GÖTEBORGS UNIVERSITET Kap 10 Regler anställda och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS UNIVERSITET 2008-10-23 Kap 10 Regler anställda och"

Transkript

1 10 Regler i förhållande till anställda och Representation Allmänt om representation Bakgrund Extern representation Intern representation Arbetsmåltid Kurser och konferenser Gåvor och uppvaktningar Godkännande Sanktion Underlag Redovisning av representationskostnader Tillåten kostnad avdragsgill moms - kostförmån Lathund för redovisning av kostnader avseende representation, gåvor m.m Mutor och bestickning Affärer med anställdas företag och liknande Sid 10-1

2 10 REGLER I FÖRHÅLLANDE TILL ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE Avsnitten mutor och bestickning samt gåvor är ännu ej fastställda av rektor Representation Allmänt om representation Representation ingår som ett naturligt led i universitetets kontakter med omvärlden (t ex andra universitet, enskilda forskare, företag eller liknande). All representation ska emellertid utövas återhållsamt och med omdöme. Den ska alltid ha ett omedelbart samband med universitetets verksamhet. Detta gäller både tidpunkten och platsen för representationen samt deltagande personer. Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i universitetets marknadsföring och PR-verksamhet. Intern representation riktar sig inåt mot universitetets personal och har mera karaktär av personalfrämjande åtgärder, t ex personalfester eller informationsmöten Bakgrund De allmänna reglerna om representation utgår från skattelagstiftningen och bestämmelser om vad som är avdragsgill kostnad i näringsverksamhet. Det finns ett direkt samband mellan dessa regler och momslagens regler om rätt till avdrag för ingående moms på utgifter för representation Extern representation Kostnaden vid extern representation får enligt universitetets interna regler uppgå till högst 500 kronor exklusive moms per person och representationstillfälle. För rektor, prorektor och dekaner i samband med besök av utländska gäster kan kostnadstaket få överskridas. Representation får inte vara lyxbetonad. Ofta återkommande extern representation riktad till en och samma person eller grupp av personer bör inte förekomma. Kostnader av mera personlig art eller i samband med personliga högtidsdagar är inte att betrakta som representation. Detta är privata kostnader som inte får betalas med universitetets medel. Universitetets representation med alkohol ska alltid präglas av måttlighet. Alkoholfria alternativ skall alltid erbjudas. Endast i undantagsfall, vid besök av utländska gäster, kan starksprit få ingå i representationskostnaderna. Vid extern representation ska antalet deltagare från Göteborgs universitet vara väl avvägt i förhållande till antalet gäster. Detta innebär att endast i mycket speciella situationer får antalet deltagare från universitetet överstiga antalet externa gäster. Ersättning för deltagande av universitetsrepresentants Sid 10-2

3 eller svensk gästs make/maka medges endast undantagsvis och med särskild motivering. Om det i särskilt fall finns motiv att överskrida angivna beloppsgränser eller regler om deltagarnas sammansättning eller andra angivna regler ska godkännande inhämtas i förväg och dokumenteras skriftligt på lämpligt sätt. Godkännande lämnas i dessa fall av dekanus för representationskostnader inom respektive fakultet eller av förvaltningschefen inom universitetsgemensamma verksamheter. Vid representation i hemmet är det särskilt viktigt med fullgoda underlag som verifierar kostnaden. (Observera att vid inköp av livsmedel i butik gäller 12 % moms varför högsta tillåtna momsavdrag uppgår till 10:80 kr.) Inom kostnadstaken för extern representation ska per representationstillfälle rymmas samtliga kostnader för lunch/middag/supé inklusive drycker, serveringsavgift och liknande kostnader. Dricks kan i undantagsfall lämnas vid restaurangbesök. Beloppet får inte överstiga 5 % av representationskostnaden. Förutom lunch, middag eller supé kan extern representation även avse andra måltidsutgifter t ex enklare förtäring i samband med invigningar, informations- eller marknadsföringsaktiviteter eller kostnader för entréavgifter, teaterbiljetter och liknande. Särskilda regler angående momsavdrag gäller här, se nedan. Kostnaden för måltidsutgifter vid enklare förtäring får uppgå till högst 100 kr exklusive moms per person och representationstillfälle. Om kostnaden ingår i deltagaravgiften utgör konferensmåltider, i samband med konferenser som universitetet anordnar, inte representation. Ingår kostnaden inte i deltagaravgiften utgör måltiderna representation, och de allmänna föreskrifterna för representation gäller Intern representation Vid intern representation, till exempel personalfest, informationsmöte eller liknande, får kostnaden uppgå till högst 350 kronor exklusive moms per person och representationstillfälle. Kostnaden för måltidsutgifter vid enklare förtäring får uppgå till högst 100 kr exklusive moms per person och representationstillfälle. Inom kostnadstaken för intern representation ska per representationstillfälle rymmas samtliga kostnader för lunch/middag/supé inklusive drycker, serveringsavgift och liknande kostnader. Dricks kan i undantagsfall lämnas vid restaurangbesök. Beloppet får inte överstiga 5 % av representationskostnaden. Riksskatteverket har utfärdat riktlinjer som innebär att personalfester, där arbetsgivaren bjuder, bör hållas högst två gånger per år samt att informationsmöten, där representation ingår, inte får hållas Sid 10-3

4 regelbundet med kortare mellanrum (var eller varannan vecka). Om så ändå sker, ska de anställda beskattas för kostförmån. Om pensionerade befattningshavare inbjuds till personalfest gäller samma beloppsgräns som för anställda. Beträffande kringkostnader vid personalfest, t ex lokalhyra, utgifter för musikunderhållning m.m. gäller särskilda regler angående momsavdrag, se nedan. I normalfallet bör 180 kr exklusive moms per person och tillfälle räcka. Förfriskningar och annan enklare förtäring t ex kaffe, te, läsk, bulle betraktas inte som intern representation i bokföringshänseende utan klassas som skattefria förmåner till de anställda Arbetsmåltid Begreppet arbetsmåltid återfinns inte i skattelagstiftningen. Med arbetsmåltid menas här sådana måltider som äts då och då med olika kollegor på arbetsplatsen under eller i anslutning till arbetet, ofta för att spara tid. Huvudregeln är att sådana måltider är skattepliktiga om det inte är fråga om intern representation eller enklare förtäring (som därmed inte klassas som måltid). Tids- och effektivitetsvinster utgör ingen grund för annan bedömning. Det innebär att måltider, bekostade av GU, som intas i samband med ex inplanerade lunchmöten, skall rapporteras till lönehandläggare och förmånsbeskattas. Observera att personen som intagit måltiden själv ansvarar för att meddela lönehandläggaren om kostförmån. För aktuella belopp, se tabell Kostförmån Kurser och konferenser Kostnader för måltider i samband med utbildning av anställda är inte att betrakta som representation och kan därför bli föremål för förmånsbeskattning hos den anställde. Förmånsbeskattningen gäller inte om följande villkor är uppfyllda att det är fråga om, i huvudsak, interna möten för myndigheten att sammankomsten har en varaktighet av högst en vecka att det inte är fråga om regelbundet återkommande möten med korta mellanrum (varje eller varannan vecka) att måltidsarrangemangen är gemensamma att den omfattar minst sex timmars effektivt arbete per dag eller är jämnt fördelade på 30 timmar under en vecka (högst två timmar nöje/rekreation per dag) Ev. förmånsbeskattning regleras genom Skatteverkets bestämmelser om vissa förmåner vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter mm. För aktuella belopp, se tabell Kostförmån. Sid 10-4

5 Gåvor och uppvaktningar Gåvor kan indelas i tre kategorier: reklamgåvor, representationsgåvor samt gåvor till anställda. Reklamgåvor här avses artiklar av förhållandevis obetydligt värde (högst 200 kr exkl. moms) ofta med universitetets logo. Representationsgåvor för representationsgåvor finns krav på omedelbart samband med verksamheten (på samma sätt som för representation). Representationsgåva kan vara t ex en blomsteruppsats, fruktkorg eller bokgåva som, istället för måltid, överlämnas i samband med att viktiga avtal undertecknas, samarbeten inleds eller avslutas, invigningar eller jubileer. Gåvor till externa kontakter i samband med helger, personliga högtidsdagar och dödsfall klassificeras också som representationsgåvor men anses inte ha tillräckligt samband med verksamheten. Därför medges inget momsavdrag. Vid representationsgåvor måste även reglerna om muta och bestickning beaktas. Ang momsavdrag, se nedan. Vid representationsgåva får kostnaden uppgå till högst 500 kr exklusive moms. Gåvor till anställda huvudregeln är att gåvor från arbetsgivare är skattepliktiga. Uppvaktning av enklare art med blommor vid disputation, födelsedag, anställningens upphörande etc. kan bekostas av Göteborgs universitet (ca 200 kronor exklusive moms). Sådan uppvaktning klassificeras som personalvård och är skattefri för den anställde. Det finns vissa typer av gåvor från arbetsgivaren som är särskilt undantagna från skatteplikt. Skattefriheten gäller i de fall som räknas upp nedan när gåvans värde inte överstiger respektive belopp. Överskrids beloppet blir hela gåvan skattepliktig. Julgåva värdet får inte överstiga 400 kr inklusive mervärdesskatt. Jubileumsgåva - med jubileumsgåva menas gåva till anställd när företaget/myndigheten firar 25-, 50-, 75- eller 100 års jubileum. Värdet av gåvan får inte överstiga1 200 kr inklusive mervärdesskatt Vid bedömningen av gåvans värde bör man inte ta hänsyn till om den är försedd med inskription eller ej Minnesgåva gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår en viss ålder (t.ex. den anställdes 50- årsdag), efter viss anställningstid (25 år eller mer) eller när en anställning upphör Minnesgåva är skattefri under förutsättning att gåvans värde inte överstiger kr inklusive mervärdesskatt och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande. Enligt universitetets interna regler får värdet dock inte överskrida 4000 kronor exklusive moms. Skattefriheten gäller inte för kontanta medel (presentkort som går att byta mot kontanter likställs med kontanta medel). För alla gåvor gäller skattefriheten bara så länge värdet inte överskrider de beloppsgränser som redovisats ovan. Överstiger värdet beloppsgränsen beskattas gåvan från första kronan. Universitetet är att ses som en arbetsgivare i dessa Sid 10-5

6 sammanhang oavsett institutionstillhörighet. Skulle en anställd få ett flertal gåvor vid en uppvaktning så bör en av gåvorna vara skattefri under förutsättning att värdet av den inte överstiger den skattefria gränsen. Övriga gåvor blir då skattepliktiga. Gåvor till anställda regleras genom Skatteverkets bestämmelser om vissa förmåner vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. Reglerna framgår av SKV M 2005:28, i övrigt hänvisas till Personalavdelningen Godkännande Utgifter för representation och gåvor godkänns i enlighet med gällande attestregler. Representation som överstiger beloppsgränserna i detta dokument eller som avviker från normalreglerna om deltagarnas sammansättning eller annan normalregel ska i varje enskilt fall godkännas i förväg av dekanus för fakulteten eller förvaltningschefen för universitetsgemensamma verksamheter Sanktion I de fall avvikelse sker från gällande regler avseende representation utan att särskilt godkännande erhållits riskeras personligt betalningsansvar via löneavdrag Underlag Utgifterna ska verifieras med kvitto/restaurangnota som ska kompletteras med anteckning som utvisar följande: datum för representationen syfte med representationen namn, yrke eller funktion på samtliga personer som har deltagit samt vilken organisation de representerar. skriftligt godkännande om representationen avviker från gällande regler S.k. kontokortsslip godkänns inte som underlag för att verifiera utgifter för representation. Vid enklare förtäring i samband med t ex öppet hus, invigningar och liknande, där antalet deltagare är stort, är det godtagbart med en förenklad dokumentation av deltagarna Redovisning av representationskostnader Representationskostnader inom Göteborgs universitet ska bokföras enligt följande: Sid 10-6

7 Hela utgiften för måltid inklusive serveringsavgift m.m. men exklusive avdragsgill moms ska bokföras på konto 5521 Extern representation eller på konto 4961 Intern representation Avdragsgill ingående moms vid extern och intern representation ska bokföras på konto 1543 Ingående moms. Eventuell moms utöver detta ska bokföras på respektive konto för representation (5521 eller 4961). Exempel: Middag på restaurang för två personer total kostnad 800 kr inkl moms 160 kr. 45 kr (2 x 22,50 kr) bokförs som moms, resterande belopp 755 kr (800 kr 45 kr) bokförs på konto 5521/4961. Innehåller representationen både måltids- och kringkostnader får momsavdrag göras för båda. Exempelvis 22,50 kr för måltid och kr för teaterbiljett, totalt 33,30 kr per person Tillåten kostnad avdragsgill moms - kostförmån Beloppen (kr) som är angivna i tabellen nedan gäller per person och tillfälle. Representationsform Extern Representation - Måltid - Teaterbesök och liknande kulturella arrangemang Enklare förtäring, extern Intern representation - Måltid - Teaterbesök och liknande kulturella arrangemang Enklare förtäring, intern Representation i hemmet - Extern representation - Intern representation - Enklare förtäring Gåvor/uppvaktningar till externa mottagare - Reklamgåva - Representationsgåva - Begravningsblommor Gåvor till anställda - Julgåva - Jubileumsgåva - Minnesgåva - Begravningsblommor Max kostnad exkl moms 500,00 100,00 350,00 100,00 500,00 350,00 100,00 200,00 500,00 500,00 320,00 960, ,00 500,00 Max kostnad inkl moms 625,00 560,00 625,00 560,00 530,00 125,00 112,00 437,50 392,00 437,50 392,00 371,00 125,00 112,00 560,00 392,00 112,00 250,00 625,00 560,00 530,00 625,00 400, , ,00 625,00 Avdragsgill moms 25 % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till 60 Hela momsen 25 % på belopp upp till % på belopp upp till 90 6 % på belopp upp till 90 Inget momsavdrag Hela momsen Hela momsen Hela momsen Inget momsavdrag Max moms 22,50 45,00 21,60 15,00 7,20 22,50 45,00 21,60 15,00 7,20 7,20 22,50 5,40 Sid 10-7

8 Momssats Varor och tjänster 25 % Restaurangbesök och de flesta konsumtionsvaror 12 % Livsmedel och catering 6 % Tillträde till teater-, balett-, bio-, och operaföreställningar samt till idrottsevenemang Kostförmån Helt fri kost Lunch eller middag Frukost 160 kr/dag 64 kr/dag 32 kr/dag Lathund för redovisning av kostnader avseende representation, gåvor m.m. Aktivitet Represen- Maxbelopp/person Max belopp för Skattepl Konto tation och tillfälle momsavdrag/person förmån Affärsförhandling 500 kr exkl. moms -måltid Ja 90,00 kr Nej teater, entréavgift o dyl. Ja 180,00 kr Nej 5521 Arbetsmåltid (ej regelbundet) - enklare förtäring (ex en macka o läsk) Nej 50 kr exkl. moms hela momsen Nej måltid Nej 100 kr exkl. moms 0 kr Ja 5671 Disputationslunch/mottagning Nej - hela momsen Nej 5671 Jubileum och invigningar (måltid) Ja 90,00 kr Nej - extern 500 kr exkl. moms intern 350 kr exkl. moms 4961 Gåva, extern - reklamgåva Nej 200 kr exkl. moms hela momsen representationsgåva Ja 500 kr exkl. moms 90,00 kr Gåva, intern - julgåva Nej 320 kr exkl. moms hela momsen Nej jubileumsgåva Nej 960 kr exkl. moms hela momsen Nej minnesgåva Nej 4000 kr exkl. moms hela momsen Nej 4981 Uppvaktning av anställd, av enklare Nej 200 kr exkl. moms hela momsen Nej art (med ex. blommor i samband med sjukdom) Kurser och konferenser Nej - interna - hela momsen Nej* externa - hela momsen Ja 4811 Interna informationsmöten/ Ja 350 kr exkl. moms 90,00 kr Nej 4961 Sid 10-8

9 planeringsdagar, varaktighet mindre än 6 tim/dag (måltid) Styrelsesammanträde - enklare förtäring (ex en macka o läsk) Ja 60 kr exkl. moms Hela momsen Nej måltid Ja 350 kr exkl. moms 0 kr Nej 4961 Pausdryck, fikabröd för personalen Nej - hela momsen Nej 4982 Jullunch för anställda Ja 350 kr exkl. moms 90,00 kr Nej 4961 Personalfest (max 2ggr/år) Ja 350 kr exkl. moms Nej - måltid 90,00 kr "kringkostnader" (ex. underhållning, 180,00 kr 4961 lokalhyra) Open house för studenter (måltid) Ja 500 kr exkl. moms 90,00 kr Nej 5521 Sammankomster med studenter Nej - hela momsen Nej 5671 (pausdryck, fikabröd) *Förutsatt att villkoren är uppfyllda, se tidigare under avsnitt "Kurser och konferenser" 10.2 Mutor och bestickning Enligt Brottsbalken är det fråga om bestickning när någon utlovar, erbjuder eller lämnar något av värde (dvs. en muta) till någon. Muta är det när någon accepterar (även tyst) ett löfte om en muta, begär en muta eller får en muta. Även tillbörliga och otillbörliga förmåner diskuteras. En tillbörlig förmån är normalt bara attitydspåverkande och inte avsedd att påverka vare sig beslut eller beteenden. Gränsen mellan en tillbörlig och en otillbörlig förmån kan vara svår att dra men det finns vissa förmåner som aldrig kan vara tillbörliga, bl.a. penninggåvor, irreguljära lån, borgensåtaganden, skuldtäckning, sidoleveranser av varor och tjänster från huvudmannens leverantör (t ex. byggmaterial), förfogande över fordon, båt eller fritidsbostad för privatbruk osv. Exempel på tillbörliga förmåner är arbetsmåltider av vardaglig karaktär, måttfulla uppvaktningar vid jämn födelsedag, personliga bemärkelsedagar och vid sjukdom, prydnadsföremål som saknar nämnvärt marknadsvärde och jämförliga måttfulla minnesgåvor till gäster, t ex. vid företagsjubileer. Gratisresor, dyra presenter och julgåvor kan leda till besticknings- och mutbrott. I marknadsföringslagen finns bestämmelser om bestickning, men här räcker det med bestickningsliknande verkan. Bestickningsliknande åtgärder är när förmåner erbjuds till personer inom ett företag som har behörighet att fatta inköpsbeslut eller till personer som inte själva är behöriga att fatta beslut, men ändå är inblandade i beslutsprocessen. Sid 10-9

10 Personlig vänskap medför en större mutkänslighet. Den kan redan i sig påverka tjänsteutövningen och är ett dåligt försvar om förfarandet i övrigt är korrupt. Brottet behöver inte vara både mutbrott och bestickningsbrott, det kan ju vara så att ett försök att besticka misslyckas. Då blir det inget mutbrott men väl ett bestickningsbrott. Om ditt erbjudande enbart vänder sig till ett företags ägare och det inte finns någon risk för att någon anställd ska utnyttja erbjudandet bakom ryggen på sin arbetsgivare så är det inte fråga om korruption. Företagets ägare kan alltså inte mutas då ägaren med automatik alltid anses vara lojal mot sitt företag. Ni kan läsa mer om mutor och bestickning på Institution mot mutbrotts webbtjänst Affärer med anställdas företag och liknande Här avses affärstransaktioner med sådana företag där anställda har ett bestämmande inflytande. Affärstransaktioner mellan institutioner och företag, i vilka lärare vid institutionen har ett ekonomiskt engagemang, skall - för att inte förtroendet för opartiskhet skall kunna ifrågasättas - underställas rektors prövning. Det bör dock noteras, att huvudregeln om affärsmässighet alltid gäller, oaktat rektors prövning. I övriga fall krävs det ett särskilt beslut om upphandling skall få ske från en arbetstagare eller hos staten. Sådant beslut fattas vid universitetet som nämnts ovan av rektor. Om institution således avser att upphandla varor eller tjänster från en anställd vid universitetet, skall ärendet underställas rektors prövning innan beslut fattas. Bestämmelser om statliga myndigheters upphandling finns i Lagen om offentlig upphandling ( ). Prefekterna uppmanas att iaktta försiktighet om opartiskheten hos någon som påverkar institutionens beslut i upphandlingsärendet kan sättas i fråga. Motsvarande gäller när universitetet säljer varor eller tjänster till anställd eller anställds företag. En ytterligare restriktion kan följa av reglerna om bisysslor. Sid 10-10

2010-04-30 Kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda. Ekonomiavdelningen

2010-04-30 Kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 13 REPRESENTATION OCH REGLER I FÖRHÅLLANDE TILL ANSTÄLLDA... 2 13.1 Representation... 2 13.1.1 Allmänt om representation... 2 13.1.2 Bakgrund... 2 13.1.3 Extern representation...

Läs mer

Representationsregler vid Högskolan i Borås

Representationsregler vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sida 1 (7) Representationsregler vid Högskolan i Borås Fastställda av rektor 2012-03-27 att gälla tillsvidare från och med 2012-04-01, reviderade 2013-12-01. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Lokala föreskrifter. Beslut 2011-09-22. Dnr EK2011-37. Föreskrifter för representation

Lokala föreskrifter. Beslut 2011-09-22. Dnr EK2011-37. Föreskrifter för representation Beslut 1 2011-09-22 Dnr EK2011-37 Rektor Föreskrifter för representation Bakgrund De allmänna reglerna om representation utgår från skattelagstiftningen och bestämmelser om vad som är avdragsgill kostnad

Läs mer

Policy rörande representation och gåvor

Policy rörande representation och gåvor 071210_KMH_Policy_representation.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy rörande representation och gåvor Beslutad av rektor 2007-12-10 Dnr 08/4 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

REGLER FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr GU 2019/1641 REGLER FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Eva Wiberg Ekonomienheten

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 1. BEGREPPET REPRESENTATION 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR REPRESENTATION

RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 1. BEGREPPET REPRESENTATION 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR REPRESENTATION STYRDOKUMENT 2018-10-19 Diarienummer: GIH 2018/514 Beslutad av Rektor Beslutad: 2018-11-06 Ersätter: GIH 2017/30 Giltighetstid: Tillsvidare RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1. Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp för uppskattning och gästfrihet som Högskolan i Gävle mottar

Läs mer

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 Representationspolicy vid Högskolan i Gävle Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 REPRESENTATIONSPOLICY VID HÖGSKOLAN

Läs mer

REPRESENTATIONSREGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

REPRESENTATIONSREGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 193, 2018 REPRESENTATIONSREGLEMENTE FÖR Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat av kommunfullmäktige den 17 november 2014, 158 Detta

Läs mer

178 Representationsreglemente Höörs kommun

178 Representationsreglemente Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-12 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/311 178 Representationsreglemente Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Representationsreglementet

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Policy och riktlinje för representation

Policy och riktlinje för representation Personal Gemensamt för staden Policy och riktlinje för representation - Policy/riktlinjer/regler Handläggare: Jan Persson Fastställare: Kommunfullmäktige Gällande from 2013-10-02 Policy och riktlinje för

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Policy och riktlinje för representation 1. Policy för representation Allmänhetens förtroende är av största betydelse

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor UFV 2014/787 Riktlinjer för representation och gåvor Fastställd av rektor 2014-06-24 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Ansvar 3 1.2 Förutsättningar 4 1.3 Beslut 4 2 Representation 4 2.1 Extern representation

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Tf universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2011-09-16 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-09-16 Innehåll 1.

Läs mer

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 Reviderad 2013-09-17 RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-11-01 Ersätter riktlinjer från 2008-07-01 Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR Birgitta Jönsson 0455-303120 2005-05-03 2006-04-06 POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2005 1 Representation Denna policy för representation och gåvor inom Karlskrona

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för representation i Tranemo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för representation i Tranemo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för representation i Tranemo kommun 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för representation i Tranemo kommun Diarienummer: KS/2013:584 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum:

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad kostnad, avdrag,

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad kostnad,, och

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-02-23 Handläggare: Lars B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden 17 mars 2009 Äldreförvaltningens förslag till beslut fastställs enligt bilaga till

Läs mer

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande organ: Beslutad av: Datum för beslut: Giltighetstid: Handläggare: KS 2016/1678 Kommunledningssektorn/Kanslichef

Läs mer

Representation omfattar mat, dryck, gåvor och uppvaktningar.

Representation omfattar mat, dryck, gåvor och uppvaktningar. 2018-05-04 1 (5) PM Helena Meier Stadsledningskontoret Så här fungerar det med representation Det finns regler om representation i redovisningsreglementet. Den här informationen förtydligar vad de reglerna

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Inledning Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn. Bakgrund Riktlinjerna anger den norm som gäller för representation, uppvaktningar och gåvor inom Falköpings

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Riktlinje 2014-06-16 Riktlinje för Norrköpings kommuns representation KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2014. Representation är en viktig del i Norrköpings kommuns

Läs mer

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 266 1 Innehåll Anvisningar för representation... 1 Eskilstuna kommun... 1 1. Inledning - Vad är representation?...

Läs mer

Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet

Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2017-11-09 Dnr SU FV 1.1.6-0419-16 Helena Linnell Ulf Nyman Avdelningen för planering och ledningsstöd Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet 1. Inledande utgångspunkter

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2016-10-07 Per-Richard Lindgren 08-5909 7118 Dnr Fax KS/2016:345 per-richard.lindgren@upplandsvasby.se Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Fastställd av kommunfullmäktige 201704-27, 53 Sida 2(8) Innehållsförteckning Policy för representation och personalförmåner... 3 Riktlinjer

Läs mer

Reglemente för representation i Enköpings kommun

Reglemente för representation i Enköpings kommun 1 (9) Ärendenummer KS2014/248 Reglemente för representation i Enköpings kommun Gäller från och med 2014 Antagen av kommunstyrelsen den 2014-08-26, 168 2 (9) Innehåll 1. Allmänna riktlinjer... 3 1.1 Begreppet

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (18) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Representationspolicy för Ungdomens nykterhetsförbund

Representationspolicy för Ungdomens nykterhetsförbund Representationspolicy för Ungdomens nykterhetsförbund Antagen den: 180609 Antagen av: Förbundsstyrelsen Framtagen den: 2018-05-02 Framtagen av: Samuel Somo info@unf.se Representationspolicy Denna policy

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan ALLMÄNT I dessa riktlinjer anges hur vi arbetar med intern och extern representation på Ekonomihögskolan. Riktlinjerna är till största delen

Läs mer

Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet

Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet Regler för representation och gåvor Dnr: 1-806/2016. INNEHÅLL Inledning... 1 Beslut om representation... 1 Dispens... 1 Representation... 2

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och m u- tor

Riktlinjer för representation, gåvor och m u- tor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 118-337/2009 SID 1 (9) 2009-12-16 Handläggare: Linda Moberg Telefon: 08-508 36 202 Till Äldrenämnden 9 februari 2010 Riktlinjer för representation, gåvor och m u-

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation. Antagen ändrad KS 2018/1406 ersätter KS 2013/1007

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation. Antagen ändrad KS 2018/1406 ersätter KS 2013/1007 Riktlinje Antagen 2014-06-16 ändrad 2019-01-28 Riktlinje för Norrköpings kommuns representation KS 2018/1406 ersätter KS 2013/1007 KOMMUNSTYRELSENS KANSLI 2 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni

Läs mer

Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet

Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2017-11-09 Dnr SU FV 1.1.6-0419-16 Helena Linnell Ulf Nyman Avdelningen för planering och ledningsstöd Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet 1. Inledande utgångspunkter

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar

Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar 1(8) Dnr SLU ua Fe.2012.1.0-1539 Ekonomiavdelningen STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Policy samt riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Ekonomiavdelningen

Läs mer

Representation vid Uppsala universitet 1. Begreppet representation

Representation vid Uppsala universitet 1. Begreppet representation BESLUT 1(7) Beslut 2003-06-10 UFV 2003/1373. Reviderat 2007-12-03 UFV 2007/2023 och 2010-02-23 UFV 2010/266 Claes Falk Ekonomidirektör Ekonomiavdelningen Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress/Visiting

Läs mer

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 2017-02-21 DNR: Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och Publicerad: 2017-02-21 Beslutsfattare: Förvaltningschef Håkan Stenström Handläggare: Marianne

Läs mer

Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor

Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2017-04-27, 119 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid:

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Uppdaterad 2017-07-01 Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad

Läs mer

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-04-12 Ansvarig för revidering: Personalchef Diarienummer: KS 15-5 Policy

Läs mer

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Vad ska redovisas som intern representation? Personalfester (max 2/år), max 650 kr/person

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad 171106 Måltid är en i grunden privat levnadsomkostnad som den anställde ska betala själv. En måltid är en tillagad varm eller kall anrättning. Dit räknas

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Kommunstyrelseförvaltningen Per Falkman Per.falkman@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER 2012-03-06 Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Dokumentnamn Fastställd/upprättad

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2017:94 Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen Dokumentet beslutades den: 3 april 2017 Dokumentet gäller

Läs mer

Lathund för representation, gåvor m.m.

Lathund för representation, gåvor m.m. Lathund för representation, gåvor m.m. Måltid är en i grunden privat levnadsomkostnad som den anställde ska betala själv En måltid är en tillagad varm eller kall anrättning. Dit räknas t.ex. en sallad,

Läs mer

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad 181016 Måltid är en i grunden privat levnadskostnad som den anställde ska betala själv. En måltid är en tillagad varm eller kall anrättning. Dit räknas

Läs mer

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv Kommunstyrelsens förvaltning 2014-04-07 Handbok till Policy för representation, mutor och jäv 1. Beloppsgränser Representation De beloppsgränser som anges nedan avser värdet exklusive moms. Anledningen

Läs mer

UFV 2014/937. Riktlinjer mot mutor. Fastställt av rektor 2014-08-19

UFV 2014/937. Riktlinjer mot mutor. Fastställt av rektor 2014-08-19 UFV 2014/937 Riktlinjer mot mutor Fastställt av rektor 2014-08-19 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Mutbrott 3 2.1 Lagstiftningen 3 2.2 Chefens eller annans medgivande eller vetskap 3 2.3 Allmänna bedömningsgrunder

Läs mer

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation Handling 2015 nr 68 Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Styrdokument Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 87 Giltighetstid --2018-12-31 2 (5) Beslutshistorik

Läs mer

Interna riktlinjer till representationspolicyn

Interna riktlinjer till representationspolicyn Sida 1(5) Enheten för ekonomi EvaLena Östlin, 054-701 10 15 evalena.ostlin@regionvarmland.se Datum 2015-03-01 enna eslubeslbebeslutad av regiondirektören 2015-03-01 Interna riktlinjer till representationspolicyn

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Policy fo r representation, ga vor och personalfo rma ner

Policy fo r representation, ga vor och personalfo rma ner Policy fo r representation, ga vor och personalfo rma ner Norrtälje kommuns värdegrund ska alltid beaktas vid all förekommande representation: Invånaren först Allas lika värde Höga förväntningar Norrtälje

Läs mer

Revidering av riktlinjer för representation

Revidering av riktlinjer för representation KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Christian Dahlmann Datum 2018-01-21 Diarienummer KSN-2018-0305 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för representation Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

BESLUT UPPSALA UNIVERSITET UFV 201 4/787

BESLUT UPPSALA UNIVERSITET UFV 201 4/787 UPPSALA UNIVERSITET BESLUT FÖRSLAG 201 4-12-09 UFV 201 4/787 1 (1) Hanna Mörtberg Redovisningschef Avdelningen för ekonomi och upphandling Box 256 751 05 Uppsala Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Dokumentansvarig Åsa Bejvall asa.bejvall@morbylanga.se RIKTLINJE Beslutande Kommunfullmäktiges 95 2019-06-27 Beteckning 1(11) Handbok Giltighetstid -- Aktualitetsprövning/revidering senast Dokumentkategori

Läs mer

Representation vid internationella evenemang

Representation vid internationella evenemang TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2019-04-08 KS 2018/0951 Kommunstyrelsen Representation vid internationella evenemang Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom

Läs mer

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad 190605 Måltid är en i grunden privat levnadskostnad som den anställde ska betala själv. En måltid är en tillagad varm eller kall anrättning. Dit räknas

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kap 10 Regler anställda och

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kap 10 Regler anställda och 10 Regler i förhållande till anställda och... 3 10.1 Representation... 3 10.1.1 Allmänt om representation... 3 10.1.2 Bakgrund... 3 10.1.3 Extern representation... 3 10.1.4 Intern representation... 4 10.1.5

Läs mer

Datum 2014-03-12. Kommunstyrelsen föreslås vidare, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för representation, för egen del besluta

Datum 2014-03-12. Kommunstyrelsen föreslås vidare, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för representation, för egen del besluta KS 6 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2014-03-12 Diarienummer KSN-2014-0128 Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för representation Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2014-12-17 Dnr: 2014/453-1.1 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2014-12-17

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor i Bromma stadsdelsförvaltning

Riktlinjer för representation och gåvor i Bromma stadsdelsförvaltning BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATION TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2008-12-01 Handläggare: Elin Olaisson Telefon: 08 508 06 406 Till Bromma stadsdelsnämnd Riktlinjer för representation och gåvor i Bromma

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd *

Skatteverkets allmänna råd * Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering Inkomsttaxering

Läs mer

anställda och förtroendevalda

anställda och förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2018-12-04 Beslut: KS 291, 2018-12-04 Riktlinjer för representation och gåvor anställda och förtroendevalda anställda Riktlinjen avser gåvor

Läs mer

KOSTNADER. Faktura från restaurang där antal deltagare framgår Syfte anges i Agresso. Ev. begränsat Nej 5532 PR, Institutionell info etc

KOSTNADER. Faktura från restaurang där antal deltagare framgår Syfte anges i Agresso. Ev. begränsat Nej 5532 PR, Institutionell info etc Affärshändelse/aktivitet Beskrivning affärshändelse Underlag utgörs av Moms avdrag Aktivitet av PR-karaktär Evenemang för att rekrytera studerande. Middag med underhållning. Deltagande är anställda, studerande

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor mm. vid Stockholms universitet 1

Riktlinjer för representation och gåvor mm. vid Stockholms universitet 1 1 (9) BESLUT 2014-06-05 Dnr SU FV 1.1.2-1757-14 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Jonas Holm Ledningskansliet Riktlinjer för representation och gåvor mm. vid Stockholms universitet 1 1 Inledande utgångspunkter

Läs mer

Representation och andra kostförmåner vad gäller för universitet och högskolor. Kerstin Larsson Hanna Mörtberg SUHF:s inspirationsdag 2018

Representation och andra kostförmåner vad gäller för universitet och högskolor. Kerstin Larsson Hanna Mörtberg SUHF:s inspirationsdag 2018 Representation och andra kostförmåner vad gäller för universitet och högskolor Kerstin Larsson Hanna Mörtberg SUHF:s inspirationsdag 2018 Allmänt om förmåner Ersättning för arbete en anställd kan få i

Läs mer

Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda. och förtroendevalda i. Katrineholms kommun

Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda. och förtroendevalda i. Katrineholms kommun Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument katrineholm.se Styrdokument Dokumentinformation Beslutshistorik

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-14 KS-2013/557.112 1 (3) HANDLÄGGARE Patrick Stenbacka 08-535 302 88 Patrick.stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Översyn av riktlinjer

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION

POLICY FÖR REPRESENTATION POLICY FÖR REPRESENTATION GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, 84 Dnr: Ks 2013/313 Revideras 2017 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE 1 (1) Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Fredag den 27 januari 2017, klockan 09:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för representation m.m. vid tillämpningen av 16 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för representation och gåvor i Antagen av fullmäktige 2017-12-07, 177, dnr 2017/0518 KS.017. Ersätter tidigare regelverken för representation samt gåvor antagna av fullmäktige 2006-02- 06, 27 Innehåll

Läs mer

Regler för representation vid Högskolan Dalarna

Regler för representation vid Högskolan Dalarna Regler för representation vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2002-05-30 Revidering: Rektor 2012-03-26 Dnr: DUC 2012/491/10 Gäller fr.o.m. 2012-03-26 Ersätter: Representationspolicy, 2002-05-30, DUF 2002/827/19

Läs mer

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2016-05-19 KS 2015/727 1 (5) Kommunsekreterare Stefan Didrik 0410 73 31 17, Stefan.Westling-Didrik@trelleborg.se Riktlinjer för representation i Trelleborgs

Läs mer

Riktlinjer representation

Riktlinjer representation Riktlinjer representation Gäller från 2018-04-01 Beslut KF 2018-03-28, 13 Distribueras av Kommunledningsförvaltningen, Ekonomienheten. Innehåll... 1 1. Representation inklusive gåvor... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

momsavdrag moms 1) 250,00 kr exkl budavgift 650,00 kr 10,80/person vid momssats 12%, 22,50/person vid momssats 25%, 14,00/person se punkt 3) ovan

momsavdrag moms 1) 250,00 kr exkl budavgift 650,00 kr 10,80/person vid momssats 12%, 22,50/person vid momssats 25%, 14,00/person se punkt 3) ovan Lathund representation m.m. Uppdaterad 2016-03-15 Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad

Läs mer

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-09-07 Kerstin Hedén HR-chef 1 (6) Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor, mm Representation Tyresö kommun har en bred verksamhet med många kontaktytor i samhället

Läs mer

Förbundsstyrelsens föreskrifter för representation inom Riksförbundet Unga Musikanter

Förbundsstyrelsens föreskrifter för representation inom Riksförbundet Unga Musikanter Förbundsstyrelsens föreskrifter för representation inom Riksförbundet Unga Musikanter Förbundsstyrelsen föreskriver följande. All representation inom RUM ska ingå som ett naturligt led i förbundets verksamhet.

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Innehållsförteckning 1 Om dokumentet...1 2 Syfte och beskrivning...1 3 Omfattning...1 4 Giltighet...1 5 Riktlinjer för representation i koncernen Mälarenergi...1 5.1 Vad är

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGE N DNR 201-756/2012 SID 1 (7) 2012-09-19 RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för oss som arbetar inom

Läs mer

- Innehållsförteckning 1. 8 Representation 2

- Innehållsförteckning 1. 8 Representation 2 Sid 1 (21) - Innehållsförteckning 1 8 Representation 2 8.1 Definition av begreppet representation. 2 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 2 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Riktlinje för representation och gåvor

Riktlinje för representation och gåvor Sida 1 (8) Datum: Diarienummer: Riktlinje 2019-02-06 KSN-2018-1222 Handläggare: Anna Lind, Thomas Backlund, Maria Ahrgren Riktlinje för representation och gåvor Ett normerande styrdokument som kommunstyrelsen

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor Dessa riktlinjer utgår från skattelagstiftningen och stadens policy för representation m.m. som beslutades av kommunfullmäktige i mars 1999 (utlåtande

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-11-23 Innehållsförteckning 1. Policy för representation och personalförmåner s. 3 2. Riktlinjer för representation

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/557.112 Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Läs mer