inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun"

Transkript

1 En helhetssyn på SKOLBIBLIOTEK inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

2 INNEHÅLL sid 1. Barnet/eleven i centrum 3 2. Förskolans och grundskolans biblioteksverksamhet 5 3. Grundläggande förutsättningar 8 4. Olika yrkeskompetensers uppdrag för skolbiblioteken 9 5. Arbetsgrupper Referenser Lägesbeskrivning och tidsplan 12 Karlshamn UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förslaget är utarbetat i samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek, rektorer inom förskola och grundskola, förvaltningssamordnare, IT- samordnare och utvecklingssamordnare. 2

3 Föreliggande material avser att tydliggöra skolbiblioteketsverksamhetens roll för det livslånga och livsvida lärandet. 1. BARNET/ELEVEN I CENTRUM Alla barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras. Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Kanske ännu viktigare är dock att lära sig väga och värdera informationen, att lära sig själv formulera frågorna och att delge andra sina val. Eleven skall lära sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden samt använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande. Skönlitteratur har en viktig roll i förskola/skola. Den ger inre bilder samt utvecklar tänkandet och den empatiska förmågan. Undersökningar 1 visar, att barn, som fått höra många berättelser, får ett rikt passivt ordförråd, som sedan underlättar läsinlärningen. I Karlshamns kommuns skolplan står, att skolbiblioteket skall utformas så att det lockar till läsning, ökar förståelsen för kunskapens sammanhang och blir en inspirerande miljö för informationssökning, möte och eftertanke. Förskolan skall lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper, som utgör den gemensamma referensram, som alla i samhället behöver. Läroplanen för förskolan (LpFö 98) säger att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Både grundskolebiblioteken, gymnasiebiblioteket och folkbiblioteken i Karlshamns kommun har ett gemensamt ansvar och skall ha en gemensam policy för att aktivt stödja både kommuninvånarna och de lärande organisationerna. De bör samverka utifrån röda trådenperspektivet 2. Förskolans arbete lägger grunden för lusten att bli informationskompetent och när skolan därefter arbetar målinriktat efter ett gemensamt synsätt och utifrån välutrustade och välbemannade bibliotek ges eleven verktyg för det livslånga lärandet. Regeringen har 2006 gett myndigheten för skolutveckling uppdraget att bygga och bedriva ett nationellt centrum för språk, läs- och skrivutveckling. I detta ingår att med stödjande insatser stärka och utveckla skolbiblioteken och deras pedagogiska roll i språkutvecklingen. 1 Barn som har ett dåligt passivt ordförråd under förskoleåldern löper stor risk att få problem med läs- och skrivinlärningen i skolan, Eneskär 1990, s se utbildningsförvaltningens policydokument Röda tråden i ett 1-20 perspektiv 3

4 Begreppet informationskompetens Målet för skolbiblioteksverksamheten är att eleverna skall ha fått god informationskompetens. Med informationskompetens menas kort förklarat: att kunna söka, välja, kritiskt granska och använda information. Genom ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarier ges möjlighet att handleda eleverna på ett ändamålsenligt sätt. Grunden för att tillägna sig informationskompetens läggs under hela barnets/elevens lärande där IKT-pedagogernas arbete ingår, där utvecklandet av kreativitet och fantasi är viktigt, där språkkunskaper och ämneskunskaper har betydelse. Begreppet kan illustreras av en bild, som tagits fram på högskolan i Skövde av Ola Pilerot (se nedan). Informationskompetens innefattar att eleverna på ett medvetet och strukturerat sätt skall kunna arbeta med hela informationsprocessen, allt från problemformulering och informationsinsamling till bearbetning/kritisk granskning. Med denna helhetssyn stärks samarbetet över ämnesgränser samt mellan lärare och bibliotekarier. (Informationskompetensens sammanhang, Ola Pilerot, tf bibliotekschef Högskolan Skövde) 4

5 2. FÖRSKOLANS OCH GRUNDSKOLANS BIBLIOTEKSVERKSAMHET Förskolan I Lpfö 98 framhålls vikten av att förskolan skall stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Mål i förskolan att sträva mot inom området informationskompetens: Stimulera varje barns språkutveckling. Ge barn med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla båda sina språk. Stimulera barns nyfikenhet att lära. Stimulera lusten till berättelser och läsning, skriftspråket, bilder, matematik. Stimulera fantasi och kreativitet. Förskolans personal upprättar inom två år, tillsammans med bibliotekarier i närområdet, en handlingsplan för hur man på bästa sätt arbetar för att alla barn ska möta olika språkstimulerande medier. Ansvarig för att handlingsplaner diskuteras på varje enskild förskola är rektor. Skolbibliotek Skolbiblioteket skall finnas med i skolans styrdokument. Verksamheten skall vara förankrad i kommunens skolplan och i den enskilda skolans styrdokument likaväl som i skolans kvalitetsredovisning. Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera information och läsupplevelser av alla slag. 3 Bibliotekslagen, paragraf åtta 4 betonar, att folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt människor med funktionshinder, annat hemspråk än svenska och andra minoriteter bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. I Karlshamns kommun bevakar folkbiblioteket utgivningen av medier och väljer medier speciellt anpassade för barn med funktionshinder. Folkbiblioteket bevakar också medier på utländska språk. Dessutom har folkbiblioteket regeringens tillstånd att ladda ner ljudböcker i Daisy-format (Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem). Dessa tjänster ska utnyttjas av förskola/skola. Skolbiblioteket ska erbjuda tillgång till många medier av god kvalitet såväl då det gäller fakta som upplevelser, kompensatoriska hjälpmedel och annan utrustning, som hjälper eleverna fram till informationskompetens och läslust. Medierna skall sorteras (gäller även folkbiblioteken) så att de fungerar pedagogiskt i undervisningen och ger stöd för ett aktivt och livslångt lärande. Biblioteken skall sträva efter en lugn, kreativ och lärande miljö och bibliotekspersonal skall ha kompetens att handleda eleverna. 3 Rapport från Statens kulturråd 1999:1 4 SFS 1996:1596 5

6 Skolbibliotekets funktioner Kultur- och kunskapscenter. Medie- och informationscenter, väl integrerat och fungerande som skolans plattform för informationssökning. Effektivt och ändamålsenligt läromedel i ett utbyggt samarbete med all skolans personal och med en aktiv elevmedverkan. Skolbibliotekarien Deltar i såväl planering som genomförande och utvärdering av undervisningen Samarbetar med arbetslagen. Rådgör tillsammans med pedagogerna om undervisningsutveckling och långsiktig planering. Planerar och ansvarar tillsammans med pedagogerna kring processen att söka, bearbeta, analysera, sammanställa och vidarebefordra information (informationskompetens). Handleder bibliotekspedagogerna inom F-6 verksamheten. Adjungeras vid behov till områdets ledningsgrupp. Samverkar med bibliotekarier på folkbiblioteket. Skapar ett nätverk med kulturarbetare och kulturtjänstemän. Folkbibliotekets stöd till skolbiblioteken Folkbiblioteket arbetar aktivt med att tillhandhålla medier, som är lämpade att i mängd finnas centralt samlade, ex digitala talböcker (DAISY) skönlitteratur på olika hemspråk och skönlitterära böcker lämpade för gruppläsning. Bibliotekarier från folkbiblioteket samarbetar med skolbibliotekarier kring gemensam fortbildning och att få biblioteksverksamheten i kommunen att nå gemensamma mål. Bibliotekariernas kompetens finns som stöd i initierandet av läsprojekt, i elevernas och lärarnas olika steg mot ökad informationskompetens och som rådgivande kring det gemensamma biblioteksdatasystemet. Folkbibliotekets personal vägleder förskolegrupper/skolklasser på biblioteket efter överenskommelse med pedagogerna. Folkbiblioteket initierar föreläsningar riktade till pedagogerna kring bibliotek, böcker och andra medier. Skolbibliotekets uppdrag För att arbeta effektivt med informationssökning och ett undersökande arbetssätt behövs bibliotekarier, som är väl insatta i skolans organisation och arbetsmetoder och som med sin kompetens kompletterar lärarens arbete. Att arbeta som skolbibliotekarie är att i samspel med övrig personal hjälpa eleven att få verktyg för det livslånga och livsvida lärandet. Kultur i olika former på skolan har en central roll för att skapa ett kreativt klimat, som kan förstärka elevens motivation, associationsförmåga och fantasi. Skolbibliotekarien kan ha en central roll i delar av den kulturella verksamheten. Ett välutrustat skolbibliotek med bibliotekariekompetens är en pedagogisk resurs som erbjuder elever och lärare handledning och undervisning i informationssökning. Biblioteket är inte en parallell verksamhet i skolan utan skall integreras väl. Om skolan skall nå läroplanens mål måste alla verksamheter i skolan arbeta i samma riktning. Biblioteket är ett av de verktyg, som skolan har. Samarbete mellan lärare och bibliotekarie är ledord. 6

7 En gemensam handlingsplan utifrån röda tråden -perspektivet upprättas inom varje område. Här anges delmål för vad barnen/eleverna ska ha uppnått inom området informationskompetens vid olika stadier, ex förskola, så5, så9, gymnasiet. I arbetsgruppen som arbetar fram handlingsplanen ska personal med olika kompetenser ingå, 1-2 bibliotekarier bör finnas med. Ansvarig för att detta genomförs senast två år efter att skolbibliotekarie tillsatts är verksamhetsansvarige. Mål att sträva mot Eleven i så 5 skall med handledning av läraren kunna välja lämplig källa med handledning kunna använda fackböcker och uppslagsverk, även i digital form vara orienterad i skolans bibliotek, t.ex. förstå att fackböcker är placerade efter ämne och att kunna hitta från katalog till hylla kunna jämföra fakta i olika texter kunna ange den källa man hämtat informationen från ha fått läslustfå möjlighet att använda skönlitteratur som en kunskapskälla. Elever med annat hemspråk än svenska och elever med olika funktionshinder skall ges särskilt stöd för att behålla lusten för läsning. Exempel på arbetsmetoder Regelbundna besök på skolbiblioteket och folkbiblioteket med skönlitterära boksamtal, inför ett temaarbete genomgång av skolsajtens sökhjul, bibliotekskatalogen m.m. visning av digitala resurser, t.ex. NE junior, länkskafferiet, Barnens bibliotek övning i källkritik förslag finns i Kolla källan. Eleven i så 9 skall kunna hantera ett uppslagsverk, även i digital form kunna hantera sökning från bibliotekskatalogen till mediets placering i biblioteket använda de digitala resurser, ex databaser, som skolan abonnerar på kunna välja lämplig källa förstå Internets olika typer av källor, t.ex. länkkataloger kunna jämföra och kritiskt granska olika informationskällor förstå varför man anger källor i sina arbeten använda skönlitteratur enbart för läslustens skull. Elever med annat hemspråk än svenska och elever med olika funktionshinder skall ges särskilt stöd för att behålla lusten för läsning. Exempel på arbetsmetoder Undersök skolbibliotekets resurser och planera temaarbeten med skolbibliotekarien. Läraren/skolbibliotekarien handleder eleven att formulera relevanta sökord. Komma överens på skolan/arbetslaget hur eleverna ska referera källor, även Internetkällor. Boka en lektion i källkritik med skolbibliotekarien. Öva källkritik i Kolla källan finns förslag. Regelbundna besök på skolbibliotek/folkbibliotek. Låna skönlitteratur i tema från skolpoolen. 7

8 Eleven i gymnasieskolan skall känna till och kunna använda de databaser, som skolan har tillgång till kunna använda bibliotekets katalog och hitta fram till bokens plats kunna använda sig av digitala uppslagsverk som NE och Britannica kunna använda en artikeldatabas som Presstext och Mediearkivet kunna använda länkkataloger och sökverktyg och förstå skillnaden ha ett källkritiskt förhållningssätt, med omdöme välja och på korrekt sätt ange källor kunna reflektera kring hur man skall omvandla ett problem/en fråga till en sökfras/flera sökord lära sig bedöma när det är lämpligt med just böcker, artiklar, webbsidor, intervjuer, uppslagsverk eller databaser, d.v.s. källors relevans för uppgiften. Exempel på arbetsmetoder Undersöka gymnasiebibliotekets resurser och planera temaarbeten med bibliotekarien. Komma överens i ämnes/programarbetslaget hur eleverna ska referera källor, även Internetkällor. Boka lektion av bibliotekarien i källkritik på Internet för att påminna praktiskt om hur eleverna lägger sig till med ett källkritiskt tänkande vid val av källor. Se till att det vid informationssökningar (i kurser) finns tid för introduktion och formulering av lämpliga sökord med hänsyn till val av källor. Bibliotekarien kan komma till klassen. 3. GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR För att få en väl fungerande skolbiblioteksverksamhet är följande kriterier viktiga. Förskolan: Barn i förskolan måste få rikliga möjligheter att skapa och kommunicera med olika uttrycksformer. Det är i dessa år grunden läggs för den fortsatta läs- och skrivinlärningen. Förskolepersonalen behöver stöd av bibliotekarie som samordnar och sprider böcker och andra medier och även förmedlar erfarenheter av olika metoder med läsoch berättandeinriktning. En god språkutveckling är grunden för en god läsutveckling. Den röda tråden: Förskolans arbete lägger grunden för lusten att bli informationskompetent och när skolan därefter arbetar målinriktat efter ett gemensamt synsätt och utifrån välutrustade och välbemannade bibliotek ges eleven verktyg för det livslånga lärandet. Det är ett gemensamt ansvar för för- och grundskola, folk- och skolbibliotek att alla barn ges möjligheten att utvecklas till lustläsare och inte enbart pliktläsare. Lokaler: Centralt placerade med elevarbetsplatser, öppna hela skoldagen. Personal: Bibliotekarier, som initierar läsprojekt och stödjer övriga pedagoger i det lässtimulerande arbetet, deltar aktivt i det undersökande arbetssättet. Dessutom utvecklas skolbiblioteket till att bli ett fungerande verktyg för lärande och som skolans nav för kultur. Biblioteksdatasystem: För att effektivt göra inköp, registrera och cirkulera medierna använder skol- och folkbibliotek ett gemensamt biblioteksdatasystem som nås via bibliotekets/skolans hemsida. De flesta skolbibliotekens bestånd är i nuläget registrerade i BookIt, det gemensamma biblioteksdatasystemet. Medier: Eleverna får tillgång till kommunens gemensamma bibliotekstillgångar såsom Internetkällor, databaser, digitalt och tryckt material och handledning i att använda dem på 8

9 bästa sätt. Samarbete: Möjligheten till ett fungerande samarbete mellan folkbiblioteken och förskolorna, mellan skolbibliotek och folkbibliotek samt mellan lärare och bibliotekarier skall finnas. Ett aktivt utnyttjande av folkbibliotekets/skolpoolens tillgångar (ex medier för elever med annat modersmål än svenska, medier för elever med funktionshinder, medier som stimulerar lusten till språket). Samverkan mellan utbildningsförvaltningen, bibliotekarier, skoldatateket och resurscenter skall ge barn med olika funktionshinder bästa möjliga stöd. Skolbibliotekarien och pedagoger med ansvar för skolbiblioteken känner väl till skolpoolens och filialbibliotekens resurser. Nätverk: Utnyttjande av nationella nätverk exempelvis Fråga biblioteket och Fråga barnens bibliotek. Delta i bibliotekens nationella mailinglistor och bloggsidor. Upprätthålla regionala nätverk där även landstingets och högskolornas bibliotek ingår. Använda sig av FCkonferenser inom kommunen. Hemsidor: Informativa och interaktiva hemsidor som möjliggör snabb kommunikation. Bibliotekarier, lärare, rektorer och bibliotekschefen ansvarar tillsammans för en positiv utveckling av skolbiblioteketsverksamheten i kommunen. Initiativ till att regelbunden översyn/samtal sker tas ar förvaltningens skolbiblioteksgrupp. 4. OLIKA YRKESKOMPETENSERS UPPDRAG FÖR SKOLBIBLIOTEKEN Rektor: Rektor har ett särskilt ansvar för att förskolans och skolans miljöer utformas utifrån en helhetssyn på alla barns utveckling och lärande. Det är rektor, som har yttersta ansvaret för att det finns väl fungerande skolbibliotek som stöd för skolans och elevernas måluppfyllelse. Förskolans pedagoger: Arbeta aktivt med de små barnens språkutveckling. I Karlshamns kommun ska det finnas ett kulturombud/förskola som är mottagare och spridare av biblioteks- och kulturinformation och som får kontinuerlig kompetensutveckling inom området. Pedagog med ansvar för skolbibliotek så F-9/ Bibliotekspedagog: Del av en pedagogtjänst avsätts för arbete med skolbiblioteket. I Karlshamns kommun ska dessa finnas på alla skolor så F-9. Pedagogen är mottagare och spridare av biblioteks- och kulturinformation och får kontinuerlig kompetensutveckling inom området. Skolbibliotekarie: Utbildad bibliotekarie, som arbetar utifrån skolbiblioteket. Biblioteket är ett av skolans redskap i strävan att eleverna ska få förutsättningar för god läs- och skrivutveckling och bli informationskompetenta. En tjänst som skolbibliotekarie tillsätts i varje område. Skolbibliotekarien erbjuds fortbildning tillsammans med folkbibliotekarier. Gymnasiebibliotekarie: Utbildad bibliotekarie, som arbetar utifrån gymnasieskolans bibliotek. Två av de övergripande uppdragen är att tillsammans med lärare arbeta för att elever får ett kritiskt tänkande vid val av källor och att utgöra ett stöd för eleverna i sökprocessen. Bibliotekarien har specifika kunskaper i informationssökning och erbjuds fortbildning tillsammans med folkbibliotekarier. 9

10 Bibliotekarie från folkbiblioteket skall vara informationsförmedlare vara kontaktperson vara samordnare kring folkbibliotekets uppdrag köpa in specialmedier och medier på andra språk abonnera på databaser ha specifika kunskaper i informationssökning vara systemansvarig för det gemensamma katalog- och utlåningssystemet ansvara för skolpoolen samarbeta med BVC och pedagoger inom förskola, förskoleklass och grundskola samverka med pedagoger som arbetar med barn i behov av särskilt stöd arbeta kompletterande med kultur och medier för barns fritid. IKT-pedagog arbetar pedagogiskt med informations- och kommunikationsteknik utvecklar olika metoder för att presentera och dokumentera elevarbeten handleder pedagoger och elever i presentations- och dokumenteringsteknik leder kompetensutveckling inom IKT-området. 5. ARBETSGRUPPER: Förvaltningens biblioteksgrupp: Övergripande ansvar. I denna ingår förvaltningschef, utvecklingssamordnare, representanter för rektorer inom förskola och skola, kultur & bibliotekschef, gymnasiebibliotekarie, representant för skolbibliotekarier och representant för folkbibliotekets bibliotekarier. Enhetens biblioteksråd: Ett biblioteksråd/område. I dessa ingår skolbibliotekarie, folkbibliotekarie, representant för förskolepedagoger, pedagoger med ansvar för skolbiblioteken och elevrepresentant. 10

11 6. REFERENSER SFS 1996:1596. Bibliotekslagen Statens Kulturråd 1991:1 Nationella skolbiblioteksgruppen. Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling LpFö98, Läroplan för förskolan Karlshamns kommuns skolplan Utbildningsförvaltningens policydokument Röda tråden i ett 1-20 perspektiv Pilerot, Ola. Informationskompetensens sammanhang SOU 2006:45 Tänka framåt, men göra nu. Så stärker vi barnkulturen. Betänkande av kommitté Aktionsgruppen för barnkultur Eneskär 1990, s71. Pilerot, Ola. Informationskompetensens sammanhang Gómez, Elsa, Aktivt lärande med skolbibliotek : idéer och metoder för lärare och bibliotekspersonal i grundskolan / av Elsa Gómez och Margareta Swenne ; [illustrationer: Stina Stensland. - Lund : Btj, Ögland, Malin, Skolans bibliotek : om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och arbetslag / Malin Ögland ; [foto: Lars Peter Roos]. Stockholm: Statens kulturråd, Kuhlthau, Carol Collier, Informationssökningsprocessen : en lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevens informationskompetens i fokus / Carol Collier Kuhlthau ; översättning och bearbetning till svenska förhållanden: Annika Aringer och Marianne Auby. - Lund : Btj, Alexandersson, Mikael, Textflytt och sökslump : informationssökning via skolbibliotek / Mikael Alexandersson och Louise Limberg ; [illustrationer: Erik Unnerfelt]. - Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, Limberg, Louise, Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt / Louise Limberg ; [fotograf: Anders Rising]. - Stockholm : Skolverket, 2002 IFLA/Unesco:s riktlinjer för skolbibliotek. 11

12 7. LÄGESBESKRIVNING OCH TIDSPLAN FÖR TILLSÄTTANDE AV BIBLIOTEKARIER I KOMMUNENS 3 SKOLOMRÅDEN OMRÅDE SKOLBIBLIOTEKARIE Förskolan: Pedagogerna i förskolan gör kontinuerliga besök på folkbiblioteket där de får hjälp med att välja medier för barn. Folkbiblioteket förser förskolan regelbundet med böcker och andra medier. Särskilda kulturprogram erbjuds förskolorna årligen via kulturenheten. Skolår F-6: Grundskolorna F-6 avsätter resurser till skolbiblioteken i varierande omfattning. Skolbibliotekarien ansvarar för fortbildning och handledning av lärare med ansvar för skolbibliotek i samarbete med folkbibliotekens bibliotekarier. Skolbibliotekarien avsätter dag/vecka till F-6 verksamheten. I Hällaryd kommer folk- och skolbiblioteket att integreras år. Skolpoolen och biblioteksfilialen används aktivt för medielån och biblioteksbesök. Skolår 7-9: Skolbiblioteket är beläget på Österslättskolan. Skolbibliotekarien har sin huvudsakliga tjänstgöring på denna skola men är även en resurs för områdets övriga verksamheter. En kvalitetsgranskning (som särskilt innefattar utvecklingen av informationskompetens och den pedagogiska utvecklingen) görs av skolbiblioteken i område 1 under år 2007 och därefter årligen. Ansvarig för detta är rektor. OMRÅDE SKOLBIBLIOTEKARIE Förskolan: Pedagogerna i förskolan gör kontinuerliga besök på folkbiblioteket där de får hjälp med att välja medier för barn. Folkbiblioteket förser förskolan kontinuerligt med böcker och andra medier. Särskilda kulturprogram erbjuds årligen via kulturenheten. Skolår F-6: Grundskolorna F-6 avsätter resurser till skolbiblioteken i varierande omfattning. Skolbibliotekarien ansvarar för fortbildning och handledning av lärare med ansvar för skolbiblioteken tillsammans med skolpoolens bibliotekarier. Skolbibliotekarien avsätter 1 dag/vecka för f-6 verksamheten. Skolpoolen och biblioteksfilialen används aktivt för medielån och biblioteksbesök. Skolår 7 9: Skolbiblioteket på Stenbackaskolan blir troligtvis inte enbart ett skolbibliotek utan ett integrerat folk- och skolbibliotek med delvis olika uppdrag och olika målgrupper. Skolbibliotekarien har sin huvudsakliga tjänstgöring på Stenbackaskolan men är även en resurs för övriga verksamheter inom området. Skolbibliotekarien börjar sitt uppdrag januari En kvalitetsgranskning (som särskilt innefattar utvecklingen av informationskompetens och den pedagogiska utvecklingen) görs av skolbiblioteken i område 2 under år 2009 och därefter årligen. Ansvarig för detta är rektor. 12

13 OMRÅDE SKOLBIBLIOTEKARIE Förskolan: Pedagogerna i förskolan gör kontinuerliga besök på folkbiblioteket där de får hjälp att välja medier för barn. Folkbiblioteket förser förskolan med boklådor. Särskilda kulturprogram erbjuds årligen via kulturenheten. Skolår F-6: Grundskolorna F-6 avsätter resurser till skolbiblioteken i varierande omfattning. Skolbibliotekarien ansvarar för fortbildning och handledning av lärare med ansvar för skolbiblioteket. Skolbibliotekarien avsätter 1 dag/vecka till verksamheten. Skolpoolen och biblioteksfilialen används aktivt för medielån och biblioteksbesök. I Svängsta kommer folkoch skolbiblioteket att integreras. Skolår 7 9: Skolbiblioteket är beläget på Norrevångskolan. Skolbibliotekarien har sin huvudsakliga tjänstgöring på denna skola men är även en resurs för övriga verksamheter. Skolbibliotekarien börjar sitt uppdrag hösten En kvalitetsgranskning (som särskilt innefattar utvecklingen av informationskompetens och den pedagogiska utvecklingen) görs av skolbiblioteken i område 3 under år 2008 och därefter årligen. Ansvarig för detta är rektor. 13

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Martina Ringefelt KSS201 Iréne Johansson Innehållsförteckning: Inledning sid.3 Presentation av skolan...sid.4 Skolans

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor.

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Bakgrund I april 2005 godkände PKN (Primär Kommunala Nämnden) en grundplan för informationskompetens som ska gälla i alla Kalmar läns skolorna.

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling Bemanna skolbiblioteken Ett verktyg för skolutveckling 1 2 ã Nationella Skolbiblioteksgruppen ISBN 91-975027-3-1, april 2004 Omslagsbild: Linnéa Funke, 12 år Räcker det inte med en samling böcker?...5

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad

Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad Skolområde Norr Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad Sagor, humor, romantik Dämpad akustik Möten med dynamik Bokryggsmosaik Ett rum att trivas Där kunskap införlivas Plats för

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Att bygga upp ett skolbibliotek med Västerås Stads skolbiblioteksplan som vägledning. Studiebesök på Wijkmanska gymnasiet, Västerås 11 maj 2016

Att bygga upp ett skolbibliotek med Västerås Stads skolbiblioteksplan som vägledning. Studiebesök på Wijkmanska gymnasiet, Västerås 11 maj 2016 Att bygga upp ett skolbibliotek med Västerås Stads som vägledning Studiebesök på Wijkmanska gymnasiet, Västerås 11 maj 2016 Att börja bygga upp ett skolbibliotek hur gör man? Start hösten 2015 Utmaningar

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 16 mars 2009 sid 2 av 11 Alla bibliotek ska vara bemannade med personal som professionellt och helhjärtat bygger goda relationer med våra besökare. 24/7

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 1. Inledning Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk och långsiktig utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun. Denna plan har antagits

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan. Älvdalens kommun 2015-2016

Biblioteksplan. Älvdalens kommun 2015-2016 Biblioteksplan Älvdalens kommun 2015-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 110 1 Innehållsförteckning: Inledning och syfte s 3 Kommunens övergripande mål s 3 Styrdokument s 4 Definition av begreppen

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 3 VERKSAMHETSIDÉ sid 4 styrdokument sid 4 vision sid 5 FÖRSKOLANS UPPDRAG sid 6 förskolans uppdrag sid 6 profil sid 8 lek sid 9

Läs mer

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten 2014-10-15 KFN-2014/249.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Nick.Jones@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 18. Ksau 214 Dnr 152/2015-101

ARBOGA KOMMUN. Blad 18. Ksau 214 Dnr 152/2015-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 18 Ksau 214 Dnr 152/2015-101 Svar på motion om hen-romaner på skolbibliotek Agneta Lambert-Meuller, MP, har inkommit

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11.

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. IKT-plan Bosgårdsskolan 2015-2016 Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Mål... 3 Information... 3 Dokumentation... 3 Kommunikation... 3

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016 2015-09-10 Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016 Utvecklingsområden: Att Se och Förstå och Möta alla barn Fördjupa och ta mer hjälp av digitala verktyg, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat

Läs mer

IT:s ställning i skolan. Webbstjärnan vill utveckla elever och lärares digitala kompetenser

IT:s ställning i skolan. Webbstjärnan vill utveckla elever och lärares digitala kompetenser IT:s ställning i skolan Webbstjärnan vill utveckla elever och lärares digitala kompetenser Digital kompetens begreppet IT i skolan Begreppet Nuläge Webbstjärnan Mål Innehåll Exempel på digital kompetens

Läs mer

Tumregler för skolbibliotek 2008-10-22

Tumregler för skolbibliotek 2008-10-22 Tumregler för skolbibliotek 2008-10-22 Nya skolor byggs och gamla skolor byggs om. Skolbiblioteket har självklart en plats i skolan. Men hur stort ska det vara? Vilka funktioner ska det ha? Vilka resurser

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Bilaga 94 KF 112 2015-06-29 Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Handlingsplan Diarienummer: 157.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-06-29 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5)

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5) 1(5) Biblioteksplan Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KFT 2019/19 Kommunfullmäktige 2019-02-26 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid Policy KFTN och BUN 2019-2022 Revideringsansvarig

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell Fritidshemsplan Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell April 2016 Vårt uppdrag Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 1 2 TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 3 Innehåll Målsättning... 5 Policy... 5 Vad är talböcker och vad är ljudböcker?... 5 Talboksverksamheten på Gotland... 6 Ansvarsfördelning... 6 Från förskola

Läs mer

Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010

Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010 Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010 Innehållsförteckning MEDIATEKETS MÅL...3 1. Mediateket ska vara skolans informationscentrum med en stimulerande

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Hög tillgänglighet, låga trösklar alla är välkomna!

Hög tillgänglighet, låga trösklar alla är välkomna! Partille biblioteksplan 2015 2018 Hög tillgänglighet, låga trösklar alla är välkomna! Biblioteken i Partille har ambitionen att vara en självklar del av människors vardag om så du är barn i förskolan,

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Utvecklingsplan för IT inom BUN

Utvecklingsplan för IT inom BUN Utvecklingsplan för IT inom BUN 2006 2009 Godkänd i BUN 060615, 104 Inledning Med visionen i fokus; Barnet/eleven i centrum för bildning och fostran, är det av största vikt att man följer med i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun

Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord s.5 Styrdokument s.7 Fokusgrupper s.7 Syfte och uppdrag s.9 Omvärldsfaktorer s.10 Kommunkarta s.12 Nuläge s.13 Vision och värdegrund

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet.

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. REKTORSPROGRAMMET FÖRDJUPNINGSARBETE BLOCK 5 ÖRU, MHD, HDA K3 Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. Hur kan vi arbeta förebyggande på skolan? Katarina Fridén 2013-09-06 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Handlingsplan Matematik F - Gy

Handlingsplan Matematik F - Gy Utveckling av matematiska förmågor 2013 Handlingsplan Matematik F - Gy Svedala kommun 2013-01-25 Utveckling av matematiska förmågor Handlingsplan Matematik F GY Att kunna matematik Undervisningen ska bidra

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016 Kommunstyrelsens handling nr, 25/2014 BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016 FÖRSPRÅNG GENOM KULTUR KULTUR- & TURISMNÄMNDEN KATRINEHOLM Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16, 77 ARBETSMETOD

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16

Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Sandra Janrell Skolbibliotekarie Öjaby skola, Växjö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Öjaby skola och skolbibliotek... 3 Skolbiblioteksverksamheten...

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Övertorneå kommun. Barn 0 utbildning

Övertorneå kommun. Barn 0 utbildning Övertorneå kommun Barn 0 utbildning Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Övertorneå kommun Barn- och utbildningsnämnden ger, på högsta nivå och med goda resultat, utbildning till kommunens invånare

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

ARBETSPLAN 2014/2015

ARBETSPLAN 2014/2015 ARBETSPLAN 2014/2015 FÖR NORRA FÖRSKOLORNA ROBERTSHOLM SOLEN & MÅNEN PERSFALLET INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 NORMER OCH VÄRDEN 2 UTVECKLING OCH LÄRANDE 3 BARNS INFLYTANDE 4 FÖRSKOLA OCH HEM 5 SAMVERKAN

Läs mer

Biblioteksplan för Linköpings kommun 2014-2018

Biblioteksplan för Linköpings kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Linköpings kommun 2014-2018 Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se linkoping.se Innehåll Biblioteksplan för Linköpings kommun 3 Biblioteken i Linköping 4 Linköpings stadsbibliotek

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012

Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012 Enhetens namn Toltorps förskola 1 Barnomsorgs- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2011 Vision Mölndals stad ger optimala

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Tingbergsskolan 2015/2016

Skolbiblioteksplan för Tingbergsskolan 2015/2016 Skolbiblioteksplan för Tingbergsskolan 2015/2016 Nedan plan är våra mål och delmål för 2014-2015 och skall revideras och utvärderas inför varje nytt läsår. När årskurs 5 är slut är vårt mål att eleven

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Så här arbetar vi i Uddevalla grundskola för att skapa förutsättningar för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet

Så här arbetar vi i Uddevalla grundskola för att skapa förutsättningar för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet Så här arbetar vi i Uddevalla grundskola för att skapa förutsättningar för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet Tillbakablick och bakgrund Skolbibliotek Uddevalla, en resa genom tiderna (eller i alla

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Sju Nycklar för framgång

Barn- och utbildningsförvaltningen. Sju Nycklar för framgång Barn- och utbildningsförvaltningen Sju Nycklar för framgång Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv på olika frågor. Jag förstår liksom

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Bockarna Bruse på badhuset Hedekas Förskola Solrosen

Bockarna Bruse på badhuset Hedekas Förskola Solrosen Dokumentation av Kvalitetsarbete Bockarna Bruse på badhuset Hedekas Förskola Solrosen 2014 Förskolor Norr Munkedals kommun Sarah Gehandler Camilla Cederstråle Bella Johansson Gunilla Lågum Innehåll Grundfakta

Läs mer