Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse"

Transkript

1 MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum att delegeringar sker slentrianmässigt på sina håll, har Socialstyrelsens föreskrifter gällande delegering skärps. Vårdgivares skyldighet att ha tillräckligt med personal med både reell och formell kompetens innebär att vårdgivare inte kan lösa brister i organisation och ledning genom delegering. Frågor om delegering är vanliga och behovet av förtydliganden inom detta område är uppmärksammat. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är ansvarig för att det skall finnas fungerande rutiner för delegering. Denna rutin syftar till att utifrån gällande lagstiftning klargöra för all personal vad som gäller vid delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunens särskilda boendeformer och ska därmed även underlätta arbetet för de yrkeskategorier som delegerar och de som tar emot delegation av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Som underlag till föreliggande arbetsordning har följande källor använts: SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen SOSFS 2001:17 Allmänna råd och föreskrifter om läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård SOSFS 1996:24 Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården SOSFS 2005:3 (S) SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag SOSFS 2009:6 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Definition av hälso- och sjukvårdsuppgifter, Socialnämnden 1999 Arbetsordning för läkemedelshantering inom särskilda boende former Bjurholm kommun Omsorgsnämden. 1

2 Hälso- och sjukvårdspersonal Den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. Inom kommunen finns sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som är hälso- och sjukvårdspersonal. Den som i annat fall vid vård, behandling eller undersökning biträder en legitimerad tillhör också hälso- och sjukvårdspersonalen. Det innebär att annan personal som åtar sig att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter är, när de utför dessa uppgifter, att betrakta som hälso- och sjukvårdspersonal. Formell kompetens Personal med legitimation för yrket eller godkänd högskoleutbildning som leder till yrkesexamen enligt särskild examensbeskrivning, innehar formell kompetens. Vederbörande anses då ha fått kunskaper och färdigheter som erfordras för att lösa arbetsuppgifter som utbildningen avser. Det är därmed inte så att man har behörighet att utföra alla arbetsuppgifter, som ingått i utbildningen. Den som genomgått gymnasieskolans omvårdnadsprogram har inte formell kompetens i lagens mening utan reell kompetens. Reell kompetens Personal skall genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning har visat sig vara reellt kompetent för uppgift som är avsedd att delegeras. I beslut som Socialstyrelsen meddelat i samband med anmälningsärenden inom läkemedelshanteringen preciseras följande egenskaper som viktiga för att kunna få en delegering inom läkemedelshantering: gott omdöme goda kunskaper noggrannhet Efter genomgång av någon form av vårdutbildning bör givetvis teoretiska kunskaperna vara av högre kvalitet. Erfarenhet, omdöme och noggrannhet är ytterligare faktorer som väger lika tungt som genomgången utbildning. Hälso- och sjukvårdsuppgifter Inom kommunen kallas "medicinska vård uppgifter" för hälso- och sjukvårdsuppgifter. Med hälso- och sjukvårdsuppgifter menas varje åtgärd som den som tillhör hälso- och sjukvårdpersonalen har att utföra direkt eller indirekt i förhållande till boende i samband med undersökning, diagnostik, vård eller behandling samt till förebyggande av sjukdomar och skador. Överlåtelse genom delegering Med delegering menas när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som är formellt kompetent för en hälso- och sjukvårdsuppgift, överlåter denna till någon som saknar formell kompetens, men innehar reell kompetens för uppgiften. Delegering kan ske när det utifrån ett helhetsperspektiv bättre svarar mot den boendes behov och under förutsättning att säkerheten inte äventyras. 2

3 Överlåtelse på annat sätt Person med formell kompetens överlåter till annan att utföra en hälso- och sjukvårdsuppgift där inte delegering krävs för att få utföra uppgiften. I dessa fall räcker det med muntlig och/eller skriftlig instruktion som kan kompletteras med regelrätt handledning. Beordrad I en akut nödsituation kan det bli nödvändigt att beordra utförandet av en viss uppgift. Detta är inte att betrakta som delegering. Ansvaret för uppgiften ligger kvar hos den som beordrat, men givetvis skall den som utför uppgiften göra den efter bästa förmåga. Eget ansvar - handräckning Om den enskilde har eget ansvar för t ex sin läkemedelshantering eller i de fall läkare beslutat att uppgiften är att betrakta som egenvård, behövs ingen delegering. Om den enskilde på grund av exempelvis ett fysiskt funktionshinder inte klarar någon del i läkemedelskedjan kan personal hjälpa till med denna uppgift. Det kallas handräckning och då krävs ingen delegation. Uppgiften utförs istället under den enskilde personens eget ansvar. Enstaka eller tillfälliga överlåtelse av arbetsuppgift Personalplanering och bemanning skall vara väl fungerande så att behov av tillfälliga delegeringar inte skall behövas. Möjlighet till muntlig delegering finns inte, utan samtliga delegeringar skall vara skriftliga. Krav på den som delegerar och delegeringsmottagaren är densamma. I en situation när t ex en sjuksköterska behöver hjälp med att överlämna en enstaka dos vid något eller några enstaka tillfällen och delegering inte hinns med återstår ett annat alternativ. Sjuksköterskan begär då hjälp av annan personal som utför arbetsuppgiften under sjuksköterskans ansvar. Den som utför uppgiften som omvårdnadspersonal (ej hälso- och sjukvårdspersonal) med ansvar för att göra det efter bästa förmåga. Sjuksköterskan är ansvarig för uppgiftens utförande. 2. Ansvar Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs så att den uppfyller kraven på god vård. Detta innebär bl.a. att vården skall vara säker och av god kvalitet samt tillgodose boendes behov av trygghet i vård och behandling. I hälso- och sjukvårdslagen föreskrivs att där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att ge en god vård. Nämnden är skyldig att anpassa bemanning så att krav på en vård av god kvalitet och säkerhet för boende kan tillgodoses samt att tillse att det finns personal med såväl formell som reell kompetens. Nämnden bestämmer hur verksamheten skall vara organiserad och definierar de uppgifter som verksamheten skall ha. 3

4 Verksamhetschef Verksamhetschef ansvarar för verksamheten och har ett samlat ledningsansvar, samt ansvar att ta fram och fastställa kvalitetssystem för planering, utförande, uppföljning och utveckling av verksamheten. Verksamhetschefen ansvarar för att personal som skall utföra olika arbetsuppgifter har erforderlig kompetens. Vid delegering över vårdgivargränser t ex mellan landsting och kommun, ansvarar verksamhetschef där delegeringsmottagaren arbetar, för att delegering är i överensstämmelse med säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet. Det är viktigt att verksamhetschef samverkar i frågor som rör delegering över verksamhets- eller vårdgivargränser. Sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar (MAS) MAS ansvarar för att boenden får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet och svarar för att beslut om att delegera ansvar för hälso- och sjukvårduppgifter är förenliga med god och säker vård. MAS är ytterst ansvarig för att delegeringarna sker på ett korrekt sätt och kan meddela restriktioner i fråga om delegeringar. MAS skall underrättas om antal delegeringar som görs. Om delegering inte bedöms vara förenlig med god och säker vård har MAS möjlighet att återkalla den. MAS behöver endast underrättas om de delegeringar som berör personer boende i särskilt boende och daglig verksamhet. Enhetschef Enhetschef svarar för en god personalplanering och ska hålla ansvarig sjuksköterska underrättad om förändringar i bemanning, organisation mm, när detta kan påverka delegeringen. Enhetschefen har skyldighet att leda, fördela och kontrollera arbetet vilket bl. a. innebär att vara informerad om medarbetarnas kompetens och förmåga att fungera i arbetet. Dessutom finns en skyldighet att samordna de olika insatserna enligt gällande författningar. Enhetschef ska ge sitt medgivande till att delegeringsmottagare tar emot delegering och utför en delegerad arbetsuppgift. Enhetschefen har också ett uppföljningsansvar av avvikerser i läkemedelshantering. Den som delegerar: sjuksköterka, arbetsterapeut eller sjukgymnast Den som avser att delegera har skyldighet att kontrollera delegeringsmottagarens kompetens och förmåga att utföra arbetsuppgiften. Den som delegerar ska: för mottagaren ange arbetsuppgiften och klargöra vilka teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att fullgöra arbetsuppgiften på ett fullgott sätt fråga om mottagaren anser sig ha tillräcklig utbildning och erfarenhet för uppgiften ansvara för sin bedömning om mottagaren har tillräcklig kunskap och erfarenhet Behov och lämplighet inför delegering kräver alltid en professionell bedömning dokumentera varje beslut om delegering 4

5 underrätta MAS om det fattade beslutet bevaka att arbetsuppgiften fullgörs på ett sådant sätt som är förenligt med god och säker vård ompröva beslutet om omständigheterna ej är förenliga med god och säker vård Delegeringsmottagare Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvar för hur hon/han fullgör sina arbetsuppgifter. Det egna yrkesansvaret utvidgas i den mån nya arbetsuppgifter tillkommer. När uppgifter utförs genom överlåtelse t ex delegering utförs uppgift under eget yrkesansvar. Den som delegerar ansvarar för sitt beslut att delegera d v s bedömningen av att mottagaren kan fullgöra sin uppgift. Mottagaren ska informera den som delegerar om sin förmåga att fullgöra arbetsuppgiften. Om delegeringsmottagare känner sig osäker eller inte kan åta sig uppgiften är han/hon skyldig att meddela detta. Studerande och elever Studerande (högskolan) och elever (gymnasiet) får inte självständigt utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter under sin praktiktid. Alla sådana uppgifter görs under handledarens ansvar. Uppgifter får inte överlåtas till studenter/elever som om de vore anställda i äldrehandikappomsorgen. Om studerande under studietiden anställs som vikarie jämställs den studerande med övriga anställda och kan därmed delegeras under förutsättning att hon/han uppfyller kraven på reell kompetens. Elever och studerande (i såväl grund- som påbyggnadsutbildning) får ej självständigt utföra sondmatning av boende som även har intravenös kateter eller epiduralkateter. Ansvar vid delegering mellan olika huvudmän Distriktsköterska ansvarar för hälso- och sjukvårdsuppgifter i ordinärt boende där vissa enskilda har insatser från hemtjänsten. Det innebär att landstingsanställd disktriktsköterska har ansvaret för läkemedelshanteringen för de personer som ej ansvarar själva för sin medicinering. Verksamhetschef i primärvården ansvarar för att distriktsköterskorna genomför delegeringar enligt gällande författningar. När en landstingsanställd distriktssköterska överlåter viss sjuksköterske uppgift till omsorgspersonal eller en undersköterska/vårdbiträde inom kommunal hälso- och sjukvård, t ex hemtjänsten, ska hon samråda med hemtjänstens arbetsledare. Verksamhetschef/vårdcentralschef i primärvården och MAS bör samverka i bl a delegeringsfrågor. 3. Hur och vad får delegeras För hälso- och sjukvårdsuppgifter hänvisas till definition av hälso- och sjukvårdsuppgifter som fastställts 2001 som får överlåtas av sjuksköterska genom delegering på annat sätt får överlåtas av sjuksköterska får överlåtas av sjukgymnast/arbetsterapeut genom delegering 5

6 på annat sätt får överlåtas av sjukgymnast/arbetsterapeut som inte får överlåtas Tillvägagångssätt Följande förslag till innehåll och metod skall ses som ett stöd. Det kan dock vara aktuellt att lägga till vissa delar eller uppgifter som anses nödvändiga som fördjupning: samråd med ansvarig enhetschef om lämplighet att delegera till just den aktuella personen avsätt tid för möte med person som du avser att delegera. Här kan den som delegerar planera för både ett eller flera tillfällen beroende på vilka kunskaper och erfarenheter som delegeringsmottagaren har, samt vilken uppgift som skall delegeras Förbered genom att: kontrollera eventuella referenser (om personen tidigare haft delegering inom annan verksamhet kontrollera hur det fungerade) bestäm omfattningen/uppläggningen av teori och praktik skall använd checklista och checka av varje delmoment som genomförs Mötet/mötena med delegeringsmottagare: ta reda på tidigare erfarenheter och utbildningsbakgrund definiera uppgiften som skall delegeras och klargör vilka teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att kunna fullgöra uppgiften på ett fullgott sätt gå igenom gällande lagstiftning som är aktuell för detta ändamål Läkemedelshantering Använd lokal arbetsordning och FASS tillsammans med vikpärm som innehåller: ordination förvaring aktuella dispenseringssystem läkemedelsformer vanliga läkemedelsgrupper iordningställande överlämnande uppföljning av givet läkemedel vidbehovsmediciner rapportering till sjuksköterska Insulininjektion Använd lokal arbetsordning i läkemedelshantering, vikpärm "Delegering" samt nedanstående broschyrer (kan beställas från Novo kundservice, telefon: ) "En handbok för dig som injicerar insulin" "Hjälpredan till dig med typ2-diabetes" "Så här använder du din penset" 6

7 Dessa kunskaper behövs för att få delegation: sjukdomen diabetes tecken på högt och lågt blodsocker sena komplikationer vid diabetes insulin och injektionsmaterial material för självkontroller, här kan också MTP-pärmen och handhavandebeskrivning för blodsockerapparat bli aktuella injektionsteknik praktisk injektion teknik under sjuksköterskans tillsyn/handledning dokumentation Vidbehovsmedicin Utgå från lokal arbetsordning i läkemedelshantering och FASS. Delegering ges vid vissa sjukdomstillstånd som: kärlkrampsanfall epilepsianfall astmaanfall specifik smärta endast inom boendeenheter som inte har sjuksköterska inom enheten dygnet runt. Detta gäller också vid delegering av vid behovs läkemedel: förvaring av vidbehovsmediciner separat från övriga läkemedel dokumentation i omvårdnadsjournal uppföljning av läkemedelseffekter rapportering till sjuksköterska i direkt anslutning till att dos ska överlämnas alternativt har överlämnats avvikelsehantering Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter Utgå från annan specifik lagstiftning, handbok i Hälso- och sjukvård samt lokala rutiner/instruktioner/program. Gå igenom: teori och praktik MTP -pärm och lokala rutiner i de fall medicintekniska produkter nyttjas dokumentation rapportering till ansvarig sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut 4. Beslut och uppföljning Efter genomgången teori, praktik, referenstagning samt kunskapstest görs bedömning om huruvida personen i fråga är lämplig att åta sig delegering. Kunskapstest framställd som ett hjälpmedel vid bedömningen sparas i delegeringsregister. Den som avser att delegera är alltid 7

8 skyldig att fråga delegeringsmottagaren om hon/han anser sig ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att utföra uppgiften. Kontroll av reell kompetens En grundläggande regel är att den som delegerar kontrollerar om personen har en praktisk erfarenhet samt innehar kunskap som krävs. Dessa faktorer kontrolleras genom referenstagning, egen observation och kunskapstest. För att en person skall komma i fråga för delegering skall hon/han kunna identifiera boenden inom enheten, känna till gällande rutiner i verksamheten, ha insikt i sitt arbete samt känna verksamheten. Teoretiska kunskapstest när det gäller läkemedelshantering i allmänhet och insulin- och Waran i synnerhet, finns framtagna som redskap för att förvissa sig om delegeringsmottagarens teoretiska kunskaper. Dessa tester ska göras av henne/honom enskilt. Dessutom skall person som får delegation praktiskt uppvisa att hon/han kan utföra uppgiften på ett säkert sätt. Delegeringen dokumenteras skriftligen på därtill avsedda blanketter, vilka undertecknas av den som delegerar, delegeringsmottagaren, enhetschef samt MAS. Uppföljning av delegeringsbeslut skall göras då verksamheten omorganisation, bemanningen förändras, nya tekniker eller rutiner införs eller i samband med att en delegering skall förnyas. När delegeringar upphör skall man alltid överväga om delegeringen är nödvändig eller om den kan avslutas. Uppföljningen bör bestå av ett samtal mellan berörda parter, med inslag av handledning/undervisning samt även kunskapstest, i de fall den som delegerar beslutar om det. 5. Giltighet och tidsbegränsning Tidsbegränsning Ett delegeringsbeslut kan inte utfärdas att gälla tillsvidare. Ett beslut ska endast följa den tidsperiod som är nödvändig och kan som längst vara ett år. När delegeringsmottagaren slutar Vid anställningens upphörande eller vid tjänstledigheter upphör delegeringsbeslutet att gälla. I de fall någon personal under studieledighet tillfälligt tjänstgör under helger och ledigheter på sin ordinarie arbetsplats, kan man dock få möjlighet att behålla sin delegering. Detta gäller under förutsättning att den som delegerat anser att det är förenligt med en god och säker vård. När den som delegerat slutar Om den som delegerar tar tjänstledigt eller slutar sin anställning kan delegeringar gälla under högst tre månader därefter. Under denna övergångsperiod får en annan som är formellt kompetent ansvara för att se över de aktuella delegeringsbesluten och avgöra om dessa skall förnyas eller inte. 8

9 Antal delegeringar/utfärdare Någon exakt norm när det gäller hur många delegeringar man kan ansvara för och hinna följa upp så att vården blir god och säker sätt, kan inte anges. En riktlinje är dock att samtliga delegeringar skall kunna göras under säkra och trygga villkor där den som delegeras har tid att göra sin bedömning av reell kompetens och därefter också kan handleda och följa upp delegeringen med regelbundenhet. Arkiveringsregler Delegeringsbesluten skall arkiveras och sparas i två år efter det att giltighetsdatumet passerat. Arkivering sker inom boendeenheten hos ansvarig sjuksköterska och skall förvaras oåtkomligt för obehöriga. Därefter kan delegeringsbesluten kasseras. 6. Återkallelse/indragning av delegeringsbeslutet Orsak När en delegerad arbetsuppgift inte kan utföras i enlighet med god och säker vård är man skyldig att återkalla delegeringen. Exempel på sådana situationer är: - när delegeringsmottagaren själv ber om att delegeringen skall återkallas - när delegeringsmottagaren inte visat sig inneha gott omdöme, goda kunskaper eller vara tillräckligt noggrann - när de organisatoriska förutsättningarna inte är ändamålsenliga. Det kan t ex vara situationer då bemanningen är för låg eller när personalplaneringen i övrigt inte är fullgod eller då brister i lokaler och utrustning ej medger goda förutsättningar Vem återkallar? Sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut är ansvariga för sina delegeringsbeslut och är därmed den som i första hand återkallar delegeringsbeslutet. I de fall en kollega upptäcker brister som gör att delegeringen inte garanterar hög säkerhet och god kvalitet i vården är denna skyldig att tillse att delegeringen återkallas. Om MAS finner ett delegeringsbeslut oriktigt i förhållande till lagstiftning eller andra omständigheter kan hon återkalla beslutet. Konsekvenser En återkallad delegering ska inte ses som ett straff mot en enskild personal, även om det kan upplevas kränkande de gånger det inträffar. Delegering är aldrig en rättighet. Att ha möjligheten att åta sig uppgifter genom delegering bygger på förtroende mellan den som delegerar och delegeringsmottagaren. I lagstiftning finns inga bestämmelser för hur lång tid en delegering ska vara återkallad. Inte heller kan MAS generellt ange tidsperiod för återkallelse. Varje övervägande måste göras från fall till fall. Den som delegerar avgör om framtida delegering kan bli aktuell. Givetvis måste den som får sin delegering återkallad, få information, av den som återkallar, om vad orsak till återkallelsen är samt vad som krävs för att på nytt kunna uppfylla kriterierna för reell kompetens. Om återkallelsen beror på bristande kunskaper kan delegeringsmottagaren genom fortbildning/studier höja sin kompetens och därigenom uppfylla kraven på reell kompetens. 9

10 Om återkallelsen istället grundar sig på brister i organisation och lokaler måste dessa brister rättas till av verksamhetschefen, innan man på nytt kan överväga en delegering. Ingen som får sin delegering återkallad kan dock kräva att få ett besked om tidpunkt för ny delegering. Detta avgörs av den som beslutat om och senare återkallat delegeringen. Avvikelser vid delegering Avvikelser gällande delegering skall rapporteras enligt äldre- och handikappomsorgens avvikelsehanteringssystem. Det är utomordentligt viktigt att det framkommer om det finns brister som leder till svårigheter inom delegeringsområdet bl. a. för att medicinskt ansvarig sjuksköterska skall kunna tydliggöra hinder för verksamhetschefer och politisk ledning. Avvikelser inom området anges under lämplig rubrik i avvikelsehanteringen. Innan den skickas in till MAS skall ansvarig sjuksköterska tillsammans med enhetschef och övrig personal ha en genomgång och analys det som inträffat. Analysen leder till åtgärder som vidtas för att förbättra kvalitet och säkerhet. Tillämpningsföreskrifter för läkemedelshantering Bilaga 1 Delegering 1. Uppgiften att från doseringshjälpmedel överlämna iordningställda doser. 2. Uppgiften att från originalförpackning iordningställa och/eller överlämna ordinerade receptfria tarmreglerande medel. Under punkt 2 kan receptfria tarmreglerande i form av tabletter, suppositorier, flytande, droppar, klysma eller dospulver/granulat delegeras. 3. Uppgiften att iordningställa och ge injektion av insulin med insulinpenna. Under punkt 3 kan endast injektion med insulinpenna delegeras. Injektion med spruta och kanyl är förbehållen sjuksköterska. 4. Uppgiften att överlämna ordinerade vidbehovs-läkemedel från originalförpackning eller från iordningställd dos vid epilepsi- astma- och krampanfall samt specifik smärta och sömn utifrån aktuell läkemedelslista. Före eller efter överlämnandet ska kontakt tas med ansvarig sjuksköterska. Inom primärvård kan annan överenskommelse göras. Kommunal hälsosjukvård: När vidbehovs-medicin överlämnats inom kommunen ska dosen dokumenteras i omvårdnadsjournal. Primärvård: När vidbehovs-medicin överlämnas inom primärvården ska dos signeras på särskild signeringslista för vidbehovs-läkemedel. 10

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Region Stockholm Innerstad Sida 1 (7) Reviderad Sjuksköterskor 2014-05-16 REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Sida

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7)

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) Sida 1 (7) 2016-11-15 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 2 Definitioner... 3

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinje 2/ Delegering Rev. 2018-06-27 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Allmänt

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Ansvarig Upprättad av Berörda verksamheter Fastställd datum Dokumentnamn Diarienummer Rutin för delegering Syfte Regelverk Beskrivning

Ansvarig Upprättad av Berörda verksamheter Fastställd datum Dokumentnamn Diarienummer Rutin för delegering Syfte Regelverk Beskrivning Ansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Hälsa och Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet).

Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet). Riktlinje 3/ Delegering LSS Rev. 2017-06-22 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för delegering av medicinska hälso- och sjukvårdsuppgifter inom LSS (gruppboende,

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-02-15 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering på Sida 2

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Delegering Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas) ÖRKELLJUNGA Från denna anvisning får avsteg göras endast efter

Läs mer

Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård.

Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård. 1 (6) 2016-01-20 reviderad 2016-08-24 Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård. Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal överlåter

Läs mer

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOSFS 1997:14 (M) A. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2 B. Inledning Formell Reell kompetens...

Läs mer

Delegering. Vem får delegera?

Delegering. Vem får delegera? Vem får delegera? Den som överlåter en arbetsuppgift för vilken det krävs formell kompetens till någon som saknar sådan kompetens svarar för att den som fått uppgiften har förutsättningar att fullgöra

Läs mer

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering.

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering. Dokumenttyp Rutin Delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Bilaga 3 Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen

Läs mer

RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI

RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Rutin delegering av läkemedel

Rutin delegering av läkemedel Ansvarig för rutin Avdelningschef Vård- och äldreomsorg Upprättad (av vem och datum) Victoria Azad, enhetschef, Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp, Reviderad (av vem och datum)

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2016-05-27 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Version 7 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter DIARIENUMMER DNR 2016.052 SIDA 1/11 GILTIGT INOM DOKUMENTANSVARIG SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA ERSÄTTER DNR 2013.039 GODKÄNT DATUM GODKÄNT AV 2016-03-22 SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Rutiner för. Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Rutiner för. Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Rutiner för hälso- och sjukvård Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Beslutad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutsdatum 2018-11-09 Senaste revidering Tidigare revideringar Giltighetstid

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Diarienummer: Socialförvaltningen Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Gäller från: 2017-01-27 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: MAS Utarbetad av:

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Antagen av vård- och omsorgs nämnden 2016-09-06 Dokumentet gäller som längst fram till 2020-09-06 Dokumentägare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

Karlsborgs ~ kommun J

Karlsborgs ~ kommun J Karlsborgs ~ kommun J Rutin för delegering av medicinska arbetsuppgifter Dokumenttyp: Reviderad rutin Diarienummer: 2017-62 Beslutande: Socialchefen Gäller fr.o.m.: 2017-05-02 Reviderad: 2013-11-28, 2014-05-20,2016-01-18,

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Gällande Löpnr.: Dokumentklass Riktlinjer Anders Engelholm, Gurli Edlund, Markku Paanalahti. Version: 1.0 Datum: 2017-05-30 Sida 1(6)

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT Riktlinje Utgåva Antal sidor 8 Dokumentets namn Delegering ansvarsfördelning Utfärdare/handläggare Irene Johansson Margareta Oswald Medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehabilitering Datum 2010-08-10 Reviderad

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Riktlinje för delegering, sjuksköterska 1(5) Gunnel Wessbo, 0322-600707 gunnel.wessbo@vargarda.se Antagen: Antagen av: MAS Uppföljningsansvar: MAS Uppföljning: rutinen gäller tills vidare Riktlinje för

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9 Delegering - medicinskrättslig. 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 9 Delegering - medicinskrättslig 3 9.1 Allmänt 3 9.2 Ansvar 3 9.2.1 Formell/reell

Läs mer

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2017 Sökord i diariet: Delegering Målgrupp: Diarienummer: VON F 2017/00357 Giltig fr.o.m. 2017-05-15 Giltigt

Läs mer

Dokumentnamn Framtagen av Granskad av 4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Dokumentnamn Framtagen av Granskad av 4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Framtagen av Granskad av 4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Enhetschef för hälso- och sjukvård Enhet Datum Gäller till och med Ersätter Vård- och Omsorg 2012-01-03 2014-01-01 Uppdateras

Läs mer

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Dokumentnamn: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2015-05-25

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson Giltig f o m: 2015-03-01 Lagstiftning,

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (11) Ansvar för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2018-07-05 Revideras 2020-07-05 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-10 Beslutad av 1(10) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Delegering Denna

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Riktlinje Delegering av Hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje Delegering av Hälso-och sjukvårdsuppgifter Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig f o m: 2019 05 01 Lagstiftning, föreskrift:

Läs mer

RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS INNEHÅLL KOMMUN.

RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS INNEHÅLL KOMMUN. RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS KOMMUN. INNEHÅLL Rutin för delegering av medicinska insatser i Älvsbyns kommun.... 1 Syfte... 2 Målgrupp... 2 Bakgrund... 2 Ansvar och roller... 2

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Riktlinje för delegering, arbetsterapeut och fysioterapeut 1(5) Gunnel Wessbo, 0322-600707 gunnel.wessbo@vargarda.se Antagen: Antagen av: MAS/MAR Uppföljningsansvar: MAS/MAR Uppföljning: gäller tills vidare

Läs mer

Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter Sida 0 (9) 2018 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård UPPRÄTTAD AV

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun Socialförvaltningen MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Delegering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS.

Läs mer

Delegering: kommunalrättslig (KL); beslut. medicinrättslig (PSL); arbetsuppgifter. arbetsmiljö, miljö och säkerhet; arbetsuppgifter

Delegering: kommunalrättslig (KL); beslut. medicinrättslig (PSL); arbetsuppgifter. arbetsmiljö, miljö och säkerhet; arbetsuppgifter Delegering: kommunalrättslig (KL); beslut medicinrättslig (PSL); arbetsuppgifter arbetsmiljö, miljö och säkerhet; arbetsuppgifter 6 kap. 1-3 Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer

Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter Omvårdnadsförvaltningen Enhet/Handläggare Markku Nikula Datum 2007-09-04 Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter Delegering Sjuksköterskan, sjukgymnasten och arbetsterapeuten får

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård

Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Allmän del Reviderat 2019 Materialet är utarbetat av länets MASar och MARar i samarbete med Högskolan Dalarna. Författarna

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för Läkemedelshantering

Riktlinjer för Läkemedelshantering Riktlinjer för Läkemedelshantering Antagen av: Utbildnings- och omsorgsnämnden, 2018-12-04 135 Senast reviderad: ÄKF-nummer: Handläggare/författare: Britta Gustavsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer

Delegeringsutbildning. Version 1 Del 1

Delegeringsutbildning. Version 1 Del 1 Delegeringsutbildning Version 1 Del 1 Delegeringsförfarande 1. Utbildning - Allmänt om delegering - Läkemedelshantering - Diabetes och insulin 2. Kunskapstest - Allmän läkemedelshantering - Diabetes/insulin

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter - riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter - riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter - riktlinje Dokumenttyp: Riktlinje Giltligt f.r.o.m: 2017-12-15 Befattning: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 9 Version: Upprättad av: Gun Andersson

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer utarbetade för: Socialtjänstens hälso- och sjukvård Kvalitetsområde: Delegering Framtagen av ansvariga tjänstemän: Medicinskt

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Skara den 21 november 2011 Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköt. Innehållsförteckning DELEGERING... 3 Personalplanering...

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2015-09-25 Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Utvecklingsledare HSL Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Riktlinje för delegering av medicinska

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2014-06-12 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Delegering av Läkemedel

Delegering av Läkemedel RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: God Läkemedelsbehandling/hantering Processägare: MAS och EPA-chef Annica Hellkvist Version: 1 Giltig fr.o.m. 2017-06-01 Processledare/ansvarig för revidering:

Läs mer

Att arbeta som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen i Växjö kommun

Att arbeta som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen i Växjö kommun Att arbeta som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen i Växjö kommun I kommunens hälso- och sjukvård enligt 18 HSL ställs stora krav på sjuksköterskans förmåga att arbeta självständigt. Hon/han ska planera

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter. Läkemedelshantering

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter. Läkemedelshantering Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter Sida 0 (5) 2019 Läkemedelshantering UPPRÄTTAD AV MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTERSKOR

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1(8) Dnr 0187/11-014 7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras att hälsooch sjukvårdspersonalen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-08-06 Riktlinje angående delegering av arbetsuppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Delegering inom tandvården. Anders Alexandersson, jurist på Rättsavdelningen

Delegering inom tandvården. Anders Alexandersson, jurist på Rättsavdelningen Delegering inom tandvården Anders Alexandersson, jurist på Rättsavdelningen Många regler Hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och patientsäkerhetslagen, är inte detaljstyrande. Lagarna reglerar hur

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i. kommunal hälso- och sjukvård. Allmän del. Reviderat

Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i. kommunal hälso- och sjukvård. Allmän del. Reviderat qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty Allmän del Reviderat 2018-03-23 Materialet är

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor,

Meddelandeblad. Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Delegering av Läkemedel

Delegering av Läkemedel RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: God Läkemedelsbehandling/hantering Processägare: MAS Version: 1 Giltig fr.o.m. 2016-02-01 Processledare/ansvarig för revidering: MAS Ersätter: Kompletterar

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Delegering. Riktlinje om delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Av Monica Örmander, MAS Ersätter dokument från

Delegering. Riktlinje om delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Av Monica Örmander, MAS Ersätter dokument från Socialförvaltningen Delegering Riktlinje om delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Av Monica Örmander, MAS 2016-04-01 Ersätter dokument från 2012-06-01 Dokumentet Arbetsuppgifter som räknas till hälso-

Läs mer

Remissvar Motion (V) Inför konkurrens på lika villkor inom Hemtjänsten/hemsjukvården, dnr 17KS396

Remissvar Motion (V) Inför konkurrens på lika villkor inom Hemtjänsten/hemsjukvården, dnr 17KS396 Sid 1 (5) 2017-12-04 Dnr 17ON320 Yttrande Handläggare Lisa Hartung, Lena Isokivelä Omvårdnadsnämnden Remissvar Motion (V) Inför konkurrens på lika villkor inom Hemtjänsten/hemsjukvården, dnr 17KS396 Förslag

Läs mer