fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park."

Transkript

1 Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 5 april 2003 i Skinnskattebergs Folkets Park. Närvarande: Justerad röstlängd och deltagarförteckning bilagd (protokollsbilaga 1) Kongressordföranden: Sekreterare: Protokolljusterare: Måna Matsson och Agneta Fleismark, båda Skinnskatteberg. Birgit Holmqvist, Skinnskatteberg och Anders Wallin, Västerås. Eivor Pederson, Fagersta. Tonny Jansson, Arboga. Göran Nilsson, Kungsör. Ana Andric, Västerås Underskrifter: Sekreterare Anders Wallin Birgit Holmqvist Ordförande: Agneta Fleismark Måna Mattsson Protokolljusterare Eivor Pederson Tonny Jansson Göran Nilsson Ana Andric

2 Socialdemokraterna Västmanland Distriktskongress 5 april 2003, Protokoll 1 Kongressens öppnande Sune Larsson, ordförande i Skinnskattebergs Arbetarekommun hälsade välkommen till Skinnskatteberg och berättade om kommunen. Partidistriktets ordförande Sven-Erik Österberg hälsade därefter samtliga ombud, gäster och åhörare välkomna till kongressen och förklarade densamma öppnad varefter Arbetets Söner sjöngs unisont. Ett särskilt välkommen riktades till förre vice statsministern Lena Hjelm-Wallén, statsrådet Lena Hallengren, LO-distriktets ordförande Per-Inge Ahlbäck, förre riksdagsmannen Olle Göransson, förre riksdagsmannen Thure Jadestig samt förre landstingsmannen K-G Brattström. 2 Parentation Sven-Erik Österberg höll parentation över bortgångna partivänner och talade särskilt om Sven Hammarberg, Pär Axelsson, Karl-Evert Morberg och Stefan Johansson.. 3 Beslut om att utlysandet av kongressen har skett enligt stadgarna Partidistriktets ombudsman Lars Eriksson redogjorde för att utlysande av kongressen har skett enligt vanliga rutiner med iakttagande av de regler som finns i stadgarna. att kongressen har utlysts i enlighet med stadgarna. 4 Beslut om kongressens offentlighet Partidistriktets ordförande Sven-Erik Österberg yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag att kongressen skulle vara offentlig. Kongressens beslutade att bifalla distriktsstyrelsens förslag. 5 Fastställande av röstlängd Vid entrén till kongresslokalen hade röstberättigade, distriktsstyrelsens ledamöter och suppleanter, revisorer, anställda samt gäster prickats av i befintlig deltagarförteckning (se protokollsbilaga 1). Därvid noterades att 165 ombud var närvarande, vilka således hade rösträtt. Fullmaktsgranskning har skett utan anmärkningar. att fastställa ovannämnda ombudsförteckning som röstlängd, samt att i övrigt godkänna närvaroförteckningen.

3 6 Fastställande av arbetsordning Förelåg förslag från Distriktsstyrelsen gällande arbetsordning respektive diskussionsordning (protokollsbilaga 2). Kongressens beslutade att bifalla förslaget. Rättelse: Noterades att antalet rösträknare ska vara fyra istället för de fem som felaktigt står i det utsända förslaget. 7 Fastställande av dagordning Förelåg förslag från Distriktsstyrelsen gällande dagordning (protokollsbilaga 2). att bifalla förslaget. 8 Fastställande av tidpunkt för när nomineringar av fem ledamöter till valberedningen inför 2004 års kongress skall vara inlämnade Partidistriktets ombudsman Lars Eriksson föreslog att nomineringarna skulle lämnas till presidiet senast kl att bifalla förslaget. 9 Val av kongresspresidium och funktionärer Valberedningens förslag: a) Två ordföranden: Agneta Fleismark, Skinnskatteberg Måna Matsson, Skinnskatteberg b) Två sekreterare: Birgit Holmqvist, Skinnskatteberg Anders Wallin, Västerås c) Fyra justerare tillika rösträknare: Eivor Pederson, Fagersta Tonny Jansson, Arboga Göran Nilsson, Kungsör Ana Andric, Västerås d) Val av redaktionsutskott: S-E Österberg, Skinnskatteberg, sammankallande Annika Skoogh, Köping Anders Teljebäck, Västerås

4 Catarina Pettersson, Hallstahammar Tommy Johansson, Sala Denise Bergström, Sala att bifalla valberedningens förslag. Presidiet intog därefter sina platser och tackade för förtroendet att få leda kongressen. 10 Fastställande av rese- och ersättningar för ombuden Distriktsstyrelsens förslag (se bilaga 3) innebar att distriktet svarar för arrangemangets kostnader och respektive arbetarkommun svarar för ombudens rese- och övriga ersättningar som föranleds av kongressuppdraget. Kongressens beslutade att bifalla styrelsens förslag. 11 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse Upptogs till behandling den av distriktsstyrelsen upprättade verksamhetsberättelsen för 2002 (se protokollsbilaga 4). Verksamhetsberättelsen gicks igenom rubrik för rubrik. I ärendet yttrade sig Tonny Jansson, Denise Bergström, Ivan Arancibia Silva, Berith Aronsson, Sven Larsson, Olle Persson, Anders Teljebäck och Tommy Johansson. Följande redaktionella påpekanden anmäldes och noterades: - Medlemssiffran för Köpings AK ska vara 479 (ej 371). - Under rubriken talarmedverkan ska noteras att Gertrud Sigurdsen besökte Köping 1/9. - Under rubriken Första maj ska noteras att Karin Forskil var äldretalare i Arboga och att möte också hölls i Skultuna med kommunalrådet Ulla Persson och landstingsrådet Elisabeth Löf som talare. - Under rubriken Första maj ska även noteras att första maj-stipendiet 2002 delades ut till ordföranden i Iranska kvinnoföreningen i Västerås Mirijam Afrasiab Pour (ej Karl-Evert Morberg som erhöll stipendiet året innan). - I verksamhetsberättelsens bilaga om valrörelsen ska det stå Metall avd. 20 (ej 41) och Handels avd. 21 (ej 20). Tonny Jansson uttryckte sitt missnöje med att verksamhetsberättelsens bilaga om valrörelsen 2002 innehåller ett stycke om att samarbetet med LO-facken i Arboga fungerat mindre bra när det gäller arbetsplatsbesök. att med ovan redovisade redaktionella justeringar godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. Anteckning till protokollet från Arbogas ombud ang. texten om LO-facken. 12 Bokslut och ekonomisk berättelse

5 Upptogs till behandling partidistriktets bokslut och ekonomiska berättelse (se protokollsbilaga 5). Styrelsens kassör Glenn Andersson föredrog ärendet att med godkännande lägga bokslut och ekonomisk berättelse till handlingarna. 13 Revisorernas berättelse Föredragande revisor, Sven-Erik Gårdhage, föredrog revisorernas berättelse (se protokollsbilaga 5). i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorernas förslag att bevilja kassören och övriga Distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 15a Riksdagsgruppens verksamhet Upptogs till behandling, den socialdemokratiska länsriksdagsgruppens verksamhetsberättelse för det gångna året (se protokollsbilaga 4). att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 15b Landstingsgruppens verksamhet Upptogs till behandling den Socialdemokratiska landstingsgruppens verksamhetsberättelse för det gångna året (se protokollsbilaga 4). att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 15c Länsstyrelsegruppens verksamhet Upptogs till behandling den socialdemokratiska länsstyrelsegruppens verksamhetsberättelse för det gångna året (se protokollsbilaga 4). att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 15d Stiftsfullmäktigegruppens verksamhet

6 Upptogs till behandling den socialdemokratiska stiftsfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för det gångna året (se protokollsbilaga 4). att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingar. 15e EU-parlamentariker Göran Färm EU-parlamentariker Göran Färms rapport för det gångna året redovisades (se protokollsbilaga 4). att lägga rapporten till handlingarna. 16 Förslag väckta av distriktsstyrelsen a) Organisationsavgift för 2004 Distriktsstyrelsen föreslog distriktskongressen besluta att för år 2004 fastställa avgiften till partidistriktet för organisationsanslutna fackföreningar att vara densamma som till partistyrelsen. att bifalla distriktsstyrelsens förslag. b) Medlemsavgift 2004 Avgiften är idag 70 kr till partidistriktet och 70 kr till partidistriktet. Förslaget från Distriktsstyrelsen är oförändrad avgift till partidistriktet. att medlemsavgiften till partidistriktet fastställs till 70 kr för c) Arvoden och ersättningar till styrelsen Distriktsstyrelsen föreslog i likhet med tidigare praxis att några arvoden inte utgår till styrelsens ledamöter och ersättare. Undantaget är förlorad arbetsförtjänst för distriktsstyrelsens ledamöter och ersättare, vilket utgår mot uppvisande av arbetsgivarintyg. att bifalla distriktsstyrelsens förslag. 17 Val Valberedningens förslag föredrogs av Margareta Israelsson och återfinns i protokollsbilaga 7.

7 Val av distriktsstyrelse, revisorer, gruppordföranden i enlighet med valberedningens förslag att välja Distriktsstyrelse enligt följande: A. Ordförande: Sven-Erik Österberg, Skinnskatteberg. Omval. B. Kassör: Glenn Andersson, Heby. Omval. C. Ledamot: Denise Bergström, Västerås. Omval. Ledamot: Agneta Ivemyr, Hallstahammar. Omval. Ledamot: Elizabeth Salomonsson, Köping. Omval. Ledamot: Anders Teljebäck, Västerås. Omval. Ledamot: Karin Karlsson, Sala. Nyval. D. Ersättare: Svante Bylund, Västerås. Omval. Ersättare: Olle Thorell, Surahammar. Omval. Ersättare: Airi Andersson, Arboga. Nyval. Därefter beslöt kongressen att välja följande revisorer: E. Sven-Erik Gårdhage, föredragande. Omval. Sune Israelsson, Västerås. Omval. Elisabeth Löf, Västerås. Omval. att välja följande revisorsersättare: F. Morgan Lyhné, Heby. Omval. Carina Schön, Heby. Omval. Vidar Eriksson, Köping. Omval. Val av ledamöter och ersättare i partiets Förtroenderåd i enlighet med valberedningens förslag att välja: ordinarie G. 1. Anders Teljebäck, Västerås. Omval. 2. Rigmor Åkesson, Kungsör. Omval 3. Roger Eklund, Köping. Nyval. ersättare H. 1. Agneta Fleismark, Skinnskatteberg. Nyval. 2. Börje Sturk, Arboga. Omval. 3. Pia Nilsson, Sala. Omval. Val av valberedning för 2004 års distriktskongress att utse följande valberedning:

8 I) ledamöter: Agneta Fleismark, Skinnskatteberg Anders Rydell, Surahammar Margareta Israelsson, Västerås. Annette Andersson, Sala Ivan Arancibia Silva, Köping J) Sammankallande: Margareta Israelsson, Västerås. K) Anmälda representantskapsombud Anmäldes att en förteckning över de personer som, enligt stadgarna, utsetts att ingå i representantskapet utdelats till ombuden. Förteckningen bilades protokollet (se protokollsbilaga 18 Behandling av inkomna motioner Motioner och distriktsstyrelsens (DS) utlåtanden återfinns i bilaga 10. Nr 1 Snabbare handläggning av överklagande av bygglov och detaljplanebeslut Motionär: Arboga AK Föredragande: Göran Magnusson Kongressens beslut: Motionen anses besvarad. Nr 2 Bort med RISKvägen från vår grundvattenreservoar Motionär: Heby AK Föredragande: Elizabeth Salomonsson Distriktsstyrelsens förslag: bifall. I ärendet yttrade sig Mirjam Lööf, Heby AK. Kongressens beslut: Bifall till motionen. Nr 3 Bibehållen pensionsålder Motionär: Hallstahammars AK Föredragande: Denise Bergström I ärendet yttrade sig Roland Winkel och Denise Bergström. Roland Winkel yrkade bifall till motionen. Denise Bergström yrkade att motionen skulle anses besvarad. härvid att kongressen beslutat att anse motionen besvarad. Kongressens beslut: Motionen anses besvarad. Nr 4 Sänkt heltidsmått Motionär: Hallstahammars AK Föredragande: Denise Bergström I ärendet yttrade sig Roland Winkel, Margareta Troberg, Tommy Johansson och Denise Bergström. Roland Winkel m.fl. yrkade bifall till motionen.

9 Denise Bergström yrkade att motionen skulle anses besvarad. härvid att kongressen beslutat att anse motionen besvarad. Kongressens beslut: Motionen anses besvarad. Nr 5 Kommunal självstyrelse och finansiering av rättighetslagar Motionär: Västerås AK Föredragande: Sven-Erik Österberg I ärendet yttrade sig Åke Hillman, Tommy Johansson och Sven-Erik Österberg. Åke Hillman och Tommy Johansson yrkade bifall till tredje och femte att-satserna. Sven-Erik Österberg yrkade att motionen skulle anses besvarad. härvid att kongressen beslutat att bifalla tredje och femte att-satserna.. Kongressens beslut: Bifall till motionens tredje och femte att-satser. Nr 6 Resurser till förbättrade löner och anställningsvillkor. Motionär: Västerås AK Föredragande: Sven-Erik Österberg I ärendet yttrade sig Åke Hillman, Tommy Johansson och Sven-Erik Österberg. Kongressens beslut: Motionen anses besvarad och föremål för en framtida bred debatt inom vårt parti. Nr 7 Kommunernas ansvar rörande LSS och psykiskt funktionshindrade Motionär: Arboga AK Föredragande: Margareta Israelsson I ärendet yttrade sig Per Strengbom och Margareta Israelsson. Kongressens beslut: Motionen anses besvarad. Nr 8 En trygg kommunikation Motionär: Skinnskattebergs AK Föredragande: Olle Thorell Distriktsstyrelsens förslag: avslag. I ärendet yttrade sig Gabriel Wikström, Johanna Pettersson, Sven Larsson, Anna-Karin Jonsson, Sten Nordström och Olle Thorell. Gabriel Wikström m.fl. yrkade bifall till motionen. Olle Thorell yrkade avslag på motionen men med tillägget att länets (s)-riksdagsledamöter får i uppdrag att följa verksamheten och agera för att få det så bra som möjligt. härvid att kongressen beslutat enligt Olle Thorells förslag. Votering begärdes dock och ordföranden fann efter genomförd försöksvotering att kongressen beslutat enligt Olle Thorells förslag. Kongressens beslut: Avslag på motionen med tillägget att länets (s)-riksdagsledamöter får i uppdrag att följa verksamheten och agera för att få det så bra som möjligt. Nr 9 En enad arbetarrörelse, för ett enat Europa Motionär: Skinnskattebergs AK Föredragande: Göran Magnusson

10 Distriktsstyrelsens förslag: att bifalla motionen och uttala vikten av ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan Socialdemokraterna i Europa för att främja en socialdemokratisk utveckling. I ärendet yttrade sig Gabriel Wikström, Johanna Pettersson, Göran Magnusson och Karl Pejcic. Kongressens beslut: att bifalla motionen och uttala vikten av ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan Socialdemokraterna i Europa för att främja en socialdemokratisk utveckling. Nr 10 Reform för förbättrad allmän tandvård Motionär: Skinnskattebergs AK Föredragande: Margareta Israelsson. Distriktsstyrelsens förslag: besvarad med uppdrag åt länets riksdagsledamöter att bevaka frågans framtida utveckling. I ärendet yttrade sig Sune Larsson och Margareta Israelsson. Sune Larsson yrkade bifall till motionen. Margareta Israelsson yrkade att motionen skulle anses besvarad med uppdrag åt länets riksdagsledamöter att bevaka frågans framtida utveckling. härvid att kongressen beslutat enligt Margareta Israelssons förslag. Kongressens beslut: motionen anses besvarad med uppdrag åt länets riksdagsledamöter att bevaka frågans framtida utveckling. Nr 11 Svenska Kommunalarbetarförbundet organiserar personliga assistenter Motionär: Fagersta AK Föredragande: Mariann Ytterberg Distriktsstyrelsens förslag: bifall. Kongressens beslut: Bifall till motionen. Nr 12 Sjukpenninggrundande inkomst Motionär: Fagersta AK Föredragande: Mariann Ytterberg Distriktsstyrelsens förslag: bifall. Kongressens beslut: Bifall till motionen. Nr 13 Arkiv Västmanland och vården av vårt samhälles gemensamma minne Motionär: Västerås AK Föredragande: Karin Karlsson I ärendet yttrade sig Arent Persson och Karin Karlsson. Arent Persson yrkade bifall till motionen. Karin Karlsson yrkade att motionen skulle anses besvarad. härvid att kongressen beslutat enligt Karin Karlssons förslag. Votering begärdes dock och ordföranden fann efter genomförd försöksvotering att kongressen beslutat enligt Arent Perssons förslag. Kongressens beslut: Bifall till motionen. Nr 14 Distriktsstyrelsens sammansättning Motionär: Arboga AK Föredragande: Glenn Andersson. Distriktsstyrelsens förslag: avslag. I ärendet yttrade sig Airi Andersson, Catrin Strömvall och Glenn Andersson. Airi Andersson och Catrin Strömvall yrkade bifall till motionen.

11 Glenn Andersson yrkade avslag på motionen. härvid att kongressen beslutat att avslå motionen. Votering begärdes dock och ordföranden fann efter genomförd försöksvotering att kongressen beslutat avslå motionen. Kongressens beslut: Avslag på motionen. 19 Övrigt enhälligt att anta uttalande om Irak-konflikten (bilaga 11). Noterades till protokollet att kongressen avbröts för seminarier och lunch varefter kongressen återupptogs kl Fyra seminarier genomfördes. Kongressombuden fick välja ett seminarium efter eget intresse. Seminarierna var uppskattade och höll hög klass. Ämnena var följande: 1. Vart går Europa? (Lena Hjelm-Wallén) 2. Sverigedemokraterna (Martin Ekman, stiftelsen Expo) 3. Efter Irak vilken roll har FN? (Thomas Hammarberg, Olof Palmes Internationella Centrum) 4. SSU:s valanalys (Sara Helge Vikmång, ordförande i SSU-förbundets valanalysgrupp) Noterades till protokollet att Partistyrelsens representant, statsrådet Lena Hallengren efter lunchuppehållet höll ett uppskattat anförande om det politiska läget. Noterades till protokollet att förre vice statsministern, riksdagsledamoten och partidistriktsordföranden Lena Hjelm-Wallén, Sala, avtackades. Sven-Erik Österberg överlämnade en minnesgåva, tackade Lena för alla insatser genom åren och önskade lycka till i det fortsatta arbetet, närmast som ledamot i EU:s framtidskonvent. Lena Hjelm-Wallén tackade för gåvan och hälsade till kongressen. Noterades till protokollet att Annika Skoogh från Köpings Arbetarekommun till landstingsstyrelsens ordförande Glenn Andersson överlämnade ett upprop angående sjukvården vid Köpings lasarett som skrivits under av 5293 personer. Noterades till protokollet att Bertil Jonassons kvartett på ett förtjänstfullt sätt underhöll på morgonen när kongressdeltagarna anlände. Under eftermiddagen framförde också gruppen Livsluft och spelglädje med Margareta Israelsson i spetsen ett uppskattat program med sånger från 70-talet. Noterades till protokollet att Gabriel Wikström informerade om SSU. 20 Avslutning Sven-Erik Österberg tackade Susanne Qvarnström för hennes insatser i Distriktsstyrelsen. Susanne lämnar nu Distriktsstyrelsen av hälsoskäl men fortsätter att arbeta för partiet i Norberg. Sven-Erik Österberg tackade också Olle Persson för hans insatser i partiets tjänst; över 40 år i landstinget och många år som landstingsråd och ordförande i landstingsfullmäktige.

12 Partidistriktets ordförande Sven-Erik Österberg tackade därefter kongresspresidiet och partidistriktets personal samt övriga som deltagit i och arbetat med kongressen. Sven-Erik Österberg tackade också Distriktsstyrelsen för gott samarbete under året. Kongressen avslutades med att de närvarande unisont sjöng Internationalen. Därefter förklarades 2003 års distriktskongress för avslutad

Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus).

Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus). Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 17 april 1999 i Hallstahammar (Folkets hus). Närvarande: Justerad röstlängd och deltagarförteckning bilagd (protokollsbilaga

Läs mer

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars.

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars. Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars. 1 1. DISTRIKTSMÖTET ÖPPNAS Mötet inleddes med unison sång; Arbetets Kvinnor Ordförande Inger Nilsson inledde med ett välkomnande

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001

PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001 PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001 Tisdagen den 3 juli FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Lovisa Lantz Christer Wik Björn Sandal Sekr: Mikaela Bexar Mathias

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(7) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Karlsson och Irene Morgan Styrelsens ordförande Hans Tilly

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping Djurskyddet Sverige Virkesvägen 10 120 30 Stockholm 08-673 35 11 info@djurskyddet.se www.djurskyddet.se Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2012. Ett särskilt välkomnande riktades till Gunnar Werner, tidigare sekreterare i FINA-byrån

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR: 1 Stämman öppnas 2 Parentation 3. Val av stämmopresidium a) Stämmoordförande Ove Bengtsson, Laholm

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A,

Läs mer

Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6. 2. Upprop 6. 3. Beslut om förbundsmötets offentlighet 14. 4. Fastställande av dagordning 14

Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6. 2. Upprop 6. 3. Beslut om förbundsmötets offentlighet 14. 4. Fastställande av dagordning 14 Protokoll Innehållsförteckning Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6 2. Upprop 6 3. om förbundsmötets offentlighet 14 4. Fastställande av dagordning 14 5. Fastställande av arbetsordning 16 6. Val av presidium

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer