Grundläggande grammatisk terminologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande grammatisk terminologi"

Transkript

1 Grundläggande grammatisk terminologi Syftet med denna presentation är att du skall förstå de begrepp som används vid grundläggande studier i fransk grammatik samt naturligtvis att du ska klara provet i Grammatisk terminologi (1 hp), som görs redan några veckor in på terminen. Eftersom delkursen ges på svenska används den svenska terminologin, vilken också är den som används i Bonniers franska grammatik. För denna kurs räcker det alltså att du lär dig de svenska benämningarna men för den intresserade ges även franska översättningar i omedelbar anslutning till motsvarande svenska term. Observera dock att när det gäller verbformernas namn, så behöver du lära dig de franska termerna, eftersom inte alla franska verbformer har bra svenska benämningar. De termer som examineras på provet i Grammatisk terminologi är gråmarkerade (i texten, inte i innehållsförteckningen). För att öka tydligheten har ett och samma begrepp ibland gråmarkerats på mer än ett ställe i texten. Övriga termer finns med för att du skall få en helhetsbild och för att du senare under kursen vid behov skall kunna återvända till detta kompendium. Provet i grammatisk terminologi fokuserar främst på ordklasstillhörighet, på att ta ut satsdelar samt på namnen på de vanligaste verbformerna. Ett mindre antal frågor kommer dock att ställas även på övriga gråmarkerade termer. Det övningsmaterial som finns på GUL ger en god uppfattning om vilken typ av frågor som kommer att ställas på provet. Observera alltså att som föreberedelse inför tentan i Grammatisk terminologi bör du inte bara läsa den presentation som ges i detta kompendium. Du behöver dessutom se två inspelade föreläsningarna (den om verbformer och den om verbkonstruktioner) samt göra de övningar i grammatisk terminologi som finns utlagda på GUL. 1

2 INNEHÅLL I - Ordklasser (Parties du discours): 1) Substantiv (Nom) ) Pronomen (Pronom): - Personliga pronomen (Pronoms personels) 70 - Demonstrativa pronomen (Adjectifs démonstratifs samt pronoms démonstratifs) 99 - Possessiva pronomen (Adjectifs possessifs samt pronoms possessifs) 94 - Relativa pronomen (Pronoms relatifs) ) Artiklar (Article) Obestämd artikel (Article indéfini) - Bestämd artikel (Article défini) - Partitiv artikel (Article partitif) 4) Adjektiv (Adjectif) ) Verb (Verbe) Verbformer (Conjugaison) - Huvudverb (Verbe principal) och hjälpverb (Auxiliaires och semi-auxiliaires) - Verbets konstruktion (Construction du verbe) 6) Adverb (Adverbe) ) Interjektioner (Interjonction) ) Prepositioner (Préposition) ) Konjunktioner (Conjonction) II - Satsdelar (Fonctions syntaxiques): 1) Subjekt (Sujet) 2) Objekt (Complément d objet) 3) Adverbial (Complément circonstanciel) 4) Subjektiv predikatsfyllnad (Attribut du sujet) 5) Predikat (Verbe prédicat) 6) Att ta ut satsdelar (Analyser une proposition) III - Ordböjning (Flexion): 1) Böjliga och oböjliga ord (Mots variables et invariables) 2) Böjning av substantiv, pronomen, artiklar och adjektiv (Accord) 3) Verbens böjning (Conjugaison) 2

3 I - Ordklasser Man brukar dela in orden i grupper som man kallar ordklasser. Man räknar ofta med nio olika ordklasser som här presenteras i tur och ordning. 1) Substantiv Substantivet kan bestå av ett ord (t.ex. la pomme) eller av en grupp av ord, en sammansättning, som då fungerar som ett ord (t.ex. le cours du soir, kvällskursen ). I franskan kan substantiven delas in i två genus (maskulinum och femininum). Dessutom böjs substantiven i franskan efter numerus, det vill säga antal, (singular och plural). Ett substantiv betecknar en person, ett ting eller ett abstrakt begrepp: t.ex. l étudiant, le livre, la liberté. Man kan dela in substantiven i olika kategorier. Man skiljer till exempel mellan vanliga substantiv (les noms communs) och egennamn (les noms propres). Egennamn har stor bokstav på franska: Marie, Pierre, Lyon, les Pays-Bas. 2) Pronomen Pronomen används för att ersätta substantiv. Det flera typer av pronomen, varav endast en mindre del tas upp här. Personliga pronomen Personliga pronomen varierar i genus och numerus (=antal) och brukar delas in i subjektsformer, ackusativformer och dativformer. Vilken av dessa former man skall använda beror på vilken funktion (=satsdel) det personliga pronomenet har i satsen. Subjektsformerna används när pronomenet står som subjekt; ackusativformerna när det står som ackusativobjekt (=direkt objekt); dativformerna när det står som dativobjekt (=indirekt objekt, dativ). Subjektsformer Ackusativformer Dativformer Singular 1:a person je me me 2:a person tu te te 3:e person il, elle, on le, la, en lui Plural 1:a person nous nous nous 2:a person vous vous vous 3:e person ils, elles les leur Det finns även självständiga former av personliga pronomina (formes disjointes). För dessa former används ofta även beteckningen betonade personliga pronomen (formes toniques), eftersom de bland annat används just för att markera betoning. Dessutom används de betonade formerna efter preposition. Former Singular 1:a person moi 2:a person toi 3:e person lui, elle Plural 1:a person nous 2:a person vous 3:e person eux, elles Tu viens chez moi? Ce cadeau est pour lui. Lui, il trouve que la vie est chère. Moi, j ai faim. 3

4 De personliga pronominas placering är en av de saker vi kommer att studera på lektionerna. En och y, som i svenska grammatikböcker ofta brukar kallas pronominaladverb, står de personliga pronomina nära och kan också användas som indirekt objekt. Denna typ av indirekt objekt är dock inte dativ och kallas därför prepositionsobjekt. Därutöver kan en och y även vara adverbial. Demonstrativa pronomen Även demonstrativa pronomen varierar också i genus och numerus. Man delar in de demonstrativa pronomina i två grupper: förenade demonstrativa pronomen (adjectifs démonstratifs) och självständiga demonstrativa pronomen (pronoms démonstratifs). Skälet till att man på franska kallar den första gruppen adjectifs, adjektiv, är att de precis som adjektiven utgör bestämningar till substantiv. Liksom adjektiven böjs de också efter detta substantiv (något de för övrigt har gemensamt med artiklarna). Först en tabell som visar franskans förenade demonstrativa pronomen: Singular Plural Maskulin Feminin Maskulin Feminin Enkla former ce cette ces ces De självständiga formerna, däremot, står utan något substantiv. Jämför följande tre meningar: Cet homme debout devant moi parle beaucoup (förenat personligt pronomen) Celui qui parle debout devant moi est un homme riche (självständigt personligt pronomen). Je voudrais te parler de ceci (självständigt personligt pronomen). Nu följer en tabell som visar franskans självständiga demonstrativa pronomen: Singular Plural Maskulin Feminin Maskulin Feminin Enkla former celui celle ce ceux celles Självständiga former celui-ci celui-là celle-ci celle-là ceci cela (ça) ceux-ci ceux-là celles-ci celles-là Possessiva pronomen Possessiva pronomen varierar också i genus och numerus. Och precis som för de demonstrativa finns det både förenade och självständiga former. Först de förenade formerna, som på franska alltså kallas adjectifs possessifs. De förenade formerna står alltid tillsammans med ett substantiv, t.ex. ma voiture. Den som äger: Den eller det ägda: Singular Plural Maskulin Feminin Maskulin Feminin Singular 1:a person mon ma mes mes 2:a person ton ta tes tes 3:e person son sa ses ses Plural 1:a person notre notre nos nos 2:a person votre votre vos vos 3:e person leur leur leurs leurs De självständiga formerna, däremot, står utan något substantiv. Jämför följande tre meningar: À quelle heure est ton train? Qui sont leurs parents? J ai oublié ma brosse à cheveux, puis-je emprunter la tienne? 4

5 Nu följer en tabell som visar franskans självständiga possessiva pronomen: Den som äger: Den eller det ägda: Singular Plural Maskulin Feminin Maskulin Feminin Singular 1:a person le mien la mienne les miens les miennes 2:a person le tien la tienne les tiens les tiennes 3:e person le sien la sienne les siens les siennes Plural 1:a person le nôtre la nôtre les nôtres les nôtres 2:a person le vôtre la vôtre les vôtres les vôtres 3:e person le leur la leur les leurs les leurs Relativa pronomen Relativa pronomen är antingen enkla eller sammansatta. De enkla relativa pronomina är qui (subjekt), que (objekt), où (rumsadverbial) samt dont (prepositionsobjekt och adverbial). Dessutom finns det sammansatta relativpronomenet lequel / laquelle / lesquelles, vilka vanligtvis står efter preposition och därför också finns i de sammandragna formerna auquel / à laquelle / auxquelles samt duquel / de laquelle / desquelles. Ett relativt pronomen inleder alltid en bisats (proposition subordonnée) och syftar samtidigt tillbaka på ett substantiv i huvudsatsen (proposition principale). Man kan foga ihop två självständiga meningar med hjälp av ett relativpronomen. Studera följande exempel: Jeanne m a présenté un ami. Elle aime beaucoup cet ami. Jeanne m a présenté un ami qu elle aime beaucoup (qu = que = l ami) Pierre a une femme calme. Elle est très grande La femme de Pierre, qui est très grande, est calme (qui = la femme de Pierre). I det första exemplet syftar qu tillbaka på un ami och hela relativsatsen utgör därmed en bestämning till detta ord. Det är därför man säger att det är en bisats, en underordnad sats. På samma sätt syftar i det andra exemplet qui tillbaka på la femme de Pierre. Men varför väljer man då que (eller närmare bestämt den eliderade formen qu ) i det första exemplet, men qui i det andra exemplet? Svaret är att inne i bisatsen, så står que som objekt, medan qui står som subjekt. (Här finns en viktig strukturell skillnad mellan svenska och franska eftersom det svenska relativpronomenet som kan stå både som subjekt och som objekt.) För att förstå skillnaden mellan huvudsats och bisats, underlättar det om man känner till begreppet sats (proposition), som dock är något svårdefinierat. För våra syften kan det kanske räcka att säga att i både svenskan och franskan innehåller en typisk sats åtminstone ett subjekt och ett predikatsverb som tillsammans uttrycker en tanke, t.ex.: Le garçon lit. Satsen kan sedan byggas ut, som i följande mening där både ett objekt och ett adverbial har lagts till: Le garçon lit un livre dans le salon. Lite mer om satser följer i avsnittet om konjunktioner liksom i början av kapitel 2 om satsdelar. Just nu kan vi nöja oss med att konstatera att en bisats alltså utgör en egen fullständig sats med subjekt och predikat och att denna sats i sin tur utgör en satsdel men en specifik satsfunktion inom huvudsatsen. När det gäller de bisatser som inleds med relativa pronomen (och som därför kallas relativa bisatser) så står de som attribut (épithète), det vill säga som bestämningar till substantiv eller pronomen. 5

6 3) Artiklar Det finns flera typer av artiklar: obestämda, bestämda, och partitiva. De böjs alla i genus och numerus. Obestämd artikel Obstämd artikel används när man refererar till något som (ännu) inte är känt för den man talar med. Deras former är un (maskulin singular), une (feminin singular) och des (plural), till exempel: Ce matin j ai vu un chien. Bestämd artikel Bestämd artikel används när man talar om något känt eller om något man redan presenterat för sin samtalspartner. Deras former är le, la, les, t.ex. La fille de la marchande a bien changé. Partitiv artikel Partitiv artikel används när man pratar om en obestämd mängd av något: du, de la, des, t.ex: Je mange du pain, de la sallade et des fruits. En gemensam fransk benämning för artiklar och det vi på svenska brukar omtala som förenade pronomen är déterminant ( bestämningsord ). Att artiklarna är besläktade med de dessa pronomen kan man se genom att en artikel, liksom ett förenat pronomen, alltid står tillsammans med ett substantiv, efter vilket det också böjs. Detta gäller visserligen även adjektiv. Men till skillnad från artiklar och förenade pronomen är de mest typiska adjektiven beskrivande; de anger, som vi strax skall se, egenskaper hos substantivet. 4) Adjektiv Adjektivet beskriver substantivet, antingen direkt. Man säger då att adjektivet står som attribut: La belle église... Eller genom ett verb. Man säger då att adjektivet står som predikatsfyllnad: L église est belle. Som vi redan varit inne på böjs adjektiven i genus och numerus efter det substantiv de beskriver. Le petit chat est noir. Les petits chats sont noirs. Les robes sont noires. 5) Verb Verb är ord som uttrycker en handling eller ett tillstånd: Les enfants sautent à la corde. (handling/skeende) La ville est grande. (tillstånd) Verbformer Den franska verbböjningen (la conjugaison) är rik; ett stort antal böjningsformer finns. Precis som i svenskan böjs verben bland annat i modus (mode) (indikativ, imperativ, konjunktiv), tempus (temps) (t.ex. presens, futurum, imperfekt) samt diates (voix) (aktiv form och passiv form). Till skillnad från vad som är fallet i svenskan finns dessutom personböjning i såväl singular som plural. Studera nedanstående meningar i vilka verbformen preciserats: Les enfants vont à l école. (indikativ, presens, aktiv form, tredje person plural). Les voleurs ont été arrêtés par la police. (indikativ, passé composé, passiv form, tredje person plural). 6

7 Infinitiv och particip är opersonliga (eller infinita) former av verbet. När det gäller participen så skiljer vi mellan perfekt particip (le participe passé), t.ex. mangé, bu, marché, gagné) och presens particip (le participe présent), t.ex. mangeant, buvant, marchant, gagnant. Den i franskan vanliga verbformen gérondif består av prepositionen en följd av ett presens particip och fungerar i satsen alltid som adverbial, t.ex: Je fais mon jogging en chantant. Alla andra verbformer är personliga (eller finita) och i franskan känns de igen på att en finit verbform alltid utgör predikatsverb till ett subjekt och därför alltid böjs efter detta subjekt i person (första person, andra person eller tredje person) och i antal (singular eller plural). Exempel på finita verbformer är présent indicatif, imparfait och subjonctif passé. Ni behöver redan på provet i Grammatisk terminologi känna till namnen på följande infinita och finita verbformer. Eftersom franskans tempussystem avviker från de svenska är det enklast att hålla sig till de franska namnen: INFINITA VERBFORMER Infinitif Participe présent Participe passé venir venant venu FINITA VERBFORMER Indicatif - présent tu viens - passé composé tu es venu - plus-que-parfait tu étais venu - imparfait tu venais - futur simple tu viendras - futur antérieur tu sera venu - conditionnel présent tu viendrais - conditionnel passé tu serais venu Subjonctif - subjonctif présent que tu viennes Impératif - impératif présent viens! Läs mer om dessa verbformer i din grammatikbok eller titta på den föreläsning om verbformer som finns tillgänglig på GUL. Huvudverb och hjälverb Ofta finns bara ett verb i en sats: Je mange une pomme. Ibland finns emellertid fler verb i satsen och man brukar då skilja mellan huvudverb och hjälpverb. En sorts hjälpverb kallas temporala hjälpverb (auxiliaire). De kallas temporala för att deras enda grammatiska funktion är bildandet av (sammansatta) tempusformer. I franskan finns åtminstone två temporala hjälpverb: être och avoir. De används t.ex. för att bilda tidsformen passé composé tillsammans med ett huvudverb som står som perfekt particip: J ai mangé une pomme. Je suis allée au cinéma. Även aller kan betraktas som ett temporalt hjälpverb, eftersom det bildar futurum med aller, så kallad futur proche, tillsammans med ett huvudverb i infinitiv. Je vais manger une pomme. 7

8 Dessutom finns flera modala hjälpverb (semi-auxiliaire), t.ex. devoir, vouloir. Je dois manger une pomme. Je veux manger une pomme. Slutligen kan verbet être i franskan även användas som passivbildande hjälpverb: La maison sera vendue. Les fleurs ont été cueillies I den andra meningen ovan finns alltså två hjälpverb, dels det passivbildande être, dels det temporala hjälpverbet avoir som här bildar tempuset passé composé. Verbets konstruktion Till verbens grammatik hör också verbets konstruktion. Man skiljer mellan transitiva verb (som har objekt) och intransitiva verb (som inte har objekt). Ett transitivt verb kan ha ett direkt eller indirekt objekt (indirekt = objektet inleds med en preposition). De flesta verb är transitiva eller intransitiva beroende på sammanhanget, men vissa är bara det ena eller det andra. Marie mange une pomme. Direkt transitivt Paul a envie d aller voir un film. Indirekt transitivt J ai pense à toi. Indirekt transitivt Marie mange. Intransitivt Je suis tombé. Intransitivt. Kanske skall det påpekas att även om intransitiva verb inte kan ha objekt, så kan de precis som transitiva verb ha adverbial: Je suis tombé dans la rue. Vissa intransitiva verb måste till och med kompletteras med ett adverbial. Det gäller till exempel aller. Je vais står normalt inte självt, utan kräver en fortsättning, t.ex: Je vais en Allemagne. 6) Adverb Adverben har vissa likheter med adjektiven men till skillnad från dessa är adverben oböjliga. Och i stället för att beskriva substantiv anger adverben egenskaper hos verb, adjektiv, adverb eller hela meningar: Cette personne parle fort. Cet enfant parle gentiment. 7) Interjektioner Interjektioner är också oböjliga och uttrycker attityder hos den talande. De har karaktären av utrop. Attention! Ha ha ha! 8) Prepositioner Prepositioner är också oböjliga och uttrycker relationer mellan ord. Några exempel på prepositioner är: à, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, devant, en, entre, jusque, parmi, pour, sous, sur, vers, etc. Prepositioner står vanligen precis framför ett substantiv eller ett pronomen, och tillsammans med prepositionen bildar dessa ord då en prepositionsfras. Hela prepositionsfrasen utgör en satsdel, ofta 8

9 ett indirekt objekt eller ett adverbial: Je parle à ma fille. Indirekt objekt Je parle de ma fille. Indirekt objekt Je me souviens de mon pays. Indirekt objekt Je vais à Paris. Adverbial Je viens du Québec. Adverbial Il est dans la voiture. Adverbial Il arrive dans deux heures. Adverbial. 9) Konjunktioner Konjunktioner är oböjliga ord som används för att sammanfoga två ord eller två satser. Några exempel på konjunktioner är: Et, mais, ou, donc, ni, car, parce que, comme, quand etc. När det är två ord som sammanfogas har alltid dessa två ord samma funktion i satsen, det vill säga de står som samma satsdel. Le chien och le chat står båda som subjekt i nedanstående mening: Le chien et le chat jouent ensemble. När det är två satser som sammanfogas så finns en skillnad mellan samordnande konjunktioner (conjonctions de coordination), som sammanfogar huvudsatser och underordnande konjunktioner, även kallade subjunktioner, (conjonctoins de subordination) som sammanfogar en huvudsats med en bisats. Av de konjunktioner som nämndes inledningsvis är et, mais, ou, donc, ni, car samordnande konjunktioner. Följande mening innehåller alltså två huvudsatser: Le chien joue mais le chat dort. Konjunktionerna parce que, comme, quand är däremot exempel på underordnande konjunktioner. I följande mening är quand le chat dort alltså en bisats som står som adverbial inne i huvudsatsen: Le chien joue quand le chat dort. Bisatsen alltså är underordnad huvudsatsen. Det betyder att bisatsen finns inne i huvudsatsen. Därför vore riktigare att säga att underordnande konjunktioner infogar bisatser i huvudsatser ön att tala om sammanfogning, vilket man dock ofta gör. Som vi redan har sett i avsnittet om pronomen finns även en annan grupp ord som kan infoga bisatser i huvudsatser på detta sätt, nämligen relativa pronomen. Skillnaden mellan underordnande konjunktioner och relativa pronomen är dels att relativa pronomina just är pronomen och alltså ersätter ett substantiv, dels att relativa pronomen på ett tydligare sätt än de underordnande konjunktionerna har en definierad satsfunktion (satsdel) i bisatsen. Ordet que är ibland underordnad konjunktion, ibland relativt pronomen: 9

10 Je pense que c est un très bon livre. (underordnad konjunktion) Le livre que j ai acheté est très bon. (relativt pronomen) 10

11 II - Satsdelar En satsdel utgörs av ett eller flera ord som bildar en enhet (kallad satsled) med en specifik funktion i satsen. 1) Subjekt Till skillnad från vad som är fallet i exempelvis spanska och italienska måste alla franska satser ha ett subjekt (man talar ibland om subjektstvång, något som franskan har gemensamt med svenskan och andra germanska språk). Subjektet är nära knutet till verbet och styr verbets personböjning. I en sats är subjektet ofta den eller det som utför den handling som uttrycks av verbet. Men subjektet kan också vara den eller det som är, blir eller verkar befinna sig i ett visst tillstånd. Subjektet svarar på någon av frågorna Vem eller vad utför handlingen? eller Vem eller vad är (blir/verkar) vara på ett visst sätt? Le chat chasse la souris. La souris est grise. Les souris sont grises. Cela semble logique. 2) Objekt Objekten indelas i direkta objekt även kallade ackusativobjekt (complément d objet direct) och indirekta objekt (complément d objet indirect). Skillnaden mellan dessa två typer av objekt har redan berörts ovan i avsnittet om transitiva och intransitiva verb, och består i att direkta objekt står direkt knutna till verbet utan någon preposition: Jeanne lit un livre. Jean mange la pomme. De indirekta objekten däremot knyts till verbet med hjälp av en preposition: Paul parle de son frère. I svenska grammatikböcker görs ofta en indelning av de indirekta objekten i dativobjekt och prepositionsobjekt. Det beror på att dativobjekten skiljer sig från andra indirekta objekt genom att man för dessa använder dativformerna av personliga pronomen: Je parle à ma femme (=Indirektobjekt, dativobjekt) blir vid pronominalisering Je lui parle. Däremot blir Je pense à ma femme (=Indirekt objekt, prepositionsobjekt) Je pense à elle. Gemensamt för alla objekt är att de refererar till det föremål eller den person som påverkas av den handling som verbet uttrycker. Objektet svar på frågor som Vem eller vad är föremål för handlingen? eller frågan Åt/till/gör vem utförs handlingen? 3) Adverbial Adverbial svarar på frågor som Var? När? Hur? Vart? Varifrån? Hur mycket? I vilken grad? På vilket sätt? eller Varför? utförs handlingen. Det finns flera typer av adverbial, t.ex. tidsadverbial (complément de temps), rumsadverbial (complément de lieu), sättsadverbial (complément de manière) och avsiktsadverbial (complément de but). I följande mening finns flera olika adverbial representerade: 11

12 Mamie et Papi sont partis avec empressement (sättsadverbial) ce matin (tidsadverbial) à la ville (rumsadverbial) pour aller au marché (avsitksadverbial). Adverbialen är ofta lösare knutna till verbet än objekten och kan därför ibland men inte alltid placeras på flera olika platser i meningen. I följande mening har till exempel tidsadverbialet placerats först: Ce matin (tidsadverbial), Mamie et Papi sont partis avec empressement (sättsadverbial) à la ville (rumsadverbial) pour aller au marché (avsitksadverbial). 4. Subjektiv predikatsfyllnad Det eller de ord som står som subjektiv predikatsfyllnad säger något om vad eller hur subjektet är. Detta skiljer predikatsfyllnaden från objekten och adverbialen. Subjektiv predikatsfyllnad förekommer främst efter ett relativt begränsat antal tillståndsverb, till exempel être, devenir, sembler. Anne est médecin. Le chat semble fatigué. 5) Predikat Verbet är det mest centrala ordet i satsen. Man brukar säga att verbet utgör satsens predikat. Predikatet är alltid en finit verbform, det vill säga en verbform som rättar sig efter subjektet i satsen och då böjs i person och i antal (se ovan i avsnittet om verb). 6) Att ta ut satsdelar När du tar ut satsdelar kan du ibland ha hjälp av att ställa frågor. Här följer ett exempel på satsdelsanalys meningen: Pierre a donné vendredi dernier avec un sourire à sa vieille amie Marie un magnifique bouquet de fleurs à la gare de Lyon car elle lui avait manqué horriblement. Fråga Satsdel (funktion) De ord som utgör satsdelen Vad sker/händer (har Predikat a donné skett/hänt)? Vem? Subjekt Pierre Vad? Direkt objekt un magnifique bouquet de fleurs Till vem? Indirekt objekt, närmare à sa vieille amie Marie bestämt dativobjekt När? Adverbial, närmare bestämt Vendredi dernier tidsadverbial Var? Adverbial, närmare bestämt A la gare de Lyon rumsadverbial Hur? Adverbial, närmare bestämt Avec un sourire sättsadverbial Varför? Adverbial, närmare bestämt orsaksadverbial Car elle lui avait manqué horriblement Det är lite besvärligare att hitta en bra fråga att ställa för att identifiera eventuella satsled som står som subjektiv predikatsfyllnad. 12

13 III - Ordböjning Ordböjning är när substantiv, pronomen, artiklar eller adjektiv (och dessutom perfekt particip), samt verb, böjs i olika former. 1) Böjliga och oböjliga ord Böjliga är de ord som kan böjas, t.ex. de flesta substantiv, adjektiv och verb. Oböjliga är de ord som aldrig ändrar form, vilket gäller adverb (på franska räknas inte komparationen av adverb som en böjning), prepositioner, interjektioner samt konjunktioner. Dessutom är egennamn oböjliga, liksom en del andra substantiv som till exempel mille, os och bus och några adjektiv, till exempel färgadjektiven orange och marron. 2) Böjning av substantiv, pronomen, artiklar och adjektiv De flesta substantiv, pronomen, artiklar och adjektiv böjs i genus (maskulinum och femininum) och numerus (singular och plural). Som vi redan har varit inne på är det substantivet som styr böjningen av tillhörande bestämningsord (artiklar eller förenade pronomen) samt eventuella adjektiv. Detta kallas kongruensböjning (accord). Artiklar, förenade pronomen och eventuella adjektiv får alltså samma genus och numerus som substantivet: Ma petite fille a vu les beaux chevaux. ma petite bestäms i meningen av fille (feminin singular) les beaux bestäms i meningen av chevaux (maskulin plural) 3) Verbens böjning Som vi redan har varit inne på i avsnittet om verb ändrar franska verb form beroende på modus (indikativ, konjunktiv, imperativ), tempus och diates (aktiv form och passiv form). Till skillnad från vad som är fallet i svenskan finns dessutom personböjning i såväl singular som plural. Studera nedanstående meningar i vilka verbformen preciserats: Il faut (falloir i indikativ, presens, aktiv form, tredje person singular) que nous fassions attention (faire i konjunktiv, presens, aktiv form, första person pluralis). Les fleurs ont été cueillies (cueillir i indikativ, passé composé, tredje person pluralis) Observera också böjningen av perfektparticipet i den sista meningen. Det är böjt i femininum plural på grund av hjälpverbet être (läs gärna mer om reglerna för participets böjning i grammatikboken). Le participe passé kan alltså kongruensböjas, precis som adjektiven! (Le participe présent däremot kongruensböjs inte.) 13

Hemtentamen HT13 Inlämning senast Lärare: Tora Hedin

Hemtentamen HT13 Inlämning senast Lärare: Tora Hedin Hemtentamen HT13 Inlämning senast 131108 Lärare: Tora Hedin Arbetet skall vara skrivet på dator och skickas in i elektronisk form till mig senast torsdagen den 8 november 2013. Dokumentets format ska vara

Läs mer

2. Substantiv kan man sätta en, ett, flera eller all, allt, alla framför.

2. Substantiv kan man sätta en, ett, flera eller all, allt, alla framför. Ordklasser SUBSTANTIV 1. Substantiv kan delas in i följande grupper: egennamn (Nilsson, Kalle, Märsta, SAAB) växter (gräs, träd, buske) personer (häxa, flicka, svensk) djur (lejon, hund, spindel) föremål,

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: 1... =... 4... =... 2... =... 5... =... 3... =... (10 p)

Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: 1... =... 4... =... 2... =... 5... =... 3... =... (10 p) Micromégas A Dossier 1 Test de français Tid: 60 minuter Bonne chance! Nom :... Classe :... Points :... Totale : 201 Vocabulaire A Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: ex.

Läs mer

ATT REPETERA INFÖR PROVET DEN 9 NOVEMBER 2017

ATT REPETERA INFÖR PROVET DEN 9 NOVEMBER 2017 Åk 8 2017/18 ATT REPETERA INFÖR PROVET DEN 9 NOVEMBER 2017 1) Repetera glosorna till kap. 1A, 1B och 1C (textboken) och läs igenom texterna/dialogerna. Glöm inte! Transportmedel sid 15 Alla ord sid 21

Läs mer

Satslära introduktion

Satslära introduktion Satslära introduktion Dolores Meden Dolores Meden 2010-08-27 1 Skillnaden mellan ordklass och ett ords funktion (syntax): * ett ords tillhörighet i en ordklass är konstant och påverkas inte av användningen

Läs mer

Ordklasser. Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv.

Ordklasser. Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Ordklasser Substantiv Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Konkreta och abstrakta substantiv Konkreta substantiv kallas

Läs mer

ORDKLASSERNA I. Ett sätt att sortera våra ord

ORDKLASSERNA I. Ett sätt att sortera våra ord ORDKLASSERNA I Ett sätt att sortera våra ord Vilka ordklasser finns det? Hur många kan ni komma på? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Hur sorterar man orden? Morfologiskt Syntaktiskt Semantiskt SUBSTANTIV

Läs mer

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig? SÄNDNINGSDATUM: 2009-01-20 ARBETSUPPGIFTER: AGNETA SOLDÉN PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Pour mieux comprendre l'émission en fait faktiskt qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

Läs mer

Facit för diagnostiska provet i grammatik

Facit för diagnostiska provet i grammatik Facit för diagnostiska provet i grammatik Textutdrag: De tio vanligaste namnen på honhundar i Sverige är också vanliga kvinnonamn. Mest sällsynt är Bella med 1065 bärare, men åtskilliga av landets 11 954

Läs mer

Datorlingvistisk grammatik

Datorlingvistisk grammatik Datorlingvistisk grammatik Svenskans satser m.m. http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv11/dg/ Mats Dahllöf Institutionen för lingvistik och filologi Januari 2011 Satser Satserna utgör den mest mångfacetterade

Läs mer

Svenska språket. Grammatik. www.sofiadistans.nu

Svenska språket. Grammatik. www.sofiadistans.nu Svenska språket Grammatik www.sofiadistans.nu 1 Innehåll Grammatik De 9 ordklasserna... 4 Substantiv... 5 Adjektiv... 6 Verb... 7 Pronomen... 8 Personliga pronomen... 8 Possessiva pronomen... 9 Relativa

Läs mer

Förkunskapstest i franska Viktig information att läsa innan du gör provet

Förkunskapstest i franska Viktig information att läsa innan du gör provet Förkunskapstest i franska Viktig information att läsa innan du gör provet 1 Stockholms universitet, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk 2 Stockholms universitet, Institutionen för

Läs mer

Kort grammatisk översikt tänkt att fungera som studiehandledning till Stroh-Wollin, Koncentrerad nusvensk formlära och syntax, 1998

Kort grammatisk översikt tänkt att fungera som studiehandledning till Stroh-Wollin, Koncentrerad nusvensk formlära och syntax, 1998 Kort grammatisk översikt tänkt att fungera som studiehandledning till Stroh-Wollin, Koncentrerad nusvensk formlära och syntax, 1998 1-5. Formlära och syntax, lexikon, homonymer, morfem, ord och ordklass.

Läs mer

Syntax, Ordklasser och Satsdelar. Allmän Grammatik och Fonetik HT10 Dag 3

Syntax, Ordklasser och Satsdelar. Allmän Grammatik och Fonetik HT10 Dag 3 Syntax, Ordklasser och Satsdelar Allmän Grammatik och Fonetik HT10 Dag 3 Svenskans ordklasser Substantiv Adjektiv Verb Adverb Pronomen Räkneord Preposition Konjunktioner och subjunktioner Interjektioner

Läs mer

Huvudordklasser. ursinnig, god, glad äta, dricka, cykla. Övriga ordklasser. fort, borta, ute

Huvudordklasser. ursinnig, god, glad äta, dricka, cykla. Övriga ordklasser. fort, borta, ute Ordklasser Huvudordklasser NAMN substantiv adjektiv verb EXEMPEL misse, hus, mjölk ursinnig, god, glad äta, dricka, cykla Övriga ordklasser NAMN adverb pronomen räkneord prepositioner konjunktioner subjunktioner

Läs mer

Komplement till Amical 1- Grammatikdelen Nybörjare

Komplement till Amical 1- Grammatikdelen Nybörjare Komplement till Amical 1- Grammatikdelen Nybörjare Folkuniversitetet Våren 2014 Folkuniversitetet Meningsbyggnad Den raka ordföljden är vanligast i franska språket: subjekt (ett substantiv eller ett pronomen)

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103260/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISOD

Läs mer

Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv.

Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Ordklasser Substantiv Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Konkreta och abstrakta substantiv Konkreta substantiv kallas

Läs mer

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar.

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Asmaa et Khadija Arbetsblad 1 A - förstå Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Khadija går upp tidigt På morgonen tar Khadija en promenad Till frukost äter flickorna

Läs mer

Plan d étude = studieplan

Plan d étude = studieplan Nom de l élève : Classe: Français au 8-9-ième, printemps 2013 - wictoria.majby@edu.botkyrka.se Inloggningsuppgifter till det digitala materialet www.studentlitteratur.se Nom d utilisateur : Mot de passe

Läs mer

Grammatik skillnader mellan svenska och engelska

Grammatik skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2012 Grammatik skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

Inför 1FR112 FACIT till förkunskapstest

Inför 1FR112 FACIT till förkunskapstest Inför 1FR112 FACIT till förkunskapstest A. VOKABULÄR I Översättning till svenska Översätt till svenska de med fetstil markerade orden i de franska meningarna. De svenska orden ges den form som passar i

Läs mer

KAPITEL 11. gjorde igår, i förra veckan, förra sommaren.

KAPITEL 11. gjorde igår, i förra veckan, förra sommaren. KAPITEL 11 I kapitel 11 kommer du att lära dig en del ord som har med tv och musik att göra. Grammatiskt kommer vi att gå igenom objektsformer samt jobba en del med passé composé av både regelbundna och

Läs mer

Fransk basgrammatik - 16 övningar i substantiv, adjektiv, verb, prepositioner

Fransk basgrammatik - 16 övningar i substantiv, adjektiv, verb, prepositioner Fransk basgrammatik - 16 övningar i substantiv, adjektiv, verb, prepositioner 1 Substantiv Substantiv är ord du i svenskan kan sätta en, ett eller flera framför. I franskan är substantiven endera maskulina

Läs mer

Några skillnader mellan svenska och engelska

Några skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Datorlingvistisk grammatik Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf Mars 2012 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning likheter

Läs mer

Några skillnader mellan svenska och engelska

Några skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2011 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

Fundamentet vad som helst kan vara i fundamentet (men regleras av viktprincipen).

Fundamentet vad som helst kan vara i fundamentet (men regleras av viktprincipen). Satsschema Huvudsats Fundamentet vad som helst kan vara i fundamentet (men regleras av viktprincipen). Naturliga fundament är: kända pronomen, pronominella adverb (då, där, här), bekanta substantiv, tidsadverb

Läs mer

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida).

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida). Personnummer: Första tre bokstäverna i efternamnet: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP Provtillfälle 1 Provdatum: 2007.03.19 Skrivtid:

Läs mer

A. VOKABULÄR I Översättning till svenska

A. VOKABULÄR I Översättning till svenska Inför 1FR112 - Förkunskapstest Om du har sökt till kursen 1FR112 i Nice, men undrar hur långt dina förkunskaper räcker till inför en hel termin i Frankrike och lektioner som ges på franska kan du göra

Läs mer

Satser och satsdelar. 1 Satser och satsdelar inledning. 2 Primära satsdelar predikatet. 2.1 Översikt. Grammatik för språkteknologer

Satser och satsdelar. 1 Satser och satsdelar inledning. 2 Primära satsdelar predikatet. 2.1 Översikt. Grammatik för språkteknologer UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf November 2015 Satser och satsdelar Översikt i stolpform. Terminologin följer

Läs mer

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida).

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida). Personnummer: Första tre bokstäverna i efternamnet: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP Provtillfälle 2 Provdatum: 2006.12.01 Skrivtid:

Läs mer

EXERCICES D'EXPRESSION ORALE 1 Vad säger du när... 1 du tackar? 2 någon tackar dig för hjälpen? 3 du räcker fram någonting?

EXERCICES D'EXPRESSION ORALE 1 Vad säger du när... 1 du tackar? 2 någon tackar dig för hjälpen? 3 du räcker fram någonting? EXERCICES D'EXPRESSION ORALE 1 Vad säger du när... 1 du tackar? 2 någon tackar dig för hjälpen? 3 du räcker fram någonting? 4 du önskar någon smaklig måltid? 5 du ber någon ta för sig av maten? 6 du frågar

Läs mer

Svenska språket 1, delkurs 2 Språkets byggstenar 714G47 Svenska språket Svenska språkets byggstenar 714G57

Svenska språket 1, delkurs 2 Språkets byggstenar 714G47 Svenska språket Svenska språkets byggstenar 714G57 Studiehandledning vt 2018 Svenska språket 1, Delkurs Språkets byggstenar, grammatikdelen 5 hp Svenska språket Svenska språkets byggstenar, grammatikdelen 5 hp Välkommen till grammatikdelen i Svenska språket

Läs mer

FR1101: Franska Grundkurs II nät/distans Terminsöversikt VT 2015

FR1101: Franska Grundkurs II nät/distans Terminsöversikt VT 2015 FR1101: Franska Grundkurs II nät/distans Terminsöversikt VT 2015 = på Connect (obligatorisk närvaro) = på Connect (läraren inloggad på Connect, du kan ställa frågor) Föreläsning = Inspelad föreläsning

Läs mer

Ordklasser och satsdelar

Ordklasser och satsdelar Ordklasser och satsdelar Vi kommer under de kommande fyra veckorna att arbeta med ordklasser och satsdelar. Under det här arbetsområdet kommer du att få öva på följande förmågor: formulera sig och kommunicera

Läs mer

Elementa i Allmän grammatik

Elementa i Allmän grammatik Institutionen för romanska språk Avdelningen för franska & italienska FD Pauli Kortteinen! pauli.kortteinen@rom.gu.se " +46 (0)31-786 18 02 Elementa i Allmän grammatik Teorikompendium övningar med facit

Läs mer

Syntax, Ordklasser och Satsdelar. Allmän Grammatik och Fonetik HT09 Dag 3

Syntax, Ordklasser och Satsdelar. Allmän Grammatik och Fonetik HT09 Dag 3 Syntax, Ordklasser och Satsdelar Allmän Grammatik och Fonetik HT09 Dag 3 Morfologi flick-a flick-a-n flick-a-n-s flick-or flick-or-na flick-or-na-s Morfem minsta betydelsebärande enheten i språket -a-n

Läs mer

Grammatik för språkteknologer

Grammatik för språkteknologer Grammatik för språkteknologer http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv12/gfs/ är konstruktioner (fraser) som innehåller ett predikat och ett subjekt (Josefssons, s. 151, definition, som är en vanlig definition).

Läs mer

Datorlingvistisk grammatik

Datorlingvistisk grammatik Datorlingvistisk grammatik Svenskans satser m.m. http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv10/dg/ Mats Dahllöf Institutionen för lingvistik och filologi Januari 2010 Satser Satserna utgör den mest mångfacetterade

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-24 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV6 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 6: LE RENDEZ-VOUS

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-15 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV9 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 9: LE CHOIX Hej!

Läs mer

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar.

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar. 301 Jours, France La fête 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon. Jag

Läs mer

fråga hur mycket klockan är quelle heure est-il? vad heter en grå keps på franska? une casquette grise vad heter när på franska?

fråga hur mycket klockan är quelle heure est-il? vad heter en grå keps på franska? une casquette grise vad heter när på franska? fråga hur mycket klockan är quelle heure est-il? vad heter en grå keps på franska? une casquette grise fråga vilken storlek quelle taille? vad heter när på franska? quand säg att du har ont i ryggen j

Läs mer

ATT REPETERA INFÖR PROVET. Torsdag 19 april 2018

ATT REPETERA INFÖR PROVET. Torsdag 19 april 2018 Åk 7 VT 18 ATT REPETERA INFÖR PROVET Torsdag 19 april 2018 1) Läs igenom dialogerna i kapitlen 3A, 3B,3C,4A,4B (texboken). Läs igen texterna på s 64-65 (Lecture) 2) Repetera glosorna till kap. kapitlen

Läs mer

Marie : Jag har precis kommit fram till min familj i Frankrike och nu ska jag knacka på dörren och säga hej till alla. Bonjour!

Marie : Jag har precis kommit fram till min familj i Frankrike och nu ska jag knacka på dörren och säga hej till alla. Bonjour! 301 Jours, France La famille 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Je ne peux pas, j ai (lektioner). 2. C est un grand (skrivarverkstad). 3. Ah, tu es (kär).

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Je ne peux pas, j ai (lektioner). 2. C est un grand (skrivarverkstad). 3. Ah, tu es (kär). ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV68 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA La virée à Paname (lätt) Innehåll 1. Vad drömmer Mourad om?

Läs mer

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2.

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2. Förord Grammatikövningar för Sfi består av två delar, del 1 2, för kurserna B C resp C D och liknande utbildningar. Det är ett övningsmaterial som tränar svensk basgrammatik. Utgångspunkten för uppläggningen

Läs mer

301 Jours, France. L école. 301 Jours, France!

301 Jours, France. L école. 301 Jours, France! 301 Jours, France L école 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon. Jag

Läs mer

Morfologi, Ordklasser och Satsdelar

Morfologi, Ordklasser och Satsdelar Morfologi, Ordklasser och Satsdelar Allmän Grammatik och Fonetik HT07 Dag 3 ORDKLASSER VERB SUBSTANTIV INTERJEKTIONER Morfologi (repris) flick-a flick-an-s flick-or flick-or-na flick-or-na-s Morfem minsta

Läs mer

301 Jours, France. Les potes. 301 Jours, France!

301 Jours, France. Les potes. 301 Jours, France! 301 Jours, France Les potes 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission énervé l argent de poche à cause de l argent faire les magasins la robe le pantalon la jupe le pull ça suffit fonctionner j ai honte prêter faire la tête le rêve ne te

Läs mer

Grundläggande syntaktiska funktioner och roller

Grundläggande syntaktiska funktioner och roller UPPSALA UNIVERSITET Inst. för lingvistik Niklas Edenmyr Grammatik, 5p. SYNTAKTISKA FUNKTIONER/SATSDELAR Grundläggande syntaktiska funktioner och roller o Exemplen nedan kan få illustrera två grundläggande

Läs mer

Ryska pronomen. Pronomen är en sluten ordklass som består av många undergrupper. Pronomina kan fungera självständigt eller förenat

Ryska pronomen. Pronomen är en sluten ordklass som består av många undergrupper. Pronomina kan fungera självständigt eller förenat Ryska pronomen Pronomen är en sluten ordklass som består av många undergrupper. Pronomina kan fungera självständigt eller förenat 1 1.Självständiga pronomina Pronomina som kan bilda Nominal Fras (NP) på

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-01 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV7 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 7: LES PIZZAS Hej!

Läs mer

ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET

ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET SUBSTANTIV 1 Namn på saker, människor, djur, växter. Du kan sätta en, ett eller flera, den det eller de framför ordet. Konkreta substantiv: stol, bord, gubbe, boll (du kan

Läs mer

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français 1. qu est-ce que tu fais? 2. je ne fais rien 3. et David, qu est-ce qu il fait? 4. il fait ses devoirs et toi? 5. moi, je fais

Läs mer

Delkurs grammatik (5 hp, 7,5 hp) - studiehandledning vt 2015

Delkurs grammatik (5 hp, 7,5 hp) - studiehandledning vt 2015 Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation Avdelningen för svenska och litteraturvetenskap STUDIEHANDLEDNING 2014-12- 15 714G01 Svenska språket 1, grundkurs 91SV11 Svenska (1-30hp)

Läs mer

Satsdelar. Carina

Satsdelar. Carina Satsdelar 1 Huvudsats och bisats HUVUDSATS: Ger den viktiga informationen: verbhandlingen och vem som utför den. Kännetecken: Kan stå för sig själv. (Pojken kom inte till skolan idag). BISATS: Ger övrig

Läs mer

Bon voyage 3 textbok, övningsbok, lärarhandledning

Bon voyage 3 textbok, övningsbok, lärarhandledning Bon voyage 3 textbok, övningsbok, lärarhandledning Bon voyage bygger det franska språket med hjälp av tydlig struktur, lättbegripliga förklaringar och progression i lagom takt. Den metodiska uppbyggnaden

Läs mer

Papa veut que je l invite à (min födelsedag). Le nouveau est arrivé, c est (brorson) de mon patron. Voilà comment on me (tackar).

Papa veut que je l invite à (min födelsedag). Le nouveau est arrivé, c est (brorson) de mon patron. Voilà comment on me (tackar). ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV4 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 4 Grosse déprime Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission ça m énerve le cadeau le repas y en a marre le bip sonore Joyeux embrasser le bisou fou, folle le Père dur apporter une huître la datte la noix la bûche det irriterar mig

Läs mer

phrases importantes 1a jag hittar inte toaletterna var finns toaletterna? är det ledigt? är det upptaget? är det öppet i morgon?

phrases importantes 1a jag hittar inte toaletterna var finns toaletterna? är det ledigt? är det upptaget? är det öppet i morgon? phrases importantes 1a jag hittar inte toaletterna je ne trouve pas les toilettes var finns toaletterna? où sont les toilettes, s il vous plaît? är det ledigt? c est libre? är det upptaget? c est occupé?

Läs mer

SYNTAKTISKA FUNKTIONER (forts.) Attribut o Attribut ger ytterligare information om det som nominalfrasen refererar till.

SYNTAKTISKA FUNKTIONER (forts.) Attribut o Attribut ger ytterligare information om det som nominalfrasen refererar till. UPPSALA UNIVERSITET Inst. för lingvistik Niklas Edenmyr Grammatik, 5p. SYNTAKTISKA FUNKTIONER (forts.) Attribut o Attribut ger ytterligare information om det som nominalfrasen refererar till. o Ofta fogas

Läs mer

La grammaire française. Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid. Nom:

La grammaire française. Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid. Nom: La grammaire française Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid Nom: Le présent Presensformen av verbet använder när man pratar om nutid. I franska

Läs mer

Förord KERSTIN BALLARDINI

Förord KERSTIN BALLARDINI Förord Det här häftet är avsett för dig som redan har ett visst ordförråd i svenska, men som behöver få en klar bild av vilka typer av satser som finns i språket, vilka former de har och vilken funktion

Läs mer

Je suis vieille, je suis (ful)! Ça fait du bien de (gråta). Je vais chercher (mina saker). Ma fille va faire (en praktik) chez nous.

Je suis vieille, je suis (ful)! Ça fait du bien de (gråta). Je vais chercher (mina saker). Ma fille va faire (en praktik) chez nous. ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV3 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 3 La dynamique du cadre Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord

Anaconda Société. Viktiga ord Anaconda Société Émission 1 : «Les clichés sur la société française sont-ils vrais?» - Om bilden av Frankrike och sanningen bakom klichéerna Viktiga ord cliché (m), stéréotype (m) béret (m) paysan (m)

Läs mer

BASKUNSKAPSPROV ALLMÄN GRAMMATIK

BASKUNSKAPSPROV ALLMÄN GRAMMATIK Personnummer: Första tre bokstäverna i efternamnet: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk FRANSKA I (GRUNDKURS) BASKUNSKAPSPROV ALLMÄN GRAMMATIK Provtillfälle 1 Provdatum: 2008-09-29

Läs mer

Grammatik för språkteknologer

Grammatik för språkteknologer Grammatik för språkteknologer Fraser http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv12/gfs/ Språkteknologiska grammatikkomponenter Tokenisering urskilja graford. Ordklasstaggning och annan taggning tilldela dem

Läs mer

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV9 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Hjälpa 6 personer. Kan jag hjälpa er med er hund? Je peux vous aider avec votre chien? D accord

Hjälpa 6 personer. Kan jag hjälpa er med er hund? Je peux vous aider avec votre chien? D accord Hjälpa 6 personer Franska Aider Je peux vous aider? Voulez-vous traverser? C est gentil. Merci Bonne journée Je peux vous aider avec votre chien? Non, merci D accord L église Merci beaucoup Pardon monsieur,

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-08 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV8 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 8: LA LETTRE Hej!

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2. Episode 6 Ah! La belle vie!

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2. Episode 6 Ah! La belle vie! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV6 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 6 Ah! La belle vie! Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Syntax Fras, sats, mening

Syntax Fras, sats, mening Allmän grammatik 6 Fraser Syntax Fras, sats, mening Lösryckta satsdelar utan kontext; benämns utifrån huvudordet. nominalfras (nomen, dvs. substantiviskt ord + bestämningar) min lilla bortskämda katt,

Läs mer

LATIN A ALLMÄN GRAMMATIK II. Satsdelar

LATIN A ALLMÄN GRAMMATIK II. Satsdelar LATIN A ALLMÄN GRAMMATIK II Satsdelar Ord av olika ordklasser sä.s samman för a. bilda satser. För a. kunna analysera hur satsen är uppbyggd brukar man dela in den i olika satsdelar beroende på vilken

Läs mer

Grammatik för språkteknologer

Grammatik för språkteknologer Grammatik för språkteknologer Introduktion http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv11/gfst/ Mats Dahllöf Institutionen för lingvistik och filologi Oktober 2011 Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten

Läs mer

Datum: Date: Provkodr: KTR1 Exam code:

Datum: Date: Provkodr: KTR1 Exam code: Del 1. Ordklasser (5p) Ange ordklass för de understrukna orden i texten. Då jag föddes i juli 1918 hade mor (1) spanska sjukan, jag var i dåligt skick och (2) nöddöptes på sjukhuset. En dag fick familjen

Läs mer

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement - Trouver Où puis-je trouver? Demander son chemin vers un logement Var hittar jag?... une chambre à louer?... ett rum att hyra?... une auberge de jeunesse?... ett vandrarhem?... un hôtel?... ett hotell?...

Läs mer

Grammatiköversikt. Adjektiv (egenskaper) Nationalitetsord. Artiklar. Bestämd artikel. maskulinum le, l femininum la, l. les. före konsonant före vokal

Grammatiköversikt. Adjektiv (egenskaper) Nationalitetsord. Artiklar. Bestämd artikel. maskulinum le, l femininum la, l. les. före konsonant före vokal Artiklar Genitiv Dativ Elision Adjektiv (egenskaper) Nationalitetsord Tout Pronomen Räkneord Negationer Prepositionen de Y Verb Ordföljd Artiklar Bestämd artikel singular maskulinum le, l femininum la,

Läs mer

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta Arbetsblad 1 - förstå och berätta Gör en mindmap! Skriv in följande ord i de rutor där du tycker att de passar in! Obs! Vissa ord passar in på flera ställen! Berätta sedan på franska för din kompis om

Läs mer

FoU-projekt ETA/AJN

FoU-projekt ETA/AJN FoU-projekt 2015-2017 ETA/AJN Hur förstår elever objektet? En undersökning om hur elever förstår och lär sig att tillämpa grammatiska strukturer vid språkinlärning. Bakgrund Teori > praktik Inlärda strukturer

Läs mer

Liberté d expression C est dangereux?

Liberté d expression C est dangereux? SÄNDNINGSDATUM: 2008-09-30 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON PRODUCENT: LÉO NOUCHI PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Prenons la parole! C est dangereux? Vocabulaire traiter le marché du travail exécuter

Läs mer

Grammatik för språkteknologer

Grammatik för språkteknologer Grammatik för språkteknologer Språkteknologi och grammatiska begrepp http://stp.lingfil.uu.se/~matsd/uv/uv11/gfst/ Mats Dahllöf Institutionen för lingvistik och filologi November 2011 Lite mer om språkteknologisk

Läs mer

Denna bok är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver rätt att kopiera enligt BONUS-avtal, är förbjuden

Denna bok är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver rätt att kopiera enligt BONUS-avtal, är förbjuden Kopieringsförbud! Denna bok är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver rätt att kopiera enligt BONUS-avtal, är förbjuden Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas och dömas till böter

Läs mer

Kursbeskrivning med litteraturlista HT-13

Kursbeskrivning med litteraturlista HT-13 Kursbeskrivning med litteraturlista HT-13 Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp Delkurs inom Italienska I, 30 hp. Består av: I. Italiensk grammatik med inlämningsuppgifter, 6 hp, och II. Skriftlig produktion,

Läs mer

Innehåll. Förord 5. Övningar 26. Så här arbetar du med. På G Grammatikövningar 1-25 3. Minigrammatik 9

Innehåll. Förord 5. Övningar 26. Så här arbetar du med. På G Grammatikövningar 1-25 3. Minigrammatik 9 Innehåll Förord 5 Så här arbetar du med På G Grammatikövningar 7 Minigrammatik 9 1 Ordföljd i huvudsatser 9 2 Ordföljd i bisatser 10 3 Satsadverb 11 4 Indirekt tal 11 5 Substantivets former 12 6 Obestämd

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord

Anaconda Société. Viktiga ord Anaconda Société Émission 5 : «Quels sont les droits des homosexuels en France?» - Om att vara gay i Frankrike och välja den man vill trots fördomar. Viktiga ord rendre visite compagnon (m) en retard (m)

Läs mer

SOMMARGRAMMATIK. En repetition av gymnasiegrammatiken inför universitetsstudier i språk. Morgan Nilsson

SOMMARGRAMMATIK. En repetition av gymnasiegrammatiken inför universitetsstudier i språk. Morgan Nilsson SOMMARGRAMMATIK En repetition av gymnasiegrammatiken inför universitetsstudier i språk Morgan Nilsson Augusti 2015 Varfo r grammatik? Bättre förstå och klarare uttrycka sig på sitt modersmål. Lättare och

Läs mer

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. Mål:

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. Mål: Grammatikprov svenska Nu är det dags att kolla av vad eleverna lärt sig under vårens grammatik arbete. Efter påsklovet tar vi paus från veckans-ord och pluggar grammatik. För att det inte ska bli för mycket

Läs mer

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: FÖRSKOLANS FRAMTID LFSL förskola: En svensk förskola på franska Skolan tar över 5 åringarna Förskolans läggs ned École maternelle EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

Läs mer

FRANSKA. Je rêvais d aventure. Arbetsblad 1 A - förstå och berätta

FRANSKA. Je rêvais d aventure. Arbetsblad 1 A - förstå och berätta Arbetsblad 1 A - förstå och berätta Här nedan finns några meningar på svenska. I programmet säger berättarrösten dessa fraser, på franska, när han berättar om sitt äventyr. När du hör dem skriver du dem

Läs mer

Välkommen till den första delkursen i svenska!

Välkommen till den första delkursen i svenska! Välkommen till den första delkursen i svenska! Som lärare i svenska är språket ditt främsta arbetsredskap, oavsett om du arbetar med läsning, skrivande eller muntliga aktiviteter. Denna delkurs syftar

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. La queue (lätt) Innehåll

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. La queue (lätt) Innehåll ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV74 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA La queue (lätt) Innehåll 1. Vem pratar mannen med i telefon?

Läs mer

Kompendium: Satsdelar (Las partes de la oración)

Kompendium: Satsdelar (Las partes de la oración) Kompendium: atsdelar (Las partes de la oración) 1. Morfologi 2 2. yntagm 3 3. yntax 3 3.1. atsdelar 4 3.1.1. ubjekt och predikat 5 3.1.2. Nominalsyntagm: nominalt huvudord + bestämningar 5 3.1.3. Verbalsyntagm:

Läs mer

Studiebrev 5. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska

Studiebrev 5. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 5 Den här veckan kommer vi att fortsätta jobba med ordklassen verb. Den

Läs mer

Instuderingsmaterial: Adjektiv, Substantiv och Verb

Instuderingsmaterial: Adjektiv, Substantiv och Verb Instuderingsmaterial: Adjektiv, Substantiv och Verb Vad är Substantiv? Saker, namn, länder, städer etc. Man ska kunna sätta flera, en eller ett framför När ska substantiven ha stor begynnelsebokstav? -

Läs mer

Svenskans struktur, 7,5 hp Tentamensexempel 1

Svenskans struktur, 7,5 hp Tentamensexempel 1 Svenskans struktur, 7,5 hp Tentamensexempel 1 På de följande sidorna återges ett exempel på en tentamen i Svenskans struktur. Tentan är uppdelad i tre delar. För att få godkänt på kursen måste man ha godkänt

Läs mer

Årskurs gy. Att eleverna får öva på språkförståelse och verbböjning på ett kreativt sätt.

Årskurs gy. Att eleverna får öva på språkförståelse och verbböjning på ett kreativt sätt. Årskurs 7-9 + gy Franska Klurigt och kul pussla dikter på franska Syfte Att eleverna får öva på språkförståelse och verbböjning på ett kreativt sätt. Lärarhandledning Övning 1: Ordpussel Utgå från en av

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer