Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet"

Transkript

1 Syftet med studiecirkeln är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva och vilka konsekvenser de får. Hela poängen är alltså att människor ska få ta till sig inriktningen på sina egna villkor och bli inspirerande. Vi vill att var och en ska kunna bära sin egen version av framtidspartiet Socialdemokraterna inte säga vad som är rätt eller fel i relation till strategin. Till skillnad från i workshopen om Socialdemokraterna - framtidspartiet, där man ska jobba snabbt, har en studiecirkel en mer reflekterande karaktär. Syftet med en studiecirkel är folkbildning och att människor ska få gott om utrymme för diskussion och reflektion. Du som är handledare kan själv välja vilka av övningarna som du tycker bör genomföras, beroende på tillgänglig tid och på målgrupp och syfte. Se häftet som ett smörgåsbord av olika övningar och aktiviteter som du efter eget huvud sätter samman till ett bra upplägg. Det går naturligtvis också bra att be deltagarna svara på en annan fråga än den som står i häftet, t ex. Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Varje del består av ett antal frågor. Upplägget är genomgående att deltagaren först tänker och svarar själv och sedan diskuterar tillsammans med de andra i gruppen för att finna ett gemensamt svar. Ibland finns det alternativ att välja mellan. De är olika sätt att tänka på, ofta utifrån hur olika människor resonerat i olika sammanhang.

2 2 (8) I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. Det ideala ur ett pedagogiskt perspektiv brukar vara 7 12 deltagare, inklusive ledaren. Men det kan vara 3 20 deltagare i en cirkel. I en studiecirkel deltar man fritt och frivilligt, och oftast finns ingen färdig kursplan. I en studiecirkel utgår man från deltagarnas behov och tar vara på allas erfarenheter. Det här materialet skiljer sig från traditionella studiecirkelmaterial. Materialet har en färdig modell och metod som deltagarna bör följa. Metoden visar vägen till målet om deltagarnas egna samt gruppens gemensamma ställningstaganden. Men det finns naturligtvis alla möjligheter att komplettera detta material med annat, till exempel aktuella nyhetsartiklar. Du som leder en studiecirkel väljer alltså själv vilka delar som ska ingå. För att studiecirkeln ska vara givande och skapa förståelse för Socialdemokraterna framtidspartiet krävs det dock att vissa av övningarna genomförs, framförallt är det viktigt att minst en övning från varje del finns med. Studiecirkeln är en demokratisk studie- och diskussionsform som bygger på allas aktiva deltagande. Respekt för varandra är viktigt. Ingen person får dominera diskussionerna. Alla bör få komma till tals och ungefär lika mycket. Beslut bör fattas i öppen och demokratisk anda. Cirkelledaren fungerar som en guide och inspiratör och leder gruppens arbete framåt. Men det är i samspelet mellan cirkelledaren, deltagarna och materialet som nya insikter och kunskap växer fram. Glöm inte att kontakta och rapportera studiecirkeln till ABF lokalt. De kan hjälpa dig att starta cirkeln samt ge dig information om alla de formella krav som finns för att studiecirkeln ska få ekonomiskt stöd. I studiecirkelformen är det lämpligt att göra varje fråga på ungefär 40 minuter, för att ge utrymme för diskussion och reflexion. Ledaren har ansvar för att samordna arbetet, förbereda träffen/träffarna och skaffa fram material som behövs. Eftersom materialet innehåller en metod som tar gruppens deltagare till både egna och gemensamma ställningstaganden är det viktigt att utse en eller flera som antecknar.

3 3 (8) Cirkelledaren/handledaren fungerar som en guide och leder gruppens arbete framåt. Han eller hon får gärna vara en inspiratör och dela med sig av sina kunskaper men bör inte fastna i föreläsarrollen. Ledarrollen handlar mycket om att skapa en bra stämning i gruppen, få i gång samtal och diskussion, göra all delaktiga, tydliggöra vägval, hantera eventuella problem, reda ut oenighet i gruppen och leda gruppen mot det gemensamma målet. Nyckelordet är dialog, och ofta handlar ledarskapet mer om att ställa frågor än om att ge svar. Som ledare av en studiecirkel bör du ha ett coachande förhållningssätt. Det bygger på att deltagarna själva ska försöka hitta svaren. Några bra frågor: o Var vill vi? Vad är målet? Beskriv! o Hur kan vi nå dit? Vilka alternativ finns? o Vad är det bästa alternativet? Vad är det första steget för att genomföra det? Ge alla deltagare ungefär lika stort utrymme och försök ta vara på allas erfarenheter. Gå en runda. Då får alla chansen att säga något, och alla får ungefär lika stort utrymme. Ställ riktade frågor av typen Anni vad tycker du? Vissa måste tilldelas ordet för att säga något. Samtidigt har man förstås rätt att passa. Ställ en följdfråga för att locka fram mer ur en deltagare som svarat kort. Agera jokern i leken. För in tankar och idéer som inte annars finns i gruppen. Lyft särskilt fram sådant som ger en tydlig förståelse av vad strategin innebär. Försök styra in diskussionen på ämnet igen om det svävat i väg. Ställ en uppföljningsfråga. Inled kort med att berätta om bakgrunden till arbetet (behov av organisationsutveckling och större tydlighet) samt vad det syftar till: att utveckla Socialdemokraterna långsiktigt, så att vi vinner valen 2014 och 2018 så att vi kan skapa en bättre framtid för människor. Är det en grupp som du tycker att det är lämpligt för, inled avsnittet om inriktningen med en diskussion kring våra värderingar genom att låna ett lämpligt avsnitt ur studiecirkeln om ideologi från medlemsutbildningen. Den ligger på Studieportalen - socialdemokraterna.abf.se. En bra idé är att gå igenom sid 1-25 i materialet på en träff. Avsluta med möjlighet till reflektion och frågor.

4 4 (8) Var inte lärare! Låt deltagarna själva ta del av materialet. Men det är en bra idé att gemensamt läsa upp varje fråga kort innan man funderar själv, så att alla ha förstått den på samma sätt. Vissa övningar ska man tänka själv först, sen diskutera i grupp. Det är därför bra om gruppen gör upp om ifall alla ska få redovisa sin åsikt innan man börjar diskutera eller om man ska ta diskussion på en gång. Om det är lämpligt, låt deltagarna arbeta i grupper om 4-5 personer per grupp. Redovisa gärna vad grupperna kom fram till i helgrupp på några frågor. Anpassa vilka frågor man talar om och hur länge utifrån deltagare och syfte. Om du tycker att en viss frågeställning i materialet inte passar för den grupp du ska hålla för gör då en egen frågeställning! Resan är minst lika viktig som målet! Det vill säga: en bra diskussion kring strategin är det viktigaste, snarare än att man på kort tid kommer fram till de allra bästa svaren på alla frågor. Studiecirkelmaterialet kan också användas för att göra en snabb workshop på 2-4 timmar för att t ex planera verksamhet. På Studieportalen (socialdemokraterna.abf.se) finns ett urval av övningar i ett särskilt häfte och en egen handledning som är anpassad efter ett sådant upplägg. De övningar som ingår i workshopshäftet är ett urval av övningarna i studiecirkeln. Fråga Syfte Kommentar Vilka omvärldsförändringar tycker du har haft störst betydelse för er lokalt eller den fråga du arbetat med de senaste fem åren? Att utgå från omvärlden och samhällsproblemen i förändringsarbetet Delar av kriskommissionens rapport kan användas vid längre övning. Se d/kriskommissionen/omstartforsocialde mokratin.pdf 2.1 Vad anser du är orsaken till att människor tror att framtiden blir sämre än i dag? Ringa in den förklaring nedan som du själv tror mest på. Att få deltagarna att höja blicken och fundera på vad som är hoten mot en bättre framtid

5 5 (8) 2.2 Vad tror du är huvudorsaken till att man inte tror att de politiska partierna sitter på lösningarna för framtiden? Skriv ner dina svar och diskutera sedan i grupp. 3.1 Vad tror du är huvudorsaken till att yngre generationer i minskande utsträckning röstar på Socialdemokraterna? 4.1 Vad tror du är huvudorsakerna till att människor har denna bild av Socialdemokraterna i dag? Reflektera sedan kring visionen. Hur tycker du att värderingsorden nedan hänger samman med de olika orden i visionen? 1.2 Vad betyder visionen för dig? Vad säger den om vad vi vill göra och vilken politik vi ska driva? Går den att koppla till varför du är medlem i Att diskutera kring politikens roll i samhället och för att skapa en bättre framtid Att få upp ögonen för S stora utmaning ur ett generationsperspektiv Att skapa en gemensam nulägesbild Att visa att vi själva påverkar bilden av oss Att ge visionen ett politiskt djup Att människor ska göra visionen till sin egen, att hitta en egen version av den Det finns ett alternativ som är att yngre inte delar våra värderingar. Det alternativet är lite lurigt det är nämligen inte så. Däremot röstar de som delar våra värderingar på Mp i högre utsträckning. Möjlig följdfråga: Socialdemokraterna uppfattas i dag i betydligt högre utsträckning vara ett parti för äldre snarare än yngre människor. Vad beror det på? Många undrar hur siffrorna skiljer sig åt mellan olika landsändar. Faktum är att skillnaderna inte är så stora. I storstad är det fler som tycker att S är gammalt och trött och vill bevara gamla system. I övriga landet svarar fler vet ej på de frågorna, men S leder fortfarande. I övriga frågor är det inga signifikanta skillnader. Dvs profilen ser lika dan ut i hela landet, men styrkan i det negativa varierar något. Kan fördjupas genom partiprogram eller studiecirkel om ideologi.

6 6 (8) Socialdemokraterna? 2.1 Vad är den största framtidsutmaningen som berör människor där du bor eller inom den fråga som ni verkar i? 3.1 Klipp individuellt ut tre bilder som du spontant tycker illustrerar de ord och de känslor som beskriver Socialdemokraterna framtidspartiet enligt texten ovan. 3.2 Ta några postitlappar. På varje postitlapp skriver du ett exempel på hur vi så konkret som möjligt beter oss i vardagen om vi ska kännetecknas av dessa ord. 4.1 Tänk först själv på en organisation, ett företag eller en person som är långsiktig och framtidsinriktad. 5.1 Kryssa först individuellt för de tre områden på listan ovan som du anser är viktigast Att lära sig att använda mallen för hur en verklighetsbeskrivnin g kan se ut och få ett längre perspektiv på politiken Att få en känsla för vad orden innebär för typ av framtoning. Att få en förståelse av vad orden betyder i praktiken att det inte bara påverkar hur reklam ser ut Att förstå vilka politiska konsekvenser orden i den föregående övningen får med t ex hårdare prioriteringar Att få en känsla för den övergripande riktningen - om framtiden Att förstå att utvecklingen av partiet också handlar om att tänka på nya sätt Viktigt att det inte blir en fråga om vad man oroar sig över på kommunkontoret utan att man har väljarfokus. Viktigt att utgå från hur väljarna uppfattar verkligheten i dag och inte uppfattas som svartmålande. Ett tips är att titta på svaren på fråga 1 i avsnitt 1 om omvärldsförändringar. Att klippa ut bilder öppnar upp fantasin på ett bättre sätt än att bara tänka och prata. Det ger i sin tur nya tankar och diskussioner! Viktigt här att betona balansen mellan orden. En insikt från processen fram ha varit att vi måste klara av att både stå för t ex fler jobb och en bättre välfärd. Om vi bara står för det ena eller det andra så haltar vi! Känns det som för många ord på en gång: fokusera på personligheten. Förr syftar på de senaste 5-10 åren, snarare än 70-talet. Tanken med formuleringarna är inte att det ska vara en ordlista med vad man får eller inte får säga utan de försöker fånga

7 7 (8) att börja arbeta med för att förändra Socialdemokraterna Spåna gemensamt fram en idé om ett Första maj-plakat utifrån det ni har arbetat med kring Socialdemokraterna framtidspartiet. 2.1 Lägg ett föremål eller bara en lapp på golvet. Tänk er att detta representerar målet 3.1 Vilka tre till fyra saker tycker du är allra viktigast att arbeta med för att ta de första stegen mot att bli Socialdemokraterna framtidspartiet? 3.2 Spåna sedan fram olika konkreta saker som ni skulle kunna börja arbeta med direkt. 4.1 Spåna tillsammans fram så många idéer som möjligt om hur fler medlemmar kan engageras i förändringsprocessen. 5.1 Sätt dig tillsammans med en annan person och agera bollplank åt Att förtydliga skillnaden mot förut Att öva sig i att praktiskt omsätta inriktningen till konsekvenser i verksamheten Att skapa diskussion om hur nära eller långt bort vi är i dag Att påbörja diskussionen om första stegen dit Att dra ut tydliga handlingskonsekvens er av strategin Att omsätta prioriteringarna till handling Att sprida arbetet till fler Att börja tänka på vad det här konkret innebär för hur jag ska agera in nya arbets- och tankesätt. Flera av dem handlar om att driva en tydligare opinionsbildning och sätta dagordningen, snarare än att som vi alltför mycket gjort tänka att vi ska informera om vår politik. Tänk på att fokusera på att prioritera det som är viktigt och där ni i dag inte presterar så bra. Se till att inte prioritera för många olika saker det här är inte ett 100-meterslopp utan ett maratonlopp! Vi måste orka i längden En del i att vara engagerad är att också vilja engagera fler. Det är inte lätt att tänka och jobba annorlunda! Ta ett steg i taget, men försök vara så konkret som möjligt. T ex om någon för fram en dum idé:

8 8 (8) varandra. Börja med att fundera individuellt på en eller två saker som du brukar göra inom ramen för ditt uppdrag eller din anställning bestäm dig för att säga: intressant, kan du berätta mer? istället för vad du spontant tycker.

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård Studiehandledning Riktlinjer för god njursjukvård Välkommen till......en studiecirkel om våra riktlinjer Det här är en studiehandledning som kan användas för att planera och hålla i en studiecirkel kring

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om barnfattigdom. Syftet är att öka

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA Innehållsförteckning: Inledning... 3 Avsnitt 1: Organisationskulturen i dag... 4 Avsnitt 2: Vad behöver vi göra för att få en sund organisationskultur?...

Läs mer

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA Innehållsförteckning: Inledning... 3 Avsnitt 1: Organisationskulturen i dag... 4 Avsnitt 2: Vad behöver vi göra för att få en sund organisationskultur?...

Läs mer

Ju mörkare natten, desto ljusare är stjärnorna

Ju mörkare natten, desto ljusare är stjärnorna Ju mörkare natten, desto ljusare är stjärnorna STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Studieplan till Föreningsguide 1

Studieplan till Föreningsguide 1 Studieplan till Föreningsguide 1 Föreningsguide 1 är ett material från SISU Idrottsböcker som ger grundläggande och nödvändiga kunskaper om hur en idrottsförening fungerar. I häftet tas några av de saker

Läs mer

Handlingsplansworkshop

Handlingsplansworkshop Handlingsplansworkshop Socialdemokraterna framtidspartiet Inledning Varför finns vi? För att påverka! Hur gör vi det? Genom att driva opinion för våra idéer. Genom att vinna val så att vi kan genomföra

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Studiematerial Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!... 3 Del 1: Vårt utgångsläge... 4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet... 11 Del 3: Hur blir vi Socialdemokraterna

Läs mer

Att göra en studieplan

Att göra en studieplan 1 Att göra en studieplan Stöd och hjälp! Denna studieplan är gjord som ett stöd för studiecirklar. Den ska fungera som hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med studiematerialet och som

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna Socialdemokraterna Gotland Studier 2017 Kunskap bygger Socialdemokraterna Medlemsutbildning Vår historia vår ideologi vår organisation Tillsammans med andra får du chansen att diskutera och få insikter

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. Dags att prata om: Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper

SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. Dags att prata om: Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper Dags att prata om: SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper Detta samtalsmaterial är framtagen inom Attentions projekt Min Skola med medel från Allmänna

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Så här kan ni arbeta med materialet om umgänge

Så här kan ni arbeta med materialet om umgänge Så här kan ni arbeta med materialet om umgänge I denna bilaga får ni stöd i hur ni kan arbeta med materialet om umgänge. Här finns förslag på övningar och olika modeller för reflektion samt förslag på

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Av: Annika Löthagen Holm. Sluka svenska! Lärarhandledning

Av: Annika Löthagen Holm. Sluka svenska! Lärarhandledning Av: Annika Löthagen Holm Sluka svenska! Lärarhandledning SLUKA SVENSKA! Serien Sluka svenska! riktar sig till elever som läser svenska som andraspråk på låg- och mellanstadiet. Innehållet fokuserar på

Läs mer

Behåll, utveckla, avveckla, övrigt

Behåll, utveckla, avveckla, övrigt Avsluta Oavsett om det är en kort aktivitet eller en verksamhet som pågår under en längre tid så är det viktigt att regelbundet stämma av vad deltagarna tycker och koppla tillbaka till de syftet, mål och

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Cirkelledaren Din egen berättelse

Cirkelledaren Din egen berättelse Till Cirkelledaren Din egen berättelse 11 11. Till cirkelledaren Här finns kommentarer till avsnitten, tips och metoder som är tänkta att underlätta ditt uppdrag som cirkelledare. Läs igenom innan cirkeln

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Vad är Verdandi? utbildningsmaterial MEDLEMS- UTBILDNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Vad är Verdandi? utbildningsmaterial MEDLEMS- UTBILDNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR Vad är Verdandi? utbildningsmaterial MEDLEMS- UTBILDNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR 2 VAD ÄR VERDANDI? VAD ÄR VERDANDI? 3 TRÄFF 1 Medlemsutbildning för barn och ungdomar Detta är en version av förbundets medlemsutbildning

Läs mer

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel Upplägg för studiecirkel YA-delegationens handledarutbildning består av tre fristående delar: Grundutbildning innehållande avsnitten Att vara handledare, Förbereda arbetsplatsen samt Avsluta handledningen

Läs mer

Lärgruppsplan Framtidens idrottsförening vansinnigt viktiga vägval

Lärgruppsplan Framtidens idrottsförening vansinnigt viktiga vägval Lärgruppsplan Framtidens idrottsförening vansinnigt viktiga vägval Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Syftet med denna lärgruppsplan är att den ska fungera som en reseguide när du och din förening

Läs mer

Politikmiddag. De tre delarna. Här finns övningar för att väcka tankar om vad du värderar högt när det kommer till politik och samhället.

Politikmiddag. De tre delarna. Här finns övningar för att väcka tankar om vad du värderar högt när det kommer till politik och samhället. MIDDAGS POLITIK Politikmiddag Debatter, argument, valplattformar, kompasser, tyckanden och listor på viktiga valfrågor. Upptakt, affischer, mer debatter, partikriser och löpsedlar. Röstkort, vallokal,

Läs mer

Fyra till sex träffar

Fyra till sex träffar Fyra till sex träffar Välkommen till förlagets studieplan till Inflytandeguiden. Den här studieplanen ger förslag på hur ni kan lägga upp en studiecirkel med fyra träffar. Det går förstås bra att ändra

Läs mer

Introduktionsutbildning för cirkelledare

Introduktionsutbildning för cirkelledare Introduktionsutbildning för cirkelledare 1 Introduktion till utbildaren En gemensam introduktionsutbildning för cirkelledare som ska kunna användas av alla distrikt har tagits fram. Folkbildningsrådet

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Ledarskap 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Ledarskap 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Ledarskap 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och översikt för er som vill arbeta med Ledarskap i studiecirkelform.

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Ungdomsledare i Verdandi. utbildningsmaterial UTBILDNING FÖR UNGDOMS- LEDARE

Ungdomsledare i Verdandi. utbildningsmaterial UTBILDNING FÖR UNGDOMS- LEDARE Ungdomsledare i Verdandi utbildningsmaterial UTBILDNING FÖR UNGDOMS- LEDARE 2 VAD ÄR VERDANDI? VAD ÄR VERDANDI? 3 DEL 1 Utbildning för ungdomsledare Detta är en komprimerad version av förbundets medlemsutbildning

Läs mer

Handledning. för arbete med. Dialogduk

Handledning. för arbete med. Dialogduk A) B) Handledning för arbete med Dialogduk Handledning för arbete med dialogduk SISU Idrottsutbildarna Att ha en tydlig vision och värdegrund är viktigt för att samtliga medlemmar i en organisation ska

Läs mer

Studiehandledning beredskap i kris STUDIEHANDLEDNING. Beredskap i kris. Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

Studiehandledning beredskap i kris STUDIEHANDLEDNING. Beredskap i kris. Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Beredskap i kris Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 1 Studiehandledning Studieplan för studiecirkel om fem träffar om svensk försörjningsberedskap beträffande

Läs mer

Arbeta med resultatet Steg 2: Involvera teamet. En guide i hur du involverar teamet när du arbetar med resultatet

Arbeta med resultatet Steg 2: Involvera teamet. En guide i hur du involverar teamet när du arbetar med resultatet Arbeta med resultatet Steg 2: Involvera teamet En guide i hur du involverar teamet när du arbetar med resultatet Arbeta med resultatet Guide 1 Guide 3 Guide 2 Du är här! Reflektera över resultat Detta

Läs mer

Se Tranströmer. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selén

Se Tranströmer. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selén Se Tranströmer Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selén Se Tranströmer dikter och bilder för samtal om dikt och liv Samtalshandledningen vill ge inspiration och idéer för det goda, fördjupande

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Det är aldrig efteråt. Lars Björklund & Hans Hartman. Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1

Det är aldrig efteråt. Lars Björklund & Hans Hartman. Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1 Det är aldrig efteråt Lars Björklund & Hans Hartman Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1 Det är aldrig efteråt dikter och bilder för samtal om livet Samtalshandledningen vill ge inspiration och

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Frisk och fri

Förslag studiecirkelupplägg för Frisk och fri Förslag studiecirkelupplägg för Frisk och fri Förslaget bygger på fyra träffar men materialet Frisk och fri är flexibelt så det går också att träffas färre gånger och istället lite längre tid. Se detta

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Vad är problemet? Vad är utmaningen i att få till långsiktiga avtryck i vardagen?

Vad är problemet? Vad är utmaningen i att få till långsiktiga avtryck i vardagen? Vad är problemet? Vad är utmaningen i att få till långsiktiga avtryck i vardagen? Vilka avtryck kan ni se i vardagsarbetet som ett resultat från era lärgrupper (kollegiala lärande) motsv.? Vad var förutsättningen

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Frisk och fri, nätoch fysiska träffar.

Förslag studiecirkelupplägg för Frisk och fri, nätoch fysiska träffar. Förslag studiecirkelupplägg för Frisk och fri, nätoch fysiska träffar. Förslaget bygger på fyra träffar där man träffas två gånger fysiskt och två gånger på nätet. Se detta som ett förslag men anpassa

Läs mer

Medlemsutbildning steg 1 och 2

Medlemsutbildning steg 1 och 2 Medlemsutbildning steg 1 och 2 Medlemsutbildningen bygger huvudsakligen på tre studiematerial - Vår historia, Vår ideologi och Vår organisation. I ett samhälle i ständig förändring, behövs socialdemokratiska

Läs mer

Omvärldsanalys i praktiken

Omvärldsanalys i praktiken Studieplan till Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Författare: Carina Sommarström, 2013 Studieplan Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Vi möts dagligen

Läs mer

Världsbiten. Metoder. gör en annan värld möjlig

Världsbiten. Metoder. gör en annan värld möjlig Metoder gör en annan värld möjlig Hur planerar man en studiecirkel? En studiecirkel är en demokratisk och bra form för att lära sig saker tillsammans med andra. Här finns inga lärare och elever, alla bidrar

Läs mer

Ekvationen. www.grul.se

Ekvationen. www.grul.se Ekvationen Ekvationen Speldesign: Niklas Lindblad Carl Heath Version 1.0 Tack till: Alexander Hallberg Tidsåtgång: Ca 50 minuter inklusive efterdiskussion Antal deltagare Fungerar bäst i grupper om 2-4

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Innehåll. Inledning 3. Träff 1 Vi-anda och identitet 4. Träff 2 Rekrytera och Behålla samt Påverkan och inflytande 7

Innehåll. Inledning 3. Träff 1 Vi-anda och identitet 4. Träff 2 Rekrytera och Behålla samt Påverkan och inflytande 7 Studieplan Innehåll Inledning 3 Träff 1 Vi-anda och identitet 4 Träff 2 Rekrytera och Behålla samt Påverkan och inflytande 7 Träff 3 Synas och höras samt Ordning och reda 9 Tips och förslag på material

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

[Titel på arbetsplan]

[Titel på arbetsplan] [Titel på arbetsplan] [Arbetsplan ämne] (Nedan en kort informationstext om studiecirkel och arbetsplan.) En studiecirkel kan läggas upp på många olika sätt, här är ett förslag på arbetsplan och upplägg,

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplan för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplanen är framtagen av Jan Byström, SISU Idrottsutbildarna och Mattias Claesson, Riksidrottsförbundet

Läs mer

Arbeta med resultatet Steg 3: Åtgärder. En guide om hur du går vidare från insikt till handling

Arbeta med resultatet Steg 3: Åtgärder. En guide om hur du går vidare från insikt till handling Arbeta med resultatet Steg 3: Åtgärder En guide om hur du går vidare från insikt till handling Arbeta med resultatet Guide 1 Guide 2 Guide 3 Du är här! Reflektera över resultat Detta är ett förberedande

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

DANS OCH RÖRELSE med äldre

DANS OCH RÖRELSE med äldre DANS OCH RÖRELSE med äldre Foto: Män som Dansar - bild av Susanne Svantesson om män, mod och modern dans! Dans utmanar och inspirerar. Det får oss att börja tänka, känna och fundera. Genom dans utvecklas

Läs mer

TILL ÄMNESGRUPPEN. Ett upplägg för fem träffar. Vinster med kollegialt lärande

TILL ÄMNESGRUPPEN. Ett upplägg för fem träffar. Vinster med kollegialt lärande TILL ÄMNESGRUPPEN Tycker du att det skulle vara givande att läsa och arbeta med boken tillsammans med andra? Detta kapitel är tänkt som ett underlag för det kollegiala arbetet med att utveckla läsundervisningen.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Studieguide för RPG:S POLICYPROGRAM SAMHÄLLSFRÅGOR

Studieguide för RPG:S POLICYPROGRAM SAMHÄLLSFRÅGOR Studieguide för RPG:S POLICYPROGRAM SAMHÄLLSFRÅGOR Som stöd för att samtala i grupper om RPG:s policyprogram har Studieförbundet Bilda tagit fram en enkel studieguide med förslag på några samtalsfrågor

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande. Materialet Rättvis handel är flexibelt så det går också att träffas

Läs mer

Hembygdens barn och skola. En studieplan för hembygdsföreningar som vill samverka med skolan

Hembygdens barn och skola. En studieplan för hembygdsföreningar som vill samverka med skolan Hembygdens barn och skola En studieplan för hembygdsföreningar som vill samverka med skolan Innehåll Inledning... 3 Om Studiecirkeln... 3 Träff 1... 4 Träff 2... 6 Träff 3... 7 Till Cirkelledaren... 8

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och hjälp för er som vill arbeta med Avspark i studiecirkelform.

Läs mer

Utbildningsplan för Cirkelledare i SV

Utbildningsplan för Cirkelledare i SV Utbildningsplan för Cirkelledare i SV Introduktion och utbildningar Utbildningsplanen är ett övergripande dokument som anger utbildningsmål, huvudsakliga innehåll, omfattning och vem som är utbildningsanordnare.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

NÄRMARE VARANDRA. Övningshäfte till NIO VECKOR TILL EN STARKARE PARRELATION. Natur & Kultur

NÄRMARE VARANDRA. Övningshäfte till NIO VECKOR TILL EN STARKARE PARRELATION. Natur & Kultur MARIA BURMAN ANNA-KARIN NORLANDER PER CARLBRING GERHARD ANDERSSON Övningshäfte till NÄRMARE VARANDRA NIO VECKOR TILL EN STARKARE PARRELATION Natur & Kultur VALENTINSKALAN 1. Jag kan samarbeta väl och lösa

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

Utforskandeperspektivet

Utforskandeperspektivet fördjupning Utforskandeperspektivet 1. Vad kännetecknar perspektivet Utforskande? Utforskandeperspektivet handlar om att söka information, lyssna och ta till vara gruppens kunnande. Utforskandeperspektivet

Läs mer

LIVSHJULET WHEEL OF LIFE

LIVSHJULET WHEEL OF LIFE LIVSHJULET WHEEL OF LIFE I denna övning ska du gradera åtta olika delar eller områden av ditt liv. Syftet är att reflektera och få en överblick som ger ingångsvärden till en vidare diskussion exempelvis

Läs mer

Studieguide Hej skolan!

Studieguide Hej skolan! Linn Jonsson Linus Torgeby Clara Vennman Studieguide Hej skolan! Innehåll Till ledaren 3 Studiecirkelns upplägg 3 Träff 1: Lära känna varandra och din skoltid 4 Träff 2: Föräldrarollen: Läxor, språk och

Läs mer

Skogskunskap med LRF. Studiehandledning

Skogskunskap med LRF. Studiehandledning Skogskunskap med LRF Studiehandledning Det här är en studiehandledning för dig som är medlem i LRF och vill lära dig mer om skogskunskap. Till dig som leder studiecirkeln Upplägget för en studiecirkel

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING Vägen till Köpenhamn Klimatpolitisk kartbok

STUDIEHANDLEDNING Vägen till Köpenhamn Klimatpolitisk kartbok STUDIEHANDLEDNING Vägen till Köpenhamn Klimatpolitisk kartbok Av Rikard Warlenius 2009 Till dig som ska vara cirkelledare Studiecirkeln är en unik pedagogisk form av lärande där deltagarnas erfarenheter,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Mall för studiecirkelns arbetsplan

Mall för studiecirkelns arbetsplan 1 Mall för studiecirkelns arbetsplan Grundtanken i allt folkbildningsarbete är att det ska vara fritt och frivilligt. Med det menas att deltagarna själva väljer att delta. De väljer dessutom själva de

Läs mer

Narkotika DOPNINGSMEDEL OCH HÄLSOFARLIGA VAROR 12.1

Narkotika DOPNINGSMEDEL OCH HÄLSOFARLIGA VAROR 12.1 N A L P E I D U T S Narkotika DOPNINGSMEDEL OCH 12.1 HÄLSOFARLIGA VAROR En studieplan av Helena Wannberg Layout Johanna Nyström Grafisk Form Utgiven av NBV copyright NBV 2015 www.nbv.se 2 Studieplan till

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Spelförståelse 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Spelförståelse 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Spelförståelse 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och översikt för er som vill arbeta med Spelförståelse 1

Läs mer

Är det några som inte känner varandra i gruppen är det bra att hitta ett sätt att presentera deltagarna. Här kommer några förslag:

Är det några som inte känner varandra i gruppen är det bra att hitta ett sätt att presentera deltagarna. Här kommer några förslag: Allmänna pedagogiska tips För dig som ska leda en grupp och söker inspiration eller variation följer här några tips som kan vara användbara för att börja ett möte eller utbildningstillfälle, värma upp

Läs mer

Förslag till: Verksamhetsinriktning för perioden

Förslag till: Verksamhetsinriktning för perioden Förslag till: Verksamhetsinriktning för perioden 2019-2022 Förord En verksamhetsinriktning beskriver uppgifter, prioriteringar och arbetsfördelning för vår organisation. Mätbara mål och metodval redovisas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Checklista för handledning vid praktik

Checklista för handledning vid praktik Checklista för handledning vid praktik Innan praktikanten börjar Innan praktikanten börjar behöver verksamheten vara förberedd. Det är viktigt att utse roller, vem eller vilka som är handledare och vilken

Läs mer