör Rune Ringvall, Västerås e) Val av redaktionsutskott: S-E Österberg, Skinnskatteberg, sammankallande Kent Ryberg, Västerås Göran Magnusson, Köping Kia Ericsson, Surahammar 3

4 Denise Bergström, Västerås att bifalla valberedningens förslag. Presidiet intog därefter sina platser och tackade för förtroendet att få leda kongressen. 8. Fastställande av rese- och ersättningar för ombuden Distriktsstyrelsens förslag innebar att respektive arbetarkommun svarar för ombudens rese- och övriga ersättningar, inklusive hotellkostnader/övernattning som föranleds av kongressuppdraget. Kongressens beslutade att bifalla styrelsens förslag. 9. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse Upptogs till behandling den av distriktsstyrelsen upprättade verksamhetsberättelsen för 1998 (se protokollsbilaga 3). Tjänstgörande ordföranden Agneta Ivemyr gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 10. Bokslut och ekonomisk berättelse Upptogs till behandling partidistriktets bokslut och ekonomiska berättelse (se protokollsbilaga 4). Styrelsens kassör Tomas Östling föredrog ärendet. att med godkännande lägga bokslut och ekonomisk berättelse till handlingarna. 11. Revisorernas berättelse Föredragande revisor, Glenn Andersson, föredrog revisorernas berättelse (se protokollsbilaga 4). i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorernas förslag att bevilja distriktsstyrelsen och kassören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 13a) Riksdagsgruppens verksamhet 4

5 Upptogs till behandling, den socialdemokratiska länsriksdagsgruppens verksamhetsberättelse för det gångna året (se protokollsbilaga 3). att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 13b) Landstingsgruppens verksamhet Upptogs till behandling den Socialdemokratiska landstingsgruppens verksamhetsberättelse för det gångna året (se protokollsbilaga 3). att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 13c) Länsstyrelsegruppens verksamhet Upptogs till behandling den socialdemokratiska länsstyrelsegruppens verksamhetsberättelse för det gångna året (se protokollsbilaga 3). att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 13d) Stiftsfullmäktigegruppens verksamhet Upptogs till behandling den socialdemokratiska stiftsfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för det gångna året (se protokollsbilaga 3). att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingar. 14. Förslag väckta av distriktsstyrelsen A) Avgifter för 1999 Annika Skoogh yrkade bifall till alternativ nr 2 med den ändringen att planen börjar gälla från år 2000 (klart 2003). Distriktsstyrelsens förslag innebar förord för alternativ 2 med start från år 1999 (se bilaga 5)., efter att ha ställt de två förslagen mot varandra, att bifalla Annika Skooghs förslag. B) Arvoden och ersättningar för distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsens förslag: 5

6 att några arvoden inte utgår till styrelsens ledamöter eller ersättare. Undantaget är förlorad arbetsförtjänst, vilket utgår mot uppvisande av arbetsgivarintyg. att bifalla distriktsstyrelsens förslag. D) Verksamhetsplan 1999 Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan skickades ut med handlingarna (bilaga 11). Anders Teljebäck yrkade att verksamhetsplanen ska arbetas fram av Distriktsstyrelsen i process med Arbetarkommunerna under hösten före verksamhetsåret och fastläggas av Distriktsstyrelsen i slutet av året. Distriktsstyrelsens ordförande Sven-Erik Österberg föreslog att stadgekommittén får uppdraget att arbeta med frågan i Teljebäcks anda. Anders Teljebäck uttalade sitt stöd för Österbergs förslag och drog tillbaka sitt eget yrkande. I övrigt yttrade sig Carola Hammer, Anna Lindström, Liisa Pettersson och Olof Landqvist samt distriktsombudsman Håkan Ax. att bifalla distriktsstyrelsens förslag, samt att bifalla Sven-Erik Österbergs tilläggsförslag. Anna Wallén framförde därefter en hälsning från SSU i Västmanland. Därefter höll utbildningsminister Tomas Östros ett uppskattat anförande. Bl.a. följande togs upp i Östros anförande: partiets valanalysarbete (vi måste bli öppnare och vara en röst underifrån, vi måste förändra vårt arbetssätt, jag ser med spänning fram emot det arbete som pågår på landstinget med att utveckla det politiska arbetet). Kriget i Kosovo (återigen krig och folkfördrivning, Milosevic bär huvudansvaret, FN måste bli starkare, inget land får isolera sig för flyktingproblemen som blir följden av folkfördrivningen, den internationella diskussionen måste vitaliseras i vårt parti, världen är nära i det globala samhället med sammanflätade ekonomier). Sverige har möjligheter att påverka sin utveckling trots internationaliseringen. Hur skapar vi rättvisa samtidigt som vi bejakar och stimulerar förändring? Det är vår stora uppgift. Varken Vänstern eller Moderaterna har en politik för att förena dessa två fundamentala ting för en god utveckling. Efter saneringspolitiken har vi nu möjligheter och beslutskraft att åstadkomma resultat. Men om problem uppstår måste vi lösa dem. Trygghetssystem som inte fungerar måste reformeras för att hålla långsiktigt. Vi uppfyller nu våra vallöften (arbetslösheten minskar, skola - vård - omsorg stärks, rättvisan 6

7 stärks genom t ex höjda pensioner och barnbidrag). Vänsterns roll i budgetförhandlingarna har inte varit särskilt konstruktiv och positiv. Ta chansen att föra ut (s)-politik i EU-valrörelsen! EMU blir ingen stor fråga i sommarens EU-val. EU-parlamentet har ingen beslutsrätt i EMU-frågan! Efter Tomas Östros anförande följde en kortare frågestund. Därefter återupptogs förhandlingarna under punkt 15 på dagordningen. D) Rapport från stadgegruppen efter föredragning av Glenn Andersson (representerande stadgegruppen). att godkänna rapporten från stadgegruppen (bilaga 5). E) Distriktsstyrelsens förslag till val av ny stadgegrupp Distriktsstyrelsens förslag till val av ny stadgegrupp: Uno Williamsson, Glenn Andersson, Eleonor Wikman och Elizabeth Salomonsson. Denise Bergström yrkade att Anders Teljebäck ska ingå i stadgegruppen. Sven-Erik Österberg yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag samt bifall till Denise Bergströms förslag. med anledning av förslagen att fem personer (istället för fyra) ska ingå i stadgegruppen, att valen förrättas under punkt 16.d. 15. Rapport och beslut om VL-gruppens rapport Håkan Collin redogjorde för VL-gruppens rapport (protokollsbilaga 6) om länets kommunikationer. Gruppen har arbetat på uppdrag av distriktsstyrelsen. att godkänna rapporten, samt att rapporten överlämnas till den nya (s)-gruppen i VL:s styrelse för beaktande i det kommande arbetet Därefter avbröts förhandlingarna för lunch samt lokal manifestation i centrum varefter kongressen återsamlades och Gre små trisar underhöll kongressen på ett förtjänstfullt sätt varefter det meddelades att dagens Valfondsinsamling inbringat kr och 50 öre. EU-parlamentskandidaten Hans Karlsson höll ett anförande inför EU-valet. Karlsson tog i sitt anförande upp att EU-valet i grunden handlar om vanligt folks vardag, att det är viktigt att påverka, inte bara låta andra styra som blir fallet när (v) och (mp) lämnar 7

8 walk-over genom sin negativa syn på medlemskapet i EU, att Sverige p.g.a. frihandel och globalisering är beroende av omvärlden alldeles oavsett EUmedlemskapet, tron att ett Sverige utanför EU skulle vara oberoende (och kunna göra precis som man själv vill) är därför felaktig, att om man bara arbetar med att styra inrikespolitiskt ger det makt över de maktlösa istället för inflytande över de mäktiga, att de fackliga rättigheterna behöver stärkas på EU-nivå så att vi kan undvika social dumpning och otrygghet och börja bygga en sysselsättningsunion, Vänsterns och Miljöpartiets ovilja att använda EU-medlemskapet är mot ovanstående bakgrund helt förödande. Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén höll därefter ett kortare anförande om vikten av att vi inte får ett blått EU-parlament den 13 juni som kan blockera det socialdemokratiska regeringsinflytande som idag finns i 13 av 15 EU-länder. EU:s fredstanke är grundläggande och har skapat en varaktig fred mellan forna fiender. Den fortsatta utvidgningen av EU är därför av största vikt för Europas utveckling. Efter dessa anföranden återupptogs behandlingen av dagordningens punkter Val Valberedningens förslag återfinns i protokollsbilaga 12. A) Val av distriktsstyrelse, revisorer, gruppordföranden enligt valberedningens förslag att välja Distriktsstyrelse enligt följande: Ordförande: Sven-Erik Österberg, Skinnskatteberg Kassör: Glenn Andersson, Heby Ledamot: Denise Bergström, Västerås Ledamot: Agneta Ivemyr, Hallstahammar Ledamot: Göran Magnusson, Köping Ledamot: Anette Andersson, Sala Ledamot: Anders Teljebäck, Västerås Beträffande de tre ersättarplatserna i Distriktsstyrelsen föreslog valberedningen Christer Grimberg (Västerås), Eleonor Wikman (Fagersta) och Per Strengbom (Kungsör). Från Västeråsdelegationen föreslogs Bjarne Ohlsson (Västerås). Ordföranden ställde de fyra kandidaterna mot varandra och fann härvid att valberedningens förslag vunnit majoritet. Sluten votering begärdes dock och gav följande resultat: Eleonor Wikman 174 röster, Christer Grimberg 161 röster, Per Strengbom 113 röster och Bjarne Ohlsson 74 röster. 8

9 således i enlighet med valberedningens förslag att välja följande styrelsesuppleanter i Distriktsstyrelsen: Eleonor Wikman, Fagersta Christer Grimberg, Västerås, och Per Strengbom, Kungsör. Därefter beslöt kongressen att välja följande revisorer: Sven-Erik Gårdhage Börje Berglund, Västerås Elisabeth Löf, Västerås att välja följande revisorsersättare: Morgan Lyhné, Heby Carina Schön, Heby Sten Nordström, Norberg att välja följande gruppordföranden: EU-gruppen Birgitta Lindh, Västerås Pensionärsgruppen Wallis Sundstedt, Västerås Internationella gruppen Anny Bustos, Västerås Tjänstemannagruppen Eva-Karin Wedin, Västerås B) Val av ledamöter och ersättare i partiets Förtroenderåd i enlighet med valberedningens förslag att utse följande: Ordinarie 1. Anders Teljebäck, Västerås 2. Elizabeth Salomonsson, Köping 3. Glenn Andersson, Heby Ersättare 1. Berit Oscarsson, Arboga 2. Håkan Helgesson, Hallstahammar 3. Agneta Fleismark, Skinnskatteberg C) Val av valberedning för 1999 års kongress Nominerade till de sex platserna i valberedningen var: Margareta Israelsson (Västerås), Karin Karlsson (Sala), Rolf Nordqvist (Arboga), Anna Lindström (Fagersta, nominerad av Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg), Håkan Helgesson (Hallstahammar), Christina Waster Jansson (Surahammar), Ivan Arancibia Silva (Köping) och Lennart Pettersson (Kungsör). 9

10 Efter att ha ställt de åtta namnen mot varandra fann ordföranden att kongressen beslutat välja Margareta Israelsson, Karin Karlsson, Anna Lindström, Håkan Helgesson, Ivan Arancibia Silva och Lennart Pettersson. Votering begärdes dock. Denna genomfördes med röstkort. Nya rösträknare för denna votering var Kent Ryberg och K-G Östlund. Voteringen genomfördes och gav resultatet att följande sex personer av kongressen valdes till ersättare i Distriktsstyrelsen: Margareta Israelsson, Västerås Karin Karlsson, Sala Anna Lindström, Fagersta Håkan Helgesson, Hallstahammar Ivan Arancibia Silva, Köping Lennart Pettersson, Kungsör D) Fastställande av arbetsgrupp för stadgeöversyn i enlighet med valberedningens förslag samt Sven-Erik Österbergs tilläggsförslag (Teljebäck) att utse följande personer: Uno Williamsson, Surahammar Glenn Andersson, Heby Eleonor Wikman, Fagersta Elizabeth Salomonsson, Köping Anders Teljebäck, Västerås E) Anmälda representantskapsombud för 1999/vintern 2000 Tjänstgörande ordföranden Rolf Hahre anmälde att en förteckning över de personer som, enligt stadgarna, utsetts att ingå i representantskapet utdelats till ombuden. Förteckningen bilades protokollet (se protokollsbilaga 7). F) Uttalande om rasism Kongressen antog med acklamation ett uttalande om rasism (se protokollsbilaga 8). 17. Behandling av inkomna motioner Upptogs till behandling de 25 motioner som inkommit till kongressen. Motionerna och Distriktsstyrelsens utlåtanden bilades protokollet (se protokollsbilaga 9). (DS=Distriktsstyrelsen) MOTION MOTIONÄR DS-FÖREDRAGANDE 1. Utöka Lagen om stöd och service (LSS) I ärendet yttrade sig Margareta Israelsson samt Inga-Britt Helgesson Hallstahammars AK Margareta Israelsson 10

11 som yrkade att motionen skulle anses besvarad. Margareta Israelsson tillstyrkte Helgessons yrkande. Beslut: Enligt Inga-Britt Helgessons yrkande. 2. Bättre samverkan mellan distriktsstyrelsen och arbetarekommunerna I ärendet yttrade sig Inga-Britt Helgesson. 3. Miljöproblem 4. Utarbetande av policy kring frågor om målstyrning I ärendet yttrade sig Bjarne Ibom och Göran Magnusson. Beslut: Enligt DS förslag 5. Representation på riksdagslistan I ärendet yttrade sig Rolf Lindgren, Per Strengbom och Olle Persson. Lindgren och Strengbom yrkade bifall till motionen och Olle Persson yrkade bifall till DS förslag. Beslut efter votering: Enligt DS förslag. 6. Regionfrågan och utvecklingen av Västmanlands län I ärendet yttrade sig Berith Parmsäter. Beslut: Enligt DS förslag 7. Arbetslöshetsförsäkring 8. Slutförvaring av kärnavfall I ärendet yttrade sig Tomas Östling, Rune Karlsson och Sune Lagerqvist. Beslut: Enligt DS förslag Hallstahammars AK Bo Lage Larsson, Hallstahammar Sala AK Kungsörs AK Heby AK Munktorps s-förening, Köping Sven-Erik Österberg Sven-Erik Österberg Göran Magnusson Olle Persson Sven-Erik Österberg Christer Grimberg Tomas Östling 9. Elförsörjning utan älvutbyggnad Tomas Östling 11

12 I ärendet yttrade sig Tomas Östling och Rune Karlsson. Rune Karlsson yrkade bifall till motionen och Tomas Östling yrkade bifall till DS förslag. Beslut efter votering: Enligt DS förslag. Rune Karlsson reserverade sig skriftligt mot beslutet (se protokollsbilaga 10). 10. Handel med utsläpp 11. Värmebidrag 12. Ändring av byggnormer I ärendet yttrade sig Tomas Östling och Sune Lagerqvist. 13. Reglering av valutahandel 14. Tandvårdskostnader I ärendet yttrade sig Solveig Nilsson, Conny Wennermo, K-G Östlund, Sune Larsson, Margareta Israelsson, Eva Olsson, Risto Haapala, Karin Karlsson. Conny Wennermo (m.fl.) yrkade med instämmande av Margareta Israelsson att motionen ska anses besvarad med uppdraget till (s)-länsbänken att följa frågan. Beslut: Enligt Wennermos yrkande. 15. Skatteavdrag I ärendet yttrade sig Rune Karlsson. 16. Arbetsmiljö I ärendet yttrade sig Catrin Strömvall, Helmut Hoffman och Annika Skoogh. Munktorps s-förening, Köping Munktorps s-förening, Köping Paavo Vallius Tomas Östling Tomas Östling Sven-Erik Österberg Margareta Israelsson Göran Magnusson Helmut Hoffmann 12

13 Catrin Strömvall (m fl.) yrkade bifall till motionen. Helmut Hoffman yrkade bifall till DS förslag (avslag). Beslut efter försöksvotering med röstkort: Enligt Catrin Strömvalls bifallsyrkande till motionen (88 röster för Catrin Strömvalls förslag, 63 röster för DS förslag). 17. Anslutning till företagshälsovårdscentral 18. Humanitära regler till förtidspension I ärendet yttrade sig Kent Fernström, Sten Helleng, Arne Pettersson och Mariann Ytterberg. Arne Pettersson yrkade att (s)- länsbänken i riksdagen får uppdraget att verka för humanitär lagstiftning avseende bedömningsgrunderna. Beslut: Enligt Arne Petterssons förslag. 19. Färre sjuka rehabiliteras 20. Höj åldersgränsen för studiemedel 21. Utförsäljning av statsägda företag I ärendet yttrade sig Kent Fernström, Olov Landqvist och Göran Magnusson. Olov Landqvist med instämmande av Göran Magnusson yrkade att partistyrelsen ges uppdrag att verka för att utförsäljningar av svenska företag till utlandet i möjligaste mån upphör. Beslut: Enligt Olov Landqvists förslag. Metallarbetarnas s-förening, Köping Christer Grimberg Mariann Ytterberg Glenn Andersson Britt Sandström Göran Magnusson 22. Val mellan natur eller syntetiskt Metallarbetarnas s-förening, Stig-Erik Westmark 13

14 tillverkade läkemedel I ärendet yttrade sig Ritva Sjöholm och Karin Karlsson. Ritva Sjöholm yrkade bifall till motionen och Karin Karlsson yrkade avslag (i enlighet med DS förslag). Beslut efter att förslagen ställts mot varandra: Enligt DS förslag. 23. Arbetslöshetsförsäkring 24. Regionalpolitik I ärendet yttrade sig Måna Mattsson och Sven-Erik Österberg. 25. Tandvårdstaxa I ärendet yttrade sig Solveig Nilsson, Conny Wennermo, K-G Östlund, Sune Larsson, Margareta Israelsson, Eva Olsson, Risto Haapala Karin Karlsson. Margareta Israelsson yrkade (med ändring av DS förslag om avslag) att motionen skulle anses besvarad. Sune Larsson (m.fl.) yrkade bifall till motionen. Beslut efter försöksvotering med röstkort: Enligt Sune Larssons bifallsyrkande till motionen (92 röster för Sune Larssons yrkande, 65 röster för Margareta Israelssons yrkande). 18. Avslutning Köping Skinnskattebergsbygdens s- kvinnoklubb Skinnskattebergsbygdens s- kvinnoklubb Christer Grimberg Sven-Erik Österberg Margareta Israelsson Tomas Östling, Britt Sandström, Helmut Hoffman, I-M Brattström och Ann Augustin avtackades för sina insatser i Distriktsstyrelsen. Roland Sundgren och Berit Oscarsson avtackades för sina in-satser i Riksdagen. Håkan Collin hälsade på Heby Arbetarkommuns vägnar välkomna till 2000 års kongress. Partidistriktets ordförande Sven-Erik Österberg tackade alla som deltagit i och arbetat med kongressen. Kongressen avslutades med att de närvarande unisont sjöng Internationalen. Därefter för-klarades 1999 års distriktskongress för avslutad. 14

15

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS PROTOKOLL 2011 EXTRAKONGRESS 25 27 MARS Fredag 25 mars Extrakongressens öppnande... 1 Formaliapunkter... 10 Allmänpolitisk diskussion Vår omvärld... 28 Val av partiordförande... 59 Allmänpolitisk diskussion

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars.

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars. Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars. 1 1. DISTRIKTSMÖTET ÖPPNAS Mötet inleddes med unison sång; Arbetets Kvinnor Ordförande Inger Nilsson inledde med ett välkomnande

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer