DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!"

Transkript

1 DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård NR Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via

2

3 DIABETESVÅRD NR Vice ordförandens tankar Så länge du är övertygad om att det du gör har en mening kan du ta dig igenom både rädsla och utmattning och ta nästa steg. Arlene Blum (1945) 2013 var ett år med stora förändringar och sorg. Det som hände vår ordförande Britt-Marie har gett oss alla i styrelsen en tankeställare och funderingar på vad livet går ut på och vad man ska värna om. Det är tur att vi inte kan se in i framtiden. Det nya året 2014 har börjat på ett bra sätt. Vi har ett bra samarbete i Nationella Diabetesteamet och planerar flera samarbetsprojekt och aktiviteter under året. Gemensamt har vi kommit fram till 10 olika punkter som vi skall arbeta med års data från NDR (Nationella Diabetes Registret) visar på positiva siffror för HbA1c. Värdena är på nedgång, både på medicinklinikerna och inom primärvården. NDR har även en annan nyhet som de kalllar Knappen (www.ndr.nu/knappen). Här kan man lätt hämta statistik från olika regioner och landsting. Just nu kan bara de som har ett ID-kort knutet till NDR se ner till klinknivå, tanken är att i framtiden ska alla kunna gå in och kolla. Planeringen inför symposiet, 3-4 april 2014, är i full gång. Vi hoppas på många deltagare och att ni kommer att uppskatta årets program. Tyvärr har det inte inkommit så många nomineringar till Årets diabetessjuksköterska och våra övriga stipendier. Tänk till och skicka in snarast! Vi har förlängt nomineringstiden för "Årets diabetessjuksköterska samt ansökan för stipendium till 28 februari. Väl mött med en längtan efter våren! Lars Berg T INNEHÅLL Hba1c kompletterande metod till diagnos 4 Ispad 6 Vård av barn i hemmet 8 Årets diabetessjuksköterska 12 Succe i Örebro 16 Vanligt med diabetes bland invandrare 20 Britt-Maries stipendiefond 21 NDR nytt 22 Sök stipendium! Från SBU Min historia 44

4 4 DIABETESVÅRD NR HbA1c kompletterande metod för diagnos av diabetes typ 2 Nyhet, Hba1c är infört som diagnosmetod från och med Varför det och hur ska vi använda oss av detta, och när ska vi inte göra det? Mikael Lilja har skrivit en sammanfattning till oss. Bakgrund Redan 1985 diskuterade WHO möjligheten att använda HbA1c för diagnostik av diabetes men bl.a. av kostnadsskäl för utvecklingsländerna dröjde det fram till 2011 innan beslutet togs [i] Svenska kvalitetskrav på HbA1c-analysernas tillförlitlighet är mycket höga. Efter införandet av International Federation of Chlinical Chemists (IFCC) standarden där HbA1c uttrycks i mmol/mol har vissa svenska sjukhusmetoder haft ett större systematiskt fel än vad som kan accepteras. Dessa problem är nu åtgärdade varför Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samråd med Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) och Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK) och Equalis expertgrupp beslutat införa de nya WHO-kriterierna för diagnos av diabetes typ 2 hos vuxna ( 20 år) fr.o.m [ii]. HbA1c HbA1c mäter glykosyleringen av erytrocytens hemoglobin vilket speglar den genomsnittliga glukosnivån i blodet under erytrocytens livstid. Det senare innebär att kort diabetesduration, alla tillstånd med förkortad eller förlängd erytrocytöverlevnad liksom en hög andel nybildade erytrocyter, i hög grad kan påverka HbA1c-nivån. En erytrocyt lever normalt ca 110 dagar och ca 50 % av HbA1c bestäms av blodglukos den senaste månaden och 10 % av glukosnivåerna för tiden mer än 3 månader sedan [iii]. Hemoglobinets struktur kan även påverka analysresultatet och den övervägande delen skall vara HbA. Förekomsten av hemoglobinopatier kan både påverka analysresultatet liksom erytrocytens överlevnadstid [3,iv]. Förmågan att trots förekomst av hemoglobinopati ge ett riktigt HbA1c svar skiljer sig åt mellan olika analysmetoder, fråga ditt lokala laboratorium. Därutöver kan vissa sjukdomar påverka glykosyleringen av hemoglobinet eller interferera med HbA1c-analysen [v]. Såväl patientnära HbA1c-analys som analys på ett centralt laboratorium är möjligt att använda för diagnostik. En fungerande kvalitetsuppföljning av varje analysinstrument och att gjorda analyser väl överensstämmer med internationella referensvärden är ett krav för diagnostik [1,2]. Tabell 1 beskriver tillstånd där HbA1c kan påverkas och där man får göra en värdering av möjligheten att lita på ett HbA1c-värde. Såväl falskt för höga respektive falskt för låga värden kan uppstå. Tillstånd där HbA1c aldrig skall användas för diagnos WHO gör ingen uppdelning mellan olika diabetestyper när det gäller användningen av HbA1c för diagnos [1]. Vid kort sjukdomsduration hinner inte HbA1c påtagligt påverkas även vid mycket höga glukosnivåer. Därför skall alltid hos barn och unga, alltid vid misstanke om typ 1 diabetes, kort sjukdomsduration eller hyperglykemisymptom glukosbaserad diagnostik användas. Av säkerhetsskäl bör alltid ett slumpblodsocker tas då HbA1c tas för att ställa diagnos [2]. Tabell 2 beskriver situationer där HbA1c aldrig skall användas för diagnos. Fördelar med HbA1c vid diagnos Vid typ 2 diabetes får patienten symptomgivande hyperglykemi vanligen först sent i sjukdomsförloppet. Diagnosen ställs alltför ofta först då en diabeteskomplikation inträffat. En viktig uppgift för vården är att tidigt identifiera symptomfria patienter med störd glukosmetabolism. Insättande av livsstils- och eventuell läkemedelsbehandling kan påtagligt minska riken för allvarliga hjärtkärlhändelser. Ingen av våra tidigare diagnoskriterier för diabetes baserade på antingen två förhöjda fp-glukos, två förhöjda 2-timmars plasmaglukos eller ett förhöjt slumpplasmaglukos med hyperglykemisymptom identifierar samtliga personer med förhöjd hjärt-kärlrisk pga. störd glukosmetabolism. Samma begränsning gäller för HbA1c. De olika diagnostiska metoderna överlappar varandra enbart delvis, och de olika identifierade grupperna har dessutom något olika kardiovaskulär risk

5 DIABETESVÅRD NR [5,vi,vii,viii]. Fördelarna med att använda HbA1c för diagnostik uteblir om man inte även använder sig av glukosbaserad diagnostik, t.ex. oral glukosbelastning (OGTT), se vidare nedan. En enklare provtagning med HbA1c, utan krav på fasta eller vila eller påverkan på provet av akut stress innebär stora fördelar för vården. HbA1c har till skillnad från glukos en liten variationskoefficient på provet och en försumbar dag till dag variabiliteten [6]. Enkelheten kan leda till att flera patienter undersöks och att diagnosen förhoppningsvis ställs tidigare. Det är viktigt att komma ihåg att HbA1c med gränsen 48 mmol/mol identifierar färre, bara 2/3, av de diabetespatienter som identifieras med fasteplasmaglukos 7,0 mmol/l [ix]. Liknande begränsning gäller även för våra gamla diagnoskriterier utan att vi kanske reflekterar över det. Enligt en undersökning var det bara 28 % av nydiagnosticerade typ 2 diabetespatienter som uppfyllde diagnoskriterierna för både faste och 2-timmarsglukos [6]. Diagnoskriterier för diabetes, HbA1c 48 mmol/mol Alla tidigare diagnoskriterier för diabetes kvarstår oförändrade. Nytt är att HbA1c 48 mmol/mol tillkommer som diagnostisk gräns för diabetes. Liksom för glukosprover skall, om patienten inte har hyperglykemisymptom, ett konfirmerande prov tas om en annan dag, lämpligen inom två veckor [1,2]. Ytterligare ett diagnostiskt kriterium har tillkommit. Det räcker med ett HbA1c-värde 48 mmol/mol om samtidigt ett fp-glukos och/eller 2-timmars P-glukos är över gränsen för diabetes [9]. Diagnoskriterierna sammanfattas i tabell 3. Om HbA1c < 48 mmol/mol Ett HbA1c < 48 mmol/mol utesluter aldrig förekomsten av diabetes [1]. OGTT bör alltid övervägas om misstanke om diabetes kvarstår. Risken att diabetes redan föreligger liksom risken att i framtiden utveckla diabetes stiger desto högre HbA1c-nivån är. I intervallet mmol/mol bedöms risken att utveckla diabetes vara stor. I vissa fall kan även patienter med lägre HbA1c ha stor risk att utveckla diabetes, t.ex. vid tidigare graviditetsdiabetes, uttalad diabeteshereditet eller övergående hyperglykemi i samband med akut sjukdom. Uppföljning av patientens hela situation inklusive av HbA1c får bestämmas efter en global skattning av risken för allvarlig hjärt-- kärlhändelse eller diabetesutveckling. För förslag på handläggning se tabell 4. Sammanfattning [2]. Användning av HbA1c som kompletterande metod för diagnos av diabetes typ 2 har införts i Sverige från HbA1c för diagnostik av diabetes ska enbart användas på icke-gravida vuxna där typ 2 diabetes misstänks. Ingen diagnosmetod hittar alla individer med förhöjd hjärt-kärlrisk p.g.a. störd glukosmetabolism. Metoderna kompletterar varandra. P-glukos (slumpvärde) tas samtidigt som HbA1c. Nytillkomna diagnoskriterier är två HbA1c-prov 48 mmol/mol eller ett prov 48 mmol/mol samtidigt som P- glukos (fastande eller efter glukosbelastning) är över gränsen för diabetes. Då hyperglykemisymtom eller kort diabetesduration misstänks ska HbA1c inte användas för diagnostik. Vissa sjukdomar och viss medicinering påverkar HbA1c-värdet. HbA1c < 48 mmol/mol utesluter aldrig diabetes. Lämplig riskintervention ges och uppföljning planeras vid HbA1c mmol/mol. Referenser: se sid 7! Tabell 1. Olika mekanismer och tillstånd där HbA1c nivån kan påverkas [2,5]. MekanisM exempel på tillstånd Förändrad erytrocytomsättning Hemoglobinopatier, Anemi, Behandling av anemi kronisk njursvikt, Kronisk leversjukdom, Splenektomi respektive splenomegali, Reumatoid artrit, Vissa läkemedel ex antiretrovirala för HIV Tillstånd som påverkar glykosylering av Kronisk njursvikt, uttalad alkoholism hemoglobin Tillstånd som påverkar analysen av HbA1c Hemoglobinopatier, Uttalat höga triglycerider Tabell 2. Tillstånd då HbA1c aldrig skall användas för diagnos [2]. Misstanke om diabetes mellitus typ 1 Barn och unga < 20 år Gravida eller nyförlösta (< 2 månader) Misstanke om kort duration av diabetes (< 2 månader) Akut sjukdom vilken misstänkts utlösa diabetes Blodsockerhöjande medicinering (< 2 mån.), t.ex. kortison, antipsykotisk medicinering Tabell 4. Åtgärder vid HbA1c < 48 mmol/mol [2]. HbA1c mmol/mol Patienten kan ändå ha diabetes överväg oral glukosbelastning Hög risk att utveckla diabetes i framtiden Livsstilsråd främst beträffande rökning, fysisk aktivitet, kost Skatta patientens allmänna hjärt-kärlrisk och behandla vid behov Skatta patientens risk att utveckla diabetes och kontrollera om HbA1c efter 6 (-12) månader Vid skada eller operation av pankreas Njursvikt Leversvikt HIV-infektion Anemi Hemoglobinopati Tabell 3. Diagnoskriterier för diagnos av diabetes gällande från 1/ Faste p-glukos 7,0 mmol/l (konfirmerande prov en annan dag fordras) Eller 2-timmars P-glukos 12,2 (kapillärt) alt. 11,1 (venöst) mmol/l (konfirmerande prov vid annat tillfälle fordras) Eller Slumpmässigt P-glukos 12,2 (kapillärt) alt. 11,1 (venöst) mmol/l vid samtidiga hyperglykemisymptom Eller HbA1c 48 mmol/mol (konfirmerande prov en annan dag fordras) Eller HbA1c 48 mmol/mol samtidigt som faste P-glukos 7,0 mmol/l eller 2-timmars P-glukos 12,2 (kapillärt) alt. 11,1 (venöst) mmol/l HbA1c < 42 mmol/mol Livsstilsråd främst beträffande rökning, fysisk aktivitet, kost Skatta patientens allmänna hjärt-kärlrisk och behandla vid behov Enstaka patienter* kan ändå ha hög risk att utveckla diabetes gör individuell riskskattning HbA1c kontroll efter individuell bedömning * t.ex. vid tidigare graviditetsdiabetes, uttalad diabeteshereditet eller övergående hyperglykemi i samband med akut sjukdom.

6 6 DIABETESVÅRD NR ISPAD oktober Göteborg 39:e årliga konferensen International Society for Pediatric and Adolscent Diabetes. Årets möte slog rekord vad gäller deltagare diabetesintresserade från hela världen möttes i Göteborg denna gång. Värdar för mötet var Gun Forsander, Göteborg och Ragnar Hanås, Uddevalla. Tema denna gång var Pediatric diabetes in life-long perspective Edwein Gale, United Kingdom, höll i öppningsanförandet och tog upp framtidsutsikter för barn som insjuknar i diabetes idag. Har vi egentligen kommit så långt i behandlingen sedan 1923? Fortfarande är brist på insulin vanligaste orsak till dödsfall hos barn med diabetes. Detta beror på ekonomi, miljö (psykisk och social) och brist på kunskap hos befolkningar. Gale presenterade tre grupper av patienter vilka vi kan känna igen; Survivors man får komplikationer men lever längre idag än tidigare. Delayers komplikationer uppträder senare i livet och Escapers personer med lågt insulinbehov, låga lipider och lättare skött diabetes. Varför? Prevention av T1D är det möjligt? T. Wilkin, UK, presenterade sitt projekt Early bird där han tog upp olika livsstilsfaktorer som ökar risken för T1D. Övervikt, låg fysisk aktivitet, pubertet och stress hos barn leder till insulinresistens. Insulinresistens hos barn i riskzon för T1D tror man ökar risken för insjuknande. Det finns studier som visar att barn som insjuknar i typ1-diabetes är tyngre än jämnåriga kamrater. Wilkin berättade dessutom om ett projekt där man sätter in Metformin till riskpatienter. M. Kniip, Finland berättade att ingen specifik dietfaktor har visat sig spela någon roll för utveckling av T1D. Många studier pågår dock (amning, D-vitamin, komjölk, cerealer, bröstmjölksersättningar, frukt och bär mm). Om dietintervention, bör den starta tidigt, sannolikt redan under graviditeten. Typ 2-diabetes hos ungdomar, twice as bad? R.Weiss, Israel, rapporterade om en australiensisk artikel (Constantino et al) där man tittat på personer som insjuknat i diabetes typ 1 och 2 i åldrarna år, och följt dem under många år. Man såg att typ 2-diabetes är betydligt aggressivare än typ 1. Komplikationer såsom retinopati, cardiovaskulär sjukdom och mortalitet uppkommer tidigare hos personer med typ 2. Jämfört med en frisk 20-åring förkortas livet 15 år. Etnicitet, BMI och kön har betydelse. Det är skillnad mellan unga och äldre som drabbas av typ 2-diabetes. P. Zeitler, USA, berättade om hur behandling av unga med typ 2 är annorlunda. Unga har en snabbare förlust av betaceller och behöver intensivare behandling. Idag används insulin och metformin men dessa fungerar långt ifrån hos alla. Nutrition Funktionen kolhydrat- och korrigeringsguide har länge använts tillsammans med insulinpumpbehandling. Numera kom- mer det glukosmätare med denna funktion inbyggd. D. Cavan, UK, har gjort en studie på vuxna personer med typ1 eller typ 2-diabetes som behandlas med multipla dagliga injektioner. Dessa personer fick under en tid använda sig av guiden i glukosmätaren Accu-Chek expert och den största delen av deltagarna lyckades med detta stöd sänka sitt Hba1c-värde. E. Pankowska, Polen, berättade om en ny polsk modell, WPTS (Warsaw Pump Therapy School) där man vid insulinpumpbehandling doserar dubbel bolus där första delen insulin ska täcka andelen kolhydrater och den förlängda beräknas täcka fett och protein. Pilgrim study (PLGM) T. Danne, Tyskland, presenterade data från Pilgrim study (predicted low glucosmanagement), en funktion i ny medtronic- pump som gör att pumpen tillsammans med kontinuerlig glukosmätning kan känna av snabba sänkningar av glukosvärden och stänger av insulintillförseln 30 minuter innan man kommer ner på för låga nivåer. Denna funktion förkortar duration av låga glukosvärden och förebygger hypoglykemier. DREAM projekt Dream, The Diabetes wireeless Artificial pancreas consortium, ett samarbete mellan barn- och ungdomsklinker i Tysk-

7 DIABETESVÅRD NR land, Israel och Sloveninen. M. Philipp, Israel, presenterade projektet som bygger på arbetet med Artificial Pancreas, ett slutet system med insulinpump, kontinuerlig glukosmätning och en dator som en så kallad closed loop. Man har i projektet nu gjort studier med barn på sjukhus, på läger och i hemmet. Systemet har visat sig fungera säkert och bra nattetid. Alla studier visar färre hypoglykemier och jämnare värden nattetid. Man utvärderar nu resultaten från en längre period i hem-studien. Typ 1 och graviditet E. Codner, Chile höll en intressant föreläsning om typ 1 och graviditet. Unga kvinnor har ägglossning och regelbunden mens trots dålig kontroll av sin sjukdom. ADA rekommenderar att utbildning om graviditet till flickor med typ1 diabetes ska ske före menarche. Trots dessa rekommendationer har flera studier visat att tonåringar med diabetes inte är medvetna om risker med oplanerade graviditeter och förebygger därför inte detta tillstånd. Tonårsflickorna har dessutom samma risk-beteende som friska kompisar när det gäller rökning, alkohol och droger. Det är viktigt att vi tar upp frågan om preventivmedel med unga flickor. Man ser idag en ökning av LGA-barn (large gestational age) trots bättre kontroll hos den blivande mamman. Detta kan delvis förklaras av moderns BMI. Påverkan på hjärnan efter extrema glukosvariationer T. Hersey, USA, berättade om unika mätbara långtidseffekter på hjärnan efter allvarliga hypoglykemier, kronisk hyperglykemi eller diabetisk ketoacidos. Man har i MR-studier sett och de olika tillstånden ger skador i olika delar av hjärnan, som hos barnet är under utveckling. Junior Star Det kommer under våren en ny insulinpenna från Sanofi, Junior Star, med möjlighet att ta halva enheter. En välkommen nyhet för oss som ibland kan behöva dosera halva enheter av Lantus. Man har i Tyskland gjort en liten studie där diabetessjuksköterskor, föräldrar till barn med diabetes och tonåringar med diabetes fått prova pennan med gott resultat. Blodketoner I en föreläsning om ketoacidos talade J.I. Wolfdorf, USA, om hur värdefullt det är att kunna mäta blodketoner i hemmet. Detta gör att personer kan upptäcka höga värden vid insulinbrist innan det övergår i ketoacidos. Wolfdorf berättade dock att det finns data som visar att mätare för hemmabruk har dålig precision vid ketonnivåer över 3 mmol/l. Har man värden över 3 bör man alltså söka hjälp hos sjukvården. Mona Jakobsson Referenser för art. från sid Use of glycated haemoglobin (HbA1c) in the diagnosis of diabetes mellitus. World Health Organization 2011, WHO/NMH/CHP/CPM/ Lilja M, Jansson S, Alvarsson M et al. HbA1c blir kompletterande metod för diagnostik av diabetes mellitus. Samordnat införande i Sverige januari Läkartidningen 2013;110:CLDX 3 Gallagher EJ, Le Roith D, Bloomgarden Z. Reviw of hemoglobin A(1c) in the management of diabetes. J Diabetes. 2009;1: John WG; UK Department of Health Advisory Committee on Diabetes. Use of HbA1c in the diagnosis of diabetes mellitus in the UK. The implementation of World Health Organization guidance Diabet Med 2012;29: DECODE study group. Will new diagnostic criteria for diabetes mellitus change phenotype of patients with diabetes? Reanalysis of European epidemiological data. BMJ. 1998;317: International expert committee. International expert committee report on the role of the A1C assay in the diagnosis of diabetes. Diabetes Care. 2009;32: Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. World Health Organization 2006, WHO/NCD/NCS/99,2 8 Selvin E, Michael Steffes W, Gregg E, et al. Performance of A1C for the Classification and Prediction of Diabetes. Diabetes Care. 2011;34: American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care. 2103;36:S67-S74

8 8 DIABETESVÅRD NR Vård av barn i hemmet Inger Hallström, Professor i omvårdnad har tilldelats 15 miljoner för forskning i omvårdnad för att utvärdera och implementera olika modeller för sjukhusbaserad hemsjukvård för barn med långvarig sjukdom: cancer, diabetes, för tidig födsel och HIV ( Human Immunodeficiency Virus). Inger Hallström En av hälso- och sjukvårdens största utmaningar är en allt mer omfattande vård och ökande kostnader för människor med långvariga sjukdomar. För att klara utmaningen flyttas en allt större del av stöd, vård och behandling från sjukhus till egenvård, vård i hemmet och dagvård/ mottagningsverksamhet. Min forskning har visat att vård av barn i hemmet har positiva effekter. Det gäller för flera diagnoser, till exempel vid diabetes. Både för barnet och för familjen som helhet. Samtidigt ställer det stora krav på föräldrar och syskon och medför slitningar inom familjen. Ett mål med min fortsatta forskning är att utvärdera och implementera olika modeller för sjukhusbaserad hemsjukvård för barn med långvarig sjukdom: cancer, diabetes, för tidig födsel och HIV (Human Immunodeficiency Virus). Modellerna baseras på familjens behov och är resultat av tidigare och pågående forskning och genomförs i nära samarbete med klinisk verksamhet. Ansatsen till att utveckla och utvärdera komplexa interventioner inom hälso- och sjukvård baseras på ett solitt ramverk för sådan forskningsdesign. Sammantaget kommer forskningen att ge en unik kunskap om hur sjukhusbaserad hemsjukvård kan utvecklas ur omvårdnads-, psykosociala, hälsoekonomiska, köns- och kulturella perspektiv. Specifikt inom diabetes undersöker vi om sjukhusbaserad hemsjukvård för barn som diagnosticeras med diabetes ökar barnets metabola kontroll, barnets deltagande i sin behandling och föräldrarnas tillfredsställelse med vården. Vidare studerar vi kostnader för hälsooch sjukvården. Vi studerar även införandet av sjukhusbaserad hemsjukvård i olika kontexter och från olika vetenskapliga perspektiv. Därigenom kommer vi att utveckla teoretiska modeller som underlättar implementering i praktisk vård. Barn och unga vuxna är sårbara och deras hälsa och välbefinnande är beroende av deras föräldrar, familj, hälso- och sjukvård samt det sociala välfärdssystemet. Investeringar i barndomen för att förbättra barns hälsa ger vinster för det individuella barnet i form av bättre hälsa och livskvalitet, ökade möjligheter för högre utbildning och längre livslängd. Familjen gynnas genom minskad påfrestning och ansvar och samhället genom lägre framtida kostnader. Barns livsvillkor är beroende av deras föräldrars livsvillkor. Därför måste interventioner som rör barnet genomföras genom familjen. Forskning visar entydigt att familjebaserade interventioner är effektiva vilket medför att vår forskning verkligen kan medföra en förändring. Evidensbaserad kunskap för att stödja föräldrar vars barn har diabetes leder till en bättre fördelning av resurser för familjen och hälso- och sjukvården. Under hösten 2013 har vår forskning fått långsiktig finansiering genom programstöd och seniorforskarbidrag från Forte, samt projektanslag från Vetenskapsrådet, på närmare 15 miljoner kronor. Kontakt: Inger Hallström Telephone: https://www.facebook.com/lu.se.bfr

9 NYHET! Tandvårds- och läkemedels förmånsverket, TLV, har beslutat att Tresiba (insulin degludek) ska ingå i läkemedelsförmånerna för patienter med typ 1-diabetes och patienter med typ 2-diabetes med begränsning *. Tresiba (insulin degludek) ett nytt basinsulin SÄNKER BLODSOCKRET. JÄMNT, STABILT OCH MED FLEXIBILITET. T. T 1 Referenser: 1. Tresiba SPC 05/ Zinman B et al. Insulin Degludec Versus Insulin Glargine in Insulin-Naive Patients With Type 2 Diabetes. A 1-year, randomized, treat-to-target trial (BEGIN Once Long) Diabetes Care 2012;35(12): Heller S et al. Insulin degludec, an ultra-longacting basal insulin, versus insulin glargine in basal-bolus treatment with mealtime insulin aspart in type 1 diabetes. Lancet 2012;379(9825): Tresiba (insulin degludek): Behandling av diabetes mellitus hos vuxna. ATC-kod: ännu ej tilldelad. Injektionsvätska, lösning 100 E/ml. Förpackningar: Tresiba FlexTouch 5x3 ml förfylld injektionspenna, Tresiba P e n fi l l 5x3 ml cylinder ampull. SPC uppdaterad 05/2013. F. Rx. För mer information se * Tresiba ingår i läkemedelsförmånen för patienter med typ 1-diabetes. Tresiba ingår i läkemedelsförmånen vid behandling av typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. 1. Sänkning av HbA 1c. 2,3 2. Lägre risk för nattliga hypoglykemier jämfört med glargin. 2,3 3. Injiceras en gång om dagen vid flexibel tidpunkt när det behövs. 1 At Novo Nordisk, we are changing diabetes. In our approach to developing treatments, in our commitment to operate profitably and ethically and in our search for a cure. insulin degludek Novo Nordisk Scandinavia AB Box Malmö Tel Fax

10 10 DIABETESVÅRD NR FORSKNINGSNYTT FRÅN DIABETESPORTALEN Tuff vardag för föräldrar till barn med typ 1 diabetes Störd nattsömn, reducerad arbetstid och akuta utryckningar till skolan är en del av vardagen för föräldrar vars barn har typ 1 diabetes. Det visar en ny undersökning från Barndiabetesfonden. 4 av 10 föräldrar behandlar sitt barns diabetes varannan natt eller oftare. Närmare hälften har också tvingats gå ner i arbetstid för vård av sitt barn och flertalet föräldrar gör också akuta utryckningar till skolan regelbundet. Ständig behandling Varje dag insjuknar i snitt två barn i Sverige i typ 1 diabetes - en livslång och obotlig sjukdom. Barn drabbas nästan uteslutande av typ 1-diabetes, vilket innebär att de celler som producerar insulin dör. Sjukdomen kräver ständig behandling. Okunskapen är stor kring typ 1 diabetes och få vet hur allvarlig sjukdomen är och hur mycket den påverkar det dagliga livet. Barn och unga som drabbas av diabetes tvingas ta mellan sex och tio injektioner varje dag, dygnet runt, året om för att överleva, säger Eva Örtqvist, överläkare med.dr. Barndiabetesenheten på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm. Oro och sömnbrist Barndiabetesfonden har låtit genomföra en undersökning bland föräldrar vars barn (0-18 år) har typ 1 diabetes. Föräldrar med barn upp till nio år har den tuffaste situationen, då de till stor del helt själva ansvarar för sitt barns behandling. Att sköta den omfattande och dagliga medicinska behandlingen är ett både tidskrävande och ansvarsfullt arbete. Ständiga kontroller, oro och sömnbrist hör till vardagen för att säkerställa sitt barns välmående, både på kort och lång sikt. Dessa föräldrar hanterar inte bara en omfattande och livsuppehållande behandling varje dag utan driver också frågor om resursstöd, utbildar skolpersonal, är alltid anträffbara på telefon och gör akuta utryckningar till skolan. Det är ett tungt ansvar som vilar på dessa föräldrar, säger Lisa Hillerström, pressansvarig på Barndiabetesfonden. 4 av 10 föräldrar behandlar sitt barns diabetes varannan natt eller oftare. Närmare hälften har också tvingats gå ner i arbetstid för vård av sitt barn och flertalet föräldrar gör också akuta utryckningar till skolan regelbundet. Stora skillnader i landet Resursstödet till familjer med barn som drabbats av typ 1 diabetes kan variera kraftigt från fall till fall beroende på vilket landsting man tillhör. Idag saknar 58 procent av respondenterna i undersökningen helt resursstöd. Många familjer upplever också att de själva måste kämpa för att få nödvändiga resurser. Fyra av tio föräldrar, till barn med typ 1 diabetes, måste göra akuta utryckningar till skola eller dagis minst en gång varannan månad. Undersökningen visar tydligt att det för med sig en ständig oro hos föräldrarna för att deras barn närsomhelst och akut kan behöva deras hjälp. Om typ 1 diabetes hos barn Cirka barn och unga i Sverige har typ 1diabetes. Diabetes hos barn leder fortfarande till överdödlighet i unga år. Sverige har, näst efter Finland, världens högsta frekvens av diabetes hos barn. Varje dag insjuknar två barn i Sverige i typ1 diabetes. Ett barn med typ 1 diabetes tar 6 till 10 insulininjektioner per dag. Publicerad Källa: Barndiabetesfonden

11 DIABETESVÅRD NR Rädsla för hypoglykemi Vilka strategier har våra välkontrollerade patienter för att undvika hypoglykemi? Ändrar sig dessa om de har kontroll på vart blodsockret är på väg? Kan oron för att hamna i hypoglykemi minska vid kontinuerlig blodsockermätning? Abstrakt Bakgrund: Idag beräknas 246 millioner vuxna personer i världen leva med diabetes mellitus, av dessa har cirka 22 miljoner typ 1 diabetes. I Sverige har Socialstyrelsen utformat Nationella riktlinjer tillsammans med specialistföreningar, vårdyrkesorganisationer och patientorganisationer. Målet med behandlingen är att uppnå bästa möjliga blodsockernivå för att minimera risken för följdsjukdomar. Nackdelen med detta är ökad risk för hypoglykemi vilket kan påverka livskvalité och förmågan att ta hand om sin sjukdom. Som hjälpmedel för patienter att få direktinformation om blodsockervärden och kunna se trender och få larm finns sedan 1999, kontinuerlig glukosmätning (CGM). Syfte: Syftet var att undersöka vilka strategier vuxna personer med typ 1 diabetes har för att undvika låga blodsockervärden samt om graden av oro för låga blodsockervärden ändras vid behandling med öppen kontinuerlig glukosmätning i jämförelse med sluten glukosmätning. Metod: Randomiserad kontrollerad studie. Abbott Freestyle Navigator system har används och försökspersonerna (n=33) har lottats via IVRS (Interactiv Voice Responding System) till öppen (n=16) respektive sluten CGM mätning (n=17). Enkäten Hypoglycemia Fear Survey enkäter delades ut och besvarades vid studiebesök 1 (studiestart) respektive studiebesök 6 (180 dagar). Demografiska data inhämtades från medicinsk journal. Resultat: Totalt 22 personer (svarsfrekvens 67 procent) deltog i studien. Interventionsgruppen kunde inte påvisa någon signifikant skillnad med öppen CGM men de hade mindre rädsla för att vara ensamma om blodsockret är på nedgående, de tog mindre insulin när de tror att blodsockret är lågt, de undviker inte att motionera samt kontrollerar inte alltid blodsockret innan långa möten eller fest. Även förändringar i oro situationen visar sig till fördel med öppen CGM som ger en betydlig minskad oro för att inte uppleva lågt blodsocker, ha något ätbart med sig, minskad oro att göra bort sig, vara ensam, svimma eller att göra misstag. Slutsatser: Användning av CGM på välkontrollerade patienter ger inte några stora förändringar i jämförelse av sluten och öppen CGM i åtgärder och oro för hypoglykemi. Patienterna har till viss mån andra strategier för att inte få hypoglykemi och oron för lågt blodsocker minskar. Inga större vinster kan dock ses med att använda dyr teknik i denna patientgrupp. Nyckelord: Diabetes Mellitus typ1, CGM, hypoglykemi, jämförelse, strategier, frågeformulär Ingela Bredenberg mail:

HbA 1c i diagnostiken (PRO)

HbA 1c i diagnostiken (PRO) HbA 1c i diagnostiken (PRO) - en pragmatisk klinikers reflektioner Lena Landstedt-Hallin Överläkare, Processansvarig Diabetes/Endokrin Medicinkliniken, Danderyds sjukhus AB Tredje gången gillt? 1 EASD,

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

HbA1c diagnostik och monitorering. Stig Attvall, Diabetescentrum SU Sahlgrenska

HbA1c diagnostik och monitorering. Stig Attvall, Diabetescentrum SU Sahlgrenska HbA1c diagnostik och monitorering Stig Attvall, Diabetescentrum SU Sahlgrenska Cumulative Incidence (%) DCCT 1993 bevisar blodsockrets betydelse 60 76% Risk Reduction 59% Risk Reduction 39% Risk Reduction

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-06-18

BESLUT. Datum 2013-06-18 BESLUT 1 (6) Datum 2013-06-18 Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

är en mätmetod som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under de senaste två till tolv veckorna* före prov - tagningstillfället.

är en mätmetod som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under de senaste två till tolv veckorna* före prov - tagningstillfället. VAD ÄR HbA1c? Vad är ett HbA 1c -test? Du som lever med diabetes vet säkert att nyckeln till att hålla sig frisk och välmående är bland annat en noggrann kontroll av din diabetes. Du mäter blodsockernivån

Läs mer

Till dig som fått Toujeo

Till dig som fått Toujeo P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Toujeo Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Toujeo (insulin glargin) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp antingen inte

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P a t i e n t i n f o r m a t i o n Till dig som fått Lantus Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

HbA1c diagnostik i Sverige - Emot införandet. Stig Attvall Diabetescentrum Sahlgrenska SU, Göteborg

HbA1c diagnostik i Sverige - Emot införandet. Stig Attvall Diabetescentrum Sahlgrenska SU, Göteborg HbA1c diagnostik i Sverige - Emot införandet Stig Attvall Diabetescentrum Sahlgrenska SU, Göteborg Är precisionen idag tillräckligt bra för HbA1cdiagnostik? 2 Är vårt kvalitetsmål är för högt? 8 Avvikelse

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ. TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro)

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ. TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro) INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro) Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING FRÅN LILLY. INSULINBEHANDLING en fickguide

EN SAMMANSTÄLLNING FRÅN LILLY. INSULINBEHANDLING en fickguide EN SAMMANSTÄLLNING FRÅN LILLY INSULINBEHANDLING en fickguide INSULINER INSULINER KWIKPEN FÖRFYLLD PENNA INSULIN AMPULL 3 ML (5 ST) FLASKA 10 ML DIREKTVERKANDE INSULIN 15 65 06 43 30 86 03 10 88 MIXINSULIN

Läs mer

Riktlinje för användning av annan sensorbaserad glukosmätning vid diabetes (FGM)* i Region Skåne

Riktlinje för användning av annan sensorbaserad glukosmätning vid diabetes (FGM)* i Region Skåne 1 Läkemedelsrådet Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2016-09-15 Riktlinje för användning av annan sensorbaserad glukosmätning vid diabetes (FGM)* i Region Skåne *Flash glukosmätningssystem Rekommendation

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING FRÅN LILLY. INSULINBEHANDLING VID TYP 2-DIABETES en fickguide

EN SAMMANSTÄLLNING FRÅN LILLY. INSULINBEHANDLING VID TYP 2-DIABETES en fickguide EN SAMMANSTÄLLNING FRÅN LILLY INSULINBEHANDLING VID TYP 2-DIABETES en fickguide INSULINER INSULINER KWIKPEN FÖRFYLLD PENNA INSULIN- AMPULL 3 ML (5 ST) FLASKA 10 ML DIREKTVERKANDE INSULIN Humalog 15 65

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/ 2014-06-02 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr 2013-03 och 2013-04 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/insulinpumpar-vid-diabetes/ http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

Läs mer

En guide till dig som undervisar barn med diabetes

En guide till dig som undervisar barn med diabetes En guide till dig som undervisar barn med diabetes Alla barn är olika Alla barn är olika och det finns inte någon färdig mall för hur du som lärare på bästa sätt kan stötta ett barn med diabetes i skolan.

Läs mer

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes Diabetes i media -tips till dig som skriver om diabetes Förord 03 5 tips till dig som rapporterar om diabetes 04 Diabetes ett samhällsproblem 06 Diabetes i siffror 07 Vad är diabetes 09 Två typer av diabetes

Läs mer

Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM)

Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM) Riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning vid diabetes (CGM) En regional riktlinje är ett styrande dokument som utförare av hälso- och sjukvård i ska följa såvida inte särskilda skäl föreligger. Regionala

Läs mer

TILL DIG SOM HAR FÅTT

TILL DIG SOM HAR FÅTT INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT Humalog 200 E/ml KwikPenTM Du har fått Humalog 200 enheter/ml KwikPen TM som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen

Läs mer

INTRODUKTION - TYP 1 DIABETES

INTRODUKTION - TYP 1 DIABETES INTRODUKTION - TYP 1 DIABETES Erik Moberg Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 160122 Diagnoskriterier - Diabetes fp-glukos 7,0 mmol/l (8 tim fasta) eller P-glukos (kapillärt) 12,2 mmol/l (venöst

Läs mer

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård 1 (12) Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård Gapanalysen och kartläggningen riktar in sig på: Rekommendationer (gapanalys) Indikatorer Behov av stöd till implementering

Läs mer

Handläggning av diabetes typ 2

Handläggning av diabetes typ 2 Handläggning av diabetes typ 2 DEFINITION Typ 2 diabetes orsakas av insulinresistens i kombination med relativ insulinbrist. Majoriteten (ca 80%) är överviktiga/feta och sjukdomen ingår som en del i ett

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Kontinuerlig blodsockermätning

Kontinuerlig blodsockermätning Kontinuerlig blodsockermätning Kliniska erfarenheter Disposition Vilka mätare finns Riktlinjer Större studier Erfarenheter från Sachsska -läger -klinik -fallbeskrivning CGM-mätare Medtronic: Guardian Medtronic:

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

Diabetesklubben 2015-05-27

Diabetesklubben 2015-05-27 Diabetesklubben 2015-05-27 CGM Continues Glucose Measurement Kontinuerlig blodsockermätning Prio 1 att överleva DÖD inom 3 år!!! 1-3 dagar om man slutar ta insulin ACIDOS (Syraförgifting) CIRKULATIONSKOLLAPS

Läs mer

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1?

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1? Guido Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2005 VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1? Många som har typ 1-diabetes oroar sig för långsiktiga komplikationer.

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Barndiabetes. skillnader i HbA1c och body mass index (BMI) mellan flickor och pojkar i Västra Götaland

Barndiabetes. skillnader i HbA1c och body mass index (BMI) mellan flickor och pojkar i Västra Götaland Barndiabetes skillnader i HbA1c och body mass index (BMI) mellan flickor och pojkar i Västra Götaland oktober 2012 Diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige

Läs mer

Kontinuerlig- og «flash»-måling av vevsglukose et gjennombrudd for insulinbehandlingen?

Kontinuerlig- og «flash»-måling av vevsglukose et gjennombrudd for insulinbehandlingen? Kontinuerlig- og «flash»-måling av vevsglukose et gjennombrudd for insulinbehandlingen? NASJONALT DIABETESFORUM 2017 OSLO 26. 27. APRIL peter.adolfsson@regionhalland.se Disclosures Research: Recent research

Läs mer

Diabetes och graviditet

Diabetes och graviditet Diabetes och graviditet Typ1 diabetes för, under och efter graviditet Typ 2 diabetes Diabeteskomplikationer under graviditet Hypertoni och preeklampsi Graviditetsdiabetes Barnet: missbildningar och fetopati

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Typ 2-diabetes. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Typ 2-diabetes. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Typ 2-diabetes vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-33-4 Artikelnr 2010-6-16 Redaktör Charlotta Munter Text Elin Linnarsson Foton Matton Sättning

Läs mer

Vad gör vi för att nå HbA1cmålet

Vad gör vi för att nå HbA1cmålet Vad gör vi för att nå HbA1cmålet Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Centrallasarettet Växjö Annelie Ekblad Diabetessköterska Stig Edvardsson Överläkare Vilka är målen? HbA1c < 52 mmol/l God

Läs mer

Insulinpumpbehandling Historik- Fram7d- Effekt. Johan Jendle, Doc ÖL Endokrin och Diabetes Centrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet

Insulinpumpbehandling Historik- Fram7d- Effekt. Johan Jendle, Doc ÖL Endokrin och Diabetes Centrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet Insulinpumpbehandling Historik- Fram7d- Effekt Johan Jendle, Doc ÖL Endokrin och Diabetes Centrum Karlstad Hälsoakademin Örebro Universitet Vanliga pumpar idag 1980-talets insulinpumpar Bärbara och små

Läs mer

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES Sachsska barn- och ungdomssjukhuset En del av Södersjukhuset Diabetes, vad är det? Diabetes är en relativt vanlig sjukdom, cirka 8000

Läs mer

Nationella Riktlinjer Diabetesvård stöd för styrning och ledning. Preliminär version

Nationella Riktlinjer Diabetesvård stöd för styrning och ledning. Preliminär version 1 Datum Vårt diarienummer Handläggare 2014 09 19 72/14 Lena Insulander Till Socialstyrelsen Nr diabetes 2014@socialstyrelsen.se Svenska Diabetesförbundets remissvar angående: Nationella Riktlinjer Diabetesvård

Läs mer

Regionala diabetesrådet (RDR)

Regionala diabetesrådet (RDR) Regionala diabetesrådet (RDR) Vad har hänt det första året, (efter två möten)? Stefan Jansson, ordförande, med dr, specialist i allmänmedicin Örebro Representanter Stefan Jansson, ordf Jarl Hellman Lars

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2017-06-15 Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår

Läs mer

Egenmätning av blodglukos vid diabetes

Egenmätning av blodglukos vid diabetes Godkänt den: 2017-03-16 Ansvarig: Jarl Hellman Gäller för: Region Uppsala Innehåll Syfte...2 Bakgrund...2 Definitioner...2 Normal dygnskurva...2 Förenklad dygnskurva...2 Utvidgad dygnskurva...2 CGM/FGM...2

Läs mer

Allmänna frågor Patienter. 6. Hur många patienter är totalt listade/tillhör er vårdcentral/mottagning?

Allmänna frågor Patienter. 6. Hur många patienter är totalt listade/tillhör er vårdcentral/mottagning? Vårdcentral Uppgiftslämnare Profession HSA- id (alt. vårdcentralens namn) Telefonnummer Län/region Information Denna version i word-format kan användas som ett arbetsmaterial för att underlätta att besvara

Läs mer

Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot

Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot - Identifiering och prioritering av förbättringsområden - Benchmarkstudie för ökad kunskap om framgångsfaktorer Nationella programrådet för

Läs mer

Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar

Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar Diabetessjuksköterska Barndiabetesmottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna Presentationen finns att hitta på www.diabit.se under Mitt diabetesteam Karolinska

Läs mer

BESLUT. Datum Ansökan inom läkemedelsförmånerna om ändring av subventionsbegränsning.

BESLUT. Datum Ansökan inom läkemedelsförmånerna om ändring av subventionsbegränsning. BESLUT 1 (6) Datum 2016-05-26 Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna om ändring av subventionsbegränsning. BESLUT TLV beslutar

Läs mer

LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes

LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes LUC-D, en del av enheten fortbildning & utveckling på CeFAM, erbjuder seminarier och kurser om diabetes. Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att delta

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Hur vanligt är det? Norrbotten har den högsta andelen kvinnor med diabetes som behandlas med insulinpump, och den näst högsta andelen män. Inklusive barn har ca 340 personer i länet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Höjdpunkter 2014 Uppdaterad grafisk profil Den nya moderna loggan visar även vår samhörighet med Svenska Diabetesförbundet. Armband för forskningen I vårt fortsatta samarbete

Läs mer

Återföringsdagen 27/4 2011 Sunderby Folkhögskola. Marianne Gjörup Överläkare, sektionschef Diabetes och endokrinologi Sunderby sjukhus

Återföringsdagen 27/4 2011 Sunderby Folkhögskola. Marianne Gjörup Överläkare, sektionschef Diabetes och endokrinologi Sunderby sjukhus Återföringsdagen 27/4 2011 Sunderby Folkhögskola Marianne Gjörup Överläkare, sektionschef Diabetes och endokrinologi Sunderby sjukhus Lite bakgrundsinformation Uppskattningsvis 10 000 diabetiker i Norrbotten

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Mats Eliasson Länsdiabetesdagen 14/4 2015 2015-02-17

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Mats Eliasson Länsdiabetesdagen 14/4 2015 2015-02-17 Nationella riktlinjer för diabetesvård Mats Eliasson Länsdiabetesdagen 14/4 2015 Att förebygga typ 2-diabetes Strukturerade program för att påverka levnadsvanor vid ökad risk för typ 2- diabetes Hälso-

Läs mer

Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling

Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling Janeth Leksell PhD, Associate Professor, Specialistsjuksköterska Svensk Förening För Sjuksköterskor i Diabetesvård Vad vet vi om insulinpump

Läs mer

TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA FÖRFYLLDA. KwikPen

TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA FÖRFYLLDA. KwikPen TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA FÖRFYLLDA KwikPen KwikPen KwikPen Med tydlig färgmarkering Förbered din KwikPen för användning 1 3 Tvätta händerna noga. 2 Avlägsna pennans skyddshatt genom att dra av den. Om

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR Agenda Presentationsrunda- erfarenheter av NDR Organisation och finansiering Varför registrera?

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Suliqua

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Suliqua PATIENTINFORMATION Til dig som fått Suliqua Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Suliqua (insulin glargin + lixisenatid) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

ATT KÖPA. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. Blodsockervärde. Frukost Insulindos och anmärkningar. Datum. En guide för unga

ATT KÖPA. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. Blodsockervärde. Frukost Insulindos och anmärkningar. Datum. En guide för unga ATT KÖPA Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt Blodsockervärde n Datum 20/8 En guide för unga Frukost före efter Lunch före efter Middag före efter Kväll 6.8 9.9 7.3 12.1 7.5 13.8 13.5 Natt - Insulindos och anmärkningar

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

2016-02-18. Graviditetsdiabetes Steinunn Arnardóttir Specialistläkare Sektionen för endokrinologi och diabetes Akademiska Sjukhuset

2016-02-18. Graviditetsdiabetes Steinunn Arnardóttir Specialistläkare Sektionen för endokrinologi och diabetes Akademiska Sjukhuset Graviditetsdiabetes Steinunn Arnardóttir Specialistläkare Sektionen för endokrinologi och diabetes Akademiska Sjukhuset 1 DM relaterade malformationer 70 % ofdm 1 kvinnor planerae ej graviditet 2 3 4 Sammanfattning

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Mätningar av blodglukos med hjälp av teststickor är diabetespatientens verktyg för att få insikt i glukosnivåerna i blodet. Systematiska egna mätningar av blodglukos

Läs mer

Blodketonmätning används för att påvisa insulinbrist. Frida Sundberg 2017

Blodketonmätning används för att påvisa insulinbrist. Frida Sundberg 2017 Blodketonmätning används för att påvisa insulinbrist Behandlingsmål God livskvalitet på kort och lång sikt Frihet från ketoacidos och grava hypoglykemier Komplikationsfrihet Normal tillväxt och utveckling

Läs mer

2009-09-03. Socialstyrelsen Projektledare Tony Holm

2009-09-03. Socialstyrelsen Projektledare Tony Holm 2009-09-03 Socialstyrelsen Projektledare Tony Holm Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009 Svenska Diabetesförbundet har inbjudits till att lämna synpunkter på den preliminära versionen av Nationella

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvård Preliminär version publicerad i juni 2014

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvård Preliminär version publicerad i juni 2014 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvård 2014 Preliminär publicerad i juni 2014 Varför nationella riktlinjer? God vård och omsorg på lika villkor Använda resurser effektivt Utveckling och

Läs mer

Utbildning för Primärvårdens Diabetes-team. 2015-05-22 Kl08.30 16.00 Blå Korset

Utbildning för Primärvårdens Diabetes-team. 2015-05-22 Kl08.30 16.00 Blå Korset Utbildning för Primärvårdens Diabetes-team 2015-05-22 Kl08.30 16.00 Blå Korset Program 08.30 09.00 Inledning. Programråd diabetes 09.00 09.45 Körkortsintyg samt läkemedelsbehandling vid akut sjukdom. Jarl

Läs mer

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua.

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua. MEQ 5 (7 poäng) Anders är 3 år och taxichaufför. Han har tidigare varit frisk och tar inga läkemedel. Har spelat amerikansk fotboll och styrketränat av och till i ungdomen, är fortfarande muskulös men

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

10 Vad är ett bra HbA1c?

10 Vad är ett bra HbA1c? 10 Vad är ett bra HbA1c? HbA1c och blodsocker HbA1c är ett mått på medelblodsockret de senaste 6-8 veckorna. Observera att HbA1c inte anger medelblodsockret utan måste översättas enligt: Det finns en hel

Läs mer

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet?

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet? Glukosmätning vid typ 2 Vad sägers evidens och erfarenhet? Första bärbarab blodsockermätaren Ames,, 1969, ca 17 cm långl Stickan ca 7,5 cm långl Vad vet vi om nyttan av att ha bra glykemisk kontroll? UK

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

Diabetes typ-2 patienter - June 2008

Diabetes typ-2 patienter - June 2008 Diabetes typ- patienter - June 008 1 Bara en släng av socker? En undersökning från Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård Malmö, september 008 Diabetes typ- patienter - June 008 Bakgrund Personer

Läs mer

Bohusgården. HbA1c- mål 2015-01- 30. Peter Fors Alingsås lasarett

Bohusgården. HbA1c- mål 2015-01- 30. Peter Fors Alingsås lasarett Bohusgården 2015-01- 30 HbA1c- mål Peter Fors Alingsås lasarett Mål med behandling? 1. Överleva. 2. Symtomfrihet. 3. Minimera antalet akuta komplikationer och problem. 4. Minimera risken för sjukdomens

Läs mer

Effekterna av förändrade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes i Sverige- en nationell randomiserad studie

Effekterna av förändrade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes i Sverige- en nationell randomiserad studie Effekterna av förändrade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes i Sverige- en nationell randomiserad studie CDC4G-trial www.cdc4g.com (changing diagnostic criteria for gestational diabetes) Helena Fadl,

Läs mer

TILL DIG SOM HAR FÅTT

TILL DIG SOM HAR FÅTT INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT Humalog 200 E/ml KwikPenTM (insulin lispro) Du har fått Humalog 200 enheter/ml KwikPen TM som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver

Läs mer

Patientfall. Diabetesforum 2017

Patientfall. Diabetesforum 2017 Patientfall 1 /Träder i kraft I:2017-04-01/ Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Till dig som har fått Humulin NPH. Patientinformation

Till dig som har fått Humulin NPH. Patientinformation Till dig som har fått Humulin NPH Patientinformation Varför behöver du Humulin NPH? Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom. Efterhand kommer din bukspotts körtel att producera mindre och mindre insulin,

Läs mer

Diabetes och blodsockermätning

Diabetes och blodsockermätning Diabetes och blodsockermätning Kvalitetssäkring av patientmätarna! Britt-Marie Carlsson Vad är diabetes? En grupp sjukdomar högt blodsocker nedsatt insulinproduktion försämrad insulineffekt Diabetesdiagnos

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

En guide för föräldrar. ATT KÖPA Söndag. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. BLodsocker-logg för vecka SÄNGGÅENDE MIDDAG MELLANMÅL. Lunch.

En guide för föräldrar. ATT KÖPA Söndag. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. BLodsocker-logg för vecka SÄNGGÅENDE MIDDAG MELLANMÅL. Lunch. BLodsocker-logg för vecka Frukost Lunch MELLANMÅL MIDDAG SÄNGGÅENDE Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag ATT KÖPA Söndag Veckoanteckningar Använd denna sida för att skriva ned ditt och dos. En guide

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Insulinpump med integrerad CGM. Peter Adolfsson Överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Insulinpump med integrerad CGM. Peter Adolfsson Överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Insulinpump med integrerad CGM Peter Adolfsson Överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Glukosmätning - SMBG Ett extra mätvärde per dag är associerat till ett lägre HbA1c Haller MJ, Stalvey

Läs mer

Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej?

Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej? Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej? Anita Karp, utredare Förebyggande hembesök kan ha många syften Ge information om samhällets service till äldre tidig

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Välkommen till. Rom, 30 November 2012

Välkommen till. Rom, 30 November 2012 Välkommen till 2 nd A. Menarini Diagnostics International Conference on Challenges and opportunities of diabetic ketoacidosis management and 21 st century approaches to prevention Rom, 30 November 2012

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Christina Lindberg, Jan Olov Strandell 2015-09-29 Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på nationella riktlinjer från 2015 och den utvärdering som Socialstyrelsen

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Diabetes mellitus typ 1 Ingen insulin- produk3on Högt blodsocker Diabetes mellitus typ 2 Insulin- resistens Låg insulin-

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Bakgrund Ungefär 0,5 procent (cirka 40 000 personer) av befolkningen i riket har typ 1-diabetes Cirka 5 procent av kvinnorna och 7

Läs mer