GÖTEBORGS UNIVERSITET Kap 10 Regler anställda och

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS UNIVERSITET Kap 10 Regler anställda och"

Transkript

1 10 Regler i förhållande till anställda och Representation Allmänt om representation Bakgrund Extern representation Intern representation Arbetsmåltid Kurser och konferenser Gåvor och uppvaktningar Godkännande Sanktion Underlag Redovisning av representationskostnader Tillåten kostnad avdragsgill moms - kostförmån Lathund redovisning avseende kostnader representation, gåvor m.m Mutor och bestickning Bisysslor Bakgrund Begreppet bisyssla Förtroendeskadliga bisysslor Särskilda regler för lärare Arbetshindrande bisysslor Konkurrensbisysslor Läkaravtalet Chefsavtalet Påföljder Information Redovisning av bisysslor Ikraftträdande Affärer med anställdas företag och liknande Personförsäkringar Mobiltelefon och telekostnader Juridisk person i undervisningen Allmänt Vem beslutar Förhandling enligt MBL Sid 10-1

2 Sid 10-2

3 10 REGLER I FÖRHÅLLANDE TILL ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE Avsnitten mutor och bestickning samt gåvor är ännu ej fastställda av rektor Representation Allmänt om representation Representation ingår som ett naturligt led i universitetets kontakter med omvärlden (t ex andra universitet, enskilda forskare, företag eller liknande). All representation ska emellertid utövas återhållsamt och med omdöme. Den ska alltid ha ett omedelbart samband med universitetets verksamhet. Detta gäller både tidpunkten och platsen för representationen samt deltagande personer. Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i universitetets marknadsföring och PR-verksamhet. Intern representation riktar sig inåt mot universitetets personal och har mera karaktär av personalfrämjande åtgärder, t ex personalfester eller informationsmöten Bakgrund De allmänna reglerna om representation utgår från skattelagstiftningen och bestämmelser om vad som är avdragsgill kostnad i näringsverksamhet. Det finns ett direkt samband mellan dessa regler och momslagens regler om rätt till avdrag för ingående moms på utgifter för representation Extern representation Kostnaden vid extern representation får enligt universitetets interna regler uppgå till högst 500 kronor exklusive moms per person och representationstillfälle. För rektor, prorektor och dekaner i samband med besök av utländska gäster kan kostnadstaket få överskridas. Representation får inte vara lyxbetonad. Ofta återkommande extern representation riktad till en och samma person eller grupp av personer bör inte förekomma. Kostnader av mera personlig art eller i samband med personliga högtidsdagar är inte att betrakta som representation. Detta är privata kostnader som inte får betalas med universitetets medel. Universitetets representation med alkohol ska alltid präglas av måttlighet. Alkoholfria alternativ skall alltid erbjudas. Endast i undantagsfall, vid besök av utländska gäster, kan starksprit få ingå i representationskostnaderna. Vid extern representation ska antalet deltagare från Göteborgs universitet vara väl avvägt i förhållande till antalet gäster. Detta innebär att endast i mycket speciella situationer får antalet deltagare från universitetet överstiga antalet externa gäster. Ersättning för deltagande av universitetsrepresentants Sid 10-3

4 eller svensk gästs make/maka medges endast undantagsvis och med särskild motivering. Om det i särskilt fall finns motiv att överskrida angivna beloppsgränser eller regler om deltagarnas sammansättning eller andra angivna regler ska godkännande inhämtas i förväg och dokumenteras skriftligt på lämpligt sätt. Godkännande lämnas i dessa fall av dekanus för representationskostnader inom respektive fakultet eller av förvaltningschefen inom universitetsgemensamma verksamheter. Vid representation i hemmet är det särskilt viktigt med fullgoda underlag som verifierar kostnaden. (Observera att vid inköp av livsmedel i butik gäller 12 % moms varför högsta tillåtna momsavdrag uppgår till 10:80 kr.) Inom kostnadstaken för extern representation ska per representationstillfälle rymmas samtliga kostnader för lunch/middag/supé inklusive drycker, serveringsavgift och liknande kostnader. Dricks kan i undantagsfall lämnas vid restaurangbesök. Beloppet får inte överstiga 5 % av representationskostnaden. Förutom lunch, middag eller supé kan extern representation även avse andra måltidsutgifter t ex enklare förtäring i samband med invigningar, informations- eller marknadsföringsaktiviteter eller kostnader för entréavgifter, teaterbiljetter och liknande. Särskilda regler angående momsavdrag gäller här, se nedan. Kostnaden för måltidsutgifter vid enklare förtäring får uppgå till högst 100 kr exklusive moms per person och representationstillfälle. Om kostnaden ingår i deltagaravgiften utgör konferensmåltider, i samband med konferenser som universitetet anordnar, inte representation. Ingår kostnaden inte i deltagaravgiften utgör måltiderna representation, och de allmänna föreskrifterna för representation gäller Intern representation Vid intern representation, till exempel personalfest, informationsmöte eller liknande, får kostnaden uppgå till högst 350 kronor exklusive moms per person och representationstillfälle. Kostnaden för måltidsutgifter vid enklare förtäring får uppgå till högst 100 kr exklusive moms per person och representationstillfälle. Inom kostnadstaken för intern representation ska per representationstillfälle rymmas samtliga kostnader för lunch/middag/supé inklusive drycker, serveringsavgift och liknande kostnader. Dricks kan i undantagsfall lämnas vid restaurangbesök. Beloppet får inte överstiga 5 % av representationskostnaden. Riksskatteverket har utfärdat riktlinjer som innebär att personalfester, där arbetsgivaren bjuder, bör hållas högst två gånger per år samt att informationsmöten, där representation ingår, inte får hållas Sid 10-4

5 regelbundet med kortare mellanrum (var eller varannan vecka). Om så ändå sker, ska de anställda beskattas för kostförmån. Om pensionerade befattningshavare inbjuds till personalfest gäller samma beloppsgräns som för anställda. Beträffande kringkostnader vid personalfest, t ex lokalhyra, utgifter för musikunderhållning m.m. gäller särskilda regler angående momsavdrag, se nedan. I normalfallet bör 180 kr exklusive moms per person och tillfälle räcka. Förfriskningar och annan enklare förtäring t ex kaffe, te, läsk, bulle betraktas inte som intern representation i bokföringshänseende utan klassas som skattefria förmåner till de anställda Arbetsmåltid Begreppet arbetsmåltid återfinns inte i skattelagstiftningen. Med arbetsmåltid menas här sådana måltider som äts då och då med olika kollegor på arbetsplatsen under eller i anslutning till arbetet, ofta för att spara tid. Huvudregeln är att sådana måltider är skattepliktiga om det inte är fråga om intern representation eller enklare förtäring (som därmed inte klassas som måltid). Tids- och effektivitetsvinster utgör ingen grund för annan bedömning. Det innebär att måltider, bekostade av GU, som intas i samband med ex inplanerade lunchmöten, skall rapporteras till lönehandläggare och förmånsbeskattas. För aktuella belopp, se tabell Kostförmån Kurser och konferenser Kostnader för måltider i samband med utbildning av anställda är inte att betrakta som representation och kan därför bli föremål för förmånsbeskattning hos den anställde. Förmånsbeskattningen gäller inte om följande villkor är uppfyllda att det är fråga om, i huvudsak, interna möten för myndigheten att sammankomsten har en varaktighet av högst en vecka att det inte är fråga om regelbundet återkommande möten med korta mellanrum (varje eller varannan vecka) att måltidsarrangemangen är gemensamma att den omfattar minst sex timmars effektivt arbete per dag eller är jämnt fördelade på 30 timmar under en vecka (högst två timmar nöje/rekreation per dag) Ev. förmånsbeskattning regleras genom Skatteverkets bestämmelser om vissa förmåner vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter mm. För aktuella belopp, se tabell Kostförmån. Sid 10-5

6 Gåvor och uppvaktningar Gåvor kan indelas i tre kategorier: reklamgåvor, representationsgåvor samt gåvor till anställda. Reklamgåvor här avses artiklar av förhållandevis obetydligt värde (högst 200 kr exkl. moms) ofta med universitetets logo. Representationsgåvor för representationsgåvor finns krav på omedelbart samband med verksamheten (på samma sätt som för representation). Representationsgåva kan vara t ex en blomsteruppsats, fruktkorg eller bokgåva som, istället för måltid, överlämnas i samband med att viktiga avtal undertecknas, samarbeten inleds eller avslutas, invigningar eller jubileer. Gåvor till externa kontakter i samband med helger, personliga högtidsdagar och dödsfall klassificeras också som representationsgåvor men anses inte ha tillräckligt samband med verksamheten. Därför medges inget momsavdrag. Vid representationsgåvor måste även reglerna om muta och bestickning beaktas. Ang momsavdrag, se nedan. Vid representationsgåva får kostnaden uppgå till högst 500 kr exklusive moms. Gåvor till anställda huvudregeln är att gåvor från arbetsgivare är skattepliktiga. Uppvaktning av enklare art med blommor vid disputation, födelsedag, anställningens upphörande etc. kan bekostas av Göteborgs universitet (ca 200 kronor exklusive moms). Sådan uppvaktning klassificeras som personalvård och är skattefri för den anställde. Det finns vissa typer av gåvor från arbetsgivaren som är särskilt undantagna från skatteplikt. Skattefriheten gäller i de fall som räknas upp nedan när gåvans värde inte överstiger respektive belopp. Överskrids beloppet blir hela gåvan skattepliktig. Julgåva värdet får inte överstiga 400 kr inklusive mervärdesskatt. Jubileumsgåva - med jubileumsgåva menas gåva till anställd när företaget/myndigheten firar 25-, 50-, 75- eller 100 års jubileum. Värdet av gåvan får inte överstiga1 200 kr inklusive mervärdesskatt Vid bedömningen av gåvans värde bör man inte ta hänsyn till om den är försedd med inskription eller ej Minnesgåva gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår en viss ålder (t.ex. den anställdes 50- årsdag), efter viss anställningstid (25 år eller mer) eller när en anställning upphör Minnesgåva är skattefri under förutsättning att gåvans värde inte överstiger kr inklusive mervärdesskatt och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande. Enligt universitetets interna regler får värdet dock inte överskrida 4000 kronor exklusive moms. Skattefriheten gäller inte för kontanta medel (presentkort som går att byta mot kontanter likställs med kontanta medel). För alla gåvor gäller skattefriheten bara så länge värdet inte överskrider de beloppsgränser som redovisats ovan. Överstiger värdet beloppsgränsen beskattas gåvan från första kronan. Universitetet är att ses som en arbetsgivare i dessa Sid 10-6

7 sammanhang oavsett institutionstillhörighet. Skulle en anställd få ett flertal gåvor vid en uppvaktning så bör en av gåvorna vara skattefri under förutsättning att värdet av den inte överstiger den skattefria gränsen. Övriga gåvor blir då skattepliktiga. Gåvor till anställda regleras genom Skatteverkets bestämmelser om vissa förmåner vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. Reglerna framgår av SKV M 2005:28, i övrigt hänvisas till Personalavdelningen Godkännande Utgifter för representation och gåvor godkänns i enlighet med gällande attestregler. Representation som överstiger beloppsgränserna i detta dokument eller som avviker från normalreglerna om deltagarnas sammansättning eller annan normalregel ska i varje enskilt fall godkännas i förväg av dekanus för fakulteten eller förvaltningschefen för universitetsgemensamma verksamheter Sanktion I de fall avvikelse sker från gällande regler avseende representation utan att särskilt godkännande erhållits riskeras personligt betalningsansvar via löneavdrag Underlag Utgifterna ska verifieras med kvitto/restaurangnota som ska kompletteras med anteckning som utvisar följande: datum för representationen syfte med representationen namn, yrke eller funktion på samtliga personer som har deltagit samt vilken organisation de representerar. skriftligt godkännande om representationen avviker från gällande regler S.k. kontokortsslip godkänns inte som underlag för att verifiera utgifter för representation. Vid enklare förtäring i samband med t ex öppet hus, invigningar och liknande, där antalet deltagare är stort, är det godtagbart med en förenklad dokumentation av deltagarna Redovisning av representationskostnader Representationskostnader inom Göteborgs universitet ska bokföras enligt följande: Sid 10-7

8 Hela utgiften för måltid inklusive serveringsavgift m.m. men exklusive avdragsgill moms ska bokföras på konto 5521 Extern representation eller på konto 4961 Intern representation Avdragsgill ingående moms vid extern och intern representation ska bokföras på konto 1543 Ingående moms. Eventuell moms utöver detta ska bokföras på respektive konto för representation (5521 eller 4961). Exempel: Middag på restaurang för två personer total kostnad 800 kr inkl moms 160 kr. 45 kr (2 x 22,50 kr) bokförs som moms, resterande belopp 755 kr (800 kr 45 kr) bokförs på konto 5521/4961. Innehåller representationen både måltids- och kringkostnader får momsavdrag göras för båda. Exempelvis 22,50 kr för måltid och 10,80 kr för teaterbiljett, totalt 33,30 kr per person Tillåten kostnad avdragsgill moms - kostförmån Beloppen (kr) som är angivna i tabellen nedan gäller per person och tillfälle. Representationsform Extern Representation - Måltid - Teaterbesök och liknande kulturella arrangemang Enklare förtäring, extern Intern representation - Måltid - Teaterbesök och liknande kulturella arrangemang Enklare förtäring, intern Representation i hemmet - Extern representation - Intern representation - Enklare förtäring Gåvor/uppvaktningar till externa mottagare - Reklamgåva - Representationsgåva - Begravningsblommor Gåvor till anställda - Julgåva - Jubileumsgåva - Minnesgåva Max kostnad exkl moms 500,00 100,00 350,00 100,00 500,00 350,00 100,00 200,00 500,00 500,00 320,00 960, ,00 Max kostnad inkl moms 625,00 560,00 625,00 560,00 530,00 125,00 112,00 437,50 392,00 437,50 392,00 371,00 125,00 112,00 560,00 392,00 112,00 250,00 625,00 560,00 530,00 625,00 400, , ,00 Avdragsgill moms 25 % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till % på belopp upp till 60 Hela momsen 25 % på belopp upp till % på belopp upp till 90 6 % på belopp upp till 90 Inget momsavdrag Hela momsen Hela momsen Hela momsen Max moms 22,50 10,80 45,00 21,60 10,80 15,00 7,20 22,50 10,80 45,00 21,60 10,80 15,00 7,20 10,80 10,80 7,20 22,50 10,80 5,40 Sid 10-8

9 - Begravningsblommor 500,00 625,00 Inget momsavdrag Momssats Varor och tjänster 25 % Restaurangbesök och de flesta konsumtionsvaror 12 % Livsmedel och catering 6 % Tillträde till teater-, balett-, bio-, och operaföreställningar samt till idrottsevenemang Kostförmån Helt fri kost Lunch eller middag Frukost 160 kr/dag 64 kr/dag 32 kr/dag Sid 10-9

10 Lathund redovisning avseende kostnader representation, gåvor m.m. Aktivitet Represen- Maxbelopp/person Max belopp för Skattepl Konto tation och tillfälle momsavdrag/person förmån Affärsförhandling 500 exkl. moms -måltid Ja 90,00 kr Nej teater, entréavgift o dyl. Ja 180,00 kr Nej 5521 Arbetsmåltid (ej regelbundet) - enklare förtäring (ex en macka o läsk) Nej 50 kr exkl. moms hela momsen Nej måltid Nej 100 kr exkl. moms 0 kr Ja 5671 Disputationslunch/mottagning Nej - hela momsen Nej 5671 Jubileum och invigningar (måltid) Ja 90,00 kr Nej - extern 500 exkl. moms intern 350 exkl. moms 4961 Gåva, extern - reklamgåva Nej 200 kr exkl. moms hela momsen representationsgåva Ja 500 kr exkl. moms 90,00 kr Gåva, intern - julgåva Nej 320 kr exkl. moms hela momsen Nej jubileumsgåva Nej 960 kr exkl. moms hela momsen Nej minnesgåva Nej 4000 kr exkl. moms hela momsen Nej 4981 Uppvaktning av anställd, av enklare Nej 200 kr exkl. moms hela momsen Nej art (med ex. blommor i samband med sjukdom) Kurser och konferenser Nej - interna - hela momsen Nej* externa - hela momsen Ja 4811 Interna informationsmöten/ Ja 350 exkl. moms 90,00 kr Nej 4961 planeringsdagar, varaktighet mindre än 6 tim/dag (måltid) Pausdryck, fikabröd för personalen Nej - hela momsen Nej 4982 Jullunch för anställda Ja 350 exkl. moms 90,00 kr Nej 4961 Personalfest (max 2ggr/år) Ja 350 exkl. moms Nej - måltid 90,00 kr "kringkostnader" (ex. underhållning, 180,00 kr 4961 lokalhyra) Open house för studenter (måltid) Ja 500 exkl. moms 90,00 kr Nej 5521 Sammankomster med studenter Nej - hela momsen Nej 5671 (pausdryck, fikabröd) *Förutsatt att villkoren är uppfyllda, se tidigare under avsnitt "Kurser och konferenser" Sid 10-10

11 10.2 Mutor och bestickning Enligt Brottsbalken är det fråga om bestickning när någon utlovar, erbjuder eller lämnar något av värde (dvs. en muta) till någon. Muta är det när någon accepterar (även tyst) ett löfte om en muta, begär en muta eller får en muta. Även tillbörliga och otillbörliga förmåner diskuteras. En tillbörlig förmån är normalt bara attitydspåverkande och inte avsedd att påverka vare sig beslut eller beteenden. Gränsen mellan en tillbörlig och en otillbörlig förmån kan vara svår att dra men det finns vissa förmåner som aldrig kan vara tillbörliga, bl.a. penninggåvor, irreguljära lån, borgensåtaganden, skuldtäckning, sidoleveranser av varor och tjänster från huvudmannens leverantör (t ex. byggmaterial), förfogande över fordon, båt eller fritidsbostad för privatbruk osv. Exempel på tillbörliga förmåner är arbetsmåltider av vardaglig karaktär, måttfulla uppvaktningar vid jämn födelsedag, personliga bemärkelsedagar och vid sjukdom, prydnadsföremål som saknar nämnvärt marknadsvärde och jämförliga måttfulla minnesgåvor till gäster, t ex. vid företagsjubileer. Gratisresor, dyra presenter och julgåvor kan leda till besticknings- och mutbrott. I marknadsföringslagen finns bestämmelser om bestickning, men här räcker det med bestickningsliknande verkan. Bestickningsliknande åtgärder är när förmåner erbjuds till personer inom ett företag som har behörighet att fatta inköpsbeslut eller till personer som inte själva är behöriga att fatta beslut, men ändå är inblandade i beslutsprocessen. Personlig vänskap medför en större mutkänslighet. Den kan redan i sig påverka tjänsteutövningen och är ett dåligt försvar om förfarandet i övrigt är korrupt. Brottet behöver inte vara både mutbrott och bestickningsbrott, det kan ju vara så att ett försök att besticka misslyckas. Då blir det inget mutbrott men väl ett bestickningsbrott. Om ditt erbjudande enbart vänder sig till ett företags ägare och det inte finns någon risk för att någon anställd ska utnyttja erbjudandet bakom ryggen på sin arbetsgivare så är det inte fråga om korruption. Företagets ägare kan alltså inte mutas då ägaren med automatik alltid anses vara lojal mot sitt företag. Ni kan läsa mer om mutor och bestickning på Institution mot mutbrotts webbtjänst Bisysslor Bakgrund I högskoleförordningen (1993:100, omtryckt 1998:1003, HF) har den 1 januari 1999 införts en bestämmelse av innebörd, att lärare skall hålla universitetet underrättat om de bisysslor, som han eller hon har och som Sid 10-11

12 har anknytning till anställningens ämnesområde. Universitetet skall dokumentera underrättelserna. Dokumentationen skall, enligt förordningen, hållas så ordnad, att det går att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare har (4 kap. 32 HF). Den nya bestämmelsen innebär en skärpning i förhållande till tidigare regler. Även om nämnda ändring av HF endast avser lärare finns det anledning att informera samtliga anställda vid universitetet om gällande bisysslebestämmelser, eftersom frågor som rör bisysslornas omfattning och inriktning ofta diskuteras. De universitetsanställdas bisysslor är även föremål för omvärldens intresse; kravet på dokumentation av lärarnas bisysslor får ses mot denna bakgrund. I det följande redovisas de allmänna bestämmelser som gäller för alla statligt anställda. I den mån det finns särbestämmelser för viss yrkeskategori, exempelvis för lärare, är detta särskilt angivet Begreppet bisyssla Arbetsdomstolen har i en dom (AD 1985:69) gjort några allmänna uttalanden om bisysslebegreppet enligt lagen om offentlig anställning (LOA): bisysslebegreppet omfattar varjehanda sysslor vid sidan av den anställning som får anses vara en tjänstemans huvudtjänst. Även extraarbete för huvudarbetsgivaren eller annan myndighets räkning kan vara att betrakta som en bisyssla, liksom tillfällig eller kortvarig verksamhet på fritid. Däremot träffar lagregeln inte sådan verksamhet som typiskt sett får anses höra hemma på området för den anställdes privatliv och vad därmed omedelbart har samband. I princip torde således med bisyssla få förstås varje syssla tillfällig eller permanent som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. (Arbetsdomstolens domar 1985, s. 445.) Riksrevisionsverket har beskrivit vad bisyssla innebär i en revisionsrapport: Att utöva en bisyssla innebär att man arbetar extra (anställning, uppdrag eller egen verksamhet) vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det är utan betydelse om detta arbete ger ekonomisk ersättning eller ej. Även extra arbete för huvudarbetsgivaren eller annan myndighet kan vara bisyssla. Som huvudregel gäller att bisysslor är tillåtna. (RRV-rapport 1995:45, s. 61) En anställd, som har en bisyssla, skall hålla denna klart åtskild från sin verksamhet vid universitetet. Detta innebär att universitetets resurser inte får tas i anspråk vid utövande av bisyssla, såvida inte särskilt avtal träffats därom. En bisyssla skall normalt inte föranleda affärstransaktion mellan universitetet och en arbetstagare vid universitetet eller dennes företag. Om sådan transaktion likväl avses att äga rum, måste den, enligt universitetets egna föreskrifter, underställas rektors prövning för att inte förtroendet för opartiskhet skall kunna ifrågasättas. I detta sammanhang bör även erinras om den i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling föreskrivna Sid 10-12

13 huvudregeln om affärsmässighet, d.v.s. att inga ovidkommande hänsyn får tas vid offentliga affärstransaktioner. Det finns anledning till att staten reglerar bisysslor. Staten har, exempelvis, intresse av att den anställde i tillräcklig utsträckning ägnar sig åt sitt arbete. Staten har också rättsliga krav på att privata intressen inte inverkar på den anställdes sätt att utöva tjänsten, d.v.s. allmänhetens förtroende för myndigheten får inte rubbas. Bisysslor är, som framgått, i princip tillåtna, men det finns begränsningar för tre typer av bisysslor, nämligen: - förtroendeskadliga bisysslor, - arbetshindrande bisysslor och - konkurrensbisysslor. Staten reglerar förtroendeskadliga bisysslor i författning (lag). Arbetshindrande bisysslor och konkurrensbisysslor regleras i kollektivavtal Förtroendeskadliga bisysslor I 7 lagen (1994:260, LOA) om offentlig anställning finns ett allmänt förbud att inneha s.k. förtroendeskadliga bisysslor. Nämnda lagrum lyder: En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Förbudet kan ses mot bakgrund av regeringsformens (RF) krav på objektivitet. I 1 kap. 9 RF slås fast, att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Förbudet i LOA kan även ses mot bakgrund av jävsreglerna i 11 och 12 förvaltningslagen (1986:223). Den som handlägger ett ärende är jävig, om det finns någon omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till objektiviteten vid handläggningen av ärendet. Av nämnda lagregler framgår, att en arbetstagare inte får åta sig bisysslor som medför risk för att jäv uppkommer i tjänsteutövningen. Jäv behöver inte konstateras. Det räcker att risk föreligger i det enskilda fallet. Av detta följer, att en lärare inte kan åta sig undervisning åt en annan utbildningsanordnare, t.ex. ett studieförbund, om det finns risk för att läraren kan komma att examinera de studerande vid universitetet såvitt avser samma utbildning. Det är inte tillåtet för en arbetstagare att som bisyssla utöva en verksamhet på sådant sätt att det ger intryck av att universitetet medverkar i verksamheten, auktoriserar verksamheten eller på annat sätt garanterar innehållet i densamma. Universitetets logotyp eller liknande kännetecken får Sid 10-13

14 inte användas i samband med någon verksamhet, som utförs som bisyssla av en universitetsanställd. En arbetstagare får inte heller medverka i reklam och markandsföring av ett visst läromedel på ett sådant sätt att det kan uppfattas som att universitetet står bakom läromedlet eller rekommenderar detta. Det är den enskilde arbetstagaren själv som bär ansvaret för bedömningen av om en bisyssla är förenlig med 7 LOA eller ej. Enligt 12 anställningsförordningen (1994:373) skall arbetstagaren kunna få ett förhandsbesked av myndighet om viss bisysslas tillåtlighet. Universitetets bedömningar sker normalt utifrån risken för förtroendeskada i det enskilda fallet samt med hänsyn tagen till bisysslans omfattning. En universitetsanställd kan ha vissa uppdrag vid sidan av sin tjänst utan särskilt medgivande. Några sådana uppdrag kan här nämnas: - statliga och kommunala uppdrag i allmänhet, - politiska eller andra ideella förtroendeuppdrag, - fackliga förtroendeuppdrag, - uppdrag på grund av domstols förordnande, - tillfällig medverkan i press, radio och television Särskilda regler för lärare Lärare vid universitet och högskolor har sedan år 1986 en i förhållande till andra statligt anställda vidgad rätt att utöva bisysslor, som annars skulle kunna betraktas som förtroendeskadliga bisysslor. Eftersom det är ett samhällsintresse att lärarnas kompetens även kommer till användning utanför universitetsvärlden, ger lagen utökade möjligheter för lärare och forskare att ägna sig åt ämnesbundna s.k. FoU-bisysslor. Bestämmelsen finns införd i 3 kap. 7 högskolelagen (1992:1434). Nämnda lagrum lyder: En lärare vid en högskola får vid sidan av sin anställning som lärare ha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom anställningens ämnesområde, om läraren därigenom inte skadar allmänhetens förtroende för högskolan. En sådan bisyssla skall hållas klart åtskild från lärarens arbete inom ramen för anställningen. I fråga om bisysslor i övrigt finns bestämmelser i lagen (1994:260) om offentlig anställning. Med FoU-bisysslor avses t.ex. rådgivning i vetenskapliga frågor och andra konsultuppdrag inom anställningens ämnesområde. Dit hör också verksamhet i egen regi som grundar sig på lärarens uppfinningar inom samma område eller på produkter utvecklade av läraren. Med FoU-bisyssla avses vidare ledamotskap i styrelse för ett bolag, vars verksamhet anknyter till lärarens ämnesområde. Undervisningsuppdrag kan dock inte anses utgöra FoU-bisyssla. (Jfr prop. 1985/86:11 s. 13 och UbU 1985/86:7.) Sid 10-14

15 FoU-bisysslorna får för att kunna accepteras inte vara förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande Arbetshindrande bisysslor Arbetstagare får inte ha bisysslor som innebär risk för att den huvudsakliga tjänsteutövningen blir lidande. Arbetshindrande bisysslor regleras i 1 kap. 14 allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA). Avtalstexten har följande lydelse: En arbetstagare är skyldig att på begäran lämna uppgift till arbetsgivaren om och i vilken omfattning han har en bisyssla. Arbetsgivaren får dock begära sådan uppgift endast om han anser att det finns anledning till detta med hänsyn till arbetstagarens sätt att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren får ålägga arbetstagaren att helt eller delvis upphöra med bisysslan om arbetsgivaren anser att den inverkat hindrande på arbetet (arbetshindrande bisyssla). (ALFA 1998, s. 14.) Som framgår av avtalstexten får arbetsgivaren endast i vissa fall avkräva arbetstagare uppgift om innehav av arbetshindrande bisysslor och deras omfattning. För lärare gäller dock, som nämnts inledningsvis, skyldighet att redovisa samtliga ämnesanknutna bisysslor. Denna skyldighet gäller utan hänsyn till lärarens sätt att utföra sina arbetsuppgifter; lärare har alltså en mer omfattande skyldighet att redovisa bisysslor än andra statligt anställda. Mer härom på sidan 5 och följande. För vissa lärare/läkare och för vissa chefer finns särskilda regler, dels i löneoch förmånsavtal för statliga läkare (läkaravtalet), dels i chefsavtalet, se nedan Konkurrensbisysslor Konkurrensbisysslor innebär att risk föreligger för konkurrens mellan det ordinarie arbetet och bisysslan. Konkurrensbisysslor regleras i 1 kap.15 ALFA. Avtalstexten lyder: Arbetstagare vid myndigheter som bedriver affärs- eller uppdragsverksamhet får inte ha anställning eller uppdrag hos ett företag inom området för denna verksamhet. Arbetstagaren får inte heller ha del i eller själv eller genom någon annan driva ett sådant företag och inte heller annars i förvärvssyfte utöva verksamhet som berör detta område (konkurrensbisyssla). Det som sägs i första stycket gäller inte om arbetsgivaren medger något annat. Om ett sådant med- givande har lämnats, är arbetstagaren skyldig att på begäran lämna uppgift till arbetsgivaren om arten och omfattningen av konkurrensbisysslan. (ALFA 1998, s. 15.) Med arbetsgivaren avses i detta fall regeringen, som i några enstaka fall medgivit arbetstagare att ha konkurrensbisyssla. Konkurrensbisyssla kan också skada myndighetens anseende eller på annat sätt vara förtroendeskadlig enlig 7 LOA. Föreskriften om konkurrensbisyssla har fått ökad betydelse för verksamheten inom Sid 10-15

16 universitetet i takt med att universitetets uppdragsverksamhet successivt har ökat Läkaravtalet Läkaravtalet omfattar följande arbetstagare inom medicinsk fakultet, nämligen professor samt om vederbörande avlagt läkarexamen universitetslektor, forskarassistent, doktorand, assistent och klinisk assistent. För lärare vid kliniska institutioner som har s.k. kombinationstjänster betraktas anställningen inom sjukvården inte som bisyssla. I det statliga läkaravatalet finns en föreskrift om arbetshindrande bisyssla. Avtalstexten har följande lydelse (1 kap. 12 ): En arbetstagare får inte inom sjukvårdsinrättningen eller myndigheten utöva enskild läkarverksamhet. Arbetstagaren är skyldig att på begäran lämna uppgift till arbetsgivaren om och i vilken omfattning han har en bisyssla. Arbetsgivaren får dock begära en sådan uppgift endast om han anser att det finns anledning till detta med hänsyn till arbetstagarens sätt att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren får ålägga arbetstagaren att helt eller delvis upphöra med bisysslan om arbetsgivaren anser att den inverkar hindrande på arbetet. Såsom bisyssla avses även enskild läkarverksamhet (arbetshindrande bisyssla). Avtalstexten angående konkurrensbisyssla i läkaravtalet (1 kap. 13 ) har samma lydelse som bestämmelserna om konkurrensbisyssla i ALFA (1 kap. 15 ) Chefsavtalet Vissa högre befattningshavare vid Göteborgs universitet hör till myndighetens chefskrets. För dem gäller ett särskilt avtal om lön och andra anställningsvillkor för chefer och vissa högre befattningshavare (chefsavtalet). I detta avtal föreskrives följande (punkt 3.2): Arbetstagaren är skyldig att lämna uppgift till arbetsgivaren huruvida och i vilken omfattning han innehar eller avser att åta sig bisysslor. Arbetsgivaren får besluta att arbetstagaren helt eller delvis skall upphöra med en bisyssla eller att han inte får åta sig en bisyssla som inverkar hindrande på tjänsteutövningen. Den befattningshavare, för vilken chefsavtalet gäller, skall alltså självmant anmäla samtliga förekommande bisysslor. Arbetsgivarens möjlighet att förbjuda en viss bisyssla enligt denna avtalsbestämmelse är dock knuten till om bisysslan bedöms vara arbetshindrande eller ej Påföljder Eventuella överträdelser av regelverket om bisysslor beivras på samma sätt som andra förseelser i anställningen. I första hand skall frågan lösas genom Sid 10-16

17 samtal och rådgivning. Om rättelse ej sker kan arbetstagaren meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt 14 LOA, såvida förseelsen inte med hänsyn till samtliga omständigheter är ringa. Som regel kommer disciplinpåföljd (varning eller löneavdrag) dock inte i fråga, om arbetstagaren upphör med bisysslan, sedan han eller hon fått besked om att den är otillåten. Upphör inte arbetstagaren med bisysslan, kan i sista hand skiljande från anställningen komma ifråga Information Frågor rörande bisyssleproblematiken kan besvaras av personaldirektören. Om en arbetstagare begär det skall arbetsgivaren lämna skriftligt besked om en bisyssla, enligt universitetets bedömning, är förenlig med 7 LOA och 3 kap. 7 högskolelagen. Sådana ärenden avgörs av rektor Redovisning av bisysslor Blankett A (se blanketter.gu.se) gäller för följande kategorier lärare (under förutsättning av att läraren inte omfattas av chefsavtalet), nämligen professor, universitetslektor, universitetsadjunkt, forskarassistent, timlärare och gästlärare. Redovisningsskyldigheten gäller för den som innehar en anställning med en tjänstgöringsskylighet av minst 50 procent av heltidstjänstgöring. Endast bisysslor som har anknytning till anställningens ämnesområde behöver redovisas. Uppdrag som ledamot i betygsnämnd, i forskningsråd eller som vetenskapligt råd i statlig myndighet behöver inte redovisas, eftersom det förväntas att lärare i egenskap av universitetsanställd normalt får åta sig uppdrag av detta slag. Professor eller universitetslektor som har anställning även vid sjukvårdsenhet (innehavare av s.k. kombinationstjänster) behöver inte redovisa anställningen inom sjukvården som bisyssla, eftersom denna verksamhet ingår i anställningsvillkoren. Redovisningar lämnas till prefekt/föreståndare, som lämnar dem vidare till respektive fakultetskansli, där dokumentationen skall hållas så ordnad att det går att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare har (4 kap. 32 HF). Det ankommer på den enskilde läraren att anmäla eventuella förändringar rörande sina bisysslor. Blankett B (se blanketter.gu.se) gäller för dem, som tillhör chefskretsen och alltså omfattas av det statliga chefsavtalet. De befattningshavare som fr.o.m. 1 juli 1999 och tills vidare hör till chefskretsen vid Göteborgs universitet är förutom rektor prorektorerna, fakultetsdekanerna, överbibliotekarien och universitetsdirektören. Samtliga bisysslor skall redovisas, alltså även sådana som ej har anknytning till anställningens ämnesområde. Blanketten skall lämnas in även av den som inte har några bisysslor. Sid 10-17

18 Redovisningarna lämnas snarast till rektor senast den 1 september Fortsättningsvis redovisas nya bisysslor respektive upphörande av bisysslor, vilka angivits att gälla tills vidare, till rektor Ikraftträdande Dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 juli Av rektorsämbetet tidigare utfärdade bestämmelser dels den 10 augusti 1987 angående universitetsanställdas bisysslor, dels den 18 februari 1992 angående bisysslor upphörde därmed att gälla Affärer med anställdas företag och liknande Här avses affärstransaktioner med sådana företag där anställda har ett bestämmmande inflytande. Bestämmelser om statliga myndigheters upphandling finns i Lagen om offentlig upphandling (SFS 1992:1528). Denna finns bl a i en av ESV årligen utgiven publikation, benämnd EA, med ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet. Affärstransaktioner mellan institutioner och företag, i vilka lärare vid institutionen har ett ekonomiskt engagemang, skall - för att inte förtroendet för opartiskhet skall kunna ifrågasättas - underställas rektors prövning. Det bör dock noteras, att huvudregeln om affärsmässighet alltid gäller, oaktat rektors prövning. Enligt 4 lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, skall upphandling göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Vidare skall, enligt samma lagrum, anbud behandlas utan ovidkommande hänsyn. Av föreskrifterna i 4 om konkurrens och objektivitet följer att upphandling inte får ske från person som i egenskap av arbetstagare har att ta befattning med upphandlingsärendet. En sådan upphandling skulle ge säljaren möjlighet att påverka köparens beslut och därmed skaffa fördelar. Det innebär, exempelvis, att en prefekt inte får sälja varor eller tjänster till sin egen institution. I övriga fall krävs det ett särskilt beslut om upphandling skall få ske från en arbetstagare eller hos staten. Sådant beslut fattas vid universitetet som nämnts ovan av rektor. Om institution således avser att upphandla varor eller tjänster från en anställd vid universitetet, skall ärendet underställas rektors prövning innan beslut fattas. 1 Prefekterna uppmanas att iaktta försiktighet om opartiskheten hos någon som påverkar institutionens beslut i upphandlingsärendet kan sättas i fråga. Motsvarande gäller när universitetet säljer varor eller tjänster till anställd eller anställds företag. En ytterligare restriktion kan följa av reglerna om bisysslor. 1 Jfr rektorsämbetets beslut (dnr B /87). Sid 10-18

19 10.5 Personförsäkringar Betr tjänstereseförsäkring, se handboken Resebestämmelser. Frågor kan ställas till Katerina Tzova, avdelningen för personal och organisationsutveckling. I fråga om arbetsskadeförsäkringar, livförsäkringar, frivilliga gruppförsäkring o dyl hänvisas till personalhandläggare på resp. fakultetskansli Mobiltelefon och telekostnader Mobiltelefon som tillhandahålls av institutionen (motsv) är avsedd för tjänstebruk. Mobiltelefonräkning och ersättning för telesamtal från privatabonnemang (utlägg) skall vara försedda med samtalsspecifikationer. I fråga om mobiltelefonsamtal måste överenskommelse ha träffats om hur privatsamtal skall regleras, t ex genom kundfaktura eller löneavdrag. Om universitetet betalar även privatsamtalen utgör det en skattepliktig löneförmån och detta skall rapporteras i lönesystemet Juridisk person i undervisningen Allmänt Den undervisning som meddelas vid universitet och högskolor förutsätts bedrivas av anställda inom högskoleväsendet, varvid ersättning utgår i form av lön eller arvode. Om en institution saknar erforderlig kompetens för ett visst undervisningsmoment och behöver anlita någon som inte är anställd vid universitetet, skall ersättning i form av arvode utgå till den fysiska person som har meddelat undervisningen. Om en institution behöver anlita enskild firma eller en juridisk person (bolag, stiftelse, etc) i undervisningen på grund av att annan kompetens saknas eller inte är tillgänglig, måste frågan först prövas och beslut fattas - om ett eventuellt anlitande av juridisk person - innan undervisningsmomentet äger rum. Därvid kan i vissa fall förhandlingsskyldighet enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) föreligga Vem beslutar Nämnder vilka erhållit delegation i tillsättningsärenden fattar beslut i ärenden rörande anlitande av juridisk person i undervisningen. Nämnderna har rätt att till respektive ordförande överlämna beslutanderätten i dessa ärenden. Beslut i till ordförande överlämnat ärende skall fattas efter föredragning av kanslichef eller den han utser. Ärende av principiell natur avgörs av rektor. Följande förutsättningar skall gälla för att juridisk person skall kunna anlitas: 2 2 Rektorsämbetets beslut (2:1 i protokollet) Sid 10-19

20 - undervisningen skall utgöra ett viktigt, preciserat och relativt kort moment i utbildningen, - kompetenta lärare och/eller lämplig utrustning saknas inom universitetet för ifrågavarande undervisningsmoment och endast juridisk person står till buds. Vidare skall den som har ett ägaransvar gentemot företaget inte vara anställd inom högskoleväsendet Förhandling enligt MBL Förhandlingsskyldighet enligt MBL kan, som nämnts, föreligga i vissa fall. När universitetet står i begrepp att anlita arbetskraft, som inte kommer att anställas, gäller 38, som lyder: Innan arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för hans räkning eller i hans verksamhet utan att denne därvid skall vara arbetstagare hos honom, skall arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal för sådant arbete. Arbetsgivaren är vid förhandlingen skyldig att lämna den information om det tilltänkta arbetet som arbetstagarorganisationen behöver för att kunna ta ställning i förhandlingsfrågan. Första stycket gäller inte, om arbetet är av kortvarig och tillfällig natur eller kräver särskild sakkunskap och det inte är fråga om att anlita uthyrd arbetskraft enligt lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Första stycket gäller inte heller om den tilltänkta åtgärden i allt väsentligt motsvarar åtgärd som har godtagits av arbetstagarorganisationen. Om organisationen i särskilt fall begär det, är arbetsgivaren dock skyldig att förhandla innan han fattar eller verkställer ett beslut. Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa ett beslut innan förhandlingsskyldigheten enligt första stycket har fullgjorts. Begärs förhandling enligt andra stycket, är arbetsgivaren inte skyldig att skjuta upp beslutet eller verkställigheten till dess förhandlingsskyldigheten har fullgjorts, om det finns särskilda skäl mot uppskov. I fråga om förhandling enligt första och andra styckena skall 14 tillämpas. Har förhandling begärts enligt första eller andra stycket är arbetsgivaren skyldig att på begäran av arbetstagarorganisationen lämna sådan information om det tilltänkta arbetet som organisationen behöver för att kunna ta ställning i frågan. Sid 10-20

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2008-10-23 Kap 10 Regler anställda och

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2008-10-23 Kap 10 Regler anställda och 10 Regler i förhållande till anställda och... 2 10.1 Representation... 2 10.1.1 Allmänt om representation... 2 10.1.2 Bakgrund... 2 10.1.3 Extern representation... 2 10.1.4 Intern representation... 3 10.1.5

Läs mer

2010-04-30 Kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda. Ekonomiavdelningen

2010-04-30 Kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 13 REPRESENTATION OCH REGLER I FÖRHÅLLANDE TILL ANSTÄLLDA... 2 13.1 Representation... 2 13.1.1 Allmänt om representation... 2 13.1.2 Bakgrund... 2 13.1.3 Extern representation...

Läs mer

Representationsregler vid Högskolan i Borås

Representationsregler vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sida 1 (7) Representationsregler vid Högskolan i Borås Fastställda av rektor 2012-03-27 att gälla tillsvidare från och med 2012-04-01, reviderade 2013-12-01. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Lokala föreskrifter. Beslut 2011-09-22. Dnr EK2011-37. Föreskrifter för representation

Lokala föreskrifter. Beslut 2011-09-22. Dnr EK2011-37. Föreskrifter för representation Beslut 1 2011-09-22 Dnr EK2011-37 Rektor Föreskrifter för representation Bakgrund De allmänna reglerna om representation utgår från skattelagstiftningen och bestämmelser om vad som är avdragsgill kostnad

Läs mer

Policy rörande representation och gåvor

Policy rörande representation och gåvor 071210_KMH_Policy_representation.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy rörande representation och gåvor Beslutad av rektor 2007-12-10 Dnr 08/4 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Bilaga, Rektors beslut nr 159-06, 2006-11-07 Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Dokumentets syfte Universitetets syn på bisysslor Vad är bisyssla?

Läs mer

REGLER FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr GU 2019/1641 REGLER FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Eva Wiberg Ekonomienheten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 1. BEGREPPET REPRESENTATION 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR REPRESENTATION

RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 1. BEGREPPET REPRESENTATION 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR REPRESENTATION STYRDOKUMENT 2018-10-19 Diarienummer: GIH 2018/514 Beslutad av Rektor Beslutad: 2018-11-06 Ersätter: GIH 2017/30 Giltighetstid: Tillsvidare RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet REGLER Dnr V 2012/56 Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet Publicerad: Beslutsfattare : Handläggare: www.styrdokument.adm.gu.se rektor Hilding Sjödén Beslutsdatum: 2007-01-22. Beslut

Läs mer

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 Representationspolicy vid Högskolan i Gävle Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 REPRESENTATIONSPOLICY VID HÖGSKOLAN

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1. Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp för uppskattning och gästfrihet som Högskolan i Gävle mottar

Läs mer

REPRESENTATIONSREGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

REPRESENTATIONSREGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 193, 2018 REPRESENTATIONSREGLEMENTE FÖR Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat av kommunfullmäktige den 17 november 2014, 158 Detta

Läs mer

Policyn beslutad av rektor Beslutet ersätter alla tidigare beslut i ärendet.

Policyn beslutad av rektor Beslutet ersätter alla tidigare beslut i ärendet. Beslut 2007-05-16 Rektor Dnr 536/22/2007 POLICY FÖR BISYSSLOR Policyn beslutad av rektor 2007-05-16. Beslutet ersätter alla tidigare beslut i ärendet. Regler Södertörns högskolas bestämmelser och föreskrifter

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

178 Representationsreglemente Höörs kommun

178 Representationsreglemente Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-12 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/311 178 Representationsreglemente Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Representationsreglementet

Läs mer

REGLER OM BISYSSLOR OCH RAPPORTERING FÖR ANSTÄLLDA VID GOTEBORGS UNIVERSITET

REGLER OM BISYSSLOR OCH RAPPORTERING FÖR ANSTÄLLDA VID GOTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2018/1060 REGLER OM BISYSSLOR OCH RAPPORTERING FÖR ANSTÄLLDA VID GOTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.2014.1.1.1-3565 Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Dan Åkhagen Beslutsdatum: 2015-01-19

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för bisysslor Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2015-01-19 Rektor SLU.ua.2014.1.1.1-3565 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Dan

Läs mer

Policy och riktlinje för representation

Policy och riktlinje för representation Personal Gemensamt för staden Policy och riktlinje för representation - Policy/riktlinjer/regler Handläggare: Jan Persson Fastställare: Kommunfullmäktige Gällande from 2013-10-02 Policy och riktlinje för

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad kostnad, avdrag,

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Fastställd av kommunfullmäktige 201704-27, 53 Sida 2(8) Innehållsförteckning Policy för representation och personalförmåner... 3 Riktlinjer

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad kostnad,, och

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för bisysslor vid Högskolan i Skövde Rektor BESLUT 2018-11-20 Dnr HS 2018/868 Riktlinjer för bisysslor vid Högskolan i Skövde Härmed fastställs reviderade Riktlinjer för bisysslor vid Högskolan i Skövde. Detta dokument ersätter "Riktlinjer

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-11-01 Ersätter riktlinjer från 2008-07-01 Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Läs mer

BESLUT Dnr HS 2015/678

BESLUT Dnr HS 2015/678 HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-10-06 Dnr HS 2015/678 Riktlinjer för bisysslor Jag beslutar härmed om revidering av dokumentsnamn från Föreskrifter bisysslor, Dnr HS 2014/464 till Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinje för bisysslor

Riktlinje för bisysslor Riktlinje för bisysslor Riktlinje 2/2010 Gäller fr o m 101101 I bilagan nedan återfinns en listning över lagrum och kollektivavtal som kan härröras till bisyssloverksamhet. Bilaga 1 Lagrum och kollektivavtal

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR Birgitta Jönsson 0455-303120 2005-05-03 2006-04-06 POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2005 1 Representation Denna policy för representation och gåvor inom Karlskrona

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för representation i Tranemo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för representation i Tranemo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för representation i Tranemo kommun 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för representation i Tranemo kommun Diarienummer: KS/2013:584 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum:

Läs mer

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 Reviderad 2013-09-17 RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Policy och riktlinje för representation 1. Policy för representation Allmänhetens förtroende är av största betydelse

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Tf universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2011-09-16 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-09-16 Innehåll 1.

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-02-23 Handläggare: Lars B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden 17 mars 2009 Äldreförvaltningens förslag till beslut fastställs enligt bilaga till

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor UFV 2014/787 Riktlinjer för representation och gåvor Fastställd av rektor 2014-06-24 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Ansvar 3 1.2 Förutsättningar 4 1.3 Beslut 4 2 Representation 4 2.1 Extern representation

Läs mer

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande organ: Beslutad av: Datum för beslut: Giltighetstid: Handläggare: KS 2016/1678 Kommunledningssektorn/Kanslichef

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Riktlinje 2014-06-16 Riktlinje för Norrköpings kommuns representation KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2014. Representation är en viktig del i Norrköpings kommuns

Läs mer

Representation omfattar mat, dryck, gåvor och uppvaktningar.

Representation omfattar mat, dryck, gåvor och uppvaktningar. 2018-05-04 1 (5) PM Helena Meier Stadsledningskontoret Så här fungerar det med representation Det finns regler om representation i redovisningsreglementet. Den här informationen förtydligar vad de reglerna

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Inledning Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn. Bakgrund Riktlinjerna anger den norm som gäller för representation, uppvaktningar och gåvor inom Falköpings

Läs mer

Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor

Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2017-04-27, 119 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid:

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Styrdokument Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 87 Giltighetstid --2018-12-31 2 (5) Beslutshistorik

Läs mer

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 266 1 Innehåll Anvisningar för representation... 1 Eskilstuna kommun... 1 1. Inledning - Vad är representation?...

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2016-10-07 Per-Richard Lindgren 08-5909 7118 Dnr Fax KS/2016:345 per-richard.lindgren@upplandsvasby.se Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Universitets lärare, forskare

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet

Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2017-11-09 Dnr SU FV 1.1.6-0419-16 Helena Linnell Ulf Nyman Avdelningen för planering och ledningsstöd Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet 1. Inledande utgångspunkter

Läs mer

Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda. och förtroendevalda i. Katrineholms kommun

Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda. och förtroendevalda i. Katrineholms kommun Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument katrineholm.se Styrdokument Dokumentinformation Beslutshistorik

Läs mer

UFV 2014/937. Riktlinjer mot mutor. Fastställt av rektor 2014-08-19

UFV 2014/937. Riktlinjer mot mutor. Fastställt av rektor 2014-08-19 UFV 2014/937 Riktlinjer mot mutor Fastställt av rektor 2014-08-19 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Mutbrott 3 2.1 Lagstiftningen 3 2.2 Chefens eller annans medgivande eller vetskap 3 2.3 Allmänna bedömningsgrunder

Läs mer

Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet

Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet Regler för representation och gåvor Dnr: 1-806/2016. INNEHÅLL Inledning... 1 Beslut om representation... 1 Dispens... 1 Representation... 2

Läs mer

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 2017-02-21 DNR: Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och Publicerad: 2017-02-21 Beslutsfattare: Förvaltningschef Håkan Stenström Handläggare: Marianne

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar

Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar 1(8) Dnr SLU ua Fe.2012.1.0-1539 Ekonomiavdelningen STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Policy samt riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Ekonomiavdelningen

Läs mer

Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet

Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet Publicerad: 2017-03-07 Beslutsfattare: Håkan Stenström Handläggare: Karin Selling Beslutsdatum: 2017-03-07 Giltighetstid: Från och med mars 2017

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation. Antagen ändrad KS 2018/1406 ersätter KS 2013/1007

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation. Antagen ändrad KS 2018/1406 ersätter KS 2013/1007 Riktlinje Antagen 2014-06-16 ändrad 2019-01-28 Riktlinje för Norrköpings kommuns representation KS 2018/1406 ersätter KS 2013/1007 KOMMUNSTYRELSENS KANSLI 2 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor vid KMH

Riktlinjer för bisysslor vid KMH BESLUT Rektor 19-03-12 RF 2018:33 Dnr 19/6140 Riktlinjer för bisysslor vid KMH Föreliggande riktlinjer ersätter tidigare med dnr 18/646. Riktlinjer för bisysslor omfattar alla anställda såväl lärare som

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och m u- tor

Riktlinjer för representation, gåvor och m u- tor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 118-337/2009 SID 1 (9) 2009-12-16 Handläggare: Linda Moberg Telefon: 08-508 36 202 Till Äldrenämnden 9 februari 2010 Riktlinjer för representation, gåvor och m u-

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (18) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område)

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område) 1(5) ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA Namn Personnummer Anställd som vid (område) Anställningsgrad: % ÖVRIGA BISYSSLOR, DVS BISYSSLOR SOM INTE ÄR ATT HÄNFÖRA

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Dokumentbeteckning Riktlinjer mot mutor och andra oegentligheter

Dokumentbeteckning Riktlinjer mot mutor och andra oegentligheter Syfte Tydliggöra gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån samt vilka regler som gäller för användande av arbetsgivarens egendom och vid rekrytering. Gäller för Anställda och förtroendevalda

Läs mer

Representationspolicy för Ungdomens nykterhetsförbund

Representationspolicy för Ungdomens nykterhetsförbund Representationspolicy för Ungdomens nykterhetsförbund Antagen den: 180609 Antagen av: Förbundsstyrelsen Framtagen den: 2018-05-02 Framtagen av: Samuel Somo info@unf.se Representationspolicy Denna policy

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan ALLMÄNT I dessa riktlinjer anges hur vi arbetar med intern och extern representation på Ekonomihögskolan. Riktlinjerna är till största delen

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Uppdaterad 2017-07-01 Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Vad ska redovisas som intern representation? Personalfester (max 2/år), max 650 kr/person

Läs mer

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-04-12 Ansvarig för revidering: Personalchef Diarienummer: KS 15-5 Policy

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad 171106 Måltid är en i grunden privat levnadsomkostnad som den anställde ska betala själv. En måltid är en tillagad varm eller kall anrättning. Dit räknas

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd *

Skatteverkets allmänna råd * Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering Inkomsttaxering

Läs mer

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad 181016 Måltid är en i grunden privat levnadskostnad som den anställde ska betala själv. En måltid är en tillagad varm eller kall anrättning. Dit räknas

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om bisyssla 2011:3 beslutade den 26 september 2011 Innehåll och syfte Dessa riktlinjer innehåller information om bestämmelserna om bisysslor i 7 lagen (1994:260)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

Lathund för representation, gåvor m.m.

Lathund för representation, gåvor m.m. Lathund för representation, gåvor m.m. Måltid är en i grunden privat levnadsomkostnad som den anställde ska betala själv En måltid är en tillagad varm eller kall anrättning. Dit räknas t.ex. en sallad,

Läs mer

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser.

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser. 2011:16 Riktlinjer för representation i Tidaholms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27 Inledning Riktlinjer för Representation gäller samtliga kommunala verksamheter även verksamhet som bedrivs

Läs mer

Riktlinjer gällande mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda i Täby kommun

Riktlinjer gällande mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda i Täby kommun Fastställt av kommunstyrelsen Riktlinjer gällande mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda i Täby kommun Allmänt De lagregler om mutor och bestickning som finns omfattar alla anställda och

Läs mer

Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet

Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2017-11-09 Dnr SU FV 1.1.6-0419-16 Helena Linnell Ulf Nyman Avdelningen för planering och ledningsstöd Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet 1. Inledande utgångspunkter

Läs mer

Interna riktlinjer till representationspolicyn

Interna riktlinjer till representationspolicyn Sida 1(5) Enheten för ekonomi EvaLena Östlin, 054-701 10 15 evalena.ostlin@regionvarmland.se Datum 2015-03-01 enna eslubeslbebeslutad av regiondirektören 2015-03-01 Interna riktlinjer till representationspolicyn

Läs mer

Jäv, mutor och andra intressekonflikter 1. Jäv

Jäv, mutor och andra intressekonflikter 1. Jäv Jäv, mutor och andra intressekonflikter All offentlig förvaltning utförs på medborgarnas uppdrag och innefattar därmed ett särskilt ansvar att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. Inom Kulturrådet

Läs mer

Representation och andra kostförmåner vad gäller för universitet och högskolor. Kerstin Larsson Hanna Mörtberg SUHF:s inspirationsdag 2018

Representation och andra kostförmåner vad gäller för universitet och högskolor. Kerstin Larsson Hanna Mörtberg SUHF:s inspirationsdag 2018 Representation och andra kostförmåner vad gäller för universitet och högskolor Kerstin Larsson Hanna Mörtberg SUHF:s inspirationsdag 2018 Allmänt om förmåner Ersättning för arbete en anställd kan få i

Läs mer

Representation vid Uppsala universitet 1. Begreppet representation

Representation vid Uppsala universitet 1. Begreppet representation BESLUT 1(7) Beslut 2003-06-10 UFV 2003/1373. Reviderat 2007-12-03 UFV 2007/2023 och 2010-02-23 UFV 2010/266 Claes Falk Ekonomidirektör Ekonomiavdelningen Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress/Visiting

Läs mer

Bisyssla. Gäller för: Region Kronoberg

Bisyssla. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: 2.4.5 RGK Personaladministration (PA) Område: Arbetsgivarfrågor Giltig fr.o.m: 2018-04-19 Faktaägare: Monica Ranstad, förhandlingschef HR Fastställd av: Caroline Palmqvist, HR-direktör

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor vid KMH

Riktlinjer för bisysslor vid KMH Riktlinjer Personalenheten 2015-05-05 Maria Wennerström Dnr 15/373 Personalchef Riktlinjer för bisysslor vid KMH Dessa riktlinjer för bisysslor omfattar alla anställda såväl lärare som teknisk/administrativ

Läs mer

Reglemente för representation i Enköpings kommun

Reglemente för representation i Enköpings kommun 1 (9) Ärendenummer KS2014/248 Reglemente för representation i Enköpings kommun Gäller från och med 2014 Antagen av kommunstyrelsen den 2014-08-26, 168 2 (9) Innehåll 1. Allmänna riktlinjer... 3 1.1 Begreppet

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Representation vid internationella evenemang

Representation vid internationella evenemang TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2019-04-08 KS 2018/0951 Kommunstyrelsen Representation vid internationella evenemang Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom

Läs mer

Revidering av riktlinjer för representation

Revidering av riktlinjer för representation KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Christian Dahlmann Datum 2018-01-21 Diarienummer KSN-2018-0305 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för representation Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets (LTU) uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Många lärare, forskare

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för representation och gåvor i Antagen av fullmäktige 2017-12-07, 177, dnr 2017/0518 KS.017. Ersätter tidigare regelverken för representation samt gåvor antagna av fullmäktige 2006-02- 06, 27 Innehåll

Läs mer

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad 190605 Måltid är en i grunden privat levnadskostnad som den anställde ska betala själv. En måltid är en tillagad varm eller kall anrättning. Dit räknas

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-14 KS-2013/557.112 1 (3) HANDLÄGGARE Patrick Stenbacka 08-535 302 88 Patrick.stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Översyn av riktlinjer

Läs mer

Förbundsstyrelsens föreskrifter för representation inom Riksförbundet Unga Musikanter

Förbundsstyrelsens föreskrifter för representation inom Riksförbundet Unga Musikanter Förbundsstyrelsens föreskrifter för representation inom Riksförbundet Unga Musikanter Förbundsstyrelsen föreskriver följande. All representation inom RUM ska ingå som ett naturligt led i förbundets verksamhet.

Läs mer

Policy för representation

Policy för representation Policy för representation Beslutad av kommunfullmäktige den 28 januari 2019, 6/19. DnrKS2015.0551 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning... 3 2 Representation... 3 2.1

Läs mer

Vägledning om mutor. Inledning

Vägledning om mutor. Inledning 17-05-24 1(7) Vägledning om mutor Inledning Denna vägledning är en sammanställning av de rättsliga förutsättningar som gäller när en anställd vid Linköpings universitet (LiU) erbjuds eller erbjuder gåvor,

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2017:94 Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen Dokumentet beslutades den: 3 april 2017 Dokumentet gäller

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Instruktion angående bisysslor för anställda vid Malmö högskola

Instruktion angående bisysslor för anställda vid Malmö högskola Instruktion angående bisysslor för anställda vid Malmö högskola Inledning Från och med den 1 januari 2002 gäller nya regler i lagen om offentlig anställning (LOA) beträffande förtroendeskadliga bisysslor.

Läs mer