Projektlaborationer VT-2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektlaborationer VT-2018"

Transkript

1 Projektlaborationer VT-2018 Nedan finns korta sammanfattningar av de 16 olika projekten du kan välja bland om du väljer att göra Projektlaborationen. Bo Åkerström, Infektionsmedicin Projektlaboration, Cellbiologi, T1, Läkarlinjen Bo Åkerström och Martin Cederlund, avd. för infektionsmedicin, BMC B14 Cellcykel-reglering och antioxidationsförsvar SYFTE: Laborationen går ut på att mäta mrna- och proteinnivå av de cellcykelreglerande generna p21 och p53, och antioxidationsgenerna A1M och HO-1, i leverceller som utsätts för oxidativ stress från omgivningen. BAKGRUND: Oxidativ stress, dvs tillstånd med förhöjda mängder av oxiderande ämnen, t.ex. fria radikaler, orsakar kemiska förändringar i cellen, bl.a. på membraner och DNA. De starkt oxiderande järnatomerna i hemoglobinets heme-grupp är en av de vanligaste källorna till oxidativ stress. Skadliga mängder av heme bildas vid blödningssjukdomar och hemolytiska tillstånd. Skador från oxidativ stress aktiverar system som leder till cell-cykel arrest och reparation av skadorna. Cellerna försvarar sig också mot oxidativ stress genom att syntetisera antioxidationsproteiner. p53 och p21 är två proteiner som reglerar cell-cykel arrest, och A1M (alfa-1-mikroglobulin) och HO-1 (heme oxygenas-1) är två antioxidationsproteiner. METODER: Cellodling, PCR, SDS-PAGE och Western blotting Laborationen pågår ca 3 dagar Madeleine Durbeej-Hjalt, Muskelbiologi Muskeldystrofi och träning Muskeldystrofi är ett samlingsnamn på en grupp sjukdomar som leder till att musklerna gradvis bryts ned och ersätts med fett och bindväv. Vi studerar en allvarlig form som leder till för tidig död; kongenital (medfödd) muskeldystrofi med lamininbrist. Sjukdomen är i regel ärftlig, och det finns för närvarande ingen botande behandling trots att den bakomliggande genetiska orsaken är känd. Vi använder oss av olika musmodeller för att kartlägga sjukdomsmekanismer och utvärdera nya behandlingsmetoder. I laboratoriet har vi fått mycket positiva resultat både genom att ersätta den felaktiga genen med en korrekt (s.k. genterapi) och med farmakologisk behandling. I projektlaborationen kommer ni att undersöka om möss som till synes har botats från kongenital muskeldystrofi också skyddas mot träningsinducerade muskelskador. Djurförsök ingår i laborationen. Den pågår under 2 dagar Anna Hultgårdh, Kärlväggsbiologi.

2 Ateroskleros Den vänstra bilden visar insidan på ett friskt kärl och den högra visar ett kärl där ett aterosklerotiskt plack har bildats. Det finns bra och dåliga plack. Ett dåligt plack kan orsaka hjärtinfarkt och stroke, vilka är bland de vanligaste orsakerna till död och invaliditet i västvärlden idag. Vår forskargrupp studerar orsaker till att vissa plack blir dåliga. Under projektlaborationen får studenterna ta fram mikroskopiska preparat på friska kärl och på kärl med plack från mus. Med hjälp av immunohistologiska tekniker får de sedan identifiera specifika strukturer i placken. Hur kan de olika strukturerna påverka utvecklingen av bra och dåliga plack? Laborationen utförs under 2 dagar Tomas Leanderson, Immunologi Analys av immunsystemets celler Syfte Övergripande målsättningen är att få inblick i metoder som används i immunologisk och cellbiologisk forskning. Genomförande Vi använder lymfoida organ från laboratoriemus. Med olika flourescensmetoder kommer vi att mäta antal och organisation av immunsystemets olika celltyper i lösning såväl som i vävnad. Laborationen utförs under 2 dagar Edgar Pera, Stamcellscentrum We will offer a research project, in which the mouse is introduced as a genetic model to study the role of Vitamin A metabolism during pancreas development with high relevance to type-1 diabetes. The 5-day lab rotation offers hands-on experience in molecular biology, embryological and histological methods. The students will apply

3 plasmid DNA restriction digest, immunofluorescence analysis, and hematoxylin & eosin staining. Jenny J Persson, Exakt projektplan meddelas senare Projektet kommer att handla om bakterieinfektioner. I försöken studeras makrofager, som är viktiga celler i det medfödda försvaret mot bakterier. Dessa celler odlas och infekteras i cellkultur. Makrofagernas förmåga att reagera på bakteriemutanter studeras med hjälp av olika analysmetoder. Laborationen utförs under ca 2,5 dagar Karin Stenkula, Glukostransport och proteintrafficking I laborationen används cellbiologiska tekniker för att analysera primära fettceller från isolerade från fettväv (isolerade från Sprauge-Dawley råtta). Celler kommer sedan transfekteras med plasmid för att uttrycka GLUT4-GFP. Dag 2 kommer ägnas åt analys med total internal reflection flourescence (TIRF) mikroskopi. Cellerna kommer monteras i kammare och de dynamiska förflyttningarna av GLUT4 innehållande vesikler (GSV) kommer följas över tid (ca 2 min time-lapse). Genom att jämföra GLUT4 dynamik i basala och insulin stimulerade celler illustreras förflyttning av GLUT4 från intracellulära delar till plasma membranet där GLUT4 diffunderar ut i plasma membranet och därmed kan facilitera glukostransport från blodet in i cellen. Laborationen illustrerar en högteknologisk mikroskopimetod för att studera metabola processer i levande celler, där man kan studera molekylära mekanismer på subcellulär nivå. Teorin kring detta, förutom själva förfarandet vid laborationen, kretsar kring signaltransduktion (insulin->insulin receptor->intracellulär signalering->glut4 translokering->glukosupptag). Man kan även beröra diabetes, insulinresistens, betydelse av fettväv för metabol kontroll. Laborationen pågår under ca 2 dagar. Lena M Svensson, Immunologi Leukocyte Migration Lab (Lena M Svensson) Cell migration is a universal process central to tissue formation during embryonic development, wound healing and coordination of immune and inflammatory responses. For a robust and functional immune system, immune cells need to acquire the capacity to migrate in response to environmental cues such as infection or tissue damage. For example, migration of naïve T lymphocytes into lymphoid organs, where they may encounter cognate antigen for the first time, is essential for their subsequent activation, differentiation and elaboration of effector functions. On the other hand, if migratory responses are compromised or overexuberant, this could lead to failure to resolve infections on one hand, or autoimmune disease on the other. Aim of the project: Testing patient samples if they have a genetic disease called Leukocyte Adhesion Deficiency III (LADIII). Intergrins play a crucial role in cell adhesion and migration

4 and therefor of great importance to be regulated, which is highlighted in this inherited syndrome known as LADIII (Svensson Nature Medicine 2009). These patients express normal amount of integrins, but they fail to be able to signal. Do to this defect in signalling the patients immune cells are not able to migrate and therefore the patients have an impaired immune defence and will die within months, if not receive a bone marrow transfection. The students will analyse immune cells of 3 patients to determine if these have the disease or not and compare that to healthy subjects. This involves investigating the ability of lymphocytes to migrate and their expression pattern of specific surface molecules (Integrins). The methodology includes cell culture, cell staining and analysis with Flow cytometry and time-lapse microscopy. Laborationen pågår under 2 dagar Knut Kotarsky, Immunologi Isolation, characterization and activation of T cells. Mucosal Immunology group. Importance of retinoic acid signaling during priming of CD8αβ T cells for the early expansion of these cells. Labhandledare Knut Kotarsky, Immunologi BMC D14 Följdsjukdomar orsakade av Vitamin A brist är fortfarande väldigt vanliga i stora delar av Afrika och Asien, men finns även i Sverige i samband med leverfunktionsstörningar, tarmsjukdomar som minskar upptaget av A vitamin och bristfälligt näringsupptag av Vitamin A. Vitamin A brist i människor resulterar i sämre kontroll av virusinfektioner, med svårare komplikationer och ökad dödlighet som följd. Även i djurmodeller har detta bekräftats. Ökad mängd av vitamin A under virusinfektioner hjälper i viss mån till att förkorta och förbättra sjukdomsförloppet. De molekylära/ cellulära orsakarna är inte helt klarlagda ännu. CD4 T hjälparceller har studerats av några forskargrupper. Vi håller på att kartlägga hur retinolsyra (som bildas av Vitamin A) påverkar cytotoxiska CD8 T celler. Dessa celler är ansvariga för att avdöda virusinfekterade celler och cancerceller. Våra nuvarande resultat visar att cytotoxiska CD8 T celler behöver retinolsyra (RA) medan de utbildas av dendritiska celler i våra lymfkörtlar. CD8 celler som bildas utan tillgång till retinolsyra uttrycker mindre av de molekyler som behövs för att utföra deras slutgiltiga funktion: avdöda virus-infekterade celler. Då vi mätte deras cytotoxiska respons, avslöjades det att de avdödar målceller sämre än kontrollcellerna. Vi har också sett att CD8 T celler som saknar RA-signalering expanderar mer efter antigenstimulering. I denna laboration kommer vi att isolera CD8 T celler från mjälte och lymfnoder från kontrollmöss och möss där CD8 T celler har en blockering i retinolsyra signaleringen. T celler kommer att aktiveras in vitro och odlas i cellkultur. Sedan tas prover av kultursupernatanten som så småningom kommer att analyseras av förekomsten av cytokiner (IL-2 och INFgamma). Cellerna kommer att färgas med antikroppar och analyseras med hjälp av flödescytometri. Planerad tid i labbet: ca 3 labdagar + 3 möten (introduction, data-analys för FACS och cytokiner, sammanfattande möte). I laborationen används lymfoida organ isolerade från möss.

5 Jens Lagerstedt, Medicinsk Proteinvetenskap Handledare Rita del Giudice Projekt: Framställning av apolipoprotein A-I och formering av syntetiska HDL-partiklar. Apo(lipoprotein) A-I är det huvudsakliga proteinet i högdensitets-lipoprotein, HDL, och cirkulerar i blodet där det bidrar till transport av överflödigt kolesterol och andra blodfetter. Detta är en viktig process som minskar risken för ateroskleros vid kärlväggen. ApoA-I/HDL har även beskrivits viktig för insulinsekretion, samt för glukosupptag i muskel och fettvävnad. I båda fallen så spelar sannolikt den strukturella organisationen och den faktiska protein-lipidsammansättningen en stor roll. För att kunna studera funktionen av HDL så kommer apoa-i protein att produceras i en värdorganism och anrikas därifrån mha kromatografisk separering. ApoA-I proteinet kommer därefter att användas för att skapa syntetiska HDL-partiklar. Udo Häcker, Utvecklingsbiologi i invertebrater Reglering av intestinala stamceller i fruktflugan Drosophila. I detta projekt kommer du att arbeta med flugor som bär en mutation i dystroglycan (Dg) genen, som kodar för en extracellulär matrix receptor. Dystroglycan är en del av dystrofin - associerat protein komplex (DAPC ), som krävs för muskelcellernas integritet och neuronal utveckling hos ryggradsdjur. Mutationer i många av de DAPC gener är associerade med muskeldystrofi och ett brett spektrum av avvikelser i hjärnans utveckling. Dessutom spelar dystroglycan en viktig roll i epitelceller och i förmågan av epiteliala tumörer att metastasera. I vårt labb använder vi Drosophila modellsystemet för att undersöka vilken roll dystroglycan har i regleringen av epiteliala stamceller, särskilt stamceller som finns i flugans tarm. Dessa stamceller kan visualiseras med hjälp av reporter transgener som har integrerats i flygans genom. Du kommer att använda dig av två olika transgena flygstammar : " Delta - lacz " flugor som uttrycker β - galaktosidas i stamceller och " escargot > GFP " flugor som uttrycker GFP i stamceller och enteroblaster. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att a) isolera genomisk DNA från Dg mutanta flugor och kartlägga den molekylära defekten i Dg allelen med hjälp av PCR och agarosgelelektrofores, b) Utför en Dg-färgning för att lokalisera Dg i tarmen, c) Utför en β - galaktosidas färgning på Delta - lacz - uttryckande tarmar för att visualisera stamceller och d) Utsätta flugor som innehåller en Delta > lacz eller esg > GFP reporter till cell stress med hjälp av DSS (Dextran sulfate sodium), dissekera deras tarm och analysera effekten på stamceller och enteroblaster. Laborationen pågår sammantaget under 3 heldagar Stefan Baumgartner, Utvecklingsbiologi i invertebrater

6 Sedan 20 år tillbaka har man kunnat läsa i läroböcker att den första bevisade gradienten i embryot hos bananflugan Drosophila uppstår genom att Bicoid-proteinet syntetiseras vid den främre polen, för att därefter diffundera till den bakre delen av det preblastodermala ägget. Denna dogm av en Nobelpristagare vederlags nu av vårt labb i Den morfogenetiska gradienten bildas helt enkelt av att det är bicoid-mrna som föreligger som gradient. En viktig fråga nu är naturligtvis hur denna mrna-gradient i sig själv uppkommer utifrån det bicoid-mrna som är lokaliserat till den anteriora polen i det obefruktade ägget. Vi föreslår en modell som inbegriper att bicoid-mrna frigör sig från den anteriora polen efter befruktningen och transporteras, med hjälp av Staufen-proteinet och kända proteinmotorer som dynein och kinesin, längs ett mikrotubuli-nätverk i ägget. Ni kommer isolera genomisk DNA och och använda DNA för att utföra ett PCR experiment samt in situ hybdrisering för att upptäcka uttrycksmönstret av bicoid genen. Laborationen pågår sammantaget under 3 heldagar Eva Degerman/Eva Ohlson, Signaltransduktion Studier av insulinsignalering i fettväv med hjälp av westernblot analysmetodutveckling Bakgrund. Insulinstimulering av fettceller leder via olika signaleringsvägar till ökat glukosupptag och upplagring av fett i form av triglycerider. Dessutom leder insulinstimulering till hämning av lipolys. Oftast använder man sig av isolerade fettceller då man studerar insulineffekterna. I vissa fall är det av betydelse att kunna simulera vävnadsbitar, framförallt då man är intresserad av extracellulärmatrix betydelse för signaltransduktionen. Vid isolering av celler tar man ju ut cellerna från sin normala omgivning vilket säkert påverkar signaleringen. Dock är det av olika anledningar svårt att få celler i vävnadsbitar att svara på hormoner. Mål. Att delta i forskargruppens initiala försök att sätta upp metod för att studera cellsignalering i vävnadsbitar. Metod. Fettväv från råtta klipps i mindre bitar och stimuleras med och utan insulin i inkubationskärl. Efter stimulering homogeniseras vävnaden i buffert med proteas och fosfatashämmare. För analys av insulinsignaleringssvar undersöks bl.a fosforyleringsgraden av PKB, ett nyckelenzym i insulinsignaleringskedjan. Metoden är SDS-PAGE följt av western blotting där man i slutsteget med hjälp av antikroppar kan undersöka specifika proteiner och fosfoproteiner. Laborationen pågår under ca 2,5 heldagar Maria Thereza Perez, Oftalmologi Energikris vid näthinnesjukdomar Den tunna näthinnan (eller retinan) i bakre delen av ögat klarar den enastående uppgiften att skapa en bild som innehåller information om bl.a. form, färg och rörelse genom att omvandla ljus till elektriska och kemiska signaler. Kraftig eller bestående instabilitet i t.ex. blodförsörjning till näthinnan eller annan sjukdom kan leda till

7 näthinnecelldöd. Till skillnad från näthinnor hos många lägre ryggradsdjur saknar den mänskliga näthinnan förmågan att regenerera. Detta medför att de ljuskänsliga syncellerna (d.v.s. fotoreceptorerna) eller gangliecellerna går förlorade vid en rad sjukdomar som vid glaukom (grönstarr), diabetes, Retinitis Pigmentosa (RP), näthinneavlossning, och åldersrelaterade makuladegeneration (gula fläcken-sjukan). Näthinnecelldöd leder till synnedsättning och eventuellt blindhet och vid RP, som orsakas av mutationerna i fotoreceptorspecifika gener och drabbar ~1 på 3500 personer, kan nedsättning i vissa fall vara märkbar redan vid mycket tidig ålder. Fotoreceptorernas metabola krav är synnerligen höga, eftersom de måste anpassa sig till ständiga förändringar i ljusnivåer från mörker till ljus. Överlevnaden av fotoreceptorer bygger således under fysiologiska förhållanden på tillgång till (och adekvat) utnyttjandet av energisubstrat. Under patologiska tillstånd, är fotoreceptorernas överlevnad även beroende av deras förmåga att utlösa, eller åtminstone reagera på, kroppsegna skyddande mekanismer. Vi har nyligen visat att även om molekyler med neuroprotektiva egenskaper produceras mycket tidigt i alla sjukdomstillstånd som påverkar fotoreceptorer, kan dessa celler inte alltid utnyttja dem. Detta kan bero på att kvarvarande fotoreceptorer försöker upprätthålla sin normala signalering, åtminstone initialt, trots en pågående degeneration. Det i sin tur leder sannolikt till en ännu större påfrestning och större energiförbrukning, vilket kan eventuellt bidra till att påskynda cellernas död, åtminstone i vissa fall. En energikris kan inträffa även i diabetes när blodsockernivå plötsligt är normaliserade efter många år av hyperglykemi och en försämring av retinopati har observerats hos vissa patienter efter insättande av glykemisk kontroll. Syftet med studierna är att testa substanser som minskar den funktionella belastningen i näthinnan under kritiska perioder (i början vid RP och under normalisering av glykemiska nivåer i diabetes). Dina arbetsuppgifter kommer att vara: 1) att lokalisera (med hjälp av immunohistokemi) markörer för mitokondriell dysfunktion i näthinnor från normala möss och möss med RP; 2) att dissekera näthinnor; 3) att dissociera retinala celler för odling. Laborationen pågår under ca 2,5 heldagar Dan Holmberg, Autoimmunitet, Sektionen för Immunologi Study the inflammation of the endocrine pancreas during diabetes. Background The pancreas is the site of insulin production. Insulin is produced by β- cells within the endocrine pancreas (in islets of Langerhans), and released to the blood circulation. Insulin is required to control blood-glucose homeostasis and without sufficient insulin production, we will become diabetic. In our research group, we study inflammation of the pancreas during autoimmune diabetes. For this purpose we use an animal model of the human autoimmune disease type-1-diabetes. The nonobese diabetic (NOD) mouse spontaneously develops inflammation of the endocrine pancreas. The inflammation of the endocrine pancreas is called insulitis. The recruitment of auto-reactive leukocytes (mainly T-cells) causes destruction of the insulin producing cells within the islets of Langerhans, and with increasing age, NOD mice will become diabetic. The diabetes incidence of NOD mice is 70-80% for females and 20-30% for male mice.

8 Aim To understand the cellular and molecular details of the autoimmune process of diabetes in the NOD pancreas. We aim to follow the progression of insulitis over time. Method We isolate pancreases from NOD mice at different ages and analyze the progression of insulitis. The tissue is processed for immunohistochemistry by sectioning thin slices of the pancreas tissue and staining these sections for several markers inflammation as well as remaining pancreas function. Laboartionen pågår under ca 2 heldagar Jitka Petrlova, medfödd immunitet, Avd för Infektionsmedicin Structural and functional studies of host defense molecules Aims To investigate structural and functional properties of heparin cofactor. Background Host defense peptides (HDPs) play important role in a first line of defense agents invading microorganisms in blood and at the epithelial surfaces. Recent studies have shown that cationic and amphipathic HDPs of innate immune system are multifunctional and the effects are anti-microbial, anti-inflammatory, immune modulating, chemotaxis and angiogenesis. Our research on novel aspects of the innate immune response activated during infection and wounding, has demonstrated that proteolytic cascades involving the complement and coagulation systems generate several novel bioactive HDP with antimicrobial and immunomodulatory activities. The serine proteinase inhibitors (serpins) have evolved into a family of structurally related molecules with diverse functions in human biology. Heparin cofactor II (HCII), which is present in human blood, inhibits proteases of the coagulation cascade. We have shown that proteolytically activated HCII forms are detected during wounding, and in association with bacteria. Protease-induced uncovering of cryptic epitopes in HCII transforms the molecule into a host defense factor, representing a previously unknown regulatory mechanism in HCII biology and innate immunity. Specific goals: This project will be focused on a production and purification of recombinant HCII by bacterial system (E.coli). The recombinant proteins will be tested for anti-microbial and anti-endotoxin activity by various assays, methods and cell model systems. Significance As presented in this plan, our studies on new host defense systems such as HCII and apoe isoforms, along with definition of actions and various biological roles in vivo, are of high medical and physiological relevance. The findings are instrumental for our understaing of the biological roles of host defense molecules, and important for the development of novel preventive measures for infections. If interested in this project, contact: Jitka Petrlova Laborationen pågår ca två heldagar.

Projektlaborationer VT-2016

Projektlaborationer VT-2016 Projektlaborationer VT-2016 Nedan finns korta sammanfattningar av de 16 olika projekten du kan välja bland om du väljer att göra Projektlaborationen. Bo Åkerström, Infektionsmedicin Projektlaboration,

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham

Kursbok: The immune system Peter Parham T cells aktivering. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 6 Primary Immune response: First encounter of naive T cells with antigen on APC. This happens in the secondary lymphoid tissues. Priming

Läs mer

Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma:

Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma: Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma: 1) TCR-MHC kontakt 2) Protein Tyrosin kinaser fosforilerar 10 ITAMs på CD3 och speciellt ζ. 3) Protein tyrosin kinas ZAP-70 binder

Läs mer

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg...

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg... Tentamen i Cellbiologi med Immunologi KTH 28 Maj 2003 kl 9-13 Skriv svaren direkt i tentan. Vid behov använd extra blad Namn:... Årskurs... Personnummer... Glöm inte skriva namn och personnummer på immunologidelen

Läs mer

Vad är Klinisk forskning

Vad är Klinisk forskning Vad är Klinisk forskning Geografiskt nära sjukhusmiljöer och patienter Sjukdomsproblem eller förlopp i fokus Läkare/vårdpersonal inblandade Nyttan för patienterna tydlig Utmaningen: + Laboratorium Patienter

Läs mer

Inflammation och immunologi - vad en psykiater bör veta Susanne Bejerot, Daniel Eklund, Eva Hesselmark, Mats Humble

Inflammation och immunologi - vad en psykiater bör veta Susanne Bejerot, Daniel Eklund, Eva Hesselmark, Mats Humble Inflammation och immunologi - vad en psykiater bör veta Susanne Bejerot,, Eva Hesselmark, Mats Humble Inflammation relevans för psykiatri Patienter ur flera psykiatriska sjukdomsgrupper uppvisar förhöjda

Läs mer

Förklara de egenskaper hos cellens "byggstenar" som utnyttjas för att upprätthålla cellens integritet och understödja livsfunktionerna.

Förklara de egenskaper hos cellens byggstenar som utnyttjas för att upprätthålla cellens integritet och understödja livsfunktionerna. Nämnden för biomedicinsk, medicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning (NBMFU)) d f b d k d k h 1(5) LÄKA13 Cellbiologi 18 högskolepoäng (hp) Nivå G1N Allmänna uppgifter Huvudområde Medicin Typ av kurs

Läs mer

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 2003-11-04 Max 42 credit points Pass 27 credit points NAME:.. Good Luck! 1 Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common metaplastic changes. 4 p Vad

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham. Kapitel 5 Hela skall läsas och kunnas utom: Kapitel 5.5; Fig. 5.9 Kapitel 5.11 och 5.12

Kursbok: The immune system Peter Parham. Kapitel 5 Hela skall läsas och kunnas utom: Kapitel 5.5; Fig. 5.9 Kapitel 5.11 och 5.12 T-cellsutveckling. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 5 Hela skall läsas och kunnas utom: Kapitel 5.5; Fig. 5.9 Kapitel 5.11 och 5.12 Några viktiga punkter för att börja med: T celler: thymus

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg...

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg... Cellbiologi del tentamen augusti 2005 1 Tentamen i Cellbiologi med Immunologi KTH 23 aug 2005 kl 9-13 Skriv svaren direkt i tentan. Vid behov använd extra blad Namn:... Årskurs/årgång... (typ I02, bio99,

Läs mer

Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion

Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion Löslig CD14 En biomarkör med relevans för både HIV och HCV infektion Johan K. Sandberg Docent, Rådsforskare, gruppledare Web: ki.se/cim/sandberg Centrum för Infektionsmedicin LPS co receptorn CD14 frisätts

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Molekylärbiologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen TK151C Bt3 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-01-12 Tid: 14:00 18:00 Hjälpmedel: Tillåtna hjälpmedel är lexikon. Dock

Läs mer

Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800)

Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800) Tentamen i Biomedicinsk laboratoriemetodik 2, 7 hp (kod 0800) Kursens namn: BMLVA II 22,5 högskolepoäng Kurskod: BL1004 Kursansvarig: Charlotte Sahlberg Bang Datum: 14 januari -2012 Skrivtid: 240 min Totalpoäng:

Läs mer

REHAB BACKGROUND TO REMEMBER AND CONSIDER

REHAB BACKGROUND TO REMEMBER AND CONSIDER Training in water REHAB BACKGROUND TO REMEMBER AND CONSIDER PHASE I: PROLIFERATION PROTECTION, 0-6 WEEKS PHASE II: TRANSITION PROGRESSION, 7-12 WEEKS PHASE III: REMODELLING FUNCTION, 13-32 WEEKS PHASE

Läs mer

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER För forskarutbildningskursen Aktuell klinisk forskning Referat av Susanne Lindgren från Göteborgs läkaresällskaps seminarium 09-05-06 Föredragshållare: Professor Agnes Wold BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER Sammanfattning

Läs mer

Ny syn på eksem och eksembehandling

Ny syn på eksem och eksembehandling Ny syn på eksem och eksembehandling Magnus Lindberg Hudkliniken USÖ Idag Eksem - eksembehandling Atopiskt eksem (barneksem, böjveckseksem) Handeksem Diffusionsbarriär Immunologisk barriär St corneum lipider

Läs mer

IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel. Kerstin Brismar. Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel. Kerstin Brismar. Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel Kerstin Brismar Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet kerstin.brismar@ki.se 21 sept 2017 First publications IGF-I Kerstin Hall et al 1972

Läs mer

Läkemedelsupptäckt och utveckling (Drug discovery and development)

Läkemedelsupptäckt och utveckling (Drug discovery and development) BIMA43 Patobiologi och farmakologi Läkemedelsupptäckt och utveckling (Drug discovery and development) 2017-04-07 Johan Andersson Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Föreläsningens innehåll!

Läs mer

Ögonmusklerna: Aldrig trötta och sällan sjuka

Ögonmusklerna: Aldrig trötta och sällan sjuka Ögonmusklerna: Aldrig trötta och sällan sjuka Fatima Pedrosa-Domellöf Professor i anatomi, docent i oftalmiatrik, ögonläkare Enheten för oftalmiatrik Det finns fler än 600 muskler i kroppen och de används

Läs mer

Cellbiologi: Intracellulär sortering och cellsignalering

Cellbiologi: Intracellulär sortering och cellsignalering Cellbiologi: Intracellulär sortering och cellsignalering Homira Behbahani 13/11 2009 Kl: 9-11a.m Homira.behbahani@ki.se Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) 2 Elektron Mikroskopbild

Läs mer

Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat

Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat 1 Mitokondriens historia Mitokondriens struktur - 1-10 µm i diameter - upp till 100,000 mitokondrier/cell - innehåller eget DNA och ribosomer - har ett dubbelmembran;

Läs mer

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på Kan man se diabetes? Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/-forskningens-dag-2012/

Läs mer

IMMUNOLOGI. Anna Carlsson, Medical Manager

IMMUNOLOGI. Anna Carlsson, Medical Manager IMMUNOLOGI Anna Carlsson, Medical Manager 2017-10-09 Immunförsvaret Mekaniskt skydd Kemiskt skydd Immunceller Keratinocyter 5 Olika begrepp inom immunologi Immunogenicitet är förmågan att inducera ett

Läs mer

Kliniskt forskningscentrum. Laborativ verksamhet

Kliniskt forskningscentrum. Laborativ verksamhet Kliniskt forskningscentrum Laborativ verksamhet Vid Kliniskt forskningscentrum (KFC) finns möjlighet att få laborativ hjälp i olika forskningsprojekt samt möjlighet för egen laborativ verksamhet. Laboratoriet

Läs mer

Kroppens försvarare. Immunförsvarets dubbla försvarslinjer

Kroppens försvarare. Immunförsvarets dubbla försvarslinjer Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2011 Kroppens försvarare Varje dag, timme, minut och sekund dukar myriader av små angripare under i kampen mot vårt immunförsvar. Immunförsvaret har en fantastisk

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham

Kursbok: The immune system Peter Parham B-cellsutveckling. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 4 Hela skall läsas och kunnas utom: Fig. 4.6 och motsvarande i texten. Fig. 4.8 och motsvarande i texten. Kapitel 4.5-4.6; Fig. 4.12 Kapitel

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Sammanfattning Arv och Evolution

Sammanfattning Arv och Evolution Sammanfattning Arv och Evolution Genetik Ärftlighetslära Gen Information om ärftliga egenskaper. Från föräldrar till av komma. Tillverkar proteiner. DNA (deoxiribonukleinsyra) - DNA kan liknas ett recept

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Tema Försvar. Ordinarie tentamen termin 2 VT 2013

Tema Försvar. Ordinarie tentamen termin 2 VT 2013 1 Tema Försvar. Ordinarie tentamen termin 2 VT 2013 Totalt antal poäng: 61 p Godkänt nedre gräns: 39 p 1) Skriv din kod längst upp till höger på SAMTLIGA papper i detta häfte samt på eventuella extrablad

Läs mer

POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv

POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv Åsa Lindholm Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet, Uppsala Marie Bixo, Mats Eliasson, Tommy Olsson, Jonas Buren,

Läs mer

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fredriksson, Lisa Emilia Title: TNFalpha-signaling in drug-induced liver injury

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Medicin, Immunologi 7,5hp Kurskod: MC018G. Kursansvarig: Birgitta Olsen. Totalpoäng: 57 p Del 1, 16 p Del 2, 23 p del 3, 18 p

Medicin, Immunologi 7,5hp Kurskod: MC018G. Kursansvarig: Birgitta Olsen. Totalpoäng: 57 p Del 1, 16 p Del 2, 23 p del 3, 18 p Medicin, Immunologi 7,5hp Kurskod: MC018G Kursansvarig: Birgitta Olsen Datum: 2017 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 57 p Del 1, 16 p Del 2, 23 p del 3, 18 p Godkänd: 60 % av totala poängen Väl godkänd:

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

Slurapport för 2015 Ett unikt svenskt system för toleransbehandling av reumatoid artrit

Slurapport för 2015 Ett unikt svenskt system för toleransbehandling av reumatoid artrit Slurapport för 2015 Ett unikt svenskt system för toleransbehandling av reumatoid artrit Övergripande måluppfyllelse: Projektet startades med tre målsättningar, vilka samtliga har uppnåtts under projektets

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2012. John B. Gurdon och Shinya Yamanaka. för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2012. John B. Gurdon och Shinya Yamanaka. för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens PRESSMEDDELANDE 2012 10 08 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2012 gemensamt tilldelas John B. Gurdon och Shinya Yamanaka för upptäckten

Läs mer

BIMA46, Biomedicin: Molekylär cellbiologi, 10 högskolepoäng Biomedicine: Molecular Cell Biology, 10 credits Grundnivå / First Cycle

BIMA46, Biomedicin: Molekylär cellbiologi, 10 högskolepoäng Biomedicine: Molecular Cell Biology, 10 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten BIMA46, Biomedicin: Molekylär cellbiologi, 10 högskolepoäng Biomedicine: Molecular Cell Biology, 10 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden

Läs mer

Vad är MHC? MHC och TCR struktur. Antigen processering och presentation. Kursbok: The immune system Peter Parham

Vad är MHC? MHC och TCR struktur. Antigen processering och presentation. Kursbok: The immune system Peter Parham Vad är MHC? MHC och TCR struktur. Antigen processering och presentation. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 3; hela Lite Historia: 1953: George Snell upptäcker en grupp av gener som bestämmer

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE ÄMNESOMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2006-2008

FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE ÄMNESOMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2006-2008 1 FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE ÄMNESOMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2006-2008 2006 1. Aterosklerosforskning (tillsatt) 2. Cellkontakter som styr

Läs mer

Deepti vill flytta fokus från huden

Deepti vill flytta fokus från huden Deepti vill flytta fokus från huden Idag vet vi att den som har psoriasis löper större risk än andra att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Men vi vet inte varför det är så. Det vill forskaren Deepti Verma

Läs mer

Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen

Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen Examensarbete Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen Malin Carlström, Sandra Mårtensson 2010-05-21 Ämne: Informationslogistik Nivå: Kandidat Kurskod: 2IL00E Projektmodell

Läs mer

/Molekylär Fysiologi: version

/Molekylär Fysiologi: version /Molekylär Fysiologi: version 2010-10-14 Kursbok: "Animal Physiology second edition Hill, Wyse, Anderson 2008. Samt: Molecular cell biology, 6e upplagan 2007, av Lodish m.fl., eller Molecular biology of

Läs mer

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg...

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg... Tentamen i Cellbiologi med Immunologi KTH 7 Mars 2005 kl 14-18 Skriv svaren direkt i tentan. Vid behov använd extra blad Namn:... Årskurs/årgång... (typ bio04) Personnummer... Glöm inte skriva namn och

Läs mer

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriella sjukdomar Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriell sjukdom Definition Oxidativ fosforylering Genetik och ärftlighet Biokemisk utredning av mitokondriefunktion

Läs mer

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s ) Dick Delbro. Vt-11

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s ) Dick Delbro. Vt-11 Anatomi -fysiologi Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s. 603-649) Dick Delbro Vt-11 Homeostasbegreppet Homeostas (= lika tillstånd ) cellerna (och därmed vävnaderna och därmed organen)

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Immunologi CORE Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Immunsystemet - två funktionella grenar. Immunsystemets organ

Immunologi CORE Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Immunsystemet - två funktionella grenar. Immunsystemets organ Immunologi CORE 2018 Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Skydda oss mot infektioner Naturliga vägen och via vaccinationer Förhindra uppkomst av tumörer Hinder för transplantationer Känner

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag Swedish Medical Products Agency s Patient- and Consumer Advisory Board Brita Sjöström May 29, 2018 Patientrådet@mpa.se https://lakemedelsverket.se/patient-konsument-rad The vision of the Swedish Medical

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Modern biologi för icke-biologer, 6 hp, 2011

Modern biologi för icke-biologer, 6 hp, 2011 Modern biologi för icke-biologer, 6 hp, 2011 17 oktober 2011 (Modern Biology for non-biologists, this time the course will be given in Swedish) Arbetar du i projekt inom fysik, kemi, teknik och biologi

Läs mer

Snart har 10 % av jordens befolkning diabetes, snabbaste ökning sista 30 åren. Diabetes är den 8:e ledande dödsorsaken i världen

Snart har 10 % av jordens befolkning diabetes, snabbaste ökning sista 30 åren. Diabetes är den 8:e ledande dödsorsaken i världen 1 Snart har 10 % av jordens befolkning diabetes, snabbaste ökning sista 30 åren. Diabetes är den 8:e ledande dödsorsaken i världen 2 Typ 1-diabetes står för 5-10% av alla diabetesfall. Denna form av diabetes

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2005-2007

FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2005-2007 1 FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2005-2007 2005 1. Jonkanalers molekylära funktion (tillsatt) 2. Diabetesforskning

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Lycka till! Tentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo

Lycka till! Tentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Tentamen Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Datum: 2012-06-01 Skrivtid: 4 timmar 08:15-12:15 (P245) Poängfördelning: Karin Franzén Pia Wegman Sabina

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2011-10-03. Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2011. Bruce A. Beutler och Jules A. Hoffmann. Ralph M.

PRESSMEDDELANDE 2011-10-03. Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2011. Bruce A. Beutler och Jules A. Hoffmann. Ralph M. PRESSMEDDELANDE 20-0-03 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 20 skall delas, med ena hälften gemensamt till Bruce A. Beutler och Jules

Läs mer

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång?

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? OMT/FYIM Kongress/Årsmöte 20-21 mars 2015 Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? Tommy Lundberg Karolinska Institutet Acknowledgements Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Agenda. Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5.

Agenda. Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5. Agenda Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5. Dennis, Jerry och Gun. 30 min. 09:00 Intro. (Agendan, lokaler, m.m.) Dennis / Jerry/Gun 15 min 09:15

Läs mer

Molekylär Fysiologi: version

Molekylär Fysiologi: version Molekylär Fysiologi: version 2009-09-30 Kursbok: "Animal Physiology second edition Hill, Wyse, Anderson 2008. Samt: Molecular cell biology, 6e upplagan 2007, av Lodish m.fl., eller Molecular biology of

Läs mer

Anatomi-Fysiologi. Fundamentals of Anatomy and Physiology (8. uppl.), kap. 4: Dick Delbro. Vt-11

Anatomi-Fysiologi. Fundamentals of Anatomy and Physiology (8. uppl.), kap. 4: Dick Delbro. Vt-11 Anatomi-Fysiologi Fundamentals of Anatomy and Physiology (8. uppl.), kap. 4: The Tissue Level of Organization Dick Delbro Vt-11 4-1 Histologi är vävnadslära Kroppen består av ca. 200 olika celltyper. Olika

Läs mer

3/11: TF i datasal D334 9/1: Fb105 16/1: Fb106 (AF: allmän föreläsning, FF: fördjupad föreläsning, TF: tillämpad föreläsning)

3/11: TF i datasal D334 9/1: Fb105 16/1: Fb106 (AF: allmän föreläsning, FF: fördjupad föreläsning, TF: tillämpad föreläsning) Molekylär Fysiologi: Kursbok: "Animal Physiology - from genes to organisms" Sherwood, Klandorf and Yancey. Studentupplaga. 2004. Thomson, Brokks & Cole. Samt: Molecular cell biology, 6e upplagan 2007,

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Perspektiven och Immunologi

Perspektiven och Immunologi Perspektiven och Immunologi Projektarbete vid högskolepedagogisk utbildning modul 3 HT-2004 Peter Hellman Gunilla Nordin Fredrikson Hälsa och Samhälle Bakgrund: Orden immunologi och immunitet kommer från

Läs mer

De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt.

De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt. De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt. En av de väsentligaste skillnaderna mellan effektor och naiva T celler är att de inte behöver co-stimulering

Läs mer

Vilka mekanismer är viktiga för att upprätthålla rätt järnnivå i kroppen?

Vilka mekanismer är viktiga för att upprätthålla rätt järnnivå i kroppen? Vilka mekanismer är viktiga för att upprätthålla rätt järnnivå i kroppen? BILD?!?! Emelie Bladin Lisalott Gezici Jenny Rylander Disposition Inledning Upptaget i tarmen Retikulo Endotelia Systemet Levern

Läs mer

2011-08-29. Dagens föreläsning. Diabetes. Vad är blodsocker/glukos? Mekanismerna bakom diabetes. Vad är insulin? En normal dag

2011-08-29. Dagens föreläsning. Diabetes. Vad är blodsocker/glukos? Mekanismerna bakom diabetes. Vad är insulin? En normal dag Dagens föreläsning Diabetes Mekanismerna bakom diabetes Hur vanligt är diabetes Ärftlighet Emilie.agardh@ki.se Livsstilsrelaterade faktorer och socioekonomisk status Förändringar i människans omgivning

Läs mer

Med hopp om framtiden transposoner, DNA som flyttar sig själv

Med hopp om framtiden transposoner, DNA som flyttar sig själv Med hopp om framtiden transposoner, DNA som flyttar sig själv Jessica Bergman Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi VT 2008 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala

Läs mer

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken Andlös upptäckt hos två patienter från Eksjö med emfysem 1962 Proteas- antiproteas imbalans Proteas Hämmare Proteas- antiproteas

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

CELIAKI (glutenintolerans)

CELIAKI (glutenintolerans) CELIAKI (glutenintolerans) - när immunförsvaret slår fel MARIE-LOUISE HAMMARSTRÖM Klinisk mikrobiologi, Immunologi Kunskapsveckan 2018-10-31 CELIAKI Glutenintolerans Gluten Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom

Läs mer

A-vitaminbehandling vid RP

A-vitaminbehandling vid RP A-vitaminbehandling vid RP Sedan nästan 20 år har man använt behandling med vitamin A för att om möjligt bromsa synförsämringen vid främst klassisk RP. Det har också kommit varningar på senare tid för

Läs mer

Våra studier. Den friska stressfysiologin. UMS-patienters stressfysiologi. ISM Institutet för stressmedicin

Våra studier. Den friska stressfysiologin. UMS-patienters stressfysiologi. ISM Institutet för stressmedicin Stressfysiologi Våra studier Den friska stressfysiologin UMS-patienters stressfysiologi Stresshormoner Hypotalamus CRH Vad händer vid akut stress? Prolaktin Hypofysen ACTH LH & FSH Trier Social Stress

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete med AstraZeneca AB

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete med AstraZeneca AB ANMÄLAN 2014-03-18 LS 1311-1468 Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete med AstraZeneca AB Ärendet Landstingsdirektören har inkommit med anmälan av avsiktsförklaring gällande samarbete mellan och AstraZeneca

Läs mer

Arv + miljö = diabetes?

Arv + miljö = diabetes? Arv + miljö = diabetes? Kristina Lejon universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Vad är det som gör att vi får diabetes? Anna Möllsten var nyss inne på den frågan och visade

Läs mer

Preliminärt chema: kan förekomma små förändringar på kursstart

Preliminärt chema: kan förekomma små förändringar på kursstart Molekylär Fysiologi Preliminärt chema: kan förekomma små förändringar på kursstart Kursbok: "Animal Physiology third edition Hill, Wyse, Anderson 2012. Samt: Molecular cell biology, 6e upplagan 2007, av

Läs mer

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B KURSBESKRIVNING Ämne: Biologi Kurs: Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: NV Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B Mål Kurserna Biologi breddning A och

Läs mer

Tentamen i Immunteknologi 23 maj 2007, 8-13

Tentamen i Immunteknologi 23 maj 2007, 8-13 Tentamen i Immunteknologi 23 maj 2007, 8-13 1 Varje fråga ger maximalt 5 p, totalt 10 frågor. 2 SKRIV NMN OCH PERSONNUMMER PÅ LL SIDOR! (inklusive tentamensomslaget) 3 nvänd ett NYTT papper för varje fråga!

Läs mer

Tentamen. Lycka till! Medicin A, Molekylär cellbiologi. Kurskod: MC1004. Kursansvarig: Christina Karlsson. Datum 120512 Skrivtid 4h

Tentamen. Lycka till! Medicin A, Molekylär cellbiologi. Kurskod: MC1004. Kursansvarig: Christina Karlsson. Datum 120512 Skrivtid 4h Tentamen Medicin A, Molekylär cellbiologi Kurskod: MC1004 Kursansvarig: Christina Karlsson Datum 120512 Skrivtid 4h Totalpoäng: 88p Poängfördelning Johanna Sundin: fråga 1-10: 18p Ignacio Rangel: fråga

Läs mer

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families

Health café. Self help groups. Learning café. Focus on support to people with chronic diseases and their families Health café Resources Meeting places Live library Storytellers Self help groups Heart s house Volunteers Health coaches Learning café Recovery Health café project Focus on support to people with chronic

Läs mer

Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv

Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv Anemi och järnbrist i ett kliniskt perspektiv Stefan Lindgren, Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Medicinkliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö Anemi Funktionell definition: Otillräcklig

Läs mer

Slutrapport: Immunprofylax hos gris (Projektnr. H ) Caroline Fossum. Bakgrund

Slutrapport: Immunprofylax hos gris (Projektnr. H ) Caroline Fossum. Bakgrund Slutrapport: Immunprofylax hos gris (Projektnr. H1250173) Caroline Fossum Bakgrund Det SLF finansierade projektet Immunprofylax hos gris (liksom det nu pågående Formasprojektet Riktad immunmodulering för

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Kort beskrivning av analyterna i 42-plex

Kort beskrivning av analyterna i 42-plex 1 (6) 2014-11-17 Klinisk immunologi/transfusionsmedicin Kort beskrivning av analyterna i 42-plex EGF Epidermal growth factor är en tillväxtfaktor som reglerar proliferation och differentiering. EGF verkar

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Immunologi en introduktion. Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Immunsystemet

Immunologi en introduktion. Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Immunsystemet Immunologi - en introduktion Annica Lindkvist Avd för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, KI Annica.Lindkvist@ki.se 1 Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Skydda oss mot infektioner

Läs mer

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Vad är innovation? På Wikipedia hittar man: En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé,

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

Tentamen. Kurskod: MC1004. Medicin A, Molekylär cellbiologi. Kursansvarig: Christina Karlsson. Datum 130814 Skrivtid 4h

Tentamen. Kurskod: MC1004. Medicin A, Molekylär cellbiologi. Kursansvarig: Christina Karlsson. Datum 130814 Skrivtid 4h Tentamen Medicin A, Molekylär cellbiologi Kurskod: MC1004 Kursansvarig: Christina Karlsson Datum 130814 Skrivtid 4h Totalpoäng: 86p Poängfördelning Johanna Sundin (fråga 1 8): 18p Ignacio Rangel (fråga

Läs mer

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg...

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg... 1 Tentamen i Cellbiologi med Immunologi KTH 15 augusti 2002 kl 13-17 Skriv svaren direkt i tentan. Vid behov använd extra blad Namn:... Årskurs... Personnummer... Glöm inte skriva namn och personnummer

Läs mer

Från cell till individ. Kap 2

Från cell till individ. Kap 2 Från cell till individ Kap 2 cell-vävnader-organ-organism Kap 2 Från cell till individ Från en cell till en individ Vad krävs? Olika typer av celler en befruktning massor av celldelningar cellerna måste

Läs mer

Metabola Syndromet. Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck.

Metabola Syndromet. Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck. Metabola Syndromet Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck. Definition av MetS 3 av 5. 1. Midjemått (beroende av etnicitet) >90cm för män

Läs mer

Tentamen 12/ Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI)

Tentamen 12/ Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI) Tentamen 12/3 2003 0900-1300 Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI) You may answer in Swedish or English. Namn:... Personnummer:.. Poäng:... Betyg:... Rättat

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer