LS9.9IC ANVÄNDARHANDBOK FÖR INOMHUSCYKEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LS9.9IC ANVÄNDARHANDBOK FÖR INOMHUSCYKEL"

Transkript

1 LS9.9IC ANVÄNDARHANDBOK FÖR INOMHUSCYKEL

2 INLEDNING Grattis och tack för att du har valt LIVESTRONG inomhuscykel! Från försäljningen av denna produkt går minst 4 miljoner dollar till Lance Armstrong Foundation och kampen mot cancer. Oavsett om ditt mål är att vinna lopp eller att helt enkelt skaffa en bättre och hälsosammare livsstil kan en inomhuscykel från LIVESTRONG hjälpa dig. Den ger klubbkänsla till din hemmaträning och har de ergonomiska och innovativa funktioner du behöver för att snabbt bli starkare och sundare. Eftersom vi anser att träningsutrustning bör konstrueras inifrån och ut använder vi endast komponenter av hög kvalitet. Denna kvalitet backar vi upp med ett av de mest heltäckande garantipaketen på marknaden. Du vill ha träningsutrustning med största möjliga komfort, högsta möjliga tillförlitlighet och den bästa kvaliteten i sin klass. LIVESTRONG inomhuscyklar uppfyller vad de lovar. LIVESTRONG är ett registrerat varumärke tillhörande Lance Armstrong Foundation. 2 Lance Armstrong Foundation arbetar för de över 25 miljoner människor världen över som för närvarande lever med cancer. Det kan och bör finnas ett liv efter cancern för fler av dessa. Stiftelsen stöder de drabbade redan från diagnostillfället så att de får de resurser och det stöd de behöver för att bekämpa cancern öga mot öga. Den hittar innovativa sätt att öka medvetenheten, finansiera forskning och tvätta bort det cancerstigma många överlevare tvingas leva med. De sammanför människor och grupper för att skapa samhällsförändringar och driver på nationella och globala ledare att bidra i kampen mot denna sjukdom. Oavsett vem du är kan du närsomhelst hjälpa till i kampen mot cancer. Läs mer på LIVESTRONG.org.

3 VIKTIGA ANMÄRKNINGAR SPARA DESSA INSTRUKTIONER Vid användning av en träningsprodukt ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid respekteras, inklusive följande: Läs igenom alla instruktioner innan du använder den här inomhuscykeln. Det är ägarens ansvar att se till att alla som använder denna inomhuscykel har informerats om alla varningar och säkerhetsföreskrifter. Om du har några frågor efter att ha läst igenom denna användarhandbok kontaktar du Teknisk kundsupport. Telefonnumret finns på sista sidan. 3

4 VARNING LÄS IGENOM OCH SPARA ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU MONTERAR ELLER ANVÄNDER DEN HÄR INOMHUSCYKELN. Följande säkerhetsanvisningar bör följas: 4 OBS! Om du upplever bröstsmärtor, illamående, yrsel eller andnöd bör du avbryta träningen och rådfråga en läkare innan du fortsätter. Cykeln bör endast användas för de syften som beskrivs i denna handbok. Använd inga tillbehör som inte har rekommenderats av tillverkaren. Använd inte cykeln om den inte fungerar som den ska eller om den är skadad. Kontakta Livestrong Fitness eller en godkänd återförsäljare om du behöver hjälp med kontroll och reparation. Använd inte cykeln utan lämpliga skor. Använd ALDRIG cykeln barfota. Använd inte kläder som kan fastna i cykelns rörliga delar. Se till att händer och fötter inte vidrör några rörliga delar eftersom de kan skadas. Vrid aldrig pedalernas vevarmar för hand. Kliv inte av cykeln förrän pedalerna är helt stilla. Försök inte cykla stående i höga hastigheter förrän du har övat i lägre hastigheter. För inte in föremål, händer eller fötter i några öppningar och exponera inte händer, armar eller fötter för cykelns drivmekanismer eller andra rörliga delar. Använd inte utrustning som är skadad eller har slitna eller trasiga delar. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av Livestrong Fitness eller en godkänd återförsäljare. Använd inte cykeln i utrymmen där aerosolprodukter (sprayer) eller syrgas används. Var mycket uppmärksam om cykeln används nära barn, sjukliga personer eller funktionshindrade. När cykeln används bör barn och husdjur befinna sig på minst 3 meters avstånd. Tryck in motståndsreglaget eller vrid det medsols efter avslutat träningspass för att sänka svänghjulets hastighet och minska risken för skador. Kontrollera att justeringsvreden (för höjd- och horisontaljustering av sadeln och styret) är ordentligt åtskruvade och inte hindrar rörelseutrymmet under träningspasset. Ägaren är ensamt ansvarig för att se till att alla som använder denna inomhuscykel har informerats om alla varningar och säkerhetsföreskrifter. Cykeln ska förvaras inomhus och skyddas från fukt och damm. Inomhuscykeln ska inte förvaras i ett garage, en övertäckt innergård eller i närheten av vatten. Ställ inomhuscykeln på ett jämnt underlag. Lägg en matta under cykeln så att golvet skyddas. Den här inomhuscykeln har inte ett självständigt roterande svänghjul: pedalerna fortsätter att rotera tillsammans med svänghjulet tills detta stannar.

5 MONTERING VARNING Monteringsprocessen inbegriper flera steg som kräver särskild försiktighet. Det är mycket viktigt att du följer monteringsanvisningarna och kontrollerar att alla delar är ordentligt åtdragna. Annars kan följden bli att vissa av inomhuscykelns delar inte sitter fast ordentligt, känns lösa och ger upphov till irriterande ljud. För att skador inte ska uppstå på inomhuscykeln måste monteringsanvisningarna följas och avhjälpande åtgärder vidtas. Innan du fortsätter bör du lokalisera produktens serienummer på cykelns främre, nedre del och skriva in det i rutorna nedan. SKRIV IN SERIENUMRET I RUTORNA NEDAN: SERIENUMMER: MODELLBETECKNING: Horizon LS9.9IC INDOOR CYCLE» Uppge SERIENUMRET och MODELLBETECKNINGEN när du ringer kundtjänst.» Skriv in både SERIENUMRET och MODELLBETECKNINGEN på garantisedeln. 5

6 LS9.9IC DELAR FÖRE MONTERING VERKTYG SOM BEHÖVS FÖR MONTERING: Nödstopp och motståndsreglage Sadel Datorkonsol Styre FF Skiftnyckel: 17/19 mm, 13/15 mm FF Insexnyckel: 3 mm, 6 mm BEHÖVER DU HJÄLP? Justeringsvred Kontakta Teknisk kundsupport om du har några frågor eller om delar saknas. Kontaktuppgifter finns på baksidan av denna handbok. Justeringsvred UPPACKNING Pedal Bromsbelägg Svänghjul På grund av inomhuscykelns vikt rekommenderas att monteringen utförs av två personer. Placera cykeln i ett fritt utrymme och ta bort allt förpackningsmaterial. Släng inte förpackningsmaterialet förrän monteringen är klar. Drivremsskydd Underhållsskydd Justeringsfötter Transporthjul ANMÄRKNING: Vid varje monteringssteg ska ALLA muttrar och skruvar sitta på plats och vara delvis iskruvade innan NÅGON skruv dras åt helt. ANMÄRKNING: Ett tunt fettlager kan underlätta monteringen av delarna. Vilket smörjmedel som helst, till exempel litiumbaserad cykelolja, kan användas. 6

7 MONTERING STEG 1 OCH 2 A Lokalisera det bakre stödbenet. Låt en annan person lyfta upp huvudramens bakre del och fäst det bakre stödbenet på ramen med två M10 x 60 mm skruvar, fyra M10 brickor, en packning, två plastbrickor och två M10 kupolmuttrar såsom bilden visar. B Låt en annan person lyfta upp huvudramens främre del. Fäst det främre stödbenet på ramen med två M10 x 60 mm skruvar, fyra M10 brickor, en packning, två plastbrickor och två M10 kupolmuttrar. 7

8 MONTERING STEG 3 OCH 4 STOPP MARKERING A Vrid det bakre justeringsvredet motsols så långt att sadelstolpen kan föras in i huvudramen. Justera sedan sadelstolpen till önskad höjd. Lossa justeringsvredet så att stiftet går in i hålen på sadelstolpen. Vrid därefter justeringsvredet medsols tills det är ordentligt åtdraget. B C Montera sadeln på den horisontella sadelskenan enligt bilden ovan. Dra slutligen åt sadelfästet ordentligt och kontrollera att sadeln sitter så horisontellt som möjligt på skenans mitt. Om du vill justera sadeln framåt eller bakåt vrider du det mindre justeringsvredet motsols och flyttar sadeln till önskat läge. Dra sedan åt vredet tills det sitter fast ordentligt. 8 D För att sadeln inte ska bli instabil bör sadelstolpen inte placeras högre än stoppmarkeringen.

9 MONTERING STEG 5 OCH 6 Dra inte åt fästskruvarna för hårt. Se till att justeringsvredets stift är iskruvat så långt det går och att styrstolpen inte glider medan du cyklar. A Koppla ihop sensorkabelns 2 ändar. Fatta kabeln från det främre ramröret och dra den genom den vertikala styrstolpen så att den kan kopplas ihop med kabeln som sticker ut genom styrets övre del. B C Skjut in styrets övre del i styrstolpen och skruva ihop de 2 delarna med de 7 medföljande sexkantskruvarna. Kontrollera att sexkantskruvarna är ordentligt åtdragna och att styret inte vickar på grund av att det inte är helt åtskruvat. Vrid justeringsvredet motsols och dra ut det helt så att styrstolpen kan föras in i ramen. Justera sedan styrstolpen till önskad höjd. Lossa justeringsvredet så att stiftet går in i hålen på den vertikala stolpen. Vrid justeringsvredet medsols tills det är ordentligt åtdraget. D För att sadeln inte ska bli instabil bör styrstolpen inte placeras högre än stoppmarkeringen. 9

10 MONTERING STEG 7 OCH x LR6/AA/1,5 V A Sätt i batterierna i datorn innan du monterar den. BATTERIERNA SKA INTE komma i kontakt med eld komma i kontakt med mynt eller andra metallföremål användas tillsammans med äldre batterier användas tillsammans med batterier av andra fabrikat eller typer. Om utrustningen inte ska användas under en längre period bör batterierna tas ur för att förhindra skador till följd av läckande eller frätande batteriinnehåll. Vid ett eventuellt batteriläckage ska du omedelbart ta bort alla rester och sätta i nya batterier i datorn. Om du exponeras för batteriinnehåll ska du förhindra att det kommer i kontakt med ögonen och tvätta händerna noggrant. Ta ur batterierna ur datorn och kassera dem. Använd om möjligt laddningsbara batterier eftersom de är mer miljövänliga. Om du använder laddningsbara batterier ska de ha en laddningsspänning på 1,5 V. Produkter eller batterier märkta med den här symbolen får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Ta reda på gällande lokala bestämmelser och riktlinjer för kassering av elektriska anordningar och batterier och följ dessa. B C Anslut de 2 kablarna som sticker ut ur styret till uttagen på datorkonsolens undersida. Skruva fast datorkonsolen på fästet med hjälp av en krysskruvmejsel och 2 krysskruvar. Fäst konsolen med de medföljande skruvarna.

11 MONTERING STEG 9 A Lokalisera den högra pedalen. Skruva fast höger pedal medsols på höger vevarm. Dra åt med en 15 mm nyckel. Gör samma sak med vänster pedal men skruva motsols istället. Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna och att bromsbelägget är helt täckt av smörjmedel innan du använder inomhuscykeln. Detta förhindrar överdrivet slitage på bromsbelägget. Lägg en matta under cykeln till skydd för golvet. ANMÄRKNING: Se till att passa in gängorna rätt så att de inte skadas. Med lite fett på gängorna blir det lättare att skruva på pedalerna rätt. VÄNSTER pedalaxel ska skruvas MOTSOLS på vevarmen och höger pedalaxel ska skruvas medsols på vevarmen. MONTERINGEN ÄR KLAR! 11

12 ANVÄNDA INOMHUSCYKELN LS9.9IC SPECIFIKATIONER 12 TEKNISKA DATA Ram Motståndsteknik Motståndsnivåer Drivsystem Svänghjul Justering av styre Justering av sadel Mått (L x B x H) Produktvikt Maximal användarvikt SPECIALFUNKTIONER Styre Vevarm Pedaler Sadel Sadelstolpe och styrstolpe Flaskhållare Korrosionsbeständig ram med hög hållfasthet Friktionsbroms med mikrojusteringsvred och nödstopp Oändligt justerbart med linjär ökning i hela motståndsintervallet Extremt smidigt kedjehjul 20 kg Vertikal och horisontell Vertikal och horisontell cm 54 kg 132 kg Multipositionshandtag Vevarmar i gjutstål Pedaler med tåclips och justerbara remmar Bekväm sadel Rostskyddsbehandlade Ja *Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

13 JUSTERA INOMHUSCYKELN Cykeln kan ställas in för bästa möjliga komfort och träningseffekt. Nedan beskrivs ett sätt att ställa in inomhuscykeln för optimal användarkomfort och kroppsposition. Cykeln kan även justeras på andra sätt. JUSTERA PEDALREMMAR Styret bör inte placeras högre än stoppmarkeringen på röret. Sadelstolpen bör inte placeras högre än stoppmarkeringen på röret. 13

14 JUSTERA SADELHÖJD För att du inte ska skada knäna är det viktigt att sadelns horisontella position är rätt inställd. Sätt dig på sadeln och trampa på pedalerna tills vevarmarna är helt horisontella. Använd det främre benet som markör. Din knäskål ska vara rakt ovanför pedalens mitt så att en rak linje kan dras mellan knäet och pedalens mitt (se den streckade linjen i illustrationen nedan). Om du vill justera sadelns horisontella position måste du först kliva av cykeln. Lossa sedan det bakre justeringsvredet, skjut sadeln framåt eller bakåt och dra åt vredet igen. B A JUSTERA STYRE Börja med att ställa in styrets övre del till ungefär samma höjd som eller något högre än sadelns ovansida (den horisontella streckade linje A i illustrationen nedan) och i neutralt horisontalläge (se den streckade linje B i illustrationen nedan). Om dina knän vidrör styret eller om du får ont i ryggen när du cyklar längre perioder kan du justera styrets höjd. Kliv först av cykeln. Vrid sedan det främre justeringsvredet motsols, flytta styrstolpen uppåt eller nedåt och dra åt vredet igen. Om du ändrar handposition kan ryggens, nackens och armarnas vinkel ändras. För att minska muskelbelastningen under träningspasset kan du byta handposition ofta. 14

15 JUSTERA MOTSTÅND Svårighetsgraden (motståndet) kan regleras i små steg med hjälp av motståndsreglaget. Om du vill öka motståndet vrider du motståndsreglaget medsols. Om du vill minska motståndet vrider du motståndsreglaget motsols. VIKTIGT: Om du vill stoppa svänghjulet snabbt trycker du in den röda stoppknappen. Svänghjulet stannar då helt. Se till att dina skor sitter fast i tåclipsen eller, om du använder cykelskor, att klossarna sitter fast i pedalfästena när du cyklar. Skruva upp motståndet till max när cykeln inte används. På så sätt motverkas skador till följd av att cykelns pedaler/svänghjul rör sig. VARNING: Cykeln har inte ett fritt roterande svänghjul: pedalerna fortsätter att rotera tillsammans med svänghjulet tills detta stannar. Hastigheten ska minskas på ett kontrollerat sätt. Om du vill stoppa svänghjulet omedelbart trycker du in den röda nödstoppknappen. Trampa alltid på ett kontrollerat sätt och justera takten utifrån din egen förmåga. Tryck in den röda knappen = nödstopp. Gult motståndsreglage/nödstopp 15

16 FLYTTA INOMHUSCYKELN På grund av inomhuscykelns vikt rekommenderas att den flyttas av två personer. Medan en person lyfter upp cykelns bakre del tar den andra personen ett stadigt tag i styret och lutar cykeln framåt tills den rullar på hjulen. Flytta försiktigt inomhuscykeln till önskad plats och ställ sedan ned den. OBS! För att minska risken för skador bör du iaktta stor försiktighet när du flyttar cykeln. Försök inte flytta den över ojämna underlag och se till att det finns ett säkerhetsutrymme på minst 50 cm till närmaste föremål (rekommendation). Om inomhuscykeln vickar på golvet efter det att den har ställts ned justerar du fötterna under det främre eller bakre stödbenet tills vickandet upphör. Viktigt: Skruva inte upp justeringsfötterna mer än 1,3 cm! Justeringsfötter 16

17 SPECIFIKATIONER: TID.. 00:00 99:59 PULS (HEART RATE) BPM VARV/MIN (RPM) KALORIFÖRBRÄNNING (CAL) 0, KCAL STRÄCKA (DISTANCE) KNAPPARNAS FUNKTION: SELECT (välj): Med den här knappen väljer och låser du den funktion du vill använda. RESET (återställ): Om du trycker på den här knappen återställs värdet till noll. ANVÄNDNING: AUTO ON/OFF (automatisk aktivering/deaktivering) Systemet aktiveras när du trycker på en knapp (vilken som helst) eller när en signal mottas från hastighetssensorn. Processorn stängs automatiskt av när hastighetssensorn inte mottar någon signal eller om ingen knapp har tryckts ned på 4 minuter. RESET (återställ): Enheten kan återställas genom att batterierna byts eller genom att RESET-knappen hålls ned i 3 sekunder. FUNKTIONER: TIME (tid): Du kan se träningspassets längd om du håller ned SELECT-knappen tills en triangel visas. RPM (varv/minut): Om du trycker på SELECT-knappen visas den aktuella hastigheten. DISTANCE (sträcka): Om du trycker på SELECT-knappen visas distansen för varje träningspass. HEART RATE (puls): Om du trycker på SELECT-knappen visas användarens aktuella puls i slag per minut (BPM). Lägg handflatorna på båda avläsningsytorna och vänta i 30 sekunder så att avläsningen blir så exakt som möjligt. CALORIES (kaloriförbränning): Om du trycker på SELECT-knappen visas den beräknade kaloriförbränningen. SCAN (skanning): Automatisk visning av följande funktioner i den ordning de anges: TIME - RPM - DISTANCE - HEART RATE - CALORIES OBS: 1. Exponera inte utrustningen för direkt solljus alltför länge. 2. Skydda utrustningen mot vatten och kraftiga stötar. 3. Om datorns LCD-skärm inte fungerar efter att du har satt i batterier tar du ut och sätter i batterierna en gång till. 17

18 UNDERHÅLL För att denna inomhuscykel ska fungera optimalt och under så lång tid som möjligt krävs regelbundet underhåll. Läs igenom och följ alla instruktioner nedan. Om inomhuscykeln inte servas enligt dessa anvisningar kan delarna utsättas för överdrivet slitage och cykeln kan skadas. Felaktigt underhåll innebär att garantivillkoren upphävs. Kontakta närmaste återförsäljare om du har frågor beträffande underhåll. Anmärkning: Smörjspray krävs för många underhållsförfaranden. Tillverkaren rekommenderar WD40, Brunox eller ett liknande smörjmedel utan lösningsmedel. DAGLIGT UNDERHÅLL 1. Kontrollera att inomhuscykeln står plant. Om inomhuscykeln vickar på golvet justerar du fötterna under det främre eller bakre stödbenet tills vickandet upphör. 2. Efter avslutat träningspass ska inomhuscykeln desinficeras och rengöras så att den hålls hygienisk. Spraya först desinficeringsspray på styret och sadeln. Torka av styret och sadeln med en luddfri trasa. Applicera sedan en liten mängd desinficeringsmedel på en luddfri trasa och rengör justeringsvreden och låsspakarna. Använd inte starka rengöringsmedel på inomhuscykelns ram. VECKOVIS UNDERHÅLL 1. Spruta en liten mängd smörjspray på en luddfri trasa och rengör ramen, styrets och sadelns justerskenor, svänghjulet samt alla plastdelar på inomhuscykeln noggrant. 2. (Bilden till höger) För att motståndssystemet ska fungera optimalt, samt för att slitaget på bromsbelägget ska minimeras, bör smörjspray (utan lösningsmedel) appliceras på bromsbelägget genom smörjhålen i bromsbeläggets plastdel. Om smuts eller damm fastnar på bromsbelägget är det för torrt och måste smörjas oftare. Kontrollera att bromsbelägget är helt täckt av smörjmedel. Torka sedan av överflödigt smörjmedel. 18

19 UNDERHÅLL VARANNAN VECKA 1. (Bilden till höger) Om nödbromssystemet inte fungerar som det ska bör inomhuscykeln inte användas. Sätt dig på sadeln och trampa. Testa bromsen genom att trycka in motståndsreglaget. Svänghjulet ska omedelbart stanna helt. Drivrem Viktigt: En lös eller för hårt spänd drivrem kan orsaka skador på drivremmen och drivsystemet. Kontrollera drivremmens spänning: För att kontrollera om drivremmen är för lös sätter du dig på sadeln, placerar fötterna på pedalerna och trampar tills vevarmarna är helt horisontella. Tryck sedan på nödstoppknappen och håll den intryckt. Ställ dig därefter upp på pedalerna och vagga framåt och bakåt. Drivremmen får inte ha större frigång än 2 3 mm). Om drivremmens frigång är för stor är drivremmen för lös. Justera drivremmens spänning: Så här justerar du en lös drivrem: Ta bort höger och vänster underhållsskydd (A). Skruva upp axelmuttrarna (B) på båda sidor om svänghjulsaxeln två hela varv. Lossa den yttre justeringsmuttern (C) som är vänd mot sexkantskruvens huvud på vardera sidan om svänghjulet. Vrid sedan båda (höger och vänster) de inre justeringsmuttrarna (D) på insidan av svänghjulets arm 1/4 varv i taget (uppåt på höger sida och nedåt på vänster sida) tills drivremmen är korrekt inställd. Se till att båda justerskruvarna vrids exakt lika mycket så att svänghjulet inte blir felriktat. Kontrollera drivremmens frigång en gång till enligt beskrivningen ovan. Justera drivremmen om det behövs. Dra slutligen åt de två yttre justeringsmuttrarna (C) och de två axelmuttrarna (B) och sätt tillbaka underhållsskydden. För att svänghjulets lager inte ska skadas bör axelmuttrarna (B) inte dras åt för hårt. Onaturliga ljud eller vibrationer kan bero på att drivremmen är för hårt spänd eller att svänghjulet är felriktat. 19

20 BATTERIERNA SKA INTE komma i kontakt med eld komma i kontakt med mynt eller andra metallföremål användas tillsammans med äldre batterier användas tillsammans med batterier av andra fabrikat eller typer. Om utrustningen inte ska användas under en längre period bör batterierna tas ur för att förhindra skador till följd av läckande eller frätande batteriinnehåll. Vid ett eventuellt batteriläckage ska du omedelbart ta bort alla rester och sätta i nya batterier i datorn. Om du exponeras för batteriinnehåll ska du förhindra att det kommer i kontakt med ögonen och tvätta händerna noggrant. Använd om möjligt laddningsbara batterier eftersom de är mer miljövänliga. Ta ur batterierna ur datorn och kassera dem. Om du använder laddningsbara batterier ska de ha en laddningsspänning på 1,5 V. Produkter eller batterier märkta med den här symbolen får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Ta reda på gällande lokala bestämmelser och riktlinjer för kassering av elektriska anordningar och batterier och följ dessa. 20

21 BEGRÄNSAD GARANTI FÖR HEMMABRUK * Endast kunder i USA BELASTNINGSKAPACITET = 132 kilo 5 ÅRS GARANTI: Ramkonstruktion, skador, svetsfel 2 ÅRS GARANTI: Styr- och sadelenhet, bromssystem (exklusive bromsbelägg), reglerspakar och justeringsvred, vevarmar, drivremssystem, fjäderarm, kullager, svänghjul och nav, pulverbeläggning, plastdelar som kedjeskyddet och navskyddet på vänster sida, svettskydd, plattformspedaler (exklusive fästanordningar för skor), fästhylsor för styrstolpe och sadelstolpe, justeringsfötter ARBETE 1 ÅR Livestrong Fitness står för alla arbetskostnader i samband med reparation av cykeln under en period på 1 år från det ursprungliga köpedatumet, förutsatt att enheten fortfarande ägs av den ursprungliga innehavaren. 6 MÅNADERS GARANTI Pedalremmar, bromsbelägg, pedalernas fästsystem, flaskhållare, sadel Produktfel på grund av mekanisk påverkan, vårdslös hantering eller felaktig användning kan innebära att garantin upphör i förtid! För att garantin ska fortsätta att gälla krävs regelbunden service och underhåll enligt förfarandet i användarhandboken. UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR Vem omfattas: Den ursprungliga ägaren. Garantin kan inte överlåtas. Vad omfattas: Reparation eller byte av defekta delar. Dessa åtgärder är de enda som täcks av garantin. Vad omfattas INTE: Normalt slitage, felaktig montering eller felaktigt underhåll, installation av delar eller tillbehör som inte är avsedda för eller kompatibla med den köpta utrustningen. Skador eller fel på grund av olyckor, missbruk, rostangrepp, missfärgning av beläggning eller plastdelar, vanskötsel, stöld, vandalisering, eldsvåda, översvämning, blåst, åska, frost eller någon annan typ av naturkatastrof, strömavbrott, ostadigheter eller funktionsfel oavsett orsak, onormala luftförhållanden, kollision, införsel av främmande föremål innanför enhetens skydd eller modifikationer som inte har godkänts eller som inte rekommenderas av Livestrong Fitness. Indirekta skador eller följdskador. Livestrong Fitness är inte ansvarigt eller ersättningsskyldigt för indirekta eller särskilda skador, följdskador, ekonomiska förluster, egendomsförluster, utebliven vinst, försämrad upplevelse eller användning eller andra följdskador, oavsett typ, som uppstår i samband med köp, användning, reparation eller underhåll av denna utrustning. Utrustning som används i kommersiella syften eller inom annat än en enskild familj eller ett enskilt hushåll, om detta inte har godkänts av Livestrong Fitness. Leverans, montering, installation, förberedelser för original- eller utbytesenheter, arbetskostnader eller andra kostnader för avlägsnande eller byte av den aktuella enheten. Alla försök att reparera denna utrustning medför risk för skador. Livestrong Fitness är inte ansvarigt eller ersättningsskyldigt för skador, förluster eller ersättningsanspråk som uppstår till följd av personskador vilka uppstår under eller som ett resultat av försök att reparera denna träningsutrustning utförda av andra än en auktoriserad servicetekniker. Alla försök att reparera träningsutrustningen som utförs av dig sker PÅ EGEN RISK och Livestrong Fitness har inget ansvar för person- eller egendomsskador till följd av sådana reparationer. SERVICE/RETUR Hemservice utförs inom 240 km från närmaste auktoriserade reparationscenter (avstånd utöver 240 km från ett auktoriserat servicecenter är kundens ansvar). Alla returer ska godkännas på förhand av Livestrong Fitness. Livestrong Fitness skyldigheter under denna garanti är begränsade till reparation eller byte, enligt vad Livestrong Fitness anser lämpligt, till samma eller en jämförbar modell vid något av företagets auktoriserade servicecenter. Vid garantianspråk ska det Livestrong Fitness-auktoriserade servicecentret erhålla all utrustning som anspråket avser. Utrustningen ska skickas med alla fraktkostnader och andra transportavgifter förbetalda och åtföljas av ett erforderligt köpebevis. Ibland kan utbytesenheter, reservdelar och elektroniska komponenter återställda till nyskick av Livestrong Fitness eller någon av dennes återförsäljare tillhandahållas som garantiutbyten och därmed uppfylla garantivillkoren. Denna garanti medger specifika juridiska rättigheter, vilka kan variera från land till land. 21

22 TEKNISK KUNDSUPPORT Tel.: LIV-STNG ( ) E-post: (Endast kunder i USA) RETURNERA INTE TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN om du stöter på problem vid montering eller om delar saknas. För en snabb och trevlig service, kontakta någon av våra utbildade kundtekniker via telefon, e-post eller vår webbplats. Vi vill veta om du upplever problem och vi vill få möjlighet att lösa dem åt dig. ANMÄRKNING: Läs igenom hela användarhandboken innan du kontaktar Teknisk kundsupport. Ytterligare produktinformation finns på vår webbplats. Livestrong Fitness 1600 Landmark Drive, Cottage Grove WI, 53527, USA LS9.9IC Rev Johnson Health Tech Tillverkad i Taiwan

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM TR400 91008 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning: Felaktig/överdriven träning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR PRO 91025 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S10.2 91016 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. INOMHUSCYKEL XTR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009

ANVÄNDARHANDBOK. INOMHUSCYKEL XTR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig

Läs mer

Casall XTR

Casall XTR Casall TR 200 91106 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder som kan

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

91103 BENEFIT S420 INDOOR BIKE

91103 BENEFIT S420 INDOOR BIKE 91103 BENEFIT S420 INDOOR BIKE MONTERING STEG 1 Skruva fast det främre stödbenet på ramen (4) med två M8 x 25 mm vagnsbultar (52) och två plana brickor (53). STEG 2 Skruva fast det bakre stödbenet (5)

Läs mer

CASALL XTR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK

CASALL XTR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK 91014 CASALL TR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING 1) Modellen TR700 är avsedd att användas som gruppträningscykel på motionsanläggningar och gym, eller för hemmabruk. Den har ett fast,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING

CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING 62801 CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING FÖRSTA STEGET MOT ETT SUNDARE LIV Tack för att du har valt Casall Twist Stepper. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder maskinen. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

INOMHUSCYKEL XTR ONE 91024

INOMHUSCYKEL XTR ONE 91024 INOMHUSCYKEL TR ONE 91024 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan vara skadlig för

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2.0 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner noggrant före användning. Spara manualen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan avvika något från illustrationerna

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

MOTIONSCYKEL ANVÄNDARHANDBOK

MOTIONSCYKEL ANVÄNDARHANDBOK MOTIONSCYKEL 903 ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING ) Modellen 903 är avsedd att användas som gruppträningscykel på motionsanläggningar och gym. Den har ett fast, hjuldrivet svänghjul och bör endast användas

Läs mer

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic BUILT FOR HEALTH SÄKERHETSINSTRUKTIONER: Varning: För att förhindra skador och olyckor, läs igenom instuktionen noga innan du använder cykeln.

Läs mer

Benefit ESB440 Motionscykel 91104

Benefit ESB440 Motionscykel 91104 Benefit ESB440 Motionscykel 91104 91104 I-8 Box Spanner(1) I-7 Allen Key(1) I-3 Carriage Bolt M8*55MM (4) I-5 Acorn Nut for M8 Bolt (4) NO.I-1 T-shape knob M8*65L(1) I-4 Curved Washer 8* 19*2t(4) I-6 Screwdriver(1)

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK Denna produkt uppfyller följande teststandarder: - EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 - EN 61000-6-1:2007 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

Benefit B420 motionscykel 91101

Benefit B420 motionscykel 91101 Benefit B420 motionscykel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

Casall EB100 Motionscykel 91030

Casall EB100 Motionscykel 91030 Casall EB100 Motionscykel 91030 1 Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 EB100 3 Monteringsritning 4 SPRÄNGSKISS

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Bruksanvisning Cykeln är vid leverans monterad och klar att användas. Sadel och styre kan justeras. Använd cykeln med omtanke, det är inte en tvåhjulig cykel. Låna

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

Bruksanvisning Anton

Bruksanvisning Anton Bruksanvisning Anton 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning Bruksanvisning...

Läs mer

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38 User Manual English... 2 Nederlands... 8 Deutsch... 14 Français... 20 Espagnol... 26 Svenska... 32 Suomi... 38 The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

Bruksanvisning EBS

Bruksanvisning EBS Bruksanvisning EBS440 91108 MONTERINGSANVISNING 1 STEG 1 Montera styrstolpen (F) i huvudramen med 6 skruvar (F-1), 4 låsbrickor (F-2) och släta brickor (F-5). STEG 2 1. Fäst det främre (D) och bakre (L)

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Instruktionsmanual SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner noggrant före användning. Spara manualen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan avvika något

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal Modellnr NTEVEX76.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummer Dekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Instruktionsmanual SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner noggrant före användning. Spara manualen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan avvika något

Läs mer

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4.

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. VÄXEL 5. PAKETHÅLLARE 6. BROMS 7. RENGÖRING OCH SKYDD INLEDNING

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL SÄKERHET OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER... 2 FØR DU BEGYNNERINNAN DU BÖRJAR... 3 MONTERING... 4 DISPLAY... 14 MÄTA HJÄRTRYTM... 15 ÖVERSIKTSDIAGRAM...

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

Sulky Linjemålare 1200

Sulky Linjemålare 1200 Form No. 3355 Version C Sulky Linjemålare 00 Modellnr 403 600000 och upp Bruksanvisning Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av originalet (SV) Innehåll Introduktion.................................

Läs mer

MOTIONSCYKEL. Epsilon M40

MOTIONSCYKEL. Epsilon M40 MOTIONSCYKEL Epsilon M40 VIKTIGT! Var god och läs hela bruksmanualen noggrant innan du använder motionscykeln första gången. Behåll den här manualen för framtida referenser. Produkten kan variera från

Läs mer

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: - 3 - Infinity 1.3R SPRÄNGSKISS

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Förhållningsregler... 2 Viktige merknaderviktiga anmärkningar... 3 Översiktsdiagram... 4 Lista över delar... 5 Montering... 7 Svensk

Läs mer

IC3 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODELLNR:IC-LFIC3B1-01

IC3 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODELLNR:IC-LFIC3B1-01 SV TILLVERKAD AV: Indoor Cycling Group GmbH Happurger Str. 86 DE-90482 Nürnberg Tyskland info@indoorcycling.com www.indoorcycling.com Tel: +49(0)911 / 54 44 50 IC3 MODELLNR:IC-LFIC3B1-01 VIKTIG INFORMATION!

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 640

BRUKSANVISNING for Exerfit 640 BRUKSANVISNING for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 PRESENTATION... 4 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 4 FÖRSIKTIGHET... 4 MONTERING... 5 LISTA ÖVER DELAR... 6 VAJERMONTERING...

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Släng inte elektriska apparater som restavfall, använd separata uppsamlingsfaciliteter.

Släng inte elektriska apparater som restavfall, använd separata uppsamlingsfaciliteter. WEEE VARNING: Släng inte elektriska apparater som restavfall, använd separata uppsamlingsfaciliteter. Kontakta din kommun för information angående de tillgängliga återvinningssystemen. Om elektriska apparater

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln...

1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln... MANUAL SP1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Översikt på spinningcykeln...3 2. Säkerhetsföreskrifter...4 3. Viktiga föreskrifter...5 4. Sprängskiss...6 5. Delar på spinningcykeln...8 6. Checklista av smådelar

Läs mer

LAT/ROW MACHINE Art nr

LAT/ROW MACHINE Art nr A n v ä n d a r m a n u a l LAT/ROW MACHINE 210 www.jtc-power.se Art nr 16-210 Denna dragmaskin är tillverkat och avsedd för hemmabruk. Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING S4050 MANUAL INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING 1) Denna modell är avsedd för användning på gym. Den har ett fast svänghjul och bör endast användas under överinseende av professionell personal. 2) Installation

Läs mer

Casall EB600 Motionscykel 91003

Casall EB600 Motionscykel 91003 Casall EB600 Motionscykel 91003 Sprängskiss 1 Monteringsritning 2 DELLISTA Nr Beskrivning Specifikationer Antal A, A-1 TRÄNINGSDATOR OCH SKRUV 1 ST. B HANDTAG 1 ST. B-1 HANDPULSSENSOR 1 SATS B-2 SKUMGUMMIGREPP

Läs mer

BRUKSANVISNING BJ MADE IN CHINA. Maximalbelastning 150 kg Body Action Enterprise Co., Ltd. All rights reserved.

BRUKSANVISNING BJ MADE IN CHINA. Maximalbelastning 150 kg Body Action Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. BJ-0 BRUKSANVISNING 05 Body Action Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. MADE IN CHINA Twist&Shape MNL TVINS SE R0 07 Läs noga alla säkerhetsåtgärder och instruktioner i denna bruksanvisning innan

Läs mer

SÄKERHETSREGLER. Reklamation gäller inte i följande fall:

SÄKERHETSREGLER. Reklamation gäller inte i följande fall: DIN ELCYKEL 1 SÄKERHETSREGLER Om säkerhetsåtgärder inte iakttas riskerar du att skada sig själv eller andra. Följ därför alltid säkerhetsanvisningarna för att minimera riskerna för elektriska stötar och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Bruksanvisning. Innehållsförteckning. Utg. 1-2009-11-27. 9.1 Multi-fäste. 2.1 Positionering och tippfunktion. 10.1 Sammanfattning/ Efterkontroll

Bruksanvisning. Innehållsförteckning. Utg. 1-2009-11-27. 9.1 Multi-fäste. 2.1 Positionering och tippfunktion. 10.1 Sammanfattning/ Efterkontroll Bruksanvisning Utg. 1-2009-11-27 TM Innehållsförteckning 2.1 Positionering och tippfunktion 3.1 Liggande 4.1 Fotplattor 5.1 Knästödsjustering 6.1 Sittdjup, sittvinkel och rygghöjd 7.1 Bord- och bröststödsjustering

Läs mer

2. Allmänt. 2.1 Packning Miljömässigt Acceptabel med miljövänliga material. 2.2 Återvinning

2. Allmänt. 2.1 Packning Miljömässigt Acceptabel med miljövänliga material. 2.2 Återvinning 2. Allmänt Denna träningsutrustning är ämnad för bruk hemma. Utrustningen uppfyller kraven enligt DIN EN 957-1/5 klass HA. CE markeringen refererar till EU direktivet 2006/95EEC och 2004/108/EEC. Tillverkarna

Läs mer

BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER

BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER Rådfråga din läkare innan du påbörjar ett träningsprogram eller en måltidsplan, i synnerhet om du är orolig för ditt hälsotillstånd eller är osäker på om du bör börja träna.

Läs mer

Rutschbana MINI Monteringsinstruktioner

Rutschbana MINI Monteringsinstruktioner Rutschbana MINI Monteringsinstruktioner Teknisk information: Storlek efter montering, ca: Vikt (netto), ca: 1880 (L) 1020 (B) 1105 (H) mm 8 kg Denna produkt är certifierad mot standarden EN 71 enligt avsnittet

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Monteringsanvisning. Komplett digitalmätarsats 808/809 art nr

Monteringsanvisning. Komplett digitalmätarsats 808/809 art nr Monteringsanvisning Komplett digitalmätarsats 808/809 art nr 9308-75 Detta ingår: Pos Artikelnummer Beskrivning Antal 1 9300-182 Digitalmätare med kåpa 1 2 9300-72 Kabelfäste 1 3 9326-164 Magnet för vevkrans

Läs mer

BRUKSANVISNING. Ett sängbord från

BRUKSANVISNING. Ett sängbord från BRUKSANVISNING Ett sängbord från 0585-81350 info@narkesvital.se BRUKSANVISNING AVIOR SIDA 2 BRUKSANVISNING AVIOR INNEHÅLL INLEDNING 4 Innan bordet tas i bruk 4 Symboler 4 Avsedd användning 4 Garanti 4

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual

TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual Regelbundet underhåll på din TOCA Touch Trainer förlänger livslängden på din tillgång och försäkrar dig om att varje träningspass flyter på utan problem.

Läs mer

Titan Motionscykel SB240. Manual

Titan Motionscykel SB240. Manual Titan Motionscykel SB240 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

Standard Arm- och Bentränare Bruksanvisning

Standard Arm- och Bentränare Bruksanvisning Standard Arm- och Bentränare Bruksanvisning Tel. 08-404 12 00 info@medema.se www.medema.se Innehåll Säkerhetsåtgärder 2 Sprängskiss 3 Komponentlista 3 Träning 4, 5 Säkerhetsåtgärder Läs noga alla instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

205 INDOOR BIKE SVENSK BRUKSANVISNING

205 INDOOR BIKE SVENSK BRUKSANVISNING 205 INDOOR BIKE SVENSK BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL FÖRHÅLLNINGSREGLER 2 ÖVERSIKTSDIAGRAM 7 CHECKLISTA FÖR MONTERING 3 MONTERING 8-10 FÖRTECKNING ÖVER SMÅDELAR 4 TRÄNINGSINSTRUKTIONER 11-12 FÖRTECKNING ÖVER

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BT

ANVÄNDARHANDBOK BT ANVÄNDARHANDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Läs mer

Benefit Sports 400 Vibration

Benefit Sports 400 Vibration Benefit Sports 400 Vibration Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Använd ej maskinen vid graviditet Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 345 Magnetic INNHOLD BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista, montering 8 Lista över delar 3 4 Montering 9 13 Översiktsdiagram 5 6 Dator 14 15 Smådelar 7 Täningsinstruktioner

Läs mer

IC2 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODELLNR:IC-LFIC2B1-01

IC2 VIKTIG INFORMATION! TILLVERKAD AV: MODELLNR:IC-LFIC2B1-01 SV TILLVERKAD AV: Indoor Cycling Group GmbH Happurger Str. 86 DE-90482 Nürnberg Tyskland info@indoorcycling.com www.indoorcycling.com Tel: +49(0)911 / 54 44 50 IC2 MODELLNR:IC-LFIC2B1-01 VIKTIG INFORMATION!

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTIVEX99414.0 Serienummer: Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTIVEX99414.0 Serienummer: Serienummer Dekal Modellnr NTIVEX99.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummer Dekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

STIGA COLLECTOR 30" BRUKSANVISNING

STIGA COLLECTOR 30 BRUKSANVISNING STIGA COLLECTOR 30" BRUKSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. SVENSKA SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Låt aldrig någon använda

Läs mer

Användarmanual. Innehållsförteckning Överblick av El-cykeln

Användarmanual. Innehållsförteckning Överblick av El-cykeln Användarmanual Innehållsförteckning Överblick av El-cykeln----------------------------------------2 Specifikationer------------------------------------------------2 Display---------------------------------------------------------3

Läs mer

SE... Fristående justerbart skensystem. Vers. 5.00

SE... Fristående justerbart skensystem. Vers. 5.00 SE.... Fristående justerbart skensystem Vers. 5.00 Fristående justerbart skensystem Artikelnr: 553000 556000 556297 1.00.... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Avsedd användning och

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER. Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN.

BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER. Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN. BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN. 2 MONTERING Varning Monteringsprocessen inbegriper flera steg som kräver särskild aktsamhet. Det

Läs mer