Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram"

Transkript

1 Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till övriga intressenter såsom centrala verk, övriga myndigheter, kommuner och intresseorganisationer, om de kommande åtgärdsprogrammens funktion och roll i förvaltningen av vattenkvaliteten. I kapitlet beskrivs de formella förutsättningarna för åtgärdsprogrammen samt hur systemet med åtgärdsprogram för vatten kan användas. Kapitlet baseras huvudsakligen på bestämmelserna i miljöbalken Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF), Förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion samt regeringens proposition 2003/04:2, Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Naturvårdsverket är ansvarig för frågor som gäller ytvatten, inklusive kustvatten och SGU för frågor som gäller grundvatten. Naturvårdsverket kommer tillsammans med SGU under 2005/2006 att arbeta med en föreskrift om hur vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska rapporteras. Behovet av Allmänna råd kommer att utredas ses över och om behov föreligger kommer sådana att tas fram. Detta kapitel i handboken kommer också successivt att kompletteras utifrån de behov av vägledning och information som uppstår och i takt med att åtgärdsprogrammen enligt 5 kap. miljöbalken utvecklas som miljöpolitiskt instrument, bl.a. utifrån erfarenheter från arbetet med åtgärdsprogram för vatten inom EU kan ge, liksom och åtgärdsprogram för luft i Sverige. Syfte, formell grund och förväntade resultat Enligt VFF ska vattenmyndigheterna upprätta förslag och fastställa ett åtgärdsprogram för vattendistriktet senast den 22 december Åtgärderna ska vara vidtagna senast den 22 december 2012 (6 kap. 2 VFF) Åtgärdsprogrammet är vattenmyndighetens viktigaste redskap för att bibehålla en god vattenkvalitet inom vattendistriktet och vid behov förbättra den så att kvalitetskraven (miljökvalitetsnormerna) enligt 4 kap VFF uppnås. I regeringens proposition 2003/04:2

2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön uttrycks att Genom åtgärdsprogrammen får vattenarbetet ett instrument för att utforma effektiva åtgärder optimerade efter behoven i hela avrinningsområdet och med hänsyn tagen till regionala behov och värderingar. 2(9) I åtgärdsprogrammet redovisas den eller de miljökvalitetsnormer som skall uppfyllas, vilka åtgärder som behöver genomföras, vem som ska vidta åtgärder och när de ska vara genomförda. Ett åtgärdsprogram omfattar allt vatten, såväl ytvatten som grundvatten, inlandsvatten och kustvatten inom hela vattendistriktet. Detta innebär att ett åtgärdsprogram behöver hantera ett stort antal frågeställningar, delvis vitt skilda problemområden men ofta komplext förenade och beroende av varandra. Uppströms/nedströms-problematiken liksom kopplingen mellan grund- och ytvatten är exempel på sådana frågor som vattenmyndigheten får möjlighet att effektivt analysera för respektive avrinningsområde och föreslå åtgärder utan de hinder som administrativa gränser kan innebära. Åtgärdsprogrammet ett strategiskt planeringsinstrument Vattendistriktens geografiska omfattning, med i vissa fall många avrinningsområden och en stor mängd vattenförekomster inom varje vattendistrikt, medför att vattenmyndigheterna har ett stort och samtidigt detaljrikt fält att överblicka. Enligt 3 kap. VFF skall en kartläggning och analys genomföras enligt ramdirektivets krav för varje vattenförekomst och enligt 4 kap VFF kommer kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) fastställas för yt- och grundvattenförekomster samt skyddade områden. Med detta som underlag skall ett åtgärdsprogram tas fram som omfattar hela vattendistriktet (6 kap 1 VFF). Den lokala kunskapen om respektive vattenförekomst, de förhållanden som råder och insikten om lämpliga åtgärder för att nå fastställda kvalitetskrav skall av vattenmyndigheten omskapas till ett åtgärdsprogram för hela distriktet. Det är vattenmyndighetens uppgift att anlägga en helhetssyn utifrån ett vattenperspektiv på hela vattendistriktet. Åtgärdsprogrammet får en viktig funktion som strategiskt planeringsinstrument inom vattendistriktet. Det ger förutsättningar för att prioritera mellan olika vattenrelaterade problem, fokusera på viktiga sektorer, göra fördjupningar inom vissa avrinningsområden etc. Det är i dagsläget oklart i vilken omfattning kvalitetskraven för vatten inte kommer att uppnås. Åtgärdsbehovet är och kommer under de närmst åren att vara osäkert. Naturvårdsverkets bedömning är att den första karakteriseringen som ska rapporteras 22 mars 2005 kommer att ge en mycket grov bild av tillstånd och påverkan och man kommer möjligen att kunna dra slutsatser om var det finns självklara åtgärdsbehov liksom var vattenkvaliteten är god med stor marginal. Orsaken till detta är dels att den första karakteriseringen görs på befintliga data med gällande bedömningsgrunder vilka i huvudsak inte svara mot avvikelse från referenstillståndet, dels att det är en sammanfattande klassificering som görs och tillståndet i den enskilda vattenförekomsten framgår inte. Den preliminära karakteriseringen kan ses som en vägledning för en homogen bedömning av vattenstatusen som helhet i ett distrikt. Arbetet med att utveckla nya bedömningsgrunder och genom den internationella

3 interkalibreringen kommer gränsen för exempelvis god ekologisk status att sättas och kombination med befintliga förhållanden kommer en bild av åtgärdsbehovet att ges (se handboksutkasten Kvalitetskrav på ytvatten och Kvalitetskrav på grundvatten). 3(9) Även om bilden i dag är oklar kan man dock tänka sig avrinningsområden med ett stort antal områden (vattenförekomster) där olika miljökvalitetsnormer överskrids. Sammantaget för ett vattendistrikt kan det därför bli ohanterligt att ange specifika åtgärder för varje område där någon miljökvalitetsnorm överträds. Åtgärdsprogrammet kan då få en roll som strategiskt instrument genom att kunna ange generella åtgärder i kombination med mer specifika åtgärder vid behov. I vilken omfattning åtgärderna behöver gå ned på lokal nivå, såsom enskilda vattenförekomster, beror av de förutsättningar som råder och vad som kan uppnås eller inte uppnås av mer generella åtgärder. Enligt 5 kap. 8 miljöbalken ska myndigheter och kommuner inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammets roll som strategiskt planeringsinstrument är här att det verkar genom andra myndigheter och genom kommunerna. Vattenmyndigheten tar själv inga beslut vad gäller att meddela föreskrifter, prövar inte tillstånd eller dispenser, antar inte planer eller beslutar om bygglov, utövar inte tillsyn etc. Dessa myndighetsuppgifter ligger kvar på berörda myndigheter och kommuner. Vattenmyndigheterna kan däremot i åtgärdsprogrammen ange vilka verktyg myndigheterna och kommunerna ska använda och i vilket syfte. Det är sedan upp till berörda myndigheter och kommuner att utifrån den myndighetsroll och ansvarsområde man har, med det utrymme de olika verktygen, såväl lagstiftning, andra styrmedel som frivilliga åtgärder ger, att åstadkomma det resultat vattenmyndigheten avser i åtgärdsprogrammet. Ett väl berett och förankrat åtgärdsprogram kan därför också ses som en slags överenskommelse mellan vattenmyndigheten å ena sidan och övriga myndigheter och kommunerna å andra sidan vad gäller de insatser som behöver göras för att kvaliteten på vattenmiljön ska bibehållas och vid behov förbättras. Av detta följer att berörda myndigheter och kommuner aktivt behöver delta i arbetet med att beskriva nuläget vad gäller genomförda, påbörjade eller planerade åtgärder och ta fram förslag till nya åtgärder för att dessa sedan ska kunna genomföras framgångsrikt. Arbetsfördelning och ansvar Vattenmyndigheterna är ansvariga för att ta fram och fastställa åtgärdsprogram. Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) får för sina respektive ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om hur åtgärdsprogram skall redovisas (6 kap 10 VFF). I vissa fall skall regeringen pröva förslaget till åtgärdsprogram (6 kap 4 VFF). Det gäller då ett förslag rör ett annat allmänt intresse av synnerlig vikt än dem som regleras av miljöbalken (1 kap. 1 miljöbalken). Om ett åtgärdsförslag berör exempelvis skattelagstiftningen har vattenmyndigheten ej rätt att fastställa ett sådant

4 åtgärdsprogram. Vattenmyndigheten får då lämna över förslaget till regeringen för prövning 4(9) Vidare framgår av 6 kap 4 VFF att om Naturvårdsverket eller Sveriges geologiska undersökning (SGU), i samband med samråd om förslag till åtgärdsprogram, finner att det föreslagna programmet allvarligt avviker från bestämmelserna i denna VFF eller i ramdirektivet för vatten, får myndigheten begära att vattenmyndigheten ger regeringen möjlighet att pröva förslaget. Vattenmyndigheten skall då ge regeringen sådan möjlighet innan åtgärdsprogrammet fastställs. Av 6 kap. 4 VFF framgår också att om en annan myndighet eller en kommun, som i ett förslag till åtgärdsprogram föreslås vidta åtgärder, i samband med samråd om förslaget finner att den föreslagna åtgärden strider mot annan lagstiftning eller allvarligt avviker från bestämmelserna i VFF eller i ramdirektivet för vatten, får myndigheten eller kommunen begära att vattenmyndigheten ger regeringen möjlighet att pröva förslaget i denna del. Vattenmyndigheten skall då ge regeringen sådan möjlighet innan åtgärdsprogrammet fastställs. Gör vi redan det här eller är det något nytt? Sverige har lång erfarenhet av att arbeta med förbättringar av vattenkvaliteten. Kommuner och länsstyrelser har i olika omfattning arbetat med vattenöversikter, vattenplaner, vattenprogram, STRAM (Strategier för regional miljö) etc. För enskilda problemområden eller sektorer finns också mycket erfarenhet i form av kalkningsplaner, VA-planer, dagvattenplaner etc. De senaste årens arbete med miljökvalitetsmålen har också inneburit programmässigt arbete med vattenfrågor på olika nivåer, nationellt, regionalt och kommunalt. Dessa program utgår dock från olika typer av vatten eller problemområden och har inte vattendirektivets integrerade syn lika klart. Vid framtagandet av åtgärdsprogrammet är kunskapen om redan genomförda, påbörjade eller planerade åtgärder av stor vikt. Sådana åtgärder bör ingå som en del i underlaget till åtgärdsprogrammet, men kan också, efter vad som bedöms relevant, lyftas in som åtgärder i åtgärdsprogrammet. Att bygga vidare på initiativ som redan tagits och utvärdera effekterna av genomförda åtgärder är viktiga delar i vattenmyndighetens arbete. Det ingår också i analysen av om kvalitetskraven nås 2015 (riskbedömningen) att väga in de åtgärder som vidtagits och planeras och effekterna av dessa åtgärder. Erfarenheterna av att arbeta med åtgärdsprogram enligt ramdirektivet för vatten är än så länge mycket begränsade. Inom vissa pilotområden i ett antal EU-länder har åtgärdsprogram arbetats fram för enskilda avrinningsområden och delavrinningsområden. Inom Common Implementation Strategy (CIS)-arbetet planeras att fler pilotområden ska arbeta med åtgärdsprogram under 2005/2006. Sverige har inget pilotområde men viss erfarenhet finns från tidigare och pågående arbeten med förvaltning av vattenområden och framtagande av åtgärdsprogram i ramdirektivets anda, främst för ytvattenförekomster.

5 De första åtgärdsprogram enligt 5 kap miljöbalken vad gäller luftkvalitet beslutades av regeringen den 9 december Åtgärdsprogrammen gäller kväveoxider och partiklar för Stockholms län samt kväveoxider för Västra Götalands län. Regeringens beslut baseras på förslag till åtgärder som tagits fram av länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland på uppdrag av regeringen. Inom Naturvårdsverket pågår ett arbete med att ta fram handbok och allmänna råd om åtgärdsprogram för luftnormer. Detta arbete avses redovisas under Erfarenheter från arbetet med åtgärdsprogram för luftkvalitet kommer att kunna användas i Naturvårdsverkets och SGU:s arbete med att ta fram vägledning för arbetet med åtgärdsprogram för vatten. 5(9) Regeringen har vidare tillsatt en särskild utredare med uppdrag att analysera åtgärdsprogrammens förutsättningar att uppfylla miljökvalitetsnormer på olika områden och se över möjligheterna att göra sådana program bättre och mer effektiva. (Direktiv 2004:170). Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 oktober Utredaren skall bl.a. samråda med Miljöbalkskommittén och PBL-kommittén som sedan tidigare utreder frågor som berör systemet med miljökvalitetsnormer. Som framgår ovan pågår arbete med att utveckla åtgärdsprogram som miljöpolitiskt verktyg på olika håll. Kunskapen om åtgärdsprogram som verktyg växer successivt fram. I det fortsatta arbetet med utveckling av föreskrift och allmänt råd samt vägledande text får erfarenheter från olika håll vägas in. Så här kan man gå tillväga Vattenmyndigheten ansvarar för att förslag till åtgärdsprogram tas fram. Hur denna process ser ut finns inte fastlagd i några regler. Vattenmyndigheterna har här frihet att lägga upp arbetet efter de förutsättningar och förhållanden som råder. Senast 22 december 2006 skall vattenmyndigheten upprätta en arbetsplan samt redogörelse för vilka samråd som planeras vad gäller förvaltningsplanen (5 kap 3 VFF). I samband därmed bör ingå att redovisa hur arbetet med åtgärdsprogrammet ska bedrivas. I miljöbalkskommitténs betänkande (SOU 2002:107) antas att direktivets detaljerade bestämmelser om hur en myndighet ska förfara när en förvaltningsplan utarbetas även är relevanta för åtgärdsprogrammet. Miljöbalkskommittén skissar på en principiell arbetsgång enligt följande I de vattendrag där miljömålen redan är uppfyllda och där man inte har anledning att förvänta sig försämringar, kan åtgärdsprogrammen vara av enkel och standardiserad natur med inriktningen på att det inte behövs andra åtgärder än vad som följer av redan gällande bestämmelser enligt miljöbalken m.m. Det måste tydligt framgå att status inte får försämras. Åtgärdsprogrammen för de vatten som behöver förbättras eller som hotas av försämring blir betydligt mer omfattande. Arbetet med dem kan innehålla följande moment, men omfattningen är beroende av de aktuella vattenförhållandena. - Anläggande av ett helhetsperspektiv i varje distrikt; vilka är de stora vattenrelaterade problemen?

6 - Identifiering av vilka ekologiska eller kemiska delmål som inte är uppfyllda och någon sorts kvantifiering av hur omfattande praktiska åtgärder som fordras (baserad på avståndet mellan faktiska förhållanden och den eftersträvade statusen). - En inventering av vad det är för faktorer i form av mänsklig påverkan som bidrar till att dessa delmål inte är uppfyllda. En uppskattning av påverkansbidragen från varje typ av störningskälla. - En genomgång av förutsättningarna för att minska påverkan från de olika typerna av störningskällor. Genomgången måste vara brett upplagd och innehålla en konsekvensanalys som belyser exempelvis tekniska förutsättningar, kostnader, konsekvenser för olika inblandade parter osv. Genomgången resulterar i en bedömning av vilken potential det finns att minska påverkan från de olika slagen av störningskällor. - Detta slag av genomgång är inriktad på praktiska åtgärder som utbyggnader av kommunala reningsverk med ytterligare reningssteg, minskad påförsel av gödningsämnen på åkrar inom ett visst avstånd från vattnet eller minskning av hushållens utsläpp av tvättmedel via enskilda avlopp. - Val av verktyg för att åstadkomma en minskad påverkan från de identifierade slagen av störningskällor. Som exempel på verktyg kan nämnas miljöbalkens nuvarande bestämmelser om omprövning av villkor för tillståndsprövade verksamheter, generella föreskrifter, tillsynsåtgärder m.m. Det kan också finnas anledning att tillämpa bestämmelser i annan lagstiftning och styrmedel av andra slag som avgifter, informationskampanjer osv. I flera fall bör det finnas förutsättningar att minska påverkan genom samverkan i samfälligheter eller genom avtal och överenskommelser av olika slag. Det är i detta skede fråga om att avgöra vilka administrativa åtgärder eller styrmedel (inklusive avtal m.m.) som kan tillämpas... (SOU 2002:107) 6(9) Exempel på en tänkbar arbetsgång för framtagande av åtgärdsprogram finns också i Åtgärdsprogram och Förvaltningsplan. Underlag till Naturvårdsverkets vägledning för vattenmyndigheternas arbete. Juridiska institutionen Göteborgsuniversitet (se Vattenbibliotek/Underlagsrapporter - för en ny vattenmiljöförvaltning). Denna arbetsgång är ett exempel som författarna själva står för. Behovet av ytterligare vägledning för framtagande av åtgärdsprogram kommer att övervägas senare. Innehåll i åtgärdsprogrammet Enligt miljöbalken får ett åtgärdsprogram omfatta all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka möjligheterna att uppfylla föreskrivna miljökvalitetsnormer (5 kap 6 miljöbalken) Enligt 6 kap 5 VFF skall ett åtgärdsprogram bl a innehålla åtgärder för att skydda dricksvatten åtgärder för att vid behov åstadkomma omprövning av miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet

7 åtgärder för att upptäcka eller beivra brott mot bestämmelser till skydd för vatten 7(9) åtgärder mot diffusa utsläpp åtgärder för att förebygga eller begränsa att föroreningar indirekt tillförs grundvattnet åtgärder för att motverka alla andra betydande negativa åtgärder för vattenmiljön, särskilt åtgärder för att nå nödvändig ekologisk status eller god ekologisk potential när det gäller vattenförekomsters hydromorfologiska förhållande föreskrifter eller förslag till föreskrifter som behövs för att övriga åtgärder ska kunna genomföras de grundläggande åtgärder som krävs enligt ramdirektivet för vatten artikel 11.3 vid behov kompletterande åtgärder enligt ramdirektivet för vatten artikel De åtgärder som enligt VFF krävs i ett åtgärdsprogram är av mycket skiftande karaktär. Med en åtgärd avses här såväl att tillämpa som vidareutveckla ett styrmedel, att genomföra en aktivitet eller en fysisk åtgärd. I de grundläggande åtgärderna återfinns exempelvis krav på medlemsländerna att genomföra gemenskapslagstiftning för skydd av vatten inklusive de åtgärder som krävs enligt ett antal EG-direktiv (ramdirektivet för vatten artikel 11.3.a). Naturvårdsverkets nuvarande bedömning är att det grundläggande kravet på vattenmyndigheterna i detta avseende är att bidra till att gällande svensk lagstiftning på området tillämpas i praktiken. Som kompletterande åtgärder anges i bilaga VI del B till ramdirektivet för vatten artikel 11.4 bland annat lagstiftning, administrativa, ekonomiska och fiskala styrmedel men också återställande av våtmarksområden, främjande av vattenbesparande teknik mm. Dessa listade åtgärder är en icke uttömmande förteckning över åtgärder som vattenmyndigheterna kan välja att anta som en del av åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammen kan alltså innehålla andra åtgärder som behövs för att uppnå målen än de som finns angivna i VFF. Det vidare arbetet med föreskrifter, allmänt råd och fortsatt arbete med handboken får visa på behovet att utveckla och förtydliga kraven på åtgärdsprogrammets innehåll. Enligt miljöbalken skall åtgärdsprogrammet innehålla en analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt (5 kap 6, tredje stycket, miljöbalken.) I VFF har detta förtydligats med att åtgärdsprogram för vatten ska innehålla en bedömning av såväl de ekonomiska som de miljömässiga konsekvenserna av åtgärderna, varvid kostnader och nytta skall kvantifieras (VFF 6 kap 6 ). För beräkning av kostnadseffektivitet hänvisas till handboksutkastet Kostnadseffektivitetsanalyser. Åtgärdsprogrammet för vatten kommer sannolikt att omfattas av krav på miljöbedömningar av vissa planer och programs miljöpåverkan som en följd av EGdirektiv 2001/42. Direktivets krav har nyligen införts i 6 kap. miljöbalken. Arbete med

8 en handbok om miljöbedömningar av planer och program har påbörjats på Naturvårdsverket. 8(9) Samverkan kring åtgärdsprogrammet Som ovan nämnts krävs samverkan mellan vattenmyndigheterna och de parter som ska genomföra fastställda åtgärder för att dessa ska kunna genomföras på effektivt sätt. Samverkan har dock fler syften och såväl i ramdirektivet för vatten som i den svenska lagstiftningen finns en hög ambitionsnivå vad gäller allmänhetens deltagande. Av 2 kap. 4 VFF framgår att Vattenmyndigheterna ska planera sitt arbete enligt förordningen så att det möjliggörs och uppmuntrar till deltagande av alla som berörs av förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Innan vattenmyndigheten fattar beslut om kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram skall myndigheten samråda med de myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda som berörs av beslutet. Den höga ambitionsnivån ställer i första hand krav på vattenmyndigheterna att på en regional nivå med andra myndigheter, organisationer och kommuner bedriva ett aktivt samråd. För att det ska få genomslag på lokal nivå krävs också insatser av dessa myndigheter, organisationer och kommuner att föra ned frågorna på lokal nivå och skapa aktivitet och delaktighet här. Samverkan och allmänhetens deltagande beskrivs utförligare i handboksutkastet Samverkan Samråd och tillkännagivande Samrådet är den formella delen av samverkan som regleras enligt miljöbalken och VFF. Enligt 5 kap. 4 miljöbalken skall alla som berörs av åtgärdsprogrammet genom kungörelse i ortstidningen eller på annat sätt beredas tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Av kungörelsen ska framgå var handlingarna finns tillgängliga samt inom vilken tid och till vem synpunkter ska lämnas. Enligt 6 kap. 7 VFF ska samrådstiden vara minst 6 månader. Ett förslag till åtgärdsprogram skall finnas tillgängligt för allmänheten hos vattenmyndigheten och samtliga länsstyrelser och kommuner inom det område som programmet omfattar. Efter samråd skall vattenmyndigheten i en särskild sammanställning redovisa de synpunkter som lämnats och hur de har beaktats. Sammanställningen ska fogas till handlingarna i ärendet (5 kap 4 miljöbalken). När ett åtgärdsprogram har fastställts skall vattenmyndigheten enligt 6 kap. 8 VFF snarast kungöra detta i ortstidning. Av kungörelsen skall det framgå var åtgärdsprogrammet finns tillgängligt. Ett åtgärdsprogram skall finnas tillgängligt för allmänheten hos vattenmyndigheten och samtliga kommuner inom det område som programmet omfattar.

9 Åtgärdsprogram på olika nivåer Naturvårdsverket 9(9) Om det behövs får vattenmyndigheten enligt 6 kap. 3 VFF fastställa delåtgärdsprogram för delar av vattendistriktet där speciella åtgärder behövs eller när speciella åtgärder behövs för en sektor, fråga eller vattentyp som beaktar särskilda aspekter på vattenmiljöförvaltningen. Ett delåtgärdsprogram skall på lämpligt sätt tas in i åtgärdsprogrammet för distriktet. Fastställandet av delåtgärdsprogram inskränker enligt samma paragraf inte skyldigheten att i ett åtgärdsprogram för vattendistrikt ange det som krävs enligt 6 kap. 5 och 6 VFF vad gäller åtgärdsprogrammets innehåll och konsekvensanalys. Om rapportering Enligt 5 kap. 1, bilaga I, punkt 7 VFF ska förvaltningsplanen innehålla en sammanfattning av det eller de åtgärdsprogram som har fastställts i enlighet med 6 kap VFF samt en beskrivning av hur åtgärderna avser att bidra till att kvalitetskraven uppnås. Naturvårdsverket och SGU har för sina respektive ansvarsområden bemyndigats att närmare meddela föreskrifter om hur åtgärdsprogram skall redovisas. (6 kap 10 VFF) Naturvårdsverket avser att under 2005 påbörja arbetet med föreskrifter och ev. Allmänna råd i detta avseende.

Kartläggning och analys: Skyddade områden

Kartläggning och analys: Skyddade områden Kartläggning och analys: Skyddade områden 1. Vad avses med skyddade områden? Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) (2004:660): 1 kap 3. Med skyddade områden avses sådana områden

Läs mer

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Syfte Vattenmyndigheterna ska klassificera den ekologiska och kemiska statusen i våra svenska ytvatten för att kunna avgöra var det behövs åtgärder för att klara

Läs mer

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Sjöar Vattendrag Grundvatten Kustvatten Hillevi Hägnesten Vattenstrategiska enheten 040-25 26 20,

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Vattenövervakning i Sverige Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Innehållsförteckning Inledning...... 3 Definitioner... 4 Vattenövervakning i Sverige ur ett historiskt perspektiv...

Läs mer

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar REMISSAMMANSTÄLLNING -11-13 537-1-7 Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Läs mer

Implementation Strategy of the European Water Framework Directive

Implementation Strategy of the European Water Framework Directive Implementation Strategy of the European Water Framework Directive For the first time in history, twenty-nine Countries are committed to jointly manage all their freshwater resources on a basin scale to

Läs mer

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Samverkan med vatten och VA i fokus - Mölndal 22 mars 2011 Svensk vattenförvaltningarbetet med Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (7) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2014:466 Lars-Erik Dahlin 016-710 12 47 Kommunstyrelsen Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 2 Jovars, det flyter utgångspunkten är ramdirektivet för vatten som antogs i december 2000!

Läs mer

Övergripande synpunkter och ställningstaganden

Övergripande synpunkter och ställningstaganden YTTRANDE 1 (6) MILJÖENHETEN Ann-Charlotte Duvkär Telefon 010-224 94 41 ann-charlotte.duvkar@lansstyrelsen.se m.registrator@regeringskansliet.se kopia till niclas.damm@regeringskansliet.se Yttrande över

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 14.12.2004 PE 350.212v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-31 Förslag till yttrande Reino Paasilinna Skydd för grundvatten

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Oreälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Tfn: 040-25 22 95 Mobil: 070-28 06 905 E-post. Ola.Gustafsson@lansstyrelsen.se VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Arbetar med: Vatten och marina direktivet Miljömål

Läs mer

Ekonomisk analys. Miljöekonomisk profil för vattendistriktet

Ekonomisk analys. Miljöekonomisk profil för vattendistriktet Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Ekonomisk analys motsvarande sidorna 114-119 Ekonomisk analys Ekonomisk analys inom vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

Läs mer

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt Torshälla stads nämnd 2015-02-12 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:413 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns

Läs mer

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Sammanfattning Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten är en gruppering av de sjutton kustvattenförekomsterna Hossmoviken, Västra sjön, S n Kalmarsund,

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre Österdalälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås

Läs mer

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 2013-05-21 Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 Allmänt, organisation och ekonomi Från och med den 1 maj är Lisa Lundstedt är ny vattenvårdsdirektör efter Bo Sundström. Lisas gamla

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:57

Regeringens proposition 2003/04:57 Regeringens proposition 2003/04:57 Vattendistrikt och vattenmiljöförvaltning Prop. 2003/04:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 januari 2004 Marita Ulvskog Lena Sommestad

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och

Läs mer

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltningsplaner för ytvatten; beslutade den 4 december 2008. NFS 2008:18 Utkom från trycket den 30 december 2008

Läs mer

Hur miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram används i handläggningen av markavvattningsärenden

Hur miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram används i handläggningen av markavvattningsärenden Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i miljörätt 30 högskolepoäng Hur miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram används i handläggningen av markavvattningsärenden Författare: Emilia Sjödahl

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Vattenförvaltning och kommunerna

Vattenförvaltning och kommunerna Vattenförvaltning och kommunerna 11-12 februari 2015 Medlefors folkhögskola Malin Naess & Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid VATTENMYNDIGHETEN.... genomför

Läs mer

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning 2.2. Övergödning Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är tillförsel av

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

L A N D S K A P S L A G om ändring av vattenlagen för landskapet Åland PARALLELLTEXTER 2010-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens framställning Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar!"# $%%&'( )%*+) *),!--"."(" L A N D S K A P S L A G om ändring av

Läs mer

2015-01-19. Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434

2015-01-19. Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 2015-01-19 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2014-1038 ÖVGR Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt, Remiss från Kommunstyrelsen KS 2014/434 Förslag till beslut Bygg-

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Datum. Ert datum. Yttrande över förslag til Miljökvalitetsnormer, Atgärdsprogram och Förvaltningsplan samt

Datum. Ert datum. Yttrande över förslag til Miljökvalitetsnormer, Atgärdsprogram och Förvaltningsplan samt IZatrineholms kommun" MILJÖFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Miljöinspektör Birgitta HelIgren Direkttelefon 0150-57665 Kommunstyrelsens handling nr 43/2009 YTTRANDE KS/2009: 133-435 2009-632-435 Ert datum

Läs mer

Remiss: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk (Naturvårdsverkets rapport 6521)

Remiss: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk (Naturvårdsverkets rapport 6521) 1 (5) 2013-02-21 Dnr SU 524-3263-12 Regeringskansliet (Miljödepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk (Naturvårdsverkets

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-19. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-03-19 kl. 08:15-13.00, 13.50-15.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-19. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-03-19 kl. 08:15-13.00, 13.50-15. 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-03-19 kl. 08:15-13.00, 13.50-15.30 Beslutande Anne-Marie Petersson Birthe Hellman Sten-Inge Kedbäck Anders Hygrell, ej 72 Peter Lanzén Raymond

Läs mer

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Missiv Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- Strategi. Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- Strategi. Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen h SMEDJEBACKENS KOMMUN Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun VA- Strategi Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 4 Bakgrund... 4 Lagar och myndigheter...

Läs mer

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden.

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden. 6 Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse ett större sammanhang. En grupp fastighetsägare i Långaröd i Hörby

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan Till Vattenmyndigheten i 2013-05-30 Södra Östersjön Norra Östersjön Västerhavet Bottenhavet Bottenviken Synpunkter på Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan

Läs mer

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter Vattenrådet Nyköpingsån och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds samrådsyttrande gällande vattenmyndigheten i Norra Östersjöns förslag till åtgärdsprogram mm, dr nr 537-5346-2014 Vattenrådets arbete Nyköpingsåarnas

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN YTTRANDE Datum 2015-05-05 D nr 537-501-14 1(5) Länsstyrelsen i Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro Enskilda avlopp - Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2010:6 Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Zahrah Lifvendahl (MK) Åhlman Michael (KLK) Datum 2015-04-22 Diarienummer KSN-2014-1441 Kommunstyrelsen Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för

Läs mer

Arbetsmaterial SAMRÅDSHANDLING. Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Bottenhavets vattendistrikt

Arbetsmaterial SAMRÅDSHANDLING. Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Bottenhavets vattendistrikt SAMRÅDSHANDLING Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för s vattendistrikt MED ANLEDNING AV MILJÖBEDÖMNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM 2015-2021 Arbetsmaterial Behovsbedömning,

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 Åtgärdsprogram 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt Utgivare: Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt vid Länsstyrelsen Kalmar

Läs mer

Bilaga 7 Övervakning av gränsvatten

Bilaga 7 Övervakning av gränsvatten Bilaga 7 Övervakning av gränsvatten Övervakning av gränsvatten Utgiven av: Ansvarig avd./enhet: Författare: Omslagsbild: Karttillstånd: Upplaga: Vattenmyndigheterna Övervakningsgruppen Emanuel Nandorf

Läs mer

Åtgärdsarbete för renare vatten

Åtgärdsarbete för renare vatten Åtgärdsarbete för renare vatten Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram och annan åtgärdsplanering Iréne Lundberg Tyresåns vattenvårdsförbund Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Tyresö kommun 17 december

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Västerhavet Missiv Diarienummer 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU, kvartal 4 2015

Återrapportering av lämnade viktigare yttranden från SGU, kvartal 4 2015 2015 YTTRANDE 1(7) Vårt datum/our date Vår beteckning/our reference 2016-01-25 21-2525/2014 Ert datum/your date Er beteckning/your reference 2014-12-18 N2014/5263/FIN, N2014/5269/KLS Näringsdepartementet

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte!

Välkommen till samrådsmöte! Välkommen till samrådsmöte! Arbetsprogram och översikt väsentliga frågor Arbetsprogram med tidtabell (3 år innan fastställande av FP) Preliminär översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen (2

Läs mer

Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet. Johan Hagström Skogsstyrelsen

Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet. Johan Hagström Skogsstyrelsen Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet Johan Hagström Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens roll Skogstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Vattenmyndigheten samråd enligt nya vattendirektivet kallat; Ett steg mot bättre vatten

Vattenmyndigheten samråd enligt nya vattendirektivet kallat; Ett steg mot bättre vatten Vattenmyndigheten samråd enligt nya vattendirektivet kallat; Ett steg mot bättre vatten Minnesanteckningar från 090401 Sammankallande; Gullspångsälvens vattenvårdsförbund Närvarande var 40 personer från

Läs mer

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde

Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Åtgärdsförslag för Snärjebäckens avrinningsområde Sammanfattning I Snärjebäcken finns problem med miljögifter, försurning, övergödning och fysiska förändringar. Ansvariga myndigheter för att åtgärda miljöproblemen

Läs mer

Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län

Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Publ nr 2011:15 ISSN 0284-6845 Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad, 054-19 70 00 www.lansstyrelsen.se/varmland

Läs mer

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 10. Nationella mål är livsviktigt för människan och en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnet rör sig genom hela ekosystemet, men för också med sig och sprider föroreningar från en plats till en

Läs mer

Nytt inom lagstiftning

Nytt inom lagstiftning Nytt inom lagstiftning Temadag Luft i Skåne 9 juni 2014 Helena Sabelström Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-06-10 1 Genomförande av direktiv och beslut 1996

Läs mer

verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn

verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn 1 (10) Rättslig styrning 2013-06-12 RCI 10/2013 Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn 1. Sammanfattning Sammanfattningsvis ska berörd medarbetare beakta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-06-16. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 101, 102 omedelbar justering

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-06-16. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 101, 102 omedelbar justering Samhällsbyggnadsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Övertorneå kommun - översiktsplan. BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Övertorneå kommun - översiktsplan BILAGA till miljökonsekvensbeskrivning Miljökvalitetsnormer för ytvatten Sammanställd av Mia Sundström, MAF arktiktkontor AB, 2013 Miljökvalitetsnormer Det svenska genomförandet

Läs mer

Sammanfattning Debattdagen Vatten är politik vatten är pengar den 6 november 2008.

Sammanfattning Debattdagen Vatten är politik vatten är pengar den 6 november 2008. Sammanfattning Debattdagen Vatten är politik vatten är pengar den 6 november 2008. Sven-Inge Nylund, Regionplanedirektör, Regionplane- och trafikkontoret Välkomna En ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och

Läs mer

Vad alla bör veta om miljöbalken! Källa: Miljöbalksutbildningen

Vad alla bör veta om miljöbalken! Källa: Miljöbalksutbildningen Vad alla bör veta om miljöbalken! Källa: Miljöbalksutbildningen INNEHÅLL 1. Miljöbalkens historia 2. Miljöbalkens syfte och mål 3. Balkens fem grundstenar 4. Balkens struktur 5. När gäller miljöbalken?

Läs mer

Samverkan i Bottenvikens vattendistrikt handledning för vattenråd

Samverkan i Bottenvikens vattendistrikt handledning för vattenråd Samverkan i Bottenvikens vattendistrikt handledning för vattenråd Produktion: Vattenmyndigheten Bottenviken, Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten samt Projekt Vattenråd Norr, 2012. Foto: Jan Åberg

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer av skärpta reningskrav.

Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer av skärpta reningskrav. PROMEMORIA VAS-kommittén Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer av skärpta reningskrav. Under 2009 slogs två av VAS arbetsgrupper samman i projektet Genomförande av vattenförvaltning

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

p_{!::~~?~? Ordförande/~~!!!~~-~-.~...

p_{!::~~?~? Ordförande/~~!!!~~-~-.~... Plats och tid Deltagande Kommunhuset i Karlsborg, Sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Björn Spetz (FP), ordf Björn Bröne (FP) Kjell-Arne Green (S) Anders Lundgren (C) Gunnel Johansson (S) Kenth Wengholm

Läs mer

2015-01-16. Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar

2015-01-16. Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar TJÄNSTESKRIVELSE 1 (13) 2015-01-16 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Björn Hjernquist 0498485248@telia.com 26 augusti 2009 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Samrådsyttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,

Läs mer

Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan Kalmar Län

Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan Kalmar Län Handläggare Kerstin Ahlberg 0480-45 03 27 Datum Ärendebeteckning 2013-1967 SamhäUsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Sökande: Ärende: *Remiss Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan

Läs mer

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan Statusklassning och vattendirektivet i Viskan EU s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning VARFÖR EN NY VATTENFÖRVALTNING? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas,

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus

Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus Remissversion, ej beslutad av KF 2014-06-13 Miljöförvaltningen Magnus Sannebro Stockholms vattenområden Mälaren.Lovö vattenverk.bromma reningsverk Saltsjön

Läs mer

HANDLEDNING OM. Vattenråd SÖDRA ÖSTERSJÖNS OCH VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT

HANDLEDNING OM. Vattenråd SÖDRA ÖSTERSJÖNS OCH VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT HANDLEDNING OM Vattenråd SÖDRA ÖSTERSJÖNS OCH VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT Det har aldrig funnits större möjligheter att påverka den svenska vattenförvaltningens inriktning än nu. Vattenråd ger unika möjligheter

Läs mer

Vattendirektivet i Sverige - incitament, restriktioner och flexibilitet

Vattendirektivet i Sverige - incitament, restriktioner och flexibilitet Vattendirektivet i Sverige - incitament, restriktioner och flexibilitet Lena Gipperth Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Syftet idag: Kort beskrivning av direktivets angreppssätt

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND Skåne 2015-04-29 Ref Göran Kihlstrand, LRF Skåne Vattenmyndigheten för Södra Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet Dnr 537-34925-2014 Remissvar till

Läs mer

Möte med Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten. 24/4 2009 Fullmäktigesalen, Rådhuset, Kristianstad. Mötesprotokoll

Möte med Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten. 24/4 2009 Fullmäktigesalen, Rådhuset, Kristianstad. Mötesprotokoll Möte med Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten 24/4 2009 Fullmäktigesalen, Rådhuset, Kristianstad Mötesprotokoll 1. Mötet öppnades av Johanna Larsson. 2. Dagordningen godkändes. 3. Till mötesordförande

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Vad är det vi måste förbereda oss för? Naturolyckornas snabba

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (8) Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Vattenskyddsområden. SGUs roll i arbetet med Vattenskyddsområden samt faktaunderlag och råd från SGU vid tillsyn av vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden. SGUs roll i arbetet med Vattenskyddsområden samt faktaunderlag och råd från SGU vid tillsyn av vattenskyddsområden Vattenskyddsområden SGUs roll i arbetet med Vattenskyddsområden samt faktaunderlag och råd från SGU vid tillsyn av vattenskyddsområden Mattias Gustafsson, SGU Halmstad, 1 april 2009 SGU - enligt instruktion

Läs mer

VAD ÄR VÅRT VATTEN VÄRT?

VAD ÄR VÅRT VATTEN VÄRT? GRUNDVATTENRÅDET FÖR KRISTIANSTADSSLÄTTEN MÖTESPROTOKOLL VAD ÄR VÅRT VATTEN VÄRT? Tid: Den 8 februari 2012 Lokal: Naturum, Kristianstad Först serverades morronfika 1. Välkommen - Mötet öppnas Gunnar Ch

Läs mer