Riktlinje för förebyggande arbetssätt för länets kommuner och Örebro läns landsting inom områdena fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje för förebyggande arbetssätt för länets kommuner och Örebro läns landsting inom områdena fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen"

Transkript

1 Rubrik specificerande dokument RIKTLINJE FÖREBYGGANDE ARBETSSÄTT Omfattar område/verksamhet/enhet Vård och omsorg Sidan 1 av 8 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Margit Gehrke Flyckt Projektledare Regionförbundet Vilgotgruppen Reviderad av ansvarig: Version nr 1 Reviderad datum Gränssnittsgruppen 1 Riktlinje för förebyggande arbetssätt för länets kommuner och Örebro läns landsting inom områdena fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 4 Mål... 4 Framgångsfaktorer... 4 Definitioner... 4 Teamarbete och individens delaktighet... 5 Förebyggande arbetssätt... 5 Riskbedömning... 5 Planera och utföra åtgärder... 6 Uppföljning och att lära av resultatet... 7 Avvikelserapportering... 7 Dokumentation... 7 Informationsöverföring... 8 Patientinformation vid registrering i kvalitetsregister

3 Bakgrund Sveriges kommuner och landsting (SKL) leder en nationell satsning sedan 2010 för att få igång ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete med fokus på de mest sjuka äldre. En del i satsningen är att öka patientsäkerheten genom förebyggande arbete och syftar till att minska vårdskadorna inom områdena fall, trycksår, undernäring och munhälsa. Olika professioner inom vård och omsorg arbetar dagligen med dessa områden och det förebyggande arbetet bygger på att teamet runt individen samarbetar för att undvika att en vårdskada uppstår. Senior alert är ett diagnosobundet kvalitetsregister som kan användas för stöd och vid utveckling av förebyggande arbetssätt inom områdena fall, trycksår, undernäring och munhälsa. Användandet av registret med registrering på individnivå möjliggör att tydligt kunna arbeta med förbättringsarbete utifrån de resultat som varje enhet har tillgång till. Syftet med att använda Senior alert är att skapa systematik för det förebyggande arbetet. Kvalitetsregistret baseras på kunskap och evidens vilket medför att resultaten efter analys och tolkning kan användas såväl i det dagliga förbättringsarbetet som för forskning. Det bör leda till kvalitets- och effektivitetsvinster i vården som ska komma patient/brukare till del. I Örebro län används kvalitetsregistret Senior alert inom slutenvården och kommunerna med start under 2010 och i augusti 2013 är samtliga relevanta enheter anslutna till registret. För att säkra arbetssättet och informationsöverföringen mellan vårdgivare beslutade Gränssnittsgruppen i april 2012 att ta fram riktlinjer för områdena fall, trycksår och undernäring. Tre separata arbetsgrupper, som bestod av sakkunniga för varje område, lämnade förslag till riktlinjer i april Gränssnittsgruppen beslutade i september 2013 att sammanfoga de tre riktlinjerna till en övergripande riktlinje Riktlinje för förebyggande arbetssätt för länets kommuner och Örebro läns landsting inom områdena fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen. Detta dokument ska beskriva det förebyggande arbetssättet med fokus på den starka koppling områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa har till varandra. Betoning ligger också på att lyfta fram den struktur som krävs för att få till ett förebyggande arbetssätt, som främjar ett systematiskt förbättringsarbete och där resultaten ur kvalitetsregistren regelbundet följs upp i den egna verksamheten. Vidare behöver informationsöverföring till nästa vårdgivare lyftas fram utifrån modellen för vårdplanering och informationsöverföring (ViSam-modellen). Länk till modellen Riktlinjen ska vara en övergripande vägledning för vård och omsorgsgivare i länet och kan kompletteras med lokala rutiner som är anpassade efter respektive verksamhet och enhet. Ansvarig för framtagandet av denna riktlinje är Margit Gehrke Flyckt. 3

4 Syfte Att öka patientsäkerheten och tydliggöra arbetssättet för att förebygga/behandla fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen. Riktlinjen ska bidra till att säkra patientens vård genom hela vårdkedjan samt minska antalet personer som blir undernärda, som drabbas av ohälsa i munnen, som utvecklar tryckskada eller som faller inom Örebro läns landsting och länets kommuner. Mål Att insatserna ska leda till att patienter och brukare, som vårdas inom Örebro läns landsting och länets kommuner, ska kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg utan att drabbas av vårdskador. Detta ska bl a ske genom att personer med ökad risk för fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen identifieras oavsett var i vårdkedjan personen befinner sig. Personal inom Örebro läns landsting och länets kommuner ska ha ett gemensamt arbetssätt och arbeta med förebyggande åtgärder på individuell, generell och akut nivå med stöd av kvalitetsregistret Senior alert. Framgångsfaktorer Avgörande faktorer för att identifiera, förebygga och behandla fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen är att: Den enskilde individens värderingar, rätt till självbestämmande och behov av delaktighet beaktas i all vård och behandling Alla vårdenheter har tillgång till personal med formell kompetens inom områdena All personal har kunskap om behandling och åtgärder för att förebygga skada Alla vårdenheter har rutiner för bedömning, utredning, behandling, uppföljning, dokumentation och informationsöverföring Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan olika verksamheter och yrkeskategorier i det förebyggande arbetet Det finns en tydlig koppling mellan registrering i Senior alert och användandet av resultatet för återkoppling och förbättringsarbete i den egna verksamheten Definitioner Det finns i dagsläget ingen terminologi som beskriver alla områden, som är gemensam för vårdens alla professioner, i det här arbetet har vi valt att definiera områdena på följande sätt. Definition undernäring Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp. Definition trycksår Trycksår är en lokal vävnadsskada förorsakad av tryck, skjuv eller friktion, eller en kombination av dessa faktorer. 4

5 Definition fall Fall definieras som en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om skada inträffar eller ej. Det innebär att det inte bara är när någon snubblar eller halkar som anses utgöra fall, utan också när någon rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol. Fallskada definieras som en fysisk konsekvens som uppstår vid ett fall. Definition munhälsa 1 Oral hälsa är en del av den allmänna hälsan och bidrar till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande med upplevda och fullgoda orala funktioner satta i relation till individens förutsättningar samt frånvaro av sjukdom. Teamarbete och individens delaktighet För att förebygga vårdskador krävs vårdteamets samlade kompetens där patient och närstående ska ingå. Riskbedömningen baseras på den samlade kompetensen och syftet är att identifiera personer med risk. En förutsättning för framgångsrikt preventionsarbete är personens delaktighet. Det är därför av stor vikt att risk, riskfaktorer och insatta åtgärder diskuteras i dialog med den berörda personen, samt när så är lämpligt, med anhöriga/närstående. Förebyggande arbetssätt Riskbedömning görs för att identifiera riskfaktorer och bakomliggande orsaker. Utifrån detta planeras och utförs förebyggande åtgärder som sedan följs upp vid lämpliga, tidsbestämda intervaller eller vb. Genomgång och kommunikation av resultaten leder till ökad kunskap och möjlighet att arbeta med förbättringar. Riskbedömning Det innebär att identifiera personer med risk identifiera riskfaktorer och bakomliggande orsaker som leder till risk. Riskbedömning för fall, undernäring, tryckskada och munhälsa ska ske enligt rutin vid ankomst till akut slutenvård och för respektive kommun. Gällande primärvård genomförs riskbedömning i de fall vårdtagaren deltar i en Samordnad individuell planering (SIP) eller hos personer med risk som inte har kommunal hälso- och sjukvård. Riskbedömningen kan lämpligen genomföras i samband med övrig hälsoundersökning och läkemedelsgenomgång. Riskbedömningsinstrument ska användas och registrering ske i kvalitetsregistret Senior alert. Resultatet av riskbedömning liksom om den enskilde avböjt, ska dokumenteras i journalen. Om personal upptäcker risk för fall, undernäring, tryckskada eller ohälsa i munnen innan riskbedömning genomförts ska åtgärd som förebygger skada göras omgående. 1. (Hugoson A et al. Konsensusfrågor och uttalanden. Konsensuskonferens Oral hälsa. Stockholm:Gothia, 2003.) 5

6 Bedömningsinstrument Risk för fall bedöms med DFRI (Downton Fall Risk Index) eller SKL-fall: Sveriges Kommuner och Landsting-modellen om patientsäkerhet - fall (två frågor) Risk för undernäring bedöms med MNA-sf (Mini Nutritional Assessment short form) SKL-nutrition: Sveriges Kommuner och Landsting-modellen om patientsäkerhet - nutrition (tre frågor). Vid risk för undernäring ska en nutritionsutredning göras. Risk för tryckskada bedöms med RAPS (Risk Assessment Pressure Sores) och kompletteras alltid med en hudinspektion. Vid tryckskada görs en gradering enligt EPUAP-skalan (European Pressure Ulcer Advisory Panel). Risk för ohälsa i munnen bedöms med ROAG-J (Revised Oral Assessment Guide Jönköping) Planera och utföra åtgärder När risker har identifierats hos en person måste teamet ta ställning till vilka de bakomliggande orsakerna är och vilka åtgärder som är lämpliga att planera och genomföra för att minska/eliminera riskfaktorerna. I Senior alert registreras både vilka åtgärder som planerats och vilka åtgärder som genomförts. Åtgärderna behöver sedan följas upp och effekten av åtgärderna utvärderas alltid i journalen. Förebyggande åtgärder kan delas upp i generella, individuella samt akuta åtgärder. Generella åtgärder, en del i systematiskt förbättringsarbete i all vård och omsorg Regelbunden personalutbildning Teamarbete och allas ansvar och delaktighet i det förebyggande arbetet Information/undervisning till patient/brukare och anhöriga/närstående Eliminering av risker i patient/brukares närmiljö och/eller allmänna utrymmen Underlätta för och uppmana patient/brukare till rörelse och aktivitet Att maten håller hög kvalitet och fyller de nationella kvalitetskraven på innehåll av energi och näringsämnen Att måltidsmiljön bidrar till att stimulerar aptiten och måltidens upplevelse Att tryckavlastande madrasser används inom slutenvården och i kommunernas vårdoch omsorgsboenden Att förflyttningsteknik används som undviker eller minskar friktion och skjuv Att underlätta för och uppmuntra patient/brukare till att regelbundet utföra sin munvård Att inspektion av munhåla och tandborstning ingår i daglig rutin vid behov av omvårdnad från personal 6

7 Individuella åtgärder, inriktade på riskfaktorer som har identifierats hos den enskilde: Genomföra läkemedelsgenomgång Träning av gång, förflyttning, balans och muskelstyrka. Anpassa belysning, öka kontraster i miljön för att kompensera för en synnedsättning Omgivningsanpassa, anpassa möbler och hjälpmedel Anpassa måltidsordningen, sätta in ätstödjande åtgärder och anpassa sittställning Nutritionsbehandla, berika eller utöka kost- och vätskeintag Anpassa måltidsmiljön efter individens behov Hålla huden ren, torr, mjuk och smidig Kontrollera inkontinens med adekvata hjälpmedel Minska trycket genom lägesändring Undvika skjuvning/friktion, använda adekvata förflyttningshjälpmedel. Använda tryckreducerande madrass/dyna Tandborstning och rengöring av fasta och avtagbara protetiska tandersättningar Rengöring av munhålan Behandling av uttorkade slemhinnor. Akuta åtgärder, när en skada har inträffat: Extra övervakning. Smärtlindring Vård och behandling av fallskada eller tryckskada Kontakt med tandhygienist eller tandläkare Uppföljning och att lära av resultatet Syftet med att registrera och följa upp resultat i kvalitetsregister är att med hjälp av utdatarapporter få en återkoppling av hur det förebyggande arbetet fortlöper. Rapporterna visar resultatutveckling över tid samt möjliggör jämförelse av resultat på individ-, verksamhets- och/eller organisationsnivå. Genom att analysera och följa upp resultat främjas ett systematiskt förbättringsarbete. Det är av stor vikt att resultaten, både på individ- och gruppnivå, återkopplas till personalen i verksamheten för att få en återkoppling av insatta åtgärder och arbetssätt. Det ligger ett stort ansvar på chefsnivån att efterfråga resultatinformation, analysera resultat och återkoppla till den egna enheten. I Öppna jämförelser presenteras bl.a. data från Senior alert som också kan användas för utveckling av förebyggande arbetssätt och verksamhetsplanering. Avvikelserapportering När en vårdskada inträffat skrivs en avvikelserapport enligt lokala rutiner. Parallellt kan händelsen/avvikelsen dokumenteras i kvalitetsregistret Senior alert. Alla avvikelser ska analyseras för att erfarenhet ska kunna dras av det inträffade. Erfarenhet och kunskap ska spridas i verksamheten och leda till förbättringsarbete. Dokumentation Riskbedömning, åtgärder och uppföljning av åtgärder ska dokumenteras i journalen samt registreras i kvalitetsregistret Senior alert. Det ska finnas en individuell dokumenterad 7

8 vårdplan i patientens journal för alla vårdtagare som har risk för fall, undernäring, ohälsa i munnen, att utveckla trycksår eller som har/har haft trycksår. Dokumentation ska följa lokala rutiner/styrdokument. Informationsöverföring Överrapportera efter patientens samtycke till nästa vårdgivare om identifierade risker samt vidtagna och rekommenderade åtgärder. Vid informationsöverföring från slutenvård ska risker och åtgärder dokumenteras i den enskildes samordnande vårdplan i Meddix, slutanteckning och/eller remiss. Vid överrapportering från primärvården och kommunal verksamhet ska aktuella risker och pågående åtgärder dokumenteras i statusmeddelandet i Meddix. Rutiner för överrapportering ska följa ViSam-modellen för vårdplanering och informationsöverföring. Patientinformation vid registrering i kvalitetsregister Vårdtagaren ska innan registrering i kvalitetsregistret ha kunnat ta del av den information som lagstiftningen kräver. Vårdtagaren har därmed möjlighet att säga Nej till registrering i kvalitetsregistret Senior alert, men behöver inte säga aktivt Ja. Om vårdtagaren saknar förmåga att ta emot information och tillvarata sin möjlighet att motsätta sig registrering (varaktigt beslutsoförmögna) är det viktigt att verksamheten har gjort en bedömning där den enskildes inställning klarlagts. Ny lagstiftning om vuxna med beslutsoförmåga föreslås gälla från 1 juli Till dess gäller Örebro läns riktlinje för patientinformation vid registrering i kvalitetsregister beslutad av Vilgot Länk till rutinen 8

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen Socialförvaltningen Förebyggande arbete Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen Ersätter version från 2013-10-28 Monica Örmander, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Senior alert - plan för att arbeta med vårdprevention

Senior alert - plan för att arbeta med vårdprevention (Version 2018-08-24) Senior alert - plan för att arbeta med vårdprevention Verksamhet Datum Sida 2 (17) Innehåll Plan att komma igång med Senior alert 3 Ett preventivt arbetssätt 4 Bakomliggande orsaker

Läs mer

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården Verksamhet Datum Sida 2 (18) Innehåll Plan att komma igång med Senior alert sid 3 Ett preventivt arbetssätt sid 4 Bakomliggande orsaker sid 7 Förebyggande

Läs mer

PLAN Förebyggande arbetssätt att arbeta systematiskt och strukturerat för att förebygga undernäring, trycksår och fall

PLAN Förebyggande arbetssätt att arbeta systematiskt och strukturerat för att förebygga undernäring, trycksår och fall PLAN Förebyggande arbetssätt att arbeta systematiskt och strukturerat för att förebygga undernäring, trycksår och fall Verksamhet Datum 110824 Version 2 Innehåll Vår vision...3 Våra mål...3 Riskbedömning...4

Läs mer

Senior Alert riktlinje för förebyggande arbetssätt inom områdena fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen

Senior Alert riktlinje för förebyggande arbetssätt inom områdena fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen Senior Alert riktlinje för förebyggande arbetssätt inom områdena fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen Dokumenttyp: Riktlinje Giltigt f.r.o.m: 2018-10-10 Befattning: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Riktlinje för förebyggande arbetssätt inom områdena fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen

Riktlinje för förebyggande arbetssätt inom områdena fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen Riktlinje för förebyggande arbetssätt inom områdena fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen med Senior alert som verktyg Dokumenttyp: Riktlinje Giltigt f.r.o.m: 2016-12-01 Befattning: Medicinskt

Läs mer

Fall-och fallskadeprevention

Fall-och fallskadeprevention SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 107 Fall-och fallskadeprevention BAKGRUND Fall och dess konsekvenser i form av frakturer och andra

Läs mer

Riktlinje vårdprevention Fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen. Slutenvård, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinje vårdprevention Fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen. Slutenvård, Landstinget i Jönköpings län Riktlinje vårdprevention Fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen Slutenvård, Landstinget i Jönköpings län Säker vård - alla gånger Patientsäkerhet är ett av Landstinget i Jönköpings läns strategiska

Läs mer

Förebyggande arbete kring brukaren

Förebyggande arbete kring brukaren Förebyggande arbete kring brukaren Riskbedömningar HSL. Riskinventering SoL och LSS Styrdokument Riktlinjer Dokumentansvarig MAS och SAS Skribent MAS och SAS Beslutat av Förvaltningschef Gäller för Vård-

Läs mer

RUTIN. Dokumentnamn Riktlinje för att förebygga och behandla undernäring. Gemensam med Regionen: Ja Nej

RUTIN. Dokumentnamn Riktlinje för att förebygga och behandla undernäring. Gemensam med Regionen: Ja Nej RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för att förebygga och behandla undernäring Framtagen av: Eva-Karin Stenberg Eva Lydahl Tillvägagångssätt Gäller from: 17-11-13 Gemensam med Regionen: Ja Nej Gäller

Läs mer

Riktlinje för vårdpreventivt arbete med stöd av Senior alert

Riktlinje för vårdpreventivt arbete med stöd av Senior alert Socialtjänsten HSL Kvalitetsregister Upprättad: 2011-11-25 Reviderad: 2012-10-25 Reviderad: 2014-11-19 Riktlinje för vårdpreventivt arbete med stöd av Senior alert Socialtjänstens ledningsgrupp fattade

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Rev. 2014-01-27 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

Läs mer

Senior alert är ett kvalitetsregister via webben. Registret är nationellt och har funnits sedan 2008

Senior alert är ett kvalitetsregister via webben. Registret är nationellt och har funnits sedan 2008 Senior alert är ett kvalitetsregister via webben Registret är nationellt och har funnits sedan 2008 Registret vänder sig till alla som bedriver vård och omsorg - för vårdtagare som är 65 år eller äldre

Läs mer

FALL OCH FALLSKADEPREVENTION RIKTLINJE FÖR FALL OCH FALLSKADEPREVENTION

FALL OCH FALLSKADEPREVENTION RIKTLINJE FÖR FALL OCH FALLSKADEPREVENTION FALL OCH FALLSKADEPREVENTION RIKTLINJE FÖR FALL OCH FALLSKADEPREVENTION KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad:

Läs mer

Registret ger stöd till ett standardiserat och evidensbaserat arbetssätt som kan

Registret ger stöd till ett standardiserat och evidensbaserat arbetssätt som kan Vad är Senior alert? Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som används inom vården och omsorgen om äldre. Med hjälp av registret kan vården och omsorgen tidigt upptäcka och förebygga trycksår,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Senior alert. nuläge. Kicki Malmsten, Qulturum, Landstinget i Jönköping. www.senioralert.se senioralert@lj.se

Senior alert. nuläge. Kicki Malmsten, Qulturum, Landstinget i Jönköping. www.senioralert.se senioralert@lj.se Senior alert nuläge Kicki Malmsten, Qulturum, Landstinget i Jönköping Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014 Prestationsersättning Vårdprevention Teamarbete Resultat Mäta Registrera Kvalitetsregister Punktprevalensmätning

Läs mer

Rutin för riskbedömning enligt Senior Alert

Rutin för riskbedömning enligt Senior Alert Ansvarig för rutin: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2012-10-22 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Trycksår - handlingsplan

Trycksår - handlingsplan Nationella satsningen för ökad patientsäkerhet, indikator 4, 2013 Handlingsplan med mål och förbättringsarbete för att minska andelen trycksår inom Norrbottens läns landsting (NLL). Handlingsplan: NLL;s

Läs mer

Nuläge lokalt. Aktivitet Indikator Måltal. Måltal lokalt. Resultat. Skaraborg 5 % hälso och sjukvård Andel listade patienter 65 år och äldre som

Nuläge lokalt. Aktivitet Indikator Måltal. Måltal lokalt. Resultat. Skaraborg 5 % hälso och sjukvård Andel listade patienter 65 år och äldre som 1 Lokal handlingsplan mellan Kommun och Primärvård Område: Datum: Den lokala handlingsplanen är framtagen utifrån den länsgemensamma Det goda livet för de mest sjuka äldre i Västra Götaland. Handlingsplan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Redovisning av hälso- och sjukvård

Redovisning av hälso- och sjukvård TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-01-29 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2018/00859-1.3.5 Individ- och familjeförvaltningen Ann Östling Epost: ann.ostling@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Redovisning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Utvecklingsarbete som grund för vidare forskning

Utvecklingsarbete som grund för vidare forskning Utvecklingsarbete som grund för vidare forskning Anna Trinks, registerhållare Senior alert Qulturum, Region Jönköpings län Många använder Senior alert 272 kommuner 137 privata 15 landsting 9 000 enheter

Läs mer

Senior alert Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg om äldre

Senior alert Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg om äldre Senior alert Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg om äldre Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert en del av Bättre liv för sjuka äldre Lika vård och omsorg

Läs mer

Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av fall, munhälsa, undernäring och trycksår samt registrering i Senior Alert i vård- och omsorgsboende.

Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av fall, munhälsa, undernäring och trycksår samt registrering i Senior Alert i vård- och omsorgsboende. SID 1 (11) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av fall, munhälsa,

Läs mer

PLAN webbutbildning för att komma igång med vårdprevention och Senior alert

PLAN webbutbildning för att komma igång med vårdprevention och Senior alert PLAN webbutbildning för att komma igång med vårdprevention och Senior alert Verksamhet Datum Innehåll Innehåll... 1 Förberedelser... 3 Vårt nuläge... 3 Vår vision... 3 Våra mål... 3 Riskbedömning... 5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Senior alert - ett nationellt kvalitetsregister men också ett sätt att tänka och agera

Senior alert - ett nationellt kvalitetsregister men också ett sätt att tänka och agera Senior alert - ett nationellt kvalitetsregister men också ett sätt att tänka och agera Susanne Lundblad, Projektledare Senior alert, Utvecklingsledare Qulturum Landstinget i Jönköpings län Qulturum, Landstinget

Läs mer

Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av fall, munhälsa, undernäring och trycksår samt registrering i Senior alert. Riskbedömning skyddsåtgärd

Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av fall, munhälsa, undernäring och trycksår samt registrering i Senior alert. Riskbedömning skyddsåtgärd Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2018-07-16 Revideras 2020-07-16 Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning

Läs mer

Senior alert och palliativ vård

Senior alert och palliativ vård Senior alert och palliativ vård 2017-03-14 Anna Trinks Registerhållare, Senior alert Qulturum, Region Jönköpings län Om Senior alert Stödja och utveckla vårdprevention Ett processregister online Blev ett

Läs mer

Fallprevention och insatser vid fallolycka

Fallprevention och insatser vid fallolycka Sida 1 (7) 2016-05-02 Fallprevention och insatser vid fallolycka MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll

Läs mer

Nutritionsdagen 2015

Nutritionsdagen 2015 Nutritionsdagen 2015 Agneta Andersson Sveriges Kommuner och Landsting agneta.andersson@skl.se Nutritionsdagen 5 maj i Umeå Föreskrift om förebyggande av och behandling vid undernäring Vad svarade SKL:

Läs mer

Handlingsplan. För att minska fallskador hos brukare av hemtjänst och äldreboende i stadsdelen Centrum

Handlingsplan. För att minska fallskador hos brukare av hemtjänst och äldreboende i stadsdelen Centrum 2015-11-11 Handlingsplan För att minska fallskador hos brukare av hemtjänst och äldreboende i stadsdelen Centrum Stadsdelsförvaltningen Centrum Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Box 5051 402

Läs mer

Tidig identifiering av mest sjuka äldre

Tidig identifiering av mest sjuka äldre Malin E Pettersson Eva Thors Adolfsson 2013-02-28 Tidig identifiering av mest sjuka äldre Steg I Alla patienter som är 75 år och kommer till mottagningen eller per telefon kontaktar mottagningen bedöms

Läs mer

RUTIN FÖR FALLPREVENTION

RUTIN FÖR FALLPREVENTION 2010-01-28 RUTIN FÖR FALLPREVENTION Antagen av Gränssnittsgruppen 2010-01-28 Bilagorna 2-6 finns i särskilt dokument (wordformat) med möjlighet till lokal anpassning. INLEDNING Fall är den vanligaste orsaken

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Senior alert. Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd april 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Senior alert. Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd april 2009 Senior alert Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd 8 8-9 9 april 9 Senior alert vill stärka det preventiva arbetet i vården av äldre personer Senior alert Vårdenheten har 9 vårdplatser sektioner

Läs mer

Riskbedömning av trycksår, fall, nutrition, munhälsa samt blåsdysfunktion

Riskbedömning av trycksår, fall, nutrition, munhälsa samt blåsdysfunktion Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Riskbedömning av trycksår, fall, nutrition, munhälsa samt blåsdysfunktion Inledning Inom Norrbottens läns landsting sker dokumentation av riskbedömningar

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 Kompetensutvecklingsdagar för MAS och MAR Carina Skoglund Disposition Allmänt om Socialstyrelsen Lägesrapport inom patientsäkerhet inkl. resultat webbenkät

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare [Skriv text] [Skriv text] [Skriv text] Veckobo Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2017 (t.o.m. 31/10) Datum och ansvarig för innehållet 2018-02-26 / Lisa Hågebrand 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Lyckad samverkan mellan verksamheterna i Melleruds kommun & Folktandvården. Bildspelet är redigerat av Enhet Tandvård för vgregion.

Lyckad samverkan mellan verksamheterna i Melleruds kommun & Folktandvården. Bildspelet är redigerat av Enhet Tandvård för vgregion. Lyckad samverkan mellan verksamheterna i Melleruds kommun & Folktandvården Bildspelet är redigerat av Enhet Tandvård för vgregion.se/tandvardsintyg Carina Fredriksson, tandhygienist i uppsökande verksamhet

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Mats Olsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Bilaga 4 Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Bakgrund. Den första handlingsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland gällde under åren Länk

Bakgrund. Den första handlingsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland gällde under åren Länk Bakgrund 2010 2011 2012 2014 2016 Mellan åren 2010 till 2014 träffade staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) överenskommelser om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Övergripande mål och strategier 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerheten 3 Struktur för uppföljning och utvärdering 3 Mål för patientsäkerheten 3 Genomförda

Läs mer

Implementering av SOSFS 2014:10. Förebyggande av och behandling vid undernäring

Implementering av SOSFS 2014:10. Förebyggande av och behandling vid undernäring Implementering av SOSFS 2014:10 Förebyggande av och behandling vid undernäring Maria Biörklund Helgesson Utredare Leg dietist, fil dr 2015-05-06 Det handlar om en massa olyckliga omständigheter. 2015-05-06

Läs mer

En säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö. Belastningsergonomisk riskbedömning

En säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö. Belastningsergonomisk riskbedömning En säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö. sk riskbedömning Charlotte Wåhlin Med dr. Ergonom & leg Fysioterapeut Film - En säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö Sträva efter en nollvision

Läs mer

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt

Läs mer

VÄGLEDNING. Checklista demens. Dagverksamhet

VÄGLEDNING. Checklista demens. Dagverksamhet VÄGLEDNING Checklista demens Dagverksamhet Checklistan är ett arbetsredskap och ett hjälpmedel för att arbeta efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Samtidigt leder den till ett lärande genom att

Läs mer

Nutrition. sid. 1 av 5. Styrdokument Riktlinjer. Beslutat av Förvaltningschef. Gäller från och med

Nutrition. sid. 1 av 5. Styrdokument Riktlinjer. Beslutat av Förvaltningschef. Gäller från och med Nutrition Styrdokument Riktlinjer Dokumentansvarig MAS och SAS Beslutat av Förvaltningschef Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller från och med 2016-01-15 Senast reviderad 2019-04-24 sid. 1 av

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Elinsborgs äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Elinsborgs äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Elinsborgs äldreboende År. 2015 Datum och ansvarig för innehållet 22/1-16 Barbro Friberg Verksamhetschef på Elinsborg Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap.

Läs mer

5 % Journal. primärvård Punktmätning 1 g/år i kommunerna. personer 65 år äldre. Implementera arbetssätt medicinska vårdplaner i verksamheterna

5 % Journal. primärvård Punktmätning 1 g/år i kommunerna. personer 65 år äldre. Implementera arbetssätt medicinska vårdplaner i verksamheterna 1 Indikatorer och Måltal för Skaraborg 2016-2018 Samverkan geriatrik, demens och palliativ vård Dokumentet ska fungera som en vägledning äldrearbetet i Skaraborg. För fokusområden som berör det direkta

Läs mer

- En kartläggning i slutenvården

- En kartläggning i slutenvården Dokumentation av nutritionsomhändertagandet för äldre patienter med risk för undernäring - En kartläggning i slutenvården Andrea Jareteg Leg. dietist, med. magister Fördjupningsarbete i klinisk nutrition,

Läs mer

Redovisning av hälso- och sjukvård per den 30 juni 2017

Redovisning av hälso- och sjukvård per den 30 juni 2017 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-08-31 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00214-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Ann Östling Epost: ann.ostling@vasteras.se Kopia till Äldrenämnden 2017 Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Ekbackens äldreboende Hus K Verksamhetsår: 2013 Förenade Care AB driver sedan 2008-04-01 Ekbackens äldreboende hus K på entreprenad från Sundbyberg

Läs mer

Riktlinje för arbete med BPSD-registret

Riktlinje för arbete med BPSD-registret Riktlinje för arbete med BPSD-registret Dokumenttyp: Riktlinje Giltigt f.r.o.m: 2016-12-01 Befattning: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Utvecklingsledare Sida 1 av 9 Version/D.nr: Upprättad av: Gun Andersson

Läs mer

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Multi7 Sammanhållen vård och omsorg för äldre Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den

Läs mer

Redogörelse till Socialstyrelsens angående egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet

Redogörelse till Socialstyrelsens angående egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-06 Handläggare: Ulla Lönn Telefon: 08-508 09 082 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Redogörelse till Socialstyrelsens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2017 Rådans Äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse 2017 Rådans Äldreboende Patientsäkerhetsberättelse 2017 Rådans Äldreboende Patrik Mill Verksamhetschef Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 2017 Verksamheten hade under 2017 uppsatta mål gällande riskbedömningar i Senior-Alert,

Läs mer

Temagrupp Äldre. Strategi Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre.

Temagrupp Äldre. Strategi Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre. Temagrupp Äldre Äldre med sjukdom/funktionsnedsättning ska känna att vård, stöd och omsorgsinsats är tillgänglig, trygg, säker och samordnad av kommun, primärvård, sjukhus och tandvård. Strategi Att stärka

Läs mer

Regel för hälso- och sjukvård: Nationella Kvalitetsregistret

Regel för hälso- och sjukvård: Nationella Kvalitetsregistret Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-04-07 Sjuksköterskor Rev 2014-07-30 Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för hälso- och sjukvård: Nationella Kvalitetsregistret Sjuksköterskor och Medicinskt

Läs mer

Årsrapport. Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2018

Årsrapport. Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2018 Årsrapport Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2018 Bakgrund Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Tre planer som hänger ihop 5 gemensamma fokusområden 1.1. SIP- samordnad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012

Patientsäkerhetsberättelse 2012 Patientsäkerhetsberättelse 2012 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2012 Avvikelser Samtliga avvikelser registrerades och dokumenterades enl. rutin. Sjuksköterskorna

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelser 2018 för särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad

Patientsäkerhetsberättelser 2018 för särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad Avdelningen egen regi äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Sida 1 (6) 2019-03-15 Handläggare: Maria Premfors 08 508 18 170 Till Farsta stadsdelsnämnd 2019-04-11 Patientsäkerhetsberättelser

Läs mer

Formulär. SveDem Svenska Demensregistret

Formulär. SveDem Svenska Demensregistret Formulär SveDem Svenska Demensregistret Registrets syfte Syftet med registret är att förbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in data för att kunna följa upp förändringar i patientpopulationer,

Läs mer

Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/europeiska socialfonden

Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/europeiska socialfonden Hemsjukvårdsdokumentation och Senior Alert Målgrupp sjuksköterska/distriktsköterska samt läkare inom hemsjukvården Stockholms läns sjukvårdsområde(slso) Inom hemsjukvården finns några av våra mest sköra

Läs mer

Mål, per verksamhet, för hälso- och sjukvåden i Sollentuna kommun 2018

Mål, per verksamhet, för hälso- och sjukvåden i Sollentuna kommun 2018 Namn verksamhet Övergripande mål 2018 Verksamhetens mätbara mål för 2018 Norrgården Riskbedömning på individnivå ska fortlöpa, utvecklas och förbättras så att samtliga vårdtagare erbjuds riskbedömning

Läs mer

Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Sida 1 (7) 2017-06-16 Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden

Läs mer

Handlingsplan för att minska andelen sjukhusförvärvade trycksår

Handlingsplan för att minska andelen sjukhusförvärvade trycksår 10 december 15 Ansvarig: Ann Svensson, chefsjuksköterska, Sund Handlingsplan för att minska andelen sjukhusförvärvade trycksår I DEN SOMATISKA VÅRDEN I SKÅNEVÅRD SUND Innehållsförteckning 2 1 Bakgrund...

Läs mer

Linnéor med identifierad risk för undernäring -ett förbättringsarbete om överrapportering till kommunen

Linnéor med identifierad risk för undernäring -ett förbättringsarbete om överrapportering till kommunen Linnéor med identifierad risk för undernäring -ett förbättringsarbete om överrapportering till kommunen Av: Hanna Gustafsson, Ewy Magnusson, Liselott Svanberg, Jenny Andersson, Gunilla Benjaminsson Handledare:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2017 Soltorps Äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse 2017 Soltorps Äldreboende Patientsäkerhetsberättelse 2017 Soltorps Äldreboende Mall för patientsäkerhetsberättelse i Sollentuna kommun All text som är inom rutorna är hjälptext och rutor med innehåll ska tas bort när ni skrivit

Läs mer

Leva livet hela livet. Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom

Leva livet hela livet. Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom Leva livet hela livet Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom Möt INGEBORG Aldrig förr har äldre haft möjlighet att leva ett så gott och långt liv som idag Vad är viktigt för sjuka äldre? Trygghet Kunna klara

Läs mer

Förebyggande av tryckskador inom NU-sjukvården - standardvårdplan

Förebyggande av tryckskador inom NU-sjukvården - standardvårdplan Förebyggande av tryckskador inom NU-sjukvården - standardvårdplan Framtaget av / Ersätter Mikael Dessner, projektledare LoV Nytt dokument, ersätter eventuella gamla PM på klinikerna inom NUsjukvården.

Läs mer

Vårdprevention - en introduktion för medarbetare på sjukhus

Vårdprevention - en introduktion för medarbetare på sjukhus Vårdprevention - en introduktion för medarbetare på sjukhus Vårdprevention allt hänger ihop Risk för fall Risk för trycksår Risk för undernäring Risk för ohälsa i munnen Äldre inom alla diagnoser, i alla

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Har ni koll på era. resultat?

Har ni koll på era. resultat? Har ni koll på era resultat? Vad är Senior alert? Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och därmed ett stöd i det förebyggande arbetet inom vård och omsorg. Här registreras personer med risk

Läs mer

Vårdprevention och utfall

Vårdprevention och utfall Vårdprevention och utfall Resultatrapporten ger statistik på en övergripande nivå för kommuner och regioner/ landsting. Privata utförare listas under huvudman kommun eller landsting/region. Genom behörighet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för:

Patientsäkerhetsberättelse för: Patientsäkerhetsberättelse för: 2014 Uppdaterad: 2015-02-24 Ansvarig: Josefine Boberg Verksamhetschef Betelhemmet Kvarnvägen 6 611 70 JÖNÅKER 0155 700 90 betelhemmet@telia.com www.betelhemmet.se Innehåll:

Läs mer

Åtgärdsplan. Datum

Åtgärdsplan. Datum Nacka seniorcenter Sjötäppan Åtgärdsplan Datum 2017-10-10 Version 1 Deltagare:, Katarina Centerdal, Izabell Söderström och Maria Liwendahl Framtagen av Område Åtgärd Ansvarig Förslag Slut datum Systematiskt

Läs mer

PPM trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting 4 oktober 2011

PPM trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting 4 oktober 2011 PPM trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting 4 oktober 2011 Inledning I den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet ingår att bekämpa förekomsten av trycksår. Landstinget

Läs mer

PPM-trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting Vecka

PPM-trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting Vecka PPM-trycksår Punktprevalensmätning av trycksår Norrbottens läns landsting Vecka 40 2013 1 Trycksår är ett problem inom vården och orsakar ett stort lidande för patienten, ökat arbete för medarbetare och

Läs mer

Förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring

Förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring Övergripande styrdokument Riktlinjer Hälso- och sjukvård, Nutrition (2017-11-10). Communis, riktlinjer

Läs mer

Överenskommelse avseende ansvar för den somatiska hemsjukvården mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län

Överenskommelse avseende ansvar för den somatiska hemsjukvården mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Hemsjukvård Sidan 1 av 5 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Särskild arbetsgrupp

Läs mer