BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats VARNING. Modellnr NTIVEX Serienummer: Serienummer Dekal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTIVEX99414.0 Serienummer: Serienummer Dekal"

Transkript

1 Modellnr NTIVEX99.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummer Dekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: Webbplats: E-postadress: VARNING Läs alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i den här bruksanvisningen innan du använder maskinen. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Besök vår webbplats

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSDEKAL VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INNAN DU BÖRJAR MONTERING ANVÄNDA MOTIONSCYKELN MÄTA PULSEN KONSOLENS FUNKTIONER UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING RIKTLINJER FÖR TRÄNINGEN SPRÄNGSKISS LISTA ÖVER KOMPONENTER RESERVDELAR Sista sidan PLACERING AV VARNINGSDEKAL På den här bilden kan du se var varningsdekalen/-dekalerna ska placeras. Om en dekal saknas eller inte går att läsa ringer du telefonnumret på bruksanvisningens framsida, så får du en ny dekal utan kostnad. Placera dekalen enligt bilden. Obs! Dekalen/dekalerna visas eventuellt inte i naturlig storlek. ENGLISH 5 Kg 5 Kg

3 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING: För att minska risken för allvarliga skador ska du läsa alla viktiga säkerhetsföreskrifter och instruktioner i den här bruksanvisningen och alla varningar på cykeln innan du använder den. ICON tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår av eller genom användning av den här produkten.. Innan du påbörjar din träning ska du rådfråga en läkare. Detta är särskilt viktigt om du är över 35 år gammal eller har befintliga problem med hälsan. 9. Ha lämpliga kläder på dig medan du tränar. Bär inte lösa kläder som kan fastna i cykeln. Ha alltid träningsskor på dig så att fötterna skyddas.. Motionscykeln ska endast användas enligt beskrivningen i bruksanvisningen. 3. Det är ägarens ansvar att se till att alla som använder motionscykeln får tillräckligt med information om alla säkerhetsföreskrifter.. Motionscykeln är endast avsedd för hemmabruk. Den får inte användas i kommersiella eller institutionella miljöer eller hyras ut. 5. Förvara motionscykeln inomhus på avstånd från fukt och damm. Cykeln får inte placeras i ett garage eller på en övertäckt uteplats eller i närheten av vatten. 6. Placera motionscykeln på en jämn yta med en matta under som skyddar golvet eller mattan. Se till att det finns ett spelrum på minst 0,6 meter framför och bakom motionscykeln. 7. Inspektera och dra åt alla komponenter med regelbundna mellanrum. Slitna delar ska bytas med en gång. 0. Motionscykeln ska inte användas av personer som väger över 5 kg.. Håll alltid ryggen rak medan du använder motionscykeln. Böj inte på ryggen.. Motionscykeln har inget frihjul, utan pedalerna fortsätter att röra sig tills svänghjulet stannar. Sänk tramphastigheten på ett kontrollerat sätt. 3. Om du vill stoppa svänghjulet snabbt trycker du bromsspaken nedåt.. När motionscykeln inte används drar du åt motståndsratten helt för att hindra svänghjulets rörelse. 5. För att undvika skador på bromsbeläggen bör du inte smörja in dem. 6. Överdriven träning kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Om du känner dig svag eller får ont när du tränar ska du genast sluta träna och vila. 8. Förvara motionscykeln utom räckhåll för barn under år och husdjur. 3

4 INNAN DU BÖRJAR Tack för att du har köpt NordicTrack GX Pro 0.0. Den här cykeln har en rad funktioner som gör din träning i hemmet både roligare och mer effektiv. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder cykeln. Se efter på bruksanvisningens framsida om du har frågor efter att ha läst igenom den. Det är enklare för oss att hjälpa dig om du noterar produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar oss. Modellnumret är NTIVEX99.0 och serienummerdekalens placering anges på bruksanvisningens framsida. MONTERING Monteringen kräver två personer. Placera alla delar av motionscykeln i ett fritt område och ta bort förpackningsmaterialet. Kasta inte förpackningsmaterialet förrän du är klar med monteringen. Förutom det medföljande verktyget/verktygen kräver monteringen en justerbar skruvnyckel. stjärnskruvmejsel och en När du monterar träningscykeln använder du bilderna nedan för att identifiera smådelar. Siffran inom parentes under varje bild är delens nyckelnummer, från den LISTA ÖVER KOMPONENTER som finns i slutet av den här handboken. Siffran som står efter parentesen är det antal som krävs för montering. Obs! Om en del inte finns med bland delarna kontrollerar du om den är förmonterad.

5 STEG Fäst det främre stödet () och det bakre stödet () på stommen (), lås med sexkantskruvarna (7), fjäderbrickorna (6) och distansen (5). STEG A. Fäst sadeln (7) på sadelns skjutbara del (6). B. Sätt in sadelstången (8) i stommens rör () ordentligt, och lås till sist inställningsknoppen (38) så att den sitter fast. Obs! Kontrollera att sadeln (7) är ordentligt låst före användning. 5

6 STEG 3 A. Fäst styrstolpen (3) på stommens rör () ordentligt, och lås inställningsknoppen (6) så att den sitter fast. B. Montera muttern (3) vid styrets skjutbara del (33) med styrets knopp () och den plana brickan (37). Lås inte fast den helt först. C. Dra ned krysskruven (0), ändkåpan (9) och sexkantskruven (). Skjut sedan in styrets skjutbara del på styrstolpens skjutbara del (3), och justera muttern (3) till rätt läge så att den kan skjutas in i spåret på styrets skjutbara del (33). Justera styrets skjutbara del och lås inställningsknoppen () så att den sitter fast ordentligt. D. Fäst sexkantskruven () vid styrstolpen (3) och fäst ändkåpan (9) vid styrstolpen (3) med krysskruven (0) enligt bilden. STEG A. Montera pedalerna (5V/H) vid vevarmarna (35V/H) på båda sidorna av stommen (). Kontrollera att pedalerna sitter fastlåsta under träningen så att det inte uppstår några skador på pedalernas eller vevarmarnas gängor. Obs! Båda pedalerna är märkta L för vänster och R för höger. Du drar åt vänster pedal i riktning MO- TURS och höger pedal i riktning ME- DURS. B. Sätt in konsolfästet () i styret (3) och sätt sedan in konsolen (60) i konsolfästet (). Nu kan du börja använda cykeln. 6

7 ANVÄNDA MOTIONSCYKELN JUSTERA SADELNS VINKEL Du kan justera sadelvinkeln till det läge som känns bekvämast. Du kan även skjuta sadeln framåt eller bakåt för att öka komforten eller justera avståndet till styret. Se bilden för monteringssteg 7 på sidan 8 för information om hur du justerar sadeln. Lossa muttrarna på sadelklämman några varv och vrid sedan sadeln uppåt eller nedåt, eller skjut sadeln framåt eller bakåt till önskat läge. Dra sedan åt muttrarna igen. JUSTERA SADELNS HORISONTELLA LÄGE För att justera sadelns horisontella läge Sadel lossar du först på inställningsratten och drar den nedåt. Flytta sedan sadeln framåt eller bakåt, släpp inställningsratten Inställningsratt något av inställningshålen i sadelhållaren och dra sedan åt dra åt inställningsratten ordentligt. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. JUSTERA SADELSTOLPEN Sadeln måste sitta lagom högt för att träningen ska vara effektiv. När du cyklar ska knäna vara något böjda när pedalerna befinner sig längst ned. Du justerar sadelstolpens höjd genom att först lossa på inställningsratten och dra den utåt. Flytta sedan sadelstolpen Sadelstolpe Inställningsratt uppåt eller nedåt, släpp inställningsratten i ett inställningshål i sadelstolpen och dra sedan åt inställningsratten ordentligt. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. JUSTERA STYRETS HORISONTELLA LÄGE För att justera styrets horisontella läge lossar du på handtaget, flyttar det framåt eller bakåt till önskat läge och drar sedan åt handtaget. Obs! Handtaget fungerar som en spärrhake. För att lossa handtaget, vrider du handtalet moturs, drar handtaget utåt, vrider handtaget medurs, för handtaget inåt och vrider sedan handtaget moturs igen. Upprepa proceduren igen i omvänd ordning för att dra åt det monterade handtaget i enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar. JUSTERA STYRSTOLPEN Styre Handtag För att justera höjden på Styrstolpe styrstolpen lossar du först på inställningsratten och drar den utåt. Inställningsratt Flytta sedan styrstolpen uppåt eller nedåt, släpp inställningsratten i något av inställningshålen i styrstolpen och dra sedan åt dra åt inställningsratten ordentligt. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. 7

8 HUR DU JUSTERAR PEDALREMMARNA Dra åt pedalremmarna (se ritningen på sidan ) genom att dra i ändarna. Lossa pedalremmarna genom att hålla ned flikarna på spännena, justera pedalremmarna till önskat läge och sedan släppa flikarna. JUSTERA TRAMPMOTSTÅNDET Motståndsratt Bromsspak Om du vill öka motståndet i pedalerna vrider du motståndsratten medurs. Om du vill minska motståndet vrider du motståndsratten moturs. Tryck bromsspaken nedåt om du snabbt vill stoppa svänghjulet. Svänghjulet bör nu stanna omedelbart. VIKTIGT! När motionscykeln inte används ska motståndsratten vara helt åtdragen. JUSTERING AV MOTIONSCYKELNS PLACERING Om motionscykeln gungar lite på golvet under användning vrider du på den ena eller båda utjämningsfötterna på det främre eller bakre stödet (se ritningen på sidan ) tills den gungande rörelsen är avhjälpt. UNDERHÅLL AV MOTIONSCYKELN Inspektera och dra åt motionscykelns alla delar regelbundet. Slitna delar ska bytas med en gång. Rengör motionscykeln med en fuktig trasa och lite milt rengöringsmedel. VIKTIGT! Undvik skador på konsolen genom att skydda den mot vätska och hålla den borta från direkt solljus. JUSTERA STYRSTOLPEN Om konsolen inte visar korrekt feedback bör reedkontakten justeras. Se bilden för monteringssteg 3 på sidan 0 för information om hur du justerar reedkontakten. Rotera svänghjulet tills magneten är justerad mot reedkontakten. Skjut reedkontakten en bit närmare eller längre bort från magneten. Rotera sedan svänghjulet ett ögonblick. Upprepa de här åtgärderna tills konsolen visar korrekt feedback. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING Inspektera och dra åt motionscykelns alla delar regelbundet. Slitna delar ska bytas med en gång. Rengör motionscykeln med en fuktig trasa och lite milt rengöringsmedel. VIKTIGT! Undvik skador på konsolen genom att skydda den mot vätska och hålla den borta från direkt solljus. 8

9 ANVÄNDA HJÄRTFREKVENSMONITORN Mät hjärtfrekvensen om du vill. Du kan mäta hjärtfrekvensen med hjälp av bröstpulssensorn. När pulsen har identifierats visas hjärtfrekvensen på displayen. Om hjärtfrekvensen inte visas läser du anvisningarna om felsökning. Använd aldrig alkohol, slipmedel eller kemikalier för att rengöra sensorerna. SÄTTA IGÅNG HJÄRTFREKVENSMONITORN Hjärtfrekvensmonitorn innehåller två komponenter: en bröstrem och en sensorenhet (se bilden nedan). För in fliken på bröstremmens ena ände i sensorenhetens ena ände, som den infällda bilden visar. Tryck på änden av sensorenheten under spännet på Tab Sensor Unit Chest Strap Sensor Unit Tab Buckle bröstremmen. Fliken ska sitta jäms med sensorenhetens främre del. Vira redan hjärtfrekvensmonitorn runt bröstkorgen och fäst den andra änden av bröstremmen vid sensorenheten. Justera längden på bröstremmen vid behov. Hjärtfrekvensmonitorn ska sitta under kläderna, tätt mot huden och så högt under bröstmusklerna/ brösten som är bekvämt. Kontrollera att logotypen på sensorenheten är riktad framåt och att rätt sida är vänd uppåt. Dra sensorenheten några centimeter från kroppen och leta upp de två elektrodytorna på insidan (elektrodytorna är täckta av grunda upphöjningar). Använd en saltlösning, exempelvis saliv eller kontaktlinsvätska, för att fukta båda elektrodytorna. Placera sensorenheten på bröstkorgen igen. användningstillfälle kan batterierna laddas ut snabbt. Förvara hjärtfrekvensmonitorn på en varm, torr plats. Förvara inte hjärtfrekvensmonitorn i en plastpåse eller annan behållare som kan samla fukt. Utsätt inte hjärtfrekvensmonitorn för direkt solljus under längre stunder eller för temperaturer över 50 C eller under 0 C. Böj eller sträck inte sensorenheten för mycket vid användning eller förvaring av hjärtfrekvensmonitorn. Rengör sensorenheten med en fuktig trasa. Använd aldrig alkohol, slipmedel eller kemikalier. Handtvätta och lufttorka hjärtfrekvensmonitorn. FELSÖKNING Om hjärtfrekvensmonitorn inte fungerar som den ska kan du prova med nedanstående förslag. Kontrollera att du applicerar hjärtfrekvensmonitorn på det sätt som beskrivs till vänster. Obs! Om hjärtfrekvensmonitorn inte fungerar trots att den är placerad enligt beskrivningen flyttar du den en bit längre ned eller högre upp på bröstet. Använd en saltlösning, exempelvis saliv eller kontaktlinsvätska, för att fukta båda elektrodytorna på sensorenheten. Om hjärtfrekvensvärdena inte visas förrän du börjar svettas fuktar du elektrodytorna igen. Sätt dig nära konsolen för att konsolen ska visa hjärtfrekvensvärdena. Hjärtfrekvensmonitorn är utformad för att fungera för personer som har normal hjärtrytm. Vissa medicinska tillstånd, exempelvis ventrikelprematurslag, takykardi och arytmi, kan orsaka problem med hjärtfrekvensavläsningen. Hjärtfrekvensmonitorns drift kan påverkas av elektromagnetisk interferens som orsakas av högspänningsledningar eller andra källor. Om du misstänker att det här problemet kan ha uppstått kan du prova med att placera cykeln på en annan plats. UNDERHÅLL Torka av hjärtfrekvensmonitorn efter varje användningstillfälle. Hjärtfrekvensmonitorn aktiveras när du fuktar elektrodytorna och applicerar hjärtfrekvensmonitorn. Monitorn stängs av när den avlägsnas och elektrodytorna torkas av. Om hjärtfrekvensmonitorn inte torkas av efter varje 9

10 KONSOLENS FUNKTIONER Sätt på konsolen genom att trycka på en valfri knapp på konsolen eller bara börja trampa.. Tryck på knapparna RESET: Tryck på den här knappen för att radera inställningsvärdet i datorn. Tryck på knappen RESET och håll ned den i två sekunder för att återställa alla funktionssiffror. SET: Tryck på den här knappen för att konfigurera värdena Tid, Avstånd, Kalorier och Puls. Du kan hålla in knappen för att öka värdet snabbare (datorn måste vara vara pausad). MODE: Tryck på den här knappen för att bekräfta alla inställningar och för att växla från ett värde till ett annat. Konsolen har en rad olika funktioner designade för att ge omedelbar feedback vid träning och göra dina träningspass mer effektiva. Innan du använder konsolen kontrollerar du att batterierna är isatta i konsolen och sändaren (se monteringssteg 0 på sidan 8 och monteringsteg på sidan 9). Om det finns en plastremsa på displayen tar du bort den. Följ förloppet på displayen. Konsolen har sju displayskärmar där följande träningsinformation visas: RPM (Varv/min) Här visas hur snabbt du trampar på pedalerna, i varv per minut (RPM) eller i (km/h). En ny displayskärm visas var sjätte sekund. Time (Tid) Här visas hur lång tid som har gått. Obs! När du har valt ett smartprogram visas återstående tid av programmet på displayen i stället för hur lång tid som gått. Distance (Avstånd) på den här skärmen visas hur långt du har trampat i sammanlagt antal varv. Calories (Kalorier) på den här skärmen visas ungefär hur många kalorier du har bränt. Scan (Sök igenom) Visar alla funktionerna TIME -> DISTANCE -> CALORIES -> PULSE -> RPM/SPEED i följd. HUR DU ANVÄNDER KONSOLEN Kontrollera att produkten är korrekt inkopplad (se sidan UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING). Om det finns ett genomskinligt plastblad på konsolens framsida drar du bort det. RECOVERY: Tryck på den här knappen om du vill aktivera återhämtningstestet. 3. Börja trampa och följ förloppet på displayen Medan du tränar visas det valda läget på konsolen.. När du har tränat klart stängs konsolen av automatiskt Konsolen har en automatisk avstängningsfunktion. Om pedalerna inte flyttas och konsolens knappar inte trycks ned på några minuter stängs strömmen av automatiskt så att batterierna inte används i onödan. Hur du använder pulsåterhämtningstestet: Detta är en funktion för att kontrollera pulsåterhämtningen på en skala mellan F och F6 där F är bäst och F6 är sämst. För att mätningen ska fungera korrekt måste du testa direkt när träningspasset har avslutats genom att trycka på knappen TEST (RECOVERY) och sedan sluta träna. När du har tryckt på knappen ska du även sätta på hjärtfrekvensmätaren ordentligt. Testet varar i en minut och resultatet visas på displayen. Om datorn inte detekterar hjärtfrekvensen aktiveras inget pulsåterhämtningstest när du trycker på TEST (RECOVERY). Under pulsåterhämtningstestet kan du avsluta testet och återgå till stoppstatus genom att trycka på TEST (RECOVERY). Varning! Dessa data kan inte användas i medicinskt syfte. Testet kan enbart ge en ungefärlig idé om hur din kondition förändras vid träning.. Sätt på konsolen 0

11 ANPASSA KONSOLINSTÄLLNINGARNA. Sätt igång konsolen. Sätt igång konsolen genom att trycka på valfri knapp.. Ställ in ett mål vid behov. När konsolen är igång trycker du på MODE-knappen tills den funktion som du vill konfigurera visas. Tryck på knappen SET tills du når det värde som du vill arbeta mot under ditt träningspass. Tryck på knappen MODE igenom om du vill lägga till ytterligare ett mål. 3. Börja träningspasset. På konsolen visas hur länge och hur långt du har cyklat.. Följ förloppet på displayen. På konsolen visas hur länge och hur långt du har cyklat. Obs! När du har valt ett smartprogram visas återstående tid av programmet på displayen i stället för hur lång tid som gått. Dessutom visas hur snabbt du trampar (i varv/min eller km/timme), hur många kalorier du har bränt liksom din hjärtfrekvens om du använder bröstremssensorn. 5. Mät hjärtfrekvensen om du vill. se HUR DU MÄTER PULSEN på sidan. 6. När du har tränat klart går konsolen över till viloläge automatiskt. Om pedalerna står stilla i några sekunder går konsolen över till viloläge. Om du inte rör pedalerna eller trycker på konsolens knappar på några minuter stängs konsolen av automatiskt.

12 RIKTLINJER FÖR TRÄNINGEN VARNING: Innan du börjar med detta eller något annat träningsprogram ska du rådfråga en läkare. Detta är särskilt viktigt om du är över 35 år gammal eller har befintliga problem med hälsan. Pulssensorn är ingen medicinteknisk produkt. Det finns olika faktorer som kan påverka avläsningar av hjärtfrekvensen. Pulssensorn är endast avsedd som ett träningsredskap och används för att fastställa allmänna tendenser för hjärtfrekvensen. Med hjälp av de här riktlinjerna kan du planera ditt träningsprogram. Du kan få detaljerad träningsinformation från din läkare eller i lämpliga böcker. Tänk på att god kost och tillräckligt med vila är mycket viktigt för att uppnå goda resultat. TRÄNINGSINTENSITET Oavsett om du vill förbränna fett eller stärka hjärtkärlsystemet är det viktigt att träna med lämplig intensitet. Du kan utgå från din hjärtfrekvens för att hitta rätt intensitetsnivå. I tabellen nedan visas rekommenderad hjärtfrekvens för att förbränna fett och träna aerobiskt. Fettförbränning För att förbränna fett effektivt måste du träna med låg intensitet under en längre period. Under de första träningsminuterna använder kroppen kolhydratkalorier för att få energi. Först när du har tränat i några minuter börjar kroppen använda lagrade fettkalorier som energikälla. Om du vill förbränna fett ska du justera träningens intensitet tills hjärtfrekvensen ligger i närheten av det lägsta talet i din träningszon. För maximal fettförbränning ska du träna med hjärtfrekvensen i närheten av det mellersta talet för din träningszon. Aerobisk träning Om du vill stärka hjärtkärlsystemet måste du träna aerobiskt. Detta innebär att mycket syre krävs under längre perioder. När du vill träna aerobiskt justerar du träningens intensitet tills hjärtfrekvensen ligger i närheten av det högsta talet i din träningszon. RIKTLINJER FÖR TRÄNINGSPASS Uppvärmning Börja med 5 till 0 minuters stretching och lättare träning. Under uppvärmningen höjs kroppstemperaturen, hjärtfrekvensen och blodcirkulationen så att kroppen förbereds för träningen. Träning i träningszonen Träna i 0 till 30 minuter med hjärtfrekvensen i träningszonen. (Under de första veckorna ska hjärtfrekvensen inte ligga i träningszonen längre än 0 minuter.) Andas regelbundet och djupt när du tränar. Håll aldrig andan. Nedvarvning Avsluta med 5 till 0 minuters stretching. Med stretching ökar musklernas rörlighet och problem som kan uppstå efter träningen förebyggs. TRÄNINGSFREKVENS För att hitta lämplig intensitet letar du upp din ålder längst ned i tabellen (åldern avrundas till närmaste tio år). Med de tre talen ovanför åldern definieras din träningszon. Det lägsta talet är hjärtfrekvensen för fettförbränning, det mellersta talet är hjärtfrekvensen för maximal fettförbränning och det högsta talet är hjärtfrekvensen för aerobisk träning. För att bibehålla eller förbättra din kondition ska du träna tre gånger i veckan med minst en dags vila mellan varje träningspass. Efter några månaders regelbunden träning kan du träna oftare om du vill med upp till fem träningspass i veckan. Tänk på att nyckeln till framgång är att göra träningen till en regelbunden och trevlig del av din vardag.

13 SPRÄNGSKISS Modellnummer NTIVEX99.0 3

14 SPRÄNGSKISS Modellnummer NTIVEX99.0

15 LISTA ÖVER KOMPONENTER Modellnummer NTIVEX99.0 N Antal Beskrivning N Antal Beskrivning Stomme Främre stöd Sexkantmutter M0 Ställbar dyna Mellanlägg Fjäderbricka D8 Sexkantskruv M8x70 Nylonmutter M0 Plan bricka D0~Φ0~ Transporthjul Sexkantskruv M0 5 Bakre stöd Fotstödsplatta Krysskruv M Pedal Ställbar knopp Sadelstolpens bussning Sadelstång Ändkåpa Krysskruv Mx0 Sexkantskruv M6X0 Styrknopp Mutter Ändkåpa Ändkåpa Sadelns skjutbara del Sadel Bussning Plastskydd Styrbussning Styrstolpe Bromsskruv Styrets skjutbara del Styre (enhet) Vev Sexkantskruv M8X5 Plan bricka D8~Φ0~ Ställbar knopp Fotstödsplatta Skruv M5x0 EVA-kudde Fjäder Fyrkantmutter Konsolfäste Övre bromsblock Nylonmutter Fjäderbricka D5 Bromsblock Bromsfjäderplatta EVA-kudde Sexkantskruv M5X5 Beslag Krysskruv M5X6 Krysskruv M5X0 Plastbricka Plastdistans för broms Insexstift Skruv M6x0 Styre med broms Konsol Skruv M5x0 Anslutningsband Skruv M8 5 Vevaxellock Flänsmutter M,5 Skruv M8 8 Skyddshölje för mellanaxel Tunn mutter M5x,5 Plan bricka Φ5~Φ3~ Lager Bussning Mellanaxel Halkskyddad matta Bakre kåpa Skruv ST, 8 Inre kedjekåpa Kedjekåpa Dekorkåpa plastspik Övre skydd Fast block Vänster skydd Sexkantskruv M6 50 Sexkantmutter M6 Flänsmutter M0 Stor bricka D0~Φ6~3 Svänghjulsdistans Svänghjulsdistans Lager Krysshuvudskruv ST 0 Skydd för svänghjulsskärm Svänghjul Svänghjulsbussning Drev Mutter Svänghjulsaxel Kedja Skyddshölje Rund magnet Sensorfäste Sensor Band Plan bricka D8~Φ9~ 5

16 RESERVDELAR Se efter på bruksanvisningens framsida om du vill beställa reservdelar. Det är enklare för oss att hjälpa dig om du har förberett följande information innan du kontaktar oss: produktens modellnummer och serienummer (se bruksanvisningens framsida) namnet på produkten (se bruksanvisningens framsida) numret på och beskrivningen av reservdelen/reservdelarna (se LISTA ÖVER KOMPONENTER och RITNING i slutet av bruksanvisningen) VIKTIG ÅTERVINNINGSINFORMATION FÖR EU-KUNDER Den här elektroniska produkten får inte bortskaffas i det kommunala avfallet. Tänk på miljön genom att återvinna produkten när den är uttjänt enligt lagstadgade krav. Använd återvinningsanläggningar som är behöriga att samla in den här typen av avfall i ditt område. På så vis bidrar du till att skydda naturtillgångar och förbättra europeiska standarder för miljöskydd. Om du behöver mer information om säkra och korrekta bortskaffningsmetoder kan du kontakta ditt lokala stadskontor eller din återförsäljare av den här produkten. SPECIFIKATIONER Öppet mått (L x B x H): 0.5 x 5.5 x 05 cm Produktvikt: 70 kg Ref: M8 Printed in China 0 Icon Health & Fitness, Inc.

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal Modellnr NTEVEX76.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummer Dekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats VARNING. Modellnummer NTIVEX Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats  VARNING. Modellnummer NTIVEX Serienummer: Modellnummer NTIVEX7944.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40

Läs mer

FRÅGOR? BRUKSANVISNING. Besök vår webbplats VARNING. Modellnr: PFIVEL Serienummer. Serienummerdekal

FRÅGOR? BRUKSANVISNING. Besök vår webbplats   VARNING. Modellnr: PFIVEL Serienummer. Serienummerdekal Modellnr: PFIVEL867.0 Serienummer BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Från

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38

User Manual. English... 2 Nederlands... 8 Deutsch Français Espagnol Svenska Suomi... 38 User Manual English... 2 Nederlands... 8 Deutsch... 14 Français... 20 Espagnol... 26 Svenska... 32 Suomi... 38 The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

Casall XTR

Casall XTR Casall TR 200 91106 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder som kan

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR PRO 91025 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. PFEVBE1710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer FRÅGOR? Kontakta butiken där du handlade denna produkt om du har frågor eller om du fattas eller

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Förhållningsregler... 2 Viktige merknaderviktiga anmärkningar... 3 Översiktsdiagram... 4 Lista över delar... 5 Montering... 7 Svensk

Läs mer

CASALL XTR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK

CASALL XTR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK 91014 CASALL TR700 Racing INDOOR BIKE ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING 1) Modellen TR700 är avsedd att användas som gruppträningscykel på motionsanläggningar och gym, eller för hemmabruk. Den har ett fast,

Läs mer

FRÅGOR? BRUKSANVISNING. Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr: NTIVEL70415.0 Serienummer: Serienummerdekal

FRÅGOR? BRUKSANVISNING. Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr: NTIVEL70415.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnr: NTIVEL705.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Från

Läs mer

CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING

CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING 62801 CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING FÖRSTA STEGET MOT ETT SUNDARE LIV Tack för att du har valt Casall Twist Stepper. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder maskinen. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTIVEX83016.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTIVEX83016.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. NTIVEX83016.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du fi nna information

Läs mer

Casall EB600 Motionscykel 91003

Casall EB600 Motionscykel 91003 Casall EB600 Motionscykel 91003 Sprängskiss 1 Monteringsritning 2 DELLISTA Nr Beskrivning Specifikationer Antal A, A-1 TRÄNINGSDATOR OCH SKRUV 1 ST. B HANDTAG 1 ST. B-1 HANDPULSSENSOR 1 SATS B-2 SKUMGUMMIGREPP

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN

Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Casall 1.3R Bruksanvisning RODDMASKIN Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: - 3 - Infinity 1.3R SPRÄNGSKISS

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM TR400 91008 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning: Felaktig/överdriven träning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S10.2 91016 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEX73612.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEX73612.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. NTEVEX73612.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 4.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 4. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 4 Montering 5 Drift 9 Underhåll och felsökning 16 Riktlinjer 17 Lista över delar 18 Översiktsdiagram

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

MOTIONSCYKEL. Epsilon M40

MOTIONSCYKEL. Epsilon M40 MOTIONSCYKEL Epsilon M40 VIKTIGT! Var god och läs hela bruksmanualen noggrant innan du använder motionscykeln första gången. Behåll den här manualen för framtida referenser. Produkten kan variera från

Läs mer

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK Denna produkt uppfyller följande teststandarder: - EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 - EN 61000-6-1:2007 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2.0 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner noggrant före användning. Spara manualen för framtida bruk. Specifikationerna för denna produkt kan avvika något från illustrationerna

Läs mer

Benefit ESB440 Motionscykel 91104

Benefit ESB440 Motionscykel 91104 Benefit ESB440 Motionscykel 91104 91104 I-8 Box Spanner(1) I-7 Allen Key(1) I-3 Carriage Bolt M8*55MM (4) I-5 Acorn Nut for M8 Bolt (4) NO.I-1 T-shape knob M8*65L(1) I-4 Curved Washer 8* 19*2t(4) I-6 Screwdriver(1)

Läs mer

INOMHUSCYKEL XTR ONE 91024

INOMHUSCYKEL XTR ONE 91024 INOMHUSCYKEL TR ONE 91024 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan vara skadlig för

Läs mer

Casall EB100 Motionscykel 91030

Casall EB100 Motionscykel 91030 Casall EB100 Motionscykel 91030 1 Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 EB100 3 Monteringsritning 4 SPRÄNGSKISS

Läs mer

Benefit B420 motionscykel 91101

Benefit B420 motionscykel 91101 Benefit B420 motionscykel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. INOMHUSCYKEL XTR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009

ANVÄNDARHANDBOK. INOMHUSCYKEL XTR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR600 Racing MED V-DRIVREM/BELASTNING 91009 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC

BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BRUKSANVISNING för 600 MAGNETIC BYGGD FÖR HÄLSA Steg 1: a. Montera den främre och den stabilisatorn (I och J) vid huvudramen, och fäst med skruven (N-4) och den plana brickan (N-3). Steg 2 a. Spänn fast

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

MOTIONSCYKEL ANVÄNDARHANDBOK

MOTIONSCYKEL ANVÄNDARHANDBOK MOTIONSCYKEL 903 ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING ) Modellen 903 är avsedd att användas som gruppträningscykel på motionsanläggningar och gym. Den har ett fast, hjuldrivet svänghjul och bör endast användas

Läs mer

FRÅGOR? BRUKSANVISNING. Besök vår webbplats VARNING. Modellnr: PFIVEL Serienr. Serienummerdekal

FRÅGOR? BRUKSANVISNING. Besök vår webbplats  VARNING. Modellnr: PFIVEL Serienr. Serienummerdekal Modellnr: PFIVEL857. Serienr BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

91103 BENEFIT S420 INDOOR BIKE

91103 BENEFIT S420 INDOOR BIKE 91103 BENEFIT S420 INDOOR BIKE MONTERING STEG 1 Skruva fast det främre stödbenet på ramen (4) med två M8 x 25 mm vagnsbultar (52) och två plana brickor (53). STEG 2 Skruva fast det bakre stödbenet (5)

Läs mer

Bruksanvisning EBS

Bruksanvisning EBS Bruksanvisning EBS440 91108 MONTERINGSANVISNING 1 STEG 1 Montera styrstolpen (F) i huvudramen med 6 skruvar (F-1), 4 låsbrickor (F-2) och släta brickor (F-5). STEG 2 1. Fäst det främre (D) och bakre (L)

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK BT

ANVÄNDARHANDBOK BT ANVÄNDARHANDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic BUILT FOR HEALTH SÄKERHETSINSTRUKTIONER: Varning: För att förhindra skador och olyckor, läs igenom instuktionen noga innan du använder cykeln.

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

Släng inte elektriska apparater som restavfall, använd separata uppsamlingsfaciliteter.

Släng inte elektriska apparater som restavfall, använd separata uppsamlingsfaciliteter. WEEE VARNING: Släng inte elektriska apparater som restavfall, använd separata uppsamlingsfaciliteter. Kontakta din kommun för information angående de tillgängliga återvinningssystemen. Om elektriska apparater

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 640

BRUKSANVISNING for Exerfit 640 BRUKSANVISNING for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 PRESENTATION... 4 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 4 FÖRSIKTIGHET... 4 MONTERING... 5 LISTA ÖVER DELAR... 6 VAJERMONTERING...

Läs mer

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30

Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Bruksanvisning: Master Ergometercykel B30 Tack www.masterfitness.se 1 Placera ergometercykeln påettjämtunderlag och med enfriyta på1mruntom. För att skydda golv eller matta från skador, placera en skyddande

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL SÄKERHET OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER... 2 FØR DU BEGYNNERINNAN DU BÖRJAR... 3 MONTERING... 4 DISPLAY... 14 MÄTA HJÄRTRYTM... 15 ÖVERSIKTSDIAGRAM...

Läs mer

BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER

BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER Rådfråga din läkare innan du påbörjar ett träningsprogram eller en måltidsplan, i synnerhet om du är orolig för ditt hälsotillstånd eller är osäker på om du bör börja träna.

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Benefit B520 motionscykel 91102

Benefit B520 motionscykel 91102 Benefit B520 motionscykel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

BRUKSANVISNING BJ MADE IN CHINA. Maximalbelastning 150 kg Body Action Enterprise Co., Ltd. All rights reserved.

BRUKSANVISNING BJ MADE IN CHINA. Maximalbelastning 150 kg Body Action Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. BJ-0 BRUKSANVISNING 05 Body Action Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. MADE IN CHINA Twist&Shape MNL TVINS SE R0 07 Läs noga alla säkerhetsåtgärder och instruktioner i denna bruksanvisning innan

Läs mer

VIKBAR MOTIONSCYKEL BRUKSANVISNING JX HN 8067

VIKBAR MOTIONSCYKEL BRUKSANVISNING JX HN 8067 VIKBAR MOTIONSCYKEL BRUKSANVISNING JX 500 - HN 8067 1 WEEE VARNING: Kasta inte elektriska maskiner utan sortering av materialen för korrekt avfallshantering. Kontakta din lokala återvinningscentral för

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

FRÅGOR? BRUKSANVISNING. Besök vår webbplats VARNING. Modellnr: PFIVEL Serienummer. Serienummerdekal

FRÅGOR? BRUKSANVISNING. Besök vår webbplats  VARNING. Modellnr: PFIVEL Serienummer. Serienummerdekal Modellnr: PFIVEL753. Serienummer BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

BRUKSANVISning för 850 rower

BRUKSANVISning för 850 rower BRUKSANVISning för 850 rower BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Delar 3 Monteringsdelar 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folda ut 8 Användning av roddmaskinen 9 Viktig information innan användning 10 Dator 11

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 1-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-8 SPRÄNGSKISS S. 9 DELLISTA S. 10 UPPVÄRMNING S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 1-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-8 SPRÄNGSKISS S. 9 DELLISTA S. 10 UPPVÄRMNING S. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 1-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-8 SPRÄNGSKISS S. 9 DELLISTA S. 10 UPPVÄRMNING S. 11-12 2 INTRODUKTION / SÄKERHETSRIKTLINJER A. Introduktion Stort

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

Observera att alla leveranser från Medema levereras i stort sett färdigmonterade!

Observera att alla leveranser från Medema levereras i stort sett färdigmonterade! Monterings- och bruksanvisning, Lilltrampan Arm- och Bencykel Artikel nr. 5443 Observera att alla leveranser från Medema levereras i stort sett färdigmonterade! MADE IN GERMANY Viktiga instruktioner Läs

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN INNEHÅLL Placering av varningsdekaler 2 Förhållningsregler 3 Innan du börjar 4 Montering 4 Drift 8 Pulsmätning 8 Konsol 8 Underhåll och felsökning 15 Riktlinjer 16 Översiktsschema 17 Lista över delar 18

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Titan Motionscykel SB240. Manual

Titan Motionscykel SB240. Manual Titan Motionscykel SB240 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

Instruktion EL SE

Instruktion EL SE SE Instruktion - 3313EL Innehållsförteckning Hur man cyklar med 3313EL...3 Trehjuling...3 Elassistans...3 Löpande underhåll...3 Beskrivning av systemet...4 Batteri...4 Laddning av batteriet...4 Laddnivå

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER

MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER MASTER B40 DISPLAY DISPLAYENS FUNKTIONER FUNKTION BESKRIVNING TIME (TID) Räkna upp - Inget förinställt mål, tiden räknas upp från 0:00 till max 99:59 i steg om 1 minut. Räkna ned - Vid träning med förinställd

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL99812.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL99812.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. NTEVEL99812.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING KUNDTJÄNST Dekal med serienummer Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information

Läs mer

Bruksanvisning för Exerfit 510 elliptical

Bruksanvisning för Exerfit 510 elliptical Bruksanvisning för Exerfit 510 elliptical 1 Huvudram Styrstång Benstag Armhandtag Styre Stabilisator Fotpedaler Dator M8X15 mm skruv (44J-8 Böjd bricka Kapselmutter Bricka Nylonmutter Bricka Hexskruv

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XT 319 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

Standard Arm- och Bentränare Bruksanvisning

Standard Arm- och Bentränare Bruksanvisning Standard Arm- och Bentränare Bruksanvisning Tel. 08-404 12 00 info@medema.se www.medema.se Innehåll Säkerhetsåtgärder 2 Sprängskiss 3 Komponentlista 3 Träning 4, 5 Säkerhetsåtgärder Läs noga alla instruktioner

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 4 ÖVERSIKTSDIAGRAM 6 LISTA ÖVER DELAR 7 DELAR 8 MONTERING 9 PULSBAND 12 UPPVÄRMNING 13 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 14 2 INTRODUKTION A. Introduktion

Läs mer

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter 3 Översiktsdiagram 5 Lista över dela 6 Montering 8 Dator 15 Uppvärmning 18 Underhåll 19 Service 20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs noga igenom

Läs mer

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 VERKTYG OCH SKRUVAR LISTA R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Benefit Sports 400 Vibration

Benefit Sports 400 Vibration Benefit Sports 400 Vibration Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Använd ej maskinen vid graviditet Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta

Läs mer

Användarmanual. Innehållsförteckning Överblick av El-cykeln

Användarmanual. Innehållsförteckning Överblick av El-cykeln Användarmanual Innehållsförteckning Överblick av El-cykeln----------------------------------------2 Specifikationer------------------------------------------------2 Display---------------------------------------------------------3

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer