Inledning och tankar Skolans värdegrund och uppdrag Kursplanen i svenska Kursplanen i engelska Utformning och genomförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning och tankar Skolans värdegrund och uppdrag Kursplanen i svenska Kursplanen i engelska Utformning och genomförande"

Transkript

1 WONDER

2 Inledning och tankar Skolans värdegrund och uppdrag Kursplanen i svenska Kursplanen i engelska Utformning och genomförande Del 1 Spågumman Detektiven Begrepp Precept Hörförståelsefrågor Getting to know you Del 2 Detektiven Begrepp Hörförståelsefrågor En speciell relation

3 Del 3 Detektiven Begrepp Two nice things Hörförståelsefrågor Personbeskriva Del 4 Detektiven Begrepp Hörförståelsefrågor Alla begrepp Filmrecension Övrigt Episode bingo Snäll-bingo Källor och inspiration

4 Jag som skrivit lärarhandledningen heter Frida och är i början av min lärarprofession som lärare i årskurs 4-6. I skrivande stund undervisar jag i svenska och engelska. Filmens innehåll utgör viktiga livsfrågor som känslor, vänskap, identitet, mobbning och andra viktiga frågor. Detta arbete syftar till att på flertalet olika sätt utveckla elevernas språkkunskaper, men arbetet syftar även till det mest grundläggande i livet, hur vi behandlar andra människor. Lärarhandledningen är skriven på svenska, men flertalet uppgifter är även formulerade på engelska, för att på ett smidigt sätt kunna använda sig av filmen inom ämnet engelska. Jag hoppas att du ska finna arbetet med Wonder och lärarhandledningen givande, om du har några frågor finns jag på Instagram under "FridaLinneasklassrum". 4

5 Mål Skolans mål är att varje elev: kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. Riktlinjer Alla som arbetar i skolan ska: aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, Läraren ska: uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. 5

6 Syfte Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Centralt innehåll lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna, strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag, olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter, språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser, att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser, muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola, berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger, 6

7 ... Centralt innehåll språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord, ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning, skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte. Kunskapskrav du kopplar själv de kunskapskrav du ämnar att testa. 7

8 Syfte Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: förstå och tolka innehållet i talad engelska, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor i olika delar av världen där engelska används. Centralt innehåll åsikter, känslor och erfarenheter, vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, tydligt talad engelska och texter från olika medier, olika former av samtal, dialoger och intervjuer, filmer för barn och unga, strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll, språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck, språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion. Språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. Kunskapskrav du kopplar själv de kunskpskrav du ämnar att testa. 8

9 Vissa uppgifter är återkommande för varje avsnitt: Detektiven, görs före varje avsnitt. Läs/hörförståelsefrågor, görs efter varje avsnitt. Du väljer utformningen av dessa själv. Om de ska genomföras skriftligt, muntligt, ensam, i par, etc. En Kahoot är gjord för avsnitt 3, som du kan använda om du vill. "Wonder episode 3" av Fridalinneasjoberg. Avsnittsbingo, gör efter varje avsnitt. Finns både på svenska och engelska. Eleverna ska genom arbetets gång kryssa över den ruta som stämmer överens med när händelser i filmen sker. Syftet med bingot är dels att eleverna behöver vara påkopplade, men även att se hur de uppfattat innehållet. Rutorna är placerade på så sätt att alla får bingo samtidigt om de gjort rätt. Övningens mål är att fylla rutorna. Snällbingo. Finns både på svenska och engelska och delas ut till samtliga elever när du tycker att det passar. Eleverna kan genom arbetets gång kryssa i de rutor de anser att de uppfyllt. Bingot ska fungera som en påminnelse över att vara en god medmänniska som gör fina handlingar. 9

10 Specifika uppgifter för avsnitten: Avsnitt 1 Spågumman, görs före avsnittet. Övningen förklaras kortfattat under "Spågumman". Mr Browne - "Choose kind", görs efter avsnittet. Övningen syftar till att samtala om innebörden av "Choose kind". Lära känna-övning, görs efter avsnittet. Övningen syftar till att lära känna varandra än mer. Avsnitt 2 Speciell relation - muntlig övning/presentation, görs efter avsnittet. Eleverna genomför ett muntligt framförande där de berättar om en speciell relation de har med någon i sitt liv. Den speciella relationen kan handla om allt ifrån en familjemedlem till djur, etc. Vi går vidare till avsnitt tre först när presentationen är genomförd. Avsnitt 3 Säg två snälla saker om personen som sitter bredvid dig, görs efter avsnittet. Kahoot ("Wonder episode 3" av Fridalinneasjoberg), görs efter avsnittet. 10 Personbeskrivning Auggie, görs efter avsnittet. Övningen förklaras i avsnitt tre.

11 Specifika uppgifter för avsnitten: Avsnitt 4 Begreppsprov, görs efter avsnittet. När filmen är över och innan filmrecensionen, testar jag elevernas kunskaper i de begrepp vi arbetat med inför varje avsnitt. Jag ser detta som ett tillfälle för att se över om arbetet med "Detektiven" varit givande. Jag väljer ut vilka begrepp jag tycker har störst betydelse för filmen och inte alla ord som vi arbetat med. Eleverna ska kunna innebörden av orden och gärna kunna koppla orden till sina egna erfarenheter. I detta fall till filmen eller dem själva. Filmrecension, görs efter avsnittet. Eleverna ges den mall som finns presenterad. Beroende på vilken årskurs/nivå du arbetar med, kan du välja om eleverna skriver på detta papper eller använder den som mall och vidareutvecklar deras svar på annat sätt. Jag personligen kommer låta eleverna använda mallen som stöd för att sedan skriva en filmrecension digitalt. 11

12 Del 1: Cirka 25 minuter. Avsluta avsnittet när Auggie, mamman och pappan samtalar i Auggies säng. Utformning av uppgifter för varje avsnitt: - Svåra begrepp och quotes genom detektiven. Görs före avsnittet. - Avsnittsbingo. Görs under och efter avsnittet. - Läs/hörförståelsefrågor. Görs efter avsnittet. - Eventuellt snällbingo. Specifika uppgifter del 1: - Förutspå handling genom spågumman. Görs före avsnittet. - Mr Browne - "Choose kind" - samtala om vad föreskriften betyder. Görs efter avsnittet. - "Lära känna"-övning. Eleverna ges en eller två kort var där de ska skriva ner "okänd" fakta om sig själva. Läraren samlar in korten och läser sedan korten högt för klassen. Klassen ska sedan gissa vem som skrev vilken lapp. Görs efter avsnittet. 12

13 Övningen syftar till att förutspå vad som kommer att hända i filmen. Tillvägagångssätt: Titta på filmens omslag, diskutera muntligt med eleverna vad de tror filmen kommer att handla om. 13 Vad tror du kommer att hända i filmen? Vilka ledtrådar får du genom titeln? Vilka tror du karaktärerna på omslaget är? Vad tror du att du kommer få lära dig i filmen? Är du intresserad av att se filmen? Varför eller varför inte? Vilken typ av film kommer detta mest troligt att vara?

14 14 Meningsstartare Jag tror... Jag har märkt... Jag undrar... Jag gillar/gillar inte... Det påminner mig om... Kanske... Jag förställer mig... Jag hoppas att... Jag antar... Jag undrar om... Baserat på titeln, så tror jag att filmen kommer handla om... Jag tror att karaktärerna... Jag tror... för att... Jag tror jag kommer att lära mig... för att...

15 Läs eventuellt en kort beskrivning om den kommande filmen efter att eleverna har talat om vad de själva tror om filmen: Sv: "WONDER är en oerhört inspirerande och hjärtvärmande historia om August Pullman, en pojke med en ansiktsdeformation. August ska börja femte klass och för första gången gå på en vanlig grundskola. Hans livsglädje och personlighet kommer att förändra livet för alla runt omkring honom. En ödmjuk, berörande och stark berättelse om att hitta sin styrka och välja att vara snäll". Eng: "August (Auggie) Pullman was born with a facial difference that prevented him from going to a mainstream school - until now. He's about to enter fifth grade at Beecher Prep, and if you've ever been the new kid, you know how hard that can be. The thing is Auggie's just an ordinary kid, with an extraordinary face. But can he convince his new classmates that he's just like them, despite his appearance?" 15

16 16 Look at the cover. Judging by the picture: What do you think will happen in the movie? What clues does the title give you? Who do you think the characters are? What do you think you will be able to learn? Are you interested in seeing this movie? Why/Why not?

17 17 Sentence starters I think I have noticed I am wondering I liked/did not like That reminds me of Maybe I am picturing I hope that I suppose... I wonder if Based on the title, I predict that this is going to be about... I think the movie will be about... I think the characters are going to I think because I think I will learn because

18 Övningarna syftar till att reda ut oklarheter, som svåra ord och uttryck. Vi kan inte använda oss av "Detektiven" fullt ut, då det är en läsförståelsestrategi som främst används i kontakt med text. Däremot kan vissa delar av läsförståelsestrategin användas. Du kan själv vilja vilka delar av strategin du vill tillämpa, några eller samtliga är upp till dig. Tillvägagångssätt: Eleverna får ett varsitt papper. Vi läser ordet/meningen högt i helklass. Låt nu eleverna i par försöka reda ut betydelsen av ordet/meningen. Led eleverna in i ett sammanhang vad gäller ordet/meningen, gärna i sammanhang vad gäller filmen. (Vad tror ni att ordet "ordinary" har med filmen att göra och vad betyder det att vara "ordinary"?) Förklara eller låt en elev förklara för övriga om de inte löst begreppet. Fundera på om ordet liknar ett svenskt ord? Överensstämmer isåfall innebörden mellan språken? Är ordet ett substantiv, verb, adjektiv, etc? Låt någon i klassen visa med kroppen, genom charader/dramatisering för det specifika ordet. På detta sätt kan eleverna koppla på flera sinnen vilket kan öka chanserna för begreppsinlärningen. Bestäm tillsammans vad ordet/meningen betyder och låt eleverna med penna skriva i den högra kolumnen för den svenska översättningen. 18

19 Engelska ordinary science outer space surgeries petrified chorus callback (an invitation to return for a second audition) supposedly no dad zone fortune cookie precept aspire make fun of pursue your dream braid punchline Svenska vanlig naturkunskap yttre rymden operationer skräckslagen kör ringa tillbaka förmodligen pappafri zon lyckokaka regel sträva göra narr av följ din dröm fläta skämtets poäng 19

20 Engelska it s like leading a lamb to slaughter (If someone does something or goes somewhere like a lamb to the slaughter, they do it without knowing that something bad is going to happen and therefore act calmly and without fighting against the situation) when someone acts small, you just have to be the bigger person (being the bigger person means saying/doing the right thing) when given the choice between being right and being kind, choose kind Svenska det är som att leda lammet till slakten när någon agerar felaktigt, behöver du vara den "större"/bättre personen när du ställs inför valet att ha rätt eller vara snäll, välj att vara snäll 20

21 Engelska ordinary science outer space surgeries petrified chorus callback (an invitation to return for a second audition) supposedly no dad zone fortune cookie precepts aspire make fun of pursuit your dream braid punchline Svenska vanlig 21

22 Engelska it s like leading a lamb to slaughter (If someone does something or goes somewhere like a lamb to the slaughter, they do it without knowing that something bad is going to happen and therefore act calmly and without fighting against the situation) Svenska det är som att leda lammet till slakten. when someone acts small, you just have to be the bigger person (Being the bigger person means doing the right thing in the situation you're in) when given the choice between being right and being kind, choose kind 22

23 Mr. Browne s first precept of the school year is: "When given the choice between being right or being kind, choose kind. What does the precept mean? What does it mean to you to choose kind? Why is it important to be kind? 23

24 Del 1: Cirka 25 minuter. Avsluta avsnittet när Auggie, mamman och pappan samtalar i Auggies säng. Svenska Valbara läs/hörförståelsefrågor: Varför är Auggie orolig över att gå till skolan? Vad heter eleverna som visade Auggie runt på skolan? Vad tror du mamman kände när hon lämnade Auggie på skolan? Vad tror du menas med att Auggie inte är ett "vanligt barn"? FÖRKLARA för klassen: Det är någonting med hur Auggie ser ut som är annorlunda. Människor är rädd för honom eller skojar om hans utseende. Auggie är född med genetiska missbildningar i ansiktet, vilket betyder att hans ansikte ser annorlunda ut. Tänk dig in i situationen att Auggie börjar i din klass som en ny elev. Vad skulle du säga/göra för att han skulle känna sig välkommen? När det kommer en ny elev till din klass, är du snäll och välkomnande då? Hur är du? Varför tror du Julian frågade Auggie om han äter någon speciell mat? Varför tror du Auggie använder sin hjälm? Varför tror du Auggie säger att han längtar till halloween? 24

25 Part 1: Approximately 25 minutes. Stop the episode at the scene where Auggie and his parents talk by his bed. English Chooseable comprehension questions: Why is Auggie worried about going to school? Three students showed Auggie around the school, what are their names? How do you think Auggie s mom felt when leaving him at school for the first time? What do you think Auggie means when he says that he is not an ordinary kid? EXPLAIN afterwards to your pupils: There is something about the way Auggie looks that is different compared to other people. Other people are scared of him and/or make fun of him because of his appearance. Auggie was born with several severe facial deformities, which means his face did not form properly, so he looks different to other people. Imagine that Auggie is going to join your class as a new student. What could you say to make Auggie feel welcome? How do you act when there is a new student in your class? Are you nice and welcoming? Why do you think Julian asks Auggie if he eats special food? Auggie uses a helmet, why? Auggie is longing for Halloween, why? 25

26 Write down two things about yourself that nobody else in the class knows (if you have trouble thinking of things that nobody knows, think of things that most people don t know). It might be an interest or hobby, something that has happened to you in the past, or a fascinating fact about yourself or your family. When everyone has finished writing, I will take a basket around the class for you to drop your cards into. I pull out cards from the basket one at a time, and read the facts aloud to the class. You have to guess which of your classmates wrote each card. Was it easy or difficult to guess which facts belonged to which person? We cannot tell everything about someone just from the way they look your appearance is only a small part of who you are. 26

27 Fact 1 Fact 2 Fact 1 Fact 2 Fact 1 Fact 2 Fact 1 Fact 2 27

28 Del 2: Cirka 24 minuter. Avsnittet startar med texten "Via" och avslutas med scenen där Via och Auggie går "bus eller godis". Utformning av uppgifter för varje avsnitt: - Svåra begrepp och quotes genom detektiven. Görs före avsnitt. - Avsnittsbingo. Gör under och efter avsnitt. - Läs/hörförståelsefrågor. Görs efter avsnitt. - Eventuellt snällbingo. Specifika uppgifter del 2: - Presentation: en speciell relation. Görs efter avsnitt. Eleverna genomför någon typ av muntligt framförande där de pratar om en speciell relation de har med någon i sitt liv. Det kan vara allt ifrån en familjemedlem till djur, etc. 28

29 Övningarna syftar till att reda ut oklarheter, som svåra ord och uttryck. Vi kan inte använda oss av "Detektiven" fullt ut, då det är en läsförståelsestrategi som främst används i kontakt med text. Däremot kan vissa delar av läsförståelsestrategin användas. Du kan själv vilja vilka delar av strategin du vill tillämpa, några eller samtliga är upp till dig. Tillvägagångssätt: Eleverna får ett varsitt papper. Vi läser ordet/meningen högt i helklass. Låt nu eleverna i par försöka reda ut betydelsen av ordet/meningen. Led eleverna in i ett sammanhang vad gäller ordet/meningen, gärna i sammanhang vad gäller filmen. (Vad tror ni att ordet "ordinary" har med filmen att göra och vad betyder det att vara "ordinary"?) Förklara eller låt en elev förklara för övriga om de inte löst begreppet. Fundera på om ordet liknar ett svenskt ord? Överensstämmer isåfall innebörden mellan språken? Är ordet ett substantiv, verb, adjektiv, etc? Låt någon i klassen visa med kroppen, genom charader/dramatisering för det specifika ordet. På detta sätt kan eleverna koppla på flera sinnen vilket kan öka chanserna för begreppsinlärningen. Bestäm tillsammans vad ordet/meningen betyder och låt eleverna med penna skriva i den högra kolumnen för den svenska översättningen. 29

30 Engelska planets orbiting the sun subway bully put her life on hold dodgeball courtyard bouncing off expel scholarship prehistoric figure out contagious nauseous Svenska planeter som kretsar kring solen tunnelbana mobba sätta sitt liv på paus spökboll skolgård studsar av relegera stipendium förhistorisk/forntida klura ut smittsam illamående you can't blend in if you were born to stand out du kan inte smälta in, när du är född att sticka ut 30

31 Engelska planets orbiting the sun subway bully put her life on hold dodgeball courtyard bouncing off relegera mig - scholarship prehistoric figure out contagious nauseous Svenska planeter som kretsar kring solen you can't blend in if you were born to stand out 31

32 Del 2: Cirka 24 minuter. Avsnittet startar med texten "Via" och avslutas med scenen där Via och Auggie går "bus eller godis". Svenska Valbara läs/hörförståelsefrågor: Hur beskriver Via sin barndom som Auggies storasyster? "August är solen. Jag, mamma och pappa är planeter som kretsar kring solen". Hur tolkar du citatet? Hur skulle du beskriva personen Auggie, nu när du sett den första delen av filmen? Varför tror du att Via svarar Justin att hon är det enda barnet i familjen när Justin frågar? Varför tror du att Auggie gillar Halloween och beskriver högtiden som den bästa helgen i världen? Vad tycker du om Julian och hans agerande? "Om jag såg ut som honom, hade jag dödat mig själv". Jack säger detta. Tänk dig in i situationen att du hör honom säga detta, hur tror du att du hade reagerat och varför? 32

33 Part 2: Approximately 24 minutes. The episode starts with the text "Via" and it ends when Auggie and Via goes "trick or treating". English Chooseable comprehension questions: How does Via describe being Auggie s big sister during her childhood? August is the sun. Me and Mom and Dad are planets orbiting the sun. What does the quote mean? How would you describe Auggie as a person in the first part of the movie? When Justin asks, why do you think Via answers that she is the only child in her family? Why do you think Auggie likes Halloween and describes it as the best holiday in the world? What du you think about Julian? "If I looked like him, I would have killed myself". Imagine being in this situation and hearing Jack say this, how would you react and why? 33

34 I avsnitt två, får vi följa Via och den speciella relationen hon hade till sin mormor. Därför ska vi nu organisera en muntlig övning där du ska beskriva och prata om en person som betyder mycket för dig. Det kan till exempel vara en familjemedlem, släkting, vän, djur eller någon annan - du bestämmer. Om du vill kan du visa en bild på personen/djuret eller ta med något som symboliserar personen/djuret eller er relation. Vem är personen/djuret? (Namn, ålder?) Vad har ni för relation till varandra? Vad tycker du är det bästa med personen/djuret? (Kanske något särskilt personen/djuret gör eller står för?) Berätta om ett minne ni har tillsammans? Berätta vad ni gör ihop eller brukade göra? Berätta varför personen/djuret är speciell för dig och betyder extra mycket? Egna förslag? 34

35 Tankekarta JAG KOMMER ATT PRATA OM... 35

36 36

37 37

38 In episode two, we get to follow Via and the special relation she had with her grandmother. Therefore, we are going to organize a talking exercise where you are going to describe and talk about someone that means a lot to you. It can be a family member, a relative, a friend, a dog or someone else - you choose! If you want to, you can bring something that represents your person/animal or a picture of the person/animal. This can help us get to know your person/animal better. Who is this person/animal? (Name, Age?) What is your relationship? What is your favourite thing about this person/animal? (Something the person/animal does, stands for or something else) Tell us about a memory you share? Tell us about what you do/used to do together? Why is this person/animal special and means a lot to you? Other things you want to tell us about your relationship? 38

39 I WILL TALK ABOUT... 39

40 40

41 41

42 Del 3: Cirka 26 minuter. Avsnittet startar med Via på teatern och avslutas med att Jack och Auggie blir vänner när de chattar/spelar. Utformning av uppgifter för varje avsnitt: - Svåra begrepp och quotes genom detektiven. Görs före avsnitt. - Avsnittsbingo. Gör under och efter avsnitt. - Läs/hörförståelsefrågor, via Kahoot: Sök: "Wonder episode 3" av Fridalinneasjoberg. - Eventuellt snällbingo. Specifika uppgifter del 3: - Säg två snälla saker om personen som sitter bredvid dig. - Personbeskrivning: Auggie, görs efter avsnitt. Eleverna ska förbereda och genomföra ett muntligt framförande om Auggie Pullman. Till deras hjälp har eleverna en mall över vad en personbeskrivning kan innefatta, en tankekarta för att planera deras tal, en checklista och talkort som de skriver ned nyckelord på. I uppstarten av uppgiften reder vi tillsammans ut, några särskilda drag som eleverna har uppfattat hos huvudpersonen. Detta kan stödja och underlätta igångsättandet av övningen. 42

43 Övningarna syftar till att reda ut oklarheter, som svåra ord och uttryck. Vi kan inte använda oss av "Detektiven" fullt ut, då det är en läsförståelsestrategi som främst används i kontakt med text. Däremot kan vissa delar av läsförståelsestrategin användas. Du kan själv vilja vilka delar av strategin du vill tillämpa, några eller samtliga är upp till dig. Tillvägagångssätt: Eleverna får ett varsitt papper. Vi läser ordet/meningen högt i helklass. Låt nu eleverna i par försöka reda ut betydelsen av ordet/meningen. Led eleverna in i ett sammanhang vad gäller ordet/meningen, gärna i sammanhang vad gäller filmen. (Vad tror ni att ordet "ordinary" har med filmen att göra och vad betyder det att vara "ordinary"?) Förklara eller låt en elev förklara för övriga om de inte löst begreppet. Fundera på om ordet liknar ett svenskt ord? Överensstämmer isåfall innebörden mellan språken? Är ordet ett substantiv, verb, adjektiv, etc? Låt någon i klassen visa med kroppen, genom charader/dramatisering för det specifika ordet. På detta sätt kan eleverna koppla på flera sinnen vilket kan öka chanserna för begreppsinlärningen. Bestäm tillsammans vad ordet/meningen betyder och låt eleverna med penna skriva i den högra kolumnen för den svenska översättningen. 43

44 Engelska phony (a person who is not sincere/real/genuine) the Plague understudy bucket loads cool beans expel justifies Svenska en falsk person pesten inhoppare hinkvis schyssta puckar relegera motiverar two sides of every story varje historia har två berättelser 44

45 Engelska phony (a person who is not sincere/real/genuine) Svenska en falsk person the Plague understudy bucket loads cool beans expel justifies two sides of every story 45

46 Jack understands how good of a person Auggie is when naming four great qualities about him. Now it is your turn to say two nice things about the person next to you. 46

47 Del 3: Avsnittet startar med Via på teatern och slutar med att Auggie och Jack blir vänner igen när de spelar datorspel. Svenska Valbara läs/hörförståelsefrågor: - Kahoot "Wonder episode 3" av "Fridalinneasjoberg. Vad heter rektorn? Jack nämner fyra goda egenskaper hos Auggie, vilka nämner han? Vad heter Auggie i efternamn? Överlevde hunden? I vilken årskurs går Auggie? Vilka är Auggies föräldrar? Vilket valfritt ämne läser Auggie? Gillar du filmen? (Varför/varför inte?) Vilken färdmedel tog Isabel till veterinären med Daisy? Vad kallas Auggies sjukdom? Vad heter Vias pojkvän? Har du sårat någon i din klass någon gång? (Diskutera!) Skolans namn är: Beacher Trep (Sant/falskt) Förstår du varför Auggie är arg/ledsen på Jack? 47

48 Part 3: Approximately 26 minutes. The episode starts with Via at the theater and it ends with Auggie and Jack becoming friends again when playing computer games. English Chooseable comprehension questions: - Kahoot "Wonder episode 3" by "Fridalinneasjoberg. What is the principal s name? Jack mentions four great qualities about Auggie, what are they? What is Auggie s last name? Did the dog survive? What grade is Auggie in? Who are Auggie s parents? What elective does Auggie take? Do you like the movie? (Why/why not?) How did Isabel travel to the vet with Daisy? What is Auggie s condition called? What's the name of Via s boyfriend? Have you ever hurt someone in your class? (Talk about it) The name of the school is: Beacher Trep (True/false) Do you understand why Auggie is angry at Jack? 48

49 Syftet med uppgiften är att du ska få träna på att beskriva en annan person. Du ska beskriva Auggie Pullman och här nedan har du många förslag på hur du kan beskriva honom. Du utgår från denna mall när du förbereder en muntlig presentation om Auggie. En person kan beskrivas på flertalet sätt, i detta fall beskriver vi honom genom det vi ser utanpå, inuti och det som finns runt omkring honom. Utanpå Ålder Kroppsbyggnad Ansiktsform Hår Ögon Hy Kläder Röst Språk Uppträdande Särskilda kännetecken Bär ofta med sig Inuti Egenskaper Färdigheter Åsikter Vill Duktig på Dålig på Rädd för Tycker om Tycker inte om Framtidsdrömmar Hemligheter Arg på Lycklig av Ledsen för Omkring Bostad Familj Vänner Ovänner Husdjur Skola Intressen Viktiga händelser i hans liv Favoritplats Idol/er 49

50 50

51 51

52 52

53 Personbeskrivning Checklista Jag har följt med i filmen och känner mig redo att beskriva Auggie Pullman. Jag har använt mig av stödmallen som beskriver egenskaper på utsida - insida och omkring Auggie. Jag har skapat en tankekarta om Auggie. Jag har skapat talkort som innehåller nyckelord. Jag har tränat på talet med hjälp av mina talkort. Jag har tränat på talet med mycket liten hjälp av mina talkort. Jag har tränat på talet många gånger och känner mig säker på mitt framförande. 53

54 The purpose of the exercise is to describe Auggie Pullman in third person, as good and clear as possible. Below this text you have several options for what you can focus on and mention in your presentation. Use this template when planning your oral presentation about Auggie. A person can be described in several different ways and in this case, we will describe Auggie through what we we can see, what is inside of him and the life around him. Visible Age Physique Shape of his face Hair Eyes Skin Clothes Voice Language Special features Carries around More? Inside Characteristics Skills Opinions Wants Good at Bad at Scared of Likes Dislikes Dreams Secrets Angry at Happy for Sad about More? Around Home Family Friends Enemies Pets School Interests Important events in his life Favourite place Idols More? 54

55 55

56 56

57 57

58 Personal description Checklist I've followed the movie and now I feel ready to describe Auggie Pullman. I've used the template that describes Auggie on the outside, inside and things around Auggie. I've created a mind map about Auggie. I've created talking cards which includes key words. I've practiced the speech with my talking cards. I've practiced the speech a lot of times and now I feel comfortable and prepared to present my description of Auggie Pullman. 58

59 Del 4: cirka 29 minuter. Avsnittet startar med dramaföreställningen och avslutas när Auggie får pris, vilket avslutar hela filmen. Utformning av uppgifter för varje avsnitt: - Svåra begrepp och quotes genom detektiven. Görs före avsnittet. - Avsnittsbingo. Görs under och efter avsnittet. - Läs/hörförståelsefrågor. Görs efter avsnittet. - Eventuellt snällbingo. Specifika uppgifter del 4: - Begreppsprov på de ord som utgjort "Detektiven". Görs efter avsnittet. - Filmrecension. Görs efter avsnittet och avslutar arbetet. 59

60 Övningarna syftar till att reda ut oklarheter, som svåra ord och uttryck. Vi kan inte använda oss av "Detektiven" fullt ut, då det är en läsförståelsestrategi som främst används i kontakt med text. Däremot kan vissa delar av läsförståelsestrategin användas. Du kan själv vilja vilka delar av strategin du vill tillämpa, några eller samtliga är upp till dig. Tillvägagångssätt: Eleverna får ett varsitt papper. Vi läser ordet/meningen högt i helklass. Låt nu eleverna i par försöka reda ut betydelsen av ordet/meningen. Led eleverna in i ett sammanhang vad gäller ordet/meningen, gärna i sammanhang vad gäller filmen. (Vad tror ni att ordet "ordinary" har med filmen att göra och vad betyder det att vara "ordinary"?) Förklara eller låt en elev förklara för övriga om de inte löst begreppet. Fundera på om ordet liknar ett svenskt ord? Överensstämmer isåfall innebörden mellan språken? Är ordet ett substantiv, verb, adjektiv, etc? Låt någon i klassen visa med kroppen, genom charader/dramatisering för det specifika ordet. På detta sätt kan eleverna koppla på flera sinnen vilket kan öka chanserna för begreppsinlärningen. Bestäm tillsammans vad ordet/meningen betyder och låt eleverna med penna skriva i den högra kolumnen för den svenska översättningen. 60

61 Engelska spring break lines factory brightest stomach flu jitters delicately eyesore apertures single file camera obscura hallway orc award strenght break a leg (means good luck!) Svenska ett lov på våren repliker fabrik klokast maginfluensa nerverna delikat en anskrämlig syn öppningar enfilig mörkt rum hall/korridor odjur utmärkelse styrka lycka till 61

62 Engelska spring break lines factory brightest stomach flu jitters delicately eyesore apertures single file camera obscura hallway orc award strenght break a leg (means good luck!) Svenska ett lov på våren 62

63 Del 4: cirka 29 minuter. Avsnittet startar med dramaföreställningen och avslutas när Auggie får pris, vilket avslutar hela filmen. Svenska Valbara läs/hörförståelsefrågor: Varför tror du Miranda blir "sjuk strax före pjäsen? Vad tycker du om Julians föräldrars agerande under mötet med rektor Tuschman? Varför tror du Auggie blir så känslosam efter bråket med sjundeklassarna? Varför gömmer Auggies pappa astronauthjälmen? Varför tror du filmen heter Wonder? Tror du att Auggie är mer trygg i hans utseende i slutet av filmen om du jämför med hur filmen startade? Vilken/vilka karaktärer i filmen gillar du och varför? 63

64 Part 4: Approximately 29 minutes. The episode starts with the play and it ends when Auggie is being awarded, which is also the end of the movie. English Chooseable comprehension questions: Why do you think Miranda 'got sick' just before the play? What is your reflections of the way Julian's parents acted during the meeting with Mr Tushman? Why do you think Auggie gets sentimental/sad after the fight with the seventh graders? Why did Auggie's dad hide the astronaut helmet? Why do you think the story is named Wonder? Do you think there is a difference to how Auggie feels about how he looks at the end of the story compared to the beginning of the movie? Which character/s do you like and why? 64

65 Engelska ordinary science outer space surgeries petrified chorus callback (an invitation to return for a second audition) supposedly no dad zone fortune cookie precept aspire make fun of pursue your dream braid punchline it s like leading a lamb to slaughter (If someone does something or goes somewhere like a lamb to the slaughter, they do it without knowing that something bad is going to happen and therefore act calmly and without fighting against the situation) when someone acts small, you just have to be the bigger person (being the bigger person means saying/doing the right thing) when given the choice between being right and being kind, choose kind Svenska vanlig naturkunskap yttre rymden operationer skräckslagen kör ringa tillbaka förmodligen pappafri zon lyckokaka regel sträva göra narr av följ din dröm fläta skämtets poäng det är som att leda lammet till slakten när någon agerar felaktigt, behöver du vara den "större"/bättre personen när du ställs inför valet att ha rätt eller vara snäll, välj att vara snäll 65

66 Engelska planets orbiting the sun subway bully put her life on hold dodgeball courtyard bouncing off expel scholarship prehistoric figure out contagious nauseous you can't blend in if you were born to stand out phony (a person who is not sincere/real/genuine) the Plague understudy bucket loads cool beans expel justifies two sides of every story spring break lines factory brightest stomach flu jitters Svenska planeter som kretsar kring solen tunnelbana mobba sätta sitt liv på paus spökboll skolgård studsar av relegera stipendium förhistorisk/forntida klura ut smittsam illamående du kan inte smälta in, när du är född att sticka ut en falsk person pesten inhoppare hinkvis schyssta puckar relegera motiverar varje historia har två berättelser ett lov på våren repliker fabrik klokast maginfluensa nerverna 66

67 Engelska delicately eyesore apertures single file camera obscura hallway orc award strenght break a leg (means good luck!) Svenska delikat en anskrämlig syn öppningar enfilig mörkt rum hall/korridor odjur utmärkelse styrka lycka till! 67

68 68 1) Ge filmen ett betyg. 2) Beskriv filmen med ett ord. Vad handlar filmen om? Gör en kort beskrivning om handlingen. Har filmen något speciellt tema? Kärlek? Hat? Sorg? Vänskap? Förklara hur du ser på temat i filmen.

69 69 Nämn flera karaktärer från filmen. Vem handlar historien främst om? Vem är din favorit och varför? Beskriv miljön i filmen. Nämn minst två platser som Auggie befinner sig på i filmen. Beskriv din åsikt om filmen och dess handling. Vilka känslor väckte den hos dig? Tar du med dig något från filmen in i ditt liv?

70 70 1) Rate the movie by colouring the stars. 2) Describe the movie with one word. What is the story about? Write a short summary about the plot. Does the movie have a special theme? Love? Hate? Friendship? Explain the theme of the movie and motivate why you think so.

71 71 Who is the main character? Name some other characters. Who is your favourite and why? The setting. Where does the movie take place? Mention at least two places that Auggie visits in the movie. What is your opinion about the movie? Did you like the movie? Why or why not? At last, write a reflection about the plot.

72 Auggie starts school "The things we do, are the things that matter most" Three popular boys protect Auggie The school goes on a trip to the nature reserve The dog gets sick "That s really cool beans" Via meets Justin for the first time You can't blend in when you were born to stand out If you don't like where you are, just picture where you wanna be Jack says some horrible things behind Auggie's back Jack and Auggie become friends after a fight We see Auggie's helmet for the first time It's Halloween! Summer and Auggie become friends Auggie was born Auggie is awarded The Henry Ward Beecher medal Julian get suspended Jack & Julian end up in a big fight When giving the choice between being right and beeing kind, choose kind We see Via's grandmother 72

73 Auggie starts school Episode 1 "The things we do, are the things that matter most" Episode 3 Three popular boys protect Auggie Episode 4 The school takes a trip to the nature reserve Episode 4 The dog gets sick Episode 3 "That s really cool beans" Episode 4 Via meets Justin for the first time Episode 2 You can't blend in when you were born to stand out Episode 2 If you don't like where you are, just picture where you wanna be Episode 1 Jack says some horrible things behind Auggies back Episode 2 Jack and Auggie become friends after a fight Episode 3 We see Auggies helmet for the first time Episode 1 It's Halloween! Episode 2 Summer and Auggie become friends Episode 3 Auggie was born Episode 1 Auggie is awarded The Henry Ward Beecher medal Episode 4 Julian get suspended Episode 4 Jack & Julian end up in a big fight Episode 3 When giving the choice between being right and beeing kind, choose kind Episode 1 We see Vias grandmother Episode 2 73

74 74

75 Ät lunch med en ny vän. Ge en (eller flera) komplimanger. Säg någonting snällt till en familjemedlem. Le åt en främling. Säg något snällt till en person i din klass. Bidra till arbetsro. Bjud in någon som äter ensam att äta med dig. Ring en äldre släkting. Säg någonting snällt till någon i skolan. 75

76 Eat lunch with a new friend. Give a compliment (or several). Say something nice to a family member. Smile at a stranger. Say something nice to a person in your class. Contribute to a calm classroom. Invite someone who is eating alone to join you. Call an elderly relative. Say something nice to someone at school. 76

77 Källor och inspiration: *Wonder the movie, directed by Stephen Chbosky *Lärare Lina Hellberg *Lärare Annette Marshall *SLI.se * * * *Tack Carro! 77

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

6 th Grade English October 6-10, 2014

6 th Grade English October 6-10, 2014 6 th Grade English October 6-10, 2014 Understand the content and structure of a short story. Imagine an important event or challenge in the future. Plan, draft, revise and edit a short story. Writing Focus

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Chapter 1 : Who do you think you are?

Chapter 1 : Who do you think you are? Arbetslag: Gamma Klass: 9A Veckor: 34-39 År: 2019 Chapter 1 : Who do you think you are?. Syfte Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Formulera sig och kommunicera i tal

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Join the Quest 3. Fortsätt glänsa i engelska. Be a Star Reader!

Join the Quest 3. Fortsätt glänsa i engelska. Be a Star Reader! Join the Quest 3 Fortsätt glänsa i engelska. Be a Star Reader! PROVLEKTION: A Book Review, Charlie and the Chocolate Factor by Roald Dahl Följande provlektioner är ett utdrag ur Join the Quest åk 3 Textbook

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Unit course plan English class 8C

Unit course plan English class 8C Hanna Rüngen Wallner Unit course plan English class 8C Spring term 2018-01-11 w.2-8 forgery safe robbery burglar crime scene Mål och syfte med arbetsområdet Utveckla sin förmåga att: - kommunicera i tal

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Preschool Kindergarten

Preschool Kindergarten Preschool Kindergarten Objectives CCSS Reading: Foundational Skills RF.K.1.D: Recognize and name all upper- and lowercase letters of the alphabet. RF.K.3.A: Demonstrate basic knowledge of one-toone letter-sound

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Andy Griffiths Age: 57 Family: Wife Jill, 1 kid Pets: Cats With 1 million SEK he would: Donate to charity and buy ice cream

Andy Griffiths Age: 57 Family: Wife Jill, 1 kid Pets: Cats With 1 million SEK he would: Donate to charity and buy ice cream Andy Griffiths Age: 57 Family: Wife Jill, 1 kid Pets: Cats With 1 million SEK he would: Donate to charity and buy ice cream During litteralund 2019 we got the chance to interview the author Andy Griffiths

Läs mer

Read, work and talk! - och Lgr 11

Read, work and talk! - och Lgr 11 ! - och Lgr 11 Lgr 11 talar om att syftet med undervisningen i engelska är att ge eleverna förutsättningar att utveckla olika förmågor: att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags

Läs mer

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families Health café Resources Meeting places Live library Storytellers Self help groups Heart s house Volunteers Health coaches Learning café Recovery Health café project Focus on support to people with chronic

Läs mer

och hur familjen hanterar den nya situationen. Slutet blir en seger för Auggi när han lyckas resa sig och få upprättelse.

och hur familjen hanterar den nya situationen. Slutet blir en seger för Auggi när han lyckas resa sig och få upprättelse. Under Auggis första skoldag ber läraren en elev att läsa veckans rättesnöre högt för klassen. Ta reda på vad rättesnöre betyder. Kan eleverna komma på något rättesnöre som är viktiga för dem? Kan klassen

Läs mer

onsdag den 21 november 2012 PRONOMEN

onsdag den 21 november 2012 PRONOMEN PRONOMEN DEMONSTRATIVA PRONOMEN Är ord som pekar ut eller visar på någon eller något. Ex. Vill du ha den här bilen? Nej, jag vill ha den där. Finns 4 demonstrativa pronomen på engelska. DEMONSTRATIVA PRONOMEN

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

To Lauren Beukes Tune: Top of the World Written by Marianna Leikomaa

To Lauren Beukes Tune: Top of the World Written by Marianna Leikomaa To Lauren Beukes Tune: Top of the World Written by Marianna Leikomaa Life is hard when you re in Zoo City there are criminals most everywhere I see. I did something real bad, got a Sloth on my back and

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Boken handlar om: Lisa får ett mejl av en hemlig beundrare, som heter Adrian. Han skickar mejl, ger henne en ros och en dag skickar han en ring till henne.

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

LPP i Engelska ht. 2016

LPP i Engelska ht. 2016 LPP i Engelska ht. 2016 Varför läser vi Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen? jan 30 14:41 1 Varför läser vi engelska, samhällskunskap? Eleverna

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden:

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Haparanda ht 2003 Engelska år 1 5 Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Hälsningsfraser/ presentationer, personbeskrivningar, klassrumsord, klockan, veckodagar, datum, månader,

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2 Lokal arbetsplan i engelska Lokal planering i engelska år 2 Moment Mål att sträva mot - Tala - Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att i tal och skrift. - Utvecklar sin förmåga att aktivt i

Läs mer

Skolverkets förslag till reviderade kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (arbetsmaterial 25 september 2019).

Skolverkets förslag till reviderade kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (arbetsmaterial 25 september 2019). Skolverkets förslag till reviderade kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (arbetsmaterial 25 september 2019). I detta dokument synliggörs föreslagna likheter och skillnader mellan kursplanerna.

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Betygsskalan och betygen B och D Betygsstegen B och D grundar sig på vad som står under och över i kunskapskraven för betygen E, C och A. Betygen B och D speglar en kunskapsprogression där eleven har påvisbara

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Good Stuff GOLD A. PROVLEKTION: In The Dogpark

Good Stuff GOLD A. PROVLEKTION: In The Dogpark Good Stuff GOLD A Good Stuff GOLD är ett läromedel där muntlig och skriftlig kommunikation står i fokus. Engelskundervisning innebär att man jobbar med väldigt heterogena grupper. Därför är texterna i

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

PLANERING FÖR ENGELSKA LAG SYD ÅK 7

PLANERING FÖR ENGELSKA LAG SYD ÅK 7 PLANERING FÖR ENGELSKA LAG SYD ÅK 7 TID: VECKA 45-51 S7:1 LEKTION 1: TORSDAGAR LEKTION 2: FREDAGAR S7:2 LEKTION 1: MÅNDAGAR LEKTION 2: TORSDAGAR ÄMNESOMRÅDE: FOOD, EATING OUT, TABLE TALK. Review of a movie.

Läs mer

Britta Larsson Lindberg, specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan

Britta Larsson Lindberg, specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan Stukad självkänsla Vet inte vilka deras starka sidor är Tror inte att de kan lära sig engelska Har fått lyckas för sällan

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR HANNE LETH Sidan 1 LEJONET OCH MUSEN OCH ANDRA FABLER Lärarmaterial LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap,

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 6 vt 2016 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 6 vt 2016 Ärentunaskolan I undervisningen utgår vi hela tiden för att utveckla nedan presenterade förmågor. I de allra flesta moment tränas majoriteten av förmågorna. I tabellen (kolumn 3) presenteras de förmågor som området främst

Läs mer

Consumer attitudes regarding durability and labelling

Consumer attitudes regarding durability and labelling Consumer attitudes regarding durability and labelling 27 april 2017 Gardemoen Louise Ungerth Konsumentföreningen Stockholm/ The Stockholm Consumer Cooperative Society louise.u@konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

Agility! Högsta vinsten

Agility! Högsta vinsten SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Meja älskar hundar men har ingen egen hund. Hon har turen att få låna en hund som hon tränar agility med. Lisa, som hon har lånat hunden Jimi av, har också blivit

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

ISBN: Tommy Ohlsson Stockholm 2013

ISBN: Tommy Ohlsson Stockholm 2013 ISBN: 978-91-980510-7-0 Tommy Ohlsson Stockholm 2013 Foto: Tommy Ohlsson totwin@telia.com www.totwin.wordpress.com Översättning till engelska: Christopher Zetterberg Utgiven av: Ultima Esperanza Books

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018

CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018 CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND Frukostseminarium 11 oktober 2018 EGNA FÖRÄNDRINGAR ü Fundera på ett par förändringar du drivit eller varit del av ü De som gått bra och det som gått dåligt. Vi pratar om

Läs mer

Week/vecka Monday/måndag Tuesday/tisdag Goal/mål

Week/vecka Monday/måndag Tuesday/tisdag Goal/mål Week/vecka Monday/måndag Tuesday/tisdag Goal/mål 34 Five minute Activity ice breaker Back from the summer holidays Continue with Five minute Activity(practice with sentences) Training speaking and writing

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt 9. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska

Läs mer

Libers språklåda i engelska Grab n go lessons

Libers språklåda i engelska Grab n go lessons Libers språklåda i engelska 7-9 - Grab n go lessons PROVLEKTION Libers språklåda i engelska Grab n go lessons (47-90988-9) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Two stories in one Förberedelser Kopiera

Läs mer

Elever reflekterar över sin matematikundervisning rektor samtalar

Elever reflekterar över sin matematikundervisning rektor samtalar Elever reflekterar över sin matematikundervisning rektor samtalar Interjuver gjorda under utbildningsinsats för rektorer läsåret 2011/12 Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet

Läs mer

Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen.

Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen. Read and draw Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen. Läraren reflekterar En enkel, rolig och självrättande uppgift som går att utveckla i det oändliga, t

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Vendelsömalmsskolan Pedagogisk planering

Vendelsömalmsskolan Pedagogisk planering Under arbetsområdet Språket genom media kommer eleverna att arbeta med media som en metod att öva på sina färdigheter och öka sina kunskaper i språket. Vi kommer att ta upp många saker ur det centrala

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs W

Kursplan i svenska grundläggande kurs W kursplan svenska w.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs W Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 7 vt 2016 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 7 vt 2016 Ärentunaskolan I undervisningen utgår vi hela tiden för att utveckla nedan presenterade förmågor. I de allra flesta moment tränas majoriteten av förmågorna. I tabellen (kolumn 3) presenteras de förmågor som området främst

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Svenska Direkt i årskurs 7. Vi läser även ett par skönlitterära böcker. Eftersom vi delar material kan planeringen variera mellan klasserna. Kursplanen i svenska delas in i

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

Libers övningar i engelska: Film

Libers övningar i engelska: Film Libers övningar i engelska: Film Libers övningar i engelska är en serie som består av olika cdskivor med fristående övningar som du kan använda för att variera din engelskundervisning. I Film finns olika

Läs mer

Den döda flickans docka

Den döda flickans docka SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Nina fyller år. Hon har inga kompisar och istället för en mobil får hon en gammal docka i present av sin mamma. Men det är något märkligt med dockan, och Nina

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 7 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, franska, årskurs 7 Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Allez Hop. I årskurs 7 arbetar vi med arbetsområden som handlar om att kunna berätta om sig själv, tala om vad klockan är, kunna kroppsdelar och kunna beställa på restaurang.

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Lärarhandledning. av Ann Fagerberg

Lärarhandledning. av Ann Fagerberg Lärarhandledning av Ann Fagerberg Innehåll: s. 3 Läroplanen 2011 s. 4 Kursplan svenska s. 4 Kursplan samhällskunskap s. 5 Kursplan bild s. 5 Uppgifter att arbeta med tillsammas som klass s. 7 Diskussionsuppgifter

Läs mer

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening är ett helt fristående nyskrivet hörövningsmaterial. I materialet ingår 40 hörövningar, varav 8 är s.k. studiosamtal

Läs mer

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012 Innehållsförteckning Numero Uno - Att vara DÄR- NU och HÄR- NU... 2 Numero Doz - Hur jag matar min mentala mage med en ljudportion... 3 Numero TRES - Its inch by inch! That s all there is... 4 Mentalträning

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: the Present Continuous

Focus on English 7. PROVLEKTION: the Present Continuous Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Grundtanken är att goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. Fokus vilar på strategier,

Läs mer

Pedagogisk planering i engelska, år 9 WINGS 9, SECTION 1. Crime and Punishment. Klass. Förmåga i fokus

Pedagogisk planering i engelska, år 9 WINGS 9, SECTION 1. Crime and Punishment. Klass. Förmåga i fokus Namn Klass Pedagogisk planering i engelska, år 9 WINGS 9, SECTION 1 Crime and Punishment Förmåga i fokus Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter Formulera sig och kommunicera

Läs mer

READING. Reading Speaking Writing Vocabulary week 49 6

READING. Reading Speaking Writing Vocabulary week 49 6 READING.. Reading Speaking Writing Vocabulary week 49 6. Task: You are going to pick a book to read for the next 6 weeks. Make sure you choose a book that is a a bit of a challenge to you, one not too

Läs mer